Suvestinė redakcija nuo 2009-04-22

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 145-5281, i. k. 1042070ISAKSAK-1462

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL TEISĖS PAŽEIDIMŲ, MOKYKLOS NELANKYMO, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO, ŽIV/AIDS, SMURTO IR NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS

 

2004 m. rugsėjo 17 d. Nr. ISAK-1462

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. IX-1700 (Žin., 2003, Nr. 71-3216), ir vykdydamas Nacionalinę narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004–2008 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. IX-2110 (Žin., 2004, Nr. 58-2041), Vaikų ir jaunimo socializacijos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 209 (Žin., 2004, Nr. 30-995) ir siekiant užtikrinti saugią ir sveiką aplinką mokyklos bendruomenei bei sudaryti tinkamas sąlygas vaiko gerovei ir švietimo veiksmingumui:

1. Nustatau, kad:

1.1. mokyklų vadovai:

1.1.1. Neteko galios nuo 2009-04-22

Punkto naikinimas:

Nr. ISAK-705, 2009-04-14, Žin. 2009, Nr. 44-1725 (2009-04-21), i. k. 1092070ISAKISAK-705

Punkto pakeitimai:

Nr. ISAK-2567, 2007-12-22, Žin., 2007, Nr. 138-5677 (2007-12-29), i. k. 1072070ISAKSAK-2567

 

1.1.2. Neteko galios nuo 2008-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. ISAK-2567, 2007-12-22, Žin. 2007, Nr. 138-5677 (2007-12-29), i. k. 1072070ISAKSAK-2567

 

1.1.3. Neteko galios nuo 2008-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. ISAK-2567, 2007-12-22, Žin. 2007, Nr. 138-5677 (2007-12-29), i. k. 1072070ISAKSAK-2567

 

1.1.4. informuoja mokyklos bendruomenę apie pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių institucijų, policijos, Vaiko teisių apsaugos tarnybos, Pedagoginės psichologinės tarnybos, Psichikos sveikatos centro, Priklausomybės ligų centro, Lietuvos AIDS centro bei organizacijų, dirbančių teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, smurto, prievartos, savižudybių, ŽIV/AIDS prevencijos srityse, adresus ir telefonus;

1.1.5. Neteko galios nuo 2008-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. ISAK-2567, 2007-12-22, Žin. 2007, Nr. 138-5677 (2007-12-29), i. k. 1072070ISAKSAK-2567

 

1.1.6. integruoja į mokyklos ugdymo turinį mokytojų, socialinių pedagogų, psichologų, visuomenės sveikatos specialistų, klasės auklėtojų organizuojamą Narkotinių medžiagų, alkoholio bei tabako vartojimo prevencijos kursą apie narkotinių medžiagų, alkoholio bei tabako žalą žmogaus sveikatai bei visuomenei, siekdami ugdyti mokinių gyvenimo įgūdžius, atsparumą žalingiems įpročiams, plėtodami darbą su šeima;

1.1.7. sudaro sąlygas tobulinti administracijos, mokytojų, psichologų, socialinių pedagogų, klasių auklėtojų ir kitų asmenų, dirbančių su vaikais, kvalifikaciją narkotinių medžiagų vartojimo, ŽIV/AIDS, smurto, prievartos, savižudybių, nuskalstamumo ir kitais prevencinio darbo klausimais;

1.1.8. užtikrina, kad narkomanijos, ŽIV/AIDS, prievartos, smurto, nusikalstamumo ir kitoms prevencinėms programoms įgyvendinti būtų naudojama Švietimo ir mokslo ministerijos rekomenduota literatūra ir vaizdinės priemonės;

1.1.9. sustiprina Tabako kontrolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 11-281; 2003, Nr. 117-5317), Alkoholio kontrolės įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548), Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo (Žin., 1998, Nr. 8-161) laikymąsi mokyklose, kad mokiniai, pedagogai ir kiti asmenys nevartotų ir neplatintų tabako, alkoholio, narkotinių bei psichotropinių medžiagų;

1.1.10. sudaro sąlygas mokinių atostogų metu naudotis mokyklų baze vietos bendruomenės vaikams, ypatingą dėmesį skiria probleminių ir socialiai remtinų šeimų vaikams;

1.2. savivaldybių administracijos:

1.2.1. įgyvendina priemones, kurios padėtų užtikrinti vaiko teisę į mokslą ir sugrąžintų į mokyklą jos nelankančius vaikus;

Punkto pakeitimai:

Nr. ISAK-2567, 2007-12-22, Žin., 2007, Nr. 138-5677 (2007-12-29), i. k. 1072070ISAKSAK-2567

 

1.2.2. Neteko galios nuo 2008-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. ISAK-2567, 2007-12-22, Žin. 2007, Nr. 138-5677 (2007-12-29), i. k. 1072070ISAKSAK-2567

 

1.2.3. kasmet iki spalio 25 d. teikia Švietimo ir mokslo ministerijai ataskaitas apie mokyklų vykdomas priemones narkotinių medžiagų vartojimo, ŽIV/AIDS, prievartos, smurto, nusikalstamumo prevencijos klausimais bei siūlymus prevenciniam darbui gerinti pagal Švietimo ir mokslo ministerijos parengtas rekomendacijas;

1.2.4. organizuoja mokytojams, socialiniams pedagogams, psichologams, visuomenės sveikatos specialistams, klasės auklėtojams kvalifikacijos kėlimą narkotinių medžiagų, alkoholio bei tabako vartojimo, smurto, savižudybių ir kitais prevencinio darbo klausimais.

2. Neteko galios nuo 2008-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. ISAK-2567, 2007-12-22, Žin. 2007, Nr. 138-5677 (2007-12-29), i. k. 1072070ISAKSAK-2567

 

3. Šis įsakymas taikomas visų grupių ir tipų mokykloms neatsižvelgiant į jų pavaldumą ir nuosavybės formas.

4. Pripažįstu netekusiais galios:

4.1. švietimo ir mokslo ministro 2000 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. 921 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos švietimo įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 66-2005);

4.2. švietimo ir mokslo ministro 2000 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą Nr. 1087 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos ugdymo įstaigose“;

4.3. švietimo ir mokslo ministro 2002 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. 1275 „Dėl tabako, alkoholio, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos švietimo įstaigose“ (Žin., 2002, Nr. 79-3377).

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                            ALGIRDAS MONKEVIČIUS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-2567, 2007-12-22, Žin., 2007, Nr. 138-5677 (2007-12-29), i. k. 1072070ISAKSAK-2567

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. ISAK-1462 "Dėl teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, ŽIV/AIDS, smurto ir nusikalstamumo prevencijos" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-705, 2009-04-14, Žin., 2009, Nr. 44-1725 (2009-04-21), i. k. 1092070ISAKISAK-705

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. ISAK-1462 "Dėl teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, ŽIV/AIDS, smurto ir nusikalstamumo prevencijos" pakeitimo