Suvestinė redakcija nuo 2011-07-24 iki 2011-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 103-3809, i. k. 1042070ISAKSAK-1019

 

Nauja redakcija nuo 2011-07-24:

Nr. V-1369, 2011-07-20, Žin. 2011, Nr. 96-4533 (2011-07-23), i. k. 1112070ISAK00V-1369

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLĄ, PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. birželio 25 d. Nr. ISAK-1019

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 29 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 98-2478; 2007, Nr. 43-1627; 2010, Nr. 67-3338) 22 straipsnio 1 dalies 6 punktu:

T v i r t i n u Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašą (pridedama).“

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                            ALGIRDAS MONKEVIČIUS

 

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2004 m. birželio 25 d. įsakymu

Nr. ISAK-1019

(Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2011 m. liepos 20 d. įsakymo

Nr. V-1369 redakcija)

 

PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLĄ, PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąraše (toliau – sąrašas) pateikti bendrieji asmenų priėmimo kriterijai į valstybines ir savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklas – biudžetines ir viešąsias įstaigas bei profesinio mokymo įstaigas – biudžetines ir viešąsias įstaigas (toliau – mokykla).

2. Valstybinių ir savivaldybių mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, dalyvių susirinkimas (savininkas), priskirdami mokykloms aptarnavimo teritorijas (teritorija paprastai suprantama kaip: šalies, savivaldybės (kelių savivaldybių), seniūnijos (kelių seniūnijų)), nustatydami priėmimo į mokyklas tvarką, mokinių ir klasių skaičių, vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 29 straipsniu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 (Žin., 2011, Nr. 79-3869), ir šiuo sąrašu.

3. Kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 31 d. valstybinių ir savivaldybių mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, dalyvių susirinkimas (savininkas) bendrojo ugdymo mokykloms (atskirai – jų skyriams, filialams, jei jie įregistruoti kitose gyvenamosiose vietovėse) nustato priėmimo laiką, mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičių, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičių kitiems mokslo metams. iki liepos 1 d. šiuos skaičius patikslina:

3.1. jei prašymų mokytis bendrojo ugdymo mokykloje skaičius yra didesnis nei buvo nustatytas mokinių ir klasių skaičius, neperkeliant mokinių mokytis į antrą pamainą ir nepažeidžiant higienos normų, sudaromų klasių skaičius mokykloje didinamas, atitinkamai mažinant klasių skaičių kitose mokyklose;

3.2. jei mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro patvirtinto klasių skaičiaus, klasių skaičius mažinamas.

4. Mokykloms (jų skyriams, filialams) valstybinių ir savivaldybių mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, dalyvių susirinkimas (savininkas) kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 31 d. nustato ir iki rugsėjo 1 d. patikslina į pirmą kursą priimamų grupių ir mokinių skaičių pagal vykdomas formaliojo profesinio mokymo programas; formaliojo profesinio mokymo programas kartu su vidurinio ugdymo programa; formaliojo profesinio mokymo programas kartu su pagrindinio ugdymo programos antrąja dalimi, taip pat – klasių ir mokinių skaičių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, vadovaudamiesi Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis.

5. Mokykloms specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ir suaugusiųjų mokykloms, suaugusiųjų ir jaunimo mokykloms (jų skyriams, filialams) klasių (grupių) skaičius gali būti pagal poreikį tikslinamas keletą kartų per mokslo metus.

6. Valstybinių ir savivaldybių mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, dalyvių susirinkimo (savininko) tvirtinamame priėmimo į valstybines ar savivaldybės mokyklas tvarkos apraše nurodoma: mokyklų programos, į kurias vykdomas asmenų priėmimas, priėmimo kriterijai, dokumentai (prašymas, mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentas ir kiti šiame sąraše nurodyti dokumentai), kuriuos turi pateikti į mokyklą priimami asmenys, prašymų ir kitų dokumentų priėmimo vieta, pradžia, pabaiga, prašymų registravimo, asmenų priėmimo per mokslo metus tvarka.

7. Priėmimą vykdo mokyklos direktorius ir mokinių priėmimo komisija. Valstybinių ir savivaldybių mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms, dalyvių susirinkimams (savininkams) mokinių priėmimą į mokyklą rekomenduojama organizuoti centralizuotai vieno langelio principu.

 

II. PRIĖMIMO Į MOKYKLAS IR JŲ VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS KRITERIJAI

 

8. Asmenys į mokyklas mokytis pagal bendrojo ugdymo programas, švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pritaikytas bendrojo ugdymo programas priimami vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Žin., 2005, Nr. 46-1526).

9. Priėmimo į bendrojo ugdymo bendrąsias mokyklas kriterijai:

9.1. į bendrąją mokyklą mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis pirmumo teise priimami priešmokyklinio ugdymo grupę toje mokykloje lankę vaikai; mokiniai, toje mokykloje baigę pradinio ugdymo programą ar pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir toje mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu į bendrąją mokyklą gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje, pagal prašymo padavimo datą ar, jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, atsižvelgiant į turimus mokymosi pasiekimus ir (ar) mokyklos pateiktų specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų užduočių atlikimo rezultatus, į pirmąją klasę priimami atsižvelgiant į individualią vaikų brandą ir pasirengimą mokyklai, jei pradinis ugdymas jiems ketinamas teikti vienais metais anksčiau;

9.2. į valstybinę bendrąją mokyklą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimami mokiniai iš visos Lietuvos Respublikos teritorijos, į savivaldybės – pirmumo teise iš savivaldybės teritorijos. Bendrąją mokyklą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą asmenys renkasi patys. Jei norinčiųjų yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus);

9.3. į kelių savivaldybių sutarčių pagrindu įsteigtas bendrojo ugdymo mokyklas priimami mokiniai pagal steigimo sutartyse numatytus kriterijus, kurie neprieštarauja šiam sąrašui;

9.4. į valstybinės ir savivaldybės bendrosios mokyklos klases, kuriose taikomi atskiri savitos pedagoginės sistemos (Valdorfo, M. Montessori, Š. Suzuki, tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos ar kita) elementai, mokiniai priimami laisvu savo pačių ir (ar) tėvų (globėjų, rūpintojų) apsisprendimu. Priimant į šias klases mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami su pagrindiniais taikomais ugdymo principais, galimais ugdymo pasiekimų ir programų nesutapimais, jei lyginama su mokyklos kitų atitinkamų klasių bendrojo ugdymo programomis, kitomis tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokiniams svarbiomis ugdymo turinio ir proceso ypatybėmis;

9.5. į valstybinės ir savivaldybės bendrosios mokyklos Tarptautinio bakalaureato klases priimami mokiniai konkurso tvarka, įgiję pagrindinį išsilavinimą Lietuvos Respublikos arba užsienio šalių mokyklose. Be stojamųjų egzaminų į Tarptautinio bakalaureato klases priimami mokiniai, baigę Tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programą (IB Middle Years programme) ir turintys IB Middle Years Certificate.

9.6. asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančias valstybines ir savivaldybių bendrąsias mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas ir jas pritaikančias šiems mokiniams. Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į bendrųjų mokyklų specialiojo ugdymo skyrius, specialiąsias klases (grupes) pagal 10.2 punkte nustatytus kriterijus;

9.7. asmenys, dėl nepalankių aplinkos veiksnių turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į valstybinių ir savivaldybių mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, jaunimo, sanatorijos, ligoninės, nepilnamečių tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos skyrius, klases pagal 10.3.1, 10.3.3, 10.3.4, 10.3.5, 10.3.6, 10.3.9 punktuose nustatytus kriterijus; tardymo izoliatoriaus ir (ar) pataisos įstaigos suaugusiųjų skyrius, klases – 10.3.10 punkte nustatytus kriterijus.

10. Priėmimo į mokyklas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams kriterijai:

10.1. priėmimo į mokyklas, skirtas mokiniams, dėl išskirtinių gabumų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kriterijai:

10.1.1. į konservatoriją, menų mokyklą, dailės mokyklą, sporto mokyklą, menų gimnaziją, dailės gimnaziją, sporto gimnaziją ar kitą mokyklą, vykdančią specializuoto ugdymo krypties programas, priimami gabūs muzikai, dailei, menui, sportui ar kitai mokyklos vykdomai specializuoto ugdymo krypties programai vaikai, išlaikę stojamuosius egzaminus;

10.1.2. į menų mokyklą mokytis pagal baleto artisto profesinio mokymo programą priimami mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo kartu su meno ugdymo (baleto specializacija) programos pirmąją dalį ir gavę priėmimo komisijos rekomendaciją tęsti mokymąsi mokykloje;

10.2. priėmimo į mokyklas, skirtas mokiniams dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, kriterijai:

10.2.1. į specialiąją mokyklą, specialiojo ugdymo centrą, specialiąją mokyklą-daugiafunkcį centrą (toliau – specialioji mokykla) priimami asmenys, dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių:

10.2.1.1. specialiąją mokyklą, skirtą judesio ir padėties sutrikimų turintiems mokiniams – asmenys, kuriems nustatyta:

10.2.1.1.1. vidutiniai (savarankiškumo įvertinimo indeksas 21–40 balų) ar sunkūs judesio ir padėties (savarankiškumo įvertinimo indeksas iki 20 balų) ir (ar) lėtiniai neurologiniai sutrikimai;

10.2.1.1.2. kompleksinė negalia, kurios derinyje yra vidutiniai ar sunkūs judesio ir padėties ir (ar) lėtiniai neurologiniai sutrikimai;

10.2.1.2. specialiąją mokyklą, skirtą kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams – asmenys, kuriems nustatytas nežymus, vidutinis ar žymus kalbos neišsivystymas (motorinė alalija, sensorinė alalija, sensomotorinė alalija, dizartrija, anartrija, rinolalija), kalbos netekimas (totalinė, sensorinė, akustinė mneminė, semantinė, dinaminė afazija), žymūs rašymo ir skaitymo sutrikimai;

10.2.1.3. specialiąją mokyklą, skirtą intelekto sutrikimą turintiems mokiniams – asmenys, kuriems nustatyta:

10.2.1.3.1. nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas;

10.2.1.3.2 kompleksinė negalia, kurios derinyje yra nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas;

10.2.1.3.3. nežymus ar vidutinis intelekto sutrikimas ir elgesio ar (ir) emocijų sutrikimai (prieštaraujančio neklusnumo sutrikimas, elgesio sutrikimas (asocialus elgesys) ar (ir) emocijų sutrikimai (nerimo spektro sutrikimas, nuotaikos spektro sutrikimas);

10.2.1.4. specialiąją mokyklą, skirtą regos sutrikimą turintiems mokiniams – asmenys, kuriems nustatyta:

10.2.1.4.1. vidutinė silpnaregystė (regėjimo aštrumas geriau matančia akimi su korekcija 0,3–0,1 (30–10 procentų), žymi silpnaregystė (regėjimo aštrumas geriau matančia akimi su korekcija 0,1–0,05 (10–5 procentai), aklumas su regėjimo likučiu (regėjimo aštrumas geriau matančia akimi su korekcija 0,04–0,01 (4–1 procentas), praktiškas ar visiškas aklumas (regėjimo aštrumas geriau matančia akimi su korekcija 0,01–1 šviesos, tamsos skyrimas), kurčneregystė;

10.2.1.4.2. kompleksinė negalia, kurios derinyje yra vidutinė silpnaregystė, žymi silpnaregystė, aklumas su regėjimo likučiu, praktiškas, visiškas aklumas ar kurčneregystė;

10.2.1.5. specialiąją mokyklą, skirtą klausos sutrikimą turintiems mokiniams – asmenys, kuriems nustatyta:

10.2.1.5.1. vidutinis klausos sutrikimas (klausos susilpnėjimo vidurkių diapazonas yra 41– 55 decibelai), žymus klausos sutrikimas (klausos susilpnėjimo vidurkių diapazonas yra 56–70 decibelų), labai žymus klausos sutrikimas (71–90 decibelų), gilus klausos sutrikimas (kurtumas) (>90 decibelų) ar kochlearinių implantų naudotojai;

10.2.1.5.2. kompleksinė negalia, kurios derinyje yra vidutinis klausos sutrikimas, žymus klausos sutrikimas, labai žymus klausos sutrikimas ar gilus klausos sutrikimas (kurtumas);

10.2.1.6. specialiąją mokyklą, skirtą elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams – asmenys, neturintys intelekto, įvairiapusių raidos sutrikimų, kuriems nustatyta elgesio sutrikimai (prieštaraujančio neklusnumo sutrikimas, elgesio sutrikimas (asocialus elgesys) ar (ir) emocijų sutrikimai (nerimo spektro sutrikimas, nuotaikos spektro sutrikimas);

10.2.1.7. specialiąją mokyklą, skirtą įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams – asmenys, kuriems nustatyta: vaikystės autizmas, atipiškas (netipiškas) autizmas, Rett’o sindromas ar kiti įvairiapusiai raidos sutrikimai;

10.2.1.8. specialiąją mokyklą, skirtą sveikatos problemų turintiems mokiniams – asmenys, sergantys lėtinėmis ligomis, kuriems nustatyta:

10.2.1.8.1. jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų ligos, įgimtos stuburo ir krūtinės ląstos, kaulų bei raumenų formavimosi ydos, skeleto deformacijos, chromosomų anomalijos, lėtiniai neurologiniai sutrikimai;

10.2.1.8.2. įgimtos bei įgytos širdies ydos su širdies nepakankamumo požymiais (tarp jų reumatiniai širdies pažeidimai), artritai (tarp jų reumatiniai artritai), širdies ritmo-laidumo sutrikimai, juvenilinė arterinė hipertenzija, kardiomiopatijos, po širdies operacijų;

10.2.2. į specialiąsias mokyklas priimami asmenys, pateikę sąrašo 6 punkte nurodytus dokumentus ir šiuos dokumentus:

10.2.2.1. pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) pažymą dėl nustatytų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;

10.2.2.2. jei asmuo turi regėjimo sutrikimų, gydytojo oftalmologo asmens regėjimo būklės įvertinimą, tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus;

10.2.2.3. jei asmuo turi klausos sutrikimų, gydytojo surdologo asmens klausos įvertinimą su klausos tonine audiograma, tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus;

10.2.2.4. jei asmuo turi fizinių ir judėjimo sutrikimų, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo ir (ar) gydytojo ortopedo ir (ar) gydytojo neurologo asmens fizinės ir judėjimo būklės įvertinimą, tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus;

10.2.2.5. jei asmuo turi elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų, gydytojo psichiatro įvertinimą ir rekomendaciją, tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus;

10.2.2.6. jei asmuo serga lėtine liga, sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultavimo komisijos rekomendaciją, tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus;

10.2.3. valstybinės ar savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, dalyvių susirinkimas (savininkas) kartu su pedagogine psichologine tarnyba (ar švietimo pagalbos tarnyba) ir šios mokyklos vadovu, tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant, sąraše nenumatytais atvejais priima sprendimą dėl asmens, kuriam dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai, ugdymo specialiojoje mokykloje ar bendrosios mokyklos specialiojo ugdymo klasėje (grupėje);

10.3. priėmimo į mokyklas, skirtas mokiniams, dėl nepalankių aplinkos veiksnių turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kriterijai:

10.3.1. į jaunimo mokyklą, bendrosios mokyklos jaunimo skyrių priimami 12–16 metų asmenys, stokojantys mokymosi motyvacijos, socialinių įgūdžių, turintys mokymosi sunkumų, linkę į praktinę veiklą ir (ar) niekur nesimokantys;

10.3.2. į jaunimo namus priimami 12–17 metų asmenys, baigę gydymo ir reabilitacijos kursą nuo priklausomybės psichotropinėms medžiagoms, alkoholiui, arba asmenys, linkę į įvairias priklausomybes nuo psichotropinių medžiagų, alkoholio, lošimų, kitų azartinių žaidimų ir kita, ir turintys elgesio ir emocijų sutrikimų, kuriems reikia pagerinti dvasinę savijautą, grąžinti mokymosi motyvaciją, gydytojui neurologui ar vaikų ir paauglių psichiatrui rekomendavus;

10.3.3. į suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos 16–17 metų dirbančio jaunimo klases priimami nepilnamečiai, pageidaujantys tęsti nutrauktą mokslą ir dirbti;

10.3.4. į produktyvaus mokymo mokyklą priimami 15–17 metų asmenys, turintys mokymosi sunkumų arba grįžę į švietimo sistemą po iškritimo, norintys socializuotis, pritapti švietimo sistemoje per pasirinktą ir asmeniškai patrauklią darbo veiklą;

10.3.5. į sanatorijos mokyklą, bendrosios mokyklos sanatorijos skyrių priimami vaikai, atvykę gydytis į medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigą;

10.3.6. į ligoninės mokyklą, bendrosios mokyklos ligoninės skyrių gydytojo leidimu priimami vaikai, kurie stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje medicinos pagalbą, numatomi gydyti ilgiau kaip 21 kalendorinę dieną;

10.3.7. į nuotolinio mokymo mokyklą, nuotolinio mokymo gimnaziją priimami asmenys, pageidaujantys nuotoliniu būdu tęsti mokymąsi pagal bendrojo ugdymo programas, turintys sveikatos, įgimtų, įgytų sutrikimų, elgesio sutrikimų, kai elgesio sutrikimai trunka ilgiau nei 6 mėnesius ir yra kitos psichinės būklės simptomų, ar dėl nepalankių aplinkos veiksnių negalintys lankyti bendrojo ugdymo mokyklos, besigydantys namie, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigoje, stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje medicinos pagalbą, laikinai į užsienį išvykę; suaugę asmenys nuotoliniu būdu mokytis pagal suaugusiųjų bendrojo ugdymo programas; nuolat užsienyje gyvenantys asmenys – mokytis lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos;

10.3.8. į vaikų socializacijos centrą priimami asmenys, kuriems yra paskirta vidutinės priežiūros priemonė pagal Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 157-7969) nustatytus pagrindus. Į vaikų socializacijos centrą taip pat gali būti siunčiami vaikai Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (Žin., 2000, Nr. 89-2741) nustatytais atvejais, kai jiems skiriama auklėjamojo poveikio priemonė – atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą;

10.3.9. į nepilnamečių tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos mokyklą, bendrosios mokyklos nepilnamečių tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos skyrių priimami nepilnamečiai, kuriems laikinai atimta ar apribota laisvė;

10.3.10. į tardymo izoliatoriaus ar (ir) pataisos įstaigos suaugusiųjų mokyklą, bendrosios mokyklos tardymo izoliatoriaus ar (ir) pataisos įstaigos suaugusiųjų skyrių priimami asmenys, kuriems laikinai atimta ar apribota laisvė, gavę tardymo izoliatoriaus ar (ir) pataisos įstaigos vadovo leidimą;

10.3.11. į lietuvių namus pirmumo teise priimami 7(6)–18 metų lietuvių kilmės tremtinių, politinių kalinių palikuonys, užsieniečių ir Lietuvos piliečių, atvykusių ar grįžusių nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, vaikai, užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių vaikai sąrašo 11 punkte nustatyta tvarka. Į likusias laisvas vietas priimami Vilniaus miesto gyventojų vaikai.

11. Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, grįžę ar atvykę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, nemokantys valstybinės kalbos, į bendrojo ugdymo mokyklas priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 109-3991).

12. Jei per mokslo metus į bendrojo ugdymo mokyklą atvyksta mokinys, gyvenantis jai priskirtoje teritorijoje, ir joje nėra laisvų vietų, jis priimamas į klasę ar grupę vadovaujantis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 25.7 punktu arba siunčiamas į artimiausią tą pačią programą vykdančią bendrojo ugdymo mokyklą.

 

III. PRIĖMIMO Į MOKYKLAS IR JŲ VYKDOMAS FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS KRITERIJAI

 

13. Mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas priimami asmenys, ne jaunesni kaip 14 metų.

14. Asmenys mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas priimami vadovaujantis profesinio mokymo programų nustatytais reikalavimais. Specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų turintys asmenys gali būti priimami be reikiamo išsilavinimo.

15. Kai formaliojo profesinio mokymo programa vykdoma kartu su bendrojo ugdymo programa, vadovaujamasi profesinio mokymo programos reikalavimais ir Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu.

16. Asmenys iki 16 metų, neįgiję pagrindinio išsilavinimo, į formaliojo profesinio mokymo programas priimami mokytis kartu su pagrindinio ugdymo programos dalimi.

17. Pirmumo teise, jei prašymų į mokyklos vykdomą formaliojo profesinio mokymo programą yra daugiau nei laisvų vietų, priimami asmenys, turintys aukštesnius mokymosi pasiekimus; našlaičiai; kiti vaikai, turintys rūpintojus; asmenys, turintys darbo patirties pagal siekiamą įgyti kvalifikaciją.

18. Į mokyklos vykdomą formaliojo profesinio mokymo programą priimami asmenys, pateikę Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972) nustatytos formos pažymas dėl sveikatos būklės. Dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų specialiųjų ugdymosi poreikių turintys asmenys iki 21 metų į mokyklos vykdomą profesinio mokymo programą priimami, pateikę pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) pažymą dėl programos pritaikymo.

19. Į mokyklą mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas priimami užsieniečiai, pateikę dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

20. Asmenys, kuriems atimta ar apribota laisvė, į mokyklą mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas priimami pateikę pažymas apie sveikatos būklės tinkamumą atitinkamoms formaliojo profesinio mokymo programoms ir gavę nepilnamečių tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos arba tardymo izoliatoriaus ar (ir) pataisos įstaigos vadovo leidimą.

 

_________________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-445, 2011-03-17, Žin., 2011, Nr. 33-1566 (2011-03-19), i. k. 1112070ISAK000V-445

Nr. V-1369, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 96-4533 (2011-07-23), i. k. 1112070ISAK00V-1369

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-91, 2006-01-17, Žin., 2006, Nr. 8-303 (2006-01-21), i. k. 1062070ISAK0ISAK-91

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 "Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-445, 2007-03-19, Žin., 2007, Nr. 33-1207 (2007-03-20), i. k. 1072070ISAKISAK-445

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 "Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-2433, 2007-12-14, Žin., 2007, Nr. 136-5545 (2007-12-22), i. k. 1072070ISAKSAK-2433

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 "Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-445, 2011-03-17, Žin., 2011, Nr. 33-1566 (2011-03-19), i. k. 1112070ISAK000V-445

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 "Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1369, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 96-4533 (2011-07-23), i. k. 1112070ISAK00V-1369

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 "Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo