Suvestinė redakcija nuo 2014-06-26 iki 2015-01-27

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 136-4978, i. k. 1042055ISAK00VA-155

 

Nauja redakcija nuo 2014-06-26:

Nr. VA-43, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-06-25, i. k. 2014-09067

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL APDOROTO TABAKO SUNAIKINIMO, PRIŽIŪRINT VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI, IR ATLEIDIMO NUO AKCIZŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. rugsėjo 2 d. Nr. VA-155

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu:

T v i r t i n u  pridedamas:

1. Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisykles;

2. Sprendimo dėl apdoroto tabako sunaikinimo FR0772 formą.

 

 

 

VIRŠININKO PIRMASIS PAVADUOTOJAS

L. E. VIRŠININKO PAREIGAS                                                                    JURGIS GURAUSKAS

 

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. VA-155

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2014 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. VA-43

redakcija)

 

APDOROTO TABAKO SUNAIKINIMO, PRIŽIŪRINT VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI, IR ATLEIDIMO NUO AKCIZŲ TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisyklės (toliau – taisyklės) nustato apdoroto tabako sunaikinimo ir atleidimo nuo akcizų atvejus ir tvarką.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau – Akcizų įstatymas) 33 straipsnio 1 dalimi.

3. Taisyklėmis turi vadovautis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) valstybės tarnautojai ir/arba pagal darbo sutartį dirbantys bei darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto gaunantys darbuotojai (toliau – darbuotojai) ir asmenys, pageidaujantys, kad jiems priklausęs, tačiau, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, sunaikintas apdorotas tabakas būtų atleistas nuo akcizų.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Akcizų įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

ATLEIDIMO NUO AKCIZŲ SĄLYGOS

 

5. Naikinamas toks apdorotas tabakas, kurį po naujo Lietuvos Respublikos teisės akto, reglamentuojančio apdoroto tabako licencijavimo, gamybos, prekybos, gabenimo ar vartojimo klausimus įsigaliojimo draudžiama laikyti, gabenti ar parduoti arba kuris dėl kitų priežasčių (pasibaigęs galiojimo terminas, bloga kokybė, pasibaigęs kokybės sertifikato galiojimas ir panašiai) yra išimtas iš apyvartos.

6. Draudimas laikyti, gabenti ar parduoti apdorotą tabaką gali būti susijęs su:

6.1. įstatymuose nustatytų tabako kokybės reikalavimų pasikeitimu (pavyzdžiui, pakito leidžiamas dervų, nikotino ar anglies monoksido kiekis cigaretėse ar kita);

6.2. įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų apdoroto tabako ženklinimo reikalavimų pasikeitimu (pavyzdžiui, naujo pavyzdžio banderolių atsiradimas, įpakavimo reikalavimų pasikeitimas ir panašiai).

7. Asmuo, pageidaujantis, kad jam priklausantis apdorotas tabakas, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, būtų sunaikintas ir atleistas nuo akcizų, privalo:

7.1. išimti iš apyvartos visą naikintiną apdorotą tabaką;

7.2. pateikti VMI prie FM Prašymą sunaikinti apdorotą tabaką, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir grąžinti akcizus (toliau – prašymas), kurio formos pavyzdys patvirtintas taisyklių priede.

8. Prašyme nurodoma:

8.1. prašymo eilutėje „Mokesčių mokėtojo pavadinimas“ įrašomas asmens pavadinimas;

8.2. prašymo eilutėje „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)“ įrašomas asmens identifikacinis numeris (kodas), Mokesčių mokėtojų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl Mokesčių mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Mokesčių mokėtojų registro nuostatai), nustatyta tvarka suteiktas Mokesčių mokėtojų registre;

8.3. prašymo eilutėje „Mokesčių mokėtojo adresas“ įrašomas asmens buveinės adresas (apskritis, miestas (rajonas ar gyvenvietė), gatvės pavadinimas, namo numeris, pašto kodas);

8.4. prašymo eilutėje „Telefono numeris“ įrašomas asmens turimas telefono numeris (-iai);

8.5. prašymo eilutėje „Elektroninio pašto adresas“ įrašomas asmens turimas elektroninio pašto adresas (-ai);

8.6. prašymo eilutėje „Data“ įrašoma prašymo užpildymo data;

8.7. prašymo 1 laukelyje „Apdoroto tabako pavadinimas“ įrašomas naikintino apdoroto tabako prekės ženklo pavadinimas;

8.8. prašymo 2 laukelyje „Apdoroto tabako tarifinė grupė“ įrašomas naikintino apdoroto tabako tarifinės grupės pavadinimas ir kodas pagal Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 156 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių apskaitos akcizais“;

8.9. prašymo 3 laukelyje „Kiekis“ įrašomas naikintino apdoroto tabako kiekis, kuris yra privalomas, apskaičiuojant akcizus (skaičius ar svoris), ir atitinkamai išreikštas tūkstančiais vienetų (tūkst. vnt.) arba kilogramais (kg);

8.10. prašymo 4 laukelyje „Didžiausia mažmeninė kaina“ įrašoma didžiausia mažmeninė kaina, išreikšta valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu ir nurodyta ant cigarečių pakuotės (nurodoma, kai naikintinas apdorotas tabakas yra cigaretės);

8.11. prašymo 5 laukelyje „Akcizų suma“ įrašoma apskaičiuota akcizų suma už naikintiną apdorotą tabaką. Suma turi būti nurodyta valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu;

8.12. prašymo 6 laukelyje „Naikinimo priežastis“ įrašoma naikintino apdoroto tabako naikinimo priežastis (-ys);

8.13. prašymo 7 laukelyje „Naikinimo data ir laikas“ įrašoma naikintino apdoroto tabako naikinimo pradžios data (metai, mėnuo, diena) ir laikas (valandos, minutės);

8.14. prašymo 8 laukelyje „Asmuo, kuris naikins apdorotą tabaką“ įrašoma informacija apie asmenį, kuris naikins apdorotą tabaką, t. y. asmens pavadinimas (jeigu apdorotą tabaką naikins juridinis asmuo) arba vardas, pavardė (jeigu apdorotą tabaką naikins fizinis asmuo), identifikacinis numeris (kodas), Mokesčių mokėtojų registro nuostatų nustatyta tvarka suteiktas Mokesčių mokėtojų registre, taip pat turimas telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas (-ai));

8.15. prašymo 9 laukelyje „Naikinimo vieta“ įrašoma informacija apie taisyklių 8.14 papunktyje nurodytam asmeniui nuosavybės teise priklausančią ar kitais teisėtais pagrindais valdomą apdoroto tabako naikinimo vietos adresą (apskritis, miestas (rajonas ar gyvenvietė), gatvės pavadinimas, namo numeris, pašto kodas);

8.16. prašymo 10 laukelyje „Prašoma atleisti nuo akcizų suma“ įrašoma akcizų suma, apskaičiuota už naikintiną apdorotą tabaką ir nuo kurios mokėjimo asmuo pageidauja būti atleistas. Suma turi būti nurodyta valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu;

8.17. prašymo 11 laukelyje „Sumokėta akcizų suma“ įrašoma asmens sumokėta akcizų suma už naikintiną apdorotą tabaką. Suma turi būti nurodyta valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu;

8.18. prašymo 12 laukelyje „Prašoma grąžinti akcizų suma“ įrašoma akcizų suma, kurią pageidaujama susigrąžinti. Suma turi būti nurodyta valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu;

8.19. prašymo 13 laukelyje „Valiutos kodas“ įrašomas raidinis valiutos kodas (pavadinimas) (nurodoma, jeigu prašomą grąžinti akcizų sumą asmuo pageidauja susigrąžinti užsienio valiuta į sąskaitą, esančią užsienio valstybėje);

8.20. prašymo 14 laukelyje „Gavėjo pavadinimas, identifikacinis numeris (kodas)“ įrašomas sąskaitos savininko pavadinimas (jeigu savininkas yra juridinis asmuo) arba vardas, pavardė (jeigu savininkas yra fizinis asmuo) ir identifikacinis numeris (kodas), Mokesčių mokėtojų registro nuostatų nustatyta tvarka suteiktas Mokesčių mokėtojų registre;

8.21. prašymo 15 laukelyje „Gavėjo sąskaitos numeris įrašomas sąskaitos, į kurią pageidaujama pervesti prašomą grąžinti akcizų sumą, numeris;

8.22. prašymo 16 laukelyje „Kredito įstaigos pavadinimas“ įrašomas kredito įstaigos pavadinimas;

8.23. prašymo 17 laukelyje „Kredito įstaigos kodas“ įrašomas kredito įstaigos SWIFT (BIC) kodas (identifikacinis numeris naudojamas tarptautiniams pinigų pervedimams) arba identifikacinis numeris (kodas), Mokesčių mokėtojų registro nuostatų nustatyta tvarka suteiktas Mokesčių mokėtojų registre;

8.24. prašymo 18 laukelyje „Kredito įstaigos adresas“ įrašomas kredito įstaigos adresas (miestas, gatvės pavadinimas, namo numeris) (nurodoma, jeigu prašomą grąžinti akcizų sumą asmuo pageidauja susigrąžinti į sąskaitą, esančią užsienio valstybėje);

8.25. prašymo 19 laukelyje „Iš viso prašoma grąžinti akcizų suma“ įrašoma visa asmens prašoma grąžinti akcizų suma už naikintiną apdorotą tabaką. Suma turi būti nurodyta valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu. Į šį laukelį įrašoma prašoma grąžinti suma ir tuo atveju, kai prašoma grąžinti į vieną sąskaitą;

8.26. prašymo 20 laukelyje „Prašoma įskaityti akcizų suma“ įrašoma akcizų suma, kurią pageidaujama įskaityti. Suma turi būti nurodyta valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu;

8.27. prašymo 21 laukelyje „Įmokos kodas“ įrašomas įmokos kodas pagal Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, kodų sąrašą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymą Nr. V-57/1B-160 „Dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“;

8.28. prašymo 22 laukelyje „Iš viso prašoma įskaityti akcizų suma“ įrašoma visa asmens prašoma įskaityti akcizų suma už naikintiną apdorotą tabaką. Suma turi būti nurodyta valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu. Į šį laukelį įrašoma prašoma įskaityti suma ir tuo atveju, kai prašoma įskaityti pagal vieną įmokos kodą.

8.29. prašymo eilutėje „PRIDEDAMA“ įrašomi pridedamų dokumentų pavadinimai ir lapų skaičius;

8.30. prašymo eilutėje „Vadovas (įgaliotas asmuo)“ įrašoma vadovo (įgalioto asmens) vardas, pavardė ir parašas.

9. Jeigu asmuo pageidauja akcizų sumą už naikintiną apdorotą tabaką grąžinti į skirtingas sąskaitas, tokiu atveju kiekvienai sąskaitai prašymo 12-18 laukeliai pildomi atskirai. Jeigu asmuo pageidauja akcizų sumą už naikintiną apdorotą tabaką įskaityti pagal skirtingus įmokos kodus, tokiu atveju kiekvienam įmokos kodui prašymo 20-21 laukeliai pildomi atskirai.

10. Kartu su prašymu pateikiama:

10.1. įgaliojimas (pavedimo sutartis), jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir/ar teikia įgaliotas asmuo;

10.2. asmens vadovo įsakymas dėl atstovų į naikinimo komisiją paskyrimo;

10.3. naikintino apdoroto tabako banderolių numerių ar jų intervalų sąrašai. Banderolių numerių kiekis turi atitikti naikintino apdoroto tabako kiekį;

10.4. asmens išrašytos debetinės pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros (jeigu naikintinas apdorotas tabakas asmeniui buvo grąžintas);

10.5. kiti prašymą pagrindžiantys dokumentai ir/ar duomenys.

11. 8-10 punktuose paminėti dokumentai ir/ar duomenys gali būti pateikti VMI prie FM tokiais būdais:

11.1. tiesiogiai;

11.2. paštu;

11.3. elektroniniu paštu (adresu [email protected]). Elektroniniu paštu pateikto prašymo ir jo priedų originalai, VMI prie FM pareikalavus, turi būti pateikti iki prašymo nagrinėjimo termino pabaigos;

11.4. per apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – AVMI). Jeigu prašymas pateikiamas AVMI, ne vėliau kaip kitą darbo dieną jis turi būti persiųstas VMI prie FM.

 

III SKYRIUS

APDOROTO TABAKO SUNAIKINIMO TVARKA

 

12. VMI prie FM gautą asmens prašymą turi išnagrinėti ir Sprendimą dėl apdoroto tabako sunaikinimo (FR0772 forma) (toliau – sprendimas) priimti per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.

13. VMI prie FM, nustačiusi, kad nepakanka dokumentų ir/ar duomenų pagrįstam sprendimui priimti, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos asmeniui turi paštu registruotu laišku arba elektroniniu paštu išsiųsti pranešimą, kuriame turi nurodyti prašymo pateikimo trūkumus ir jų pašalinimo terminą.

Asmeniui pateikus visą VMI prie FM prašomą informaciją, sprendimas turi būti priimtas per 30 darbo dienų, skaičiuojant nuo visų papildomai pateiktų ir/ar patikslintų dokumentų ir/ar duomenų gavimo VMI prie FM dienos.

14. Sprendimas priimamas, atsižvelgiant į pateiktus ir/ar patikslintus dokumentus ir/ar duomenis, apžiūrėtą naikintiną tabaką, naikinimo vietą (jei joje naikinimas vykdomas pirmą kartą arba paskutinį kartą buvo vykdomas daugiau kaip prieš 5 metus). Jeigu priimtas sprendimas prašymo netenkinti ar tenkinti iš dalies, turi būti nurodyti tokio sprendimo motyvai.

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas paštu registruotu laišku arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo.

15. Priėmus sprendimą, atitinkamas apdorotas tabakas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, turi būti sunaikinamas specialiai tam skirtose vietose taip, jog jo liekanos nebūtų tinkamos pakartotinai naudoti.

16. Apdoroto tabako naikinimo procedūroje turi dalyvauti apdoroto tabako naikinimo komisija (toliau – komisija), sudaryta iš asmens vadovo taisyklių 10.2 papunkčio nustatyta tvarka paskirto (-ų) atstovo (-ų) ir ne mažiau kaip dviejų VMI prie FM paskirtų atstovų.

Jeigu apdoroto tabako naikinimo procedūra vykdoma kito asmens teritorijoje, komisijos nario teisėmis turi dalyvauti ir tas kitas asmuo (jeigu tai ne fizinis asmuo – jo vadovas) arba įgaliotas (-i) asmuo (-enys).

Komisijos pirmininku yra skiriamas asmens vadovo paskirtas atstovas.

17. Prižiūrint komisijai, naikintinas apdorotas tabakas turi būti inventorizuotas. Komisija turi patikrinti, ar į naikinimo vietą atvežtas apdorotas tabakas atitinka jų dokumentuose nurodytą kiekį (-ius), pavadinimą (-us).

17.1. Nustačius, kad faktiškas apdoroto tabako kiekis didesnis nei nurodytas dokumentuose ir/ar nesutampa jų pavadinimai, apdoroto tabako naikinimas nutraukiamas ir dviem egzemplioriais (vienas egzempliorius skirtas asmeniui, o kitas – VMI prie FM) surašomas Tabako gaminių sutikrinimo aktas (FR0578 forma), patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-263 „Dėl tabako gaminių sutikrinimo akto FR0578 formos, alkoholio produktų sutikrinimo akto FR0579 formos, turto sunaikinimo akto FR0580 formos, turto sunaikinimo aktų apskaitos žurnalo FR0581 formos patvirtinimo“ (toliau – Tabako gaminių sutikrinimo aktas). Tabako gaminių sutikrinimo aktą turi pasirašyti komisijos pirmininkas ir nariai. Apie apdoroto tabako naikinimo nutraukimą per 3 darbo dienas paštu registruotu laišku arba elektroniniu paštu informuojamas asmuo, pateikęs prašymą, bei VMI prie FM viršininkas ar jo įgaliotas asmuo. Asmuo, pageidaujantis, kad jam priklausantis apdorotas tabakas būtų sunaikintas, turėtų iš naujo pateikti prašymą. Prašymo nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti, vadovaujantis taisyklių 12 ir 13 punktuose nustatyta tvarka.

17.2. Nustačius, kad faktiškas apdoroto tabako kiekis ir pavadinimai sutampa su nurodytais dokumentuose arba faktiškas apdoroto tabako kiekis mažesnis nei nurodytas dokumentuose, bet sutampa jų pavadinimai, dviem egzemplioriais (vienas egzempliorius skirtas asmeniui, o kitas – VMI prie FM) surašomas Tabako gaminių sutikrinimo aktas. Tabako gaminių sutikrinimo aktą pasirašo komisijos pirmininkas ir nariai.

18. Sunaikinus apdorotą tabaką, turi būti surašomas Apdoroto tabako sunaikinimo aktas, kuris užpildomas naudojant Turto sunaikinimo aktą (FR0580 forma), patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-263 „Dėl tabako gaminių sutikrinimo akto FR0578 formos, alkoholio produktų sutikrinimo akto FR0579 formos, turto sunaikinimo akto FR0580 formos, turto sunaikinimo aktų apskaitos žurnalo FR0581 formos patvirtinimo“. Apdoroto tabako sunaikinimo aktas turi būti surašomas dviem egzemplioriais (vienas egzempliorius skirtas asmeniui, o kitas – VMI prie FM), vadovaujantis VMI prie FM pateiktais ir/ar patikslintais dokumentais ir/ar duomenimis, sutikrintais su faktiniu naikinamų apdoroto tabako kiekiu ir kitais rodikliais. Apdoroto tabako sunaikinimo akte turi būti nurodyta:

18.1. Apdoroto tabako sunaikinimo akto surašymo data, numeris, vieta;

18.2. komisijos narių pareigos, vardai, pavardės;

18.3. VMI prie FM sprendimo, kurio pagrindu naikinamas apdorotas tabakas, data ir numeris;

18.4. apdoroto tabako prekės ženklo pavadinimas ir kiekis;

18.5. apdoroto tabako sunaikinimo vieta, data ir būdas.

Apdoroto tabako sunaikinimo aktą turi pasirašyti komisijos pirmininkas ir nariai.

19. Apdoroto tabako sunaikinimo aktą VMI prie FM turi užregistruoti Turto sunaikinimo aktų apskaitos žurnale (FR0581 forma), patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-263 „Dėl tabako gaminių sutikrinimo akto FR0578 formos, alkoholio produktų sutikrinimo akto FR0579 formos, turto sunaikinimo akto FR0580 formos, turto sunaikinimo aktų apskaitos žurnalo FR0581 formos patvirtinimo“ (toliau – žurnalas). Žurnalo lapai turi būti sunumeruoti ir įrišti. Žurnalas turi būti pildomas laiku, tvarkingai, tiksliai, be taisymų (prireikus taisyti, kiekvienas taisymas turi būti patvirtintas asmens, darančio įrašą, parašu).

Žurnalas gali būti pildomas ir elektroniniu būdu.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Jeigu prašyme asmuo nurodo grąžintiną/įskaitytiną akcizų sumą už naikinamą apdorotą tabaką, sumokėti akcizai grąžinami (įskaitomi), vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo“ nustatyta tvarka.

21. Šiose taisyklėse paminėti dokumentai turi būti saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

22. Už šių taisyklių nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsakoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

23. VMI prie FM darbuotojų veiksmai dėl apdoroto tabako sunaikinimo procedūrų vykdymo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-43, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-06-25, i. k. 2014-09067

 

 


 

Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint

Valstybinei mokesčių inspekcijai, taisyklių

priedas

 

(Prašymo sunaikinti apdorotą tabaką, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir grąžinti akcizus formos pavyzdys)

 

Mokesčių mokėtojo pavadinimas _____________________________________________________

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) ______________________________________

Mokesčių mokėtojo adresas _________________________________________________________

Telefono numeris _________________________________________________________________

Elektroninio pašto adresas __________________________________________________________

 

 

Valstybinei mokesčių inspekcijai prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

 

P R A Š Y M A S

SUNAIKINTI APDOROTĄ TABAKĄ, PRIŽIŪRINT VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI, IR GRĄŽINTI AKCIZUS

 

Data

 

Prašom:

leisti sunaikinti apdorotą tabaką:

 

1. Apdoroto tabako pavadinimas

2. Apdoroto tabako tarifinė grupė

3. Kiekis

4. Didžiausia mažmeninė kaina

5. Akcizų suma

6. Naikinimo priežastis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

dalyvauti jo naikinimo procedūroje:

 

7. Naikinimo data ir laikas

 

8. Asmuo, kuris naikins apdorotą tabaką

 

9. Naikinimo vieta

 

 

atleisti nuo akcizų mokėjimo:

 

10. Prašoma atleisti nuo akcizų suma

 

11. Sumokėta akcizų suma

 

 

grąžinti:

 

12. Prašoma grąžinti akcizų suma

 

13. Valiutos kodas

 

14. Gavėjo pavadinimas, identifikacinis numeris (kodas)

 

15. Gavėjo sąskaitos numeris

 

16. Kredito įstaigos pavadinimas

 

17. Kredito įstaigos kodas

 

18. Kredito įstaigos adresas

 

19. Iš viso prašoma grąžinti akcizų suma

 

 

įskaityti:

 

20. Prašoma įskaityti akcizų suma

 

21. Įmokos kodas

 

22. Iš viso prašoma įskaityti akcizų suma

 

 

PRIDEDAMA:

 

Vadovas (įgaliotas asmuo)

______________

(parašas)

________________________

(vardas, pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-43, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-06-25, i. k. 2014-09067

  

FR0772 patvirtinta Valstybinės mokesčių

inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo 2 d.

įsakymu Nr. VA-155

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2014 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. VA-43

redakcija)

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

SPRENDIMAS

DĖL APDOROTO TABAKO SUNAIKINIMO

 

___________

(data)

Nr.

___________

(registracijos numeris)

___________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgdamas į __________________________________________________________________

(pateikti/patikslinti dokumentai ir/ar duomenys)

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

kuriuose nustatyta _________________________________________________________________

(informacija apie naikintiną tabaką, sunaikinimo vietą, sunaikinimo aplinkybes ir t. t.)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

 

n u s p r e n d ž i u

________________________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo pavadinimas, identifikacinis numeris (kodas))

20___m.________d. prašymą (-o) sunaikinti apdorotą tabaką, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, tenkinti  / tenkinti iš dalies  / netenkinti . 

Prašymas tenkinamas iš dalies  / netenkinamas  dėl to, kad                                                         

(prašymo tenkinimo iš dalies/netenkinimo motyvai)

 

 

 

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

________________________                                                                                ____________________

(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

______________

(parašas)

________________________

(vardas, pavardė)

 

Formos pakeitimai:

Nr. VA-43, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-06-25, i. k. 2014-09067

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-43, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-06-25, i. k. 2014-09067

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. VA-155 „Dėl Apdoroto tabako sunaikinimo ir atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo