Suvestinė redakcija nuo 2016-05-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 134-4878, i. k. 1042250ISAK000V-586

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL SANITARINĖS APSAUGOS ZONŲ RIBŲ NUSTATYMO IR REŽIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. rugpjūčio 19 d. Nr. V-586

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 33 straipsnio 3 dalį

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-542, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10732

 

1. T v i r t i n u Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisykles (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

2. N u s t a t a u, kad sanitarinės apsaugos zonos nustatomos Lietuvos Respublikos įstatymuose, Specialiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, ir šiame teisės akte nurodytiems ūkinės veiklos objektams (rūšims).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1052, 2009-12-21, Žin., 2009, Nr. 152-6849 (2009-12-24), i. k. 1092250ISAK00V-1052

Nr. V-542, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10732

 

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. 10 „Dėl Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir priežiūros tvarkos patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1052, 2009-12-21, Žin., 2009, Nr. 152-6849 (2009-12-24), i. k. 1092250ISAK00V-1052

Nr. V-542, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10732

 

4. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę ministerijos sekretoriui pagal kuruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586

 

SANITARINĖS APSAUGOS ZONŲ RIBŲ NUSTATYMO IR REŽIMO TAISYKLĖS

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-542, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10732

 

1. Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės reglamentuoja saugių gyvenamajai aplinkai ir žmonių sveikatai sanitarinės apsaugos zonų (toliau – SAZ) ribų nustatymo bei šių zonų režimo reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

2. Šios taisyklės privalomos asmenims, projektuojantiems, statantiems, rekonstruojantiems (norintiems keisti ūkinę veiklą, didinti jos intensyvumą), valdantiems ar turintiems nuosavybės teise statinius, kuriuose vykdoma (planuojama vykdyti) ūkinė veikla yra susijusi su žmogaus gyvenamosios aplinkos tarša ir šiai veiklai turi būti nustatomos SAZ, arba planuojantiems šių statinių teritorijas, taip pat valstybinės priežiūros institucijoms, kontroliuojančioms, kaip laikomasi SAZ nustatymo tvarkos ir SAZ nustatytų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

3. SAZ ribos turi būti tokios, kad taršos objekto keliama cheminė, fizikinė aplinkos oro tarša, tarša kvapais ar kita tarša, kurios rodiklių ribinės vertės reglamentuotos teisės norminiuose aktuose, už SAZ ribų neviršytų teisės norminiuose aktuose gyvenamajai aplinkai ir (ar) visuomeninės paskirties pastatų aplinkai nustatytų ribinių taršos verčių. SAZ ribos nustatomos apie stacionarius taršos šaltinius.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai

4.1. Biologinė tarša – aplinkos teršimas mikroorganizmais, jų apykaitos produktais, baltyminės kilmės medžiagomis, kurios dėl žmogaus veiklos patenka į aplinką ir gali sukelti pavojų žmonių sveikatai.

4.2. Cheminė tarša – aplinkos teršimas cheminių medžiagų garais, dujomis, aerozoliais, dūmais ir dulkėmis, kurios dėl žmogaus veiklos patenka į aplinką ir gali sukelti pavojų žmonių sveikatai.

4.3. Didžiausia leidžiama koncentracija (toliau DLK) – ribinė medžiagos koncentracijos gyvenamojoje aplinkoje vertė, kuri, veikdama žmogų periodiškai arba visą gyvenimą, nesukelia kenksmingo poveikio jo sveikatai, įskaitant pasekmes palikuonims; radionuklidų tūrinio ir savitojo aktyvumo leidžiama vertė.

4.4. Fizikinė tarša – aplinkos teršimas triukšmu, vibracija, jonizuojančiąja ir nejonizuojančiąja spinduliuote, radioaktyviąja medžiaga, kuri dėl žmogaus veiklos patenka į aplinką ir gali sukelti pavojų žmonių sveikatai.

4.5. foninė oro teršalų koncentracija – oro kokybė, tiesiogiai nesusijusi su tiriamųjų taršos šaltinių poveikiu jai.

4.6. gyvenamoji aplinka – nuolatinis bei laikinasis būstas, gyvenamosios bei rekreacinės teritorijos.

4.7. mobilus taršos šaltinis – motorinė transporto priemonė, judantis mechanizmas, naudojantis degalus.

4.8. nepalankios teršalų išsisklaidymo sąlygos – meteorologinės sąlygos, nepalankios išsisklaidyti į aplinkos orą patekusiems teršalams.

4.9. rekreacinė teritorija – teritorija, turinti gamtinių ar kultūrinių aplinkos savybių ir sąlygas žmonių visaverčiam fiziniam bei dvasiniam poilsiui organizuoti.

4.10. ribinė taršos vertė – per tam tikrą laiką iš taršos objekto (objektų grupės), šaltinio (šaltinių visumos) išmetamų teršalų kiekis, kuris, įvertinus kitų taršos šaltinių išmetamų teršalų poveikį bei ūkinės veiklos plėtros perspektyvą, neviršija DLK vertės.

4.11. SAZ – aplink stacionarų taršos šaltinį arba kelis šaltinius esanti teritorija, kurioje dėl galimo neigiamo vykdomos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai galioja įstatymais ar Vyriausybės nutarimais nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

4.12. SAZ naudotojas – SAZ teritorijos savininkas, taip pat asmuo, vykdantis veiklą SAZ.

4.13. SAZ riba riba, skirianti SAZ nuo gretimų teritorijų.

4.14. Neteko galios nuo 2014-02-15

Punkto naikinimas:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

4.15. SAZ tvarkymo režimas – SAZ teritorijos naudojimo ir veiklos joje plėtojimo bei apribojimų visuma.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

4.17. SAZ ribų tikslinimas – pagrįstas SAZ ribų pakeitimas (mažinimas arba didinimas), atsižvelgiant į poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitų rengėjų, valstybinės priežiūros institucijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų, tarp jų SAZ naudotojų, motyvuotus pasiūlymus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

4.18. stacionarus taršos šaltinis – taršos šaltinis, kurio buvimo vieta nekinta.

4.19. tarša medžiagos ar energija, kurios dėl žmonių veiklos tiesiogiai ar netiesiogiai patenka į aplinką ir sukelia pavojų žmonių sveikatai ir gamtinėms ekosistemoms, daro žalą materialiam turtui.

4.20. taršos objektas – aplinką teršianti įmonė, įskaitant stacionarius ir mobilius taršos šaltinius.

4.21. taršos šaltinis – įrenginys, iš kurio teršalai patenka į aplinką.

 

II. SKYRIUS
SAZ RIBŲ NUSTATYMO TIKSLAI IR BŪDAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-542, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10732

 

5. SAZ ribų nustatymo tikslai

5.1. Apsaugoti gyvenamąją aplinką ir žmonių sveikatą nuo taršos.

5.2. Suformuoti sveiką gyvenamąją, visuomeninės paskirties pastatų ir poilsio aplinką.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

5.3. Suderinti valstybės, savivaldybės, įmonių, kitų fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus nustatant SAZ tvarkymo režimus.

6. SAZ ribų nustatymo būdai

6.1Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, kuris gali būti atskiras arba poveikio aplinkai vertinimo proceso dalis, SAZ ribų dydžiai pagrindžiami poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje ar poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje. Atskiras poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“, ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kaip poveikio aplinkai vertinimo proceso dalis, atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

Nr. V-542, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10732

 

6.2. Pagal teisės aktų nustatytus SAZ ribų dydžius.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1052, 2009-12-21, Žin., 2009, Nr. 152-6849 (2009-12-24), i. k. 1092250ISAK00V-1052

 

7. Įmonių, naudojančių radioaktyviąsias medžiagas ir kitus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, SAZ ribos nustatomos pagal apšvitos dozių, kurias gautų kritinių grupių nariai, įvertinimo rezultatus. Gyventojų, gyvenančių ir vykdančių ūkinę veiklą už SAZ ribų, metinė efektinė dozė objekto normalios eksploatacijos metu negali viršyti apribotosios metinės efektinės dozės 0,2 mSv

Punkto pakeitimai:

Nr. V-360, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 46-2201 (2011-04-16), i. k. 1112250ISAK000V-360

 

3 skyrius. Neteko galios nuo 2014-02-15

Skyriaus naikinimas:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

IV. SKYRIUS
SAZ RIBŲ NUSTATYMAS ATLIEKANT POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMĄ

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

Nr. V-542, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10732

 

11. Neteko galios nuo 2014-02-15

Punkto naikinimas:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

13. Neteko galios nuo 2014-02-15

Punkto naikinimas:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

14. Neteko galios nuo 2014-02-15

Punkto naikinimas:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

15. Neteko galios nuo 2014-02-15

Punkto naikinimas:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

16. Neteko galios nuo 2014-02-15

Punkto naikinimas:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

17. Neteko galios nuo 2014-02-15

Punkto naikinimas:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

18. Neteko galios nuo 2014-02-15

Punkto naikinimas:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

19. Poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjui nustatant SAZ ribas rekomenduojama įvertinti:

19.1. planuojamos teritorijos foninę taršą, jos šaltinius, turimus duomenis apie poveikį visuomenės sveikatai;

19.2. duomenis apie planuojamos ūkinės komercinės veiklos rūšis, taršos objektus, stacionarių ir mobilių taršos šaltinių išmetamus teršalus;

19.3. cheminės ir biologinės taršos rizikos žmonių sveikatai savybes, palankias ir nepalankias jų sklaidos sąlygas, esamų ir planuojamų koncentracijų vertes gyvenamojoje aplinkoje ir rekreacinėje teritorijoje;

19.4. fizikinę taršą, jos sklaidos sąlygas, esamų ir planuojamų lygių vertes gyvenamojoje aplinkoje ir rekreacinėje teritorijoje;

19.5. iš taršos šaltinių sklindančius pašalinius kvapus ar kitus teršalus, bloginančius gyvenamosios aplinkos ir rekreacinės teritorijos oro juslines savybes;

19.7. cheminės ir biologinės taršos ūmius technologinius ir kitokius išmetalus, jų galimą riziką žmonių saugai, visuomenės sveikatai ir aplinkai;

19.8. taršos šaltinių išmetamų (planuojamų išmesti) teršalų įtaką dirvožemio ir gruntinio vandens cheminiam ir mikrobiniam užterštumui;

19.9. pateiktus specialiuosius reikalavimus, motyvuotus visuomenės pasiūlymus;

19.10. motyvuotus duomenis apie taršos objekto nepriimtiną poveikį ar riziką visuomenės sveikatai;

19.11. perspektyvinį SAZ poreikį, atsižvelgus į įmonės ūkinės veiklos plėtros prognozę taršos kitimo aspektu;

19.12. SAZ ribų nustatymo sprendinių įgyvendinimo pasekmes.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

20. Neteko galios nuo 2011-04-17

Punkto naikinimas:

Nr. V-360, 2011-04-12, Žin. 2011, Nr. 46-2201 (2011-04-16), i. k. 1112250ISAK000V-360

 

21. Neteko galios nuo 2011-04-17

Punkto naikinimas:

Nr. V-360, 2011-04-12, Žin. 2011, Nr. 46-2201 (2011-04-16), i. k. 1112250ISAK000V-360

 

22. Neteko galios nuo 2011-04-17

Punkto naikinimas:

Nr. V-360, 2011-04-12, Žin. 2011, Nr. 46-2201 (2011-04-16), i. k. 1112250ISAK000V-360

 

23. Neteko galios nuo 2011-04-17

Punkto naikinimas:

Nr. V-360, 2011-04-12, Žin. 2011, Nr. 46-2201 (2011-04-16), i. k. 1112250ISAK000V-360

 

24. Neteko galios nuo 2011-04-17

Punkto naikinimas:

Nr. V-360, 2011-04-12, Žin. 2011, Nr. 46-2201 (2011-04-16), i. k. 1112250ISAK000V-360

 

25. Neteko galios nuo 2011-04-17

Punkto naikinimas:

Nr. V-360, 2011-04-12, Žin. 2011, Nr. 46-2201 (2011-04-16), i. k. 1112250ISAK000V-360

 

26. Neteko galios nuo 2014-02-15

Punkto naikinimas:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

27. Nustatant SAZ ribas poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitose rekomenduojama pateikti:

27.1. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodų aprašymą, metodų pasirinkimo pagrindimą;

27.2. vietovės topografinę nuotrauką (brėžinį), kurioje turi būti pažymėtos taršos        šaltinio(-ių) ir/ar taršos objekto(-ų) siūlomos sanitarinės apsaugos zonos(-ų) ribos, patikslintos pagal vyraujančių vėjų kryptis, gyvenamosios paskirties pastatai (namai), sodo namai, viešbučių, administracinės, prekybos, maitinimo, kultūros, mokslo, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatai, specialiosios paskirties pastatai, susiję su apgyvendinimu, rekreacinės teritorijos, kiti objektai;

27.3. cheminių teršalų koncentracijų, fizikinės taršos rodiklių verčių matavimo ir/ar sklaidos modeliavimo ir/ar skaičiavimo duomenis;

27.4. topografinę nuotrauką (brėžinį, schemą) su pažymėtomis teršalų sklaidos skaičiavimų vertėmis, izolinijomis, taršos šaltiniais;

27.5. ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai mažinančių priemonių aprašymą, dokumentus, patvirtinančius taršos prevencijos arba mažinimo galimybes ir atitinkamų planuojamų arba įgyvendintų priemonių veiksmingumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

28. Neteko galios nuo 2014-02-15

Punkto naikinimas:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

29. Neteko galios nuo 2014-02-15

Punkto naikinimas:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

5 skyrius. Neteko galios nuo 2014-02-15

Skyriaus naikinimas:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

VI. SKYRIUS
SAZ RIBŲ TIKSLINIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-542, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10732

 

35. Nustatytos SAZ ribos gali būti tikslinamos. Atsižvelgiant į motyvuotus SAZ ribų nustatymo proceso dalyvių ir visuomenės siūlymus, SAZ ribos gali būti didinamos arba mažinamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

36Poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procesų metu Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras) ar kita kompetentinga įstaiga, gavusi pagrįstų duomenų apie taršos objekto keliamą riziką visuomenės sveikatai, padidėjusią biologinę, cheminę ar fizikinę taršą, pašalinių kvapų šaltinius ir taršą kvapu, atsižvelgdama į vyraujančių vėjų kryptis, vietovės pobūdį, meteorologinius veiksnius, taršos sklaidos sąlygas, naudojamas technologijas, aplinkos apsaugos priemonių taikymą, motyvuotus planavimo organizatorių, teritorijų planavimo dokumentų rengėjų, statytojų (užsakovų), statinio projektuotojų, kitų institucijų ir visuomenės siūlymus, gali priimti privalomą sprendimą dėl SAZ ribų didinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-360, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 46-2201 (2011-04-16), i. k. 1112250ISAK000V-360

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

Nr. V-542, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10732

 

37. SAZ ribos turi būti didinamos, kai tarša gyvenamojoje aplinkoje ir/ar rekreacinėje teritorijoje yra ar gali būti didesnė nei ribinė, esant nepalankiai vėjų krypčiai, esant nepalankioms teršalų išsisklaidymo sąlygoms.

38. Poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procesų metu Nacionalinis visuomenės sveikatos centras arba kita kompetentinga įstaiga, atsižvelgdama į naudojamų technologijų tobulumą arba geriausio gamybos būdo įgyvendinimą, veiksmingų aplinkos apsaugos priemonių taikymą, vietovės aplinkos komponentų taršos stebėsenos duomenis, vyraujančių vėjų kryptis, vietovės pobūdį, meteorologinius veiksnius, taršos sudėtį, pobūdį ir kiekį, jos suminį poveikį, sklaidos sąlygas, motyvuotus planavimo organizatorių, teritorijų planavimo dokumentų rengėjų, statytojų (užsakovų), statinio projektuotojų, kitų institucijų ir visuomenės siūlymus, gali priimti privalomą sprendimą dėl SAZ ribų mažinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-360, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 46-2201 (2011-04-16), i. k. 1112250ISAK000V-360

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

Nr. V-542, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10732

 

39. SAZ ribos gali būti mažinamos, kai:

39.1. įgyvendinus žmonių sveikatos saugos ir aplinkos apsaugos priemones, atlikus taršos tyrimus gyvenamojoje aplinkoje, įvertinus ūkio subjekto monitoringo (stebėsenos) duomenis, nustatyta, kad gyvenamojoje aplinkoje ir/ar rekreacinėje teritorijoje tarša ne didesnė kaip nustatyta teisės norminiuose aktuose;

39.2. ekvivalentiniai akustinio triukšmo lygiai atitinkamu paros laiku, taip pat vibracijos, ultragarso, nejonizuojančiosios spinduliuotės leidžiami lygiai gyvenamojoje aplinkoje ir/ar rekreacinėje teritorijoje ne didesni kaip nustatyti teisės norminiuose aktuose ar kritinių grupių narių SAZ ribose per metus gaunama efektinė dozė mažesnė kaip 0,2 mSv;

39.3. įgyvendinta mažiausiai aplinką veikianti technologija arba mažiausiai aplinką veikiantis gamybos būdas.

40. Neteko galios nuo 2014-02-15

Punkto naikinimas:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

Punkto pakeitimai:

Nr. V-360, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 46-2201 (2011-04-16), i. k. 1112250ISAK000V-360

 

41. SAZ ribos tikslinamos atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, kuris gali būti atskiras arba poveikio aplinkai vertinimo proceso dalis, SAZ ribų dydžiai pagrindžiami poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje ar poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

VII. SKYRIUS
SAZ ĮRAŠYMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

Nr. V-542, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10732

 

42. Nustatytos ar patikslintos SAZ (specialiosios žemės naudojimo sąlygos) įrašomos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

43. Neteko galios nuo 2014-02-15

Punkto naikinimas:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

VIII. SKYRIUS
SAZ TVARKYMO REŽIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-542, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10732

 

43. Neteko galios nuo 2011-04-17

Punkto naikinimas:

Nr. V-360, 2011-04-12, Žin. 2011, Nr. 46-2201 (2011-04-16), i. k. 1112250ISAK000V-360

 

44. Neteko galios nuo 2011-04-17

Punkto naikinimas:

Nr. V-360, 2011-04-12, Žin. 2011, Nr. 46-2201 (2011-04-16), i. k. 1112250ISAK000V-360

 

45. Neteko galios nuo 2014-02-15

Punkto naikinimas:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

Papildyta punktu:

Nr. V-1052, 2009-12-21, Žin., 2009, Nr. 152-6849 (2009-12-24), i. k. 1092250ISAK00V-1052

 

46. Ūkinės veiklos objektų SAZ tvarkymo režimas nustatytas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme ir Specialiosiose žemės  ir miško naudojimo sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1052, 2009-12-21, Žin., 2009, Nr. 152-6849 (2009-12-24), i. k. 1092250ISAK00V-1052

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

47. Neteko galios nuo 2014-02-15

Punkto naikinimas:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

48. Neteko galios nuo 2014-02-15

Punkto naikinimas:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 


Sanitarinės apsaugos zonų

nustatymo ir režimo taisyklių

priedas

 

SANITARINĖS APSAUGOS ZONŲ RIBŲ DYDŽIAI, TAIKOMI, KAI NEATLIEKAMAS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS

 

Objekto pavadinimas

Taršos rūšis

SAZ dydžiai (m)

1. Neteko galios nuo 2009-12-25

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

2. Neteko galios nuo 2011-04-17

 

3. Žaliavinės naftos ir gamtinių dujų gavyba

 

3.1. Žaliavinės naftos ir gamtinių dujų gavyba

Cheminė, fizikinė

1000

 

4. Maisto produktų gamyba

 

4.1. Mėsos ir mėsos produktų gamyba, perdirbimas ir konservavimas

Cheminė, fizikinė, biologinė, kvapai

500

4.2. Naminių paukščių mėsos gamyba ir konservavimas (kombinatai)

Cheminė, fizikinė, biologinė, kvapai

500

4.3. Neteko galios nuo 2015-07-09

 

 

4.4. Rūkyklos

Cheminė, fizikinė, biologinė, kvapai

 

4.4.1. kūrenamos mediena

Cheminė, fizikinė, biologinė, kvapai

100

4.4.2. kūrenamos dujomis

Cheminė, fizikinė, biologinė, kvapai

50

4.5. Skerdyklos

Cheminė, fizikinė, biologinė, kvapai

300

4.6. Sanitarinės skerdyklos

Cheminė, fizikinė, biologinė, kvapai

500

4.7. Neteko galios nuo 2011-04-17

 

 

4.8. Margarino ir panašių valgomųjų riebalų gamyba

Cheminė, fizikinė, biologinė, kvapai

100

4.9. Grūdų malimo (ar kitokio apdirbimo) produktų gamyba

Cheminė, fizikinė, biologinė, kvapai

100

4.10. Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba

Cheminė, fizikinė, biologinė, kvapai

100

4.11. Gatavų pašarų ūkių ir naminiams gyvuliams gamyba

Cheminė, fizikinė, biologinė, kvapai

100

4.12. Cukraus gamyba iš cukrinių runkelių

Cheminė, fizikinė, biologinė, kvapai

300

4.13. Neteko galios nuo 2011-04-17

 

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-832, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-08, i. k. 2015-11126

 

5. Tekstilės gaminių gamyba

 

5.1. Linų pirminio apdirbimo įmonės

Cheminė, fizikinė

300

5.2. Medvilnės pluoštų paruošimas ir verpimas, dažymas

Cheminė, fizikinė

100

5.3. Vilnos pluoštų paruošimas ir verpimas, dažymas

Cheminė, fizikinė

100

5.4. Šukuotos vilnos pluoštų paruošimas ir verpimas, dažymas

Cheminė, fizikinė

100

5.5. Linų pluoštų paruošimas ir verpimas, dažymas

Cheminė, fizikinė

100

5.6. Šilko, įskaitant pašukas, pervijimas ir paruošimas, šilko su sintetiniais ar dirbtiniais pluoštais paruošimas

Cheminė, fizikinė

100

5.7. Neaustinių medžiagų ir neaustinių medžiagų dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba

Cheminė, fizikinė

100

 

6. Kailių išdirbimas ir dažymas

 

6.1. Kailių išdirbimas ir dažymas; kailinių dirbinių gamyba

Cheminė, fizikinė, biologinė

100

 

7. Odų rauginimas ir išdirbimas. Lagaminų, rankinių, balnų, pakinktų ir avalynės gamyba

 

7.1. Odų rauginimas ir išdirbimas

Cheminė, fizikinė, biologinė

300

7.2. Lagaminų, rankinių ir panašių dirbinių, balnų ir pakinktų, šepečių, šerių ir plaukų gamyba

Cheminė, fizikinė, biologinė

50

7.3. Avalynės gamyba

Cheminė, fizikinė, biologinė

50

 

8. Medienos bei medienos ir kamščio dirbinių, išskyrus baldus, gamyba. Šiaudelių ir pintų dirbinių gamyba

 

8.1. Medienos pjaustymas ir obliavimas, medienos impregnavimas

Cheminė, fizikinė

500

8.2. Vienasluoksnės neklijuotos faneros gamyba; klijuotos faneros, plonų lentų, medžio drožlių plokščių, medienos plaušų plokščių, kitų plokščių gamyba

 

Cheminė, fizikinė

 

300

8.3. Statybinių medinių konstrukcijų ir staliaus dirbinių gamyba

Cheminė, fizikinė

100

8.4. Medinių talpyklų gamyba

Cheminė, fizikinė

100

8.5. Kitų medinių dirbinių gamyba; dirbinių iš kamščio, šiaudelių ir pynimo medžiagų gamyba

Cheminė, fizikinė

100

 

9. Celiuliozės, popieriaus ir popierinių dirbinių gamyba

 

9.1. Celiuliozės, popieriaus ir storo kartono gamyba

Cheminė, fizikinė

500

9.2. Gofruoto popieriaus ir storo kartono bei popierinių

ir kartoninių talpyklų gamyba

Cheminė, fizikinė

100

9.3. Namų apyvokos, higienos bei tualeto reikmenų gamyba

Cheminė, fizikinė

100

9.4. Rašomojo popieriaus gamyba

Cheminė, fizikinė

100

9.5. Sienų apmušalų gamyba

Cheminė, fizikinė

100

9.6. Kitų, niekur kitur nepriskirtų, popierinių ir storo kartono dirbinių gamyba

Cheminė, fizikinė

100

 

10. Neteko galios nuo 2009-12-25

 

11. Kokso, valytos naftos produktų gamyba

 

11.1. Naftos perdirbimo produktų gamyba

Cheminė, fizikinė

1000

11.2. Medžio anglių gamyba

Cheminė, fizikinė

500

 

12. Cheminių medžiagų, produktų ir cheminių pluoštų gamyba

 

12.1. Pramoninių, kitų dujų, išskyrus biodujas, gamyba

Cheminė, fizikinė

1000

12.2. Dažų ir pigmentų gamyba

Cheminė, fizikinė

500

12.3. Pagrindinių neorganinių cheminių medžiagų gamyba

Cheminė, fizikinė

500

12.4. Pagrindinių organinių cheminių medžiagų gamyba

Cheminė, fizikinė

500

12.5. Trąšų ir azoto junginių gamyba

Cheminė, fizikinė

500

12.6. Plastikinių žaliavų gamyba (pirminių plastikų gamyba)

Cheminė, fizikinė

500

12.7. Sintetinio kaučiuko žaliavų gamyba

Cheminė, fizikinė

500

12.8. Pesticidų ir kitų agrochemijos produktų gamyba

Cheminė, fizikinė

500

12.9. Pokosto ir panašių dangų, spaustuvės dažų ir mastikų gamyba

Cheminė, fizikinė

500

12.10. Farmacinių preparatų, medicininių cheminių ir augalinių produktų gamyba

Cheminė, fizikinė

500

12.11. Muilo, dezinfekcinių valymo priemonių, poliravimo, parfumerijos ir tualetinių preparatų gamyba

Cheminė, fizikinė

300

12.12. Neteko galios nuo 2011-04-17

 

 

12.13. Sprogstamųjų medžiagų gamyba

Cheminė, fizikinė

500

12.14. Klijų ir želatinos gamyba

Cheminė, fizikinė

1000

12.15. Eterinių aliejų gamyba

Cheminė, fizikinė

300

12.16. Fotocheminių medžiagų gamyba

Cheminė, fizikinė

300

12.17. Parengtų naudoti, bet neįrašytų laikmenų gamyba

Cheminė, fizikinė

100

12.18. Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių produktų gamyba

Cheminė, fizikinė

300

12.19. Dirbtinių pluoštų gamyba

Cheminė, fizikinė

1000

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

13. Guminių ir plastikinių dirbinių gamyba

 

13.1. Guminių padangų ir kamerų gamyba

Cheminė, fizikinė

300

13.2. Guminių padangų atnaujinimas

Cheminė, fizikinė

300

13.3. Kitų guminių dirbinių gamyba

Cheminė, fizikinė

300

13.4. Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profilių gamyba

Cheminė, fizikinė

300

13.5. Plastikinių dirbinių prekėms įpakuoti gamyba

Cheminė, fizikinė

300

13.6. Statybos plastikinių dirbinių gamyba

Cheminė, fizikinė

300

13.7. Porolono gamyba

Cheminė, fizikinė

300

13.8. Kitų plastikinių dirbinių gamyba

Cheminė, fizikinė

300

 

14. Kitų nemetalinių mineralinių dirbinių gamyba

 

14.1. Cemento, kalkių ir gipso gamyba

Cheminė, fizikinė

1000

14.2. Asfaltbetonio gamyba

Cheminė, fizikinė

300

14.3. Betoninių, cementinių ir gipsinių statybos produktų gamyba

Cheminė, fizikinė

500

14.4. Lakštinio, pūstinio ir kitokio stiklo, įskaitant techninius stiklo dirbinius, formavimas, perdirbimas ir gamyba

 

Cheminė, fizikinė

 

100

14.5. Ugniai neatsparių ir ugniai atsparių keraminių prekių, išskyrus statybos tikslams, gamyba

Cheminė, fizikinė

100

14.6. Buitinių ir dekoratyvinių keraminių dirbinių gamyba

Cheminė, fizikinė

100

14.7. Keraminių sanitarinių vidaus įrengimų gamyba

Cheminė, fizikinė

100

14.8. Keraminių izoliatorių ir izoliacinės armatūros gamyba

Cheminė, fizikinė

100

14.9. Kitų techninių keraminių dirbinių gamyba

Cheminė, fizikinė

100

14.10. Ugniai atsparių keraminių plytelių ir plokščių gamyba

Cheminė, fizikinė

100

14.11. Degto molio plytų, plytelių ir statybinių medžiagų gamyba

Cheminė, fizikinė

100

 

15. Neteko galios nuo 2009-12-25

 

16. Kitur nepriskirtų elektros mašinų ir prietaisų gamyba

 

16.1. Elektros variklių, generatorių ir transformatorių gamyba

Cheminė, fizikinė

100

16.2. Elektros srovės paskirstymo ir valdymo įrangos gamyba

Cheminė, fizikinė

50

16.3. Izoliuotųjų laidų ir kabelių gamyba

Cheminė, fizikinė

50

16.4. Akumuliatorių, galvaninių elementų ir galvaninių baterijų gamyba

Cheminė, fizikinė

50

16.5. Apšvietimo įrangos ir elektros lempų gamyba

Cheminė, fizikinė

50

 

17. Radijo, televizijos ir ryšių įrangos bei aparatūros gamyba

 

17.1. Elektroninių lempų ir vamzdelių bei kitų elektroninių prietaisų gamyba

Cheminė, fizikinė

100

17.2. televizijos ir radijo siųstuvų bei telefono ir telegrafo linijų aparatūros gamyba

Cheminė, fizikinė

100

17.3. televizijos ir radijo imtuvų, garso ir vaizdo įrašymo ir atkūrimo aparatūros gamyba

Cheminė, fizikinė

100

 

18. Tiksliųjų ir optinių prietaisų, įvairių laikrodžių gamyba

 

18.1. Matavimo, tikrinimo, bandymo, navigacijos ir kitų, išskyrus pramoninių procesų valdymo įrenginius, įrankių ir prietaisų gamyba

Cheminė, fizikinė

100

18.2. Pramoninių procesų valdymo įrenginių gamyba

Cheminė, fizikinė

100

18.3. Optinių įtaisų ir fotografavimo įrenginių gamyba

Cheminė, fizikinė

100

18.4. Rankinių ir kitų laikrodžių gamyba

Cheminė, fizikinė

100

 

19. Automobilių, priekabų ir puspriekabių gamyba

 

19.1. Automobilių gamyba

Cheminė, fizikinė

100

19.2. Automobilių kėbulų, priekabų ir puspriekabių gamyba

Cheminė, fizikinė

100

19.3. Automobilių ir jų variklių dalių ir reikmenų gamyba

Cheminė, fizikinė

100

 

20. Kitų transporto priemonių gamyba

 

20.1. Laivų statyba ir remontas

Cheminė, fizikinė

100

20.2. Pagalbinio uosto laivyno gamyba ir remontas

Cheminė, fizikinė

100

20.3. Pramogoms skirtų ir sportinių valčių statyba bei remontas

Cheminė, fizikinė

100

20.4. Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų remontas

Cheminė, fizikinė

100

20.5. Neteko galios nuo 2011-04-17

 

 

20.6. Motociklų gamyba

Cheminė, fizikinė

100

20.7. Dviračių gamyba

Cheminė, fizikinė

100

20.8. Invalidų vežimėlių gamyba

Cheminė, fizikinė

100

20.9. Kitų, niekur kitur nepriskirtų, transporto įrenginių gamyba

Cheminė, fizikinė

100

 

21. Baldų ir čiužinių gamyba

 

21.1. Baldų gamyba

Cheminė, fizikinė

100

21.2. Čiužinių gamyba

Cheminė, fizikinė

100

 

22. Antrinis perdirbimas

 

22.1. Antrinis metalo atliekų ir laužo perdirbimas

Cheminė, fizikinė

100

22.2. Ne metalo laužo ir atliekų perdirbimas

Cheminė, fizikinė

500

 

23. Neteko galios nuo 2009-12-25

 

24. Neteko galios nuo 2009-12-25

 

25. Neteko galios nuo 2011-04-17

    

26. Neteko galios nuo 2011-04-17

 

27. Neteko galios nuo 2009-12-25

 

28. Atliekų tvarkymo objektai

 

28.1. Atliekų deginimo įmonė

Cheminė, fizikinė, biologinė, kvapai

500

28.2. Neteko galios nuo 2011-04-17

 

 

 

29. Neteko galios nuo 2009-12-25

 

30. Neteko galios nuo 2009-12-25

 

31. Neteko galios nuo 2011-04-17

 

32. Neteko galios nuo 2009-12-25

______________

33. Dujų tiekimas

 

33.1. Biodujų gamyba

Cheminė, fizikinė, kvapai

Nustatoma pagal taršos skaičiavimus atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.

 

Papildyta punktu:

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1052, 2009-12-21, Žin., 2009, Nr. 152-6849 (2009-12-24), i. k. 1092250ISAK00V-1052

Nr. V-360, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 46-2201 (2011-04-16), i. k. 1112250ISAK000V-360

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1052, 2009-12-21, Žin., 2009, Nr. 152-6849 (2009-12-24), i. k. 1092250ISAK00V-1052

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. V-586 "Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-360, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 46-2201 (2011-04-16), i. k. 1112250ISAK000V-360

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. V-586 "Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-231, 2014-02-13, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01536

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. V-586 „Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-832, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-08, i. k. 2015-11126

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. V-586 „Dėl Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-542, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10732

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. V-586 „Dėl Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo