Suvestinė redakcija nuo 2022-06-08

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 127-4581, i. k. 1042330ISAK6/D1-429

 

TAR pastaba. Iki 2021 m. liepos 1 d. pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektai, dėl kurių rengimo kreiptasi teritorijos planavimo sąlygų, planavimo organizatoriaus sprendimu gali būti baigiami rengti, derinami, tikrinami ir tvirtinami pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo 26 straipsnio 4 dalies nuostatas.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-476/D1-429 "Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

Nauja redakcija nuo 2014-07-30:

Nr. 3D-438/D1-614, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10608

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. rugpjūčio 11 d. Nr. 3D-476/D1-429

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 37 ir 39 straipsniais ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 8 dalimi,

tvirtiname Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisykles (pridedama).

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                  JERONIMAS KRAUJELIS

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                       ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu

Nr. 3D-476/D1-429

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2014 m. liepos 28 d. įsakymo

Nr. 3D-438/D1-614 redakcija)

 

 

KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMO

TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projektų sudėtį ir jų turinį, organizavimo, rengimo, koregavimo, keitimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo tvarką, taip pat teritorijų planavimo proceso dalyvių santykius šiame procese.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-160/D1-213, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-24, i. k. 2016-06085

 

2. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas – vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentas, rengiamas siekiant kaimo gyvenamųjų vietovių neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose kompleksiškai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, miško sodinimą, kitą su žemės ūkiu susijusią veiklą ir suformuoti žemės ūkio ir alternatyviosios veiklos subjektų žemės valdas. 

3. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai rengiami ir su planavimu susiję kiti veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS) (interneto tinklalapio adresas – www.zpdris.lt), jei šioje sistemoje numatyta galimybė juos atlikti ir Taisyklėse nenurodyta kitaip. Dokumentų, kurie pagal Taisykles turi būti rengiami, tačiau jie rengiami ne ŽPDRIS, kopijas į ŽPDRIS ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šių dokumentų parengimo (patvirtinimo) dienos įkelia jų rengėjai, jeigu Taisyklėse nenurodyta kitaip.

4. Taisyklės privalomos teritorijų planavimo organizatoriams, teritorijos planavimo sąlygas išduodančioms institucijoms, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengėjams, šiuos projektus derinančioms, valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančioms, planavimo dokumentus tvirtinančioms institucijoms bei fiziniams ir juridiniams asmenims, dalyvaujantiems specialiojo teritorijų planavimo procese ir procedūrose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

41. Asmens duomenys naudojami ir tvarkomi taikant tinkamas asmens duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones ir griežtai laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), kitų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

5. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimo įstatymo, Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“, Žemės fondo apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 302 „Dėl Žemės fondo apskaitos taisyklių patvirtinimo“, Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 „Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių žemės naudojimą, statybą, aplinkos apsaugą, žemės naudmenų išdėstymo pakeitimo sąlygas, nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

6. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai rengiami šiais planavimo tikslais:

6.1. miškui įveisti ne miško žemėje;

6.2. ūkio žemės valdai pertvarkyti;

6.3. ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti;

6.4. suplanuoti žemės ūkio ir kaimo plėtrą.

7. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų miškui įveisti ne miško žemėje teritorijų planavimo uždaviniai – suformuoti žemės sklype (-uose) žemės ūkio naudmenų ir kitų žemės naudmenų plotus, kuriuose galima įveisti mišką, ir nustatyti žemės sklypus, kuriems reikės pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį įveisus mišką. Rengiami vieno ar kelių žemės sklypų projektai miškui įveisti ne miško žemėje.

8. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų ūkio žemės valdai pertvarkyti teritorijų planavimo uždaviniai yra: suformuoti panašias savybes turinčius žemės ūkio naudmenų sklypus (toliau – žemės ūkio naudmenų  sklypas) ir nustatyti jų rekomenduojamą naudojimą (planuojamų žemės ūkio augalų sudėtį ir kaitaliojimą sėjomainose) atsižvelgiant į ūkio veiklos kryptis ir aplinkos apsaugos reikalavimus, taip pat nustatyti kitas ūkiui funkcionuoti reikalingas žemės tvarkymo priemones. Projektai rengiami vieno ūkio žemės valdos teritorijai.

9. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti teritorijų planavimo uždaviniai yra: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių (toliau – kitos paskirties statiniai) statybos zoną, taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

10.  Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų, kurių tikslas suplanuoti žemės ūkio ir kaimo plėtrą (toliau – žemės ūkio ir kaimo plėtros projektas), teritorijų planavimo uždaviniai – suplanuoti ūkinės veiklos ir žemės naudojimo pokyčius. Žemės ūkio ir kaimo plėtros projektas rengiamas visos seniūnijos, kelių kaimų ar vieno kaimo teritorijai. Projektui rengti teritoriją nustato savivaldybės administracijos direktorius.

11. Kaimo plėtros žemėtvarkos projekte gali būti sprendžiami vieno ar kelių planavimo tikslų uždaviniai, nurodyti Taisyklių 7–9 punktuose, tačiau visa planuojama teritorija turi būti vienoje savivaldybėje.

12. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų viešinimo procedūra vykdoma vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai), ir Taisyklėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

13. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius, o kai kaimo plėtros žemėtvarkos projektas rengiamas vieno ūkio žemės valdos žemės tvarkymo priemonėms planuoti – privačios žemės savininkas arba valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinis (toliau – planavimo organizatorius). Žemės ūkio ir kaimo plėtros projektui organizuoti savivaldybės administracijos direktorius gali sudaryti jungtinės veiklos sutartis arba bendrų viešųjų pirkimų sutartis su valstybės institucijomis.

14. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengėjai parenkami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai šių projektų rengimą organizuoja privačios žemės savininkai.

15. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą rengia asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos  žemės  įstatymo  41  straipsnyje  (toliau – projekto rengėjas). 

16. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas pradedamas rengti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimu dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

17. Planavimo organizatorius (išskyrus atvejį, kai planavimo organizatorius yra Nacionalinė žemės tarnyba), nustatęs planavimo tikslus ir numatęs planuojamą teritoriją, pateikia Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui pagal planuojamos teritorijos buvimo vietą prašymą priimti sprendimą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų. Prašymas pateikiamas užpildant elektroninę prašymo formą ŽPDRIS arba raštu užpildant Taisyklių 1 priede pateiktą prašymo formą. Kartu su prašymu turi būti pateikiamos žemės sklypų planų kopijos arba naujausia kartografinė medžiaga su pažymėtomis planuojamos teritorijos ribomis, taip pat Taisyklių 53 punkte nurodytu atveju bendraturčio (-ių) sutikimas. Kai prašymas ir jo priedai pateikiami ne per ŽPDRIS, prašymo gavėjas įkelia šiuos dokumentus į ŽPDRIS ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo dienos raštu (registruotu laišku arba įteikiant pasirašytinai) informuoja planavimo organizatorių apie tai, kad sprendimas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir tikslų (arba motyvuotas atsisakymas tokį sprendimą priimti) bus priimamas ir visi kiti su planavimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per ŽPDRIS, nurodo ŽPDRIS interneto tinklalapio adresą ir paaiškina apie galimybę sekti per ŽPDRIS teikiamų paslaugų būsenų pasikeitimą ir gauti paslaugos rezultatus.

18. Prieš sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų priėmimą Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys:

18.1. patikrina, ar asmens, pageidaujančio rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti, ūkininko ūkis yra įregistruotas Ūkininkų ūkių registre ir ar žemės sklypas atitinka Ūkininko ūkio įstatymo 11 straipsnyje nustatytas sąlygas;

18.2. sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektą likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki jo priėmimo dienos paskelbia savivaldybės (kai planavimo organizatorius yra savivaldybės administracijos direktorius) ar Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėse (paskelbiant jose visą šį sprendimo projektą) bei seniūnijos, kurioje yra planuojama teritorija, skelbimų lentoje, informuojant, iki kada ir kokiu adresu galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais, teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų. Sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas viešinamas iki sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų priėmimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

19. Sprendimą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų arba motyvuotą atsisakymą jį priimti Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas priima ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo planavimo organizatoriaus prašymo gavimo dienos. Sprendimas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų arba motyvuotas atsisakymas jį priimti nuo šio dokumento paskelbimo ŽPDRIS dienos gali būti skundžiamas administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

II SKYRIUS

KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO PARENGIAMASIS ETAPAS

 

20. Nacionalinės žemės tarnybos vadovui ar jo įgaliotam teritorinio padalinio vadovui priėmus sprendimą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų, planavimo organizatorius pagal nustatytus planavimo tikslus parengia ir patvirtina planavimo darbų programą, kurioje:

20.1. atsižvelgdamas į planavimo tikslus, numato konkrečius  kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždavinius;

20.2.  nurodo, ar bus atliekami tyrimai (jei taip, tai kokie);

20.3. nurodo, ar bus atliekama atrankos procedūra, per kurią nusprendžiama, ar privaloma atlikti strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (toliau – SPAV), ar bus atliekamas SPAV, tai nustatęs vadovaudamasis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas), ir Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (kai jis taikomas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

20.4. nurodo, ar projekto rengimo etape numatoma rengti teritorijos vystymo koncepciją.

21. Planavimo organizatorius apie priimtą sprendimą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų, patvirtintą planavimo darbų programą paskelbia ŽPDRIS, seniūnijos, kurioje yra planuojama teritorija, skelbimų lentoje, Nacionalinės žemės tarnybos ir savivaldybės (kai planavimo organizatorius yra savivaldybės administracijos direktorius) interneto svetainėse (paskelbiant joje visą sprendimą, planavimo darbų programą arba pateikiant nuorodą į šiuos dokumentus ŽPDRIS). Ši informacija viešinama iki sprendimo patvirtinti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ar atsisakymo jį tvirtinti priėmimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

22. Prieš pradėdamas rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo:

22.1. kai planavimo organizatorius – savivaldybės administracijos direktorius ar Nacionalinė žemės tarnyba, pagal kompetenciją išduoda teritorijos planavimo sąlygas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti (Taisyklių 3 priedas) (toliau – planavimo sąlygos) ir dėl planavimo sąlygų išdavimo kreipiasi su prašymu (Taisyklių 2 priedas) į institucijas, nurodytas Taisyklių 23 punkte;

22.2. kai planavimo organizatorius – privačios žemės valdos savininkas, dėl planavimo sąlygų išdavimo kreipiasi su prašymu (Taisyklių 2 priedas) į institucijas, nurodytas Taisyklių 23 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

23. Pagal planavimo organizatoriaus ar jo įgalioto asmens prašymą planavimo sąlygas išduoda:

23.1. savivaldybės administracijos direktorius (išskyrus, kai planavimo organizatorius yra savivaldybės administracijos direktorius);

23.2. Nacionalinė žemės tarnyba (išskyrus, kai planavimo organizatorius yra Nacionalinė žemės tarnyba), kai:

23.2.1. planuojamoje teritorijoje yra Nacionalinės žemės tarnybos patikėjimo teise valdoma valstybinė žemė;

23.2.2. Nacionalinės žemės tarnybos patikėjimo teise valdomoje valstybinėje žemėje numatoma tiesti inžinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas;

23.3. saugomos teritorijos direkcija pagal Teritorijos planavimo sąlygų išdavimo ir šių dokumentų derinimo Aplinkos ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D1-294 „Dėl Teritorijos planavimo sąlygų išdavimo ir šių dokumentų derinimo Aplinkos ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Teritorijos planavimo sąlygų išdavimo ir šių dokumentų derinimo Aplinkos ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašas);

23.4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinis padalinys, kai į planuojamą teritoriją patenka kultūros paveldo objektai ir vietovės, jų teritorijos ir (ar) apsaugos zonos, išskyrus savivaldybės saugomais paskelbtus kultūros paveldo objektus ir vietoves, jų teritorijas ir (ar) apsaugos zonas;

23.5. Valstybės saugumo departamentas ar Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, kai planuojama teritorija ar jos dalis yra atitinkamai Valstybės saugumo departamento ar Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos saugomų objektų apsaugos zonoje;

23.6. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kai planuojama teritorija ar jos dalis yra:

23.6.1. pasienio ruože prie Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos, Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienos – 500 m pločio žemės juostoje į Lietuvos Respublikos teritorijos gilumą nuo valstybės sienos, kai valstybės siena eina sausuma, arba nuo vandens telkinio kranto, kai valstybės siena eina pasienio vandenimis;

23.6.2. pasienio ruože prie Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybių sienos – 300 m pločio žemės juostoje į Lietuvos Respublikos teritorijos gilumą nuo valstybės sienos, kai valstybės siena eina sausuma, arba nuo vandens telkinio kranto, kai valstybės siena eina pasienio vandenimis;

23.6.3. miestelių teritorijose 100 m pločio juostoje, kitose teritorijose – 300 m pločio žemės juostoje nuo valstybės sienos apsaugos objektų ir įrenginių;

23.7. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kai planuojamai veiklai vykdyti pagal teisės aktus reikia nustatyti sanitarinės apsaugos zoną;

23.8. valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, kai planuojama teritorija ribojasi su valstybinės reikšmės keliu ar kai valstybinės reikšmės kelias yra (eina, kerta) planuojamoje teritorijoje;

23.9. Valstybinė miškų tarnyba pagal Teritorijos planavimo sąlygų išdavimo ir šių dokumentų derinimo Aplinkos ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašą;

23.10. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos pagal Teritorijos planavimo sąlygų išdavimo ir šių dokumentų derinimo Aplinkos ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašą;

23.11. šiame punkte nenurodytos institucijos, kai planuojama teritorija (jos dalis) patenka į Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos planuojamai veiklai, nurodo gauti reikiamų institucijų pritarimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

24. Institucijos, į kurias buvo kreiptasi dėl planavimo sąlygų išdavimo, per 10 darbo dienų nuo prašymo išduoti planavimo sąlygas gavimo dienos turi išduoti planavimo sąlygas arba pateikti motyvuotą atsisakymą jas išduoti. Jei per šį terminą neišduodamos planavimo sąlygos arba nepateikiamas motyvuotas atsisakymas jas išduoti, planavimo organizatorius turi teisę pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

25. Planavimo sąlygos rengiamos, išduodamos, keičiamos ir pratęsiamas jų galiojimo terminas, taip pat ginčai, kilę tarp planavimo sąlygas nustačiusių institucijų ir (ar) planavimo organizatoriaus, sprendžiami vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu, Teritorijos planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 „Dėl Teritorijos planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Taisyklėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

26. Planavimo organizatorius su  projekto rengėju sudaro rašytinę sutartį kaimo plėtros žemėtvarkos projektui parengti ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios sutarties sudarymo užpildo ŽPDRIS nurodytus sutarties metaduomenis.

27. Planavimo organizatorius, sudarydamas sutartį su projekto rengėju, jam pateikia:

27.1. sprendimą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų;

27.2. patvirtintą planavimo darbų programą;

27.3. Taisyklėse nurodytų institucijų išduotas planavimo sąlygas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

27.4. žemės sklypų, patenkančių į planuojamą teritoriją, planų kopijas arba naujausią kartografinę medžiagą su pažymėtomis planuojamos teritorijos ribomis;

27.5. kitus dokumentus ir duomenis, reikalingus kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti.

28. Kiekvienu konkrečiu atveju teikiamų dokumentų ir duomenų sąrašas priklauso nuo planavimo tikslų, planavimo darbų programoje numatytų kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždavinių ir planuojamos teritorijos ypatumų. Papildomai gali būti pateikiami (arba jų gavimas numatomas kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo sutartyje ar viešųjų pirkimų konkurso sąlygose) šie duomenys:

28.1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro duomenys;

28.2. Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenys;

28.3. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinio Dirv_DR10LT duomenys;

28.4. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinio Mel_DR10LT duomenys;

28.5. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys;

28.6. Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenys apie saugomų rūšių augavietes ir radavietes;

28.7. Kultūros vertybių registro duomenys;

28.8. Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų, auginamų kultūrų duomenys;

28.9. Dirvožemio agrocheminių savybių duomenų rinkinio Dirv_AgrochDR10LT duomenys;

28.10. Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio duomenys;

28.11. žemės valdos projektų duomenys apie planuojamoje teritorijoje esamus ir suplanuotus vietinės reikšmės kelius bei nustatytus kelio servitutus;

28.12. Nekilnojamojo turto kadastro duomenys apie žemės sklypų ribas;

28.13. Valstybinės geologijos informacinės sistemos duomenys apie Šiaurės Lietuvos karstinio rajono ribas;

28.14. kitų informacinių sistemų, kadastrų, registrų ar erdvinių duomenų rinkinių duomenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

29. Prireikus planavimo organizatorius inicijuoja reikalingus papildomus kartografinės medžiagos parengimo darbus arba specializuotus kraštovaizdžio ir (ar) dirvožemio būklės tyrimus, numatytus planavimo darbų programoje.

 

III SKYRIUS

KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO ETAPAS

 

30. Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo etapą sudaro šios stadijos:

30.1. esamos būklės įvertinimas;

30.2. bendrųjų sprendinių formavimas (jei planavimo darbų programoje numatyta atlikti SPAV ir (ar) rengti teritorijos vystymo koncepciją);

30.3. sprendinių konkretizavimas.

31. Projekto rengėjas kaimo plėtros žemėtvarkos projektą rengia vadovaudamasis teisės aktais, planavimo darbų programa ir planavimo sąlygomis, atsižvelgdamas į planavimo organizatoriaus pasiūlymus.

32. Projekto rengėjas esamos būklės įvertinimo stadijoje:

32.1. išnagrinėja kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti reikalingus duomenis;

32.2. patikslina kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių brėžiniui (toliau – sprendinių brėžinys) rengti naudotiną kartografinę medžiagą;

32.3. jeigu kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo sutartyje numatyta, parengia esamos būklės brėžinį, kuriame pažymi planuojamos teritorijos ribas, žemės sklypo (sklypų) ribas, saugomų teritorijų ribas ir jų zonas, kultūros paveldo objektus, jų teritorijas ir apsaugos zonas, kitas apsaugos zonas, servitutus ir kitas projekto uždaviniams spręsti svarbias teritorijas ir (ar) objektus;

32.4. išnagrinėja planavimo darbų programoje nurodytus uždavinius  ir planavimo sąlygas.

33. Bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje, jeigu planavimo darbų programoje numatyta, parengiama teritorijos vystymo koncepcija (aiškinamasis raštas ir brėžinys (brėžiniai), kuriai raštu turi pritarti planavimo organizatorius, taip pat, šioje stadijoje, vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, atliekamas SPAV ir parengiama SPAV ataskaita, jeigu parengiamajame etape priimtas sprendimas SPAV atlikti.

34. Sprendinių konkretizavimo stadijoje projekto rengėjas sprendinių brėžinyje pažymi reikalingas žemės tvarkymo priemones ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, taip pat suplanuoja ir sprendinių brėžinyje pažymi konkretizuotus kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinius.

35. Sprendinių brėžiniui rengti naudojama naujausia kartografinė medžiaga, pasirenkama atsižvelgiant į sprendinių brėžinio mastelį, t. y. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5000 arba M 1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis su Georeferencinio pagrindo kadastro duomenimis, arba Lietuvos Respublikos teritorijos georeferencinio pagrindo žemėlapis, arba topografinis planas su inžinerinių tinklų planu (-ais). Sprendinių brėžinio mastelis (M 1:500, M 1:1000, M 1:2000, M 1:5000, M 1:10000) pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos teritorijos dydį, planavimo tikslus ir uždavinius bei galimybę sprendinių brėžinyje aiškiai pažymėti visus konkretizuotus kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

36. Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto konkretizuoti sprendiniai žymimi sutartiniais ženklais sprendinių brėžinyje, vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos vadovo patvirtinta Žemėtvarkos planavimo dokumentų erdvinių objektų specifikacija. Sprendinių brėžinys parengiamas skaitmenine forma. Planavimo organizatoriaus ir projekto rengėjo susitarimu gali būti rengiami keli atskiri konkretizuotų sprendinių brėžiniai.

37. Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniai turi neprieštarauti galiojantiems aukštesniojo lygmens teritorijų planavimo dokumentams ir turi būti suderinti su to paties lygmens galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais.

38. Parengtam kaimo plėtros žemėtvarkos projektui raštu turi pritarti planavimo organizatorius, o kai kaimo plėtros žemėtvarkos projektas rengiamas Taisyklių 6.1–6.3 papunkčiuose nurodytais tikslais, projektui raštu turi pritarti visi planuojamoje teritorijoje esančių žemės sklypų savininkai.

39. Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto bylą sudaro:

39.1. Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto:

39.1.1. aiškinamasis raštas (tekstinė dalis, kurioje pateikiami esamos būklės analizės duomenys, aprašomi teritorijų planavimo tikslai ir kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai, paaiškinami, pagrindžiami ir aprašomi suplanuoti konkretizuoti sprendiniai);

39.1.2. sprendinių brėžinys (brėžiniai);

39.2. Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto procedūrų dokumentai:

39.2.1. planavimo organizatoriaus prašymas priimti sprendimą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų;

39.2.2. Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų;

39.2.3. planavimo darbų programa;

39.2.4. planavimo sąlygos;

39.2.5. teritorijos vystymo koncepcijos aiškinamasis raštas ir brėžinys (brėžiniai), jei buvo rengiama ši koncepcija;

39.2.6.  SPAV ataskaita, jei buvo atliekamas SPAV;

39.2.7. esamos būklės brėžinys, jei buvo rengiamas;

39.2.8. dokumentai, susiję su projekto viešinimu (skelbimų, registruotų laiškų kopijos, pašto kvitai);

39.2.9.  Teritorijų planavimo komisijos posėdžio protokolas;

39.2.10. teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos – Nacionalinės žemės tarnybos (toliau – Priežiūros institucija) kaimo plėtros žemėtvarkos projekto patikrinimo aktas;

39.2.11. Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimas  patvirtinti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą;

39.3. kiti dokumentai, susiję su kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimu (įgaliojimai, Taisyklėse nurodyti žemės sklypų bendraturčių sutikimai, planavimo organizatorių ir žemės savininkų pritarimai projektui, atliktų tyrimų dokumentai ir panašiai).

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas miškui įveisti ne miško žemėje

 

40. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas miškui įveisti privačioje ne miško žemėje rengiamas Miško įveisimo privačioje ne miško žemėje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144 „Dėl Miško įveisimo privačioje ne miško žemėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Miško įveisimo ne miško žemėje aprašas), ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

41. Sprendinių brėžinyje pažymima:

41.1. planuojamos teritorijos ribos;

41.2. planuojamoje teritorijoje esamų žemės sklypų ribos pagal Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapį;

41.3. žemės ūkio naudmenų plotai, kuriuose numatoma įveisti mišką;

41.4. kitų žemės naudmenų plotai, kuriuose numatoma įveisti mišką;

41.5. nusausintos ir drėkinamos žemės plotai;

41.6. keliai;

41.7. užstatytos teritorijos;

41.8. vandens telkiniai;

41.9. žemės sklypai, kuriems, įveisus juose mišką, reikalinga pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį;

41.10. konkrečios nustatytos ir (ar) nustatomos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

41.11. žemės sklypo plotai, kuriems nustatyti žemės servitutai arba siūloma juos nustatyti.

42. Žemės plotai miškui įveisti ne miško žemėje parenkami vadovaujantis Miško įveisimo ne miško žemėje aprašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

43. Žemės plotuose, įtrauktuose į melioruotos žemės apskaitą ir (ar) patenkančiuose į melioracijos statinių apsaugos zonas ar juostas, miškas planuojamas įveisti ne miško žemėje tik tuose žemės plotuose, dėl kurių savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo pateikia planavimo sąlygas ir pažymi šiuos plotus drenažu arba grioviais nusausinto ploto plano M 1:2000 ištraukoje, kuri pateikiama kartu su planavimo sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

44. Neteko galios nuo 2022-06-08

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

45. Aiškinamajame rašte aprašomi kaimo plėtros žemėtvarkos projekto miškui įveisti ne miško žemėje planavimo tikslai, konkretūs šio projekto uždaviniai, planuojama teritorija (nurodant jos bendrą plotą, žemės ūkio naudmenų plotą, melioruotos žemės plotą ir kitus planuojamą teritoriją apibūdinančius duomenis), privažiavimo prie planuojamos teritorijos galimybės, paaiškinami, pagrindžiami ir aprašomi suplanuoti sprendiniai, nurodomi šiam projektui rengti panaudoti teritorijų planavimo dokumentai, kartografinė ir tyrimų medžiaga.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkio žemės valdai pertvarkyti

 

46. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai ūkio žemės valdai pertvarkyti rengiami, kai ūkio žemės valdoje numatoma suformuoti žemės ūkio naudmenų sklypus  ir nustatyti jų rekomenduojamą naudojimą, kartu planuojant šias (vieną ar kelias) žemės tvarkymo priemones:

46.1. vidaus kelių išdėstymą;

46.2. melioracijos statinių ir inžinerinių tinklų išdėstymą;

46.3. želdinių (medžių ir krūmų) įveisimą;

46.4. dirbtinių vandens telkinių įrengimą;

46.5. žemės ūkio naudmenų dirvožemio apsaugą ir gerinimą.

47. Sprendinių brėžinyje pažymima:

47.1. planuojamos teritorijos ribos;

47.2. planuojamoje teritorijoje esamų žemės sklypų ribos pagal Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapį;

47.3. esami ir planuojami (pertvarkomi) keliai;

47.4. užstatytos teritorijos;

47.5. suformuotų žemės ūkio naudmenų sklypų ribos ir šių sklypų rekomenduojamas naudojimas;

47.6. esami ir pertvarkomi nusausintos ir drėkinamos žemės plotai, melioracijos statiniai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

47.7. žemės plotai, kuriuose yra saugomų rūšių augaviečių ir radaviečių, Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių, taip pat biologinei įvairovei ir kraštovaizdžiui saugoti svarbių elementų, kuriuos numatoma pagerinti arba išlaikyti nepabloginus jų būklės;

47.8. žemės sklypo plotai, kuriuose numatoma įveisti želdinius (medžių ir krūmų);

47.9. konkrečios nustatytos ir (ar) nustatomos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

47.10. žemės sklypo plotai, kuriems nustatyti žemės servitutai arba siūloma juos nustatyti;

47.11. kitos žemės tvarkymo priemonės.

48. Kaimo plėtros žemėtvarkos projekte ūkio žemės valdai pertvarkyti žemės ūkio naudmenų sklypai suformuojami vadovaujantis šiais reikalavimais:

48.1. žemės ūkio naudmenų sklypo ribos turi sutapti su natūraliais kitų žemės naudmenų kontūrais, išskyrus įsiterpusias žemės naudmenas, kurios dirbant žemę netrukdo žemės ūkio mašinoms ir agregatams važinėti (lauko keliai, natūralių pievų, ganyklų, nenaudojamų žemių ruožai ir kita);

48.2. atskiri žemės ūkio naudmenų sklypai gali būti planuojami dalijant ariamosios žemės kontūrą, jeigu žemės sklypo dalys aiškiai skiriasi savo dirvožemio savybėmis (granuliometrine sudėtimi, dirvožemio rūgštumu, turtingumu judriuoju fosforu ir kaliu, įmirkimu), reljefu (šlaitų polinkiu) ar melioracine būkle ir dėl šių priežasčių visame ariamosios žemės kontūre vienu metu neįmanoma auginti agrotechniškai vienarūšių pasėlių. Nustatant žemės ūkio naudmenų sklypo ribas, naudojamasi deklaruotų pasėlių bei dirvožemio tyrimo planais ir topografiniais planais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

49. Žemės ūkio naudojimo pakeitimų, dirvožemio gerinimo, sėjomainų, biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugos priemonių klausimai projekte sprendžiami vadovaujantis aplinkosaugos teisės aktais, žemės ūkio mokslo ir studijų institucijų, bei gamtos mokslų ir studijų institucijų, taip pat Aplinkos ministerijos ir Žemės ūkio ministerijos aktualiomis rekomendacijomis.

50. Kiekvienam žemės ūkio naudmenų sklypui nustatoma:

50.1. žemės savybės (vyraujantis dirvožemio tipas, dirvožemio agrocheminės savybės, nuardymas, melioracijos statinių būklė);

50.2. reikalingos žemės gerinimo priemonės (melioracijos darbai, kalkinimo ir tręšimo poreikis);

50.3. biologinės įvairovės, kraštovaizdžio ir vandens telkinių (kai žemės ūkio naudmenų sklypas patenka į paviršinio vandens telkinio apsaugos zoną ar požeminio vandens telkinio apsaugos zoną) apsaugos priemonės;

50.4. pasėlių struktūra ir sėjomainos tipas.

51. Aiškinamajame rašte aprašomi kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkio žemės valdai pertvarkyti planavimo tikslai, konkretūs šio projekto uždaviniai, planuojama teritorija (nurodant jos bendrą plotą, žemės ūkio naudmenų plotą ir jų našumo balą, melioruotos žemės plotą, vyraujantį dirvožemį ir kitus planuojamą teritoriją apibūdinančius duomenis), privažiavimo prie planuojamos teritorijos galimybės, paaiškinami, pagrindžiami ir aprašomi suplanuoti sprendiniai, bei nurodomi šiam projektui rengti panaudoti teritorijų planavimo dokumentai, kartografinė ir tyrimų medžiaga. Kai kaimo plėtros žemėtvarkos projekte ūkio žemės valdai pertvarkyti planuojama bent viena iš šių žemės tvarkymo priemonių: žemės ūkio naudmenų sklypų formavimas ir jų rekomenduojamo naudojimo nustatymas, vidaus kelių tinklo išdėstymas (planuojami ar pertvarkomi keliai), projektas turi būti ekonomiškai pagrįstas, įvertinus ūkio planuojamas gamybos apimtis ir žemės ūkio naudmenų sklypų žemės savybes.

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti

 

52. Ūkininko sodyba ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos zona (zonos) planuojama planavimo organizatoriui nuosavybės teise priklausančiame (-iuose) žemės ūkio paskirties žemės sklype (-uose). Žemės sklypas, kuriame planuojama ūkininko sodyba, turi būti ne mažesnis kaip 0,5 hektaro.

53. Tuo atveju, kai žemės sklypas valdomas bendrosios dalinės nuosavybės teise, dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų kitos paskirties statinių statybos vietai parinkti rengimo turi būti gautas bendraturčio (-čių) sutikimas raštu.

Tuo atveju, kai teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatyta bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo žemės sklypo naudojimosi tvarka, ūkininko sodyba ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų kitos paskirties statinių statybos zona (zonos) gali būti planuojama tik toje šio žemės sklypo dalyje, kurią pagal nustatytą žemės sklypo naudojimosi tvarką valdo planavimo organizatorius.

Abiem šiame Taisyklių punkte nurodytais atvejais planavimo organizatoriaus nuosavybės teise valdoma žemės sklypo, kuriame planuojama ūkininko sodyba, dalis turi būti ne mažesnė kaip 0,5 hektaro.

54. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti rengiamas, kai nustatomos naujos ūkininko sodybos ribos ir šios sodybos statinių, t. y. vieno buto gyvenamosios paskirties pastato (toliau – namas) su pagalbinio ūkio ir (ar) kitos paskirties statiniais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti, statybos zona (zonos), bei numatomos šios (viena ar kelios) žemės tvarkymo priemonės, reikalingos planuojamai ūkininko sodybai statyti ir eksploatuoti bei ūkininko veiklai vykdyti:

54.1. vidaus kelių išdėstymas;

54.2. želdinių (medžių ir krūmų) įveisimas;

54.3. melioracijos statinių ir inžinerinių tinklų išdėstymas;

54.4. dirbtinių vandens telkinių įrengimas;

54.5. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

54.6. žemės naudojimo būdo pakeitimas.

55. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti rengiamas, kai nustatoma žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties statinių statybos zona ir numatomos (viena ar kelios) Taisyklių 54.1–54.6 papunkčiuose nurodytos žemės tvarkymo priemonės, reikalingos planuojamiems kitos paskirties statiniams statyti ir eksploatuoti bei žemės ūkio veiklai vykdyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

56. Sprendinių brėžinyje pažymima:

56.1. planuojamos teritorijos ribos;

56.2. planuojamoje teritorijoje esamų žemės sklypų ribos pagal Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapį;

56.3. ūkininko sodybos ribos (jei planuojama ūkininko sodyba);

56.4. ūkininko sodybos statinių ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų kitos paskirties statinių statybos zona;

56.5. esami ir planuojami (pertvarkomi) keliai (privažiuoti prie žemės sklypo, kuriame rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, taip pat privažiuoti prie ūkininko sodybos arba žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties statinių statybos zonos);

56.6. su žemės sklypu, kuriame rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, besiribojančių žemės sklypų ribos, šių žemės sklypų unikalūs numeriai;

56.7. žemės sklype esami statiniai;

56.8. konkrečios nustatytos ir (ar) nustatomos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

56.9. žemės plotai, kuriuose yra saugomų rūšių augaviečių ir radaviečių, Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių arba kitų saugotinų biologinei įvairovei ir kraštovaizdžiui saugoti svarbių elementų;

56.10. žemės sklypo plotai, kuriems nustatyti žemės servitutai arba siūloma juos nustatyti;

56.11. žemės sklypai, kuriems planuojama keisti žemės naudojimo būdą.

57. Ūkininko sodybos statinių ir (ar) žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties statinių statybos zona nustatoma atsižvelgiant į planavimo organizatoriaus vykdomą ir (ar) numatomą vykdyti ūkinę veiklą, planavimo sąlygas ir nepažeidžiant  įstatymų ir kitų teisės aktų, tarp jų statybos techninių reglamentų reikalavimų, darančių įtaką šiam sprendiniui.

58. Viename žemės ūkio paskirties žemės sklype gali būti planuojama viena ūkininko sodyba, kuri turi būti planuojama vientisa. Kai ūkininko sodyba planuojama 0,50 ha žemės sklype, šio žemės sklypo ribos laikomos ūkininko sodybos ribomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

59. Aiškinamajame rašte aprašomi kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti planavimo tikslai, konkretūs šio projekto uždaviniai, planuojama teritorija (nurodant jos bendrą plotą, žemės ūkio naudmenų plotą, melioruotos žemės plotą ir kitus planuojamą teritoriją apibūdinančius duomenis), privažiavimo prie žemės sklypo galimybės, paaiškinami, pagrindžiami ir aprašomi suplanuoti sprendiniai, pateikiami šiems sprendiniams nustatyti reikalingi duomenys, nurodomi šiam projektui rengti panaudoti teritorijų planavimo dokumentai, kita kartografinė ir tyrimų medžiaga. Kai ūkininko sodybos statinių statybos zona nustatoma mažesnė nei 4 arai, projekto aiškinamajame rašte turi būti pagrįsta galimybė šiame plote pastatyti namą su pagalbinio ūkio pastatais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros projektas

 

60. Žemės ūkio ir kaimo plėtros projektai rengiami siekiant suplanuoti seniūnijos arba vieno ar kelių kaimų teritoriją, numatant Taisyklių 61 punkte nurodytas (visas ar kelias) žemės tvarkymo priemones.

61. Rengiant žemės ūkio ir kaimo plėtros projektus numatoma:

61.1. kraštovaizdžio formavimo priemonės;

61.2. viešojo naudojimo objektų teritorijos tvarkymo priemonės ir viešosios socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtra;

61.3. privačių žemės valdų inžinerinės infrastruktūros plėtra;

61.4. teritorijos zonavimas pagal tinkamumą vykdyti žemės ūkio veiklą ir rekomenduojamas žemės ūkio veiklas;

61.5. žemės ūkio naudmenų dirvožemio apsaugos ir gerinimo priemonės.

61.6. aplinkos apsaugos priemonės.

62. Sprendinių brėžinyje pažymima:

62.1. planuojamos teritorijos ribos;

62.2. užstatytos teritorijos;

62.3. esami ir planuojami (pertvarkomi) keliai;

62.4. nusausintos ir drėkinamos žemės plotai;

62.5. teritorijos zonavimas pagal tinkamumą žemės ūkio veiklai, nurodant esamus miškus, žemės ūkio veiklai naudotinas teritorijas, nepalankias ūkininkauti teritorijas ir teritorijas, kuriose žemę tikslinga apsodinti mišku, bei rekomenduojamą žemės ūkio veiklą;

62.6. ūkių žemės valdų centrai (kai šios žemės valdos didesnės kaip 15 ha);

62.7. numatomos ūkininko sodybos ir (ar) žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties statinių statybos zonos;

62.8. numatomos aplinkos apsaugos priemonės;

62.9. žemės plotai, kuriems numatomos žemės ūkio naudmenų dirvožemio apsaugos ir gerinimo priemonės;

62.10. esamos ir numatomos rekreacinės teritorijos (parkai, želdynai, paplūdimiai, stovyklavietės, apžvalgos aikštelės ir kitos poilsio vietos);

62.11. konkrečios nustatytos ir (ar) nustatomos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

62.12. žemės sklypams nustatyti arba siūlomi žemės servitutai.

63. Tinkamumo žemės ūkio veiklai zonos ir šiose zonose rekomenduojamos žemės ūkio veiklos nustatomos vadovaujantis bendrųjų planų ir žemėtvarkos schemų sprendiniais, atsižvelgiant į taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, taip pat kitas vietovės gamtines ir ūkines sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

64. Ūkio žemės valdos centru laikoma užstatyta teritorija, kurioje yra pagrindiniai gyvulininkystės pastatai arba laikoma technika ir sandėliuojama žemės ūkio produkcija.

65. Numatomas aplinkos apsaugos priemones sudaro kraštovaizdžio formavimo priemonės (kraštovaizdžio formavimo kirtimai, želdinių (medžių ir krūmų) įveisimas, miško įveisimas ekologiškai nuskurdintose gamtinio karkaso teritorijose, vandens telkinių ir jų pakrančių tvarkymas ir kitos priemonės įvertinant planuojamos teritorijos geografinę padėtį bei ypatybes), ir apsaugos zonos (arealai), kuriose reikia taikyti vandens telkinių, saugomų rūšių augaviečių ir radaviečių, Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių apsaugos ir priežiūros priemones.

66. Numatomas žemės ūkio naudmenų dirvožemio apsaugos ir gerinimo priemones sudaro priemonės dirvožemio apsaugai nuo erozijos (medžių ir krūmų juostų sodinimas, dirvos arimo ir apsėjimo reikalavimai, šlaitų sutvirtinimas ir panašiai), melioracijos darbai (drėkinimo, kalkinimo, sausinimo ir kiti).

67. Nustatant ūkininko sodybos ir (ar) žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties statinių statybos zonas vadovaujamasi reikalavimais, taikomais rengiant kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.

68. Aiškinamajame rašte aprašomi žemės ūkio ir kaimo plėtros projekto planavimo tikslai, konkretūs šio projekto uždaviniai, apibūdinama planuojama teritorija, paaiškinami, pagrindžiami ir aprašomi suplanuoti sprendiniai, bei nurodomi šiam projektui rengti panaudoti teritorijų planavimo dokumentai, kartografinė ir tyrimų medžiaga, projekto sprendinių ekonominis ir ekologinis pagrindimas, parengtas įvertinus ūkių planuojamas gamybos apimtis, vietovės gamtines sąlygas, dirvožemio sudėtį ir jo našumą bei kitas žemės sklypų savybes.

 

 

IV SKYRIUS

KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO BAIGIAMASIS ETAPAS

 

69. Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto baigiamąjį etapą sudaro šios stadijos:

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

69.1. kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių viešinimas. Rengiant naują arba keičiant kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, viešinimo procedūros atliekamos ŽPDRIS Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose nustatyta bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka. Koreguojant kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, viešinimo procedūros atliekamos pagal Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose nustatytą supaprastintą teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarką (išskyrus kaimo plėtros žemėtvarkos projekto techninių klaidų taisymą);

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

69.2. kaimo plėtros žemėtvarkos projekto derinimas Teritorijų planavimo komisijoje;

69.3. kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikrinimas Priežiūros institucijoje;

69.4. kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tvirtinimas ir registravimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

70. Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinius, susipažinimo su juo, viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką paskelbia ŽPDRIS, Nacionalinės žemės tarnybos ir savivaldybės (kai planavimo organizatorius yra savivaldybės administracijos direktorius) interneto svetainėje ir seniūnijų, kuriose yra planuojama teritorija, skelbimų lentoje. Ši informacija viešinama iki sprendimo patvirtinti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ar atsisakymo jį tvirtinti priėmimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

71. Apie parengtą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ir susipažinimo su juo tvarką, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki susipažinti su šiuo projektu skirto laikotarpio pradžios planavimo organizatorius raštu (registruotu laišku arba įteikiant pasirašytinai) turi informuoti asmenis, kurių nuosavybės teise valdomiems žemės sklypams dėl visuomenės (viešojo) intereso numatoma nustatyti papildomus žemės ir kito nekilnojamojo turto naudojimo apribojimus.

72. Visuomenė su kaimo plėtros žemėtvarkos projektu supažindinama ŽPDRIS Teritorijų planavimo įstatymo 35 straipsnyje ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose nustatyta tvarka.

Praėjus susipažinimo su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu terminui, planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose nustatyta tvarka organizuoja viešą svarstymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

73. Pasiūlymai dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto planavimo organizatoriui teikiami ir juos planavimo organizatorius nagrinėja Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnyje ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

74. Planavimo organizatorius privalo registruoti visus gautus pasiūlymus dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių, juos išnagrinėti ir raštu arba elektronine forma per ŽPDRIS, jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje, atsakyti šiuos pasiūlymus teikusiems asmenims per Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose nustatytus terminus, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus, ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

75. Planavimo organizatorius, išnagrinėjęs gautus pasiūlymus dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių, parengia visuomenės dalyvavimo ataskaitą.

76. Visų ne per ŽPDRIS gautų pasiūlymų ir parengtų atsakymų į juos kopijas, taip pat visuomenės dalyvavimo ataskaitą planavimo organizatorius įkelia į ŽPDRIS ne vėliau kaip kitą darbo dieną atitinkamai nuo pasiūlymo gavimo arba atsakymo į jį ar visuomenės dalyvavimo ataskaitos parengimo.

77. Planavimo organizatoriaus atsakymas dėl pasiūlymo priėmimo ar atmetimo gali būti apskųstas Priežiūros institucijai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo gavimo.

78. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą kartu su visuomenės dalyvavimo ataskaita Teritorijų planavimo komisijai teikia derinti planavimo organizatorius po kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių viešinimo procedūros.

79. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai Teritorijų planavimo komisijoje derinami per ŽPDRIS su planavimo sąlygas išdavusiomis (turėjusiomis išduoti) institucijomis Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnyje nustatyta vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų derinimo tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

80. Suderintą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą kartu su viešinimo ir derinimo procesų procedūrų dokumentais, bei visuomenės dalyvavimo ataskaita planavimo organizatorius teikia tikrinti Priežiūros institucijai.

81. Priežiūros institucija pateiktą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą tikrina ir patikrinimo aktą surašo Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. D1-904/3D-844 „Dėl Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir terminais.

82. Jei Priežiūros institucija patikrinimo aktu nepritaria kaimo plėtros žemėtvarkos projekto teikimui tvirtinti, šis projektas tvirtinti neteikiamas.

83. Priežiūros institucijos patikrinimo akte nurodyti trūkumai ištaisomi ir kaimo plėtros žemėtvarkos projektas pakartotinai teikiamas derinti Teritorijų planavimo komisijai, jei tai nurodo Priežiūros institucija.

84. Planavimo organizatorius, gavęs Priežiūros institucijos patikrinimo aktą, kuriame įrašyta išvada – pritarti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto teikimui tvirtinti, teikia kaimo plėtros žemėtvarkos projektą tvirtinti Nacionalinės žemės tarnybos vadovui arba jo įgaliotam teritorinio padalinio vadovui, kuris ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo planavimo organizatoriaus prašymo tvirtinti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą pateikimo dienos priima sprendimą patvirtinti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ir apie priimtą sprendimą paskelbia Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje ir ŽPDRIS, arba planavimo organizatoriui pateikia motyvuotą atsakymą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto netvirtinimo. Ši informacija viešinama ne ilgiau kaip iki kaimo plėtros žemėtvarkos projekto įsigaliojimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

841. Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas gali atsisakyti tvirtinti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 2 punkte nustatytu atveju.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

85. Kai kaimo plėtros žemėtvarkos projekte numatyta pakeisti žemės sklypo (-ų) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą, Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgalioto teritorinio padalinio vadovas kartu su sprendimu patvirtinti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą priima sprendimą dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo pakeitimo.

86. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ir sprendimas, kuriuo patvirtintas šis projektas, automatiškai nukreipiami registruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 721 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

87. Nacionalinės žemės tarnybos vadovo arba jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimas patvirtinti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ir šiuo sprendimu patvirtintas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas įsigalioja kitą dieną po šių dokumentų įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre, jeigu sprendime patvirtinti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą nenustatyta vėlesnė šių dokumentų įsigaliojimo data.

Sprendimai, kuriais patvirtinti kaimo plėtros žemėtvarkos projektai, su nuoroda į šiuos dokumentus skelbiami Teisės aktų registre. Oficialus informacinis pranešimas apie kaimo plėtros žemėtvarkos projekto patvirtinimą skelbiamas Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje ir ŽPDRIS. Ši informacija viešinama ne ilgiau kaip iki kaimo plėtros žemėtvarkos projekto įsigaliojimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

V SKYRIUS

KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO KEITIMAS IR KOREGAVIMAS

 

871. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas keičiamas, kai planavimo organizatorius nusprendžia iš esmės keisti šio projekto sprendinius. Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių esmė keičiama, jei numatomiems kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniams turi būti keičiami planavimo tikslai ir šio projekto uždaviniai.

872. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas keičiamas sprendimą rengti šį projektą priėmusio subjekto sprendimu dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto keitimo, taikant Teritorijų planavimo įstatyme ir Taisyklėse numatytą teritorijų planavimo procesą ir tą pačią kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tvirtinimo procedūrą.

873. Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto koregavimą planavimo organizatorius gali organizuoti, kai: 

873.1. numatomi keisti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniai atitinka nustatytus planavimo tikslus ir šio projekto uždavinius;

873.2. atliekami kaimo plėtros žemėtvarkos projekto esmės (planavimo tikslų ir šio projekto uždavinių) nekeičiantys pakeitimai:

873.2.1. ištaisomos techninės klaidos kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių tekstinėje ir (ar) grafinėje dalyje;

873.2.2. kaimo plėtros žemėtvarkos projekte panaikinami galiojančių sprendinių prieštaravimai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

873.2.3. panaikinami kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių prieštaravimai įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams, aukštesnio lygmens ir (ar) aukštesnę galią turinčių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.

874. Planavimo organizatorius, nusprendęs koreguoti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą (išskyrus atvejį, kai planavimo organizatorius yra Nacionalinė žemės tarnyba), pateikia Nacionalinės žemės tarnybos vadovui ar jo įgaliotam teritorinio padalinio vadovui motyvuotą prašymą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto koregavimo pradžios.

875. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas koreguojamas Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimu dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto koregavimo.

876. Planavimo organizatorius, atsižvelgdamas į kaimo plėtros žemėtvarkos projekto koregavimo pobūdį, teritoriją ir numatomus sprendinių pakeitimus, nusprendžia, ar bus atliekama atranka SPAV atlikti, ar reikia planavimo sąlygų. Jeigu atrankoje SPAV atlikti nusprendžiama, kad reikia atlikti numatomų sprendinių vertinimą, koregavimo procedūra nutraukiama, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas turi būti keičiamas. Koreguojant kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, numatomi sprendiniai turi atitikti patvirtintą galiojančio kaimo plėtros žemėtvarkos projekto koncepciją (jeigu ji yra). Koreguoto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto viešinimo procedūros atliekamos supaprastinta tvarka, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, išskyrus Taisyklių 873.2.1 papunktyje nurodytą atvejį, kai kaimo plėtros žemėtvarkos projekte taisomos techninės klaidos tik planavimo organizatoriaus sprendimu, o informacija apie priimtą sprendimą skelbiama Nacionalinės žemės tarnybos ar savivaldybės (kai planavimo organizatorius yra savivaldybės administracijos direktorius) interneto svetainėje ir ŽPDRIS. Koreguotas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas derinamas, tikrinamas ir tvirtinamas taikant Teritorijų planavimo įstatyme ir Taisyklėse nustatytą šių procedūrų tvarką, išskyrus Taisyklių 873.2.1 papunktyje nurodytą atvejį, kai koreguotas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas neteikiamas derinti ir tikrinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

Papildyta skyriumi:

Nr. 3D-160/D1-213, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-24, i. k. 2016-06085

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-160/D1-213, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-24, i. k. 2016-06085

 

88. Patvirtinti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniai galioja neterminuotai, išskyrus Teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje numatytus atvejus, arba tol, kol suplanuotai arba didesnei teritorijai, į kurią patenka anksčiau suplanuota teritorija, parengiami ir patvirtinami nauji (juos keičiantys) kaimo plėtros žemėtvarkos projektai ar Taisyklių 881 punkte nurodytais atvejais – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre pateikiant nuorodą į šį patvirtintą kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą Registro nuostatuose nustatyta tvarka).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

881. Teritorijoms, kurioms parengti ir patvirtinti kaimo plėtros žemėtvarkos projektai ir kurios patenka į urbanizuojamas ir urbanizuotas teritorijas, gali būti rengiami vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

882. Žemės sklypai, patenkantys į neurbanizuotą ir neurbanizuojamą teritoriją, kuriems buvo parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektai (numatytas ūkininko ūkio sodybos vietos ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas), gali būti dalijami rengiant žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo taip, kad viename iš padalytų žemės sklypų būtų galima įgyvendinti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinius (arba vienas iš padalytų žemės sklypų atitiktų įgyvendinto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinius).

Papildyta punktu:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

89. Neteko galios nuo 2016-03-25

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-160/D1-213, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-24, i. k. 2016-06085

 

90. Kai pagal kaimo plėtros žemėtvarkos projektus pakeičiama žemės naudmenų sudėtis, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas, taip pat žemės sklypams tikslinamos, panaikinamos ir (ar) nustatomos papildomos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, žemės savininkas ar valstybinės žemės patikėtinis arba planavimo organizatorius teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis Nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojui patikslinti Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

91. Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto bylos dokumentai, parengti ir (ar) pateikti per ŽPDRIS, ir dokumentų, įkeltų į ŽPDRIS, tačiau parengtų ne ŽPDRIS, kopijos saugomos skaitmenine forma ŽPDRIS.

92. Planavimo organizatorius ir projekto rengėjas pagal kompetenciją atsako už planavimo proceso organizavimą bei teisingą su tuo susijusių dokumentų įforminimą ir privalo laikytis Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

93. Nesutarimus tarp kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengėjų, planavimo sąlygas išduodančių institucijų, planavimo organizatorių ir projektą derinančios Teritorijų planavimo komisijos nagrinėja Priežiūros institucija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

94. Priežiūros institucijos priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

95. Žala, atsiradusi dėl neteisėtų veiksmų rengiant, derinant, tvirtinant ar įgyvendinant kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, atlyginama Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 44 straipsnyje nustatyta tvarka. Ginčai dėl žalos dydžio ir atlyginimo sprendžiami teisme.______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-438/D1-614, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10608

 

part_371cdb0f921e45c6ab1eea7e9f0bca47_end

 

 


 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų

rengimo taisyklių

1 priedas

 

 

 

 (Prašymo forma)

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(planavimo organizatoriaus duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas

arba juridinio asmens nesutrumpintas pavadinimas, įmonės kodas, buveinės  adresas, el. pašto adresas,

juridinio asmens atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

 

 

Nacionalinės žemės tarnybos

prie Žemės ūkio ministerijos

________________________

 (teritorinio padalinio pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

PRIIMTI SPRENDIMĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

______________

(prašymo data)

_____________________

(sudarymo vieta)

 

Prašome priimti sprendimą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų pagal šiuos duomenis:

1. Planuojama teritorija: ___________________________________________________________________

(adresas, kadastro Nr., plotas skaičiais – 0,0001 hektaro tikslumu)

_______________________________________________________________________________________

2. Planavimo tikslas (tikslai):________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

3. Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: ______________________________________________

_______________________________________________________________________________________

4. Priedai:

1) žemės sklypo (-ų) plano (-ų) kopija (-os) arba naujausia kartografinė medžiaga su pažymėtomis planuojamos teritorijos ribomis, ________ lapai;

2) _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

3) _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

          

    ______________________                               ________________________

(parašas)                                                                                      (vardas, pavardė)

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-513/D1-495, 2008-09-24, Žin., 2008, Nr. 112-4270 (2008-09-30), i. k. 1082330ISAK3/D1-495

Nr. 3D-438/D1-614, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10608

 

part_4b7d4146efd345c5a8709b5db45d37c1_end

 


 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų

rengimo taisyklių

2 priedas

 

(Prašymo forma)

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI PLANAVIMO SĄLYGAS

KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTUI RENGTI

______________

(prašymo data)

______________

(sudarymo vieta)

 

 

1. Planavimo sąlygas išduodanti institucija:  ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2. Planavimo organizatorius: ________________________________________________________________

(planavimo organizatoriaus fizinio asmens vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas,

_______________________________________________________________________________________

el. pašto adresas, telefono numeris arba juridinio asmens nesutrumpintas pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas, el. pašto adresas, telefono

_______________________________________________________________________________________

numeris, juridinio asmens atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

3. Planuojama teritorija: ___________________________________________________________________

 (adresas, kadastro Nr., plotas skaičiais – 0,0001 hektaro tikslumu)

_______________________________________________________________________________________

4. Planavimo tikslas (tikslai): _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

5. Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: ______________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

               ______________________                               ______________________________

  (parašas)                                                                                                                            (vardas, pavardė)

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-438/D1-614, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10608

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

part_28f354333d8a4640adf167f2bcb2dbb6_end

 


 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų

rengimo taisyklių

3 priedas

 

 

 

(Planavimo sąlygų forma)

 

 

 

TVIRTINU

_____________________________________________

                           (parašas)

____________________________________________

(institucijos atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos)

____________________________________________

                              (data)

                                                                    

 

PLANAVIMO SĄLYGOS

KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTUI

RENGTI

 

20____ m. ____________ d. Nr. ______

 

1. Planavimo sąlygas išduodanti institucija: ____________________________________________________

 

2. Planavimo organizatorius: ________________________________________________________________

 (planavimo organizatoriaus fizinio asmens vardas ir pavardė, adresas arba juridinio asmens

_______________________________________________________________________________________

nesutrumpintas pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas, tel./faksas, juridinio asmens atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

_______________________________________________________________________________________

3. Planuojamas teritorija: __________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________

4. Planavimo tikslas (tikslai): _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

5. Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai:_______________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

6. Planuojamai teritorijai taikomi galiojančių atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų  ir (ar) žemės valdos projektų sprendiniai:

1) bendrųjų planų: ________________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, patvirtinimo data, reg. Nr.)

_______________________________________________________________________________________

2) detaliųjų planų: ________________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, patvirtinimo data, reg. Nr.)

_______________________________________________________________________________________

3) specialiojo teritorijų planavimo dokumentų: _________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, patvirtinimo data, reg. Nr.)

_______________________________________________________________________________________

4) žemės valdos projektų: __________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, institucijos, patvirtinusios projektą, pavadinimas, patvirtinimo data)

_______________________________________________________________________________________

7. Kitos teritorijų planavimo sąlygos:

1) _____________________________________________________________________________________

2) _____________________________________________________________________________________

3) _____________________________________________________________________________________

 

8. Priedai:

1) _____________________________________________________________________________________

2) _____________________________________________________________________________________

3) _____________________________________________________________________________________

 

9.  Planavimo sąlygas parengė:     __________________    ________________     _________________

 (pareigos)                                                         (parašas)          (vardas, pavardė)

 

Pastaba. Planavimo sąlygos galioja viso planavimo proceso metu ir kol neprieštarauja teisės aktams bei teritorijų planavimo dokumentams ir žemės valdos projektams, bet ne ilgiau kaip____________________________________________________________________________________

 (nurodomas planavimo sąlygų galiojimo terminas)

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-438/D1-614, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10608

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-513/D1-495, 2008-09-24, Žin., 2008, Nr. 112-4270 (2008-09-30), i. k. 1082330ISAK3/D1-495

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-476/D1-429 "Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-438/D1-614, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10608

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-476/D1-429 ,,Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-160/D1-213, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-24, i. k. 2016-06085

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-379/D1-162, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12313

Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-476/D1-429 "Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_cb78639faeac4dd4a2eadaed7fd13b47_end