Suvestinė redakcija nuo 2020-10-20

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 103-3797, i. k. 1041100NUTA00000822

 

TAR pastaba. iki LRV  2020-10-14  nutarimo Nr. 1129 įsigaliojimo pateikti prašymai dėl licencijos dublikatų išdavimo nebus nagrinėjami, o sumokėta valstybės rinkliava už licencijos dublikato išdavimą grąžinama Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 10 straipsnio ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1129, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-19, i. k. 2020-21658

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 822 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

Nauja redakcija nuo 2019-06-21:

Nr. 591, 2019-06-12, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09970

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ paTVIRTINIMO

 

2004 m. birželio 29 d. Nr. 822

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                            ALGIRDAS MONKEVIČIUS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 822

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. birželio 12 d.nutarimo Nr. 591

redakcija)

 

 

formaliojo profesinio MOKYMO LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatoma   formaliojo profesinio mokymo licencijos (toliau – licencija) Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims (toliau – juridiniai ar fiziniai asmenys) išdavimo, papildymo, patikslinimo, dokumentų nagrinėjimo, atsisakymo licencijas išduoti, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros, informacijos viešinimo tvarka.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Profesinio mokymo įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir Licencijavimo pagrindų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“.

3. Licencijas išduoda, papildo, atsisako jas išduoti, licencijų duomenis patikslina, licencijų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina ir galiojimą panaikina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, vadovaudamasi Švietimo įstatymu, Profesinio mokymo įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu ir Taisyklėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1129, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-19, i. k. 2020-21658

 

4. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija licencijos išdavimo, papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo duomenis perduoda Licencijų registrui šio registro nuostatuose nustatyta tvarka ir įrašo Licencijų informacinėje sistemoje vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo 151 straipsniu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1129, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-19, i. k. 2020-21658

 

5. Licenciją gauti siekiantis juridinis ar fizinis asmuo turi galimybę informaciją ir (ar) dokumentus licencijai gauti pateikti ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos priimtus sprendimus, taip pat kitą susijusią informaciją gauti, o juridinis ar fizinis asmuo, turintis licenciją (toliau  licencijos turėtojas ) – su licencijuojama veikla susijusią informaciją ir (arba) dokumentus pateikti ir atitinkamus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos priimtus sprendimus, taip pat kitą susijusią informaciją gauti tiesiogiai, siunčiant per atstumą (siunčiant registruotu paštu, per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu, kitomis elektroninėmis priemonėmis ir panašiai), taip pat per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija teikia jos priimtus sprendimus, taip pat kitą susijusią informaciją, pasirinkdama tokį informavimo būdą, kuris atitinka pareiškėjo dokumentų ar informacijos pateikimo būdą, ar informuoja tokiu būdu, kurį nurodė pareiškėjas, arba abipusiškai suderintu būdu.

6. Iš juridinio ar fizinio asmens neturi būti reikalaujama pateikti dokumentų ir (ar) informacijos, kuriuos juridiniai ar fiziniai asmenys jau yra pateikę Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, išskyrus tuos atvejus, kai juridinio ar fizinio asmens Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pateikti duomenys ir (ar) informacija pasikeičia, taip pat kuriuos, vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 8 punktu, gali gauti pati Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.