Suvestinė redakcija nuo 2013-07-28

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 103-3784, i. k. 1041100NUTA00000809

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. birželio 28 d. Nr. 809

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr.1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 93-3987; 2004, Nr. 56-1944) :

1. Išdėstyti 3.40 punktą taip:

„3.40.

licencijos gaminti alų, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinius išdavimą

2500 litų“.

 

 

2. Išdėstyti 3.41 punktą taip:

„3.41.

licencijos gaminti alkoholio produktus, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, išdavimą

10000 litų“.

 

 

3. Išdėstyti 3.42 punktą taip:

„3.42.

licencijos gaminti alkoholio produktus, įskaitant alkoholinius gėrimus, išdavimą

10000 litų“.

 

 

4. Pripažinti netekusiais galios 3.43 ir 3.44 punktus.

5. Neteko galios nuo 2013-07-28

Punkto naikinimas:

Nr. 668, 2013-07-17, Žin. 2013, Nr. 82-4088 (2013-07-27), i. k. 1131100NUTA00000668

 

6. Pripažinti netekusiu galios 4.311 punktą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                      ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 668, 2013-07-17, Žin., 2013, Nr. 82-4088 (2013-07-27), i. k. 1131100NUTA00000668

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios