Suvestinė redakcija nuo 2023-04-28

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 100-3724, i. k. 1041100NUTA00000801

 

TAR pastaba. 2023-04-26 nutarimo Nr. 304 nuostatos, išskyrus šio nutarimo 1.1 papunktį (dėstomas 14.9 pp.), 1.2 papunktį (dėstomas 17.2 pp.) ir 1.5 papunktį (papildoma  27.14 pp.), pradedamos taikyti, kai 2023 m. naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirenka į pirmuosius posėdžius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 304, 2023-04-26, paskelbta TAR 2023-04-27, i. k. 2023-08122

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

Nauja redakcija nuo 2016-03-09:

Nr. 200, 2016-03-02, paskelbta TAR 2016-03-08, i. k. 2016-04374

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL IŠMOKŲ VAIKAMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. birželio 28 d. Nr. 801

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, 15 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 16 straipsnio 1 dalimi, 17 straipsnio 8 dalimi, 21 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 246, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-18, i. k. 2019-04254

 

Patvirtinti Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatus (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                               ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                               VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801

 

IŠMOKŲ VAIKAMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 200, 2016-03-02, paskelbta TAR 2016-03-08, i. k. 2016-04374

 

1. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato kreipimosi dėl Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme nustatytų išmokų (toliau – išmokos), jų skyrimo ir mokėjimo tvarką, dokumentus, būtinus išmokoms gauti, užsienio valstybės mokymo įstaigų mokymo programų atitikties Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnyje nurodytoms programoms nustatymo tvarką, faktinės gyvenamosios vietos nustatymo tvarką, bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo ir su juo bendrai gyvenančių asmenų duomenų apie gautas pajamas patikrinimo ir informavimo apie sprendimą nutraukti išmokų mokėjimą tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 245, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

Nr. 1785, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7171 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001785

Nr. 200, 2016-03-02, paskelbta TAR 2016-03-08, i. k. 2016-04374

Nr. 246, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-18, i. k. 2019-04254

 

11. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Išmokų vaikams įstatyme vartojamas sąvokas.

Papildyta punktu:

Nr. 246, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-18, i. k. 2019-04254

 

2. Išmokos vaikams, atsižvelgiant į išmokos rūšį, skiriamos ir mokamos Išmokų vaikams įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytiems asmenims.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Nr. 1160, 2011-10-05, Žin., 2011, Nr. 123-5827 (2011-10-13), i. k. 1111100NUTA00001160

 

3. Nuostatuose nustatyta išmokų mokėjimo tvarka taikoma ir tais atvejais, kai, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, yra taikomas Išmokų vaikams įstatymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Nr. 1160, 2011-10-05, Žin., 2011, Nr. 123-5827 (2011-10-13), i. k. 1111100NUTA00001160

Nr. 221, 2018-03-07, paskelbta TAR 2018-03-14, i. k. 2018-03909

 

4. Išmokas skiria ir moka savivaldybės administracija, vadovaudamasi Išmokų vaikams įstatymu, šiais Nuostatais ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka, jeigu Europos Sąjungos reglamentai, tarptautinės sutartys nenumato kitų išmokų skyrimo sąlygų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Nr. 1785, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7171 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001785

Nr. 200, 2016-03-02, paskelbta TAR 2016-03-08, i. k. 2016-04374

Nr. 629, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13357

 

5. Neteko galios nuo 2018-03-15

Punkto naikinimas:

Nr. 221, 2018-03-07, paskelbta TAR 2018-03-14, i. k. 2018-03909

Punkto pakeitimai:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

 

II SKYRIUS
KREIPIMASIS DĖL IŠMOKŲ

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 200, 2016-03-02, paskelbta TAR 2016-03-08, i. k. 2016-04374

 

6. Fiziniai asmenys dėl išmokų, išskyrus globos (rūpybos) išmoką ir (ar) globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą, kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją, o jeigu asmenų gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jie neįtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurios teritorijoje faktiškai gyvena, administraciją. Jeigu vaikų (asmenų), besimokančių užsienio valstybės mokymo įstaigoje pagal mokymo programas, atitinkančias Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatytas mokymo programas, gyvenamoji vieta iki išvykstant mokytis nebuvo deklaruota ir jie nebuvo įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, dėl išmokos vaikui vaikai (asmenys) kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje jie iki išvykimo faktiškai gyveno, administraciją. Juridiniai asmenys dėl išmokų, išskyrus globos (rūpybos) išmoką ir (ar) globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą, kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje įregistruota juridinio asmens buveinė, administraciją.

Vaikų, kuriems globa (rūpyba) nustatyta iki 2006 m. gruodžio 31 d. imtinai, išskyrus tuos, kuriems, vadovaujantis Išmokų vaikams įstatymo 11 straipsnio 6 dalies 2 punktu, išmoka nemokama, globėjai (rūpintojai) dėl globos (rūpybos) išmokos ir (ar) globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje globėjai (rūpintojai) Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją, o jeigu globėjų (rūpintojų) gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jie neįtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurios teritorijoje jie faktiškai gyvena, administraciją, juridiniai asmenys – į savivaldybės, kurios teritorijoje įregistruota juridinio asmens buveinė, administraciją.

Vaikų, kuriems globa (rūpyba) nustatyta po 2007 m. sausio 1 d. imtinai, globėjai (rūpintojai) dėl globos (rūpybos) išmokos ir (ar) globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo kreipiasi į savivaldybės, kurios vaiko teisių apsaugos institucijos teikimu vaikui nustatyta globa (rūpyba), administraciją. Vaikų, kuriems globa (rūpyba) nustatyta ne Lietuvos Respublikoje ir jos vykdymą perėmė Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija, globėjai (rūpintojai) dėl globos (rūpybos) išmokos ir (ar) globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo kreipiasi į savivaldybės, kurios vaiko teisių apsaugos institucija perėmė vaiko globos (rūpybos) vykdymą, administraciją.

Asmenys, turintys teisę gauti globos (rūpybos) išmoką pagal Išmokų vaikams įstatymo 11 straipsnio 2 dalį, kurie mokosi Lietuvos Respublikos bendrojo ugdymo mokyklose arba kurių mokymą vykdo profesinio mokymo teikėjai, arba kurie studijuoja aukštosiose mokyklose, kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje veikia mokykla, administraciją. Asmenys, besimokantys ar studijuojantys užsienio valstybės mokymo įstaigoje, dėl globos (rūpybos) išmokos kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka yra deklaravę gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją. Jeigu iki išvykstant mokytis ar studijuoti į užsienio valstybės mokymo įstaigą asmenų gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota ir jie nebuvo įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, jie kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje iki išvykimo faktiškai gyveno, administraciją. Buvę vaiko globėjai (rūpintojai), turintys teisę gauti globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą pagal Išmokų vaikams įstatymo 12 straipsnio 4 dalį, kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje veikia buvusių globotinių (rūpintinių), kurie pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo liko pas juos gyventi ir yra jų išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas), bendrojo ugdymo mokykla ar profesinio mokymo teikėjas, administraciją.

Vaiko tėvų įgalioti asmenys dėl išmokų kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje vaiko tėvas ar motina Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją, o jeigu nė vienas iš vaiko tėvų nedeklaravęs gyvenamosios vietos arba nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurios teritorijoje yra deklaruota vaiko gyvenamoji vieta arba jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją. Jeigu vaiko gyvenamoji vieta nedeklaruota arba jeigu jis neįtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, dėl išmokų vaiko tėvų įgalioti asmenys kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje yra faktinė vaiko gyvenamoji vieta, administraciją.

Asmenys, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, turi būti taikomas Išmokų vaikams įstatymas, jeigu nė vienas iš vaiko tėvų ir vaikas nedeklaravę gyvenamosios vietos arba nėra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą bei faktiškai negyvena Lietuvos Respublikoje, dėl išmokų kreipiasi į savivaldybės, kurioje vienas iš tėvų dirba, administraciją.

Asmenų, Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka nedeklaravusių gyvenamosios vietos ir neįtrauktų į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, faktinė gyvenamoji vieta nustatoma vadovaujantis asmens, pateikusio prašymą gauti išmoką (toliau – pareiškėjas), pateikta informacija ir duomenimis, taip pat valstybės, žinybiniuose registruose arba valstybės, savivaldybių informacinėse sistemose esančiais duomenimis, pagrindžiančiais asmenų ekonominius, socialinius ar asmeninius interesus toje savivaldybėje.

Tais atvejais, kai, įvertinus pareiškėjo pateiktą informaciją ir duomenis apie gyvenamąją vietą, paaiškėja, kad jie netikslūs ar klaidingi, ir (ar) valstybės, žinybiniuose registruose arba valstybės, savivaldybių informacinėse sistemose nėra duomenų apie pareiškėją, gyvenamoji vieta patikrinama savivaldybės administracijos socialinių darbuotojų ir (ar) kitų savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ar savivaldybės administracijos darbuotojų ir surašomas socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytos formos buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Nr. 105, 2017-02-22, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03052

Nr. 221, 2018-03-07, paskelbta TAR 2018-03-14, i. k. 2018-03909

Nr. 246, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-18, i. k. 2019-04254

Nr. 115, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-13, i. k. 2020-03247

Nr. 179, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04332

 

7. Neteko galios nuo 2017-02-25

Punkto naikinimas:

Nr. 105, 2017-02-22, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03052

Punkto pakeitimai:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Nr. 1255, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 104-5398 (2010-09-02), i. k. 1101100NUTA00001255

Nr. 1531, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 164-7815 (2011-12-31), i. k. 1111100NUTA00001531

 

8. Kreipimosi dėl išmokos diena laikoma diena, kurią pateiktas prašymas skirti išmoką. Jei kreipiantis dėl išmokos su prašymu pateikiami ne visi reikiami dokumentai, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį, o šis įteikiamas pareiškėjui jo prašyme nurodytu informavimo būdu. Visi trūkstami dokumentai, reikalingi išmokai skirti, pateikiami ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos. Jeigu pareiškėjas per vieną mėnesį nepateikia reikiamų dokumentų, jo prašymas laikomas nepateiktu. Jei pateikiamas prašymas skirti kelių rūšių išmokas, bet per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos nepateikiami vienai iš jų skirti reikalingi dokumentai, prašymas laikomas nepateiktu tik dėl tos išmokos, kuriai skirti trūksta dokumentų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Nr. 105, 2017-02-22, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03052

Nr. 221, 2018-03-07, paskelbta TAR 2018-03-14, i. k. 2018-03909

Nr. 179, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04332

 

9. Dėl išmokų skyrimo gali kreiptis vienas iš vaiką auginančių tėvų (įtėvių), bendrai gyvenančių asmenų, globėjas (rūpintojas), buvęs vaiko globėjas (rūpintojas), asmuo, vaiko laikinosios priežiūros pas fizinius asmenis ar laikino apgyvendinimo pas fizinius asmenis metu laikinai prižiūrintis vaiką, pats pilnametis asmuo, turintis teisę gauti išmoką, arba visiškai veiksniu (emancipuotu) pripažintas ar susituokęs nepilnametis vaikas, turintis teisę gauti išmoką, vaikas nuo 14 iki 18 metų, turintis tėvų ar rūpintojų sutikimą kreiptis dėl jam priklausančios išmokos vaikui skyrimo, pats nepilnametis vaikas, turintis teisę gauti išmoką už savo vaiką ar vienkartinę išmoką nėščiai moteriai, arba šių asmenų įgalioti asmenys, taip pat neveiksnių šioje srityje asmenų globėjai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Nr. 1531, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 164-7815 (2011-12-31), i. k. 1111100NUTA00001531

Nr. 105, 2017-02-22, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03052

Nr. 246, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-18, i. k. 2019-04254

Nr. 115, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-13, i. k. 2020-03247

Nr. 179, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04332

 

III SKYRIUS
DOKUMENTAI, BŪTINI ATITINKAMAI IŠMOKAI GAUTI

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 200, 2016-03-02, paskelbta TAR 2016-03-08, i. k. 2016-04374

 

10. Kreipiantis dėl bet kurios Išmokų vaikams įstatyme nustatytos išmokos, būtina pateikti vieną iš asmens, turinčio teisę gauti išmoką, tapatybę patvirtinančių dokumentų – pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas), išskyrus Nuostatų 19 punkte nustatytus atvejus, ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytos formos prašymą skirti atitinkamą išmoką. Fizinio ar juridinio asmens, turinčio teisę gauti išmoką, įgaliotas asmuo turi pateikti vieną iš savo asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, išskyrus Nuostatų 19 punkte nustatytus atvejus, dokumentus, nurodytus Nuostatų III skyriuje, ir įgaliojimą.

Jei dėl atitinkamos išmokos skyrimo kreipiasi asmenys, kurie pripažinti ribotai veiksniais šioje srityje, jie turi pateikti savivaldybės administracijai dokumentus, nurodytus Nuostatų III skyriuje, ir dokumentus, patvirtinančius rūpybos nustatymą ir rūpintojo paskyrimą, bei rūpintojo sutikimą dėl asmens, kuris pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje, kreipimosi skirti išmoką.

Jei dėl išmokos vaikui skyrimo kreipiasi vaikai nuo 14 iki 18 metų, jie turi pateikti savivaldybės administracijai dokumentus, nurodytus Nuostatų III skyriuje, ir vieno iš vaiką auginančių tėvų ar rūpintojų laisvos formos sutikimą dėl vaiko kreipimosi skirti išmoką.

Jei dėl atitinkamos išmokos skyrimo kreipiasi vaiko tėvas ar motina, su kuriuo teismo sprendimu nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, jie turi pateikti savivaldybės administracijai dokumentus, nurodytus Nuostatų III skyriuje, ir teismo sprendimą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Nr. 105, 2017-02-22, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03052

Nr. 221, 2018-03-07, paskelbta TAR 2018-03-14, i. k. 2018-03909

Nr. 246, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-18, i. k. 2019-04254

Nr. 179, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04332

 

11. Kreipiantis dėl vienkartinės išmokos gimusiam vaikui paskyrimo, įskaitant atvejus, kai vaikas gimė gyvas, tačiau mirė nesukakęs 3 mėnesių, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, būtina pateikti vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą, kai vaikui globa (rūpyba) nustatyta šeimoje ar šeimynoje, – dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju), ir (ar) šeimynos registravimo dokumentą. Kreipiantis dėl vienkartinės išmokos įvaikintam vaikui paskyrimo, būtina pateikti įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti ir, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Nr. 965, 2007-09-11, Žin., 2007, Nr. 100-4071 (2007-09-22), i. k. 1071100NUTA00000965

Nr. 1785, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7171 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001785

Nr. 105, 2017-02-22, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03052

Nr. 221, 2018-03-07, paskelbta TAR 2018-03-14, i. k. 2018-03909

 

12. Kreipiantis dėl išmokos vaikui skyrimo, atsižvelgiant į aplinkybes, lemiančias asmens teisę į išmoką (toliau – aplinkybės), būtina:

12.1. pateikti mokymo įstaigos pažymą, jeigu 18–24 metų asmuo mokosi, ir šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose. Jei vaikas (asmuo) mokosi užsienio valstybės mokymo įstaigoje, būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius mokymąsi pagal mokymo programas, atitinkančias Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatytas mokymo programas. Savivaldybių administracijos užsienio valstybės mokymo įstaigų mokymo programų atitiktį Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytoms mokymo programoms nustato įvertinusios pareiškėjo dokumentuose pateiktą informaciją apie mokymo įstaigą, mokymo dalykus, besimokančio asmens amžių ir (ar) kitą informaciją, leidžiančią nustatyti, kad asmuo mokosi pagal nustatytas programas. Jeigu pagal pareiškėjo pateiktus dokumentus savivaldybių administracijos negali nustatyti užsienio valstybės mokymo įstaigos mokymo programos atitikties Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatytoms mokymo programoms, jos raštu per 5 darbo dienas nuo dokumentų, patvirtinančių mokymąsi užsienio valstybės mokymo įstaigoje, gavimo savivaldybės administracijoje dienos kreipiasi į Studijų kokybės vertinimo centrą;

12.2. pateikti dirbančių (taip pat savarankiškai dirbančių) pilnamečių vaikų (įvaikių) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant laikotarpį nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos) ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, kreipimosi mėnesį ir (ar) už laikotarpį, pagal kurį apskaičiuojamos vidutinės bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų mėnesio pajamos išmokai gauti, kaip nustatyta Išmokų vaikams įstatymo 17 straipsnio 7 dalyje, gautų pajamų dydį patvirtinančius dokumentus;

12.3. prašyme pažymėti duomenis apie bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų vidutinių mėnesio pajamų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje ir tenkančių vienam asmeniui per mėnesį, dydį, apskaičiuotą pagal praėjusių kalendorinių metų pajamas, gautas iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos;

12.4. jei pagal praėjusių kalendorinių metų vidutines mėnesio pajamas bendrai gyvenantys asmenys arba globėjas (rūpintojas) ir su juo bendrai gyvenantys asmenys neturėjo teisės gauti išmokos vaikui, pajamoms sumažėjus, pateikti per praėjusius 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų gautų pajamų, nustatytų Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, dydį patvirtinančius dokumentus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 629, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13357

 

12.5. pateikti dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);

12.6. pateikti įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti;

12.7. pateikti teismo sprendimą dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu, jeigu vaikas emancipuotas;

12.8. pateikti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba) išduotą neįgalumo lygio ar darbingumo lygio pažymą arba kitus dokumentus, patvirtinančius vaikui nustatytą neįgalumo lygį ar asmeniui nustatytą darbingumo lygį (nurodomas vaiko (asmens) vardas, pavardė, gimimo data, nustatytas neįgalumo lygis ar darbingumo lygis, terminas, kuriam nustatytas neįgalumo lygis ar darbingumo lygis), jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 179, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04332

 

12.9. pateikti mokymo įstaigos išduotą pažymą, jei vaikui (asmeniui) akademines atostogas mokymo įstaiga suteikė dėl ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros (nurodomas vaiko (asmens) vardas, pavardė, gimimo data, suteiktų akademinių atostogų patvirtinimas, jų suteikimo data ir terminas), jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 179, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04332

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Nr. 105, 2017-02-22, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03052

Nr. 246, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-18, i. k. 2019-04254

 

13. Kreipiantis dėl išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, būtina pateikti karinio vieneto, kuriame privalomosios pradinės karo tarnybos karys atlieka tarnybą, išduotą pažymą apie atliekamą privalomąją pradinę karo tarnybą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1531, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 164-7815 (2011-12-31), i. k. 1111100NUTA00001531

Nr. 753, 2014-07-30, paskelbta TAR 2014-08-01, i. k. 2014-10777

 

14. Kreipiantis dėl globos (rūpybos) išmokos ir (ar) globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo, atsižvelgiant į aplinkybes, būtina pateikti:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1531, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 164-7815 (2011-12-31), i. k. 1111100NUTA00001531

14.1. Neteko galios nuo 2008-11-30

Punkto naikinimas:

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin. 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

 

14.2. dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);

14.3. Neteko galios nuo 2018-03-15

Punkto naikinimas:

Nr. 221, 2018-03-07, paskelbta TAR 2018-03-14, i. k. 2018-03909

Punkto pakeitimai:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

 

14.4. Neteko galios nuo 2006-10-20

Punkto naikinimas:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin. 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Punkto pakeitimai:

Nr. 278, 2005-03-14, Žin., 2005, Nr. 35-1154 (2005-03-17), i. k. 1051100NUTA00000278

 

14.5. teismo sprendimą dėl išlaikymo vaikui priteisimo, jeigu vaikui priteistas išlaikymas;

14.6. duomenis apie praėjusį iki kreipimosi mėnesį ar kreipimosi mėnesį gautą išlaikymą, jeigu išlaikymas priteistas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis (pažymą iš įmonės, įstaigos ar organizacijos, kai išlaikymas mokamas iš darbo užmokesčio, pašto perlaidas, kai išlaikymas vaikui gaunamas paštu, ir kita). Jeigu globėjas (rūpintojas) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis priteisto išlaikymo praėjusį mėnesį negavo, jis raštu tai patvirtina prašyme;

Punkto pakeitimai:

Nr. 965, 2007-09-11, Žin., 2007, Nr. 100-4071 (2007-09-22), i. k. 1071100NUTA00000965

Nr. 1255, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 104-5398 (2010-09-02), i. k. 1101100NUTA00001255

Nr. 221, 2018-03-07, paskelbta TAR 2018-03-14, i. k. 2018-03909

 

14.7. mokymo įstaigos išduotą pažymą, jei vaikas (asmuo) mokosi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo teikėjo ar aukštosios mokyklos bendrabutyje arba vaikų socializacijos centre (nurodomas vaiko (asmens) vardas, pavardė, gimimo data ir mokymosi bei išlaikymo patvirtinimas), jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Nr. 1531, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 164-7815 (2011-12-31), i. k. 1111100NUTA00001531

Nr. 221, 2018-03-07, paskelbta TAR 2018-03-14, i. k. 2018-03909

Nr. 179, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04332

 

14.8. Neteko galios nuo 2008-11-30

Punkto naikinimas:

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin. 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

 

14.9. mokyklos pažymą, jei emancipuotas ar susituokęs nepilnametis vaikas ar vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi, jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1531, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 164-7815 (2011-12-31), i. k. 1111100NUTA00001531

Nr. 304, 2023-04-26, paskelbta TAR 2023-04-27, i. k. 2023-08122

 

14.10. mokymo įstaigos išduotą pažymą, jei vaikui (asmeniui) akademines atostogas mokymo įstaiga suteikė dėl ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros (nurodomas vaiko (asmens) vardas, pavardė, gimimo data, suteiktų akademinių atostogų patvirtinimas, jų suteikimo data ir terminas), jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 179, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04332

 

14.11. laisvos formos rašytinį buvusio globotinio (rūpintinio), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, likusio gyventi pas buvusį globėją (rūpintoją) ir jo išlaikomo (nemokamai gaunančio nakvynę, maistą ir kitas paslaugas), patvirtinimą, kuriame turi būti nurodyti buvusio globotinio (rūpintinio) ir buvusio globėjo (rūpintojo) duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos, kurioje gyvena buvęs globėjas (rūpintojas) ir išlaikomas buvęs globotinis (rūpintinis), adresas), patvirtinimas, kad buvęs globotinis (rūpintinis) likęs gyventi pas buvusį globėją (rūpintoją) ir yra jo išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas), data, iki kurios buvęs globotinis (rūpintinis) gyvens pas buvusį globėją (rūpintoją) ir bus jo išlaikomas (gaus nakvynę, maistą ir kitas paslaugas), ir patvirtinimas, kad apie pasikeitusias aplinkybes (kad buvęs globotinis (rūpintinis) nebegyvena pas buvusį globėją (rūpintoją) ir nėra jo išlaikomas, apie nutrauktą mokymąsi (data)) savivaldybės administracijai buvęs globotinis (rūpintinis) įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo aplinkybių pasikeitimo dienos;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 179, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04332

 

14.12. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotą neįgalumo lygio pažymą ar kitus dokumentus, patvirtinančius vaikui nustatytą neįgalumo lygį (nurodomas vaiko vardas, pavardė, gimimo data, nustatytas neįgalumo lygis, terminas, kuriam nustatytas neįgalumo lygis), jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose.   

Papildyta papunkčiu:

Nr. 179, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04332

 

141. Kreipiantis dėl išmokos įvaikinus vaiką, būtina pateikti:

141.1. vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;

141.2. įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti.

Papildyta punktu:

Nr. 221, 2018-03-07, paskelbta TAR 2018-03-14, i. k. 2018-03909

 

142. Kreipiantis dėl vaiko laikinosios priežiūros išmokos, būtina pateikti Vaiko laikinosios priežiūros organizavimo vaiko ir tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą gyvenamojoje vietoje / vaiką laikinai prižiūrinčių asmenų gyvenamojoje vietoje akto ir Vaiko laikinosios priežiūros nutraukimo akto ar Vaiko laikino apgyvendinimo akto, išduodamų Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos ar jos įgalioto teritorinio skyriaus, kopijas, jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose.

Papildyta punktu:

Nr. 115, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-13, i. k. 2020-03247

 

15. Kreipiantis dėl vienkartinės išmokos įsikurti, atsižvelgiant į aplinkybes, būtina:

15.1. pateikti dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą;

15.2. pateikti teismo sprendimą dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu, jeigu vaikas emancipuotas;

15.3. Neteko galios nuo 2017-02-25

Punkto naikinimas:

Nr. 105, 2017-02-22, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03052

 

15.3. pateikti gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, įregistruotą viešame registre, jeigu vienkartinė išmoka įsikurti naudojama būsto nuomai. Tais atvejais, kai būstas nuomojamas užsienio valstybėje ar asmenys gyvena mokymosi įstaigos bendrabutyje, būtina pateikti nuomos sutartį (ir) ar kitus dokumentus, patvirtinančius būsto nuomos faktą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 221, 2018-03-07, paskelbta TAR 2018-03-14, i. k. 2018-03909

 

15.4. pateikti mokymo įstaigos pažymą, patvirtinančią, kad asmuo mokosi ar studijuoja, jeigu vienkartinė išmoka įsikurti naudojama studijų ir neformaliojo švietimo kainai padengti ar mokymosi priemonėms įsigyti, arba darbo sutartį ar kitus dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo dirba, jeigu vienkartinė išmoka įsikurti naudojama darbo priemonėms įsigyti. Šių dokumentų pateikti nereikia, jeigu duomenys apie mokymąsi, studijavimą ar darbą yra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 246, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-18, i. k. 2019-04254

 

15.5. pateikti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, kuriuo patvirtinama asmens teisė vairuoti atitinkamos kategorijos motorinę transporto priemonę, jei vienkartinė išmoka įsikurti naudojama automobiliui, mopedui, motociklui įsigyti, jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 246, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-18, i. k. 2019-04254

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 179, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04332

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 245, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

 

16. Kreipiantis dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai, būtina pateikti sveikatos priežiūros įstaigos išduotą pažymą apie nėštumą arba, vaikui gimus, vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

Punkto pakeitimai:

Nr. 105, 2017-02-22, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03052

 

17. Kreipiantis dėl išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, būtina pateikti:

17.1. vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;

17.2. mokymo įstaigos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad vaikas (asmuo) mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, doktorantūroje ar rezidentūroje (nurodomas asmens vardas, pavardė, gimimo data, mokymosi (studijavimo) patvirtinimas), arba, baigus mokslus ar studijas, mokymo įstaigos išduotą mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą, patvirtinantį įgytą pagrindinį, vidurinį išsilavinimą ar profesinę kvalifikaciją. Šių dokumentų pateikti nereikia, jeigu duomenys apie mokymąsi yra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 221, 2018-03-07, paskelbta TAR 2018-03-14, i. k. 2018-03909

Nr. 246, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-18, i. k. 2019-04254

Nr. 179, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04332

Nr. 304, 2023-04-26, paskelbta TAR 2023-04-27, i. k. 2023-08122

 

17.3. įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti;

17.4. dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju).

17.5. mokymo įstaigos išduotą pažymą, jei vaikui (asmeniui) akademines atostogas mokymo įstaiga suteikė dėl ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros (nurodomas vaiko (asmens) vardas, pavardė, gimimo data, suteiktų akademinių atostogų patvirtinimas, jų suteikimo data ir terminas), jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 179, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04332

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 278, 2005-03-14, Žin., 2005, Nr. 35-1154 (2005-03-17), i. k. 1051100NUTA00000278

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Nr. 200, 2016-03-02, paskelbta TAR 2016-03-08, i. k. 2016-04374

Nr. 105, 2017-02-22, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03052

 

18. Kreipiantis dėl išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, jeigu duomenų apie vaikų gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, būtina pateikti vaikų gimimo faktą patvirtinančius dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 105, 2017-02-22, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03052

 

19. Prašymas ir dokumentai, reikalingi atitinkamai išmokai skirti, gali būti pateikti asmeniškai atvykus į savivaldybės administraciją, pašto siunta, elektroniniu paštu arba kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokia elektroninė paslauga, per kurjerį arba atstovą, kurio teisė atstovauti turi būti įrodyta notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, patvirtintu įgaliojimu.

Jeigu prašymas ir dokumentai, reikalingi atitinkamai išmokai skirti, teikiami asmeniškai atvykus į savivaldybės administraciją, padaromos ir patvirtinamos pateiktų dokumentų, išskyrus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kopijos, ir dokumentai grąžinami juos pateikusiam asmeniui.

Jeigu prašymas ir dokumentai, reikalingi atitinkamai išmokai skirti, teikiami per atstovą arba siunčiami pašto siunta, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis arba per kurjerį, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų, įskaitant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kopijos, išskyrus šiame punkte nustatytus atvejus, kai asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.

Jeigu prašymas ir dokumentai, reikalingi atitinkamai išmokai skirti, siunčiami elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus, o prašymą ir dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.

Jeigu prašymas ir dokumentai, reikalingi atitinkamai išmokai skirti, teikiami elektroninių ryšių priemonėmis ir jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, leidžianti nustatyti asmens tapatybę, prašymą ir dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 105, 2017-02-22, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03052

Nr. 179, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04332

 

20. Savivaldybės administracija gautą prašymą ir prie jo pridėtus reikiamus dokumentus tą pačią dieną registruoja ir išduoda (arba išsiunčia) pranešimą apie prašymo ir dokumentų gavimą, nurodydama jų registravimo datą. Elektroninių ryšių priemonėmis gautas prašymas registruojamas ir tvarkomas Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Nr. 200, 2016-03-02, paskelbta TAR 2016-03-08, i. k. 2016-04374

Nr. 179, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04332

 

IV SKYRIUS
IŠMOKŲ SKYRIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 200, 2016-03-02, paskelbta TAR 2016-03-08, i. k. 2016-04374

 

21. Išmokos skiriamos savivaldybės administracijos sprendimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1785, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7171 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001785

Nr. 221, 2018-03-07, paskelbta TAR 2018-03-14, i. k. 2018-03909

Nr. 304, 2023-04-26, paskelbta TAR 2023-04-27, i. k. 2023-08122

 

22. Jei prašymas dėl atitinkamos išmokos skyrimo pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokia elektroninė paslauga, savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą dėl atitinkamos išmokos skyrimo ar neskyrimo, informaciją apie priimtą sprendimą (nurodoma data) tą pačią dieną pateikia elektroninių paslaugų sistemos paslaugos teikimo eigos stebėsenos modulyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Nr. 1255, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 104-5398 (2010-09-02), i. k. 1101100NUTA00001255

Nr. 221, 2018-03-07, paskelbta TAR 2018-03-14, i. k. 2018-03909

Nr. 179, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04332

 

23. Apskaičiuojant bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų vidutines pajamas, tenkančias vienam asmeniui per mėnesį, skaičiuojamos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nurodytos gautos pajamos:

23.1. išskaičiavus gyventojų pajamų mokestį, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas, jeigu iš Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nurodytų pajamų yra išskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos;

23.2. įskaitant kalendoriniais metais ar laikotarpiu, pagal kurį skaičiuojamos pajamos teisei į išmoką vaikui nustatyti, gautas sumas į pajamas tų mėnesių, kuriais jos išmokėtos;

23.3. piniginių lėšų vaikui išlaikyti (alimentų) neįskaitant į jas mokančio asmens pajamas;

23.4. neįskaitant globojamo vaiko, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, gautų pajamų į globėjų (rūpintojų) gautas pajamas ir nenustatant jam tenkančios pajamų dalies; į bendrai gyvenančių asmenų auginamų vaikų skaičių globojamas vaikas įskaitomas. Jeigu kreipiantis dėl išmokos vaikui bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų skaičius pasikeitęs, palyginti su laikotarpiu, pagal kurį skaičiuojamos gautos pajamos teisei į išmoką nustatyti, vidutinės pajamos, tenkančios vienam asmeniui per mėnesį, apskaičiuojamos sudedant kiekvieno kreipimosi metu bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų sudėtyje esančio asmens pajamas, gautas per vertinamą laikotarpį arba šio laikotarpio dalį tų asmenų, kurie bendrai gyvenančiais asmenimis tapo per vertinamą laikotarpį, ir dalijant pajamų sumą iš kreipimosi metu nurodyto asmenų skaičiaus ir vertinamo laikotarpio kalendorinių mėnesių skaičiaus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 629, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13357

 

23.5. pajamas iš žemės ūkio veiklos skaičiuojant pagal šios veiklos apskaitos dokumentus, netaikant pajamų nustatymo pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus žemės ūkio veiklos pajamų, įvertintų pagal sąlygines išlaidas, normatyvus arba pajamų normą hektarui žemės ūkio naudmenų;

23.6. skaičiuojant bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų gautas pajamas tuo laikotarpiu, pagal kurį nustatoma teisė į išmoką vaikui, jeigu kreipiamasi dėl išmokos mokėjimo už praėjusį laikotarpį;

23.7. skaičiuojant bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų pajamas, gautas vykdant individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą, atskaičius leidžiamus atskaitymus;

23.8. įskaitant gautą socialinę pašalpą ir neįskaitant išmokos vaikui, būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir karštam vandeniui kompensacijų;

23.9. neįskaitant Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nurodytos pajamų dalies;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 629, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13357

 

23.10. neįskaitant pilnamečių vaikų (įvaikių) iki 24 metų, kurie įskaitomi į bendrai gyvenančių asmenų sudėtį pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, gautų pajamų.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 115, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-13, i. k. 2020-03247

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1531, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 164-7815 (2011-12-31), i. k. 1111100NUTA00001531

Nr. 246, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-18, i. k. 2019-04254

 

24. Neteko galios nuo 2011-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 245, 2009-04-01, Žin. 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

Punkto pakeitimai:

Nr. 245, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

Nr. 1785, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7171 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001785

 

24. Pasibaigus kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui, bet ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 25 dienos socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (toliau – SPIS) valdytojas, vadovaudamasis Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais socialinės apsaugos ir darbo ministro, pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) užklausą dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos turimų duomenų apie bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų, kurių auginamiems ir (ar) globojamiems vaikams naujai per praėjusį laikotarpį paskirta išmoka vaikui, gautas pajamas. Valstybinei mokesčių inspekcijai neteikiama užklausa dėl globojamo vaiko, kuriam mokama globos (rūpybos) išmoka ir (ar) našlaičių pensija, ir bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų, gaunančių socialinę pašalpą arba socialinę paramą mokiniams, duomenų.

Papildyta punktu:

Nr. 346, 2011-03-23, Žin., 2011, Nr. 36-1731 (2011-03-26), i. k. 1111100NUTA00000346

Punkto pakeitimai:

Nr. 1531, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 164-7815 (2011-12-31), i. k. 1111100NUTA00001531

Nr. 200, 2016-03-02, paskelbta TAR 2016-03-08, i. k. 2016-04374

Nr. 246, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-18, i. k. 2019-04254

 

25. Neteko galios nuo 2017-02-25

Punkto naikinimas:

Nr. 105, 2017-02-22, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03052

Punkto pakeitimai:

Nr. 278, 2005-03-14, Žin., 2005, Nr. 35-1154 (2005-03-17), i. k. 1051100NUTA00000278

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Nr. 245, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

Nr. 1531, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 164-7815 (2011-12-31), i. k. 1111100NUTA00001531

Nr. 753, 2014-07-30, paskelbta TAR 2014-08-01, i. k. 2014-10777

 

26. Jeigu periodinė išmoka skiriama ne už visą mėnesį, jos dydis apskaičiuojamas proporcingai to mėnesio kalendorinių dienų, už kurias išmoka skiriama, skaičiui.

Išmokos, išskyrus vienkartines išmokas, mokamos už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

 

27. Savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą skirti išmokas:

27.1. jas moka, iki atsiranda aplinkybių, turinčių įtakos išmokos dydžio pasikeitimui, išmokos mokėjimo sustabdymui ar nutraukimui;

27.2. skiria ir moka išmoką vaikui, nustatytą Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje, iki vaikui sukaks 18 metų arba iki nepilnametis vaikas bus pripažintas emancipuotu ar sudarys santuoką. Pasibaigus paskirtos išmokos vaikui mokėjimo laikotarpiui, kai vaikui sukanka 18 metų arba kai nepilnametis vaikas pripažįstamas emancipuotu, arba kai nepilnametis vaikas sudaro santuoką, jeigu šie asmenys arba vyresni kaip 18 metų asmenys ir toliau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant asmenis, kurių mokymą pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa vykdo profesinio mokymo teikėjai, iki šie asmenys baigs bendrojo ugdymo programą, taip pat asmenis akademinių atostogų, profesinio mokymo teikėjų suteiktų dėl ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros, laikotarpiu), dėl tolesnio išmokos vaikui skyrimo, bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 23 metai, asmenys turi teisę kreiptis per Išmokų vaikams įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą ir pateikti dokumentus, nurodytus Nuostatų III skyriuje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 115, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-13, i. k. 2020-03247

Nr. 179, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04332

 

27.3. papildomai skiria ir moka išmoką vaikui, nustatytą Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 3 punkte, neįgaliam vaikui iki nustatyto neįgalumo lygio termino pabaigos, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 18 metų arba iki nepilnametis neįgalus vaikas bus pripažintas emancipuotu ar sudarys santuoką. Jeigu, pasibaigus paskirtos išmokos vaikui mokėjimo laikotarpiui, neįgalumo lygis vaikui nustatomas pakartotinai, savivaldybės administracijai gavus iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos duomenis apie pakartotinį neįgalumo lygio nustatymą (nurodoma vaiko vardas, pavardė, gimimo data, pakartotinio neįgalumo lygio nustatymo data ir terminas) arba išmokos gavėjui pateikus dokumentus, nurodytus Nuostatų 12.8 papunktyje, išmokos mokėjimas vaikui iki 18 metų tęsiamas be atskiro prašymo, bet ne ilgiau negu iki nustatyto neįgalumo lygio termino pabaigos. Pasibaigus paskirtos išmokos vaikui mokėjimo laikotarpiui, kai vaikui sukanka 18 metų arba kai nepilnametis vaikas pripažįstamas emancipuotu, arba kai nepilnametis vaikas sudaro santuoką, jeigu šie asmenys arba vyresni kaip 18 metų asmenys, kuriems nustatytas 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, ir toliau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant asmenis, kurių mokymą pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa vykdo profesinio mokymo teikėjai, iki šie asmenys baigs bendrojo ugdymo programą, taip pat asmenis akademinių atostogų, profesinio mokymo teikėjų suteiktų dėl ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros, laikotarpiu), dėl tolesnio išmokos vaikui skyrimo nustatytam 55 procentų ir mažesnio darbingumo lygio terminui, bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 23 metai, asmenys turi teisę kreiptis per Išmokų vaikams įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą ir pateikti dokumentus, nurodytus Nuostatų III skyriuje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 115, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-13, i. k. 2020-03247

Nr. 179, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04332

 

27.4. papildomai skiria ir moka išmoką vaikui, nustatytą Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte, vertinant bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų pajamas, nustatytas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai, išskyrus atvejį, kai socialinė parama mokiniams bendrai gyvenantiems asmenims paskirta pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 15 straipsnio 4 dalies 4 punktą. Papildomai išmoka vaikui, nustatyta Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte, skiriama ir mokama 12 mėnesių arba trumpesnį laikotarpį, jeigu vaikas sukanka Išmokų vaikams įstatymo nustatytą amžių, iki kurio gali būti mokama išmoka, arba ši išmoka pradedama mokėti ir kitam tų pačių bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) auginamam ir (ar) globojamam vaikui, suvienodinant jau mokamos ir kitam vaikui skiriamos išmokos mokėjimo laikotarpį. Pasibaigus papildomai paskirtos išmokos vaikui mokėjimo laikotarpiui, dėl tolesnio išmokos vaikui skyrimo asmuo turi teisę kreiptis per Išmokų vaikams įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą ir pateikti dokumentus, nurodytus Nuostatų III skyriuje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 115, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-13, i. k. 2020-03247

Nr. 629, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13357

Nr. 179, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04332

 

27.5. papildomai skiria ir moka išmoką vaikui, nustatytą Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 2 punkte, kol ne mažiau kaip trys bendrai gyvenančių asmenų vaikai įskaitomi į bendrai gyvenančių asmenų sudėtį pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, įskaitant ir dirbančius (taip pat savarankiškai dirbančius) nesusituokusius ir savo vaikų (įvaikių) neauginančius pilnamečius vaikus (įvaikius) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, taip pat pilnamečius vaikus (įvaikius) nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, nevertinant jų gaunamų pajamų, arba kol globėjas (rūpintojas) augina ir (ar) globoja ne mažiau kaip tris vaikus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 115, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-13, i. k. 2020-03247

 

27.6. skiria ir moka išmoką vaikui vienam iš vaiką auginančių tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) (įtėvių), bendrai gyvenančių asmenų, globėjui (rūpintojui), emancipuotam ar susituokusiam nepilnamečiam vaikui, vaikui nuo 14 iki 18 metų, turinčiam tėvų ar rūpintojų sutikimą, ar pilnamečiam asmeniui, turinčiam teisę gauti išmoką. Jei bendrai gyvenantys asmenys turi teisę į papildomai skiriamą išmoką vaikui, nustatytą Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punkte, prašymą dėl išmokos skyrimo turi pateikti vienas iš bendrai gyvenančių asmenų;

27.7. skiria ir moka išmokas asmenims, nurodytiems Išmokų vaikams įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje, išskyrus Išmokų vaikams įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytus asmenis, iki asmenų, besikreipiančių dėl išmokų, dokumentų, patvirtinančių jų teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, galiojimo termino pabaigos, bet ne ilgiau, iki asmuo turi teisę gauti išmoką. Jeigu, paskirtos išmokos mokėjimo laikotarpiui pasibaigus, išmokos gavėjai pateikia savivaldybės administracijai dokumentus, patvirtinančius jų teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, sprendimą skirti ir mokėti priklausančias išmokas savivaldybės administracija priima be atskiro prašymo;

27.8. sustabdo išmokos mokėjimą, jeigu nepateikiamos Nuostatų 12.1, 14.7 ir 14.9 papunkčiuose nurodytos pažymos, jei šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose, iki pažymos bus pateiktos;

27.9. globos (rūpybos) išmoką moka šeimynai, globos centrui ar socialinės globos įstaigai, jeigu besimokantis vyresnis negu 18 metų asmuo lieka gyventi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) šeimynoje, globos centre ar socialinės globos įstaigoje, kurioje iki pilnametystės jam buvo nustatyta globa (rūpyba);

27.10. skiria ir moka globos (rūpybos) išmoką, nustatytą Išmokų vaikams įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 4 punkte, neįgaliam vaikui jo globos (rūpybos) laikotarpiu iki nustatyto neįgalumo lygio termino pabaigos, bet ne ilgiau, iki vaikui sukaks 18 metų arba iki nepilnametis vaikas bus pripažintas emancipuotu ar sudarys santuoką. Jeigu, pasibaigus paskirtos globos (rūpybos) išmokos mokėjimo laikotarpiui, neįgalumo lygis vaikui nustatomas pakartotinai, savivaldybės administracijai gavus iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos duomenis apie pakartotinį neįgalumo lygio nustatymą (nurodoma vaiko vardas, pavardė, gimimo data, pakartotinio neįgalumo lygio nustatymo data ir terminas) arba išmokos gavėjui pateikus dokumentus, nurodytus Nuostatų 14.12 papunktyje, globos (rūpybos) išmokos, nustatytos Išmokų vaikams įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 4 punkte, mokėjimas vaikui iki 18 metų tęsiamas be atskiro prašymo, bet ne ilgiau negu iki neįgalumo lygio termino pabaigos. Jeigu, pasibaigus paskirtos globos (rūpybos) išmokos mokėjimo laikotarpiui, neįgalumo lygis vaikui pakartotinai nenustatomas, globos (rūpybos) išmokos mokėjimas vaikui iki 18 metų tęsiamas be atskiro prašymo, jam mokant Išmokų vaikams įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose nustatytą globos (rūpybos) išmoką;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 179, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04332

 

27.11. informuoja išmokos gavėją apie priimtą sprendimą nutraukti ar sustabdyti išmokos mokėjimą asmens prašyme nurodytu informavimo būdu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 304, 2023-04-26, paskelbta TAR 2023-04-27, i. k. 2023-08122

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 179, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04332

 

27.12. išskaičiuoja iš išmokų, mokamų pagal Išmokų vaikams įstatymą, dėl gavėjo kaltės permokėtą išmokos sumą, kol ji bus visa išskaičiuota. Jeigu išmokos mokėjimas nutraukiamas, o visa permokėta išmokos suma negrąžinta arba neišskaičiuota, išmokos gavėjas bei savivaldybės administracija susitaria ir sudaro sutartį dėl permokėtos išmokos sumos grąžinimo, o nesusitarus negrąžinta ar neišskaičiuota permokėta išmokos suma išieškoma teismo tvarka, jeigu, įvertinus savivaldybės administracijos specialistų, atliekančių veiksmus dėl išmokos permokos išieškojimo teismo tvarka, darbo valandinį įkainį, veiksmams atlikti skiriamą darbo laiką ir su šiais veiksmais susijusias kitas išmokų vaikams administravimo išlaidas, su išieškojimu susijusios administravimo išlaidos neviršija išieškotinos sumos;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 179, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04332

 

27.13. duomenis ir (ar) informaciją, susijusią su išmokų skyrimu ir mokėjimu, registruoja SPIS;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 179, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04332

 

27.14. iš valstybės ir žinybinių registrų arba valstybės informacinių sistemų gavusi duomenis apie globos (rūpybos) išmokos gavėjui paskirtą ar perskaičiuotą našlaičio pensiją ir (ar) vaiko išlaikymo išmoką ir (arba) išmokos gavėjui pateikus duomenis apie gautą ar negautą vaikui išlaikyti skirtą periodinę išmoką (antstolio pažymą, laisvos formos rašytinį patvirtinimą ir kt.), perskaičiuoja globos (rūpybos) išmokos dydį ir tęsia jos mokėjimą be atskiro prašymo, bet ne ilgiau, iki išmokos gavėjas turi teisę ją gauti.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 304, 2023-04-26, paskelbta TAR 2023-04-27, i. k. 2023-08122

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1531, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 164-7815 (2011-12-31), i. k. 1111100NUTA00001531

Nr. 221, 2018-03-07, paskelbta TAR 2018-03-14, i. k. 2018-03909

Nr. 246, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-18, i. k. 2019-04254

 

28. Neteko galios nuo 2017-02-25

Punkto naikinimas:

Nr. 105, 2017-02-22, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03052

Punkto pakeitimai:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Nr. 200, 2016-03-02, paskelbta TAR 2016-03-08, i. k. 2016-04374

 

281. Jei bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) auginamam ir (ar) globojamam neįgaliam vaikui (asmeniui) papildomai paskirta išmoka vaikui, nustatyta Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 3 punkte, ir kiti bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) auginami ir (ar) globojami vaikai (asmenys) įgyja teisę ir kreipiasi dėl išmokos vaikui, nustatytos Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punkte, ir jos mokėjimo laikotarpis yra ilgesnis nei išmokos, paskirtos neįgaliam vaikui (asmeniui), neįgaliam vaikui (asmeniui) papildomai išmoka vaikui skiriama iš naujo pagal Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punktą be atskiro prašymo. Tais atvejais, kai bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) auginamam ir (ar) globojamam neįgaliam vaikui (asmeniui) papildomai paskirtos išmokos vaikui, nustatytos Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 3 punkte, mokėjimo laikotarpis yra ilgesnis nei kitiems bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) auginamiems ir (ar) globojamiems vaikams (asmenims) papildomai skiriamos išmokos vaikui, nustatytos Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punkte, neįgaliam vaikui (asmeniui) paskirtos išmokos vaikui mokėjimo laikotarpis nekeičiamas. Jei bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) auginamiems ir (ar) globojamiems vaikams (asmenims) paskirta išmoka vaikui, nustatyta Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punkte, ir šių asmenų auginamas ir (ar) globojamas neįgalus vaikas (asmuo) įgyja (įgijo) teisę gauti išmoką vaikui, nustatytą Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 3 punkte, ir jos mokėjimo laikotarpis yra ilgesnis nei išmokos, paskirtos pagal Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punktą, savivaldybės administracijai gavus iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos duomenis apie neįgalumo nustatymą arba išmokos gavėjui pateikus dokumentus, nurodytus Nuostatų 12.8 papunktyje, neįgaliam vaikui (asmeniui) papildomai išmoka vaikui skiriama iš naujo pagal Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 3 punktą be atskiro prašymo, o jeigu išmokos, nustatytos Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 3 punkte, kurią neįgalus vaikas (asmuo) įgyja (įgijo) teisę gauti, mokėjimo laikotarpis trumpesnis nei išmokos, paskirtos pagal Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punktą, šios paskirtos išmokos vaikui mokėjimo laikotarpis nekeičiamas.

Papildyta punktu:

Nr. 115, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-13, i. k. 2020-03247

 

29. Jeigu globos (rūpybos) išmokos gavėjui už 2 ar daugiau mėnesių iš karto išmokama našlaičių pensija ar piniginės lėšos vaikui išlaikyti, jų gavimo mėnesį mokamos globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp globos (rūpybos) išmokos gavėjui nustatyto globos (rūpybos) išmokos dydžio bei tą mėnesį už 2 ar daugiau mėnesių iš karto išmokėtos našlaičių pensijos ar piniginių lėšų vaikui išlaikyti dydžio.

Jeigu vaikas (asmuo) išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo teikėjo ar aukštosios mokyklos bendrabutyje arba vaikų socializacijos centre ir gauna našlaičių pensiją ir (arba) vaikui išlaikyti kas mėnesį mokamą periodinę išmoką, jam mokama globos (rūpybos) išmoka, lygi skirtumui tarp Išmokų vaikams įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatyto globos (rūpybos) išmokos dydžio bei gaunamos našlaičių pensijos ir (arba) vaikui išlaikyti kas mėnesį mokamos periodinės išmokos dydžio.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Nr. 1531, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 164-7815 (2011-12-31), i. k. 1111100NUTA00001531

Nr. 105, 2017-02-22, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03052

Nr. 221, 2018-03-07, paskelbta TAR 2018-03-14, i. k. 2018-03909

Nr. 246, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-18, i. k. 2019-04254

Nr. 179, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04332

 

30. Globos (rūpybos) išmoka ir (ar) globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo ar panaikinimo, globėjo ar rūpintojo paskyrimo, atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų, vaiko įvaikinimo atveju skiriami arba jų mokėjimas nutraukiamas nuo teismo sprendimo (nutarties) įsiteisėjimo dienos, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas (nutartis) ar jo dalis dėl globos (rūpybos) arba įvaikinimo vykdoma skubiai arba teismas nustato konkretų vykdymo terminą.

Papildyta punktu:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Punkto pakeitimai:

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Nr. 1160, 2011-10-05, Žin., 2011, Nr. 123-5827 (2011-10-13), i. k. 1111100NUTA00001160

Nr. 105, 2017-02-22, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03052

 

31. Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skiriama nuo vaiko tėvo ar motinos paskyrimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą datos. Vaikui, gimusiam po jo tėvo ar motinos paskyrimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą datos, ši išmoka skiriama nuo vaiko gimimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 753, 2014-07-30, paskelbta TAR 2014-08-01, i. k. 2014-10777

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

 

32. Asmenims, patiriantiems socialinę riziką, išmokos teikiamos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1531, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 164-7815 (2011-12-31), i. k. 1111100NUTA00001531

Nr. 221, 2018-03-07, paskelbta TAR 2018-03-14, i. k. 2018-03909

Nr. 629, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13357

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

 

V SKYRIUS
KREIPIMOSI DĖL IŠMOKŲ TERMINAI

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 200, 2016-03-02, paskelbta TAR 2016-03-08, i. k. 2016-04374

 

33. Vienkartinė išmoka gimusiam vaikui skiriama, jeigu dėl jos kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos. Vaiko globėjui ji mokama, jeigu jis kreipiasi per 6 mėnesius nuo globos nustatymo dienos, bet ne vėliau kaip, iki vaikui sukaks pusantrų metų, ir jeigu vienkartinė išmoka už šį vaiką anksčiau nebuvo išmokėta. Vienkartinė išmoka įvaikintam vaikui skiriama, jeigu dėl jos kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko įvaikinimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

 

34. Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, išmoka vaikui, išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, globos (rūpybos) išmoka, išmoka įvaikinus vaiką ir globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas skiriami ir mokami nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų išmokai skirti pateikimo savivaldybės administracijai dienos, o jeigu prašymo ir visų reikiamų dokumentų pateikimo diena nesutampa, – nuo prašymo skirti išmoką pateikimo savivaldybės administracijai dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1531, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 164-7815 (2011-12-31), i. k. 1111100NUTA00001531

Nr. 753, 2014-07-30, paskelbta TAR 2014-08-01, i. k. 2014-10777

Nr. 105, 2017-02-22, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03052

Nr. 221, 2018-03-07, paskelbta TAR 2018-03-14, i. k. 2018-03909

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

 

35. Vienkartinė išmoka įsikurti skiriama, jeigu prašymą skirti šią išmoką asmuo pateikė savivaldybės administracijai iki jam sukako 25 metai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

 

351. Vaiko laikinosios priežiūros išmoka skiriama, jeigu dėl jos buvo kreiptasi pasibaigus vaiko laikinajai priežiūrai pas fizinius asmenis ar laikinam apgyvendinimui pas fizinius asmenis, bet ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko laikinosios priežiūros pas fizinius asmenis ar vaiko laikino apgyvendinimo pas fizinius asmenis pirmos dienos.

Papildyta punktu:

Nr. 115, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-13, i. k. 2020-03247

 

36. Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai skiriama, jeigu dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo dienos, kurią moteriai buvo likę 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

 

VI SKYRIUS
IŠMOKŲ MOKĖJIMAS“.

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 200, 2016-03-02, paskelbta TAR 2016-03-08, i. k. 2016-04374

 

37. Išmoka, išskyrus išmoką vaikui, kai vaikui globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje, globos centre ar socialinės globos įstaigoje, pervedama per Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotą kredito įstaigą ar kitą mokėjimo paslaugų teikėją į pareiškėjo nurodytą asmeninę, šeimynos, globos centro, socialinės globos įstaigos ar vaiko vardu atidarytą sąskaitą. Jei vaikui globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje, globos centre ar socialinės globos įstaigoje, išmoka vaikui pervedama į vaiko vardu atidarytą sąskaitą. Išmokų gavėjams, gyvenantiems Lietuvos Respublikos teritorijoje, išmokos gali būti išmokamos savivaldybių administracijų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktose mokėjimo įstaigose (jų padaliniuose). Išmoka gali būti mokama savivaldybės kasoje. Išmokos gavimo būdą, išskyrus atvejus, nurodytus Išmokų vaikams įstatymo 19 straipsnyje ir 24 straipsnio 3 punkte, pasirenka jos gavėjas, jo įgaliotas asmuo, taip pat neveiksnaus ar ribotai veiksnaus šioje srityje asmens globėjas ar rūpintojas, vienas iš asmens, kuriam paskirta išmoka, tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Nr. 1531, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 164-7815 (2011-12-31), i. k. 1111100NUTA00001531

Nr. 200, 2016-03-02, paskelbta TAR 2016-03-08, i. k. 2016-04374

Nr. 221, 2018-03-07, paskelbta TAR 2018-03-14, i. k. 2018-03909

Nr. 246, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-18, i. k. 2019-04254

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

 

38. Išmoka gali būti mokama pagal įgaliojimą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

 

39. Jeigu išmokos gavėjas, gaunantis periodinę išmoką, persikelia gyventi į kitą savivaldybę, išmokos mokėjimas ankstesnėje savivaldybėje nutraukiamas išmokėjus išmoką už tą mėnesį, kurį asmuo pakeitė gyvenamąją vietą. Jeigu pareiškėjo gyvenamoji vieta pasikeitė ir jis dėl išmokų ankstesnėje savivaldybėje nesikreipė, išmokas už praėjusį laikotarpį, kai asmuo turi teisę jas gauti, moka ta savivaldybė, kurioje asmuo kreipimosi dėl išmokų metu yra deklaravęs gyvenamąją vietą arba įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, o asmeniui, nedeklaravusiam gyvenamosios vietos ir neįtrauktam į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – savivaldybė, kurioje asmuo faktiškai gyvena. Pasikeitus globėjui (rūpintojui), už praėjusį laikotarpį priklausančios neišmokėtos išmokos išmokamos toje savivaldybėje, kurioje jos buvo paskirtos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Nr. 221, 2018-03-07, paskelbta TAR 2018-03-14, i. k. 2018-03909

Nr. 115, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-13, i. k. 2020-03247

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

 

40. Vienkartinė išmoka įsikurti grynaisiais pinigais neišmokama, išskyrus tuos atvejus, kai lieka nepanaudota mažesnė negu 2 bazinių socialinių išmokų dydžio išmokos dalis, kuri gali būti išmokama grynaisiais pinigais pačiam išmokos gavėjui. Savivaldybės administracijos sprendimu vienkartinė išmoka įsikurti pervedama viso dydžio arba dalimis tiesiogiai kredito teikėjui, būsto savininkui, automobilio pardavėjui, darbų atlikėjui, kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui pagal pareiškėjo pateiktus dokumentus, patvirtinančius būsto įsigijimą, automobilio įsigijimą, baldų, namų apyvokos reikmenų ar vaizdo ir garso, buitinės technikos įsigijimą, būsto nuomą, atliktus remonto darbus ir pan., ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų pateikimo dienos. Ši išmoka turi būti panaudota per 24 mėnesius nuo sprendimo skirti išmoką priėmimo dienos, o nepanaudotą išmokos sumą savivaldybės administracija grąžina į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Nr. 246, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-18, i. k. 2019-04254

Nr. 304, 2023-04-26, paskelbta TAR 2023-04-27, i. k. 2023-08122

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

 

41. Neteko galios nuo 2018-03-15

Punkto naikinimas:

Nr. 221, 2018-03-07, paskelbta TAR 2018-03-14, i. k. 2018-03909

Punkto pakeitimai:

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

 

42. Valstybinė mokesčių inspekcija, gavusi užklausą iš SPIS valdytojo, turimus duomenis apie išmokos vaikui gavėjų ir jų šeimos narių praėjusių kalendorinių metų pajamas į SPIS centrinę duomenų bazę pateikia: I ir II ketvirčių gavėjų ir jų šeimos narių turimus duomenis – iki rugpjūčio 25 d., III ir IV ketvirčių – per 30 dienų nuo asmens duomenų Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikimo

Papildyta punktu:

Nr. 346, 2011-03-23, Žin., 2011, Nr. 36-1731 (2011-03-26), i. k. 1111100NUTA00000346

 

43. SPIS valdytojas SPIS duomenų teikėjų ir savivaldybių duomenų apie išmokėtas socialines išmokas pagrindu patikrina išmokos vaikui gavėjo pateiktus duomenis apie praėjusių kalendorinių metų pajamas ir, nustatęs duomenų apie pajamas neatitikimų, informaciją apie juos perduoda savivaldybei, kurioje asmuo buvo pateikęs prašymą gauti išmoką

Papildyta punktu:

Nr. 346, 2011-03-23, Žin., 2011, Nr. 36-1731 (2011-03-26), i. k. 1111100NUTA00000346

 

44. Savivaldybės administracija, iš SPIS valdytojo gavusi informaciją apie gavėjų pateiktus klaidingus duomenis apie pajamas, informuoja išmokos gavėją apie nustatytus neatitikimus, galimybę pateikti papildomą informaciją, įrodančią teisę gauti išmoką, nurodo permokėtą dėl gavėjo kaltės išmokos sumą, asmens teisę grąžinti neteisėtai gautą sumą ir priimtą sprendimą dėl permokėtos išmokos vaikui sumos išskaičiavimo ar išieškojimo teismo tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 346, 2011-03-23, Žin., 2011, Nr. 36-1731 (2011-03-26), i. k. 1111100NUTA00000346

 

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 200, 2016-03-02, paskelbta TAR 2016-03-08, i. k. 2016-04374

 

42. Neteko galios nuo 2011-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 245, 2009-04-01, Žin. 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

Punkto pakeitimai:

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Nr. 245, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

 

43. Neteko galios nuo 2011-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 245, 2009-04-01, Žin. 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

Papildyta punktu:

Nr. 245, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

 

44. Neteko galios nuo 2011-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 245, 2009-04-01, Žin. 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

Papildyta punktu:

Nr. 245, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

 

45. Savivaldybės administracijos sprendimai dėl asmens teisės gauti išmokas skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 200, 2016-03-02, paskelbta TAR 2016-03-08, i. k. 2016-04374

Nr. 304, 2023-04-26, paskelbta TAR 2023-04-27, i. k. 2023-08122

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Nr. 245, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

 

46. Neteko galios nuo 2011-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 245, 2009-04-01, Žin. 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

Papildyta punktu:

Nr. 245, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

Punkto pakeitimai:

Nr. 1785, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7171 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001785

 

46. Išmoka vaikui mokama iki sprendime skirti ir mokėti išmoką vaikui nurodyto mokėjimo termino pabaigos, jeigu nėra aplinkybių, turinčių įtakos išmokos mokėjimui (vaikas mirė, pasikeitė jo gyvenamoji vieta, jis išvyko ir kita).

Papildyta punktu:

Nr. 346, 2011-03-23, Žin., 2011, Nr. 36-1731 (2011-03-26), i. k. 1111100NUTA00000346

 

47. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 246, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-18, i. k. 2019-04254

Punkto pakeitimai:

Nr. 179, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04332

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 278, 2005-03-14, Žin., 2005, Nr. 35-1154 (2005-03-17), i. k. 1051100NUTA00000278

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 "Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 "Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 965, 2007-09-11, Žin., 2007, Nr. 100-4071 (2007-09-22), i. k. 1071100NUTA00000965

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 "Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 "Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 245, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 "Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1785, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7171 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001785

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 "Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1255, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 104-5398 (2010-09-02), i. k. 1101100NUTA00001255

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 "Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 346, 2011-03-23, Žin., 2011, Nr. 36-1731 (2011-03-26), i. k. 1111100NUTA00000346

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 "Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1160, 2011-10-05, Žin., 2011, Nr. 123-5827 (2011-10-13), i. k. 1111100NUTA00001160

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 "Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1531, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 164-7815 (2011-12-31), i. k. 1111100NUTA00001531

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 "Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 753, 2014-07-30, paskelbta TAR 2014-08-01, i. k. 2014-10777

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 200, 2016-03-02, paskelbta TAR 2016-03-08, i. k. 2016-04374

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 105, 2017-02-22, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03052

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 221, 2018-03-07, paskelbta TAR 2018-03-14, i. k. 2018-03909

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 246, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-18, i. k. 2019-04254

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 115, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-13, i. k. 2020-03247

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 629, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13357

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 "Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 179, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04332

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 304, 2023-04-26, paskelbta TAR 2023-04-27, i. k. 2023-08122

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_47cf04b9a97f407ea167d578b913ea0e_end