Suvestinė redakcija nuo 2024-01-01 iki 2024-12-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 92-3364, i. k. 1041100NUTA00000695

 

Nauja redakcija nuo 2023-07-01:

Nr. 467, 2023-06-21, paskelbta TAR 2023-06-22, i. k. 2023-12450

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL STATISTINIŲ RODIKLIŲ APIE VAIKUS SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. birželio 8 d. Nr. 695

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 48 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti Statistinių rodiklių apie vaikus sąrašą (pridedama).

2. Pavesti:

2.1. šiuo nutarimu patvirtintame sąraše išvardytoms atsakingoms institucijoms teikti pirminius duomenis į Valstybės duomenų valdysenos informacinę sistemą;

2.2. Valstybės duomenų agentūrai parengti ir skelbti statistinę informaciją šiuo nutarimu patvirtintame sąraše nurodytu laiku.

Punkto pakeitimai:

Nr. 467, 2023-06-21, paskelbta TAR 2023-06-22, i. k. 2023-12450

 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                               ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS, PAVADUOJANTIS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĄ                                           JUOZAS OLEKAS

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 695

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2023 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 467

redakcija)

 

Statistinių rodiklių apie vaikus sąrašas

 

Eil. nr.

Rodiklio pavadinimas

Parametrai

Statistinės informacijos paskelbimo laikas (mėnuo)

Periodiškumas

Institucija, atsakinga už pirminių duomenų pateikimą

1.

Demografija:

 

 

 

 

1.1.

vaikų skaičius metų pradžioje

iš viso; pagal lytį; pagal amžių; mieste, kaime; pagal savivaldybes; vaikų dalis, palyginti su nuolatinių gyventojų skaičiumi, procentais;

gegužė

metų

Valstybės duomenų agentūra (toliau – Agentūra)

1.2.

gimdymų ir gimusių vaikų skaičius

iš viso gimdymų; daugiavaisių, dvynukų, trynukų; iš viso gimusiųjų; pagal lytį; mieste, kaime; pagal gimimo eiliškumą;

 

iš viso gimusių 1 tūkst. atitinkamo amžiaus moterų; suminis gimstamumo rodiklis TFR;

birželis

 

 

 

liepa

metų

Agentūra

1.3.

pirmą kartą gimdančiųjų skaičius

pagal amžių: iki 15 metų; 15, 16, 17 metų; nuo visų gimdančiųjų, procentais; mieste, kaime;

birželis

metų

Agentūra

1.4.

nesantuokinių vaikų skaičius

iš viso; mieste, kaime; pagal motinos amžių; pagal tėvo amžių; pagal registravimo pagrindą;

birželis

metų

Agentūra

1.5.

santuokų iki 18 metų amžiaus skaičius

iš viso; pagal lytį; iki 16 metų, 16–17 metų; mieste, kaime; santuokinio amžiaus mažinimo priežastys; nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais;

kovas

metų

Agentūra

1.6.

išsituokusių porų, turinčių nepilnamečių bendrų vaikų, skaičius

iš viso; mieste, kaime;

balandis

metų

Agentūra

1.7.

mirusių vaikų skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; mieste, kaime; pagal savivaldybes; pagal priežastis;

 

palyginti su bendru gyventojų skaičiumi, procentais; 100 tūkst. gyventojų;

balandis

 

 

 

liepa

 

metų

Agentūra

1.8.

kūdikių mirtingumas

iš viso iki 1 metų; 1 tūkst. gyvų naujagimių; pagal priežastis; pagal lytį; mieste, kaime; 0–6 dienų, neonatalinis;

rugpjūtis

metų

Agentūra

1.9.

perinatalinis mirtingumas

iš viso; negyvagimių, kūdikių, mirusių iki 1 dienos ir 1–6 dienų;

gegužė

metų

Agentūra

1.10.

vaikų, mirusių nuo tyčinių susižalojimų (savižudybių), skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–9, 10–14, 15–17 metų; mieste, kaime;

 

100 tūkst. gyventojų;

balandis

 

 

rugpjūtis

metų

Higienos institutas

1.11.

vaikų, mirusių nuo išorinių priežasčių (nelaimingų įvykių), skaičius

iš viso; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; pagal lytį; mieste, kaime; pagal priežastis;

 

100 tūkst. gyventojų;

balandis

 

 

rugpjūtis

metų

Higienos institutas

1.12.

gaisruose žuvusių vaikų skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžių; mieste, kaime;

kovas

metų

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2.

Namų ūkių, auginančių vaikus, gyvenimo sąlygos:

 

 

 

 

2.1.

namų ūkių, auginančių vaikus, disponuojamos pajamos

iš viso; pagal pajamų rūšį; iš viso namų ūkių su išlaikomais vaikais; su vienu vaiku, dviem vaikais, trimis ir daugiau vaikų; vienas suaugęs asmuo su išlaikomais vaikais; du suaugę asmenys su išlaikomais vaikais; kiti namų ūkiai su vaikais; namų ūkiai be išlaikomų vaikų.

birželis

metų

Agentūra

2.2.

namų ūkių, auginančių vaikus, vartojimo išlaidos

iš viso; pagal rūšį; namų ūkiai su išlaikomais vaikais; su vienu vaiku, dviem vaikais, trimis ir daugiau vaikų; vienas suaugęs asmuo su išlaikomais vaikais; du suaugę asmenys su išlaikomais vaikais; kiti namų ūkiai su vaikais; namų ūkiai be išlaikomų vaikų;

liepa

kas 5 metus

Agentūra

2.3.

namų ūkių, auginančių vaikus, gyvenamųjų patalpų patogumai

procentais; iš viso namų ūkių su išlaikomais vaikais; su vienu vaiku, dviem vaikais, trimis ir daugiau vaikų; iš viso namų ūkių be išlaikomų vaikų; pagal gyvenamosios patalpos patogumus; vienas suaugęs asmuo su išlaikomais vaikais; du suaugę asmenys su išlaikomais vaikais; kiti namų ūkiai su vaikais;

birželis

kas 3 metus

 

Agentūra

2.4.

materialinio nepritekliaus rodikliai

 

 

iš viso namų ūkių su išlaikomais vaikais; su vienu vaiku, dviem vaikais, trimis ir daugiau vaikų vienas suaugęs asmuo su išlaikomais vaikais; du suaugę asmenys su išlaikomais vaikais; kiti namų ūkiai su vaikais; namų ūkiai be išlaikomų vaikų.

gegužė

metų

Agentūra

2.5.

skurdo rizikos lygis namų ūkiuose, auginančiuose vaikus

procentais; iš viso namų ūkių su išlaikomais vaikais; su vienu vaiku, dviem vaikais, trimis ir daugiau vaikų; vienas suaugęs asmuo su išlaikomais vaikais; du suaugę asmenys su išlaikomais vaikais; kiti namų ūkiai su vaikais;  namų ūkiai be išlaikomų vaikų;

balandis

metų

Agentūra

3.

Sveikata:

 

 

 

 

3.1.

dirbtinių abortų skaičius

pagal amžiaus grupes: iki 15 metų; 15–17 metų; jaunų moterų dirbtinių abortų skaičiaus struktūra; mieste, kaime;

birželis

metų

Higienos institutas

3.2.

kūdikių, maitinamų krūtimi, skaičius

maitintų krūtimi iki 3, 6 mėnesių, absoliučiais skaičiais; nuo bendro kūdikių skaičiaus, procentais;

birželis

metų

Higienos institutas

3.3.

vaikų ligų gydytojų ir specialistų skaičius

iš viso vaikų ligų gydytojų ir specialistų; 10 tūkst. vaikų;

birželis

metų

Higienos institutas

3.4.

naujagimių sveikatos rodikliai

iš viso naujagimių; pagal naujagimių sergamumo rodiklius; neišnešiotų, sveriančių iki 2 500 gramų, absoliučiais skaičiais, nuo visų gimusiųjų, procentais;

birželis

metų

Higienos institutas

3.5.

vaikų profilaktiniai skiepijimai pagal profilaktinių skiepijimų kalendorių

mieste, kaime; pagal ligas, procentais;

birželis

metų

Higienos institutas

3.6.

vaikų profilaktinių tikrinimų rezultatai

vaikų su klausos, regos, laikysenos sutrikimais, kalbos sutrikimais, skolioze skaičius; 1 tūkst. apžiūrėtų vaikų; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; mieste, kaime;

birželis

metų

Higienos institutas

3.7.

vaikų sergamumas ir ligotumas piktybiniais navikais

iš viso pirmą kartą susirgusiųjų; sergančiųjų 100 tūkst. vaikų; sergančiųjų metų pabaigoje; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; mieste, kaime;

birželis

metų

Higienos institutas

3.8.

vaikų sergamumas ir ligotumas psichikos ir elgesio sutrikimais

iš viso pirmą kartą susirgusiųjų; sergančiųjų 100 tūkst. vaikų; sergančiųjų metų pabaigoje; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; mieste, kaime;

birželis

metų

Higienos institutas

3.9.

vaikų sergamumas užkrečiamosiomis ligomis

pagal ligas; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; mieste, kaime; sergančiųjų 100 tūkst. vaikų;

birželis

metų

Higienos institutas

3.10.

vaikų sergamumas ir ligotumas tuberkulioze

iš viso pirmą kartą susirgusiųjų; sergančiųjų 100 tūkst. vaikų; sergančiųjų metų pabaigoje; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; mieste, kaime;

birželis

metų

Higienos institutas

3.11.

vaikų, kuriems per metus pirmą kartą nustatytas neįgalumo lygis, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; mieste, kaime; pagal ligų grupes; pagal neįgalumo lygį: sunkaus, vidutinio, lengvo; pagal individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikio lygį: pirmo lygio, antro lygio, trečio lygio, ketvirto lygio;

birželis

metų

Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra )

3.12.

vaikų, kuriems neįgalumo lygis nustatytas pakartotinai, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; mieste, kaime; pagal ligų grupes; pagal neįgalumo lygį: sunkaus, vidutinio, lengvo; pagal individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikio lygį: pirmo lygio, antro lygio, trečio lygio, ketvirto lygio;

birželis

metų

Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra

3.13.

vaikų, piktnaudžiaujančių alkoholiu, narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: iki 15 metų; 15–17 metų; mieste, kaime; pagal medžiagos, kuria piktnaudžiaujama, rūšį;

birželis

metų

Higienos institutas

4.

Švietimas:

 

 

 

 

4.1.

ugdymo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo programas, ir vietų jose skaičius

iš viso ugdymo įstaigų; iš viso vietų jose; vietų skaičius 3 metų ir vyresniems vaikams;

ugdymo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programą, ir vietų jose skaičius; ugdymo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir vietų jose skaičius; mieste, kaime; pagal savivaldybes;

balandis

metų

Nacionalinė švietimo agentūra

4.2.

vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžių; mieste, kaime; pagal savivaldybes; vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (pagal lygį, grupę);

balandis

metų

Nacionalinė švietimo agentūra

4.3.

vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžių; mieste, kaime; pagal savivaldybes; vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (pagal lygį, grupę);

balandis

metų

Nacionalinė švietimo agentūra

4.4.

bendrojo ugdymo mokyklų, pedagogų ir mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas, skaičius

iš viso mokyklų (ir mokyklų pagal tipus), pedagogų (tik mokytojų); iš viso mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas; pagal lytį; pagal amžių; mieste, kaime; pagal savivaldybes; pagal klases;

balandis

metų

Nacionalinė švietimo agentūra

4.5.

vaikų, ugdomų šeimoje, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžių; mieste, kaime; pagal savivaldybes; vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (pagal lygį, grupę);

balandis

metų

Nacionalinė švietimo agentūra

4.6.

nesimokančių mokykloje vaikų skaičius

iš viso iki 16 metų; pagal lytį; pagal amžių; mieste, kaime; pagal savivaldybes; pagal nesimokymo priežastis;

balandis

metų

Nacionalinė švietimo agentūra

4.7.

mokinių, paliktų kartoti bendrojo ugdymo programos kursą, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžių; mieste, kaime; pagal savivaldybes; mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (pagal lygį, grupę);

balandis

metų

Nacionalinė švietimo agentūra

4.8.

mokinių, baigusių pagrindinio ugdymo programą ir įgijusių pagrindinį išsilavinimą, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžių; mieste, kaime; mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (pagal lygį, grupę);

balandis

metų

Nacionalinė švietimo agentūra

4.9.

mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą ir tais pačiais metais tęsiančių mokslą, skaičius

iš viso; pagal amžių; pagal lytį; mieste, kaime; mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (pagal lygį, grupę);

balandis

metų

Nacionalinė švietimo agentūra

4.10.

mokinių, baigusių vidurinio ugdymo programą ir įgijusių vidurinį išsilavinimą, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžių; mieste, kaime; mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (pagal lygį, grupę); 

balandis

metų

Nacionalinė švietimo agentūra

4.11.

mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą ir  tais pačiais metais tęsiančių mokslą, skaičius

iš viso; pagal amžių; pagal lytį; mieste, kaime; mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (pagal lygį, grupę);

balandis

metų

Nacionalinė švietimo agentūra

4.12.

profesinio mokymo įstaigų ir mokinių, kurie mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programas įstaigose, skaičius

iš viso profesinio mokymo įstaigų; iš viso mokinių, kurie mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programas; pagal lytį; pagal amžių; mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (pagal lygį, grupę); iš viso priimta mokinių; iš viso baigusių ir įgijusių profesinę kvalifikaciją;

balandis

metų

Nacionalinė švietimo agentūra

4.13.

mokinių su negalia, ugdomų įtraukiuoju 
būdu bendros paskirties švietimo įstaigose (bendrosiose klasėse),
skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžių; mieste, kaime; pagal savivaldybes; pagal specialiuosius ugdymosi poreikius (pagal lygį, grupes);

balandis

metų

Nacionalinė švietimo agentūra

4.14.

specialiųjų mokyklų ir mokinių jose, skaičius

iš viso mokyklų; mieste, kaime; pagal savivaldybes; iš viso vaikų jose; pagal lytį; pagal amžių; pagal specialiuosius ugdymosi poreikius (pagal lygį, grupes);

balandis

metų

Nacionalinė švietimo agentūra

4.15.

mokinių, dalyvaujančių neformaliajame vaikų švietime, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžių; mieste, kaime; pagal savivaldybes; pagal neformaliojo vaikų švietimo kryptį;

kovas

metų

Nacionalinė švietimo agentūra

4.16.

specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių, išskyrus gabiuosius, dalyvaujančių neformaliajame vaikų švietime, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžių; mieste, kaime; pagal savivaldybes; pagal neformaliojo vaikų švietimo kryptį;

kovas

metų

Nacionalinė švietimo agentūra

4.17.

mokinių, dalyvavusių vasaros stovyklose, skaičius

iš viso; iš jų gaunantys socialinę paramą, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių; valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų suma, skirta mokinių dalyvavimui vasaros stovyklose;

kovas

metų

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

4.18.

bendrojo ugdymo mokyklų bendrabučių skaičius

iš viso; mokinių juose; pagal lytį; pagal amžių; mieste, kaime; pagal savivaldybes;

kovas

metų

Nacionalinė švietimo agentūra

4.19.

vaikų, kuriems taikyta minimali priežiūros priemonė, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: iki 14 metų, 14–15 metų ir 16–17 metų; mieste, kaime; pagal minimalios priežiūros priemonės skyrimo pagrindus; pagal taikomą minimalios priežiūros priemonę; pagal vykdymo trukmę; kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai;  kuriems priemonės taikymas buvo pratęstas arba pakeistas;  kuriems priemonės taikymas buvo panaikintas nepasibaigus vykdymo terminui;

vasaris

 

metų

Nacionalinė švietimo agentūra

4.20.

vaikų, kuriems taikyta vidutinė priežiūros priemonė, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: iki 14 metų, 14–15 metų ir 16–17 metų; mieste, kaime; pagal vidutinės priežiūros priemonės skyrimo pagrindus; pagal vykdymo trukmę; kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai; kuriems priemonės taikymas buvo pratęstas arba pakeistas; kuriems priemonės taikymas buvo panaikintas nepasibaigus vykdymo terminui;

vasaris

 

metų

Nacionalinė švietimo agentūra

5.

Darbo rinka:

 

 

 

 

5.1.

dirbančių nepilnamečių skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžių: 14, 15, 16, 17 metų; pagal savivaldybes; pagal asmens, draudžiamo nustatytų rūšių (viena ar jų deriniu) valstybiniu socialiniu draudimu, kategoriją (apdraustojo kategoriją);

kovas

metų

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

5.2.

nelegaliai įdarbintų nepilnamečių skaičius

iš viso; pagal nepilnamečio lytį; pagal amžių; mieste, kaime;

kovas

metų

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

6.

Socialinė apsauga:

 

 

 

 

6.1.

šeimų, kurioms teikiama socialinė priežiūra, skaičius

iš viso; pagal pirmines priežastis, dėl kurių skirta socialinė priežiūra; kuriose yra vaikų su negalia; pagal savivaldybes; mieste, kaime;

gegužė

metų

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

6.2.

vaikų, augančių šeimose, kurioms teikiama socialinė priežiūra, skaičius

iš viso; pagal amžiaus grupes: 0–12 mėn., 1–2, 3–6, 7–17 metų; vaikų su negalia (kiekvienoje amžiaus grupėje);

gegužė

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

6.3.

vaikams nustatytos globos (rūpybos) atvejų skaičius

iš viso vaikų; iš viso atvejų; gruodžio 31 dieną; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; mieste, kaime; pagal savivaldybes; iš jų vaikų su negalia; pagal globos rūšį; pagal globos formą; globojančių vaikus šeimų, šeimynų, vaikų globos institucijų, globos centrų;

balandis

 

 

 

 

 

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

6.4.

vaikų, globojamų (rūpinamų) šeimoje, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; mieste, kaime; pagal savivaldybes; vaikų, kurių globėjais (rūpintojais) tapo asmuo, su vaiku susijęs emociniais ryšiais (ne giminaitis), kitas fizinis asmuo / šeima (ne giminaitis), kiti asmenys (giminaičiai), vaiko brolį ir (arba) seserį globojanti (rūpinanti), įvaikinusi šeima, vaiko senelis ar senelė, vaiko sesuo ar brolis, vaiko teta ar dėdė; vaikų su negalia;

balandis

 

 

 

 

 

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

6.5.

vaikų užsienio piliečių, kuriems nustatyta globa (rūpyba), skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; pagal globos (rūpybos) formą: šeimoje, šeimynoje, vaikų globos institucijoje; globos centre; vaikų su negalia; pagal neįgalumo lygį;

balandis

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

6.6.

vaikams nustatytos globos (rūpybos) pagal globos (rūpybos) nustatymo pagrindus atvejų skaičius

iš viso nustatytos globos (rūpybos) atvejų; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; mieste, kaime; pagal savivaldybes; pagal globos (rūpybos) nustatymo pagrindus;

balandis

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

6.7.

duomenys apie šeimas, kurių vaikams buvo nustatyta globa (rūpyba)

iš viso šeimų; vaikų jose; pagal lytį; iki globos (rūpybos) nustatymo vaiką (vaikus) augino abu tėvai, kitas fizinis asmuo / šeima (ne giminaitis), kiti asmenys (giminaičiai), niekas neaugino – neveiksnios nepilnametės kūdikis, niekas neaugino (tėvai nežinomi) – vaikas paliktas gyvybės langelyje, niekas neaugino (tėvai nežinomi)  – vaikas rastas kitose vietose, nuo gimimo iki globos (rūpybos) nustatymo vaikas augo ligoninėje (gimdymo namuose), vaiko senelis ar senelė, vaiko sesuo ar brolis, vaiko teta ar dėdė, viena motina (tėvas), kai nėra duomenų apie tėvą (motiną), vienas iš tėvų (kai kitas iš tėvų yra miręs arba dėl kitų priežasčių neaugino vaiko);

balandis

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

6.8.

vaiko globėjų (rūpintojų) kaita per metus

iš viso vaikų, kuriems pakeistas globėjas (rūpintojas); pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; pagal savivaldybes; vaikų, kurių globėjas (rūpintojas) mirė, atsisakė globoti (rūpinti) vaiką, įstatymų nustatyta tvarka atleistas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų, įstatymų nustatyta tvarka nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų, skaičius; pagal atleidimo nuo globėjo (rūpintojo) pareigų priežastis (dėl savo ar artimųjų ligos, dėl pablogėjusios turtinės padėties, dėl kitų svarbių priežasčių); pagal nušalinimo nuo globėjo (rūpintojo) pareigų priežastis (netinkamai atliko savo pareigas, neužtikrino globojamo (rūpinamo) vaiko interesų apsaugos, naudojosi savo teisėmis savanaudiškais tikslais);

balandis

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

6.9.

vaiko laikinosios globos (rūpybos) pasibaigimo priežastys

iš viso vaikų, kuriems pasibaigė laikinoji globa (rūpyba); vaikas grąžintas tėvams (pagal lytį; 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų), vaikas grąžintas vienam iš tėvų, vaikas sulaukė pilnametystės arba emancipuotas, vaikas įvaikintas, vaikas susituokė; laikinoji globa (rūpyba) pakeista nuolatine globa (rūpyba), globojamas (rūpinamas) vaikas mirė; kita;

balandis

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

6.10.

vaikų globos įstaigų, vietų ir    vaikų jose skaičius

viso; pagal įstaigos tipą ir pavaldumą; pagal savivaldybes; jose vaikų; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; vaikų su negalia;

birželis

metų

Agentūra

6.11.

galimų įvaikinti vaikų skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; mieste, kaime; pagal savivaldybes; vaikų su negalia;

kovas

metų

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba)

6.12.

galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; mieste, kaime; pagal savivaldybes; vaikų su negalia;

kovas

metų

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba

6.13.

įvaikintų vaikų skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; mieste, kaime; pagal savivaldybes; likusių be tėvų globos, sutuoktinių vaikų; įvaikinta užsienio piliečių, Lietuvos Respublikos piliečių; pagal valstybes; vaikų su negalia;

kovas

metų

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba

6.14.

įvaikintų vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; mieste, kaime; pagal savivaldybes; įvaikinta užsienio piliečių, Lietuvos Respublikos piliečių; pagal valstybes; vaikų su negalia;

kovas

metų

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba

6.15.

norinčių įvaikinti vaiką Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, skaičius

iš viso; mieste, kaime; pagal savivaldybes;

kovas

metų

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba

6.16.

norinčių įvaikinti asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, skaičius

iš viso; pagal valstybę;

kovas

metų

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba

6.17.

pareiškimų pagal Konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų skaičius

iš viso; pagal asmens, kuris kreipiasi, institucijos valstybę; dėl grobimo, teisės matytis su vaiku;

kovas

metų

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba

6.18.

nemokamai maitinamų mokinių skaičius

viso; pagal savivaldybes; gavėjai ir nemokamo maitinimo išlaidos, eurais;

vasaris

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

6.19.

išmokų vaikams gavėjų skaičius

iš viso; pagal išmokos rūšį; pagal savivaldybes; mokėjimo išlaidos išmokoms, eurais

vasaris

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

6.20.

vaikų, gavusių socialines paslaugas namuose, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–6, 7–17 metų; pagal savivaldybes; vaikų su negalia; iš socialinę riziką patiriančių šeimų; pagal gautų socialinių paslaugų rūšį;

birželis

metų

Agentūra

6.21.

dienos centruose socialines paslaugas gavę vaikai

iš viso; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–6, 7–17 metų; pagal savivaldybes; vaikų su negalia; iš socialinę riziką patiriančių šeimų;

birželis

metų

Agentūra

6.22.

pranešimų apie galimus vaiko teisių pažeidimus skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; mieste, kaime; pagal savivaldybes; pranešimų apie galimus vaiko teisių pažeidimus skaičius; iš jų nenustatytų vaiko teisių pažeidimų; informacijos apie galimus vaiko teisių pažeidimus pranešėjas;

gegužė

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

6.23.

organizuota mobiliosios komandos pagalba šeimai ir (ar) vaikui, nustačius vaiko apsaugos poreikį

Šeimų, dėl kurių kreiptasi prašant sudaryti mobiliąją komandą (toliau – MK), skaičius; sutikusių priimti MK pagalbą asmenų skaičius; nesutikusių priimti MK pagalbos asmenų skaičius; asmenų, kuriems teikta MK pagalba, skaičius; parengtų MK rekomendacijų atvejo vadybininkui skaičius; atvejo nagrinėjimo posėdžių, kuriuose dalyvavo MK specialistai, skaičius; MK susitikimų su asmenimis skaičius; suteiktos pagalbos skaičius: pagal suteiktos pagalbos formą (informavimas; gebėjimų valdyti konfliktines situacijas ugdymas; konsultavimas piktnaudžiavimo, žalingo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, priklausomybių klausimais; krizės valdymas; motyvacinių technikų taikymas; netinkamo reagavimo būdų korekcija; psichologinis konsultavimas; saugios aplinkos vaikams kūrimo įgūdžių ugdymas; socialinių įgūdžių ugdymas; stipriai išreikštų emocijų valdymo mokymas; streso įveikos įgūdžių formavimas; tėvystės įgūdžių ugdymas); pagal pagalbos subjektus (vaikas, kuriam nustatytas apsaugos poreikis; vaiko mama; vaiko tėvas; kartu gyvenantis asmuo / kitas šeimos narys); pagal suteiktos pagalbos pobūdį;

gegužė

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

6.24.

pranešimų apie galimą smurtą prieš vaikus, gautų Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje, skaičius 

iš viso; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; mieste, kaime; informacijos apie galimus vaiko teisių pažeidimus pranešėjas;

gegužė

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

6.25.

vaikų, galimai patyrusių smurtą, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; mieste, kaime; pagal savivaldybes; vaikų su negalia; globojamų (rūpinamų) vaikų (pagal globos (rūpybos) formą); prieš kuriuos galimai panaudotas smurtas; tapusių galimo smurto liudininkais; augančių aplinkoje, kurioje galimai smurtaujama; pagal smurto formas; pagal smurtavusio asmens ryšį su vaiku;

gegužė

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

6.26.

vaikų, dėl kurių teisių pažeidimo buvo atliktas vaiko situacijos vertinimas, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; pagal priimtą sprendimą dėl vaiko teisių pažeidimo (nustatytas vaiko apsaugos poreikis: pritaikyta vaiko laikinoji priežiūra, vaikas paimtas iš jo atstovų pagal įstatymą; nustatyta būtinybė vertinti pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikį; nenustatyta būtinybė vertinti pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikį arba vaiko apsaugos poreikis;

gegužė

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

6.27.

vaikų, kuriems taikyta vaiko laikinoji priežiūra, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; mieste, kaime; pagal savivaldybes; pagal vaiko laikinosios priežiūros organizavimo vietą; pagal vaiko laikinosios priežiūros pasibaigimo pagrindus; pagal trukmę;

gegužė

 

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

6.28.

laikinai apgyvendintų vaikų skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; mieste, kaime; pagal savivaldybes; pagal laikino apgyvendinimo vietą; pagal laikino apgyvendinimo pasibaigimo pagrindus;

gegužė

 

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

6.29.

šeimų, kurioms taikoma atvejo vadyba, ir vaikų jose skaičius

iš viso šeimų; iš viso vaikų jose; miestas, kaimas; pagal savivaldybes; pagal vaikų šeimoje skaičių (vienas vaikas, du vaikai, trys ar daugiau vaikų); pagal pirmines atvejo vadybos inicijavimo priežastis; pagal vaikų amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų;

gegužė

 

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

6.30.

vaiko išlaikymo išmoką gaunančių vaikų skaičius

iš viso; pagal savivaldybes; išmokėtų išmokų suma, eurais;

kovas

metų

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

6.31.

globos centrų veikla

globos centrų skaičius; asmenų, prižiūrinčių vaikus pagal su globos centru sudarytas sutartis, skaičius: iš viso; pagal savivaldybes; vaikų, kurių globa (rūpyba) nustatyta globos centre, globos (rūpybos) formos kaita: pagal amžių; pagal lytį; nutrauktų sutarčių su budinčiais globotojais skaičius per metus;

gegužė

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

7.

Nusikalstamumas:

 

 

 

 

7.1.

nepilnamečių padarytų nusikalstamų veikų skaičius:

 

 

 

 

7.1.1.

nusikalstamų veikų, kurias padarę įtariami (kaltinami) nepilnamečiai, skaičius

iš viso; nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų; pagal nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų rūšį; mieste, kaime; pagal savivaldybes

vasaris

metų

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas)

7.1.2.

nepilnamečių asmenų, kurie įtariami (kaltinami) padarę nusikalstamą veiką, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžių: 14, 15, 16, 17 metų; mieste, kaime; vaikų su negalia; nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų; pagal pilietybę; pagal išsilavinimą; pagal užimtumą; neblaivių, apsvaigusių nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų; grupėje (nepilnamečių grupė; mišri grupė – suaugę ir nepilnamečiai); padariusių nusikalstamą veiką pakartotinai;

vasaris

metų

Informatikos ir ryšių departamentas

7.1.3.

suimtų nepilnamečių skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžių: 14, 15, 16, 17 metų; gyvenamoji vieta iki bausmės vykdymo: mieste, kaime; vaikų su negalia; pagal suėmimo terminą; pagal išsilavinimą; pagal pilietybę; pagal priklausomybę nuo narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų; pagal užimtumą: dirbančių vaikų; vaikų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programas;

balandis

metų

Lietuvos kalėjimų tarnyba

7.1.4.

nuteistų nepilnamečių skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžių: 14, 15, 16, 17 metų; gyvenamoji vieta iki bausmės vykdymo: mieste, kaime; vaikų su negalia; pagal bausmės terminą; pagal išsilavinimą; pagal pilietybę; pagal priklausomybę nuo narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų; pagal užimtumą: dirbančių vaikų; vaikų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programas;

balandis

metų

Lietuvos kalėjimų tarnyba

7.1.5.

Lietuvos Respublikos teismuose nuteistų nepilnamečių skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžių: 14, 15, 16, 17 metų; pagal bylų kategorijas; pagal bausmės rūšį; atleistų nuo bausmės; kuriems bausmės vykdymas atidėtas;

balandis

metų

Nacionalinė teismų administracija

7.1.6.

nepilnamečių, kuriems paskirtos auklėjamojo poveikio priemonės, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžių: 14, 15, 16, 17 metų; pagal priemonės rūšį; kuriems paskirtos kelios priemonės rūšys;

balandis

metų

Nacionalinė teismų administracija

7.1.7.

Europos sąjungos valstybių narių teismuose nuteistų nepilnamečių Lietuvos Respublikos piliečių skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžių;

balandis

metų

Informatikos ir ryšių departamentas

7.2.

vaikų, nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; mieste, kaime; vaikų su negalia; pagal pilietybę; pagal užimtumą; nukentėjusių nuo tėvų, patėvių, įtėvių, globėjų (rūpintojų), pedagogų; kitų asmenų; žuvusių, sunkiai sužalotų, nesunkiai sužalotų; patyrusių fizinį smurtą, seksualinį smurtą, psichologinį smurtą pagal nusikalstamą veiką; vaikų, nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų, dalis nuo fizinių asmenų, nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų, procentais;

vasaris

metų

Informatikos ir ryšių departamentas

7.3.

vaikų, kurių paieška paskelbta, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; iš jų (iš viso): rastų vaikų, nerastų vaikų; iš jų (iš viso) vaikų, pabėgusių iš namų, specialiųjų auklėjimo ir kitų globos įstaigų;

kovas

metų

Informatikos ir ryšių departamentas

7.4.

atvejų, kai paskelbta dingusio vaiko paieška, skaičius

iš viso; pagal lytį pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; iš jų (iš viso) atvejų dėl vaikų, pabėgusių iš namų, specialiųjų auklėjimo ir kitų globos įstaigų; iš jų pakartotinių atvejų, kai skelbiama to paties vaiko paieška (nuo 2 iki 3 kartų, nuo 4 iki 5 kartų, nuo 6 iki 7 kartų, daugiau nei 7 kartai);

kovas

metų

Informatikos ir ryšių departamentas

7.5.

vaikų, tapusių prekybos žmonėmis aukomis, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; pagal prekybos žmonėmis (vaikais) formą; pagal pilietybę;

kovas

metų

Informatikos ir ryšių departamentas

7.6.

vaikų, augančių su savo motinomis laisvės atėmimo vietose, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžių; pagal vaiko gyvenimo su motina laisvės atėmimo vietoje trukmę;

kovas

metų

Lietuvos kalėjimų tarnyba

7.7.

vaikų, kurių tėvai atlieka laisvės atėmimo bausmę įkalinimo įstaigoje, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–2, 3–4, 5–6, 7–8, 9–10, 11–12, 13–14, 15–17 metų; pagal faktinę gyvenamąją vietą: mieste, kaime; iš jų gyvena su: biologine mama / tėčiu, biologinės mamos / tėčio giminaičiais, įkalinto asmens tėvais / giminaičiais; su partneriu (-e); globėjų (rūpintojų) šeimoje; vaikų globos institucijoje; kita;

kovas

metų

Lietuvos kalėjimų tarnyba

8.

Administraciniai nusižengimai ir civilinės bylos

 

 

 

 

8.1.

vaikų (vyresnių nei 16 metų amžiaus), padariusių administracinius nusižengimus, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžių: 16, 17 metų; pagal administracinio nusižengimo padarymo vietos savivaldybę; pagal administracinės nuobaudos rūšį; pagal administracinio poveikio priemonę; pagal administracinių nusižengimų pobūdį (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsnį);

vasaris

metų

Informatikos ir ryšių departamentas

8.2.

vaikų iki 16 metų amžiaus, padariusių administracinio nusižengimo požymių turinčią veiką, skaičius

iš viso, pagal lytį; pagal amžių: iki 12 metų, 12, 13, 14, 15 metų; pagal administracinio nusižengimo padarymo vietos savivaldybę; pagal administracinio nusižengimo pobūdį (Administracinių nusižengimų kodekso straipsnį);

vasaris

metų

Informatikos ir ryšių departamentas

8.3.

su vaikais susijusių civilinių bylų skaičius

iš viso; dėl įvaikinimo; dėl tarptautinio įvaikinimo; dėl globos (rūpybos); dėl vaiko pripažinimo veiksniu (emancipuotu); dėl santuokinio amžiaus sumažinimo; dėl išlaikymo vaikams priteisimo; dėl tėvystės nustatymo; dėl vaikų atskyrimo nuo tėvų; dėl tėvų valdžios apribojimo; dėl teismo leidimų paimti vaiką iš tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą; dėl tėvystės pripažinimo; dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo;

balandis

metų

Nacionalinė teismų administracija

9.

Migracija:

 

 

 

 

9.1.

vaikai emigrantai ir imigrantai

iš viso; pagal lytį; pagal amžių; pagal pilietybę;

balandis

metų

Agentūra

9.2.

vaikų, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; pagal pilietybę;

kovas

metų

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas)

9.3.

vaikų, kuriems suteikta papildoma apsauga, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; pagal pilietybę;

kovas

metų

Migracijos

departamentas

9.4.

atvykusių kartu su tėvais ar kitais teisėtais atstovais vaikų, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; pagal pilietybę;

kovas

metų

Migracijos departamentas

9.5.

nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; pagal pilietybę;

kovas

metų

Migracijos departamentas

9.6.

nustatytų nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kurie nėra prieglobsčio prašytojai, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; pagal pilietybę;

kovas

 

metų

Migracijos departamentas

9.7.

vaikų, kuriems išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelė arba teisės laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimas, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; pagal pilietybę;

kovas

metų

Migracijos departamentas

9.8.

vaikų, kuriems išduotas leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelė arba teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimas, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžiaus grupes: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; pagal pilietybę;

kovas

metų

Migracijos departamentas

 

______________________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 467, 2023-06-21, paskelbta TAR 2023-06-22, i. k. 2023-12450

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 136, 2005-02-07, Žin., 2005, Nr. 19-614 (2005-02-10), i. k. 1051100NUTA00000136

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 695 "Dėl Statistinės informacijos apie vaikus rodiklių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 467, 2023-06-21, paskelbta TAR 2023-06-22, i. k. 2023-12450

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 695 „Dėl Statistinės informacijos apie vaikus rodiklių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_b659186e5f8143f89beaa417498e6383_end