Suvestinė redakcija nuo 2020-02-06

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 117-4388, i. k. 1042250ISAK6/1R-181

 

Nauja redakcija nuo 2020-02-06:

Nr. V-99/1R-32, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-02-05, i. k. 2020-02586

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAREIŠKĖJŲ, ADVOKATŲ IR ADVOKATŲ PADĖJĖJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO tvarkos aprašo PATVIRTINIMO

 

2004 m. liepos 16 d. Nr. V-556/1R-181

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 7 straipsnio 7 punktu, 35 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

t virtiname Pareiškėjų, advokatų ir advokatų padėjėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašą (pridedama).“ 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS

______________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-556/1R-181

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. V-99/1R-32

redakcija)

 

PAREIŠKĖJŲ, ADVOKATŲ IR ADVOKATŲ PADĖJĖJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pareiškėjų, advokatų ir advokatų padėjėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų, siekiančių verstis advokato veikla ar atlikti advokato padėjėjo praktiką (toliau – pareiškėjai), advokatų ir advokatų padėjėjų sveikatos tikrinimo tvarką, siekiant įvertinti, ar šie asmenys dėl sveikatos būklės gali verstis advokato veikla ar atlikti advokato padėjėjo praktiką

2. Pareiškėjai privalo pasitikrinti sveikatą prieš pateikdami dokumentus Lietuvos advokatūrai dėl asmens pripažinimo advokatu arba prieš pateikdami prašymą įrašyti į advokatų padėjėjų sąrašą. Advokatai ir advokatų padėjėjai privalo tikrintis sveikatą ne rečiau kaip kas penkerius metus.

3. Pareiškėjai, advokatai ir advokatų padėjėjai Lietuvos advokatūrai pateikia formą Nr. 046/a „Medicininis pažymėjimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – forma Nr. 046/a).

4.  Forma Nr. 046/a turi būti patvirtinta:

4.1. šeimos medicinos paslaugas teikiančio gydytojo parašu, jo asmeniniu spaudu ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos antspaudu;

4.2. gydytojų konsultacinės komisijos pirmininko parašu ir jo asmeniniu spaudu, taip pat asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir gydytojų konsultacinės komisijos antspaudu, kai sveikatos tikrinimą atliekama ši komisija.

 

II SKYRIUS

Pareiškėjų, advokatų ir advokatų padėjėjų SVEIKATOS TIKRINIMAS IR APMOKĖJIMAS

 

5. Profilaktinis asmens sveikatos tikrinimas atliekamas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

6. Asmuo, norintis pasitikrinti sveikatą, sveikatos priežiūros įstaigai pateikia:

6.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

6.2. formą Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – forma Nr. 027/a), išduotą gydytojo, teikiančio šeimos medicinos paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, kurią pacientas yra pasirinkęs teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu tikrinasi sveikatą kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, nei yra pasirinkęs teisės aktų nustatyta tvarka;

6.3. formą Nr. 027/a, išduotą psichikos sveikatos centro, prie kurio jis prisirašęs, gydytojo psichiatro, kurioje nurodyta, kad pacientui sveikatos priežiūros paslaugos nebuvo teiktos, sveikatos priežiūros paslaugos teiktos ir diagnozuota viena iš Aprašo III skyriuje nurodytų ligų ir (ar) sveikatos problemų arba sveikatos priežiūros paslaugos teiktos ir nebuvo diagnozuota nė viena iš Aprašo III skyriuje nurodytų ligų ir (ar) sveikatos problemų.

7. Profilaktinį asmens sveikatos patikrinimą atlieka šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas (jei patikrinimą atlieka vidaus ligų gydytojas, būtinas chirurgo, oftalmologo ir otorinolaringologo patikrinimas) ir gydytojas psichiatras.

8. Aprašo 7 punkte nurodyti gydytojai pagal kompetenciją privalo patikrinti, ar asmeniui nėra diagnozuota Aprašo III skyriuje nurodyta liga ir (ar) sveikatos problema. Į tikrinamojo formą Nr. 025/a „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – forma Nr. 025/a), turi būti įrašyti tikrinamojo atsakymai į klausimus, ar per pastaruosius penkerius metus anonimiškai ir privačiai nesigydė pas gydytojus psichiatrus. Savo atsakymus tikrinamasis patvirtina parašu.

9. Jei sveikatos tikrinimo metu nustatoma medicininių indikacijų, tikrinamasis gali būti siunčiamas pas kitų specialybių gydytojus.

10. Kiekvienas gydytojas sveikatos tikrinimo rezultatus įrašo formoje Nr. 025/a.

11. Galutinę išvadą, ar paciento sveikatos būklė yra tinkama verstis advokato veikla arba atlikti advokato padėjėjo praktiką, formoje Nr. 046/a pateikia šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas arba gydytojų konsultacinės komisijos pirmininkas, atsižvelgdamas į kitų gydytojų išvadas.

12. Už pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, teikiamas privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems pareiškėjams, advokatams ir advokatų padėjėjams profilaktiškai tikrinant sveikatą, kai šios paslaugos suteikiamos toje sveikatos priežiūros įstaigoje, kurią apdraustieji asmenys teisės aktų nustatyta tvarka yra pasirinkę, sumokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (numatytos metinės vieno gyventojo pirminės sveikatos priežiūros bazinės kainos).

13. Privalomuoju sveikatos draudimu neapdrausti asmenys ar apdrausti asmenys, kurie profilaktiškai tikrinasi sveikatą ne toje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kurią yra pasirinkę teisės aktų nustatyta tvarka, už visas profilaktinio sveikatos tikrinimo paslaugas moka patys arba už juos moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka.

 

III SKYRIUS

LIGOS IR SVEIKATOS PROBLEMOS, DĖL KURIŲ ASMUO NEGALI VERSTIS ADVOKATO VEIKLA AR ATLIKTI ADVOKATO PADĖJĖJO PRAKTIKOS, IR DĖL KURIŲ APIE ASMENS TINKAMUMĄ VERSTIS ADVOKATO VEIKLA AR ATLIKTI ADVOKATO PADĖJĖJO PRAKTIKĄ SPRENDŽIA GYDYTOJŲ KONSULTACINĖ KOMISIJA

 

14. Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių pareiškėjai, advokatai ar advokatų padėjėjai negali verstis advokato veikla ar atlikti advokato padėjėjo praktikos, pagal Sisteminio ligų sąrašo TLK-10-AM (Tarptautinė  statistinė ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacija, dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas, Australijos modifikacija) kodus:

14.1. organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai, F00–F03, F06.0–F06.2;

14.2.  psichikos ir elgesio sutrikimai dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, F10.2–F10.3 (išskyrus atvejus, kai po specializuoto gydymo kurso remisija trunka daugiau kaip trejus metus), F10.4–F10.7, F11, F12, F13.4–F13.7, F14, F15 (išskyrus kofeino vartojimą), F16, F18, F19;

14.3. šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai, F20–F22, F24, F25;

14.4. suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai, F62.1, F62.8, F62.9, F63.0–F63.2, F65;

14.5. protinis atsilikimas, F70–F79;

14.6.  išsėtinė (dauginė) sklerozė, esant išreikštų asmenybės sutrikimų, G35;

14.7.  Huntingtono liga, G10;

14.8.  Alzheimerio liga, G30;

14.9. kitos degeneracinės nervų sistemos ligos, G31;

14.10. kurčnebylumas;

14.11. stabilus III laipsnio prikurtimas, išskyrus atvejus, kai klausos reabilitacija klausos aparatais kalbos zonoje yra 40 ir mažiau dB;

14.12. abiakio matymo nebuvimas; regos aštrumas geriau matančia akimi su korekcija mažesnis kaip 0,05;

14.13. sunki cukrinio diabeto forma su dauginėmis komplikacijomis arba terminaliniu organo ar organų funkcijos sutrikimu.

15. Ligos ir sveikatos problemos, kurioms esant pareiškėjų, advokatų ir advokatų padėjėjų tinkamumą verstis advokato veikla ar atlikti advokato padėjėjo praktiką, atsižvelgdama į sveikatos būklės sunkumą, sprendžia gydytojų konsultacinė komisija, pagal Sisteminio ligų sąrašo TLK-10-AM (Tarptautinė  statistinė ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacija, dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas, Australijos modifikacija) kodus:

15.1. organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai, F04–F05, F06.3, F06.8–F06.9, F07.0–F07.2, F07.8–F07.9, F09;

15.2. psichikos ir elgesio sutrikimai dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, F10.0, F10.8–F10.9, F13.0–13.3, F13.8–F13.9;

15.3. šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai, F23, F28–F29;

15.4. nuotaikos (afektiniai) sutrikimai, F30, F31, F32.2–F32.3, F32.8–F32.9, F33.2–F33.3, F33.8–F33.9, F34.8–F34.9, F38; F39;

15.5. elgesio sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir somatiniais veiksniais, F53.1, F53.8, F53.9, F54; F59;

15.6. suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai, F60–F61, F63.8, F63.9, F68, F69;

15.7. psichologinės raidos sutrikimai, F80–F84, F88–89, F90–F95, F98 (kai ankstesnis jų buvimas sutrikdo dabartinę individo darbinę, psichologinę ir socialinę adaptaciją), F99.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Atlikus profilaktinį tikrinimą išduota forma Nr. 046/a galioja penkerius metus.

17. Gydytojų konsultacinės komisijos išvada dėl pareiškėjų, advokatų ir advokatų padėjėjų tinkamumo verstis advokato veikla ar atlikti advokato padėjėjo praktiką gali būti skundžiama įstatymų nustatyta tvarka.

 

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. V-99/1R-32, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-02-05, i. k. 2020-02586

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-556/1R-181 „Dėl Pareiškėjų, advokatų ir advokatų padėjėjų sveikatos būklės reikalavimų ir sveikatos būklės tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo