Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 136-4978, i. k. 1042055ISAK00VA-155

 

Nauja redakcija nuo 2023-01-01:

Nr. VA-78, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-10, i. k. 2022-20617

 

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APDOROTO TABAKO, neapdoroto tabako ir kaitinamojo tabako produktų SUNAIKINIMO, PRIŽIŪRINT VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI, IR ATLEIDIMO NUO AKCIZŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. rugsėjo 2 d. Nr. VA-155

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi, 64 straipsnio 3 dalimi ir 72 straipsnio 4 dalimi bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 21 punktu ir 22.9 papunkčiu,

tvirtinu Apdoroto tabako, neapdoroto tabako ir kaitinamojo tabako produktų sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisykles (pridedama).

 

 

 

VIRŠININKO PIRMASIS PAVADUOTOJAS

L. E. VIRŠININKO PAREIGAS                                                                    JURGIS GURAUSKAS

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. VA-155

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2022 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. VA-78

redakcija)

 

APDOROTO TABAKO, NEAPDOROTO TABAKO IR KAITINAMOJO TABAKO PRODUKTŲ SUNAIKINIMO, PRIŽIŪRINT VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI, IR ATLEIDIMO NUO AKCIZŲ TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Apdoroto tabako, neapdoroto tabako ir kaitinamojo tabako produktų sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisyklės (toliau – taisyklės) nustato apdoroto tabako ir / arba neapdoroto tabako, ir / arba kaitinamojo tabako produktų (toliau kartu ‒ tabakas) sunaikinimo, atleidimo nuo akcizų ir sumokėtų akcizų grąžinimo / įskaitymo (jeigu už naikintiną tabaką akcizai buvo sumokėti) atvejus ir tvarką.

2.  Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi, 64 straipsnio 3 dalimi ir 72 straipsnio 4 dalimi.

3Taisyklėmis turi vadovautis:

3.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai);

3.2. asmenys, pageidaujantys, kad, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, sunaikintas tabakas būtų atleistas nuo akcizų ir / arba sumokėti akcizai už jį būtų grąžinti / įskaityti (jeigu už naikintiną tabaką akcizai buvo sumokėti).

4.  Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Asmuo – naikintino apdoroto tabako ir / arba neapdoroto tabako, ir / arba kaitinamojo tabako produktų savininkas arba akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas.

4.2. Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Akcizų įstatyme ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

ATLEIDIMO NUO AKCIZŲ SALYGOS

 

5.  Akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, turinčiame teisę gaminti apdorotą tabaką ir / arba kaitinamojo tabako produktus, susidariusios tabako liekanos (išskyrus tabako lapų gyslas), kurios klasifikuojamos 2022 m. Kombinuotosios nomenklatūros 2401 30 00 subpozicijoje, atleidžiamos nuo akcizų, jas sunaikinus, Valstybinei mokesčių inspekcijai nedalyvaujant, jeigu yra dokumentai, patvirtinantys tabako liekanų sunaikinimą (pvz., trečio asmens, naikinančio tabako liekanas, sunaikinimo pažyma ar pan., kurioje nurodytas sunaikintų tabako liekanų pavadinimas, kiekis ir kiti duomenys, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, koks produktas buvo sunaikintas).

6.  Asmuo, pageidaujantis, kad tabakas, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, būtų sunaikintas, atleistas nuo akcizų ir sumokėti už jį akcizai būtų grąžinti / įskaityti (jeigu už naikintiną tabaką akcizai buvo sumokėti), privalo:

6.1. išimti iš laisvos apyvartos visą naikintiną tabaką (jeigu tabakas buvo išleistas į laisvą apyvartą);

6.2. pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai Prašymą sunaikinti apdorotą tabaką ir / arba neapdorotą tabaką, ir / arba kaitinamojo tabako produktus, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, atleisti nuo akcizų ir grąžinti / įskaityti sumokėtus akcizus (toliau – prašymas), kuris pateikiamas per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI (toliau – Mano VMI), vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

7.  Prašyme nurodoma:

7.1. akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko identifikacinis numeris, suteiktas Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 157 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo“, nustatyta tvarka (jeigu prašymą teikia akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas);

7.2. naikintino tabako prekės ženklo pavadinimas;

7.3. naikintino tabako tarifinės grupės pavadinimas ir kodas pagal Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos“;

7.4. naikintino tabako kiekis, kuris yra privalomas, apskaičiuojant akcizus (skaičius ar svoris), ir kuris turi būti atitinkamai išreikštas tūkstančiais vienetų (tūkst. vnt.) arba kilogramais (kg);

7.5. didžiausia mažmeninė kaina, išreikšta valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu ir nurodyta ant cigarečių pakuotės (nurodoma, kai naikintinas tabakas yra cigaretės);

7.6. apskaičiuota akcizų suma už naikintiną tabaką;

7.7. naikintino tabako naikinimo priežastis (-ys);

7.8. planuojama tabako naikinimo pradžios data (metai, mėnuo, diena) ir laikas (valandos, minutės);

7.9. informacija apie asmenį, kuris naikins tabaką, t. y. asmens pavadinimas (jeigu tabaką naikins juridinis asmuo) arba vardas, pavardė (jeigu tabaką naikins fizinis asmuo), identifikacinis numeris (kodas), kuris Mokesčių mokėtojų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl Mokesčių mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Mokesčių mokėtojų registro nuostatai), nustatyta tvarka suteiktas Mokesčių mokėtojų registre, taip pat turimas telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas (-ai));

7.10.  tabako buvimo vietos adresas (apskritis, miestas (rajonas ar gyvenvietė), gatvės pavadinimas, namo numeris, pašto kodas);

7.11.  tabako naikinimo vietos adresas (apskritis, miestas (rajonas ar gyvenvietė), gatvės pavadinimas, namo numeris, pašto kodas);

7.12.  tabako naikinimo būdas;

7.13.  asmens sumokėta akcizų suma už naikintiną tabaką;

7.14.  tuo atveju, jeigu norima susigrąžinti akcizus už sunaikintą tabaką, įrašoma akcizų suma, kurią pageidaujama susigrąžinti;

7.15.  įrašomas sąskaitos, į kurią pageidaujama pervesti prašomą grąžinti akcizų sumą, numeris;

7.16.  kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigos pavadinimas;

7.17.  įrašomas kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigos SWIFT (BIC) kodas (identifikacinis numeris, kuris naudojamas tarptautiniams pinigų pervedimams) arba identifikacinis numeris (kodas), Mokesčių mokėtojų registro nuostatų nustatyta tvarka suteiktas Mokesčių mokėtojų registre;

7.18.  tuo atveju, jeigu norima įskaityti akcizus, sumokėtus už sunaikintą tabaką, įrašoma akcizų suma, kurią pageidaujama įskaityti;

7.19.  įrašomas įmokos kodas pagal Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymą Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“;

7.20.  įrašoma visa asmens prašoma įskaityti akcizų suma už naikintiną tabaką. Į šį laukelį įrašoma prašoma įskaityti suma ir tuo atveju, kai prašoma įskaityti pagal vieną įmokos kodą.

8.  Kartu su prašymu pateikiama:

8.1. asmens vadovo įsakymas dėl asmens (-ų), atsakingo (-ų) už naikinimo organizavimą ir dalyvavimą, naikinant tabaką;

8.2. asmens išrašytos kreditinės ir / ar debetinės pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros (jeigu naikintinas tabakas asmeniui buvo grąžintas);

8.3. kiti dokumentai ir / ar duomenys, pagrindžiantys prašymą.

 

III SKYRIUS

TABAKO SUNAIKINIMO TVARKA

 

9.  Valstybinė mokesčių inspekcija, nustačiusi, kad pateikti ne visi dokumentai ir / ar duomenys, nurodyti taisyklių 7–8 punktuose, per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos per Mano VMI asmeniui turi pateikti pranešimą, kuriame turi nurodyti prašymo pateikimo trūkumus ir jų pašalinimo terminą.

10.  Valstybinė mokesčių inspekcija prašymą išnagrinėti bei su prašymo pateikėju suderinti tabako naikinimo vietą ir laiką turi per 10 darbo dienų nuo prašymo arba visų papildomai pateiktų ir / ar patikslintų dokumentų ir / ar duomenų gavimo dienos.

Su prašymo pateikėju tabako naikinimo vieta ir laikas suderinamas prašyme nurodytu asmens telefono numeriu (-iais) arba elektroninio pašto adresu (-ais).

11.  Suderinus tabako naikinimo vietą ir laiką taisyklių 10 punkte nustatyta tvarka, tabakas turi būti sunaikinamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, specialiai tam skirtose vietose taip, kad jo liekanos nebūtų tinkamos pakartotinai naudoti kaip tabakas.

12.  Naikinant tabaką turi dalyvauti asmens vadovo įsakymu už dalyvavimą naikinimo procedūroje paskirtas (-i) atsakingas (-i) asmuo (-ys) (toliau – atsakingi asmenys) ir Valstybinės mokesčių inspekcijos paskirtas (-i) atstovas (-ai).

13.  Valstybinės mokesčių inspekcijos paskirtas (-i) atstovas (-ai), naikinant tabaką, gali dalyvauti nuotoliniu būdu, kai tabako inventorizavimo ir naikinimo vietoje yra įdiegtos elektroninės priemonės, leidžiančios tiesioginio vaizdo ir garso perdavimą ir priėmimą. Šios priemonės turi užtikrinti galimybę nepertraukiamai ir tinkamai prižiūrėti produktų inventorizavimą ir naikinimą.

14.  Prižiūrint atsakingiems asmenims ir Valstybinės mokesčių inspekcijos paskirtam (-iems) atstovui (-ams), naikintinas tabakas turi būti inventorizuotas. Šie asmenys turi patikrinti, ar į naikinimo vietą atvežtas tabakas atitinka jų dokumentuose nurodytą kiekį (-ius), pavadinimą (-us).

15.  Tabako naikinimas nutraukiamas, kai Valstybinė mokesčių inspekcija tabako naikinime dalyvauja taisyklių 13 punkte nustatytu būdu, tačiau vaizdo ir (arba) garso perdavimo ir (arba) priėmimo kokybė prasta, trikiai ar kitos aplinkybės neužtikrina nepertraukiamos ir tinkamos produktų inventorizavimo ir naikinimo procedūros priežiūros.

Apie tabako naikinimo nutraukimą prašymą pateikęs asmuo informuojamas nedelsiant nuo šiame punkte analizuojamų aplinkybių atsiradimo momento elektroniniu paštu ir / arba telefonu. Asmuo, pageidaujantis, kad tabakas būtų sunaikintas, turi iš naujo pateikti prašymą. Prašymo nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti, vadovaujantis taisyklių 9 ir 10 punktuose nustatyta tvarka.

Tuo atveju, jeigu tabako naikinimo procedūra šiame punkte nurodytu atveju yra nutraukiama, jau prasidėjus tabako naikinimo procesui, dėl šio proceso metu sunaikinto tabako dalies turi būti parengiamas laisvos formos tabako sunaikinimo aktas, nurodytas taisyklių 16 punkte.

16.  Sunaikinus tabaką, atsakingi asmenys nedelsdami, t. y. ne vėliau kaip tą pačią dieną nuo prašyme nurodyto tabako sunaikinimo dienos, privalo parengti laisvos formos tabako sunaikinimo aktą, kuriame nurodoma:

16.1.  tabako sunaikinimo akto surašymo data, numeris, vieta;

16.2.  atsakingų asmenų ir Valstybinės mokesčių inspekcijos paskirto (-ų) atstovo (-ų) pareigos, vardai, pavardės;

16.3.  tabako prekės ženklo pavadinimas (-ai) ir kiekis;

16.4.  tabako sunaikinimo vieta, data ir būdas;

16.5.  ar faktiškai sunaikinti tabako kiekiai sutapo su prašyme nurodytais kiekiais;

16.6.  kad tabako sunaikinimo aktas užpildomas dėl tabako sunaikinimo nutraukimo, kurio metu buvo sunaikinta dalis prašyme nurodyto tabako. Šiame papunktyje nurodyti duomenys pateikiami, tik susidarius taisyklių 15 punkte nurodytoms aplinkybėms.

Tabako sunaikinimo aktą turi pasirašyti atsakingi asmenys ir Valstybinės mokesčių inspekcijos paskirtas (-i) atstovas (-ai). Vienas šio akto egzempliorius turi būti pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos paskirtam (-iems) atstovui (-ams) elektroninio pašto adresu [email protected].

17.  Per 10 darbo dienų nuo taisyklių 16 punkte nurodyto akto pateikimo Valstybinės mokesčių inspekcijos paskirtam (-iems) atstovui (-ams) dienos Valstybinė mokesčių inspekcija turi priimti Sprendimą dėl apdoroto tabako ir / arba neapdoroto tabako, ir / arba kaitinamojo tabako produktų atleidimo nuo akcizų / akcizų grąžinimo / įskaitymo (taisyklių priedas „Sprendimas dėl apdoroto tabako ir / arba neapdoroto tabako, ir / arba kaitinamojo tabako produktų atleidimo nuo akcizų / akcizų grąžinimo / įskaitymo“) (toliau – Sprendimas). Sprendimas asmeniui pateikiamas per Mano VMI.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18.  Už šių taisyklių nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsakoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

19.  Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų veiksmai dėl tabako sunaikinimo procedūrų vykdymo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_______________

part_47ad46dc78bc48a892b6ebb09dc89d1b_end


 

Apdoroto tabako, neapdoroto tabako ir

kaitinamojo tabako produktų sunaikinimo,

prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir

atleidimo nuo akcizų taisyklių

priedas

 

 

(Sprendimo formos pavyzdys)

 

 

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

SPRENDIMAS

DĖL APDOROTO TABAKO IR / ARBA NEAPDOROTO TABAKO, IR / ARBA KAITINAMOJO TABAKO PRODUKTŲ ATLEIDIMO NUO AKCIZŲ / AKCIZŲ GRĄŽINIMO / ĮSKAITYMO

 

___________

(data)

Nr.

___________

(registracijos numeris)

___________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamasis (-si) Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo _____ straipsnio _____dalimi, Apdoroto tabako, neapdoroto tabako ir kaitinamojo tabako produktų sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. VA-155 „Dėl Apdoroto tabako, neapdoroto tabako ir kaitinamojo tabako produktų sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo“, ir išnagrinėjęs (-usi)____________________________________________________

________________________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė, identifikacinis numeris (kodas))

20__ m. ________________ d. prašymą Nr. _____________ bei atsižvelgdamas (-a) į 20xx-xx-xx sunaikinimo aktą Nr. ______________________________________________________________,

 

nusprendžiu: ______________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė, identifikacinis numeris, akcizais apmokestinamų prekių sandėlio identifikacinis numeris)

 

atleisti nuo akcizų mokėjimo:

 

Tarifinės grupės kodas

Akcizais apmokestinamų prekių  kiekis

Akcizų suma, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

akcizų permoka (skirtumu):

 

Eil. Nr.

Įmokos kodas

Akcizai (prievolės tipas)

Permokos (skirtumo) susidarymo data

Permokos (skirtumo) suma, Eur

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

Tarifinės grupės kodas

Tarifinės grupės pavadinimas

Akcizų suma

 

 

 

 

 

 

 

 

įskaityti:

 

Eil. Nr.

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris

Administracinio nusižengimo identifikacinis numeris

Įmokos kodas

Mokestis ir (arba) Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso bauda

(prievolės tipas)

Įskaitymo data

Suma,

Eur.

Iš viso:

 

negrąžinti (neįskaityti):

 

Eil. Nr.

Negrąžinimo (neįskaitymo) priežastis ir teisinis pagrindas

Negrąžinta (neįskaityta) suma, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

Sprendimo negrąžinti (neįskaityti) dalies ar visos prašomos sumos priėmimo papildomi motyvai: _______________________________________________________________________ .

 

grąžinti neįskaitytą sumą ir / arba prašomos grąžinti sumos permokos (skirtumo) likutį____  Eur į sąskaitą Nr. ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

                                                 (kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigos pavadinimas)

_______________________________________________________________________________ .

                                                                                    (gavėjas)

 

Sprendimas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos pasirinktinai: Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius).

 

Sprendimas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius), skundą paduodant per Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Vasario 16-sios g. 14, 01514 Vilnius).

 

Pastabos:

1. Kai skundžiamas Sprendimas atleisti nuo mokesčio, įskaityti, grąžinti mokestį, taikoma pirmoji šiame Sprendime nurodyta apskundimo tvarka.

2. Kai skundžiamas Sprendimas negrąžinti (neįskaityti) mokesčio, taikoma antroji šiame sprendime nurodyta apskundimo tvarka.

 

Sprendimas pasirašomas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko arba jo įgalioto Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valstybės tarnautojo kvalifikuotu elektroniniu parašu.

 

________________________                                                      __________________________

(pareigų pavadinimas)                                                                                (vardas, pavardė)

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-43, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-06-25, i. k. 2014-09067

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. VA-155 „Dėl Apdoroto tabako sunaikinimo ir atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-8, 2015-01-27, paskelbta TAR 2015-01-27, i. k. 2015-01080

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. VA-155 „Dėl Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-84, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-13, i. k. 2019-18164

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. VA-155 „Dėl Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-93, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29316

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. VA-155 „Dėl Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-78, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-10, i. k. 2022-20617

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. VA-155 „Dėl Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_0250b7751b6d4281a3fd0202aba3b1b6_end