Suvestinė redakcija nuo 2020-08-11

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 118-4413, i. k. 1042270ISAK001R-184

 

Nauja redakcija nuo 2016-01-01:

Nr. 1R-349, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20378

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NOTARŲ GARBĖS TEISMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. liepos 22 d. Nr. 1R-184

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 101 straipsnio 3 dalimi,

tvirtinu Notarų garbės teismo nuostatus (pridedama).

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                            Vytautas Markevičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2004 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 1R-184

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 1R-255

redakcija)

 

NOTARŲ GARBĖS TEISMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Notarų garbės teismo nuostatais (toliau – Nuostatai) reglamentuojama Notarų garbės teismo darbo organizavimo, notarų drausmės bylų iškėlimo ir nagrinėjimo tvarka.

2. Notarų drausmės bylos keliamos ir nagrinėjamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymu, Nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Notarų garbės teismas, nagrinėdamas notarų drausmės bylas, vadovaujasi nepriklausomumo, nešališkumo, objektyvaus ir visapusiško drausmės bylos aplinkybių ištyrimo, operatyvumo principais.

4. Notarų garbės teismo narys nei iki drausmės bylos nagrinėjimo, nei ją nagrinėjant negali reikšti savo pažiūrų ar išankstinės nuomonės dėl notaro, kurio drausmės byla bus ar yra nagrinėjama, arba dėl šios bylos baigties.

 

II SKYRIUS

NOTARŲ GARBĖS TEISMO SUDĖTIS

 

5. Notarų garbės teismo nariai renkami Notariato įstatymo nustatyta tvarka.

6. Išrinktas Notarų garbės teismo narys ‒ visuomenės atstovas iki pirmo Notarų garbės teismo posėdžio turi pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (priedas).

7. Notarų garbės teismo nariai pirmajame posėdyje iš savo narių notarų išsirenka Notarų garbės teismo pirmininką ir jo pavaduotoją.

8. Notarų garbės teismo pirmininkas organizuoja teismo darbą, vadovauja teismo posėdžiams ir atlieka kitus organizacinius darbus. Tais atvejais, kai Notarų garbės teismo pirmininkas dėl ligos ar kitų priežasčių negali eiti šių pareigų, teismo darbui vadovauja Notarų garbės teismo pirmininko pavaduotojas. Jeigu dėl ligos ar kitų priežasčių pirmininko pareigų negali eiti ir Notarų garbės teismo pirmininko pavaduotojas, pirmininko funkcijas atlieka iš Notarų garbės teismo narių notarų išrinktas šio teismo narys.

9. Notarų garbės teismo nario įgaliojimai pasibaigia:

9.1. suėjus Notarų garbės teismo nario įgaliojimų terminui;

9.2. paskyrus notarui drausminę nuobaudą;

9.3. pasibaigus notaro įgaliojimams;

9.4. atšaukus ar atsistatydinus iš Notarų garbės teismo nario pareigų.

10. Notarų garbės teismo veiklą užtikrina Notarų rūmai, kurie paskiria Notarų garbės teismo sekretorių, aptarnaujantį šį teismą. Notarų garbės teismo sekretorius nėra šio teismo narys.

11. Notarų garbės teismo sekretorius tvarko notarų drausmės bylų medžiagą ir korespondenciją, protokoluoja teismo posėdžius ir vykdo kitus su Notarų garbės teismo veikla susijusius šio teismo pirmininko pavedimus. Notarų drausmės bylos saugomos Notarų rūmuose.

 

III SKYRIUS

NOTARŲ GARBĖS TEISMO DARBO ORGANIZAVIMAS

 

12. Notarų drausmės bylos nagrinėjamos Notarų garbės teismo posėdyje.

13. Notarų garbės teismo posėdžiai paprastai vyksta Notarų rūmų patalpose. Notarų garbės teismo sprendimu posėdžiai gali vykti nuotoliniu būdu, naudojant vaizdo konferencijų ryšį. Parengiamasis posėdis gali vykti naudojant elektronines ryšio priemones.

14. Notarų garbės teismo posėdžio datą, laiką ir vietą nustato ir jam pirmininkauja šio teismo pirmininkas.

15. Notarų garbės teismas gali nagrinėti notarų drausmės bylas, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip trys Notarų garbės teismo nariai – notarai ir bent vienas narys – visuomenės atstovas.

16. Jei Notarų garbės teismo narys yra notaro, kuriam iškelta drausmės byla, sutuoktinis, artimasis giminaitis ar asmuo, susijęs svainystės ryšiais, ar yra kitokių aplinkybių, galinčių sukelti abejonių dėl Notarų garbės teismo nario nešališkumo, jis privalo nusišalinti nuo drausmės bylos nagrinėjimo. Nenusišalinęs nuo drausmės bylos nagrinėjimo Notarų garbės teismo narys gali būti nušalintas Notarų garbės teismo narių sprendimu. Šio punkto nuostatos taikomos ir Notarų garbės teismo sekretoriui. Nusišalinus Notarų garbės teismo sekretoriui ar jį nušalinus, posėdžio protokolą posėdžio pirmininko pavedimu rašo vienas iš Notarų garbės teismo narių.

17. Notarų garbės teismo sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių Notarų garbės teismo narių balsų dauguma. Tais atvejais, kai balsai pasiskirsto po lygiai, priimtu laikomas sprendimas, už kurį balsavo Notarų garbės teismo pirmininkas.

18. Notarų garbės teismo posėdžiai protokoluojami, taip pat posėdžio eiga fiksuojama Notarų garbės teismo daromu garso įrašu, kuris pridedamas prie posėdžio protokolo ir yra sudedamoji posėdžio protokolo dalis. Notarų garbės teismui nutarus, posėdžio eiga papildomai gali būti fiksuojama daromu garso ir vaizdo įrašu, kuris laikomas sudedamąja drausmės bylos dalimi. 

19. Notarų garbės teismo posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Notarų garbės teismo sprendimus ir nutarimus pasirašo visi posėdyje dalyvavę Notarų garbės teismo nariai. Notarų garbės teismo siunčiamus pranešimus pasirašo Notarų garbės teismo pirmininkas.

 

IV SKYRIUS

DRAUSMĖS BYLOS IŠKĖLIMAS notarui

 

20. Notarui drausmės bylą iškelti turi teisę Lietuvos Respublikos teisingumo ministras arba Notarų rūmų prezidiumas už Notariato įstatymo, teisingumo ministro patvirtintų ir kitų notarų veiklą reglamentuojančių teisės aktų bei Lietuvos Respublikos notarų etikos kodekso pažeidimus.

21. Teisingumo ministras, iškeldamas notarui drausmės bylą, priima įsakymą, Notarų rūmų prezidiumas – nutarimą.

22. Notarui drausmės byla gali būti iškeliama ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos. Į šį terminą neįskaičiuojamas laikas, kurį notaras dėl ligos, atostogų ar kitų priežasčių negalėjo eiti notaro pareigų, taip pat notaro veiklos patikrinimo laikas.

23. Pažeidimo paaiškėjimo diena laikoma diena, kai teisę iškelti notarui drausmės bylą turinčiam subjektui tapo žinoma apie notaro padarytą pažeidimą.

24. Drausmės byla notarui negali būti keliama, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo daugiau kaip vieni metai.

25. Subjektas, turintis teisę iškelti drausmės bylą, elektroniniu paštu informuoja notarą apie aplinkybes, dėl kurių jam gali būti iškelta drausmės byla, ir pasiūlo per nustatytą terminą elektroniniu paštu pateikti paaiškinimą dėl savo veiksmų ar neveikimo, dėl kurių gali būti keliama drausmės byla, ir tai patvirtinančius dokumentus. Jeigu notaras per nustatytą terminą nepateikia paaiškinimo ir (ar) dokumentų, sprendimas iškelti drausmės bylą priimamas remiantis turima medžiaga ir tai pažymima įsakyme arba nutarime.

26. Teisingumo ministro įsakyme ar Notarų rūmų prezidiumo nutarime dėl drausmės bylos iškėlimo nurodomi:

26.1. subjektas, iškėlęs drausmės bylą;

26.2. drausmės bylos iškėlimo data;

26.3. notaro, kuriam iškelta drausmės byla, vardas, pavardė, notaro biuro, kuriame jis dirba, pavadinimas;

26.4. pažeidimo padarymo ir (ar) paaiškėjimo data;

26.5. pagrindas drausmės bylai iškelti (nustatytos pažeidimo aplinkybės ir jas patvirtinantys dokumentai ar kiti įrodymai);

26.6. teisės aktas (-ai), kurio (-ių) reikalavimus (nuostatas) notaras yra pažeidęs savo veiksmais ar neveikimu;

26.7. pranešimo notarui duomenys ir jo pateiktas paaiškinimas bei pridėti dokumentai.

27. Prie teisingumo ministro įsakymo ar Notarų rūmų prezidiumo nutarimo iškelti drausmės bylą pridedami visi sprendžiant bylos iškėlimo klausimą surinkti dokumentai, jų nuorašai ar kopijos ir notaro paaiškinimas.

28. Teisingumo ministro įsakymas ar Notarų rūmų prezidiumo nutarimas dėl drausmės bylos iškėlimo notarui ir su drausmės bylos iškėlimu susiję dokumentai ar jų kopijos per penkias darbo dienas perduodami Notarų garbės teismui. Jei drausmės byla iškelta Notarų rūmų prezidiumo nutarimu, jo kopija siunčiama Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai.

 

V SKYRIUS

PASIRENGIMAS NAGRINĖTI DRAUSMĖS BYLĄ

 

29. Notarų garbės teismo pirmininkas, gavęs notarui iškeltą drausmės bylą, elektroniniu paštu praneša teismo nariams parengiamojo posėdžio datą, laiką ir vietą. Parengiamasis Notarų garbės teismo posėdis turi įvykti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo drausmės bylos gavimo dienos.

30. Parengiamajame posėdyje Notarų garbės teismo nariai susipažįsta su teisingumo ministro įsakymu ar Notarų rūmų prezidiumo nutarimu dėl drausmės bylos iškėlimo notarui ir visa pateikta medžiaga, taip pat priima nutarimą dėl Notarų garbės teismo posėdžio, kuriame bus nagrinėjama drausmės byla, datos, laiko ir vietos ir dėl papildomų įrodymų, dokumentų, duomenų surinkimo ar kitų asmenų kvietimo dalyvauti posėdyje, jei tai yra reikalinga siekiant teisingai ir objektyviai išnagrinėti drausmės bylą.

31. Notarų garbės teismo sekretorius ne vėliau kaip likus penkioms darbo dienoms iki nustatytos Notarų garbės teismo posėdžio, kuriame bus nagrinėjama drausmės byla, dienos elektroniniu paštu praneša posėdžio datą, laiką ir vietą drausmės bylą iškėlusiam subjektui, Notarų rūmams ir notarui, kurio drausmės byla bus nagrinėjama. Kitiems drausmės bylos dalyviams, jų atstovams pranešimas, kuriame nurodyti posėdžio data, laikas ir vieta, įteikiamas pasirašytinai arba išsiunčiamas šių asmenų nurodytu elektroninio pašto adresu arba registruotąja pašto siunta jų prašyme nurodytu adresu.

32. Notarų garbės teismo pranešimai, kiti drausmės bylos dokumentai ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jų gavimo dienos elektroniniu paštu išsiunčiami notarui ir jo atstovui. Kitiems drausmės bylos dalyviams, jų atstovams Notarų garbės teismo pranešimai, kiti dokumentai ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jų gavimo dienos įteikiami pasirašytinai arba išsiunčiami šių asmenų nurodytu elektroninio pašto adresu arba registruotąja pašto siunta jų prašyme nurodytu adresu.

 

VI SKYRIUS

DRAUSMĖS BYLOS NAGRINĖJIMAS

 

33. Notarų garbės teismo posėdyje, kuriame nagrinėjama drausmės byla, dalyvauja patrauktasis drausminėn atsakomybėn notaras ir drausmės bylą iškėlusio subjekto įgaliotas atstovas. Nagrinėjant drausmės bylą taip pat gali dalyvauti notaro, kurio drausmės byla nagrinėjama, atstovas, asmuo, kuris kreipėsi dėl drausmės bylos iškėlimo, ir šio asmens atstovas.

34. Notarų garbės teismui nutarus, į Notarų garbės teismo posėdį gali būti kviečiama ir kitų asmenų, kurie gali pateikti paaiškinimus ar duomenis, reikalingus nagrinėjant drausmės bylą.

35. Jeigu Notarų garbės teismo posėdyje notaras negali dalyvauti dėl svarbių priežasčių, pateikia tai patvirtinančius dokumentus ir prašo drausmės bylos nagrinėjimą atidėti, posėdis atidedamas. Jeigu notaro neatvykimo į posėdį priežastis Notarų garbės teismas pripažįsta nesvarbiomis arba notaras nepateikia neatvykimo priežastis patvirtinančių dokumentų, drausmės byla gali būti nagrinėjama jam nedalyvaujant, išskyrus atvejus, kai Notarų garbės teismas nusprendžia, kad notaro dalyvavimas nagrinėjant drausmės bylą yra būtinas.

36. Kitų asmenų neatvykimas į posėdį nėra kliūtis nagrinėti drausmės bylą, išskyrus atvejus, kai Notarų garbės teismas nusprendžia, kad kitų asmenų dalyvavimas yra būtinas siekiant išsamiai ir visapusiškai išnagrinėti faktines aplinkybes ir priimti pagrįstą sprendimą.

37. Nuostatų 33 punkte nurodyti asmenys turi teisę susipažinti su medžiaga, kuri svarstoma sprendžiant dėl drausmės bylos iškėlimo notarui, ir su drausmės bylos medžiaga, teikti prašymus ir įrodymus, pareikšti nušalinimus Notarų garbės teismo nariams, pasisakyti posėdyje, kuriame nagrinėjama drausmės byla, gauti sprendimų iškelti ar atsisakyti iškelti notarui drausmės bylą, Notarų garbės teismo sprendimų nuorašus, apskųsti Notarų garbės teismo sprendimus.

38. Nuostatų 33 punkte nurodytų asmenų Notarų garbės teismo nariui ar šio teismo sekretoriui pareikštas nušalinimas nagrinėjamas Notarų garbės teismo posėdyje. Nušalinimo klausimas išsprendžiamas Notarų garbės teismo narių, kuriems nušalinimas nėra pareikštas, balsų dauguma. Jeigu balsų už ir prieš nušalinimą yra po lygiai, Notarų garbės teismo narys laikomas nušalintu.

39. Notarų garbės teismo posėdis pradedamas šio teismo pirmininko pranešimu apie nagrinėjamą drausmės bylą. Posėdyje dalyvaujantiems asmenims pristatomi Notarų garbės teismo nariai ir sekretorius, išaiškinama teisė pareikšti nušalinimus, kitos Nuostatuose nustatytos proceso dalyvių teisės, pasiūloma pateikti papildomus dokumentus ar kitus įrodymus, susijusius su nagrinėjama drausmės byla.

40. Notarų garbės teismo pirmininkas informuoja apie sprendimą iškelti notarui drausmės bylą ir surinktus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius notaro padarytus teisės aktų, Notarų etikos kodekso reikalavimų pažeidimus. Drausmės bylą notarui iškėlusio subjekto atstovas posėdyje išsako savo reikalavimus ir įvardija juos pagrindžiančius argumentus. Tada pasisako notaras, kuriam iškelta drausmės byla, jo įgaliotas atstovas ir kiti asmenys arba jų įgalioti atstovai.

41. Notarų garbės teismo posėdžio protokole nurodomi:

41.1. posėdžio data, laikas ir vieta;

41.2. posėdyje dalyvaujantys Notarų garbės teismo nariai;

41.3. kiti posėdyje dalyvaujantys asmenys;

41.4. informacija, kad posėdžio dalyviams išaiškinta posėdžio tvarka ir jų teisės;

41.5. pareikšti nušalinimai ir jų išsprendimas;

41.6. pažeidimo, dėl kurio buvo iškelta drausmės byla, trumpas turinys;

41.7. sprendimo, kuriuo išsprendžiama drausmės byla, paskelbimo data, laikas ir būdas.

42. Drausmės byla Notarų garbės teisme turi būti išnagrinėta per 30 dienų nuo bylos iškėlimo dienos. Jeigu atsirado aplinkybių, dėl kurių drausmės byla negali būti išnagrinėta per nurodytą terminą, motyvuotu Notarų garbės teismo sprendimu šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki 30 dienų, skaičiuojant nuo nurodytų aplinkybių išnykimo dienos.

43. Drausmės bylos nagrinėjimas Notarų garbės teismo motyvuotu sprendimu gali būti pratęstas, jei notaras negali dalyvauti Notarų garbės teismo posėdyje dėl priežasčių, kurias Notarų garbės teismas pripažįsta svarbiomis, ir nusprendžia, kad drausmės byla negalės būti tinkamai išnagrinėta nedalyvaujant notarui ar paaiškėjus kitoms svarbioms aplinkybėms, dėl kurių būtina pratęsti drausmės bylos nagrinėjimą.

 

VII SKYRIUS

NOTARŲ GARBĖS TEISMO SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

44. Notarų garbės teismas, išnagrinėjęs notaro drausmės bylą, uždarame pasitarime priima vieną iš Notariato įstatyme nurodytų sprendimų. Pasitarime dalyvauja tik Notarų garbės teismo nariai.

45. Priimdamas sprendimą, Notarų garbės teismas atsižvelgia į padaryto pažeidimo pobūdį, jo padarymo aplinkybes, pažeidimo padarinius ir kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat į galiojančias notarui paskirtas drausmines nuobaudas.

46. Notarų garbės teismas, paskyręs notarui drausminę nuobaudą ir nusprendęs papildomai skirti įpareigojimą atsiprašyti, sprendime nustato įpareigojimo įvykdymo tvarką, terminus ir būdą. Įpareigotasis notaras privalo per 30 dienų nuo įpareigojimo įvykdymo raštu dienos apie tai informuoti Notarų garbės teismą ir pateikti tai pagrindžiančius įrodymus.

47. Notarų garbės teismo sprendimo, kuriuo išsprendžiama drausmės byla, paskelbimo datą, laiką ir būdą Notarų garbės teismas nurodo per Notarų garbės teismo posėdį, kuriame nagrinėjama drausmės byla.

48. Notarų garbės teismo sprendimas, kuriuo išsprendžiama drausmės byla, turi būti priimtas ir paskelbtas ne vėliau kaip per septynias darbo dienas nuo Notarų garbės teismo posėdžio, kuriame drausmės byla baigta nagrinėti, dienos. Notarų garbės teismo sprendimas, kuriuo išsprendžiama drausmės byla, gali būti paskelbtas naudojant vaizdo konferencijų ryšį. Skelbiant sprendimą visų Notarų garbės teismo narių dalyvavimas nebūtinas. Skelbiant sprendimą žodžiu paskelbiama įžanginė ir rezoliucinė sprendimo dalys bei trumpai išdėstoma motyvų esmė. Notarų garbės teismo nario atskiroji nuomonė, jei ji buvo pateikta, skelbiant Notarų garbės teismo sprendimą neskaitoma, tik pranešama, kad tokia nuomonė yra.

49. Notarų garbės teismo sprendimą sudaro įžanginė, aprašomoji, motyvuojamoji ir rezoliucinė dalys. Įžanginėje dalyje nurodomi: Notarų garbės teismo pavadinimas, bylos nagrinėjimo vieta ir laikas, Notarų garbės teismo posėdyje dalyvavę Notarų garbės teismo nariai, sekretorius, notaro, kuriam iškelta drausmės byla išnagrinėta, vardas, pavardė, notaro biuro, kuriame jis dirba, pavadinimas, drausmės bylą iškėlusio subjekto pavadinimas, kiti posėdyje dalyvavę asmenys, drausmės bylos iškėlimo data. Aprašomojoje dalyje nurodomos posėdyje ištirtos ir nustatytos pažeidimo aplinkybės, patvirtinančios (paneigiančios) neteisėtą notaro veikimą ar neveikimą, taip pat dalyvaujančių posėdyje asmenų paaiškinimai. Motyvuojamojoje dalyje išdėstomi Notarų garbės teismo įrodymai ir argumentai, kuriais Notarų garbės teismas grindžia padarytas išvadas. Rezoliucinėje dalyje nurodomi Notarų garbės teismo sprendimas ir jo apskundimo tvarka.

50. Notarų garbės teismo narys savo atskirąją nuomonę turi teisę išdėstyti raštu. Notarų garbės teismo nario atskiroji nuomonė pridedama prie bylos.

51. Notarų garbės teismo sprendimas paskelbiamas salėje, kurioje vyksta posėdis, arba naudojant vaizdo konferencijų ryšį.

52. Notarų garbės teismo sprendimo ir Notarų garbės teismo nario atskirosios nuomonės (jei ji buvo pateikta) nuorašai ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo paskelbimo dienos išsiunčiami paštu arba elektroniniu paštu notarui, kuriam iškelta drausmės byla buvo nagrinėjama, Teisingumo ministerijai, Notarų rūmams ir kitiems asmenims, turintiems teisę apskųsti garbės teismo sprendimą.

53. Subjektas, apskundęs Notarų garbės teismo sprendimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo apskundimo dienos apie tai raštu informuoja Notarų garbės teismą. Notarų garbės teismas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos apie sprendimo apskundimą gavimo dienos informuoja Teisingumo ministeriją apie Notarų garbės teismo sprendimo sustabdyti notaro profesinę veiklą ar teikti teisingumo ministrui siūlymą atleisti notarą iš pareigų apskundimą.

54. Pranešimai apie Notarų garbės teismo sprendimo sustabdyti notaro profesinę veiklą ar teikti teisingumo ministrui siūlymą atleisti notarą iš pareigų įsiteisėjimą, o šį sprendimą apskundus – gauto įsiteisėjusio teismo sprendimo nuorašai ne vėliau kaip kitą darbo dieną išsiunčiami elektroniniu paštu notarui, kurio drausmės byla buvo nagrinėjama, Teisingumo ministerijai ir Notarų rūmams.

 

VIII SKYRIUS

drausminės nuobaudos panaikinimas nepasibaigus jos galiojimo terminui

 

55. Notarų garbės teismas notaro prašymu gali panaikinti jam paskirtą drausminę nuobaudą nepasibaigus jos galiojimo terminui, bet ne anksčiau kaip praėjus 6 mėnesiams nuo nuobaudos paskyrimo dienos. Notaro prašymas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jo gavimo dienos. Prašymas nagrinėjamas Notarų garbės teismo posėdyje dalyvaujant notarui, kuris pateikė prašymą dėl nuobaudos panaikinimo. Notarų garbės teismo posėdyje taip pat gali dalyvauti notaro, kurio drausmės byla nagrinėjama, atstovas. Notarų garbės teismui nutarus, į posėdį gali būti kviečiama ir kitų asmenų. Notarų garbės teismo posėdžio data, laikas ir vieta pranešami Nuostatų 31 punkte nustatyta tvarka.

56. Sprendžiant dėl notarui paskirtos nuobaudos panaikinimo atsižvelgiama į notaro padaryto pažeidimo pobūdį, jo padarymo aplinkybes ir pažeidimo padarinius, kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat į tai, ar notaras daugiau neturi galiojančių drausminių nuobaudų ir ar per drausminės nuobaudos galiojimo terminą jam nebuvo paskirta nauja drausminė nuobauda.

57. Iki Notarų garbės teismo posėdžio, kuriame bus nagrinėjamas notaro prašymas dėl drausminės nuobaudos panaikinimo, dienos teismas privalo surinkti duomenis apie tai, ar notarui per 6 mėnesius nuo nuobaudos paskyrimo buvo iškelta drausmės byla, inicijuota neeilinė atestacija, taip pat gauti Teisingumo ministerijos ir Notarų rūmų prezidiumo argumentuotą nuomonę dėl drausminės nuobaudos notarui panaikinimo nepasibaigus galiojimo terminui.

58. Išnagrinėjęs surinktą medžiagą, susijusią su notaro prašymu panaikinti drausminę nuobaudą nepasibaigus galiojimo terminui, taip pat išklausęs notarą, kitus posėdyje dalyvaujančius asmenis, Notarų garbės teismas sprendimą priima uždarame pasitarime. Pasitarime dalyvauja tik Notarų garbės teismo nariai. Notarų garbės teismo sprendimo nuorašai įteikiami Nuostatų 52  punkte nustatyta tvarka.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-255, 2020-08-10, paskelbta TAR 2020-08-10, i. k. 2020-17150

 

 

Notarų garbės teismo nuostatų

priedas

 

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo forma)

 

PASIŽADĖJIMAS

UŽTIKRINTI NOTARŲ GARBĖS TEISMO INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMĄ 

 

____________________________

(data)

_________________

(miestas)

 

Aš, __________________________, būdamas (-a) Notarų garbės teismo narys (-ė),

(vardas ir pavardė)

 

PASIŽADU:

 

1. laikyti paslaptyje informaciją, kurią sužinojau nagrinėdamas (-a) notarų drausmės bylas;

2. tik teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, esant Notarų garbės teismo nariu (-e);

3. man patikėtus dokumentus ar duomenis saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar jais pasinaudoti, neatskleisti tretiesiems asmenims konfidencialios informacijos.

 

Žinau:

 

1. kad pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą būsiu atšauktas (-a) iš Notarų garbės teismo narių kaip netekęs (-usi) nepriekaištingos reputacijos;

2. kad šis pasižadėjimas galios visą buvimo Notarų garbės teismo nariu (-e) laiką, taip pat jam pasibaigus.

 

 

______________________                                          ____________________

(vardas ir pavardė)                                                                         (parašas)

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-349, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20378

Dėl teisingumo ministro 2004 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 1R-184 „Dėl Notarų garbės teismo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-255, 2020-08-10, paskelbta TAR 2020-08-10, i. k. 2020-17150

Dėl teisingumo ministro 2004 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 1R-184 „Dėl Notarų garbės teismo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo