Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01 iki 2022-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 136-4978, i. k. 1042055ISAK00VA-155

 

Nauja redakcija nuo 2019-11-14:

Nr. VA-84, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-13, i. k. 2019-18164

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL APDOROTO TABAKO SUNAIKINIMO, PRIŽIŪRINT VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI, IR ATLEIDIMO NUO AKCIZŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. rugsėjo 2 d. Nr. VA-155

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi ir 72 straipsnio 4 dalimi bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu,

tvirtinu pridedamas:

1. Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisykles;

2. Sprendimo dėl apdoroto ir / arba neapdoroto tabako sunaikinimo FR0772 formą.

 

 

 

VIRŠININKO PIRMASIS PAVADUOTOJAS

L. E. VIRŠININKO PAREIGAS                                                                    JURGIS GURAUSKAS

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. VA-155

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2014 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. VA-43

redakcija)

 

APDOROTO TABAKO SUNAIKINIMO, PRIŽIŪRINT VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI, IR ATLEIDIMO NUO AKCIZŲ TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisyklės (toliau – taisyklės) nustato apdoroto ir neapdoroto tabako (toliau kartu ‒ apdorotas tabakas) sunaikinimo, atleidimo nuo akcizų ir sumokėtų už jį akcizų grąžinimo / įskaitymo (jeigu už naikintiną apdorotą tabaką akcizai buvo sumokėti) atvejus ir tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-84, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-13, i. k. 2019-18164

 

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau – Akcizų įstatymas) 33 straipsnio 1 dalimi ir 72 straipsnio 4 dalimi.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-84, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-13, i. k. 2019-18164

 

3. Taisyklėmis turi vadovautis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) valstybės tarnautojai ir / arba pagal darbo sutartį dirbantys bei darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto gaunantys darbuotojai (toliau – darbuotojai), ir asmenys, pageidaujantys, kad, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, sunaikintas apdorotas tabakas būtų atleistas nuo akcizų ir sumokėti už jį akcizai būtų grąžinti / įskaityti (jeigu už naikintiną apdorotą tabaką akcizai buvo sumokėti).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-8, 2015-01-27, paskelbta TAR 2015-01-27, i. k. 2015-01080

 

4. Taisyklėse vartojama sąvoka:

Asmuo – naikintino apdoroto tabako savininkas arba akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas.

Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Akcizų įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-8, 2015-01-27, paskelbta TAR 2015-01-27, i. k. 2015-01080

 

41. Akcizais apmokestinamų sandėlyje, turinčiame teisę gaminti apdorotą tabaką ir / arba kaitinamojo tabako produktus, pagaminto (susidariusio) neapdoroto tabako (tabako liekanų), klasifikuojamo 2019 m. Kombinuotosios nomenklatūros 2401 30 00 subpozicijoje (išskyrus tabako lapo gyslų) sunaikinimui mutatis mutandis taikomas Taisyklių I skyrius ir 21–23 punktai.

Asmuo, pageidaujantis, kad jam būtų taikomas tiesioginis atleidimas nuo akcizų, šiame punkte nurodytu atveju turi turėti dokumentus, patvirtinančius neapdoroto tabako sunaikinimą (pvz., trečio asmens, naikinančio neapdorotą tabaką, sunaikinimo pažymą ar pan., kurioje nurodytas sunaikintas neapdoroto tabako pavadinimas, kiekis ir kt. duomenys, pagal kuriuos galima būtų nustatyti, koks neapdorotas tabakas buvo sunaikintas).

Asmuo, pageidaujantis, kad jam būtų grąžinti / įskaityti sumokėti akcizai, šiame punkte nurodytu atveju turi pateikti Prašymo grąžinti už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus FR0397 formą su priedais, patvirtintus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo“, ir dokumentus, patvirtinančius neapdoroto tabako sunaikinimą (pvz., trečio asmens, naikinančio neapdorotą tabaką, sunaikinimo pažymą ar pan., kurioje nurodytas sunaikintas neapdoroto tabako pavadinimas, kiekis ir kt. duomenys, pagal kuriuos galima būtų nustatyti, koks neapdorotas tabakas buvo sunaikintas).

Papildyta punktu:

Nr. VA-84, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-13, i. k. 2019-18164

 

II SKYRIUS

ATLEIDIMO NUO AKCIZŲ SĄLYGOS

 

5. Naikinamas toks apdorotas tabakas, kurį po naujo Lietuvos Respublikos teisės akto, reglamentuojančio apdoroto tabako licencijavimo, gamybos, prekybos, gabenimo ar vartojimo klausimus, įsigaliojimo draudžiama laikyti, gabenti ar parduoti arba kuris dėl kitų priežasčių (pasibaigęs galiojimo terminas, bloga kokybė, pasibaigęs kokybės sertifikato galiojimas ir panašiai) yra išimtas iš laisvos apyvartos arba negali būti išleidžiamas į laisvą apyvartą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-8, 2015-01-27, paskelbta TAR 2015-01-27, i. k. 2015-01080

 

6. Draudimas laikyti, gabenti ar parduoti apdorotą tabaką gali būti susijęs su:

6.1. įstatymuose nustatytų tabako kokybės reikalavimų pasikeitimu (pavyzdžiui, pakito leidžiamas dervų, nikotino ar anglies monoksido kiekis cigaretėse ar kita);

6.2. įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų apdoroto tabako ženklinimo reikalavimų pasikeitimu (pavyzdžiui, naujo pavyzdžio banderolių atsiradimas, įpakavimo reikalavimų pasikeitimas ir panašiai).

7. Asmuo, pageidaujantis, kad apdorotas tabakas, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, būtų sunaikintas, atleistas nuo akcizų ir sumokėti už jį akcizai būtų grąžinti / įskaityti (jeigu už naikintiną apdorotą tabaką akcizai buvo sumokėti), privalo:

7.1. išimti iš laisvos apyvartos visą naikintiną apdorotą tabaką (jeigu apdorotas tabakas buvo išleistas į laisvą apyvartą);

7.2. pateikti VMI prie FM Prašymą sunaikinti apdorotą tabaką, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, atleisti nuo akcizų ir grąžinti / įskaityti už jį sumokėtus akcizus (toliau – prašymas), kurio formos pavyzdys patvirtintas taisyklių priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-8, 2015-01-27, paskelbta TAR 2015-01-27, i. k. 2015-01080

 

8. Prašyme nurodoma:

8.1. prašymo eilutėje „Mokesčių mokėtojo pavadinimas“ įrašomas asmens pavadinimas;

8.2. prašymo eilutėje „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)“ įrašomas asmens identifikacinis numeris (kodas), Mokesčių mokėtojų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl Mokesčių mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Mokesčių mokėtojų registro nuostatai), nustatyta tvarka suteiktas Mokesčių mokėtojų registre;

8.21. prašymo eilutėje „Sandėlio savininko identifikacinis numeris“ įrašomas akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko identifikacinis numeris, suteiktas Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 157 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo“, nustatyta tvarka (jeigu prašymą teikia akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas);

Papildyta punktu:

Nr. VA-8, 2015-01-27, paskelbta TAR 2015-01-27, i. k. 2015-01080

 

8.3. prašymo eilutėje „Mokesčių mokėtojo adresas“ įrašomas asmens buveinės adresas (apskritis, miestas (rajonas ar gyvenvietė), gatvės pavadinimas, namo numeris, pašto kodas);

8.4. prašymo eilutėje „Telefono numeris“ įrašomas asmens turimas telefono numeris (-iai);

8.5. prašymo eilutėje „Elektroninio pašto adresas“ įrašomas asmens turimas elektroninio pašto adresas (-ai);

8.6. prašymo eilutėje „Data“ įrašoma prašymo užpildymo data;

8.7. prašymo 1 laukelyje „Apdoroto tabako pavadinimas“ įrašomas naikintino apdoroto tabako prekės ženklo pavadinimas;

8.8. prašymo 2 laukelyje „Apdoroto tabako tarifinė grupė“ įrašomas naikintino apdoroto tabako tarifinės grupės pavadinimas ir kodas pagal Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 156 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių apskaitos akcizais“;

8.9. prašymo 3 laukelyje „Kiekis“ įrašomas naikintino apdoroto tabako kiekis, kuris yra privalomas, apskaičiuojant akcizus (skaičius ar svoris), ir atitinkamai išreikštas tūkstančiais vienetų (tūkst. vnt.) arba kilogramais (kg);

8.10. prašymo 4 laukelyje „Didžiausia mažmeninė kaina“ įrašoma didžiausia mažmeninė kaina, išreikšta valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu ir nurodyta ant cigarečių pakuotės (nurodoma, kai naikintinas apdorotas tabakas yra cigaretės);

8.11. prašymo 5 laukelyje „Akcizų suma“ įrašoma apskaičiuota akcizų suma už naikintiną apdorotą tabaką. Suma turi būti nurodyta valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu;

8.12. prašymo 6 laukelyje „Naikinimo priežastis“ įrašoma naikintino apdoroto tabako naikinimo priežastis (-ys);

8.13. prašymo 7 laukelyje „Naikinimo data ir laikas“ įrašoma naikintino apdoroto tabako naikinimo pradžios data (metai, mėnuo, diena) ir laikas (valandos, minutės). Jeigu prašyme tikslios datos ir laiko nurodyti nėra galimybės, tai apie apdoroto tabako naikinimą VMI prie FM taisyklių 11.1–11.4 papunkčiuose nurodytais budais turi būti informuota nė vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki apdoroto tabako numatomo naikinimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-8, 2015-01-27, paskelbta TAR 2015-01-27, i. k. 2015-01080

 

8.14. prašymo 8 laukelyje „Asmuo, kuris naikins apdorotą tabaką“ įrašoma informacija apie asmenį, kuris naikins apdorotą tabaką, t. y. asmens pavadinimas (jeigu apdorotą tabaką naikins juridinis asmuo) arba vardas, pavardė (jeigu apdorotą tabaką naikins fizinis asmuo), identifikacinis numeris (kodas), Mokesčių mokėtojų registro nuostatų nustatyta tvarka suteiktas Mokesčių mokėtojų registre, taip pat turimas telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas (-ai));

8.15. prašymo 9 laukelyje „Naikinimo vieta“ įrašoma informacija apie taisyklių 8.14 papunktyje nurodytam asmeniui nuosavybės teise priklausančią ar kitais teisėtais pagrindais valdomą apdoroto tabako naikinimo vietos adresą (apskritis, miestas (rajonas ar gyvenvietė), gatvės pavadinimas, namo numeris, pašto kodas);

8.16. prašymo 10 laukelyje „Prašoma atleisti nuo akcizų suma“ įrašoma akcizų suma, apskaičiuota už naikintiną apdorotą tabaką ir nuo kurios mokėjimo asmuo pageidauja būti atleistas. Suma turi būti nurodyta valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu;

8.17. prašymo 11 laukelyje „Sumokėta akcizų suma“ įrašoma asmens sumokėta akcizų suma už naikintiną apdorotą tabaką. Suma turi būti nurodyta valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu;

8.18. prašymo 12 laukelyje „Prašoma grąžinti akcizų suma“ įrašoma akcizų suma, kurią pageidaujama susigrąžinti. Suma turi būti nurodyta valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu;

8.19. prašymo 13 laukelyje „Valiutos kodas“ įrašomas raidinis valiutos kodas (pavadinimas) (nurodoma, jeigu prašomą grąžinti akcizų sumą asmuo pageidauja susigrąžinti užsienio valiuta į sąskaitą, esančią užsienio valstybėje);

8.20. prašymo 14 laukelyje „Gavėjo pavadinimas, identifikacinis numeris (kodas)“ įrašomas sąskaitos savininko pavadinimas (jeigu savininkas yra juridinis asmuo) arba vardas, pavardė (jeigu savininkas yra fizinis asmuo) ir identifikacinis numeris (kodas), Mokesčių mokėtojų registro nuostatų nustatyta tvarka suteiktas Mokesčių mokėtojų registre;

8.21. prašymo 15 laukelyje „Gavėjo sąskaitos numeris įrašomas sąskaitos, į kurią pageidaujama pervesti prašomą grąžinti akcizų sumą, numeris;

8.22. prašymo 16 laukelyje „Kredito įstaigos pavadinimas“ įrašomas kredito įstaigos pavadinimas;

8.23. prašymo 17 laukelyje „Kredito įstaigos kodas“ įrašomas kredito įstaigos SWIFT (BIC) kodas (identifikacinis numeris naudojamas tarptautiniams pinigų pervedimams) arba identifikacinis numeris (kodas), Mokesčių mokėtojų registro nuostatų nustatyta tvarka suteiktas Mokesčių mokėtojų registre;

8.24. prašymo 18 laukelyje „Kredito įstaigos adresas“ įrašomas kredito įstaigos adresas (miestas, gatvės pavadinimas, namo numeris) (nurodoma, jeigu prašomą grąžinti akcizų sumą asmuo pageidauja susigrąžinti į sąskaitą, esančią užsienio valstybėje);

8.25. prašymo 19 laukelyje „Iš viso prašoma grąžinti akcizų suma“ įrašoma visa asmens prašoma grąžinti akcizų suma už naikintiną apdorotą tabaką. Suma turi būti nurodyta valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu. Į šį laukelį įrašoma prašoma grąžinti suma ir tuo atveju, kai prašoma grąžinti į vieną sąskaitą;

8.26. prašymo 20 laukelyje „Prašoma įskaityti akcizų suma“ įrašoma akcizų suma, kurią pageidaujama įskaityti. Suma turi būti nurodyta valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu;

8.27. prašymo 21 laukelyje „Įmokos kodas“ įrašomas įmokos kodas pagal Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, kodų sąrašą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymą Nr. V-57/1B-160 „Dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“;

8.28. prašymo 22 laukelyje „Iš viso prašoma įskaityti akcizų suma“ įrašoma visa asmens prašoma įskaityti akcizų suma už naikintiną apdorotą tabaką. Suma turi būti nurodyta valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu. Į šį laukelį įrašoma prašoma įskaityti suma ir tuo atveju, kai prašoma įskaityti pagal vieną įmokos kodą.

8.281. prašymo 23 laukelyje „Apdoroto tabako buvimo vieta“ įrašomas naikintino apdoroto tabako buvimo vietos adresas (apskritis, miestas (rajonas ar gyvenvietė), gatvės pavadinimas, namo numeris, pašto kodas). Jeigu numatomas naikinti apdorotas tabakas yra akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, įrašomas akcizais apmokestinamų prekių sandėlio identifikacinis numeris, suteiktas Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 157 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo“, nustatyta tvarka;

Papildyta punktu:

Nr. VA-8, 2015-01-27, paskelbta TAR 2015-01-27, i. k. 2015-01080

 

8.29. prašymo eilutėje „PRIDEDAMA“ įrašomi pridedamų dokumentų pavadinimai ir lapų skaičius;

8.30. prašymo eilutėje „Vadovas (įgaliotas asmuo)“ įrašoma vadovo (įgalioto asmens) vardas, pavardė ir parašas.

9. Jeigu asmuo pageidauja akcizų sumą už naikintiną apdorotą tabaką grąžinti į skirtingas sąskaitas, tokiu atveju kiekvienai sąskaitai prašymo 12-18 laukeliai pildomi atskirai. Jeigu asmuo pageidauja akcizų sumą už naikintiną apdorotą tabaką įskaityti pagal skirtingus įmokos kodus, tokiu atveju kiekvienam įmokos kodui prašymo 20-21 laukeliai pildomi atskirai.

10. Kartu su prašymu pateikiama:

10.1. įgaliojimas (pavedimo sutartis), jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir/ar teikia įgaliotas asmuo;

10.2. asmens vadovo įsakymas dėl atstovų į naikinimo komisiją paskyrimo;

10.3. neteko galios nuo 2021-01-01;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-93, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29316

 

10.4. asmens išrašytos debetinės pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros (jeigu naikintinas apdorotas tabakas asmeniui buvo grąžintas);

10.5. kiti prašymą pagrindžiantys dokumentai ir/ar duomenys.

11. 8-10 punktuose paminėti dokumentai ir/ar duomenys gali būti pateikti VMI prie FM tokiais būdais:

11.1. tiesiogiai;

11.2. paštu;

11.3. elektroniniu paštu (adresu [email protected]). Elektroniniu paštu pateikto prašymo ir jo priedų originalai, VMI prie FM pareikalavus, turi būti pateikti iki prašymo nagrinėjimo termino pabaigos;

11.4. per apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – AVMI). Jeigu prašymas pateikiamas AVMI, ne vėliau kaip kitą darbo dieną jis turi būti persiųstas VMI prie FM.

 

III SKYRIUS

APDOROTO TABAKO SUNAIKINIMO TVARKA

 

12. VMI prie FM gautą asmens prašymą turi išnagrinėti ir Sprendimą dėl apdoroto tabako sunaikinimo (FR0772 forma) (toliau – sprendimas) priimti per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.

13. VMI prie FM, nustačiusi, kad nepakanka dokumentų ir / ar duomenų pagrįstam sprendimui priimti, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos asmeniui turi paštu registruotu laišku išsiųsti ir elektroniniu paštu pateikti pranešimą, kuriame turi nurodyti prašymo pateikimo trūkumus ir jų pašalinimo terminą.

Asmeniui pateikus visą VMI prie FM prašomą informaciją, sprendimas turi būti priimtas per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo visų papildomai pateiktų ir / ar patikslintų dokumentų ir/ar duomenų gavimo VMI prie FM dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-8, 2015-01-27, paskelbta TAR 2015-01-27, i. k. 2015-01080

 

14. Sprendimas priimamas, atsižvelgiant į pateiktus ir / ar patikslintus dokumentus ir / ar duomenis. Jeigu priimtas sprendimas prašymo netenkinti ar tenkinti iš dalies, turi būti nurodyti tokio sprendimo motyvai.

VMI prie FM, priėmusi sprendimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną sprendimą išsiunčia paštu registruotu laišku ir pateikia elektroniniu paštu. Jeigu prašymą buvo pateikęs naikintino apdoroto tabako savininkas, kai naikintinas apdorotas tabakas nebuvo išleistas į laisvą apyvartą, taip pat paštu registruotu laišku ir elektroniniu paštu ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo informuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-8, 2015-01-27, paskelbta TAR 2015-01-27, i. k. 2015-01080

Nr. VA-84, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-13, i. k. 2019-18164

 

15. Priėmus sprendimą, atitinkamas apdorotas tabakas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, turi būti sunaikinamas specialiai tam skirtose vietose taip, jog jo liekanos nebūtų tinkamos pakartotinai naudoti.

16. Apdoroto tabako naikinimo procedūroje turi dalyvauti apdoroto tabako naikinimo komisija (toliau – komisija), sudaryta iš asmens vadovo taisyklių 10.2 papunkčio nustatyta tvarka paskirto (-ų) atstovo (-ų) ir VMI prie FM paskirto atstovo.

Komisijos pirmininku yra skiriamas asmens vadovo paskirtas atstovas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-84, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-13, i. k. 2019-18164

 

17. Prižiūrint komisijai, naikintinas apdorotas tabakas turi būti inventorizuotas. Komisija turi patikrinti, ar į naikinimo vietą atvežtas apdorotas tabakas atitinka jų dokumentuose nurodytą kiekį (-ius), pavadinimą (-us).

17.1. Nustačius, kad faktiškas apdoroto tabako kiekis mažesnis nei nurodytas dokumentuose ir / ar nesutampa jų pavadinimai, to pavadinimo apdoroto tabako naikinimas nutraukiamas. Apie apdoroto tabako naikinimo nutraukimą per 3 darbo dienas paštu registruotu laišku ir elektroniniu paštu informuojamas asmuo, pateikęs prašymą. Asmuo, pageidaujantis, kad apdorotas tabakas būtų sunaikintas, turėtų iš naujo pateikti prašymą. Prašymo nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti, vadovaujantis taisyklių 12 ir 13 punktuose nustatyta tvarka.

17.2. Nustačius kitus atvejus, nenurodytus Taisyklių 17.1 papunktyje, apdoroto tabako naikinimas tęsiamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-84, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-13, i. k. 2019-18164

 

18. Sunaikinus apdorotą tabaką, turi būti surašomas Apdoroto tabako sunaikinimo aktas, kuris užpildomas naudojant Turto sunaikinimo aktą (FR0580 forma), patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-263 „Dėl tabako gaminių sutikrinimo akto FR0578 formos, alkoholio produktų sutikrinimo akto FR0579 formos, turto sunaikinimo akto FR0580 formos, turto sunaikinimo aktų apskaitos žurnalo FR0581 formos patvirtinimo“. Apdoroto tabako sunaikinimo aktas turi būti surašomas dviem egzemplioriais (vienas egzempliorius skirtas asmeniui, o kitas – VMI prie FM), vadovaujantis VMI prie FM pateiktais ir/ar patikslintais dokumentais ir/ar duomenimis, sutikrintais su faktiniu naikinamų apdoroto tabako kiekiu ir kitais rodikliais. Apdoroto tabako sunaikinimo akte turi būti nurodyta:

18.1. Apdoroto tabako sunaikinimo akto surašymo data, numeris, vieta;

18.2. komisijos narių pareigos, vardai, pavardės;

18.3. VMI prie FM sprendimo, kurio pagrindu naikinamas apdorotas tabakas, data ir numeris;

18.4. apdoroto tabako prekės ženklo pavadinimas ir kiekis;

18.5. apdoroto tabako sunaikinimo vieta, data ir būdas.

Apdoroto tabako sunaikinimo aktą turi pasirašyti komisijos pirmininkas ir nariai.

19. Neteko galios nuo 2019-11-14.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-84, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-13, i. k. 2019-18164

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Jeigu prašyme asmuo nurodo grąžintiną/įskaitytiną akcizų sumą už naikinamą apdorotą tabaką, sumokėti akcizai grąžinami (įskaitomi), vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo“ nustatyta tvarka.

21. Šiose taisyklėse paminėti dokumentai turi būti saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

22. Už šių taisyklių nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsakoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

23. VMI prie FM darbuotojų veiksmai dėl apdoroto tabako sunaikinimo procedūrų vykdymo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-43, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-06-25, i. k. 2014-09067

 

part_624ff47a40d34f28881b0a33c94de130_end


 

Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint

Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo

nuo akcizų taisyklių priedas

 

(Prašymo sunaikinti apdorotą tabaką, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, atleisti nuo akcizų ir grąžinti / įskaityti už jį sumokėtus akcizus formos pavyzdys)

 

Mokesčių mokėtojo pavadinimas _____________________________________________________

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) ______________________________________

Sandėlio savininko identifikacinis numeris _____________________________________________

Mokesčių mokėtojo adresas _________________________________________________________

Telefono numeris _________________________________________________________________

Elektroninio pašto adresas __________________________________________________________

 

 

Valstybinei mokesčių inspekcijai prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

 

P R A Š Y M A S

SUNAIKINTI APDOROTĄ TABAKĄ, PRIŽIŪRINT VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI, ATLEISTI NUO AKCIZŲ IR GRĄŽINTI / ĮSKAITYTI UŽ JĮ SUMOKĖTUS AKCIZUS

 

Data

 

Prašom:

leisti sunaikinti apdorotą tabaką:

 

1. Apdoroto tabako pavadinimas

2. Apdoroto tabako tarifinė grupė

3. Kiekis

4. Didžiausia mažmeninė kaina

5. Akcizų suma

6. Naikinimo priežastis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

dalyvauti jo naikinimo procedūroje:

 

7. Naikinimo data ir laikas

 

8. Asmuo, kuris naikins apdorotą tabaką

 

9. Naikinimo vieta

 

 

atleisti nuo akcizų mokėjimo:

 

10. Prašoma atleisti nuo akcizų suma

 

 

grąžinti:

 

11. Sumokėta akcizų suma

 

12. Prašoma grąžinti akcizų suma

 

13. Valiutos kodas

 

14. Gavėjo pavadinimas, identifikacinis numeris (kodas)

 

15. Gavėjo sąskaitos numeris

 

16. Kredito įstaigos pavadinimas

 

17. Kredito įstaigos kodas

 

18. Kredito įstaigos adresas

 

19. Iš viso prašoma grąžinti akcizų suma

 

 

įskaityti:

 

20. Prašoma įskaityti akcizų suma

 

21. Įmokos kodas

 

22. Iš viso prašoma įskaityti akcizų suma

 

 

23. Apdoroto tabako buvimo vieta

 

 

PRIDEDAMA:

 

Vadovas (įgaliotas asmuo)

______________

(parašas)

________________________

(vardas, pavardė)

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-43, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-06-25, i. k. 2014-09067

Nr. VA-8, 2015-01-27, paskelbta TAR 2015-01-27, i. k. 2015-01080

 

part_0c8ad0bf300144deab58c264f809ef49_end


 

FR0772 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo

2 d. įsakymu Nr. VA-155

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko 2019 m. lapkričio 13 d.

įsakymo Nr. VA-84 redakcija)

 

https://www.infolex.lt/ta/PictureThumbnail.aspx?Id=08a1566c-2ed3-4726-80b9-49f8edc3b20a

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

SPRENDIMAS

DĖL APDOROTO IR / ARBA NEAPDOROTO TABAKO SUNAIKINIMO

 

___________

(data)

Nr.

___________

(registracijos numeris)

___________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi / 72 straipsnio 4 dalimi bei atsižvelgdamas į [pateikti / patikslinti dokumentai ir / ar duomenys], kuriuose nustatyta [informacija apie naikintiną apdorotą ir / arba neapdorotą tabaką, sunaikinimo vietą, sunaikinimo aplinkybes ir t. t.],

 

nusprendžiu

[mokesčių mokėtojo pavadinimas, identifikacinis numeris (kodas)] 20___m.________d. prašymą (-o) sunaikinti apdorotą ir / arba neapdorotą  tabaką, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, tenkinti □ / tenkinti iš dalies □ /netenkinti □.

 

Prašymas tenkinamas iš dalies □ / netenkinamas □ todėl, kad [prašymo tenkinimo iš dalies / netenkinimo motyvai].

 

Sprendimas gali būti skundžiamas [nurodoma sprendimo priėmimo metu galiojanti apskundimo tvarka].

 

_______________________________

(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

______________

(parašas)

___________________

(vardas, pavardė)

 

Formos pakeitimai:

Nr. VA-43, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-06-25, i. k. 2014-09067

Nr. VA-84, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-13, i. k. 2019-18164

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-43, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-06-25, i. k. 2014-09067

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. VA-155 „Dėl Apdoroto tabako sunaikinimo ir atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-8, 2015-01-27, paskelbta TAR 2015-01-27, i. k. 2015-01080

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. VA-155 „Dėl Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-84, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-13, i. k. 2019-18164

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. VA-155 „Dėl Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-93, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29316

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. VA-155 „Dėl Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_b10b2cdb35d3454cb0397cd4eb0d22f1_end