Suvestinė redakcija nuo 2010-11-21

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 131-4744, i. k. 1042330ISAK003D-487

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PIRMINIO ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ PARDAVIMO AUKCIONO NUOSTATŲ

 

2004 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 3D-487

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527) 22 straipsnio 3 dalimi,

tvirtinu Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo aukciono nuostatus (pridedama).

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d.

įsakymu Nr. 3D-487

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2009 m. balandžio 22 d.

įsakymo Nr. 3D-270 redakcija)

 

PIRMINIO ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ PARDAVIMO AUKCIONO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo aukciono nuostatai (toliau – nuostatai) nustato pirminio žuvininkystės produktų pardavimo aukciono organizavimo, vykdymo ir atsiskaitymo už pirminio žuvininkystės produktų pardavimo aukcione parduotus arba įsigytus žuvininkystės produktus tvarką.

2. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527) ir atsižvelgiant į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendrosios žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 4 skyrius, 2 tomas, p. 70), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1006/2008 (OL 2008 L 286, p. 33), 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantį reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantį reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL 2009 L 343, p. 1), ir 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 4 skyrius, 5 tomas, p. 460) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1224/2009 (OL 2009 L 343, p. 1).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-1014, 2010-11-17, Žin., 2010, Nr. 136-6961 (2010-11-20), i. k. 1102330ISAK03D-1014

 

3. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:

Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo aukcionas (toliau – aukcionas) – pirminio žuvininkystės produktų pardavimo (toliau – pirminis pardavimas) būdas, kai paskelbta pradinė kaina palaipsniui mažinama tol, kol nors vienas pirminis žuvininkystės produktų supirkėjas (toliau – supirkėjas) ar jo įgaliotas asmuo sustabdo kainos kritimą ir įsigyja žuvininkystės produktus už sustabdymo momentu užfiksuotą kainą;

Aukciono organizatorius – aukcioną organizuojantis juridinis asmuo;

Aukciono vedėjas – aukcioną vykdantis fizinis asmuo;

Žuvininkystės produktų pardavėjas (toliau – pardavėjas) – žuvų išteklių naudotojas, teikiantis parduoti žuvininkystės produktus.

4. Kitos nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas ir kiti teisės aktai.

5. Aukciono organizatorius turi turėti veterinarinį patvirtinimą pagal Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-738 (Žin., 2006, Nr. 8-312), reikalavimus.

6. Aukcione pirminį žuvininkystės produktų supirkimą gali vykdyti Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) įregistruoti supirkėjai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-1014, 2010-11-17, Žin., 2010, Nr. 136-6961 (2010-11-20), i. k. 1102330ISAK03D-1014

 

7. Aukciono organizatorius užtikrina, kad visuose žuvininkystės produktų tvarkymo etapuose butų laikomasi teisės aktuose nustatytų higienos reikalavimų, temperatūros režimo ir kitų privalomųjų veterinarinių reikalavimų.

8. Iki pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo aukcione parduodami žuvininkystės produktai nuosavybės teise priklauso pardavėjui, o sudarius sutartį – supirkėjui.

9. Už patalpose, kuriose vykdomas aukcionas, esančių žuvininkystės produktų kokybę atsakingas aukciono organizatorius.

 

II. ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ TEIKIMAS PARDUOTI

 

10. Pardavėjo aukcionui teikiami žuvininkystės produktai turi būti surūšiuoti pagal šviežumo ir dydžio kategorijas, vadovaujantis 1996 m. lapkričio 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2406/96, nustatančiu bendras pardavimo normas tam tikriems žuvininkystės produktams (OL 2004 m. specialusis leidimas, 4 skyrius, 2 tomas, p. 331), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. gegužės 25 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 790/2005 (OL 2005 L 132, p. 15), ir 1985 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 3703/85, nustatančiu išsamias bendrų prekybos standartų tam tikroms šviežioms arba atšaldytoms žuvims taikymo taisykles (OL 2004 m. specialusis leidimas, 4 skyrius, 1 tomas, p. 155), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1115/2006 (OL 2006 L 199, p. 6), ir paženklinti vadovaujantis 2001 m. spalio 22 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2065/2001, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 taikymo taisykles, reglamentuojančias vartotojų informavimą apie žuvininkystės ir akvakultūros produktus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 4 skyrius, 5 tomas, p. 247), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. spalio 23 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1792/2006 (OL 2006 L 362, p. 1), jei pardavėjas ir aukciono organizatorius nesusitarė kitaip.

11. Aukcione parduodami žuvininkystės produktai laikomi patalpose, kuriose vykdomas aukcionas, žuvininkystės produktus sužvejojusiame žvejybos laive arba kitose veterinarinį patvirtinimą turinčiose vietose, kuriose užtikrinama, kad nenukentės parduodamų žuvininkystės produktų kokybė. Visose žuvininkystės produktų laikymo vietose turi būti užtikrinamos teisės aktų reikalavimus atitinkančios laikymo sąlygos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-1014, 2010-11-17, Žin., 2010, Nr. 136-6961 (2010-11-20), i. k. 1102330ISAK03D-1014

 

12. Kai žuvininkystės produktai laikomi kitose vietose nei patalpos, kuriose vykdomas aukcionas, pardavėjas praneša aukciono organizatoriui apie žuvininkystės produktų, kuriuos teikia parduoti aukcione, rūšis, šviežumo ir dydžio kategorijas bei kiekį. Jei paaiškėja, kad pardavėjo pranešti duomenys yra klaidingi, pirkimo–pardavimo sutartis gali būti anuliuojama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-1014, 2010-11-17, Žin., 2010, Nr. 136-6961 (2010-11-20), i. k. 1102330ISAK03D-1014

 

III. AUKCIONO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

13. Aukciono pradžios laiką nustato aukciono organizatorius. Jis ne vėliau kaip prieš 3 valandas iki aukciono pradžios informuoja supirkėjus apie organizuojamą aukcioną.

14. Aukciono pradžioje nurodoma informacija (kiekis, dydžio ir šviežumo kategorijos, pateikimo forma ir kita) apie parduodamų žuvininkystės produktų partiją. Aukciono vedėjas skelbia pradinę žuvininkystės produktų kilogramo kainą, kainos mažinimo intervalą, kuris turi būti ne mažesnis kaip 1 procentas pradinės pardavimo kainos, ir mažiausią kainą, žemiau kurios žuvininkystės produktai nebus parduodami. Į žuvininkystės produktų kainą įeina visos su žuvininkystės produktų gamyba, rūšiavimu, iškrovimu iš laivo ir laikymu iki pirminio pardavimo aukcione susijusios išlaidos. Pradinės ir mažiausios kainos nustatymo tvarką nustato aukciono organizatorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-1014, 2010-11-17, Žin., 2010, Nr. 136-6961 (2010-11-20), i. k. 1102330ISAK03D-1014

 

15. Jei kainos kritimą sustabdo keli supirkėjai, žuvininkystės produktus įsigyja supirkėjas, pasiūlęs didžiausią kainą.

16. Supirkėjas gali įsigyti visą arba dalį žuvininkystės produktų partijos. Likusi partijos dalis parduodama aukcione iš naujo.

17. Aukciono organizatorius gali suteikti ar išnuomoti patalpą ar plotą supirkėjui įsigytiems žuvininkystės produktams laikyti iki išgabenimo.

18. Įsigytus žuvininkystės produktus iš aukciono organizatoriaus patalpų, kuriose vyko aukcionas, supirkėjas ar jo įgaliotas asmuo turi išgabenti per aukciono organizatoriaus nustatytą laiką (kurį nustato aukciono organizatorius aukciono organizavimo tvarkoje).

19. Jei nupirkti žuvininkystės produktai neišgabenami iš patalpų, kuriose vykdomas aukcionas, per aukciono organizatoriaus nustatytą laiką, pirkimo–pardavimo sutartis gali būti nutraukiama. Tokiu atveju supirkėjas padengia išlaidas, patirtas dėl žuvininkystės produktų laikymo, kitas su pirkimo–pardavimo sutartimi susijusias išlaidas bei sumoka žuvininkystės produktų vertės skirtumą, jei jis susidarė dėl žuvininkystės produktų kokybės pablogėjimo (šviežumo kategorijos pakitimo).

20. Aukcionui įvykus, žuvininkystės produktus įsigijęs supirkėjas patalpose, kuriose vyko aukcionas, gali atlikti kontrolinį įsigytų žuvininkystės produktų svėrimą vadovaudamasis reglamentu (EEB) Nr. 3703/85.

21. Jei supirkėjas ir pardavėjas nesilaiko šių nuostatų ir kitų teisės aktų bei aukciono organizatoriaus nustatytos aukciono organizavimo tvarkos, aukciono organizatorius gali juos pašalinti iš aukciono.

 

IV. ATSISKAITYMAS

 

22. Supirkėjas už žuvininkystės produktus sumoka aukciono organizatoriui ne vėliau kaip per 15 dienų įvykus aukcionui. Aukciono organizatorius gali neleisti dalyvauti aukcione supirkėjui, turinčiam / turėjusiam laiku nevykdomų / nevykdytų atsiskaitymų už aukcionuose įsigytus žuvininkystės produktus ar aukciono organizatoriaus suteiktas paslaugas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-662, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 111-4730 (2009-09-17), i. k. 1092330ISAK003D-662

Nr. 3D-1014, 2010-11-17, Žin., 2010, Nr. 136-6961 (2010-11-20), i. k. 1102330ISAK03D-1014

 

23. Su pardavėju už aukcione parduotus žuvininkystės produktus atsiskaito aukciono organizatorius, atskaitęs iš supirkėjo sumokėtos sumos mokestį už supirkėjui ir pardavėjui suteiktas paslaugas, jei supirkėjas ir / arba pardavėjas su aukciono organizatoriumi nesusitarė kitaip. Aukciono organizatorius su pardavėju atsiskaito ne vėliau kaip per 20 dienų įvykus aukcionui, išskyrus atvejus, kai už aukcione įsigytus pardavėjo žuvininkystės produktus laiku nesumoka supirkėjas. Iš supirkėjo už uždelstus mokėjimus už įsigytus žuvininkystės produktus gautus delspinigius aukciono organizatorius perveda atitinkamų žuvininkystės produktų pardavėjui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-662, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 111-4730 (2009-09-17), i. k. 1092330ISAK003D-662

Nr. 3D-1014, 2010-11-17, Žin., 2010, Nr. 136-6961 (2010-11-20), i. k. 1102330ISAK03D-1014

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Aukciono organizatorius gali teikti žuvininkystės produktų iškrovimo, atšaldymo, rūšiavimo ir kitas paslaugas.

25. Aukciono organizatorius parengia aukciono organizavimo tvarką, neprieštaraujančią šiems nuostatams.

26. Aukciono organizatorius bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT), prireikus teikia informaciją apie žuvininkystės produktų iškrovimus ir organizuojamus aukcionus, kad VMVT pareigūnai galėtų vykdyti valstybinę veterinarinę kontrolę pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004, nustatančio specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 75), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 505/2010 (OL 2010 L 149, p. 1), reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-1014, 2010-11-17, Žin., 2010, Nr. 136-6961 (2010-11-20), i. k. 1102330ISAK03D-1014

 

27. Žuvininkystės produktų gamintojų organizacijos per mėnesį nuo žvejybos metų pradžios informuoja aukcionų organizatorius apie nustatytas mažiausias žuvininkystės produktų pardavimo kainas, nurodydamos įmones, kurioms mažiausios kainos taikomos.

28. Aukcionų kontrolę ir priežiūrą atlieka Žuvininkystės tarnyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-1014, 2010-11-17, Žin., 2010, Nr. 136-6961 (2010-11-20), i. k. 1102330ISAK03D-1014

 

29. VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra gali tikrinti, kaip taikomos intervencinės žuvininkystės produktų rinkos reguliavimo priemonės žuvininkystės produktus parduodant aukcione.

30. Aukciono organizatorius, nesilaikantis šių nuostatų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pirminį žuvininkystės produktų pardavimą ir supirkimą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-270, 2009-04-22, Žin., 2009, Nr. 50-2019 (2009-05-05), i. k. 1092330ISAK003D-270

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-270, 2009-04-22, Žin., 2009, Nr. 50-2019 (2009-05-05), i. k. 1092330ISAK003D-270

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 3D-487 "Dėl Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo aukciono nuostatų" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-662, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 111-4730 (2009-09-17), i. k. 1092330ISAK003D-662

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 3d-487 "Dėl Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo aukciono nuostatų" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-1014, 2010-11-17, Žin., 2010, Nr. 136-6961 (2010-11-20), i. k. 1102330ISAK03D-1014

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 3D-487 "Dėl Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo aukciono nuostatų" pakeitimo