Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2020-08-10

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 118-4413, i. k. 1042270ISAK001R-184

 

Nauja redakcija nuo 2016-01-01:

Nr. 1R-349, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20378

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NOTARŲ GARBĖS TEISMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. liepos 22 d. Nr. 1R-184

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 101 straipsnio 3 dalimi,

tvirtinu Notarų garbės teismo nuostatus (pridedama).

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                            Vytautas Markevičius

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2004 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 1R-184

 

NOTARŲ GARBĖS TEISMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-349, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20378

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Notarų garbės teismo sudarymo, šio teismo darbo organizavimo, drausmės bylų iškėlimo ir nagrinėjimo tvarką.

2. Notarų drausmės bylos iškeliamos ir nagrinėjamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

 

II SKYRIUS

NOTARŲ GARBĖS TEISMO SUDARYMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-349, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20378

 

3. Notarų garbės teismą sudaro penki notarai, iš kurių du renkami Notarų rūmų susirinkime, du skiria Lietuvos Respublikos teisingumo ministras (toliau – teisingumo ministras), vieną – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas. Notarų garbės teismo nariais gali būti notarai, kurie notaro profesinę veiklą vykdė ne mažiau kaip penkerius metus ir neturi galiojančių drausminių nuobaudų.

Notarų garbės teismo įgaliojimai trunka trejus metus. Notarų garbės teismas gali veikti, jeigu į jį išrinkta ar paskirta daugiau kaip pusė narių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-349, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20378

 

4. Notarų garbės teismo nariai pirmajame posėdyje iš savo narių išsirenka Notarų garbės teismo pirmininką ir jo pavaduotoją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-349, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20378

 

5. Notarų garbės teismo pirmininkas organizuoja teismo darbą, vadovauja paruošiamajam posėdžiui ir atlieka kitą organizacinį darbą. Tais atvejais, kai Notarų garbės teismo pirmininkas dėl ligos ar kitų priežasčių negali eiti šių pareigų, teismo darbui vadovauja Notarų garbės teismo pirmininko pavaduotojas.

6. Notarų garbės teismo veiklą užtikrina Notarų rūmai, kurie paskiria Notarų garbės teismo sekretorių, aptarnaujantį Notarų garbės teismą. Notarų garbės teismo sekretorius nėra šio teismo narys. 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-349, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20378

 

III SKYRIUS

NOTARŲ GARBĖS TEISMO DARBO ORGANIZAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-349, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20378

 

7. Notarų drausmės bylos nagrinėjamos Notarų garbės teismo posėdyje.

8. Notarų garbės teismo posėdžio datą, laiką ir vietą nustato ir jam pirmininkauja šio teismo pirmininkas, o jo nesant ar jam nusišalinus – pirmininko pavaduotojas.

9. Notarų garbės teismo posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip trys šio teismo nariai.

10. Jei Notarų garbės teismo narys yra notaro, kuriam iškelta drausmės byla, sutuoktinis, artimas giminaitis ar asmuo, susijęs svainystės ar kitais ryšiais, galinčiais kelti abejonių dėl nešališkumo, jis privalo nusišalinti nuo drausmės bylos nagrinėjimo. Nenusišalinęs nuo drausmės bylos nagrinėjimo Notarų garbės teismo narys gali būti nušalintas Notarų garbės teismo narių sprendimu. Šiame punkte išdėstytos taisyklės taikomos ir Notarų garbės teismo sekretoriui.

Nusišalinus Notarų garbės teismo sekretoriui ar jį nušalinus, posėdžio protokolą posėdžio pirmininko pavedimu rašo vienas iš Notarų garbės teismo narių.

11. Notarų garbės teismo sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių teismo narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas.

12. Notarų garbės teismo posėdžiai protokoluojami. Notarų garbės teismo sprendimu gali būti daromas garso arba garso ir vaizdo įrašas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-349, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20378

 

13. Notarų garbės teismo posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Notarų garbės teismo sprendimus ir nutarimus pasirašo visi posėdyje dalyvavę Notarų garbės teismo nariai. Notarų garbės teismo siunčiamus pranešimus pasirašo Notarų garbės teismo pirmininkas ir sekretorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-349, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20378

 

14. Notarų garbės teismo bylas ir korespondenciją tvarko, teismo posėdžius protokoluoja ir kitus su Notarų garbės teismo veikla susijusius pirmininko pavedimus vykdo Notarų garbės teismo sekretorius.

 

IV SKYRIUS

DRAUSMĖS BYLOS IŠKĖLIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-349, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20378

 

15. Notarui drausmės bylą iškelti turi teisę teisingumo ministras arba Notarų rūmų prezidiumas už Lietuvos Respublikos notariato įstatymo, teisingumo ministro patvirtintų ir kitų notarų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Lietuvos Respublikos notarų etikos kodekso pažeidimus.

Teisingumo ministras, iškeldamas notarui drausmės bylą, išleidžia įsakymą, Notarų rūmų prezidiumas – priima nutarimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-349, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20378

 

16. Notarui drausmės byla gali būti iškeliama ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos. Į šį terminą neįskaitomas laikas, kurį notaras dėl ligos, atostogų ar kitų priežasčių negalėjo eiti notaro pareigų, taip pat notaro veiklos patikrinimo laikas. Nutraukus baudžiamąją bylą, – per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai institucija, turinti teisę iškelti notarui drausmės bylą, gavo nutarimą nutraukti bylą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-349, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20378

 

17. Pažeidimo paaiškėjimo diena laikoma diena, kai teisę iškelti notarui drausmės bylą turinčiai institucijai tapo žinoma apie notaro padarytą pažeidimą arba kai buvo atliktas notaro veiklos tarnybinis patikrinimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-349, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20378

 

18. Drausmės byla notarui negali būti keliama, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo daugiau kaip vieni metai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-349, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20378

 

19. Institucija, turinti teisę iškelti drausmės bylą, elektroniniu paštu informuoja notarą apie aplinkybes, dėl kurių jam gali būti iškelta drausmės byla, ir pasiūlo per nustatytą terminą elektroniniu paštu pateikti paaiškinimą ir turimus dokumentus, dėl kurių gali būti keliama drausmės byla. Jeigu notaras per nustatytą terminą nepateikia paaiškinimo, sprendimas iškelti drausmės bylą priimamas pagal turimą medžiagą ir tai pažymima įsakyme arba nutarime.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-349, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20378

 

20. Teisingumo ministro įsakyme ar Notarų rūmų prezidiumo nutarime dėl drausmės bylos iškėlimo nurodoma:

20.1. drausmės bylos iškėlimo data;

20.2. notaro, kuriam iškelta drausmės byla, vardas, pavardė, notaro biuro, kuriame jis dirba, pavadinimas;

20.3. pažeidimo ar nusižengimo paaiškėjimo data;

20.4. pagrindas drausmės bylai iškelti (nustatytos pažeidimo ar nusižengimo aplinkybės ir jas patvirtinantys dokumentai ar kiti įrodymai);

20.5. teisės aktas (aktai), kurių reikalavimus (nuostatas) notaras yra pažeidęs savo veiksmais ar neveikimu;

20.6. duomenys apie pranešimą notarui ir jo pateiktas paaiškinimas bei pridėti dokumentai.

21. Prie teisingumo ministro įsakymo ar Notarų rūmų prezidiumo nutarimo iškelti drausmės bylą pridedami visi sprendžiant bylos iškėlimo klausimą surinkti dokumentai, jų nuorašai ar kopijos ir notaro paaiškinimas.

22. Teisingumo ministro įsakymas ar Notarų rūmų prezidiumo nutarimas dėl drausmės bylos iškėlimo notarui ir su drausmės bylos iškėlimu susiję dokumentai ar jų kopijos per penkias darbo dienas perduodami Notarų garbės teismui.

 

V SKYRIUS

DRAUSMĖS BYLŲ NAGRINĖJIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-349, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20378

 

23. Gautą teisingumo ministro įsakymą ar Notarų rūmų prezidiumo nutarimą dėl drausmės bylos iškėlimo notarui ir pridėtus dokumentus ar jų kopijas Notarų garbės teismo sekretorius užregistruoja Drausmės bylų registracijos žurnale ir perduoda Notarų garbės teismo pirmininkui.

24. Notarų garbės teismo pirmininkas, gavęs iškeltą notarui drausmės bylą, elektroniniu paštu praneša garbės teismo nariams apie parengiamojo posėdžio datą, laiką ir vietą. Parengiamasis garbės teismo posėdis turi įvykti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo drausmės bylos gavimo (užregistravimo) dienos. Parengiamojo garbės teismo posėdžio metu gali būti naudojamos elektroninės ryšio priemonės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-349, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20378

 

25. Parengiamajame posėdyje garbės teismo nariai susipažįsta su drausmės byla, taip pat priimamas nutarimas dėl garbės teismo posėdžio, kuriame bus nagrinėjama drausmės byla, datos, laiko ir vietos, dėl papildomų įrodymų, dokumentų, duomenų surinkimo ar kitų asmenų kvietimo dalyvauti posėdyje, jei tai yra reikalinga, siekiant teisingai ir objektyviai išnagrinėti drausmės bylą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-349, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20378

 

26. Drausmės byla Notarų garbės teisme turi būti išnagrinėta per vieną mėnesį nuo bylos iškėlimo dienos.

27. Notarų garbės teismo sekretorius ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki nustatytos garbės teismo posėdžio datos elektroniniu paštu praneša apie posėdžio datą, laiką ir vietą institucijai, iškėlusiai drausmės bylą, Notarų rūmams ir notarui, kurio drausmės byla bus nagrinėjama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-349, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20378

 

28. Notarų garbės teismo posėdyje, kuriame nagrinėjama drausmės byla, dalyvauja patrauktasis drausminėn atsakomybėn notaras ir drausmės bylą iškėlusios institucijos įgaliotasis atstovas. Notarų garbės teismo posėdžiuose turi teisę dalyvauti Notarų rūmų atstovai.

29. Notarų garbės teismui nutarus, į posėdį gali būti kviečiami ir kiti asmenys, kurie gali pateikti paaiškinimus ar duomenis, reikalingus nagrinėjant drausmės bylą. Kvietimai dalyvauti posėdyje šiems asmenims siunčiami paštu arba elektroniniu būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-349, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20378

 

30. Notaro, kuriam iškelta drausmės byla, dalyvavimas garbės teismo posėdyje yra privalomas. Jei notaras negali dalyvauti garbės teismo posėdyje dėl svarbių priežasčių ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus, garbės teismo posėdis atidedamas. Jeigu garbės teismas nepripažįsta notaro neatvykimo į garbės teismo posėdį priežasčių svarbiomis arba jeigu notaras nepateikia neatvykimo priežastis pateisinančių dokumentų, drausmės byla gali būti nagrinėjama notarui nedalyvaujant, išskyrus atvejus, kai garbės teismas nusprendžia, kad drausmės byla negalės būti tinkamai išnagrinėta nedalyvaujant notarui.

31. Kitų asmenų neatvykimas į posėdį nėra kliūtis nagrinėti drausmės bylą, išskyrus atvejus, kai garbės teismas nusprendžia, kad kitų asmenų dalyvavimas yra būtinas.

32. Šių nuostatų 28 punkte nurodyti asmenys, dalyvaudami garbės teismo posėdyje, turi teisę reikšti nušalinimus, prašymus, teikti įrodymus žodžiu ir raštu, prašyti papildomai surinkti įrodymus, užduoti klausimus nagrinėjant drausmės bylą dalyvaujantiems asmenims, prieštarauti šių asmenų prašymams ir paaiškinimams.

33. Šių nuostatų 28 punkte nurodytų asmenų garbės teismo nariui ar šio teismo sekretoriui pareikštas nušalinimas nagrinėjamas garbės teismo posėdyje. Nušalinimo klausimą sprendžia visos sudėties bylą nagrinėjantis garbės teismas balsų dauguma.

34. Notarų garbės teismo posėdis pradedamas pirmininko pranešimu apie drausmės bylą, kuri bus nagrinėjama. Posėdyje dalyvaujantiems asmenims pristatomi garbės teismo nariai ir sekretorius, išaiškinama teisė pareikšti nušalinimus, kitos šiuose nuostatuose nustatytos proceso dalyvių teisės, pasiūloma pateikti papildomus dokumentus ar kitus įrodymus, susijusius su nagrinėjama drausmės byla.

35. Pirmininkaujantis informuoja apie institucijos sprendimą iškelti notarui drausmės bylą ir surinktus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius notaro padarytus nusižengimus ar teisės aktų, Notarų garbės (etikos) kodekso reikalavimų pažeidimus. Iškėlusios drausmės bylą notarui institucijos atstovas posėdyje išsako savo reikalavimus ir juos pagrindžiančius argumentus. Jei posėdyje dalyvauja Notarų rūmų atstovas, jam suteikiama teisė pasisakyti po notaro, kurio drausmės byla nagrinėjama, pasisakymo.

36. Notarų garbės teismo posėdžio protokole nurodoma:

36.1. posėdžio data, laikas ir vieta;

36.2. posėdyje dalyvaujantys garbės teismo nariai;

36.3. kiti posėdyje dalyvaujantys asmenys;

36.4. duomenys apie nagrinėjamą drausmės bylą;

36.5. kad posėdžio dalyviams išaiškinta posėdžio tvarka ir pasiūlyta pasinaudoti nušalinimo teise;

36.6. bylos nagrinėjimui pateikti dokumentai, kiti rašytiniai ir daiktiniai įrodymai;

36.7. pažeidimo, dėl kurio buvo iškelta drausmės byla, trumpas turinys;

36.8. posėdyje išklausyto notaro, kuriam iškelta drausmės byla, kitų dalyvaujančių asmenų pasisakymų ir paaiškinimų trumpas turinys.

37. Išklausęs posėdyje notarą, kuriam iškelta drausmės byla, kitus dalyvaujančius asmenis, garbės teismas sprendimą priima uždarame pasitarime. Pasitarime dalyvauja tik garbės teismo nariai.

38. Drausmės bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas, bet ne ilgiau kaip dešimčiai dienų arba iki reikiamos informacijos ar dokumentų gavimo, jeigu garbės teismo posėdyje paaiškėja, kad būtina surinkti papildomus įrodymus, kurių surinkti per teismo posėdį nėra galimybių, arba jeigu yra kitų svarbių aplinkybių, dėl kurių būtina atidėti drausmės bylos nagrinėjimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-349, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20378

 

VI SKYRIUS

NOTARŲ GARBĖS TEISMO SPRENDIMO PRIĖMIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-349, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20378

 

39. Notarų garbės teismas, išnagrinėjęs notaro drausmės bylą, gali:

39.1. nutraukti drausmės bylą, jei nėra drausminės atsakomybės pagrindo arba paaiškėja, kad byla iškelta nesilaikant teisės aktų nustatytų reikalavimų;

39.2. apsiriboti drausmės bylos svarstymu;

39.3. įpareigoti notarą viešai atsiprašyti asmens (asmenų);

39.4. pareikšti notarui pastabą;             

39.5. pareikšti notarui papeikimą;

39.6. sustabdyti notaro profesinę veiklą nuo vieno iki trijų mėnesių;

39.7. pasiūlyti teisingumo ministrui atleisti notarą iš pareigų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-349, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20378

 

391. Nuobauda, nurodyta 39.3 papunktyje, gali būti skiriama kartu su viena iš 39.1, 39.2, 39.4, 39.5 ar 39.6 papunktyje nurodytų nuobaudų.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-349, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20378

 

40. Notarų garbės teismo sprendimas priimamas ir paskelbiamas tą pačią dieną, kai buvo išnagrinėta drausmės byla.

41. Notarų garbės teismo sprendimą sudaro įžanginė, aprašomoji, motyvuojamoji ir rezoliucinė dalys.

Įžanginėje dalyje nurodoma: garbės teismo pavadinimas, bylos nagrinėjimo vieta ir laikas, posėdyje dalyvavę garbės teismo nariai, sekretorius, notaro, kurio drausmės byla išnagrinėta, vardas, pavardė, notaro biuro, kuriame jis dirba, pavadinimas, drausmės bylą iškėlusios institucijos pavadinimas, drausmės bylos iškėlimo data, kiti posėdyje dalyvavę asmenys.

Aprašomojoje dalyje nurodomos posėdyje ištirtos ir nustatytos pažeidimo ar nusižengimo aplinkybės, patvirtinančios (paneigiančios) neteisėtą notaro veikimą ar neveikimą, taip pat dalyvaujančių posėdyje asmenų paaiškinimai.

Motyvuojamoje dalyje išdėstomi garbės teismo įrodymai ir motyvai, kodėl nustatyti notaro veiksmai ar neveikimas laikomi (nelaikomi) neteisėtais, kokių teisės aktų nuostatos pažeistos (nepažeistos) veiksmais ar neveikimu.

Rezoliucinėje dalyje nurodoma galutinė garbės teismo išvada.

42. Priimdamas sprendimą, Notarų garbės teismas įvertina notaro kaltės laipsnį, pažeidimo pobūdį, jo padarymo aplinkybes ir galiojančias notarui paskirtas drausmines nuobaudas.

43. Notarų garbės teismo sprendimą pasirašo visi posėdyje dalyvaujantys teismo nariai.

44. Notarų garbės teismo narys savo atskirąją nuomonę turi teisę išdėstyti raštu. Teismo nario atskiroji nuomonė prijungiama prie bylos.

45. Notarų garbės teismo sprendimas paskelbiamas posėdžio salėje.

46. Notarų garbės teismo sprendimo nuorašai ne vėliau kaip per septynias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo išsiunčiami elektroniniu paštu notarui, kurio drausmės byla buvo nagrinėjama, institucijai, iškėlusiai drausmės bylą, ir Notarų rūmams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-349, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20378

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-349, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20378

 

47. Notarų garbės teismo paskirta nuobauda galioja vienus metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-349, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20378

 

48. Notarų garbės teismas notaro prašymu gali panaikinti drausminę nuobaudą nepasibaigus jos galiojimo terminui, bet ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo nuobaudos paskyrimo. Sprendžiant dėl nuobaudos panaikinimo, atsižvelgiama į padaryto pažeidimo pobūdį ir pasekmes, į tai, ar notaras neturi daugiau galiojančių drausminių nuobaudų ir į tai, ar per drausminės nuobaudos galiojimo terminą notarui nebuvo paskirta nauja drausminė nuobauda.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-349, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20378

 

49. Notarų garbės teismo sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Notarų garbės teismo sprendimo apskundimas teismui nesustabdo paskirtos drausminės nuobaudos galiojimo, jei teismas nenustato kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-349, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20378

 

50. Drausmės byla, įsiteisėjus Notarų garbės teismo sprendimui, kuriame pasiūlyta notarą atleisti iš pareigų, per tris darbo dienas perduodama Teisingumo ministerijai.

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-349, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20378

Dėl teisingumo ministro 2004 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 1R-184 „Dėl Notarų garbės teismo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo