Suvestinė redakcija nuo 2011-07-17 iki 2011-08-23

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 136-4945, i. k. 1041100NUTA00001118

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE TYRIMO IR APSKAITOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. rugsėjo 2 d. Nr. 1118

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 70-3170) 25 straipsnio 12 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 748 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 53-1881);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 15 d nutarimą Nr. 604 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 748 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 49-2180).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                              Algirdas Brazauskas

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                       Vilija Blinkevičiūtė


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.

rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118

 

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE TYRIMO IR APSKAITOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) nustato lengvų, sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, sukėlusių darbuotojo mirtį (toliau vadinama - mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe), ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo (toliau vadinama – nelaimingi atsitikimai darbe) tyrimo, apskaitos, tyrimo dokumentų saugojimo, skundų ir pareiškimų, susijusių su nelaimingų atsitikimų darbe tyrimu, nagrinėjimo tvarką. Šių Nuostatų privalo laikytis visos įmonės, įstaigos, organizacijos, kitos organizacinės struktūros ir fiziniai asmenys, samdantys kitus fizinius asmenis (toliau vadinama – įmonės), išskyrus atvejus, nurodytus šių Nuostatų 3 punkte.

2. Laikantis šių Nuostatų, tiriami nelaimingi atsitikimai darbe, įvykę asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos nelamingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 110-3207; 2003, Nr. 114-5114) 4 straipsnio 1 dalyje (toliau vadinama – asmenys).

3. Nelaimingi atsitikimai darbe, įvykę krašto apsaugos sistemos pareigūnams ir kariams, vidaus reikalų sistemos, muitinės, valstybės saugumo ir kitų institucijų pareigūnams, kurių tarnybinius santykius nustato atitinkami statutai, kai šie asmenys vykdo veiklą, kuriai būdingi specifiniai veiklos požymiai, tiriami pagal šių institucijų parengtus ir patvirtintus nelaimingų atsitikimų, įvykusių vykdant tarnybines pareigas, tyrimo ir apskaitos nuostatus. Tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, įvykusius vykdant tarnybines pareigas, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos (toliau vadinama – Valstybinė darbo inspekcija) inspektoriai gali būti kviečiami dalyvauti kaip specialistai.

4. Nelaimingus atsitikimus darbe, įvykusius nurodytiems šių Nuostatų 3 punkte pareigūnams ir asmenims, vykdantiems veiklą ar dirbantiems darbus, nebūdingus šių institucijų specifinei veiklai, taip pat nelaimingus atsitikimus darbe, įvykusius darbuotojams, dirbantiems šių Nuostatų 3 punkte nurodytose institucijose pagal darbo sutartis, tiria Valstybinė darbo inspekcija.

5. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos:

Nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybės – sąlygos, buvusios ar susidariusios įvykio metu ir turėjusios įtakos nelaimingam atsitikimui darbe arba jį lėmusios.

Nelaimingo atsitikimo darbe priežastis – reiškinys ar visuma reiškinių, dėl kurių darbuotojas patiria traumą ar kitą žalingą poveikį sveikatai.

Papildomas tyrimas – tyrimas, kuris skiriamas, kad būtų surinkti papildomi duomenys, patikslintos įvykio aplinkybės ar priežastys ir įrašai nelaimingo atsitikimo darbe akte.

Pakartotinis tyrimas – tyrimas, kuris skiriamas, kai nustatoma, kad nelaimingas atsitikimas darbe ištirtas pažeidus (netaikius arba neteisingai pritaikius) šių Nuostatų ar darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus.

Darbuotojai – asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 70-3170) 2 straipsnio 9 dalyje.

Kitos šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo sąvokas.

6. Valstybinė darbo inspekcija, įmonių dvišalės komisijos, tirdamos nelaimingus atsitikimus darbe, nustato jų aplinkybes, priežastis ir surašo su nelaimingais atsitikimais darbe susijusius dokumentus (šių Nuostatų 8–13 punktai), kuriuos pateikia šių Nuostatų 51 ir 53 punktuose nurodytoms institucijoms, įstaigoms ir suinteresuotiems asmenims.

Punkto pakeitimai:

Nr. 845, 2011-07-13, Žin., 2011, Nr. 89-4271 (2011-07-16), i. k. 1111100NUTA00000845

 

7. Ištyrus nelaimingą atsitikimą, nustatomas jo ryšys su darbu ir  surašomas N-1 formos nelaimingo atsitikimo darbe aktas (pagal 1 priedą)  arba N-2 formos nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą (iš darbo) aktas (pagal 2 priedą). Visų N-1 ir N-2 formos aktų kodai surašomi Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus, vadovaujantis Nelaimingų atsitikimų tyrimo dokumentų tvarkymo, pranešimų ir nelaimingų atsitikimų darbe registravimo bei analizės metodiniais nurodymais, tvirtinamais Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus (toliau vadinama – Metodiniai nurodymai). N-1 ar N-2 formos aktai surašomi, jeigu nukentėjusysis buvo nedarbingas dėl nelaimingo atsitikimo darbe nors vieną dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1314, 2009-10-14, Žin., 2009, Nr. 126-5429 (2009-10-22), i. k. 1091100NUTA00001314

 

8. N-1 formos aktas surašomas asmeniui, kai nelaimingas atsitikimas darbe įvyksta:

8.1. dirbant darbo sutartimi sulygtą ar kitą darbdavio pavestą arba su darbdaviui atstovaujančio asmens (toliau vadinama – įmonės vadovas) ar jo įgalioto asmens (toliau vadinama – darbdavio įgaliotas asmuo) žinia atliekamą darbą arba atliekant viešojo administravimo funkcijas;

8.2. parengiant darbui ir tvarkant darbo vietą, darbo priemones (prieš pradedant darbą, darbo laiku ar po darbo) ar atliekant kitus su darbu susijusius veiksmus darbo vietoje, įmonės patalpose ar teritorijoje;

8.3. darbuotojui darbo metu vykstant darbo reikalais (vykdant darbdavio pavestą užduotį, įskaitant darbuotojo siuntimą tikrintis sveikatos);

8.4. vykstant į darbą ar iš darbo įmonės ar jos samdomu transportu;

8.5. dėl smurto, jeigu smurto aplinkybės ir motyvai susiję su darbu;

8.6. papildomų ir specialių pertraukų metu darbo vietoje, įmonės patalpose ar jos teritorijoje;

8.7. darbuotojui dirbant sau (savo interesais) įmonėje su įmonės vadovo ar padalinio vadovo žinia;

8.8. darbuotoją nušalinus nuo darbo, tačiau nušalintajam esant įmonės patalpose, teritorijoje, kai nušalintas darbuotojas privalo laikytis nustatytos darbovietėje tvarkos.

9. N-1 formos aktai surašomi ir tais atvejais, kai nelaimingas atsitikimas įvyksta:

9.1. darbuotojui dirbant darbus, numatytus darbo sutartyje su namudininkais, jeigu nelaimingas atsitikimas įvyksta dėl darbdavio pateiktų medžiagų ar darbo priemonių, taip pat darbo (gamybos) proceso;

9.2. darbo metu atliekant pilietinę pareigą: gelbstint žmones, materialines vertybes gaisro, avarijos, stichinės ir kitos nelaimės padarinių įmonėje likvidavimo metu;

9.3. įmonės vadovo ar darbdavio įgalioto asmens rašytiniu pavedimu (nurodymu) darbuotojui dalyvaujant sporto, kultūros ir kituose panašiuose renginiuose; darbo metu dalyvaujant įstatymo numatytoje visuomeninėje veikloje;

9.4. darbuotojams, atleistiems nuo darbo valstybinėms arba visuomeninėms pareigoms atlikti;

9.5. įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą laikotarpiu darbdavio suteiktu darbuotojui laisvu nuo darbo laiku ieškotis naujo darbo, esant kitoje įmonėje;

9.6. asmens pertraukos pailsėti ir pavalgyti metu darbo vietoje, įmonės patalpose ar jos teritorijoje.

10. Dėl nelaimingo atsitikimo, įvykusio darbuotojui esant komandiruotėje, surašomi:

10.1. N-1 formos aktas, kai nelaimingas atsitikimas įvyksta:

10.1.1. vykdant darbdavio užduotį paskirties vietoje;

10.1.2. vykstant iš poilsio vietos į užduoties vykdymo vietą ar atgal įmonės, su kuria sudaryta darbo sutartis, ar įmonės, į kurią darbuotojas komandiruotas, transportu ar jų samdytu transportu;

10.2. N-2 formos aktas, kai nelaimingas atsitikimas įvyksta pakeliui į darbdavio nurodytą užduoties vykdymo vietą ir iš jos, taip pat užduoties vykdymo vietovėje vykstant į poilsio (nakvynės) vietą ir iš jos, išskyrus šių Nuostatų 10.1.2 punkte nurodytus atvejus.

11. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo rezultatai surašomi N-2 formos akte, kai nelaimingas atsitikimas įvyksta darbuotojo darbo dienomis kelyje tarp darbovietės ir:

11.1. gyvenamosios vietos, išskyrus šių Nuostatų 8.4 punkte nurodytą atvejį;

11.2. ne darbovietėje esančios vietos, kurioje darbuotojui išmokamas darbo užmokestis;

11.3. vietos ne įmonės teritorijoje, kur darbuotojas gali būti pertraukos pailsėti ir pavalgyti metu;

11.4. įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą laikotarpiu darbdavio suteiktu darbuotojui laisvu nuo darbo laiku ieškotis naujo darbo, vykstant į kitą įmonę ir iš jos.

12. Nelaimingo atsitikimo tyrimo metu nustačius, kad asmuo mirė dėl ligos, nesusijusios su darbu, arba kad įvykis darbe nesusijęs su darbu, įvykio tyrimas nutraukiamas ir N-1 ar N-2 formos aktas nesurašomas. Nelaimingi atsitikimai, nesusiję su darbu, yra įvykiai, kuriuos ištyrus nustatoma, kad nukentėjusysis:

12.1. sąmoningai (tyčia) siekė, kad įvyktų nelaimingas atsitikimas;

12.2. susižalojo ar mirė darydamas nusikalstamą veiką;

12.3. savavališkai be įmonės vadovo ar padalinio vadovo žinios dirbo sau (savo interesais);

12.4. nukentėjo, kai prieš jį buvo panaudotas smurtas, jeigu smurto aplinkybės ir motyvai nesusiję su darbu.

13. Nelaimingų atsitikimų darbe, nurodytų šių Nuostatų 12 punkte, tyrimo metu surinktus dokumentus Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius (lengvų nelaimingų atsitikimų atvejais – įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo) palieka saugoti įmonėje ir raštu informuoja nukentėjusįjį arba jo atstovą ar jo šeimą ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių (toliau vadinama – draudimo įstaiga), kuriame registruota draudėju įmonė, nurodydamas, kodėl įvykis nesusijęs su darbu. Mirties ir sunkių sužalojimų atvejais, nurodytais šių Nuostatų 12 punkte, informuojamos Valstybinė darbo inspekcija Metodiniuose nurodymuose nustatyta tvarka, apylinkės prokuratūra ir pateikiama tyrimo medžiaga. Įvykių, nurodytų šių Nuostatų 12.1, 12.2 ir 12.4 punktuose, kai Valstybinės darbo inspekcijos išvados atitinka teisėsaugos institucijų išvadas, tyrimo medžiaga atitinkamos apylinkės prokuratūrai nesiunčiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1314, 2009-10-14, Žin., 2009, Nr. 126-5429 (2009-10-22), i. k. 1091100NUTA00001314

 

14. Grupinio nelaimingo atsitikimo darbe atveju, kai nukentėjo daugiau negu vienas asmuo, atitinkamos formos aktas surašomas kiekvienam nukentėjusiajam atskirai.

15. Incidentai tiriami kaip lengvi nelaimingi atsitikimai darbe ir juos tiria komisijos ir asmenys, nurodyti šių Nuostatų 30 punkte. Ištyrus incidentą, surašomas laisvos formos aktas. Incidento tyrimo akte turi būti nurodytos jo aplinkybės ir priežastys, priemonės panašiems incidentams išvengti.

 

II. PRANEŠIMAI APIE NELAIMINGUS ATSITIKIMUS DARBE

 

16. Asmuo, nukentėjęs dėl nelaimingo atsitikimo darbe (jeigu jis pajėgia), ar matęs įvykį arba jo padarinius, privalo apie nelaimingą atsitikimą darbe nedelsdamas pranešti padalinio vadovui arba įmonės vadovui, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai. Asmuo, matęs nelaimingą atsitikimą darbe arba jo padarinius, privalo nedelsdamas suteikti nukentėjusiajam pirmąją medicinos pagalbą.

17. Įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai turi informuoti kiekvieną darbuotoją įvadinio ar pirminio instruktavimo darbo vietoje metu apie jo pareigą nedelsiant pranešti apie kiekvieną nelaimingą atsitikimą, įvykusį darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo.

18. Įmonės vadovas, kiti darbdavio įgalioti asmenys privalo nedelsdami užtikrinti pirmosios medicinos ir kitokios pagalbos suteikimą, o prireikus nugabenti nukentėjusįjį į gydymo įstaigą, organizuoti nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą.

19. Apie nelaimingus atsitikimus darbe padalinio vadovas privalo nedelsdamas pranešti įmonės vadovui, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai, darbuotojų atstovui saugai ir sveikatai, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetui.

20. Įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo apie sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, vadovaudamasis sunkių traumų klasifikaciniais požymiais, patvirtintais sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 397 (Žin., 2001, Nr. 64-2377), ir apie nelaimingus atsitikimus darbe, dėl kurių nukentėjęs asmuo mirė (įskaitant šių Nuostatų 40 punkte nurodytus įvykius), taip pat apie tai, kad asmuo mirė darbe dėl ligos, nesusijusios su darbu, privalo nedelsdamas telefonu, elektroniniu paštu, faksu arba kitomis ryšio priemonėmis pranešti:

20.1. atitinkamos apylinkės prokuratūrai;

20.2. Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui, pateikdamas nustatytosios formos pranešimą (pagal 3 priedą);

20.3. nukentėjusiojo šeimai ar jo atstovui.

21. Jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaiga šių Nuostatų 27 punkte nustatyta tvarka dar nepranešė apie asmens sužalojimo sunkumą, įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo privalo sužinoti asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, ar nukentėjusiojo sužalojimas priskirtinas prie sunkių, ir apie tai pranešti šių Nuostatų 20 punkte nurodyta tvarka.

22. Įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo šių Nuostatų nustatyta tvarka privalo pagal kompetenciją pranešti apie nelaimingus atsitikimus darbe, susijusius su:

22.1. statinių avarijomis – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 350, 2010-03-31, Žin., 2010, Nr. 40-1909 (2010-04-08), i. k. 1101100NUTA00000350

 

22.2. pavojingų objektų, kitų objektų ar įrenginių avarijomis, gaisrais, sprogimais – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1183, 2005-10-29, Žin., 2005, Nr. 131-4732 (2005-11-05), i. k. 1051100NUTA00001183

 

22.3. avarijomis vežant pavojingus krovinius – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ir Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1183, 2005-10-29, Žin., 2005, Nr. 131-4732 (2005-11-05), i. k. 1051100NUTA00001183

 

22.4. branduolinės energetikos objektų veiklos sutrikimais – Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai;

22.5. energijos tiekimu (elektros, šilumos, dujų, naftos ir jos produktų gamyba, perdavimu, paskirstymu) – Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1045, 2009-09-02, Žin., 2009, Nr. 109-4632 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001045

 

23. Pranešimų šių Nuostatų 22 punkte nurodytoms įstaigoms išsiuntimo, jų atstovų dalyvavimo tiriant nelaimingą atsitikimą darbe tvarka nustatoma Metodiniuose nurodymuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1314, 2009-10-14, Žin., 2009, Nr. 126-5429 (2009-10-22), i. k. 1091100NUTA00001314

 

24. Apie nelaimingą atsitikimą darbe, įvykusį profesinio mokymo įstaigos moksleiviui, aukštesniosios ar aukštosios mokyklos studentui per jų praktiką įmonėje, įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo privalo irgi nedelsdamas pranešti šių Nuostatų 20 punkte nustatyta tvarka mokymo įstaigai, kurios atstovas turi teisę dalyvauti tiriant nelaimingą atsitikimą darbe.

25. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, suteikusi nukentėjusiajam darbe medicinos pagalbą, nedelsdama (telefonu, elektroniniu paštu, faksu) praneša:

25.1. atitinkamos apylinkės prokuratūrai – apie sunkius ir mirtinus sužalojimus;

25.2. Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui ir darbdaviui – apie visus darbe sužalotus asmenis, įskaitant mirusiuosius gydymo įstaigoje dėl nelaimingo atsitikimo darbe.

26. Pranešimai apie sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe ir mirtį darbe dėl ligos Valstybinėje darbo inspekcijoje registruojami tokia tvarka:

26.1. Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniai skyriai registruoja darbdavių ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų pranešimus apie nelaimingus atsitikimus, nurodytus šių Nuostatų 20 ir 25 punktuose, ir nedelsdami praneša Valstybinei darbo inspekcijai apie sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe, įvykusius Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus inspektuojamose įmonėse, Metodiniuose nurodymuose nustatyta tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1314, 2009-10-14, Žin., 2009, Nr. 126-5429 (2009-10-22), i. k. 1091100NUTA00001314

 

26.2. Valstybinė darbo inspekcija registruoja jos teritorinių skyrių pranešimus apie sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe.

27. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurios suteikė nukentėjusiesiems pagalbą arba kuriose jie gydomi, apie sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, vadovaudamosi sunkių traumų klasifikaciniais požymiais, patvirtintais sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 397, per 2 paras nuo medicinos pagalbos suteikimo (raštu, elektroniniu paštu, faksu), o tais atvejais, kai traumos sunkumas patikslinamas atlikus papildomus tyrimus, ne vėliau kaip per 5 paras nuo medicinos pagalbos suteikimo pateikia nukentėjusiųjų darbdaviams ir Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniams skyriams nustatytosios formos pažymas apie traumos sunkumą (pagal 4 priedą).

28. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos per 3 darbo dienas nuo nukentėjusiojo dėl lengvų nelaimingų atsitikimų darbe gydymo pradžios nukentėjusiojo darbdavio ir Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus rašytiniu prašymu pateikia išvadas apie nukentėjusiojo sužalojimo pobūdį ir galimą sužalojimo būdą. Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus rašytiniu prašymu sunkių nelaimingų atsitikimų darbe atvejais, kai nukentėjusysis gydomas (buvo gydomas) asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, ši įstaiga per 7 darbo dienas nuo gydymo pradžios pateikia duomenis apie alkoholio kiekį (promilėmis), narkotinių, psichiką veikiančių medžiagų kiekį nukentėjusiojo kraujyje ir biologinėse terpėse, sužalojimo pobūdį ir galimą sužalojimo būdą. Mirtinų nelaimingų atsitikimų atvejais analogiškus duomenis, taip pat informaciją apie mirties priežastį Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus rašytiniu prašymu per 7 darbo dienas nuo ekspertizės atlikimo pateikia teismo medicinos ekspertai.

 

III. NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE TYRIMAS

 

29. Įmonės vadovas ar padalinio vadovas įmonėje, kurioje įvyko nelaimingas atsitikimas darbe, privalo darbo vietą ir įrenginių būklę iki nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo pradžios išsaugoti tokius, kokie jie buvo nelaimingo atsitikimo darbe metu. Būtini pakeitimai gali būti daromi, jeigu jų nepadarius kiltų pavojus aplinkinių asmenų gyvybei ir sveikatai, tačiau visa tai, kas buvo iki pakeitimų, turi būti raštu ir grafiškai įforminta, nufotografuota ar nufilmuota.

30. Lengvus nelaimingus atsitikimus darbe tiria įmonės vadovo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu patvirtinta dvišalė komisija, sudaryta iš darbdavio atstovo (atstovų), kurį (kuriuos) skiria įmonės vadovas, ir darbuotojų atstovo (atstovų) saugai ir sveikatai, išrinkto (išrinktų) Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 13 straipsnio nustatyta tvarka. Atliekant tyrimą, gali dalyvauti nukentėjusysis. Jeigu darbdavys yra fizinis asmuo, lengvą nelaimingą atsitikimą darbe tiria darbdavio pareigas vykdantis asmuo arba paskirtas jo darbuotojas ir darbuotojų atstovas ar nukentėjusysis arba jo atstovas. Lengvas nelaimingas atsitikimas darbe turi būti ištirtas per 7 darbo dienas nuo įvykio (šis reikalavimas netaikomas šių Nuostatų 22, 34 ir 40 punktuose nurodytais atvejais).

31. Sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe tiria Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius, dalyvaujant darbdavio atstovui ir darbuotojų atstovui saugai ir sveikatai. Atliekant tyrimą, gali dalyvauti draudimo įstaigos atstovas, mokymo įstaigos atstovas, nukentėjusysis arba jo atstovas. Jeigu darbdavio ir (ar) darbuotojų, nukentėjusiojo ar draudimo įstaigos atstovai nedalyvauja atliekant tyrimą, Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius tiria nelaimingą atsitikimą darbe be jų.

32. Nelaimingi atsitikimai darbe, įvykę šių Nuostatų 22 punkte nurodytais atvejais, tiriami kartu su nelaimingą atsitikimą darbe sukėlusiomis avarijomis, įrenginio darbo sutrikimais, gaisrais, sprogimais, apsinuodijimais ir kitais įvykiais, kurie teisės aktų ir šių Nuostatų nustatyta tvarka turi būti ištirti atitinkamų kontrolę ir priežiūrą vykdančių įstaigų ar jų sudarytų komisijų, kurių veikloje tiriant mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe dalyvauja Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriai. Šios įstaigos, ištyrusios įvykį, tyrimo medžiagą (tyrimo metu surinktus dokumentus ir padarytas išvadas) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po tyrimo pabaigos pateikia: lengvų nelaimingų atsitikimų darbe atvejais – dvišalei komisijai, sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe atvejais – atitinkamam Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui.

33. Nelaimingą atsitikimą darbe, dėl kurio mirė 3 ir daugiau asmenų, tiria komisija. Komisijos pirmininkas – Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius, nariai – Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas, Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio (inspektavimo) skyriaus vedėjas ir du šio skyriaus Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriai. Atliekant tyrimą, dalyvauja darbdavio atstovas ir darbuotojų atstovo (atstovų) skirti asmenys. Komisija vertina darbdavio ir darbuotojų atstovų, taip pat šių Nuostatų 32 ir 35 punktuose nurodytų kontrolę ir priežiūrą vykdančių įstaigų pateiktas išvadas.

34. Nelaimingas atsitikimas darbe, apie kurį nukentėjusysis nustatytąja tvarka nėra pranešęs įmonės vadovui ar darbdavio įgaliotam asmeniui arba dėl kurio nukentėjusysis netenka darbingumo ne iš karto, ištiriamas, jeigu darbdavys gauna nukentėjusiojo arba jo atstovo ar jo šeimos rašytinį prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo.

35. Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius, tirdamas nelaimingą atsitikimą darbe, prireikus kviečia dalyvauti atliekant tyrimą Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teritorinės įstaigos atstovą, potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų ekspertus, specialistus, suinteresuotų įstaigų atstovus, kurie privalo pateikti tyrimui atlikti reikalingas išvadas ar informaciją. Nelaimingam atsitikimui darbe tirti Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius gali pasitelkti reikiamus ekspertus, o prireikus Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus vedėjas dėl ekspertizių gali kreiptis į atitinkamas institucijas, įstaigas ir organizacijas. Ekspertizės skiriamos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka.

36. Sunkaus ar mirtino nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas turi būti baigtas per 20 darbo dienų nuo įvykio. Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius ar jo pavaduotojas, atsižvelgdami į tyrimo sudėtingumą ir Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus, tiriančio nelaimingą atsitikimą darbe, motyvuotą prašymą, gali pratęsti tyrimo trukmę ne ilgiau kaip 20 darbo dienų. Nelaimingo atsitikimo darbe, dėl kurio mirė 3 ir daugiau asmenų, tyrimo trukmė gali būti pratęsta apibrėžtam laikui komisijos, tiriančios nelaimingą atsitikimą darbe, sprendimu.

37. Šių Nuostatų 22 ir 40 punktuose nurodytais atvejais nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas turi būti baigtas per 7 darbo dienas nuo šių Nuostatų 22 ir 40 punktuose nurodytų kontrolę ir priežiūrą vykdančių institucijų ar įstaigų išvadų, surinktos tyrimo medžiagos gavimo.

38. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe, kurie įvyksta laive, esančiame jūroje ar užsienio uoste, tyrimas turi būti baigtas per 7 darbo dienas po to, kai laivas grįžta į Lietuvos uostą arba gaunami iš laivo dokumentai, pagal šiuos Nuostatus ir laivo kapitono sudarytos komisijos tyrimo medžiagą. Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius turi teisę papildomai gauti paaiškinimus ir kitus dokumentus, kurių reikia tyrimui atlikti.

39. Nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių už Lietuvos Respublikos ribų, tyrimas turi būti baigtas per 7 darbo dienas po to, kai per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas, esančias užsienio valstybėse, ar iš įmonių, kuriose įvyko nelaimingi atsitikimai darbe, gaunami reikiami dokumentai.

40. Apie nelaimingus atsitikimus darbe, įvykusius ne įmonės teritorijoje dėl geležinkelio, vandens, oro transporto, automobilių, traktorių ar kitų savaeigių mašinų eismo saugumo taisyklių, kurių laikymosi kontrolė nepriskirta Valstybinės darbo inspekcijos kompetencijai, pažeidimo, eismo įvykį tirianti įstaiga ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įvykio raštu praneša įmonei, kurioje įdarbintas nukentėjusysis, o įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo apie tai praneša, kaip nurodyta šių Nuostatų 20 punkte, atitinkamos apylinkės prokuratūrai ir nukentėjusiojo šeimai. Kai eismo įvykio metu sunkiai ar mirtinai sužalojamas darbuotojas (darbuotojai), eismo įvykį tirianti įstaiga apie sunkiai ar mirtinai sužalotą darbuotoją (darbuotojus) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įvykio raštu praneša atitinkamam Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui. Sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe, įvykusius eismo įvykių metu, tiria Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriai, vadovaudamiesi įstaigos, tyrusios eismo įvykį, pranešimu apie eismo įvykį, nustatytas jo aplinkybes, žinomus eismo saugumo taisyklių ar transporto priemonių techninės būklės reikalavimų pažeidimus.

41. Darbdaviui gavus šių Nuostatų 40 punkte nurodytą pranešimą apie eismo įvykį, dėl kurio darbuotojas patyrė lengvą sužalojimą, dvišalė komisija, nurodyta šių Nuostatų 30 punkte, surašo N-1 ar N-2 formos aktus.

42. Įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo sudaro sąlygas tirti nelaimingą atsitikimą darbe. Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriams ar dvišalės komisijos nariams, tiriantiems nelaimingą atsitikimą darbe, pareikalavus, įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo privalo:

42.1. užtikrinti, kad būtų nufotografuota nelaimingo atsitikimo darbe vieta, parengta ir pateikta kita tyrimui atlikti reikalinga vaizdinė (grafinė) medžiaga;

42.2. pateikti dokumentus apie nelaimingo atsitikimo darbe vietos pakeitimą arba pažymą, kad įvykio vieta ir aplinka nepakeistos, kitus dokumentus, kurių reikia nelaimingam atsitikimui darbe tirti;

42.3. atlikti (užsakyti) techninius skaičiavimus, laboratorinius tyrimus, bandymus, išspausdinti tyrimui atlikti reikalingus dokumentus arba juos išversti į valstybinę, o prireikus į užsienio kalbą, parengti reikiamus visos tyrimo medžiagos egzempliorius, pakviesti specialistus, ekspertus ir atlikti kitus darbus, kurių reikia nelaimingam atsitikimui darbe ištirti.

43. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo dokumentų kopijas patvirtina įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo savo parašu ir įmonės antspaudu.

44. Įmonės, kurioje įvyko nelaimingas atsitikimas darbe kitos įmonės darbuotojui, vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo privalo nedelsdamas pranešti apie tai nukentėjusiojo darbdaviui, išsaugoti įvykio vietą iki tyrimo pradžios tokią, kokia ji buvo įvykio metu, ir sudaryti reikiamas sąlygas tirti nelaimingą atsitikimą darbe. Įmonės, kurioje įvyko nelaimingas atsitikimas darbe, vadovo paskirtas atstovas dalyvauja tiriant tokį įvykį. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą organizuoja ir juos apskaito įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo, su kuriuo nukentėjusysis yra sudaręs darbo sutartį.

45. Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius ar dvišalė komisija, tiriantys nelaimingą atsitikimą darbe, turi teisę gauti iš įmonės vadovo, padalinių vadovų ir kitų asmenų žodinius ir rašytinius paaiškinimus. Iš minėtųjų asmenų paaiškinimus turi teisę gauti įstaiga ar komisija, tirianti įvykius, nurodytus šių Nuostatų 22 ir 40 punktuose.

46. Tiriant nelaimingą atsitikimą darbe, būtina:

46.1. nustatyti, ar nepakeista nelaimingo atsitikimo darbe vieta. Jeigu ji pakeista, būtina sužinoti, kas joje pakeista, ir gauti iš darbdavio dokumentus, susijusius su įvykio vietos pakeitimu;

46.2. apžiūrėti nelaimingo atsitikimo darbe vietą, pareikalauti padaryti reikiamas fotografijas, sudaryti ir pateikti tyrimui atlikti reikalingą grafinę medžiagą;

46.3. gauti iš darbdavio tyrimui atlikti reikalingus duomenis, dokumentus ir paaiškinimus, iš įmonės vadovo, darbdavio įgalioto asmens, asmenų ir liudytojų – rašytinius paaiškinimus apie nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybes ir priežastis;

46.4. prireikus ir esant galimybei gauti nukentėjusiojo rašytinį paaiškinimą, susijusį su nelaimingu atsitikimu darbe;

46.5. nustatyti nelaimingą atsitikimą darbe sukėlusį pavojingą ar kenksmingą veiksnį (veiksnius) ir jo šaltinį;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1314, 2009-10-14, Žin., 2009, Nr. 126-5429 (2009-10-22), i. k. 1091100NUTA00001314

 

46.6. nustatyti, ar nukentėjusysis nustatytąja tvarka apmokytas ir instruktuotas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais (dirbti darbą, kurį atliekant įvyko nelaimingas atsitikimas darbe);

46.7. prireikus atlikti kitus veiksmus, reikalingus nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybėms ir priežastims nustatyti, kaip nustatyta Metodiniuose nurodymuose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1314, 2009-10-14, Žin., 2009, Nr. 126-5429 (2009-10-22), i. k. 1091100NUTA00001314

 

46.8. atsižvelgiant į šių Nuostatų 46.1–46.7 punktuose nurodytų klausimų ir dokumentų nagrinėjimo rezultatus, aprašyti nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybes, kaip nustatyta Metodiniuose nurodymuose. Duomenys nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybių aprašyme pateikiami pagal jų priežastinį ryšį su nelaimingu atsitikimu darbe;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1314, 2009-10-14, Žin., 2009, Nr. 126-5429 (2009-10-22), i. k. 1091100NUTA00001314

 

46.9. Neteko galios nuo 2009-10-23

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1314, 2009-10-14, Žin. 2009, Nr. 126-5429 (2009-10-22), i. k. 1091100NUTA00001314

 

46.10. Neteko galios nuo 2009-10-23

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1314, 2009-10-14, Žin. 2009, Nr. 126-5429 (2009-10-22), i. k. 1091100NUTA00001314

 

46.11. Neteko galios nuo 2009-10-23

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1314, 2009-10-14, Žin. 2009, Nr. 126-5429 (2009-10-22), i. k. 1091100NUTA00001314

 

46.12. Neteko galios nuo 2009-10-23

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1314, 2009-10-14, Žin. 2009, Nr. 126-5429 (2009-10-22), i. k. 1091100NUTA00001314

 

46.13. Neteko galios nuo 2009-10-23

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1314, 2009-10-14, Žin. 2009, Nr. 126-5429 (2009-10-22), i. k. 1091100NUTA00001314

 

46.14. Neteko galios nuo 2009-10-23

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1314, 2009-10-14, Žin. 2009, Nr. 126-5429 (2009-10-22), i. k. 1091100NUTA00001314

 

46.15. Neteko galios nuo 2009-10-23

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1314, 2009-10-14, Žin. 2009, Nr. 126-5429 (2009-10-22), i. k. 1091100NUTA00001314

 

46.16. Neteko galios nuo 2009-10-23

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1314, 2009-10-14, Žin. 2009, Nr. 126-5429 (2009-10-22), i. k. 1091100NUTA00001314

 

46.17. nustatyti nelaimingo atsitikimo darbe priežastis;

46.18. Neteko galios nuo 2011-07-17

Papunkčio naikinimas:

Nr. 845, 2011-07-13, Žin. 2011, Nr. 89-4271 (2011-07-16), i. k. 1111100NUTA00000845

 

47. Baigus sunkaus ar mirtino nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą, Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius surašo N-1 arba N-2 formos aktą. Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus ir atliekant tyrimą dalyvavusių asmenų pasirašytas nelaimingo atsitikimo darbe aktas ir tyrimo medžiaga perduodami pasirašyti įmonės vadovui.

48. Lengvų nelaimingų atsitikimų darbe N-1 ir N-2 formos aktus, dalyvaujant darbuotojų atstovui (atstovams), surašo darbdavio atstovas. Dvišalės komisijos pasirašyti nelaimingo atsitikimo darbe aktai įteikiami įmonės vadovui.

49. Jeigu asmuo, dalyvavęs tiriant nelaimingą atsitikimą darbe, nesutinka su akto turiniu, jis aktą gali pasirašyti su pastaba, o savo nuomonę išdėstyti nelaimingo atsitikimo darbe N-1 ar N-2 formos akto priede.

50. Įmonės vadovas, gavęs nelaimingo atsitikimo darbe N-1 ar N-2 formos aktus ir tyrimo medžiagą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas savo parašu ir įmonės antspaudu patvirtina, kad su tyrimo medžiaga susipažino. Jeigu įmonės vadovas nesutinka su tyrimo išvadomis, jis aktą pasirašo su pastaba, o savo nuomonę išdėsto N-1 ar N-2 formos akto priede.

51. Lengvų nelaimingų atsitikimų darbe N-1 ar N-2 formos akto vienas egzempliorius ir tyrimo medžiagos originalai paliekami įmonėje, o po vieną akto egzempliorių įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo akto gavimo privalo įteikti ar išsiųsti:

51.1. Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui;

51.2. nukentėjusiajam arba jo atstovui ar jo šeimai;

51.3. draudimo įstaigai (įstaigoms), kurioje (kuriose) nukentėjęs asmuo apdraustas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu (su patvirtintomis tyrimo dokumentų kopijomis);

51.4. mokymo įstaigai, kurios mokinys ar studentas per praktiką įmonėje sužalotas.

52. Įmonės vadovas pasirašytą sunkaus ar mirtino nelaimingo atsitikimo darbe aktą kartu su tyrimo medžiaga ne vėliau kaip per 3 darbo dienas grąžina tyrusiam nelaimingą atsitikimą darbe Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriui. Sunkaus ar mirtino nelaimingo atsitikimo darbe aktas (originalas) kartu su tyrimo medžiaga paliekamas įmonėje.

53. Tyręs nelaimingą atsitikimą darbe Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius, gavęs įmonės vadovo pasirašytus sunkių ar mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe N-1 ar N-2 formos aktus ir tyrimo dokumentų įmonėje patvirtintas kopijas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas tyrimo medžiagą įteikia (išsiunčia):

53.1. Valstybinei darbo inspekcijai;

53.2. atitinkamos apylinkės prokuratūrai;

53.3. nukentėjusiajam arba jo atstovui ar jo šeimai;

53.4. draudimo įstaigai (įstaigoms), kurioje (kuriose) nukentėjusysis apdraustas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu;

53.5. įmonėms ar įstaigoms, kurių atstovai dalyvavo tiriant nelaimingą atsitikimą darbe (joms pageidaujant);

53.6. profesinei sąjungai, kurios narys yra nukentėjusysis, ar kitiems darbuotojų atstovams (jiems pageidaujant);

53.7. mokymo įstaigai, kurios mokinys ar studentas per praktiką įmonėje sužalotas.

54. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo N-1 arba N-2 formos aktų kopijas įmonės vadovas pateikia kitoms institucijoms, įstaigoms ar įmonėms, jeigu jos to prašo raštu.

55. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo pažeidimų nagrinėjimo tvarka nustatyta Metodiniuose nurodymuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1314, 2009-10-14, Žin., 2009, Nr. 126-5429 (2009-10-22), i. k. 1091100NUTA00001314

 

56. Valstybinei darbo inspekcijai per 10 darbo dienų nuo nelaimingo atsitikimo darbe akto gavimo nustačius, kad:

56.1. sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe ištirtas pažeidžiant šių Nuostatų reikalavimus, – Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius skiria papildomą ar pakartotinį tyrimą, nurodydamas jo trukmę, bet ne ilgiau kaip 30 darbo dienų, ir apie tai informuoja įmonės vadovą, draudimo įstaigą, apylinkės prokuratūrą, nukentėjusįjį arba jo atstovą ar jo šeimą;

56.2. lengvas nelaimingas atsitikimas darbe ištirtas pažeidžiant šių Nuostatų reikalavimus, – Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius įpareigoja darbdavį per 15 darbo dienų atlikti papildomą ar pakartotinį lengvo nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą. Lengvo nelaimingo atsitikimo darbe papildomam tyrimui atlikti darbdavys gali sudaryti naują dvišalę komisiją arba pavesti jį atlikti komisijai, atlikusiai ankstesnį tyrimą. Pakartotinai lengvą nelaimingą atsitikimą darbe tiria darbdavio sudaryta kitos sudėties dvišalė komisija. Apie papildomą ar pakartotinį lengvo nelaimingo atsitikimo tyrimą darbdavys informuoja nukentėjusį darbuotoją arba jo atstovą, draudimo įstaigą (įstaigas). Papildomo ar pakartotinio lengvo nelaimingo atsitikimo tyrimo atitinkamos formos aktą ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo tyrimo pabaigos darbdavys išsiunčia nukentėjusiajam arba jo atstovui, Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui ir draudimo įstaigai (įstaigoms), kurioje (kuriose) nukentėjusysis apdraustas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu.

57. Papildomai tirti sunkų ar mirtiną nelaimingą atsitikimą darbe gali būti skiriamas ankstesnį tyrimą atlikęs arba kitas Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius.

58. Pakartotinai tirti sunkų ar mirtiną nelaimingą atsitikimą darbe skiriamas kitas Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius.

59. Atlikus papildomą ar pakartotinį nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą, gali būti paliktas galioti nepakeistas ankstesnio tyrimo metu surašytas atitinkamos formos nelaimingo atsitikimo darbe aktas (padaryta išvada) arba jis papildytas, arba surašytas naujas atitinkamos formos nelaimingo atsitikimo darbe aktas, arba tyrimas nutrauktas, kaip nurodyta šių Nuostatų 12 punkte.

60. Papildomo ar pakartotinio tyrimo medžiaga nagrinėjama Valstybinėje darbo inspekcijoje. Nustačius, kad nelaimingas atsitikimas darbe ištirtas nepažeidžiant šių Nuostatų reikalavimų, per 10 darbo dienų nuo papildomo ar pakartotinio tyrimo medžiagos gavimo ji išsiunčiama šių Nuostatų 53 punkte nustatyta tvarka, nurodžius sprendimą dėl ankstesnio tyrimo išvadų galiojimo.

 

IV. NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE REGISTRAVIMAS, APSKAITA, ANALIZĖ IR TYRIMO DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 

61. Įmonėje įvykę incidentai, nelaimingi atsitikimai darbe ir mirties atvejai darbe privalo būti užregistruoti nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe aktų registravimo žurnale (pagal 5 priedą).

62. Nelaimingi atsitikimai darbe, įvykę asmenims, esantiems įkalinimo ar socialinės globos įstaigose, jų darbo laiku, registruojami šiose įstaigose. Darbo biržų siųstiems asmenims atliekant įmonėse viešuosius darbus ar persikvalifikuojant įvykę nelaimingi atsitikimai darbe registruojami įmonėse, kuriose jie įdarbinti ar persikvalifikavo.

63. Nelaimingus atsitikimus darbe, įvykusius profesinio mokymo įstaigų, įmonių mokiniams, aukštesniųjų ar aukštųjų mokyklų studentams per praktiką įmonėje, registruoja įmonė, kurioje įvyko nelaimingas atsitikimas darbe.

64. Visų ištirtų nelaimingų atsitikimų darbe aktai Valstybinėje darbo inspekcijoje registruojami ir įtraukiami į apskaitą pagal nelaimingo atsitikimo darbe ryšį su darbu, vadovaujantis Metodiniais nurodymais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1314, 2009-10-14, Žin., 2009, Nr. 126-5429 (2009-10-22), i. k. 1091100NUTA00001314

 

65. Nelaimingų atsitikimų darbe aktai Valstybinėje darbo inspekcijoje saugomi 45 metus. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo dokumentai saugomi nuolat. Nuolatinio saugojimo dokumentai į valstybinius archyvus perduodami Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

66. Įmonėje lengvų nelaimingų atsitikimų darbe aktai ir tyrimo medžiaga saugomi 45 metus, o sunkių ir mirtinų – 75 metus.

67. Likviduojant įmonę, nelaimingų atsitikimų darbe aktai, jų tyrimo medžiaga ir nelaimingų atsitikimų darbe registravimo žurnalai perduodami saugoti Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

V. SKUNDŲ IR PAREIŠKIMŲ NAGRINĖJIMAS

 

68. Įmonės vadovui atsisakius organizuoti nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą, darbuotojų atstovai, nukentėjęs asmuo arba jo atstovas ar jo šeima apie tai praneša Valstybinei darbo inspekcijai. Valstybinė darbo inspekcija privalo skirti Valstybinės darbo inspekcijos inspektorių nelaimingam atsitikimui darbe tirti.

69. Jeigu darbdavio atstovas ar darbuotojų atstovas (atstovai) saugai ir sveikatai arba įmonės vadovas per 3 darbo dienas nepasirašo nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo akto ir Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriui ar dvišalei komisijai raštu nepateikia motyvuotos akto nepasirašymo priežasties, surašytas nelaimingo atsitikimo darbe aktas įsigalioja nuo jo surašymo dienos.

70. Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius gautą darbdavio atstovo ar darbuotojų atstovo arba įmonės vadovo ar atliekant tyrimą dalyvavusio asmens raštą, kuriame nurodyti akto nepasirašymo motyvai, privalo išnagrinėti ir apie priimtą sprendimą informuoti tokį raštą pateikusį asmenį, o pareiškėjo raštą ir priimtą sprendimą pridėti prie tyrimo medžiagos.

71. Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus atliktas nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas ar sprendimai (išvados) dėl nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybių ir (ar) priežasties (priežasčių) įmonės vadovo, darbdavio atstovo ar darbuotojų atstovo (atstovų) saugai ir sveikatai pareiškimais gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui ar teismui.

72. Suinteresuotų asmenų pareiškimus dėl šių Nuostatų 40 punkte nurodytų eismo įvykių tyrimo nagrinėja šiuos įvykius tyrusios įstaigos jų nustatyta pareiškimų nagrinėjimo tvarka.

73. Įmonės vadovas, darbdavio atstovas ar darbuotojų atstovas (atstovai) saugai ir sveikatai pareiškimą dėl nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybių ir priežasčių Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui gali pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo nelaimingo atsitikimo darbe akto surašymo, nukentėjusysis arba jo atstovas pareiškimą dėl lengvo nelaimingo atsitikimo darbe – per 2 mėnesius, o dėl sunkaus – per 6 mėnesius. Mirusiojo dėl nelaimingo atsitikimo darbe atstovas arba jo šeima dėl mirtino nelaimingo atsitikimo akte nurodytų aplinkybių ir priežasčių gali kreiptis į Lietuvos Respublikos vyriausiąjį valstybinį darbo inspektorių per vienerius metus nuo nelaimingo atsitikimo darbe akto surašymo dienos.

74. Valstybinė darbo inspekcija pareiškimus dėl nelaimingų atsitikimų darbe aplinkybių ir priežasčių privalo išnagrinėti per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo.

75. Valstybinei darbo inspekcijai išnagrinėjus gautus šių Nuostatų 73 punkte nurodytų asmenų pareiškimus, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu gali būti skiriamas papildomas ar pakartotinis nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas. Valstybinei darbo inspekcijai nustačius, kad nėra pagrindo skirti papildomą ar pakartotinį nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą, apie tai raštu informuojamas pareiškėjas.

76. Valstybinės darbo inspekcijos atsisakymas skirti papildomą ar pakartotinį tyrimą gali būti apskųstas teismui. Pareiškėjas, nesutinkantis su papildomo ar pakartotinio tyrimo išvadomis, įstatymų nustatyta tvarka gali kreiptis į teismą. Pakartotinis ar papildomas tyrimas taip pat gali būti skiriamas draudimo įstaigos motyvuotu prašymu.

77. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus sprendimas dėl pareiškimų, kuriuose skundžiamas nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas, gali būti įstatymų nustatyta tvarka skundžiamas teismui.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

78. Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius pagal šiuos Nuostatus turi teisę tirti kiekvieną (taip pat lengvą) nelaimingą atsitikimą, įvykusį darbe, neatsižvelgdamas į įmonės nuosavybės formą, rūšį ar veiklos pobūdį. Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius nelaimingus atsitikimus darbe tiria ir tais atvejais, kai įmonėje nėra galimybės sudaryti dvišalę komisiją nelaimingam atsitikimui darbe tirti.

79. Jeigu po to, kai buvo ištirtas nelaimingas atsitikimas darbe, nukentėjusysis dėl nelaimingo atsitikimo darbe patirtų sužalojimų miršta, įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo, gavęs informaciją apie šį įvykį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui. Valstybinės darbo inspekcijos teritorinis skyrius nedelsdamas praneša Valstybinei darbo inspekcijai. Valstybinė darbo inspekcija, vadovaudamasi Metodiniais nurodymais, atitinkamai perkvalifikuoja ištirtą nelaimingą atsitikimą darbe ir praneša draudimo įstaigai, kurioje registruota draudėju įmonė, ir apylinkės prokuratūrai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1314, 2009-10-14, Žin., 2009, Nr. 126-5429 (2009-10-22), i. k. 1091100NUTA00001314

 

80. Ištyrus nelaimingą atsitikimą darbe, įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo organizuoja prevencijos priemonių nelaimingo atsitikimo darbe (taip pat galinčių įvykti tokių ar panašių nelaimingų atsitikimų darbe) priežastims pašalinti parengimą ir įgyvendinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1314, 2009-10-14, Žin., 2009, Nr. 126-5429 (2009-10-22), i. k. 1091100NUTA00001314

Nr. 845, 2011-07-13, Žin., 2011, Nr. 89-4271 (2011-07-16), i. k. 1111100NUTA00000845

 

81. Neteko galios nuo 2011-07-17

Punkto naikinimas:

Nr. 845, 2011-07-13, Žin. 2011, Nr. 89-4271 (2011-07-16), i. k. 1111100NUTA00000845

 

82. Valstybinė darbo inspekcija konsultuoja nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo klausimais, kontroliuoja šių Nuostatų vykdymą įmonėse.

83. Nelaimingi atsitikimai darbe, įvykę iki šių Nuostatų įsigaliojimo, tiriami vadovaujantis teisės aktais, galiojusiais tuo metu, kai įvyko nelaimingas atsitikimas darbe.

______________

 


 

Nelaimingų atsitikimų darbe

tyrimo ir apskaitos nuostatų

1 priedas

(Nelaimingų atsitikimų darbe akto forma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma N-1

 

 

AK

 

 

NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE

AKTAS

 

 

Nr.

 

(registracijos data)

 

 

________________________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

 

Trauma:                                      

Lengva  – 1

Sunki    – 2

Mirtina  – 3

Nukentėjusių asmenų skaičius

 

1. Įmonės, kurios darbuotojas nukentėjo nelaimingo atsitikimo darbe (toliau vadinama – n. ats.) metu, pavadinimas ir duomenys:

____________________________________________________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 


1.1. buveinės adresas _____________________________________________________________________________ , pašto indeksas   LT-

 


1.2. telefonas ______________ , faksas _____________ , el. paštas __________________________ , įmonės kodas

 


1.3. ekonominė veikla ___________________________________________________________________________ 1                                      2

(įrašyti)

1.4. darbuotojų skaičius įmonėje ______________________________________________________________ ££££[][][][]

(įrašyti)

iš jų – dirbančių pavojingus darbus ____________________________________________________________ ££££[][][][]

(įrašyti)

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 459, 2011-04-20, Žin., 2011, Nr. 48-2307 (2011-04-23), i. k. 1111100NUTA00000459

 

1.5. įmonės atskiro padalinio, kuriame įvyko n. ats., pavadinimas _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ *

(įrašyti)

 


2. Įmonės vadovas (darbdaviui atstovaujantis asmuo)________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)                                                                                                (asmens kodas)

 

3. Nukentėjusysis

 

 

 

(vardas)

(pavardė)

(asmens kodas)

 

3.1. namų adresas, telefonas_______________________________________________________________________________________________

(įrašyti)

3.2. pilietybė_______________________________________________________________________________________________________

(įrašyti)

3.3. užimtumas________________________________________________________________________________________________

(įrašyti)

3.4. profesija, pareigos pagal darbo sutartį __________________________________________________________________

       (įrašyti)

3.5. profesija, pareigos pagal įvykio metu atliekamą darbą/veiklą_________________________________________________ 1

_________________________________________________________________________________________________________________ 2

(įrašyti profesiją, pareigas)

3.6. darbo sutarties sudarymo data ir darbo trukmė įmonėje (mėnesiais)____ m. __________________  _____ d.___________________

(įrašyti)                                                       (įrašyti trukmę)

 


3.7. darbo trukmė įmonėje, atliekant darbą, kurio metu įvyko n. ats. (mėnesiais), _____________________________________________

(įrašyti trukmę)

 


3.8. ar sveikatos būklė atitiko darbą, kurį atliekant įvyko n. ats., _______________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________

(įrašyti išvadą, kokį darbą galėjo, kokio negalėjo atlikti)

 

3.9. apmokytas darbų saugos ir sveikatos klausimais atlikti darbą, kurį atliekant įvyko n. ats.,

_________________________________________________________________________________________ 1                                    2        3

(įrašyti, kokį darbą atlikti apmokytas/neapmokytas)

 

3.10. įvadinio instruktavimo data _________  m. _______________________  ___________ d.

 

3.11. instruktuotas saugiai dirbti tą darbą, kurį atliekant įvyko n. ats., _______  m. ___________________  _______ d.

_________________________________________________________________________________________________________________

(įrašyti motyvuotą išvadą)

3.12. apmokytas atlikti pavojingus darbus

________________________________________________________________________________________________ 1                     2         3

(įrašyti pavojingo darbo pavadinimą)

 

3.13. atestuotas eksploatuoti potencialiai pavojingus įrenginius

________________________________________________________________________________________________ 1                     2         3

(įrašyti, su kokiu įrenginiu atestuotas neatestuotas dirbti)

 


4. Nelaimingas atsitikimas įvyko __________  m._________________________ d.____ val._____ min.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (metai)               (mėnuo)        (diena)       (val.)

metų savaitė ___________________________________________________________________________________________________

(įrašyti einamųjų metų savaitės numerį)

4.1. nuo darbo, kurį atliekant įvyko n. ats., pradžios ____ val.______ min.

 


4.2. savaitės diena  _____________________ , pamainos trukmė: nuo   _____ val. _____ min.  iki _____  val. ____  min.                 1         2

 

4.3. sužalojimo diagnozė__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

(įrašyti)

4.4. sužalota kūno dalis____________________________________________________________________________________________

(įrašyti)

4.5. sužalojimo pobūdis________________________________________________________________________________________

(įrašyti)

4.6. neblaivumas, apsvaigimas nuo narkotinių ar kitų medžiagų: pagal___________________________________________________________ 1

_____________________________________________ pažymą Nr._____________ , išduotą ______________ , rasta__________________ 2

(įrašyti įstaigos, pateikusios pažymą, pavadinimą, buveinės adresą, telefoną)                                                                                                              (data)

_____________________________________________________________________________________________________________________

(medžiagų pavadinimas, kiekis kraujyje, biologinėse terpėse, matavimo vienetas)

 


Gydymo įstaiga, kurioje suteikta medicinos pagalba___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

(įrašyti įstaigos pavadinimą, buveinės adresą, telefoną ir jos kodą)

5. Kitos įmonės, kurioje įvyko n. ats., pavadinimas ir duomenys ________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________  LT-

(įmonės pavadinimas, pašto kodas, ekonominė veikla, buveinės adresas, telefonas, el. paštas,  įmonės kodas)

 


6. Kitos įmonės atskiro padalinio, kuriame įvyko n. ats., duomenys_____________________________________ *

__________________________________________________________________________________________________  LT -

(įmonės padalinio pavadinimas, pašto kodas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas,  įmonės padalinio kodas)

 


7. Nelaimingo atsitikimo aplinkybės______________________________________________________________________________ 1

__________________________________________________________________________________________________________ 2

__________________________________________________________________________________________________________ 3

__________________________________________________________________________________________________________ 4

_________________________________________________________________________________________________________ *a

_________________________________________________________________________________________________________ *b

_________________________________________________________________________________________________________ *c

_________________________________________________________________________________________________________ *d

_________________________________________________________________________________________________________ *e

_________________________________________________________________________________________________________ *f

_________________________________________________________________________________________________________ *g

_________________________________________________________________________________________________________ *h

_________________________________________________________________________________________________________ *i

_________________________________________________________________________________________________________ *k

_________________________________________________________________________________________________________ *l

_________________________________________________________________________________________________________ *m

_________________________________________________________________________________________________________ *n

_________________________________________________________________________________________________________ *o

_________________________________________________________________________________________________________ *p

_________________________________________________________________________________________________________ *r

_________________________________________________________________________________________________________ *s

 

(tęsinys nepateikiamas/pateikiamas (nereikalinga išbraukti) akto _____  priede)

 

 

8. Darbo vieta___________________________________________________________________________________________________

(įrašyti)

 


9. Darbo procesas ________________________________________________________________________________________________

(įrašyti)

 

10. Fizinė veikla _________________________________________________________________________________________________

(įrašyti)

 


11. Fizinės veiklos materialusis veiksnys _____________________________________________________________

(įrašyti)

 


12. Nukrypimas nuo įprastos būklės          ____________________________________________________________________________

(įrašyti)

 


13. Kontaktas ir sužeidimo pobūdis __________________________________________________________________________________           

(įrašyti)

 


14. Sužeidimo pobūdžio materialusis veiksnys ________________________________________________________                  1

(įrašyti)

____________________________________________________________________________________________________________________

 


15. Nukentėjusįjį sužaloję  veiksniai           ____________________________________________________________________ 1               2

(įrašyti)

 

16. Sužalojimo (pavojingo, kenksmingo) veiksnio šaltinis (šaltiniai)________________________________________________________________

(įrašyti)

_______________________________________________________________________________ 1                                      2

____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 3             4

__________________________________________________________________________________________________________ 4

(darbo priemonės pavadinimas, rūšis, įmonė gamintoja, pagaminimo data)

 

17. Nelaimingo atsitikimo priežastys                                                                                                                              1

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ *

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________   2

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ *

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________   3

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ *

__________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________________ *a

____________________________________________________________________________________________________________ *b

____________________________________________________________________________________________________________ *c

____________________________________________________________________________________________________________ *d

____________________________________________________________________________________________________________ *e

____________________________________________________________________________________________________________ *f

____________________________________________________________________________________________________________ *g

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

(pagal svarbą išvardijamos priežastys, nurodant pažeidimo ryšį su atsitikimu ir neįvykdytų norminių teisės aktų pavadinimus, juos priėmusias ar tvirtinusias institucijas, pasirašymo datas,  straipsnius, punktus ir pateikiant reikalavimų tekstą ar nuorodą į priedą su tekstu)

18. Ankščiau nustatyti   ir nepašalinti  pažeidimai,  susiję su nelaimingu  atsitikimu darbe,   buvo  nurodyti   Valstybinės darbo inspekcijos

____________________inspektoriaus______________________________________20______metų __________________       ____d.   reikalavimo

(pareigos)                                                                                                (vardas, pavardė)                                                   

Nr._______________, _____ punkte, kuriame buvo įrašyta: iki________m.___________    _____d._________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

(tęsinys nepateikiamas/pateikiamas (nereikalinga išbraukti) akto _____  priede)

19. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo metu surašyti:

19.1. Valstybinės darbo inspekcijos ______________________________________________________________________________  inspektoriaus

(pareigos)

_________________________________________________________________________________ 20___ metų ______________ d. reikalavimas

(vardas, pavardė)

pašalinti pažeidimus Nr. ___________________;

19.2. Valstybinės darbo inspekcijos ______________________________________________________________________________  inspektoriaus

(pareigos)

_                                                                                                               20___ metų ______________ d. reikalavimas

(vardas, pavardė)

sustabdyti darbus Nr. _____________________

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 845, 2011-07-13, Žin., 2011, Nr. 89-4271 (2011-07-16), i. k. 1111100NUTA00000845

 

20. Nelaimingo atsitikimo tyrimas:

pradėtas

 

m.

 

 

 

d.

 

val.

 

baigtas

 

m.

 

 

 

d.

 

val.

*a                      *b                  *c

 

Nelaimingą atsitikimą tyrė (nuostatuose numatytais atvejais):

____________________________________________________________________________________________________ *d

(Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus pareigos, parašas, vardinis spaudas, vardas, pavardė, telefonas)

 


darbdavio atstovas        _______________________________________________________________________________________ *e

(pareigos, parašas, vardas, pavardė, telefonas)

__________________________________________________________________________________________________________________

 


darbuotojų atstovas                                                                                                                                                                                     *f

(pareigos, parašas, vardas, pavardė, telefonas)

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Dalyvavo:

__________________________________________________________________________________________________________________

(įmonė, pareigos, parašas, vardas, pavardė, telefonas)

__________________________________________________________________________________________________________________

(įmonė, pareigos, parašas, vardas, pavardė, telefonas)

__________________________________________________________________________________________________________________

(įmonė, pareigos, parašas, vardas, pavardė, telefonas)

__________________________________________________________________________________________________________________

(įmonė, pareigos, parašas, vardas, pavardė, telefonas)

__________________________________________________________________________________________________________________

(įmonė, pareigos, parašas, vardas, pavardė, telefonas)

__________________________________________________________________________________________________________________

(įmonė, pareigos, parašas, vardas, pavardė, telefonas)

 

Nelaimingo atsitikimo tyrimo dokumentus sudaro_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ (lapų sk.)

(dokumentų arba jų grupių pavadinimai, priedų numeriai, lapų skaičius)

 

Su tyrimo dokumentais susipažinau:

Įmonės vadovas (darbdaviui atstovaujantis asmuo)____________________________________________________________________ *g

(pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

 

 

A. V.

 

 

 

Dokumentus gavau:

Nukentėjusysis                                                                                                                                                                                                  *h

(nukentėjusiojo atstovas)                            (giminystė, parašas, vardas, pavardė, namų adresas, telefonas, gavimo data arba akto (dokumentų) išsiuntimo data ir registravimo numeris)

 

 

_____________________

* Koduojama Valstybinėje darbo inspekcijoje.

 

 

 

 


 

Nelaimingų atsitikimų darbe

tyrimo ir apskaitos nuostatų

2 priedas

(Nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą/iš darbo akto forma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma N-2

 

 

AK

 

NELAIMINGO ATSITIKIMO PAKELIUI

___________________

(įrašyti: į darbą/iš darbo)

AKTAS

 

 

Nr.

 

(registracijos data)

 

 

____________________________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

 

Trauma:                                      

Lengva  – 1

Sunki    – 2

Mirtina  – 3

Nukentėjusių asmenų skaičius

 

1. Įmonės, kurios darbuotojas nukentėjo nelaimingo atsitikimo darbe (toliau vadinama – n. ats.) metu, pavadinimas ir duomenys:

____________________________________________________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 


1.1. buveinės adresas _____________________________________________________________________________ , pašto indeksas  LT-

 


1.2. telefonas ______________ , faksas _____________ , el. paštas _________________________ , įmonės kodas

 


1.3. ekonominė veikla ___________________________________________________________________________ 1                                      2

 (įrašyti)

1.4. darbuotojų skaičius įmonėje ______________________________________________________________________________

(įrašyti)

1.5. įmonės atskiro padalinio, kuriame nukentėjusysis dirbo, pavadinimas _________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  *

(įrašyti)

 

3. Nukentėjusysis

 

 

 

(vardas)

(pavardė)

(asmens kodas)

 

3.1. namų adresas, telefonas_____________________________________________________________________________________________

(įrašyti)

3.2. pilietybė_______________________________________________________________________________________________________

(įrašyti)

3.3. užimtumas________________________________________________________________________________________________

(įrašyti)

3.4. profesija, pareigos pagal darbo sutartį _________________________________________________________________

       (įrašyti)

4. Nelaimingas atsitikimas įvyko __________  m._________________________ d.____ val._____ min.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (metai)             (mėnuo)         (diena)        (val.)

4.2. savaitės diena __________________________________________________________________________________________________

(įrašyti)

4.3. sužalojimo diagnozė__________________________________________________________________________________________ 1

__________________________________________________________________________________________________________ 2

(įrašyti)

4.6. neblaivumas, apsvaigimas nuo narkotinių ar kitų medžiagų: pagal_________________________________________________________ 1

_____________________________________________ pažymą Nr._____________ , išduotą ______________ , rasta_________________ 2

(įrašyti įmonės pavadinimą, buveinės adresą, telefoną ir kodą)                                                                                                                                 (data)

____________________________________________________________________________________________________________________

(medžiagų pavadinimas, kiekis kraujyje, biologinėse terpėse, matavimo vienetas)

 


Gydymo įstaiga, kurioje suteikta medicinos pagalba, __________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

(įrašyti įstaigos pavadinimą, buveinės adresą, telefoną ir jos kodą)

4.7. n. ats. įvyko vykstant (į, iš)________________________________________________________________________________________

(įrašyti)

4.8. nukentėjusysis vyko (kuo, kaip)____________________________________________________________________________________

(įrašyti)

5. Nelaimingo atsitikimo vieta _______________________________________________________________________________________

(įrašyti atsitikimo vietos apibūdinimą ir jos adresą)

___________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Nelaimingo atsitikimo liudytojai (vardai, pavardės, namų adresai, telefonai)_______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

(įrašyti)

7. Nelaimingo atsitikimo aplinkybės______________________________________________________________________________ *a

__________________________________________________________________________________________________________ *b

__________________________________________________________________________________________________________ *c

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

 


15. Nukentėjusįjį sužaloję veiksniai                 _________________________________________________________________ 1                2

(įrašyti)

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

 


17. Nelaimingo atsitikimo priežastys                                                                                                                                                   1               2

(įrašyti)

____________________________________________________________________________________________________________________

 

20. Nelaimingo atsitikimo tyrimas:

pradėtas

 

m.

 

 

 

d.

 

val.

 

baigtas

 

m.

 

 

 

d.

 

val.

*a                      *b                  *c

 

Nelaimingą atsitikimą tyrė (nuostatuose numatytais atvejais):

____________________________________________________________________________________________________ *d

(Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus pareigos, parašas, vardinis spaudas, vardas, pavardė, telefonas)

 

darbdavio atstovas        _________________________________________________________________________________________________

(pareigos, parašas, vardas, pavardė, telefonas)

____________________________________________________________________________________________________________________

 

darbuotojų atstovas                                                                                                                                                                                                         

(pareigos, parašas, vardas, pavardė, telefonas)

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Dalyvavo atliekant tyrimą:_______________________________________________________________________________________________                                                                 (atstovaujamos įmonės pavadinimas, pareigos, parašas, vardas, pavardė, telefonas)

____________________________________________________________________________________________________________________

Nelaimingo atsitikimo tyrimo dokumentus sudaro_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ (lapų sk.)

(dokumentų pavadinimai, priedų numeriai, lapų skaičius)

 

Su tyrimo dokumentais susipažinau:

Įmonės vadovas (darbdaviui atstovaujantis asmuo)______________________________________________________________________

(pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

 

A. V.

 

Dokumentus gavau:

Nukentėjusysis                                                                                                                                                                                                 

(nukentėjusiojo atstovas)                            (giminystė, parašas, vardas, pavardė, namų adresas, telefonas, gavimo data arba akto (dokumentų) išsiuntimo data ir registravimo numeris)

 


 

Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų

3 priedas

 

(Pranešimo apie nelaimingą atsitikimą forma)

 

______________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

______________________________________

(įmonės kodas, buveinės adresas, kiti duomenys)

 

 

 

Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam

 

__________________________skyriui     

 

PRANEŠIMAS APIE NELAIMINGĄ ATSITIKIMĄ

 

_______________Nr. ______

(data)

_________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

 

1. Nukentėjo …………… , iš jų ……….… žuvo, sužaloti sunkiai ……… darbuotojai (asmenys)

 

2. Nukentėjo, žuvo ……………………………………………………………………….......…..….......................

(vardas, pavardė, profesija, pareigos, sužalojimo pobūdis)

 

……………………………………………………………………….……………………………...........................

 

………………………………………………………...…………………………………………..…........................

 

3. Įvykio laikas – ….….  m.  ……………… .... d.  ….  val.  …  minučių. Atliekamo darbo pobūdis.

 

………………………………………………………………………………….……………….…...........................

 

4. Įvykio vieta, jos adresas ir aplinkybės …….…………………………………..............……….............................

 

..…………………………………………………………………….........................…....…..…..…..........................

 

..……………………………………………………………………...................................……….............................

 

..……………………………………………………………………....................................………............................

 

..……………………………………………………………………......................................……..............................

 

5. Įmonės vadovas...........................…………….…………………………………………………………………… ...........................……………………………………………………………………………………………………...

(vardas, pavardė, pareigos, telefonas, faksas, el. paštas)

 

6. Apie įvykį pranešė ………………………………………………………………………………..........................

(asmens, perdavusio pranešimą, vardas, pavardė, pareigos, telefonas)

 

7. Pranešimą priėmė ………………………………………………………………………………...........................

(data, laikas, Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojo vardas, pavardė)
(asmens, priėmusio pranešimą, parašas)*

 

8. Nelaimingą atsitikimą tiria Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius* ………………………......................

(pareigos, vardas, pavardė)

 

……………………………………………………………………….......................................................................

_____________________

* Pildoma/pasirašoma Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniame skyriuje.

 


 

Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų

4 priedas

 

(Pažymos apie traumos sunkumą forma)

 

 

 

______________________________________

(asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

 

 

PAŽYMA APIE TRAUMOS SUNKUMĄ

_____________ Nr. __________

(data)

______________________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

__________________________

(įmonės, įstaigos, kuriai išduodama pažyma,

__________________________

pavadinimas, buveinės adresas)

 

 

 

 

Nukentėjusysis (-ioji) ___________________________________________________

(vardas, pavardė, amžius)

į  __________________________________________________________________________

(ligoninė, poliklinika, skyrius)

atgabentas (-a) _______________________________________________________________

(data, val., min.)

Diagnozė___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

(traumos pobūdis)

Vadovaujantis sunkių traumų klasifikaciniais požymiais, patvirtintais sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 397 (Žin., 2001, Nr. 64-2377), nurodytoji trauma _________________________________________________ prie sunkių.

(priskiriama, nepriskiriama – įrašyti)

 

Skyriaus vedėjas

(Vyriausiasis gydytojas)  _______________                                                            ___________________________

(parašas)                                                            (vardas, pavardė)

 

Gydantis gydytojas         ________________                                                          ___________________________

(parašas)                                                    (vardas, pavardė)

 

A.V.

 

______________________

(telefonas)     

 

 

 

Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir

apskaitos nuostatų

5 priedas

 

(Nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe aktų registravimo žurnalo forma)

 

 

 

 


____________________________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, kodas)

 

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE, INCIDENTŲ IR NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE AKTŲ REGISTRAVIMO

ŽURNALAS

 

 

Įrašų

Nelaimingo

Nelaimingo atsitikimo darbe

Nelaimingų atsitikimų darbe aktai ir registravimo datos

Nuostatų punktas, kuriuo

Nukentėjusiojo vardas, pavardė,

Nelaimingo atsitikimo darbe,

Nelaimingo atsitikimo darbe,

Sužalojimo diagnozė ir priežastis, dėl

eil. Nr.

atsitikimo darbe, incidento data

rūšis (lengvas, sunkus, mirtinas, grupinis), incidentas

N-1

N-2

incidentas

vadovaujantis nutrauktas įvykio tyrimas

asmens kodas, profesija

incidento vieta

incidento aplinkybės (trumpai)

kurios įvyko nelaimingas atsitikimas darbe arba incidentas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 priedas. Neteko galios nuo 2009-10-23

Priedo naikinimas:

Nr. 1314, 2009-10-14, Žin. 2009, Nr. 126-5429 (2009-10-22), i. k. 1091100NUTA00001314

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1183, 2005-10-29, Žin., 2005, Nr. 131-4732 (2005-11-05), i. k. 1051100NUTA00001183

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 "Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1045, 2009-09-02, Žin., 2009, Nr. 109-4632 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001045

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 "Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1314, 2009-10-14, Žin., 2009, Nr. 126-5429 (2009-10-22), i. k. 1091100NUTA00001314

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 "Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 350, 2010-03-31, Žin., 2010, Nr. 40-1909 (2010-04-08), i. k. 1101100NUTA00000350

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 "Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 459, 2011-04-20, Žin., 2011, Nr. 48-2307 (2011-04-23), i. k. 1111100NUTA00000459

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 "Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 845, 2011-07-13, Žin., 2011, Nr. 89-4271 (2011-07-16), i. k. 1111100NUTA00000845

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 "Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo