Suvestinė redakcija nuo 2007-06-29 iki 2007-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 87-3201; Žin. 2010, Nr.17-815; Žin. 2012, Nr.17-791, i. k. 1042055ISAK00VA-106

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL AKCIZŲ DEKLARACIJŲ FR0630, FR0630A FORMŲ, JŲ UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gegužės 26 d. Nr. VA-106

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802) 9 straipsniu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu ir siekdama užtikrinti efektyvų akcizų administravimą:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Akcizų deklaracijos FR0630 formą (toliau – FR0630 forma);

1.2. Neregistruoto prekybininko, kito asmens akcizų deklaracijos FR0630A formą (toliau –FR0630A forma);

1.3. Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisykles (toliau – taisyklės).

2. Nustatau, kad akcizų deklaracijų FR0630 forma ir FR0630A forma turi tokius priedus:

2.1. FR0630D priedą „Akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių akcizai“ (toliau – FR0630D);

2.2. FR0630S priedą „Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio akcizų apskaičiavimo duomenys“ (toliau – FR0630S);

2.3. FR0630R priedą „Registruoto ir neregistruoto prekybininko ar kito asmens akcizų apskaičiavimo duomenys“ (toliau – FR06930R);

2.4. FR0630K priedą „Kito asmens akcizų apskaičiavimo duomenys“ (toliau – FR0630K);

2.5. FR0630B priedą „Biologinės kilmės žaliavų dalies energetinių produktų mišiniuose apskaičiavimo duomenys“ (toliau – FR0630B);

2.6. FR0630C priedą „Cigarečių kombinuoto akcizų tarifo apskaičiavimo duomenys“ (toliau – FR0630C);

2.7. FR0630N priedą „Akcizais apmokestinamų prekių inventorizavimo ataskaita“ (toliau – FR0630N);

2.8. FR0630M priedą „Akcizais apmokestinamų prekių, kurių akcizai sumokėti, inventorizavimo ataskaita“ (toliau – FR0630N);

2.9. FR0630V priedą „Vidutinio vienu metu per dieną laikytų akcizais apmokestinamų prekių kiekio ataskaita“ (toliau – FR0630V);

2.10. įsakymu patvirtintos FR0630 forma, FR0630A forma, šių formų priedai FR0630B, FR0630C, FR0630D, FR0630K, FR0630M, FR0630N, FR0630R, FR0630S, FR0630V naudojami ir šių taisyklių privaloma laikytis deklaruojant nuo 2004-05-01 prasidedančių mokestinių laikotarpių akcizus;

2.11. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 155 „Dėl Su akcizais apmokestinamomis prekėmis susijusių dokumentų formų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 61-2488) patvirtintos FR0344, FR0345, FR0346, FR0347, FR0348, FR0349, FR0350, FR0351, FR0369, FR0370, FR0451, FR0452 formos naudojamos ir jų užpildymo taisyklės taikomos deklaruojant mokestinių laikotarpių iki 2004-04-30 akcizus;

2.12. FR0344, FR0345, FR0346, FR0347, FR0348, FR0349, FR0350, FR0351 FR0369, FR0370, FR0451, FR045 formų akcizų deklaracijos ir jų priedai naudojami, šių deklaracijų ir jų priedų formų pildymo taisyklės taikomos ir po 2004-05-01, kai bus tikslinamos mokestinių laikotarpių iki 2004-04-30 akcizų deklaracijos.

3. Įsakau:

3.1. Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI) akcizų administravimo skyriams užtikrinti, kad asmenys, apskaičiuojantys po 2004-05-01 prasidedančių mokestinių laikotarpių akcizus, naudotų FR0630 formą ir FR0630A formą bei jų FR0630B, FR0630C, FR0630D, FR0630K, FR0630M, FR0630N, FR0630R, FR0630S, FR0630V priedus ir vadovautųsi šiuo įsakymu patvirtintomis taisyklėmis.

3.2. Inspekcijos Duomenų valdymo skyriui FR0630 formą, FR0630A formą ir jų FR0630B, FR0630C, FR0630D, FR0630K, FR0630N, FR0630M, FR0630R, FR0630S, FR0630V priedus įtraukti į Dokumentų formų registrą.

3.3. Inspekcijos Informacinių sistemų plėtros skyriui užtikrinti, kad iki 2004-07-01 būtų parengta programinė įranga FR0630 formoje, FR0630A formoje ir jų FR0630B, FR0630C, FR0630D, FR0630K, FR0630M, FR0630N, FR0630R, FR0630S, FR0630V prieduose pateiktiems duomenims apdoroti.

3.4. Inspekcijos Bendrųjų reikalų departamento Sistemos aptarnavimo ir dokumentų tvarkymo skyriui organizuoti FR0630 formos, FR0630A formos ir jų FR0630B, FR0630C, FR0630D, FR0630K, FR0630M, FR0630N, FR0630R, FR0630S, FR0630V priedų blankų pagaminimą ir jais aprūpinti visas AVMI.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2005-10-29, Žin., 2005, Nr. 132-4780 (2005-11-08), i. k. 1052055ISAK000VA-75

 

3.5. Atitinkamas veiklos sritis kuruojantiems Inspekcijos viršininko pavaduotojams ir pagal kompetenciją AVMI viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                  Violeta LatvienėFormos pakeitimai:

Nr. VA-8, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 16-615 (2007-02-06), i. k. 1072055ISAK0000VA-8

Nr. VA-48, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 71-2821 (2007-06-28), i. k. 1072055ISAK000VA-48

 


 

 

 

Formos pakeitimai:

Nr. VA-75, 2006-10-05, Žin., 2006, Nr. 110-4193 (2006-10-14), i. k. 1062055ISAK000VA-75

Nr. VA-8, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 16-615 (2007-02-06), i. k. 1072055ISAK0000VA-8

 


 

 

Papildyta forma:

Nr. VA-8, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 16-615 (2007-02-06), i. k. 1072055ISAK0000VA-8

Formos pakeitimai:

Nr. VA-48, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 71-2821 (2007-06-28), i. k. 1072055ISAK000VA-48

 


 

 

______________

 

Papildyta forma:

Nr. VA-8, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 16-615 (2007-02-06), i. k. 1072055ISAK0000VA-8

Formos pakeitimai:

Nr. VA-48, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 71-2821 (2007-06-28), i. k. 1072055ISAK000VA-48

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2004 m. gegužės 26 d.

įsakymu Nr. VA-106

 

AKCIZŲ DEKLARACIJŲ fr0630, fr0630a formų, jų priedų UŽPILDYMO ir pateikimo TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato:

Akcizų deklaracijos FR0630 formos (toliau – FR0630 formos deklaracija) ir Neregistruoto prekybininko, kito asmens akcizų deklaracijos FR0630A formos (toliau – FR0630A formos deklaracija, abi kartu šios formos vadinamos akcizų deklaracijos) bei jų priedų:

FR0630D priedo „Akcizais apmokestinamų prekių tarifinių gupių akcizai“;

FR0630S priedo „Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio akcizų apskaičiavimo duomenys;

FR0630R priedo „Registruoto, neregistruoto prekybininko ar kito asmens akcizų apskaičiavimo duomenys“;

FR0630K priedo „Kito asmens akcizų apskaičiavimo duomenys“;

FR0630B priedo „Biologinės kilmės žaliavų dalies energetinių produktų mišiniuose apskaičiavimo duomenys“;

FR0630C priedo „Cigarečių kombinuoto akcizų tarifo apskaičiavimo duomenys“;

FR0630N priedo „Akcizais apmokestinamų prekių inventorizavimo ataskaita“;

FR0630M priedo „Akcizais apmokestinamų prekių, kurių akcizai sumokėti, inventorizavimo ataskaita“ ir

FR0630V priedo „Vidutinio vienu metu per dieną laikytų (ketinamų laikyti) prekių kiekio ataskaita“ užpildymo ir pateikimo mokesčių administratoriui reikalavimus.

FR0630G priedo „Akmens anglių akcizų apskaičiavimas“;

FR0630L priedo „Kokso ir/ar lignito akcizų apskaičiavimas“.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-8, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 16-615 (2007-02-06), i. k. 1072055ISAK0000VA-8

 

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu (Žin., 2001, Nr. 98 -3482; 2004, Nr. 26-802; toliau – Akcizų įstatymas).

3. Taisyklėse vartojamos santrumpos ir sąvokos:

AAD – dokumentas, naudojamas, kai akcizais apmokestinamos prekės gabenamos taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, kaip tai apibrėžta Akcizų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje. Kituose teisės aktuose AAD dar vadinamas administraciniu lydimuoju dokumentu;

AIS – Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinė sistema;

AMLAR – akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas;

AVMI – apskrities valstybinė mokesčių inspekcija;

EDS – Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninė deklaravimo sistema;

FR0630B priedas – FR0630B priedas „Biologinės kilmės žaliavų dalies energetinių produktų mišiniuose apskaičiavimo duomenys“;

FR0630C priedas – FR0630C priedas „Cigarečių kombinuoto akcizų tarifo apskaičiavimo duomenys“;

FR0630D priedas –FR0630D priedas „Akcizais apmokestinamų prekių tarifinių gupių akcizai“;

FR0630K priedas – FR0630K priedas „Kito asmens akcizų apskaičiavimo duomenys“;

FR0630M priedas – FR0630M priedas „Akcizais apmokestinamų prekių, kurių akcizai sumokėti, inventorizavimo ataskaita“;

FR0630N priedas – FR0630N priedas „Akcizais apmokestinamų prekių inventorizavimo ataskaita“;

FR0630R priedas – FR0630R priedas „Registruoto, neregistruoto prekybininko ar kito asmens akcizų apskaičiavimo duomenys“;

FR0630V priedas – FR0630V priedas „Vidutinio vienu metu per dieną laikytų (ketinamų laikyti) prekių kiekio ataskaita“;

Prekės – akcizais apmokestinamos prekės. Akcizų deklaracijose ir jų prieduose naudojama Prekės santrumpa AAP;

Prekių tarifinė grupė – tai akcizais apmokestinamų prekių tarifinė grupė, kurios pavadinimas ir kodas yra Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatoriuje (toliau – kodų klasifikatorius), patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 156 (Žin., 2002, Nr. 61-2489; 2006, Nr. 71-2661);

SAAD – supaprastintas akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumentas, naudojamas, kai akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai sumokėti, gabenamos tarp Europos Sąjungos valstybių narių, kaip tai nustatyta Akcizų įstatymo 3 straipsnio 26 dalyje. Kituose teisės aktuose AAD dar vadinamas supaprastintu administraciniu lydimuoju dokumentu;

sandėlio savininkas – akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas;

sandėlis – akcizais apmokestinamų prekių sandėlis. Akcizų deklaracijų formose ir jų prieduose naudojama santrumpa AAPS.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka nurodytas Akcizų įstatymo 3 straipsnyje.

FR0630G priedas – FR0630G priedas „Akmens anglių akcizų apskaičiavimas“;

FR0630L priedas – FR0630L priedas „Kokso ir lignito akcizų apskaičiavimas“;

Registruotas naudotojas – tai AVMI įregistruotas asmuo, kuriam išduotas akmens anglių, kokso ir/ar lignito naudojimo verslo reikmėms FR1018 formos leidimas (toliau – Naudotojo leidimas) pagal Su akcizų lengvatomis susijusių akmens anglių, kokso, lignito tiekimo ir naudojimo įforminimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. VA-90 (Žin., 2006, Nr. 135-5132);

Registruotas tiekėjas – tai AVMI įregistruotas asmuo, kuriam išduotas tiekti skirtų akmens anglių, kokso ir/ar lignito įsigijimo be akcizų FR1016 formos leidimas (toliau – Tiekėjo leidimas) pagal Su akcizų lengvatomis susijusių akmens anglių, kokso, lignito tiekimo ir naudojimo įforminimo taisykles;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2006-10-05, Žin., 2006, Nr. 110-4193 (2006-10-14), i. k. 1062055ISAK000VA-75

Nr. VA-8, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 16-615 (2007-02-06), i. k. 1072055ISAK0000VA-8

 

II. AKCIZŲ DEKLARACIJŲ FORMŲ, JŲ PRIEDŲ UŽPILDYMAS IR PATEIKIMAS

 

4. Pagal Akcizų įstatymo nuostatas akcizų mokėtojai yra: sandėlių savininkai, registruoti prekybininkai, neregistruoti prekybininkai, asmenys, iš kitų Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių gaunantys Prekes verslo tikslais, viešieji juridiniai asmenys, iš kitų ES šalių gaunantys Prekes savo reikmėms, kitoje ES šalyje įsikūrusio apmokestinamojo asmens fiskaliniai agentai, Akcizų įstatymo 9 straipsnio 7 ir 8 dalyse nurodyti asmenys, taip pat kiti asmenys, kurie pagal Akcizų įstatymo nuostatas privalo deklaruoti ir mokėti akcizus. Šie asmenys, Akcizų įstatymo 9 straipsnyje nurodytam mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, privalo apskaičiuoti į biudžetą mokėtiną (iš biudžeto grąžintiną) Prekių akcizų sumą. Ši suma, vadovaujantis Akcizų įstatymu ir šiomis taisyklėmis, apskaičiuojama užpildytoje FR0630 formos deklaracijoje ar FR0630A formos deklaracijoje ir atitinkamuose jų prieduose.

5. Sandėlio savininkas, mokestiniam laikotarpiui (mėnesiui) pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos, AVMI, kurios veiklos teritorijoje yra sandėlis, privalo pateikti šių taisyklių nustatyta tvarka užpildytą kiekvieno sandėlio atskirą FR0630 formos deklaraciją ir tokius jos priedus:

5.1. FR0630D priedą, kuriame nurodomi sandėlio deklaruojamų Prekių kiekio ir akcizų duomenys, susumuoti pagal Prekių tarifines grupes;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2006-10-05, Žin., 2006, Nr. 110-4193 (2006-10-14), i. k. 1062055ISAK000VA-75

 

5.2. atskirus kiekvienos Prekių tarifinės grupės FR0630S priedus, kuriuose nurodomi sandėlio kiekvienos Prekių tarifinės grupės Prekių kiekio ir akcizų apskaičiavimo duomenys;

5.3. FR0630N priedą, kuriame nurodomi Prekių inventorizavimo sandėlyje duomenys mokestinio laikotarpio pabaigoje;

5.4. FR0630M priedą, kuriame nurodomi Prekių, kurių akcizai sumokėti, inventorizavimo sandėlyje duomenys mokestinio laikotarpio pabaigoje;

5.5. FR0370V priedą, kuriame pateikiami mokestiniame laikotarpyje vidutinio vienu metu per dieną sandėlyje laikytų Prekių kiekio apskaičiavimo duomenys;

5.6. FR0630B priedą, kuriame apskaičiuojami biologinės kilmės žaliavų dalies energetinių produktų mišiniuose duomenys, reikalingi apskaičiuojant akcizų sumas priedų FR0630S pozicijose. FR0630B priedas turi būti teikiamas tais atvejais, kai deklaruojami 420, 460, 464, 465, 475 arba 495 Prekių tarifinėms grupėms priklausančių energetinių produktų mišinių, turinčių biologinės kilmės žaliavų, Prekių kiekio ir akcizų duomenys. Kiekvienai Prekių tarifinei grupei pildomas FR0630B atskiras priedas;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2006-10-05, Žin., 2006, Nr. 110-4193 (2006-10-14), i. k. 1062055ISAK000VA-75

 

5.7. FR0630C priedą, kuriame apskaičiuojami cigarečių kombinuoto akcizų tarifo duomenys ir akcizų sumos. Šis priedas turi būti teikiamas tais atvejais, kai deklaruojami cigarečių akcizai;

5.8. kitus teisės aktų nustatytus dokumentus (ataskaitas, registrus, pažymas ir pan.).

6. Registruotas prekybininkas mokestiniam laikotarpiui (mėnesiui) pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos, AVMI, kurios veiklos teritorijoje jis yra užsiregistravęs mokesčių mokėtoju, privalo pateikti šių taisyklių nustatyta tvarka užpildytą FR0630 formos deklaraciją ir tokius jos priedus:

6.1. FR0630D priedą, kuriame nurodomi registruoto prekybininko deklaruojamų iš kitos ES šalies gautų Prekių kiekio ir akcizų duomenys, susumuoti pagal Prekių tarifines grupes;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2006-10-05, Žin., 2006, Nr. 110-4193 (2006-10-14), i. k. 1062055ISAK000VA-75

 

6.2. FR0630R priedą, kuriame nurodomi registruoto prekybininko per ataskaitinį mėnesį iš kitos ES šalies taikant AMLAR su AAD ir/ar AMLAR netaikant su SAAD gautų Prekių kiekio ir akcizų apskaičiavimo duomenys;

6.3. FR0630B priedą, kuriame apskaičiuojami biologinės kilmės žaliavų dalies energetinių produktų mišiniuose duomenys, reikalingi apskaičiuojant akcizų sumas priede FR0630R. FR0630B priedas turi būti teikiamas tais atvejais, kai deklaruojami 420, 460, 464, 465, 475 arba 495 Prekių tarifinėms grupėms priklausančių, iš kitos ES šalies gautų energetinių produktų mišinių, turinčių biologinės kilmės žaliavų, Prekių kiekio ir akcizų duomenys. Kiekvienai Prekių tarifinei grupei pildomas atskiras FR0630B priedas;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2006-10-05, Žin., 2006, Nr. 110-4193 (2006-10-14), i. k. 1062055ISAK000VA-75

 

6.4. FR0630C priedą, kuriame apskaičiuojami cigarečių kombinuoto akcizų tarifo duomenys ir akcizų sumos. Šis priedas turi būti teikiamas tais atvejais, kai deklaruojami cigarečių akcizai;

6.5. kitus teisės aktų nustatytus dokumentus (ataskaitas, registrus, pažymas ir pan.).

7. Neregistruotas prekybininkas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prekių atgabenimo į Lietuvos Respubliką dienos AVMI, kurios veiklos teritorijoje jis yra užsiregistravęs mokesčių mokėtoju, privalo pateikti šių taisyklių nustatyta tvarka užpildytą FR0630A formos deklaraciją ir tokius jos priedus:

7.1. FR0630D priedą, kuriame nurodomi neregistruoto prekybininko deklaruojamų iš kitos ES šalies gautų Prekių kiekio ir akcizų duomenys, susumuoti pagal Prekių tarifines grupes;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2006-10-05, Žin., 2006, Nr. 110-4193 (2006-10-14), i. k. 1062055ISAK000VA-75

 

7.2. FR0630R priedą, kuriame nurodomi neregistruoto prekybininko per ataskaitinį laikotarpį iš kitos ES šalies taikant AMLAR su AAD ir/ar AMLAR netaikant su SAAD gautų Prekių kiekio ir akcizų apskaičiavimo duomenys;

7.3. FR0630B priedą, kuriame apskaičiuojami biologinės kilmės žaliavų dalies energetinių produktų mišiniuose duomenys, reikalingi apskaičiuojant akcizų sumas FR0630R priede. FR0630B priedas turi būti teikiamas tais atvejais, kai deklaruojami 420, 460, 464, 465, 475 arba 495 Prekių tarifinėms grupėms priklausančių iš kitos ES šalies gautų energetinių produktų mišinių, turinčių biologinės kilmės žaliavų, Prekių kiekio ir akcizų duomenys. Kiekvienai Prekių tarifinei grupei pildomas atskiras FR0630B priedas;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2006-10-05, Žin., 2006, Nr. 110-4193 (2006-10-14), i. k. 1062055ISAK000VA-75

 

7.4. FR0630C priedą, kuriame apskaičiuojami cigarečių kombinuoto akcizų tarifo duomenys ir akcizų sumos. Šis priedas turi būti teikiamas tais atvejais, kai deklaruojami cigarečių akcizai;

7.5. kitus teisės aktų nustatytus dokumentus (ataskaitas, registrus, pažymas ir pan.).

8. Akcizų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodyti asmenys, kurie nėra sandėlių savininkai, registruoti ar neregistruoti prekybininkai, t. y. asmenys, iš kitos ES šalies gaunantys Prekes verslo tikslais, viešieji juridiniai asmenys iš kitos ES šalies gaunantys Prekes savo reikmėms ir kitoje ES šalyje įsikūrusio apmokestinamojo asmens fiskaliniai agentai (visi jie toliau vadinami Asmuo) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prekių atgabenimo į Lietuvos Respubliką dienos AVMI, kurios veiklos teritorijoje jie yra užsiregistravę mokesčių mokėtojais, privalo pateikti šių taisyklių nustatyta tvarka užpildytą FR0630A formos deklaraciją ir tokius jos priedus:

8.1. FR0630D priedą, kuriame nurodomi Asmens deklaruojamų iš kitos ES šalies gautų Prekių kiekio ir akcizų duomenys, susumuoti pagal Prekių tarifines grupes;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2006-10-05, Žin., 2006, Nr. 110-4193 (2006-10-14), i. k. 1062055ISAK000VA-75

 

8.2. FR0630R priedą, kuriame nurodomi Asmens deklaruojančio per ataskaitinį laikotarpį iš kitos ES šalies gautų Prekių kiekio ir akcizų apskaičiavimo duomenys. Atskiruose prieduose arba atskirose vieno priedo eilutėse turi būti deklaruojamos Prekės, kurios buvo atgabentos nustatyta tvarka taikant AMLAR ir Prekės, kurios buvo atgabentos su kitoje ES šalyje sumokėtais tos šalies akcizais;

8.3. FR0630B priedą, kuriame apskaičiuojami biologinės kilmės žaliavų dalies energetinių produktų mišiniuose duomenys, reikalingi apskaičiuojant akcizų sumas FR0630R priede. FR0630B priedas turi būti teikiamas tais atvejais, kai deklaruojami 420, 460, 464, 465, 475 arba 495 Prekių tarifinėms grupėms priklausančių iš kitos ES šalies gautų energetinių produktų mišinių, turinčių biologinės kilmės žaliavų, Prekių kiekio ir akcizų duomenys. Kiekvienai Prekių tarifinei grupei pildomas atskiras FR0630B priedas;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2006-10-05, Žin., 2006, Nr. 110-4193 (2006-10-14), i. k. 1062055ISAK000VA-75

 

8.4. FR0630C priedą, kuriame apskaičiuojami cigarečių kombinuoto akcizų tarifo duomenys ir akcizų sumos. Šis priedas turi būti teikiamas tais atvejais, kai deklaruojami cigarečių akcizai;

8.5. kitus teisės aktų nustatytus dokumentus (ataskaitas, registrus, pažymas, sertifikatus, leidimus ir pan.).

9. Akcizų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 8 punktuose bei 9 straipsnio 7 ir 8 dalyse nurodyti asmenys (esant tuose straipsniuose nurodytoms aplinkybėms), taip pat kiti asmenys, kuriems pagal Akcizų įstatymo nuostatas atsiranda prievolė deklaruoti ir mokėti akcizus (visi jie toliau vadinami Kitas asmuo) kitą darbo dieną po apmokestinamo įvykio atsiradimo, AVMI, kurios veiklos teritorijoje jie arba jų paskirti fiskaliniai agentai yra užsiregistravę mokesčių mokėtojais, privalo pateikti šių taisyklių nustatyta tvarka užpildytą FR0630A formos deklaraciją ir tokius jos priedus:

9.1. FR0630D priedą, kuriame nurodomi Kito asmens deklaruojamų iš kitos ES šalies gautų Prekių kiekio ir akcizų duomenys, susumuoti pagal Prekių tarifines grupes;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2006-10-05, Žin., 2006, Nr. 110-4193 (2006-10-14), i. k. 1062055ISAK000VA-75

 

9.2. atskirus kiekvienos Prekių tarifinės grupės FR0630K priedus, kuriuose nurodomi to asmens deklaruojamų Prekių kiekio ir akcizų apskaičiavimo duomenys;

9.3. FR0630B priedą, kuriame apskaičiuojami biologinės kilmės žaliavų dalies energetinių produktų mišiniuose duomenys, reikalingi apskaičiuojant akcizų sumas FR0630K priede. FR0630B priedas turi būti teikiamas tais atvejais, kai deklaruojami 420, 460, 464, 465, 475 arba 495 Prekių tarifinėms grupėms priklausančių iš kitos šalies gautų energetinių produktų mišinių, turinčių biologinės kilmės žaliavų, Prekių kiekio ir akcizų duomenys. Kiekvienai Prekių tarifinei grupei pildomas atskiras FR0630B priedas;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2006-10-05, Žin., 2006, Nr. 110-4193 (2006-10-14), i. k. 1062055ISAK000VA-75

 

9.4. FR0630C priedą, kuriame apskaičiuojami cigarečių kombinuoto akcizų tarifo duomenys ir akcizų sumos. Šis priedas turi būti teikiamas tais atvejais, kai deklaruojami cigarečių akcizai;

9.5. kitus teisės aktų nustatytus dokumentus (ataskaitas, registrus, pažymas ir pan.).

91. Registruoti tiekėjai mokestiniam laikotarpiui – kalendoriniam mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 dienos privalo AVMI, kurios veiklos teritorijoje jie yra užsiregistravę mokesčių mokėtojais, pateikti pagal šias taisykles užpildytą FR0630A formos deklaraciją ir jos priedus:

91.1. FR0630D priedą, kuriame nurodomi asmens deklaruojamų akmens anglių, kokso ir/ar lignito kiekiai (KGM) bei akcizų sumos (Lt), paimtos iš FR0630G ir/ar FR0630L priedų bei susumuotos atskirai pagal akcizų tarifines grupes,

91.2. FR0630G priedą, kuriame nurodomi deklaruojamų akmens anglių kiekio ir akcizų apskaičiavimo duomenys. Šis priedas turi būti pateiktas tais atvejais, kai akmens anglių akcizus deklaruoja Registruoti tiekėjai, taip pat kiti asmenys, kuriems atsirado prievolė deklaruoti akmens anglių akcizus. Registruoti tiekėjai teikia tiek FR0630G priedų, kiek per mokestinį laikotarpį turėjo Tiekėjų leidimų,

91.3. FR0630L priedą, kuriame nurodomi deklaruojamo kokso ir/ar lignito kiekio ir akcizų apskaičiavimo duomenys. Šis priedas turi būti pateiktas tais atvejais, kai kokso ir/ar lignito akcizus deklaruoja Registruoti tiekėjai, taip pat kiti asmenys, kuriems atsirado prievolė deklaruoti kokso ir/ar lignito akcizus. Registruoti tiekėjai teikia tiek FR0630L priedų, kiek per mokestį laikotarpį turėjo Tiekėjų leidimų,

91.4. kitus teisės aktų nustatytus dokumentus (ataskaitas, registrus, pažymas, inventorizavimo aprašus ir pan.)

Papildyta punktu:

Nr. VA-8, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 16-615 (2007-02-06), i. k. 1072055ISAK0000VA-8

 

92. FR0630A formos deklaraciją ir jos priedus Registruoti tiekėjai privalo pateikti ir tada, kai ataskaitinį mėnesį prievolė mokėti akcizus neatsirado. Tokiu atveju FR0630A formos deklaracijos Al laukelio „Viso mokestinio laikotarpio apskaičiuota visa mokėtina arba grąžintina akcizų (-) suma, Lt (Iš FR0630D priedo D3 laukelio)“ paskutiniame langelyje įrašomas skaičius nulis (0).

Registruoti naudotojai ir asmenys (išskyrus gyventojus), kurie neturėdami leidimo sunaudojo ar iš kitų ES šalių atsigabeno akmens anglis, koksą ir/ar lignitą (visi toliau vadinami – Neregistruoti tiekėjai), AVMI, kurios veiklos teritorijoje jie yra užsiregistravę mokesčių mokėtojais, pagal šias taisykles užpildytą FR0630A formos deklaraciją, šių taisyklių 91 punkte nurodytus atitinkamus jos priedus bei teisės aktų nustatytus dokumentus (ataskaitas, registrus, pažymas ir pan.) privalo pateikti tik tada, kai ataskaitinį mėnesį jiems atsirado prievolė mokėti akcizus. Jeigu tokia prievolė neatsirado – šiems asmenims FR0630Aformos akcizų deklaracijos ir jos priedų pateikti nereikia.

Papildyta punktu:

Nr. VA-8, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 16-615 (2007-02-06), i. k. 1072055ISAK0000VA-8

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-48, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 71-2821 (2007-06-28), i. k. 1072055ISAK000VA-48

 

10. Sandėlio savininkas arba jo įgaliotas asmuo FR0630 formos deklaraciją ir šių taisyklių 5 punkte nurodytus priedus, o registruotas prekybininkas FR0630 formos deklaraciją ir šių taisyklių 6 punkte nurodytus priedus turi užpildyti ir patvirtinti AIS arba EDS (jeigu pildyti EDS galima). AIS arba EDS užpildytų ir patvirtintų FR0630 formos deklaracijos ir jos priedų atspausdinti, pasirašyti ir pateikti AVMI neprivaloma. FR0630 formos deklaraciją galima įsigyti AVMI arba atsispausdinti iš VMI prie FM interneto tinklalapio.

Jeigu iki deklaravimo termino pabaigos 2 darbo dienas iš eilės neveikia AIS ir/ar EDS ir iš jų negalima atsispausdinti deklaracijų bei jos priedų formų, tai deklaracijas AIS ir/arba EDS asmenys, teikiantys užpildytas ir pasirašytas FR0630 formos deklaracijas (be priedų), AVMI turi pateikti Akcizų įstatyme nustatytu laiku, tačiau tos deklaracijos ir jų priedai AIS arba EDS turi būti įrašomi ir patvirtinami ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po to, kai pradėjo veikti bent viena iš minėtų sistemų.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2006-10-05, Žin., 2006, Nr. 110-4193 (2006-10-14), i. k. 1062055ISAK000VA-75

 

11. Atskiru sandėlio savininko ar registruoto prekybininko susitarimu su AVMI sandėlio savininkas ar registruotas prekybininkas FR0630 formos deklaracijos ir jos priedų gali nepildyti AIS arba EDS, bet juos pateikti elektroniniu paštu arba elektroniniu būdu užpildytus magnetinėse laikmenose arba tik išspausdintus ir pasirašytus. Šiuo atveju AVMI turi būti pateikta išspausdinta ir pasirašyta ne tik FR0630 formos deklaracija, bet ir atitinkami jos priedai.

12. FR0630 formos deklaracija ir jos priedai AIS arba EDS užpildomi vadovaujantis šiose sistemose esančiais metodiniais nurodymais.

13. Neregistruoti prekybininkai ir šių taisyklių 8, 9 bei 91 punktuose nurodyti asmenys FR0630A formos deklaracijas ir jos priedus pagal šių taisyklių 91, 13, 24 punktų ir VIII bei XV skyrių reikalavimus gali užpildyti ir patvirtinti EDS arba šią formą ir jos priedus išsispausdinę iš VMI prie FM interneto tinklalapio (http://www. vmi. lt/lt/? itemId=21569) ar AVMI įsigiję popierinius gali užpildyti, pasirašyti ir pateikti AVMI. Jei FR0630A formos deklaracijos ir jos priedai užpildomi bei patvirtinami EDS, popierinių šių deklaracijų ir jos priedų pristatyti AVMI nereikia.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2006-10-05, Žin., 2006, Nr. 110-4193 (2006-10-14), i. k. 1062055ISAK000VA-75

Nr. VA-8, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 16-615 (2007-02-06), i. k. 1072055ISAK0000VA-8

 

III. AKCIZŲ DEKLARACIJŲ FORMŲ IR JŲ PRIEDŲ UŽPILDYMO REIKALAVIMAI

 

14. Pildydamas akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formas ir jų priedus, akcizų mokėtojas turi laikytis tokių reikalavimų:

14.1. pildyti juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu ar techninėmis priemonėmis;

14.2. raides ir skaičius rašyti tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeisti nurodytų laukų linijų;

14.3. tekstą pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;

14.4. nurodomas akcizų sumas apvalinti: 49 centus ir mažiau atmesti, 50 centų ir daugiau laikyti litu;

14.5. kai įrašomas Prekių kiekis ir laukelyje yra daugiau vietų, tai laisvos vietos (tušti langeliai) paliekamos tik kairėje skaičių prieš kablelį ar jo nesant pusėje, o po kablelio – po skaičių dešinėje.

14.6. prie įrašomų skaičių nepridėti jokių kitų simbolių (kablelių, brūkšnelių ar pan.), išskyrus atvejus, kai prieš skaičių turi būti įrašomas minuso (-) ženklas.

Jeigu deklaracijos ar jos priedo stulpelyje yra apskaičiuojama ne į biudžetą mokėtina, o iš biudžeto grąžintina akcizų suma, tai prieš šią sumą turi būti rašomas minuso (-) ženklas. Toks pat ženklas turi būti rašomas ir prieš tos pačios eilutės kito stulpelio skaičių, kuriame yra nurodomas Prekių, kurių akcizas skaičiuojamas, kiekis.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-48, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 71-2821 (2007-06-28), i. k. 1072055ISAK000VA-48

 

14.7. eilutes, kurios to akcizų mokėtojo nepildomos, palikti tuščias (nerašyti jokių simbolių, pvz., brūkšnelių, kryželių, nulių ar pan.);

14.8. kompiuteriniu būdu simbolius įrašyti į apibrėžtus laukus, nepažeisti nurodytų laukų linijų;

14.9. kompiuteriu išspausdintoje deklaracijos formoje turi išlikti nustatytos deklaracijos formos proporcijos (atstumai tarp kryželių, esančių formos kampuose, bei atstumai tarp kryželių ir pildomų laukų);

14.10. nepildyti deklaracijos preambulės (ją pildo deklaraciją priimantis AVMI teritorinio skyriaus darbuotojas).

 

IV. FR0630 foRMOS DEKLARACIJOS PILDYMas

 

15. FR0630 formos deklaraciją (toliau šiame skyriuje – deklaracija) taisyklėse nustatyta tvarka pildo ir AVMI pateikia sandėlių savininkai ir registruoti prekybininkai. Deklaracijos 1–8 eilutėse nurodomi tokie duomenys:

15.1. 1 eilutėje – mokesčių mokėtojo pavadinimas (arba vardas, pavardė);

15.2. 2 eilutėje – mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);

15.3. 3 eilutėje – „x“ ženklas įrašomas laukelyje „AAPS“, jeigu deklaraciją teikia sandėlio savininkas, arba šis ženklas įrašomas laukelyje „Registruotas prekybininkas“, jeigu deklaraciją teikia pastarasis;

15.4. 4 eilutėje – sandėlio savininko arba registruoto prekybininko buveinės adresas;

15.5. 5 eilutėje – sandėlio savininko arba registruoto prekybininko telefono numeris;

15.6. 6 eilutėje – sandėlio savininko arba registruoto prekybininko fakso numeris;

15.7. 7 eilutėje – sandėlio savininko arba registruoto prekybininko elektroninio pašto adresas;

15.8. 8 eilutėje – sandėlio savininko arba registruoto prekybininko identifikacinis numeris (kodas), suteiktas VMI prie FM AIS;

16. Deklaracijos 9–14 eilutes pildo tiktai sandėlio savininkas. Jose nurodomi tokie duomenys:

16.1. 9 eilutėje – sandėlio identifikacinis numeris (kodas), suteiktas VMI prie FM AIS;

16.2. 10 eilutėje – sandėlio pavadinimas (įrašomas įmonės, terminalo ar kitas teritorijos, pastato ar patalpos, kurioje yra įsteigtas sandėlis, pavadinimas);

16.3. 11 eilutėje – sandėlio adresas;

16.4. 12 eilutėje – sandėlio telefono numeris;

16.5. 13 eilutėje – sandėlio fakso numeris;

16.6. 14 eilutėje – sandėlio elektroninio pašto adresas;

17. Deklaracijos 15 eilutėje skaičiais įrašoma deklaracijos pildymo data: metai, mėnuo ir diena, o 16 eilutėje įrašomi metai ir mėnuo (skaičiais) to mokestinio laikotarpio, kurio deklaracija teikiama.

18. Deklaracijos 17 eilutėje „x“ ženklas įrašomas laukelyje „Pirminė“, kai pateikiama mokestinio laikotarpio deklaracija ir jos priedai, arba laukelyje „Patikslinta“ – kai teikiama patikslinta to paties laikotarpio deklaracija. Patikslinta deklaracija teikiama, jeigu po pirminės ar anksčiau patikslintos deklaracijos paaiškėja, kad pateikti neteisingi Prekių kiekio ar jų akcizų apskaičiavimo duomenys. Jeigu duomenys keičiasi tiktai viename iš deklaracijos priedų ar keliuose prieduose, pateikiamas visas patikslintas deklaracijos ir jos priedų komplektas. Po deklaracijos pateikimo pasikeitus tiktai mokesčio mokėtojo rekvizitams, patikslinančių deklaracijų ir jų priedų pateikti nereikia, užtenka teisės aktų nustatyta tvarka AVMI informuoti apie tuos pasikeitimus. Teikiant pirminę ar patikslintą deklaraciją turi būti pildoma teikimo metu galiojanti FR0630 formos deklaracija ir jos priedai, neatsižvelgiant į tai, kokio mokestinio laikotarpio akcizai deklaruojami

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-48, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 71-2821 (2007-06-28), i. k. 1072055ISAK000VA-48

 

19. Deklaracijos 99A, 100A ir 101A eilučių laukeliuose sandėlio savininkas nurodo akcizų sumas (litais), kurios gaunamos sudėjus visų FR0630S priedų atitinkamuose laukeliuose nurodytas akcizų sumas (litais), o registruotas prekybininkas – atitinkamas akcizų sumas iš FR0630D priedo, kurios apskaičiuojamos naudojant FR0630R priedo duomenis (atgabentų Prekių kiekį padauginant iš akcizų tarifo ir prireikus naudojant FR0630B bei FR0630C priedų duomenis). Deklaracijos 102A, 103A ir 104A eilučių laukeliuose sandėlio savininkas ir registruotas prekybininkas nurodo akcizų sumas (litais), kurios gaunamos naudojant atitinkamo dešimtadienio apskaitos duomenis, kai pagal Akcizų įstatymo 11 straipsnio nuostatas šie asmenys akcizus privalo apskaičiuoti dešimtadieniais ir mokėti šio įstatymo nustatyta tvarka. Jeigu tokios prievolės nėra – 102A, 103A ir 104A eilučių laukeliai nepildomi.

20. Deklaracijos eilutėje „Pateikiami priedai“: „x“ ženklas įrašomas tuose laukeliuose, kurie nurodo su deklaracija pateikiamų priedų numerius.

21. Deklaracijos eilutėje „Vadovas“ turi pasirašyti sandėlio savininkas (juridinio asmens vadovas) arba registruotas prekybininkas ir nurodyti savo vardą bei pavardę. Jeigu deklaraciją pasirašo mokesčio mokėtojo įgaliotas asmuo, kartu su deklaracija AVMI turi būti pateiktas įstatymų nustatyta tvarka išduotas įgaliojimas.

22. Deklaracijos eilutėje „Vyr. buhalteris“ turi pasirašyti ir nurodyti vardą bei pavardę mokesčio mokėtojo vyr. buhalteris (įgaliotas asmuo) arba samdomas buhalterinę apskaitą tvarkyti buhalteris, arba šią apskaitą tvarkyti samdomos įmonės vadovas (įgaliotas asmuo). Jeigu deklaraciją pasirašo įgaliotas asmuo, kartu su deklaracija AVMI turi būti pateiktas įstatymų nustatyta tvarka išduotas įgaliojimas.

 

V. FR0630D PRIEDO PILDYMAS

 

23. FR0630D priede nurodomi Prekių tarifinių grupių akcizų duomenys. Šį priedą turi pildyti ir kartu su atitinkama akcizų deklaracija bei kitais priedais taisyklėse nustatyta tvarka pateikti AVMI visi akcizus deklaruojantys asmenys. Priedo 2 eilutėje turi būti nurodytas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas).

24. FR0630D priedo D1 stulpelio „Deklaruojamos tarifinės grupės kodas“ laukeliuose nurodomi deklaruojamų Prekių tarifinių grupių kodai iš kodų klasifikatoriaus. Priedo stulpelio D2 „AAP kiekis, kurio akcizas skaičiuojamas“ laukeliuose turi būti nurodomi deklaruojamų Prekių, priskirtų vienai Prekių tarifinei grupei, kiekio duomenys, pagal toje pačioje eilutėje nurodytą numerį. Duomenys į D2 stulpelio atitinkamą eilutę perkeliami taip: iš FR0630S priedo 101 pozicijos laukelių (kai pildomas FR0630S priedas), iš FR0630K priedo 30 pozicijos laukelių (kai pildomas šis priedas) ir iš FR0630R priedo stulpelio R2 „Atgabentas AAP kiekis, kuriam panaikintas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas (AMLAR)“ atitinkamos Prekių tarifinės grupės eilutės (kai pildomas pastarasis priedas). Deklaruojant AIS ir EDS šie duomenys užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomos visų kitų: FR0630S, FR0630K ir/ar FR0630R priedų formos.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2006-10-05, Žin., 2006, Nr. 110-4193 (2006-10-14), i. k. 1062055ISAK000VA-75

 

241. FR0630D priedo D1 stulpelio „Deklaruojamos tarifinės grupės kodas“ laukelių langeliuose turi būti įrašomi deklaruojamų Prekių tarifinių grupių kodai iš kodų klasifikatoriaus. Į priedo D2 stulpelio „AAP kiekis, kurio akcizas skaičiuojamas“ laukelių langelius įrašomi deklaruojamų Prekių kiekio (KGM) duomenys, kurie perkeliami iš FR0630G ir/ar FR0630L priedų prieš tai juos susumavus pagal vienodu kodu pažymėtos Prekių tarifinės grupės numerį.

Į priedo D3 stulpelio „Mokėtina į biudžetą arba grąžintina iš biudžeto (–) akcizų suma, Lt“ laukelių langelius įrašomos deklaruojamų Prekių kiekio apskaičiuotų akcizų sumos, kurios perkeliamos iš FR0630G priedo G4 stulpelio laukelių langelių ir/ar FR0630L priedo L3 stulpelio laukelių langelių prieš tai jas visuose prieduose susumavus pagal vienodu kodu pažymėtos Prekių tarifinės grupės numerį.

Deklaruojant EDS šiuos duomenis pirmiausia užpildomi FR0630G bei FR0630L priedai ir tik po to FR0630D forma sistemoje užpildoma automatiškai.

Papildyta punktu:

Nr. VA-8, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 16-615 (2007-02-06), i. k. 1072055ISAK0000VA-8

 

25. FR0630D priedo stulpelyje D3 („Mokėtina į biudžetą arba grąžintina iš biudžeto (-) akcizų suma, Lt“) atitinkamų Prekių tarifinių grupių eilučių laukeliuose turi būti nurodomos deklaruojamų Prekių akcizų sumos iš FR0630S priedų 18 eilutės 101A pozicijų laukelių, arba iš FR0630K priedų 10 eilutės 30A pozicijų laukelių, arba, nurodant FR0630R priedų stulpelio R5 („Apskaičiuota akcizų suma“) atitinkamos Prekių tarifinės grupės eilutėje nurodytos akcizų sumos. Deklaruojant AIS ar EDS, šie duomenys užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomos aukščiau minėtų priedų formos. Priedo eilutėje D4 „Iš viso D3 laukelių suma“ nurodoma visų deklaruojamų Prekių tarifinių grupių akcizų suma, kuri gaunama sudedant D3 laukeliuose nurodytas akcizų sumas, šiose taisyklėse nustatyta tvarka suapvalintas iki lito.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2006-10-05, Žin., 2006, Nr. 110-4193 (2006-10-14), i. k. 1062055ISAK000VA-75

 

VI. FR0630S PRIEDO PILDYMAS

 

26. FR0630S priedą pildo ir pateikia AVMI tiktai sandėlio savininkas. Kai pateikiamos sandėlio akcizų deklaracijos FR0630D priede yra deklaruojami kelioms Prekių tarifinėms grupėms priskiriamų Prekių akcizai, turi būti pateikiami atskiri kiekvienos Prekių tarifinės grupės FR0630S priedai.

27. FR0630S priedo 2, 8, 15, 16, 17 eilučių duomenys pildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 15.2, 15.8, 17 ir 18 punktuose, o 19 eilutės „Tarifinės grupės kodas“ laukeliuose nurodomas triženklis deklaruojamų Prekių tarifinės grupės kodas Prekių tarifinių grupių kodų klasifikatoriaus.

28. FR0630S priedo 20, 20a, 20b ir 20c eilutės užpildomos taip:

28.1. 20 eilutės laukeliuose nurodomas 20 eilutės laukeliuose nurodytos Prekių tarifinės grupės akcizų tarifas, litais (rašant tūkstantosios lito dalies tikslumu), už Prekių kiekį, atitinkantį vieną matavimo vienetą, naudojamą toje Prekių tarifinėje grupėje iš taisyklių 1 priedo;

28.2. 20 eilutės laukeliuose nurodomas 19 eilutės laukeliuose nurodytos Prekių tarifinės grupės akcizų tarifas litais (tūkstantosios dalies tikslumu). Prekių tarifinės grupės akcizų tarifas turi būti pasirinktas pagal šių taisyklių 1 priedo skiltį „Akcizų tarifų taikymo paaiškinimai“. Jeigu vienos Prekių tarifinės grupės Prekėms taikomi skirtingi akcizų tarifai, tai jie turi būti nurodomi atskiruose tos Prekių tarifinės grupės FR0630S prieduose

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-48, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 71-2821 (2007-06-28), i. k. 1072055ISAK000VA-48

 

28.3. 20b eilutės laukeliuose nurodoma biologinės kilmės žaliavų priemaišų masės dalis (vienos šimtosios procento dalies tikslumu) mineralinio energetinio produkto ir šių priemaišų mišinyje (toliau – energetinis mišinys). Kai deklaruojami ne energetinio mišinio, o gryno biologinės kilmės energetinio produkto (Prekių tarifinės grupės, kurių kodai yra 610, 640, 641 ir 649) akcizai, šiuose laukeliuose įrašomas skaičius vienas šimtas (100,00). Kai vienos Prekių tarifinės grupės energetinių produktų mišiniuose biologinės kilmės priemaišų dalis per tą patį mokestinį laikotarpį buvo skirtinga, šiuose laukeliuose nurodoma vidutinė biologinės kilmės žaliavų priemaišų masės dalis energetiniame mišinyje. Visais atvejais energetinių mišinių akcizų sumos, kurias reikia nurodyti FR0630S priedo pozicijose, turi būti apskaičiuojamos FR0630B prieduose;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-48, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 71-2821 (2007-06-28), i. k. 1072055ISAK000VA-48

 

28.4. 20c eilutės laukeliuose nurodomas akcizų tarifo vertybinis elementas, procentais, vienos dešimtosios tikslumu tiktai tame FR0630S priede, kuriame skaičiuojami cigarečių akcizai.

29. FR0630S priedo stulpelio „Akcizais apmokestinamų prekių kiekis, matavimo vienetais“ laukeliuose nurodomas Prekių kiekis kiekvienoje deklaruojamoje operacijoje, kuri įvyko mokestiniame laikotarpyje. Šis kiekis nurodomas rašant tokiu tikslumu ir tokiais matavimo vienetais, kokie pagal taisyklių 1 priedą turi būti naudojami toje Prekių tarifinėje grupėje. Jeigu mokestiniame laikotarpyje priedo eilutėse nurodytos operacijos su Prekėmis nebuvo vykdomos, tų operacijų eilučių laukeliai, kuriuose nurodomas Prekių kiekis ir to kiekio akcizų suma, nepildomi ir jokie ženklai juose neįrašomi.

30. FR0630S priedo stulpelio „Apskaičiuota mokėtina arba grąžintina (-) akcizų suma, Lt“ pozicijų, pažymėtų dviem skaičiais ir raide „A“, laukeliuose nurodomos akcizų sumos litais, centus apvalinant taisyklių 14.4 punkte nurodytu būdu. Šios sumos yra apskaičiuojamos taip:

30.1. kai priedų pozicijose akcizų suma skaičiuojama Prekių tarifinių grupių, kurių kodai yra 110, 120, 210, 215, 230, 235, 240, 250, 280, 285, 290, 295, 299, 320, 330, 340, 410, 415, 430, 435, 440, 445, 450, 470, 480, 490, 510, 610, 640, 641, 649, 910, 911, 912, 913, 940, 941, 942, 951 arba 970, tai to paties numerio pozicijos laukeliuose nurodytas Prekių kiekis, padauginamas iš atitinkamos Prekių tarifinės grupės akcizų tarifo, nurodyto šių taisyklių 1 priede

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2006-10-05, Žin., 2006, Nr. 110-4193 (2006-10-14), i. k. 1062055ISAK000VA-75

Nr. VA-48, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 71-2821 (2007-06-28), i. k. 1072055ISAK000VA-48

 

30.2. kai priedo pozicijose akcizų suma skaičiuojama mineralinių energetinių produktų ir biologinės kilmės žaliavų mišiniams, priskirtiems vienai iš Prekių tarifinių grupių, kurių kodai yra 420, 460, 465, 475 arba 495, visais atvejais turi būti pildomas FR0630 B priedas. FR0630B priedo B6 laukelio, Apskaičiuota akcizų suma (Lt)“ stulpelyje pagal atitinkamą šių taisyklių 78.6 punkte nurodytą lygtį apskaičiuojama kiekvienos FR0630S priedo pozicijos mokėtina arba grąžintina (-) akcizų suma ir atitinkamai įrašoma į FR0630S priedą

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2006-10-05, Žin., 2006, Nr. 110-4193 (2006-10-14), i. k. 1062055ISAK000VA-75

Nr. VA-48, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 71-2821 (2007-06-28), i. k. 1072055ISAK000VA-48

 

30.3. turi būti pildomas atskiras kiekvienos iš Prekių tarifinių grupių FR0630B priedas ir tiek kiekvieno priedo papildomų lapų, kad būtų galima apskaičiuoti visų pozicijų akcizų sumas.

FR0630B priedo B5 stulpelio atitinkamoje eilutėje turi būti nurodoma mineralinių energetinių produktų dalis kilogramais mineralinių energetinių produktų ir biologinės kilmės žaliavų mišiniuose.

FR0630B priedo B6 stulpelio atitinkamoje eilutėje akcizų suma apskaičiuojama pagal tokią lygtį:

 

Akcizų suma = Q mineralinio (produkto) x A(T) =, Lt, kur:

 

Q mineralinio produkto – mineralinio energetinio produkto dalis mineralinių energetinių produktų ir biologinės kilmės žaliavų mišinyje (vykdant tą operaciją), išreikšta tos Prekių tarifinės grupės matavimo vienetais, nurodytais šių taisyklių 1 priede;

A(T) – FR0630S priedo 20 eilutės laukeliuose nurodytas akcizų tarifas, litais (tūkstantosios dalies tikslumu) už energetinių produktų mišinyje esantį mineralinio energetinio produkto kiekį, atitinkantį tos Prekių tarifinės grupės vieną matavimo vienetą, nurodytą šių taisyklių 1 priede.

FR0630B priede apskaičiuotos akcizų sumos turi būti nurodomos FR0630S priedo atitinkamose pozicijose.

Kai yra žinoma (išmatuota), koks kiekis mineralinio energetinio produkto yra energetiniame mišinyje, akcizų suma skaičiuojama pagal šiame punkte pateiktą lygtį. Sumaišytų dviejų ir daugiau energetinių mišinių, kuriuose biologinės kilmės medžiagų masės ar tūrio dalys buvo skirtingos, mokėtina akcizų suma apskaičiuojama pagal Leidimo biologinės kilmės energetinius produktus apmokestinti sumažintais akcizais išdavimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. VA-75, (Žin., 2004, Nr. 75-2611; 2006, Nr. 36-1307; toliau – Biologinės kilmės energetinių produktų apmokestinimo taisyklės) pateiktas lygtis.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2006-10-05, Žin., 2006, Nr. 110-4193 (2006-10-14), i. k. 1062055ISAK000VA-75

Nr. VA-48, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 71-2821 (2007-06-28), i. k. 1072055ISAK000VA-48

 

30.4. kai Prekių tarifinės grupės 310 FR0630S priedo pozicijų laukeliuose skaičiuojamos cigarečių akcizų sumos, imamos tų pozicijų akcizų sumos, apskaičiuotos FR0630C priedo stulpelio C9 „Akcizų suma“ tais pačiais pozicijų numeriais pažymėtose eilutėse.

30.5. jeigu Prekės parduotos ar panaudotos ne pagal paskirtį arba pažeidžiant akcizų lengvatos taikymo sąlygas ir toms prekėms negali būti taikoma akcizų lengvata, priedo pozicijose akcizų suma skaičiuojama atitinkamos pozicijos laukeliuose nurodytą Prekių kiekį padauginant iš atitinkamos Prekių tarifinės grupės akcizų tarifo, kaip nurodyta šių taisyklių 1 priede

Papildyta punktu:

Nr. VA-75, 2006-10-05, Žin., 2006, Nr. 110-4193 (2006-10-14), i. k. 1062055ISAK000VA-75

 

30.6. kai nėra žinoma deklaruojamų cigarečių mažmeninė kaina, taikoma tos rūšies populiariausių cigarečių kategorijos kaina, kuri nustatoma pagal Populiariausių cigarečių kainų kategorijos nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1K-060 (Žin., 2004, Nr. 46-1536).

Papildyta punktu:

Nr. VA-75, 2006-10-05, Žin., 2006, Nr. 110-4193 (2006-10-14), i. k. 1062055ISAK000VA-75

 

31. FR0630S priedo 21 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas mokestinio laikotarpio pradžioje sandėlyje laikomų Prekių kiekis, kuris turi sutapti su praėjusio mokestinio laikotarpio FR0630S priedo 96 pozicijos laukeliuose nurodytu inventorizacijos metu nustatytu Prekių kiekiu.

32. FR0630S priedo 22 pozicijos laukeliuose turi būti apskaičiuojama per mokestinį laikotarpį į sandėlį iš kito Lietuvos Respublikos sandėlio, taip pat iš kito asmens ar subjekto atgabentų Prekių kiekis, kuris gaunamas susumuojant 23–26 pozicijose nurodytų Prekių kiekius. Šią sumą sudarantys kiekiai išvardytų pozicijų laukeliuose nurodomi taip:

32.1. 23 – į sandėlį taikant AMLAR iš kito Lietuvos Respublikos sandėlio atgabentų Prekių kiekis;

32.2. 24 – į sandėlį atgabentų Prekių, kurių akcizai sumokėti ir kurioms sandėlyje pradėtas taikyti AMLAR, kiekis. Šios pozicijos eilutėje gali būti įrašomas tik tų Prekių, kurios teisės aktų nustatyta tvarka buvo grąžintos į sandėlį po jų išgabenimo į rinką panaikinant AMLAR deklaruojamame ir/arba ankstesniuose mokestiniuose laikotarpiuose ir tik tos, kurių akcizai buvo sumokėti. Tik tokiu atveju 24A pozicijos laukeliuose skaičiuojama 24 pozicijos laukeliuose nurodyto Prekių kiekio grąžintina akcizų suma;

32.3. 25 – į sandėlį atgabentų Prekių, už kurias akcizai nesumokėti, ir kurioms sandėlyje pradėtas taikyti AMLAR, kiekis. Šios pozicijos eilutėje gali būti įrašomas kiekis tik tų Prekių, kurios teisės aktų nustatyta tvarka buvo grąžintos į sandėlį po jų išgabenimo į rinką panaikinant AMLAR ir kitais Akcizų įstatymo nustatytais atvejais, ir tik tos, kurių akcizai nebuvo sumokėti (kai operacija su Prekėmis įvyko deklaruojamame mokestiniame laikotarpyje). Tik tokiu atveju Prekių išgabenimo duomenys nenurodomi priedo atitinkamų Prekių išgabenimo pozicijų eilutėse, o jeigu buvo nurodyti – turi būti tikslinami;

32.4. 26 – į sandėlį atgabentų Prekių, kurios buvo importuotos Lietuvos Respublikoje, kiekis, kuriam AVMI yra išdavusi pažymą, kad toks Prekių kiekis gautas į sandėlį. Po pažymos išdavimo joje nurodytam Prekių kiekiui pradedamas taikyti AMLAR;

33. FR0630S priedo 27 pozicijos laukeliuose turi būti apskaičiuojama į sandėlį iš kitos ES šalies atgabentų Prekių kiekio, kuriam taikomas AMLAR, suma. Ši suma gaunama susumuojant 28–31 pozicijose nurodytus kiekius. Šią sumą sudarantys kiekiai išvardytų pozicijų laukeliuose nurodomi taip:

33.1. 28 – į sandėlį taikant AMLAR iš kitos ES šalies sandėlio atgabentų Prekių kiekis;

33.2. 29 – į sandėlį iš kitos ES šalies atgabentų Prekių, kurių akcizai sumokėti ir kurioms sandėlyje pradėtas taikyti AMLAR, kiekis. Šios pozicijos eilutėje gali būti įrašomas tik tų Prekių, kurios teisės aktų nustatyta tvarka buvo grąžintos į sandėlį po jų išgabenimo panaikinant AMLAR vartoti vidaus rinkoje ir tik tos, kurių akcizai buvo sumokėti. Tik tokiu atveju 29A pozicijos laukeliuose skaičiuojama 29 pozicijos laukeliuose nurodyto Prekių kiekio grąžintina akcizų suma;

33.3. 30 – į sandėlį iš kitos ES šalies atgabentų Prekių, kurių akcizai nesumokėti, ir kurioms sandėlyje pradėtas taikyti AMLAR, kiekis. Šios pozicijos eilutėje gali būti įrašomas kiekis tik tų Prekių, kurios teisės aktų nustatyta tvarka buvo grąžintos sandėlį po jų išgabenimo į rinką panaikinant AMLAR ir kitais Akcizų įstatymo nustatytais atvejais, ir tik tos, kurių akcizai nebuvo sumokėti (kai operacija su Prekėmis įvyko deklaruojamame mokestiniame laikotarpyje). Tik tokiu atveju Prekių išgabenimo duomenys nenurodomi priedo atitinkamų Prekių išgabenimo pozicijų eilutėse, o jeigu buvo nurodyti, turi būti tikslinami;

33.4. 31 – į sandėlį atgabentų Prekių, kurios buvo importuotos kitoje ES šalyje, kiekis, kuriam AVMI yra išdavusi pažymą, kad toks Prekių kiekis gautas į sandėlį. Po pažymos išdavimo joje nurodytam Prekių kiekiui pradedamas taikyti AMLAR.

34. FR0630S priedo 32 pozicijos laukeliuose turi būti apskaičiuojama sandėlyje per mokestinį laikotarpį pagamintų, perdirbtų ar sumaišytų Prekių, kurioms taikomas AMLAR, kiekio suma, kuri gaunama susumuojant 33–35 pozicijose nurodytus kiekius, 33–36 pozicijų laukeliuose Prekių kiekiai nurodomi taip:

34.1. 33 – Prekių, kurios buvo pagamintos naujai padarant, perdirbus ar sumaišius kitas Prekes (žaliavas) panaudojant kaip žaliavas tik akcizais neapmokestinamas prekes, kiekis;

34.2. 34 – Prekių, kurios buvo pagamintos naujai padarant, perdirbus ar sumaišius kitas Prekes (žaliavas) panaudojant kaip žaliavas tik Prekes, kiekis;

34.3. 35 – Prekių, kurios buvo pagamintos naujai padarant, perdirbus ar sumaišius kitas Prekes (žaliavas) panaudojant kaip žaliavas Prekes ir akcizais neapmokestinamas prekes, kiekis;

34.4. 36 – mokestinio laikotarpio pabaigoje inventorizacijos metu užfiksuotas Prekių perteklius – kiekis, kuris gaunamas iš 96 pozicijos laukeliuose nurodyto mokestinio laikotarpio pabaigoje įvykusios inventorizacijos metu nustatyto Prekių kiekio atėmus 95 pozicijoje nurodytą pagal apskaitos duomenis apskaičiuotą Prekių kiekį mokestinio laikotarpio pabaigoje. Jeigu inventorizacijos metu perteklius nenustatomas, pozicijos 36 laukeliai nepildomi.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2006-10-05, Žin., 2006, Nr. 110-4193 (2006-10-14), i. k. 1062055ISAK000VA-75

 

35. FR0630S priedo 37 pozicijos laukeliuose turi būti apskaičiuojama sandėlyje per mokestinį laikotarpį sunaudotų Prekių, kurioms taikomas AMLAR, kiekio suma, kuri gaunama susumuojant 38–42 pozicijose nurodytus kiekius. Šią sumą sudarantys kiekiai išvardytų pozicijų laukeliuose nurodomi taip:

35.1. 38 – Prekių, kurios buvo panaudotos kitoms Prekėms gaminti, kiekis;

35.2. 39 – energetinių produktų, sunaudotų sandėlio, kuriame šie energetiniai produktai gaminami, teritorijoje šių energetinių produktų gamybos procese, kiekis;

35.3. 40 – Prekių, kurios buvo panaudotos kitiems Akcizų įstatyme nustatytiems tikslams, kuriems naudojamos Prekės atleidžiamos nuo akcizų arba pagaminta prekė tampa ne akcizų objektu, kiekis;

35.4. 41 – energetinių produktų, sunaudotų sandėlio, kuriame šie energetiniai produktai gaminami, teritorijoje gamintojo reikmėms kaip degalai (variklių kuras), kiekis. 41A pozicijoje, vadovaujantis taisyklių nuostatomis, apskaičiuojama 41 pozicijos laukeliuose nurodyto energetinių produktų Prekių kiekio akcizų suma;

35.5. 42 – kitų nei 38, 39, 40 ir 41 pozicijose nurodytų, Prekių, kurios sandėlyje buvo panaudotos tikslams, kai pagal Akcizų įstatymo nuostatas priklauso mokėti akcizus, kiekis. 42A pozicijoje, vadovaujantis Akcizų įstatymo ir taisyklių nuostatomis, apskaičiuojama 42 pozicijos laukeliuose nurodyto Prekių kiekio akcizų suma.

36. FR0630S priedo 43 pozicijos laukeliuose turi būti apskaičiuojama sandėlyje per mokestinį laikotarpį prarastų Prekių, kurioms taikomas AMLAR, kiekio suma, kuri gaunama susumuojant 44–49 ir 51 pozicijos laukeliuose nurodytus kiekius. Prekių kiekiai nurodomi taip:

36.1. 44 – Prekių, už kurias akcizai nesumokėti, kiekis prarastas jas saugant sandėlyje ir neviršijant nustatytų natūralios netekties normų ir/arba dėl nenugaliamos jėgos (force majeure) teisės aktų nustatyta tvarka įrodytų aplinkybių;

36.2. 45 – Prekių, kurių akcizai nesumokėti, kiekis prarastas jas gaminant, perdirbant ar maišant sandėlyje ir neviršijant nustatytų natūralios netekties gamyboje normų ir/arba dėl nenugaliamos jėgos (force majeure) teisės aktų nustatyta tvarka įrodytų aplinkybių, išskyrus nurodytas pozicijoje Nr. 44;

36.3. 46 – apdoroto tabako, kurio akcizai nesumokėti, kiekis, sunaikintas kompetentingos institucijos pareigūnams (vietos mokesčių administratoriaus kartu su sunaikinimą inicijavusios valstybės institucijos) prižiūrint, kaip nustatyta Akcizų įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje ir kituose teisės aktuose;

36.4. 47 – apdoroto tabako, kurio akcizai nesumokėti, kiekis, panaudotas būtiniems bandymams ir tyrimams atlikti kaip nustatyta Akcizų įstatymo 31 straipsnio 2 dalyje ir kituose teisės aktuose;

36.5. 48 – Prekių, kurių akcizai nesumokėti, kiekis prarastas jas saugant sandėlyje, viršijantis nustatytas natūralios netekties normas ir/arba dėl neįrodytų nenugaliamos jėgos (force majeure) aplinkybių. 48A pozicijos laukeliuose Akcizų įstatymo ir taisyklėse nurodytais būdais turi būti apskaičiuota šių Prekių mokėtina akcizų suma. 48 ir 48A pozicijose nurodytas Prekių kiekis ir akcizų suma priedo 50 ir 50A pozicijų laukeliuose nenurodomi;

36.6. 49 – Prekių, kurių akcizai nesumokėti, kiekis, kuris buvo prarastas jas gaminant (perdirbant, maišant) sandėlyje, viršijantis nustatytas natūralios netekties gamyboje normas ir/arba prarastas dėl neįrodytų nenugaliamos jėgos (force majeure) aplinkybių, išskyrus 48 pozicijoje nurodytą. 49A pozicijos laukeliuose Akcizų įstatymo ir taisyklėse nurodytais būdais turi būti apskaičiuota šių Prekių mokėtina akcizų suma. 49 ir 49A pozicijose nurodytas Prekių kiekis ir akcizų suma priedo 50 ir 50A pozicijų laukeliuose nenurodomi;

36.7. 50 pozicijos laukeliuose nurodytas Prekių kiekis. Jis nurodomas tik tada, kai mokestinio laikotarpio pabaigoje įvykusios inventorizacijos metu yra nustatomas Prekių trūkumas, tai yra kai 95 pozicijoje nurodytas Prekių kiekis mokestinio laikotarpio pabaigoje, apskaičiuotas pagal apskaitos duomenis, yra didesnis negu 96 pozicijoje nurodytas, kuris buvo nustatytas mokestinio laikotarpio pabaigoje inventorizacijos metu. Šis trūkumas apskaičiuojamas iš šių Prekių kiekio 95 pozicijoje atėmus 96 pozicijoje nurodytą kiekį. Jeigu inventorizacijos metu nustatomas Prekių trūkumas, Akcizų įstatymo ir taisyklių nustatyta tvarka 50A pozicijos laukeliuose turi būti apskaičiuojama mokėtina nurodytų Prekių akcizų suma. Jeigu inventorizacijos metu trūkumas nenustatomas, 50 ir 50A pozicijų laukeliai nepildomi;

36.8. 51 – Prekių kiekis, kuris buvo nustatytas kitais, 44–49 pozicijose nepaminėtais, Prekių, kurių akcizai nesumokėti, praradimo sandėlyje atvejais. Jeigu 51 pozicijos laukeliuose nurodomas Prekių kiekis, tai 51A pozicijos laukeliuose turi būti Akcizų įstatymo ir taisyklių nustatyta tvarka apskaičiuojama mokėtina nurodytų Prekių akcizų suma.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2006-10-05, Žin., 2006, Nr. 110-4193 (2006-10-14), i. k. 1062055ISAK000VA-75

 

37. FR0630S priedo 52 pozicijos laukeliuose turi būti apskaičiuojama iš sandėlio per mokestinį laikotarpį taikant AMLAR išgabentų Prekių kiekio suma, kuri gaunama susumuojant 53–61 pozicijose nurodytus kiekius. Šią sumą sudarantys kiekiai išvardytų pozicijų laukeliuose nurodomi taip:

37.1. 53 – Prekių, taikant AMLAR išgabentų į kitą sandėlį Lietuvos Respublikoje, kiekis, kuriam iki deklaracijos termino pateikimo pabaigos buvo gautas gavėjo sandėlio savininko patvirtinimas AAD trečiojo egzemplioriaus C dalies laukeliuose;

37.2. 54 – Prekių, taikant AMLAR ir laikantis Akcizų įstatymo 14 str. nuostatų, išgabentų į sandėlį kitoje ES šalyje, kiekis, apie kurio gavimą kitoje ES šalyje nustatytu laiku yra gautas gavėjo ir gavėjo ES šalies nustatytais atvejais tos šalies mokesčių administratoriaus patvirtintas AAD, trečiasis egzempliorius. Šioje pozicijoje taip pat nurodomas, į sandėlį kitoje ES šalyje ar kitam tos šalies gavėjui per praėjusį mokestinį laikotarpį išgabentų Prekių, apie kurių gavimą sandėlyje toje ES šalyje ar nugabenimą į kitos ES šalies muitinę nėra gauta Akcizų įstatymo 14 str. 3 dalyje nurodyto patvirtinimo, bet iki mokestinio mėnesio 25 dienos buvo informuota AVMI pagal Akcizų įstatymo 14 str. 6 dalies nuostatas, kiekis;

37.3. 55 – Prekių, taikant AMLAR ir laikantis Akcizų įstatymo 14 str. nuostatų išgabentų eksportuoti per kitą ES šalį ar pagal kitas Akcizų įstatymo nuostatas eksportuotų, kiekis;

37.4. 56 – Prekių, taikant AMLAR ir laikantis Akcizų įstatymo 14 str. nuostatų išgabentų kitos ES šalies registruotam prekybininkui, kiekis;

37.5. 57 – Prekių, taikant AMLAR ir laikantis Akcizų įstatymo 14 str. nuostatų išgabentų kitos ES šalies neregistruotam prekybininkui, kiekis;

37.6. 58 – Prekių, skirtų užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir kitų įstaigų veiklai, kaip tai nustatyta Akcizų įstatymo 17 str. 1 d. 2 punkte, kiekis, išgabentas taikant AMLAR;

37.7. 59 – Prekių, skirtų kitose ES šalyse įsikūrusių užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiklai, kaip tai nustatyta Akcizų įstatymo 17 str. 1 d. 3 punkte, kiekis, išgabentas taikant AMLAR;

37.8. 60 – Prekių, skirtų Šiaurės Atlanto Organizacijos Sutarties šalių kariuomenių vienetams ir kt., kaip tai nustatyta Akcizų įstatymo 17 str. 1 d. 6 punkte, kiekis, išgabentas taikant AMLAR;

37.9. 61 – išgabentų į kitas ES šalis Prekių kiekis kitais atvejais, išskyrus 53–60 pozicijose nurodytus. FR0630S priedo 53–61 pozicijose nurodomas tik toks Prekių kiekis, dėl kurio yra įvykdytos taisyklių 37.2 punkte nurodytos sąlygos dėl patvirtinto AAD ar jį atitinkančio dokumento trečiojo egzemplioriaus gavimo ir/ar AVMI informavimo, kai tie reikalavimai pagal teisės aktus turi būti vykdomi.

38. FR0630S priedo 62 pozicijos laukeliuose turi būti apskaičiuojama iš sandėlio per mokestinį laikotarpį taikant AMLAR išgabentų ir prarastų Prekių, kurioms, išskyrus 63 ir 64 pozicijose nurodytas, turi būti skaičiuojami akcizai, kiekio suma, kuri gaunama susumuojant 63–67 pozicijose nurodytus kiekius. Šią sumą sudarantys kiekiai išvardytų pozicijų laukeliuose nurodomi taip:

38.1. 63 – Prekių, taikant AMLAR į kitą sandėlį ar kitam gavėjui Lietuvos Respublikoje išgabentų ir prarastų Lietuvos Respublikoje, kiekis, neviršijantis natūralios netekties gabenant normų arba dėl įrodytų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kuriam taikomos Akcizų įstatymo 8 str.14 d. 2 punkto nuostatos;

38.2. 64 – Prekių, taikant AMLAR į sandėlį kitoje ES šalyje, taip pat kitos ES šalies prekybininkui ar kitam gavėjui išgabentų ir prarastų Lietuvos Respublikoje, kiekis, neviršijantis natūralios netekties normų gabenant arba dėl nustatyta tvarka įrodytų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kuriam taikomos Akcizų įstatymo 8 str. 1 d. 2 punkto nuostatos;

38.3. 65 – Prekių, taikant AMLAR į kitą sandėlį Lietuvos Respublikoje išgabentų ir prarastų Lietuvos Respublikoje, kiekis, viršijantis natūralios netekties normas gabenant arba dėl neįrodytų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kuriam taikomos Akcizų įstatymo 8 str.14 d. 2 punkto nuostatos. 65A pozicijos laukeliuose Akcizų įstatymo ir taisyklių nustatyta tvarka turi būti apskaičiuojama šio kiekio mokėtina akcizų suma;

38.4. 66 – Prekių, taikant AMLAR į sandėlį kitoje ES šalyje ar kitam tos šalies gavėjui išgabentų ir prarastų Lietuvos Respublikoje, kiekis, viršijantis natūralios netekties normas gabenant arba dėl neįrodytų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kuriam taikomos Akcizų įstatymo 8 str. 14 d. 2 punkto nuostatos. 66A pozicijos laukeliuose Akcizų įstatymo ir taisyklių nustatyta tvarka turi būti apskaičiuojama šio kiekio Prekių mokėtina akcizų suma;

38.5. 67 – kitų, nei 63 – 66 pozicijose nurodytų, išgabentų Prekių, kurioms pagal Akcizų įstatymo nuostatas turi būti skaičiuojami akcizai, kiekis. 67A pozicijos laukeliuose Akcizų įstatymo ir taisyklių nustatyta tvarka turi būti apskaičiuojama šio kiekio mokėtina akcizų suma.

39. FR0630S priedo 68 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas Prekių kiekis kitais atvejais, kai už Prekes, iš sandėlio per ankstesnį mokestinį laikotarpį taikant AMLAR išgabentas ir prarastas arba nenugabentas į paskirties vietą, sužinota per deklaruojamą laikotarpį ir pagal Akcizų įstatymo nuostatas turi būti skaičiuojami tų Prekių, išskyrus 73 pozicijoje nurodytas, akcizai, kurių sumokėti akcizai turi būti grąžinami. Šis kiekis apskaičiuojamas susumuojant 69–73 pozicijose nurodytus kiekius. Šią sumą sudarantys kiekiai išvardytų pozicijų laukeliuose nurodomi taip:

39.1. 69 – taikant AMLAR į kitą sandėlį Lietuvos Respublikoje per praėjusį mokestinį laikotarpį išgabentų Prekių, apie kurių gavimą tame sandėlyje pagal Akcizų įstatymo 13 str. 4 dalies nuostatas nėra gauta reikiamo patvirtinimo per 30 dienų, kiekis. 69A pozicijos laukeliuose Akcizų įstatymo ir taisyklių nustatyta tvarka turi būti apskaičiuojama mokėtina šio Prekių kiekio akcizų suma;

39.2. 70 – taikant AMLAR į sandėlį kitoje ES šalyje ar kitam tos šalies gavėjui per praėjusį mokestinį laikotarpį išgabentų Prekių, apie kurių gavimą sandėlyje (ar kito gavėjo) toje ES šalyje ar nugabenimą į kitos ES šalies muitinę nėra gauta Akcizų įstatymo 14 str. 3 dalyje nurodyto patvirtinimo, ir iki mokestinio mėnesio 25 dienos neinformuota AVMI pagal Akcizų įstatymo 14 str. 6 dalies nuostatas, kiekis. 70A pozicijos laukeliuose Akcizų įstatymo ir taisyklių nustatyta tvarka turi būti apskaičiuojama mokėtina šio Prekių kiekio akcizų suma;

39.3. 71 – taikant AMLAR į sandėlį kitoje ES šalyje ar kitam tos šalies gavėjui per ankstesnį mokestinį laikotarpį išgabentų Prekių, apie kurių gavimą sandėlyje (ar kito gavėjo) toje ES šalyje ar nugabenimą į kitos ES šalies muitinę nėra gauta Akcizų įstatymo 14 str. 3 dalyje nurodyto patvirtinimo, bet AVMI pagal Akcizų įstatymo 14 str. 6 dalies nuostatas buvo informuota laiku, tačiau per 4 mėnesius pagal Akcizų įstatymo 14 str. 5 d. 1 punkto nuostatas negauta įrodymų, apie Prekių pristatymą į paskirties vietą (eksporto atveju – išgabenimą iš Europos Bendrijų teritorijos), kiekis. 71A pozicijos laukeliuose Akcizų įstatymo ir taisyklių nustatyta tvarka turi būti apskaičiuojama mokėtina šio Prekių kiekio akcizų suma;

39.4. 72 – taikant AMLAR į sandėlį kitoje ES šalyje ar kitam tos šalies gavėjui per ankstesnį mokestinį laikotarpį išgabentų Prekių kiekis, kitais nei 69–71 pozicijose nurodytais atvejais, už kurį pagal Akcizų įstatymo nuostatas turi būti apskaičiuoti akcizai. 72A pozicijos laukeliuose Akcizų įstatymo ir taisyklių nustatyta tvarka turi būti apskaičiuojama mokėtina šio kiekio akcizų suma;

39.5. 73 – taikant AMLAR iš sandėlio per ankstesnį mokestinį laikotarpį išgabentų Prekių kiekis, kuris buvo prarastas Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl nenugalimos jėgos (force majeure) neįrodytų aplinkybių ir už kurias akcizai buvo sumokėti, bet šios aplinkybės buvo įrodytos per deklaruojamą laikotarpį – kai taikomos Akcizų įstatymo 13 str. 4 dalies nuostatos ir grąžinami akcizai. Šiuo atveju 73A pozicijos laukeliuose apskaičiuojama grąžintina šio kiekio akcizų suma.

40. FR0630S priedo 74 pozicijos laukeliuose turi būti nurodoma iš sandėlio per mokestinį laikotarpį panaikinant AMLAR į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išgabentų Prekių, kurių turi būti skaičiuojami akcizai, kiekių suma, kuri apskaičiuojama susumuojant 75–80 pozicijų laukeliuose nurodytus kiekius. Šią sumą sudarantys kiekiai išvardytų pozicijų laukeliuose nurodomi taip:

40.1. 75 – sandėlyje per mokestinį laikotarpį saugomų (atgabentų, pagamintų, perdirbtų ar sumaišytų) Prekių, kurioms sandėlyje panaikintas AMLAR, kiekis;

40.2. 76 – Prekių, kurioms jas išgabenant iš sandėlio į rinką Lietuvos Respublikoje panaikintas AMLAR, kiekis;

40.3. 77 – etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, skirtų šokolado gaminių gamybai pagal Akcizų įstatymo 25 str. 1 d. 5 punkto nuostatas, kiekis;

40.4. 78 pozicijos laukeliuose nurodytų etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, skirtų kitų, nei nurodyti Akcizų įstatymo 25 str. 1 d. 5 punkte, maisto produktų gamybai pagal Akcizų įstatymo 25 str. 6 dalies nuostatas, kiekis;

40.5. 79 pozicijos laukeliuose nurodytų etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, skirtų maisto ir (arba) nealkoholinių gėrimų gamybai pagal Akcizų įstatymo 25 str. 7 dalies nuostatas, kiekis;

40.6. 80 pozicijos laukeliuose nurodytų, kitų panaikinant AMLAR išgabentų Prekių, kurių akcizai pagal Akcizų įstatymo nuostatas turi būti skaičiuojami, kiekis.

41. FR0630S priedo 81 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas iš sandėlio per mokestinį laikotarpį panaikinant AMLAR išgabentų Prekių, kurios pagal Akcizų įstatymo nuostatas atleidžiamos nuo akcizų, kiekių suma, kuri apskaičiuojama susumuojant 82–94 pozicijų laukeliuose nurodytus kiekius. Šią sumą sudarantys kiekiai išvardytų pozicijų laukeliuose nurodomi taip:

41.1. 82 – Akcizų įstatymo nustatytais atvejais panaikinant AMLAR iš Lietuvos Respublikos eksportuotų Prekių kiekis;

41.2. 83 – Prekių, tiekiamų kaip atsargos laivams ir (arba) orlaiviams, vežantiems keleivius ir (arba) krovinius tarptautiniais maršrutais pagal Akcizų įstatymo 17 str. 1 d. 5 punkto nuostatas, išskyrus 89 ir (arba) 90 pozicijose nurodytas, kiekis;

41.3. 84 – Prekių, išgabentų pagal tarptautines sutartis, kaip tai nustatyta Akcizų įstatymo 17 str. 1 d. 8 punkto nuostatose, ir Prekių, skirtų Lietuvos Respublikoje pripažintoms tarptautinėms organizacijoms ir kt., kaip tai nustatyta Akcizų įstatymo 17 str. 1 d. 7 punkto nuostatose, kiekis;

41.4. 85 – išgabento etilo alkoholio, pagal Lietuvos Respublikos reikalavimus pripažinto denatūruotu etilo alkoholiu, kuriam netaikomi akcizai pagal Akcizų įstatymo 26 str. 1 punkto nuostatas, kiekis;

41.5. 86 – išgabento etilo alkoholio, pagal 1993 m. lapkričio 22 d. Europos Komisijos reglamentą 3199/93/EB pripažinto denatūruotu etilo alkoholiu, kuriam netaikomi akcizai pagal Akcizų įstatymo 26 str. 2 punkto nuostatas, kiekis;

41.6. 87 – išgabento etilo alkoholio, naudojamo sveikatinimo reikmėms pagal Akcizų įstatymo 25 str. 1 d. 3 punkto nuostatas, kiekis;

41.7. 88 – išgabento etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, skirtų acto gamybai pagal Akcizų įstatymo 25 str. 1 d. 4 punkto nuostatas, kiekis;

41.8. 89 – išgabentų orlaivių degalų, kurie tiekiami orlaivių atsargoms pagal Akcizų įstatymo 17 str. 1 d. 5 punkto ir 41 str. 1 d. 1 punkto nuostatas, kiekis;

41.9. 90 – išgabentų laivų degalų, kurie tiekiami laivų atsargoms pagal Akcizų įstatymo 17 str. 1 d. 5 punkto ir 41 str. 1 d. 2 punkto nuostatas, kiekis;

41.10. 91 – išgabentų energetinių produktų, sunaudojamų visų rūšių elektros energijos gamybai pagal Akcizų įstatymo 41 str. 1 d. 4 punkto nuostatas, kiekis;

41.11. 92 – naftos dujų ir dujinių angliavandenilių, išgabentų pagal Akcizų įstatymo 41 str. 1 dalies 5–7 punktų nuostatas, kiekis;

41.12. 93 – išgabentų nuo akcizų atleistų žymėtų dyzelinių degalų, tiekiamų žemės ūkio, žuvininkystės ar laivų kuro atsargų reikmėms, kiekis;

41.13. 94 – kitų, priedo 82–93 pozicijose nepaminėtų, panaikinant AMLAR išgabentų Prekių, kurios pagal Akcizų įstatymo nuostatas atleidžiamos nuo akcizų, kiekis.

42. FR0630S priedo 95 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas pagal apskaitos duomenis apskaičiuotų, laikomų sandėlyje mokestinio laikotarpio pabaigoje Prekių kiekis. Šis kiekis apskaičiuojamas po to, kai užpildomos visos pozicijos, kuriose nurodomas Prekių kiekis, iki šios priedo pozicijos, taip pat 97 pozicija (išskyrus 36 ir 50 pozicijas, kurios užpildomos atsižvelgiant į šio apskaičiavimo rezultatus) ir atliekant aritmetinius veiksmus su tose pozicijose nurodytais Prekių kiekiais pagal šią lygtį:

 

95 = 21 + 22 + 27 + 33 + 34 + 35 – 37 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 51 – 52 – 74 – 81 – 97

 

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2006-10-05, Žin., 2006, Nr. 110-4193 (2006-10-14), i. k. 1062055ISAK000VA-75

 

43. FR0630S priedo 96 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas sandėlyje mokestinio laikotarpio pabaigoje įvykusios inventorizacijos metu nustatytas, priedo FR0630N stulpelio N4 eilutėse nurodytas Prekių kiekis.

44. FR0630S priedo 97 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas kitų, iki šios pozicijos nenurodytų Prekių, kurių akcizai pagal Akcizų įstatymo ir taisyklių nuostatas turi būti skaičiuojami, deklaruojami ir mokami, kiekis. Jeigu tokių prekių kiekis nurodomas, tai 97A pozicijos laukeliuose turi būti skaičiuojama tų Prekių kiekio mokėtina akcizų suma.

45. FR0630S priedo 98 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas kiekis kitų, iki šios pozicijos nenurodytų, Prekių, kurių sumokėti akcizai pagal Akcizų įstatymo nuostatas yra grąžintini.

Šios pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas variklių benzino ir dyzelino kiekis, kuris benzino ir dyzelino garų rekuperavimo įrenginiu buvo sugaudytas ir sugrąžintas į sandėlio degalų saugojimo talpyklas, kai panaikinant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą degalai buvo pilami į transporto priemones. FR0630S priedo 98 pozicijos laukeliuose įrašomų rekuperuotų degalų kiekis negali būti didesnis kaip 0,15 proc. į transporto priemones pripilto kiekio, o degalų garų rekuperavimo įrenginys turi būti teisės aktų nustatyta tvarka priimtas eksploatuoti. Jeigu Prekių kiekis 98 pozicijos laukeliuose nurodomas, tai 98A pozicijos laukeliuose skaičiuojama tų Prekių grąžintina akcizų suma (prieš prekių kiekį ir grąžintiną akcizų sumą turi būti rašomas minuso (-) ženklas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-8, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 16-615 (2007-02-06), i. k. 1072055ISAK0000VA-8

Nr. VA-48, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 71-2821 (2007-06-28), i. k. 1072055ISAK000VA-48

 

46. FR0630S priedo 99 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas Prekių, kurioms apskaičiuota už visą mokestinį laikotarpį mokėtina į biudžetą akcizų suma, kiekis iš viso. Šis suminis kiekis apskaičiuojamas atliekant aritmetinius veiksmus su tose pozicijose nurodytais Prekių kiekiais pagal šią lygtį:

 

99 = 41+42+48+49+50+51+65+66+67+69+70+71+72+75+76+77+78+79+80+97

 

Po to 99A pozicijos laukeliuose taisyklių nustatyta tvarka turi būti apskaičiuojama mokėtina 99 pozicijos laukeliuose nurodyto Prekių kiekio akcizų suma.

47. FR0630S priedo 100 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas Prekių kiekis iš viso, kuriam priede apskaičiuota už visą mokestinį laikotarpį grąžintina akcizų suma. Šis suminis kiekis apskaičiuojamas atliekant aritmetinius veiksmus su tose pozicijose nurodytais Prekių kiekiais pagal šią lygtį:

 

100 = 24 + 29 + 73 + 98

 

Po to 100A pozicijos laukeliuose taisyklių nustatyta tvarka turi būti apskaičiuojama grąžintina 100 pozicijos laukeliuose nurodyto Prekių kiekio akcizų suma.

48. FR0630S priedo 101 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas Prekių, kurioms apskaičiuota už visą mokestinį laikotarpį mokėtina į biudžetą arba grąžintina iš biudžeto (-) akcizų suma, kiekis iš viso. Priedo 101A pozicijos laukeliuose Akcizų įstatymo ir taisyklių nustatyta tvarka turi būti nurodoma apskaičiuota už visą mokestinį laikotarpį mokėtina į biudžetą arba grąžintina iš biudžeto (-) akcizų suma, kuri gaunama iš 99A pozicijos laukeliuose nurodytos mokėtinos akcizų sumos atėmus 100A pozicijos laukeliuose nurodytą grąžintiną akcizų sumą. Jeigu atlikus šį veiksmą gaunasi neigiama suma, tai prieš ją rašomas „ –“ ženklas ir tai yra grąžintina iš biudžeto akcizų suma, litais.

49. Kai pagal Akcizų įstatymo nuostatas sandėlio savininkas privalo akcizus apskaičiuoti ir mokėti dešimtadieniais, tada turi būti pildomi 102, 103 ir 104 pozicijų laukeliai, kuriuose nurodomi Prekių kiekiai pagal mokestinio laikotarpio dešimtadienius, bei 102A, 103A ir 104A laukeliai, kuriuose nurodomos minėtų Prekių akcizų sumos. Jeigu sandėlio savininkui prievolės apskaičiuoti ir mokėti akcizus dešimtadieniais nėra, 102, 102A, 103, 103A, 104 ir 104A pozicijų laukeliai nepildomi.

50. FR0630S priedo 102 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas per pirmąjį mokestinio laikotarpio dešimtadienį su Prekėmis atliktose operacijose dalyvavusių Prekių kiekis, kuris apskaičiuojamas panaudojant sandėlio Prekių apskaitos duomenis ir atliekant matematinius veiksmus su „Operacijos su akcizais apmokestinamomis prekėmis (AAP) pavadinimas“ eilutėje nurodytų pozicijų laukeliuose įrašytais tų Prekių kiekiais, analogiškus taisyklių 46, 47 ir 48 punktuose nurodytiems (t. y. tokius pat kaip užpildant atitinkamai 99, 100 ir 101 pozicijas. Priedo 102A pozicijos laukeliuose Akcizų įstatymo ir taisyklių nustatyta tvarka turi būti nurodoma apskaičiuota už mokestinio laikotarpio pirmąjį dešimtadienį mokėtina į biudžetą arba grąžintina iš biudžeto (-) 102 pozicijos laukeliuose nurodytų Prekių akcizų suma, litais.

51. FR0630S priedo 103 ir 103A pozicijų laukeliuose turi būti pateikiami mokestinio laikotarpio antrojo dešimtadienio Prekių kiekio ir akcizų duomenys, kurie apskaičiuojami analogišku būdu, kaip nurodyta taisyklių 49 punkte.

52. FR0630S priedo 104 ir 104A pozicijų laukeliuose turi būti pateikiami mokestinio laikotarpio likusios mokestinio laikotarpio dalies Prekių kiekio ir akcizų duomenys, kurie apskaičiuojami analogišku būdu, kaip nurodyta taisyklių 49 punkte. Šiose pozicijose turi būti nurodoma mokestinio laikotarpio trečiojo dešimtadienio Prekių kiekio ir akcizų duomenys.

 

VII. FR0630R PRIEDO PILDYMAS

 

53. FR0630R priedą pildo ir pateikia AVMI registruoti prekybininkai, neregistruoti prekybininkai ir Asmenys, nurodyti taisyklių 8 punkte.

54. FR0630R priedo 2, 8, 15 ir 17 eilučių duomenys pildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 15.2, 15.8, 17 bei 18 punktuose, o 16 eilutėje nurodomas mokestinio laikotarpio pradžios ir pabaigos datos rašant skaičiais metus, mėnesį ir dieną, o eilutės „Lapo numeris“ laukeliuose nurodomas lapo numeris, kurio pirmajame lape rašomas skaičius 1, antrajame – 2 ir t. t.

55. FR0630R priedo R1 stulpelio eilutėse nurodomas triženklis Prekių tarifinės grupės kodas iš taisyklių 1 priedo.

56. FR0630R priedo R2 stulpelio eilutėse nurodomas registruoto arba neregistruoto prekybininko arba Asmens iš kitos ES šalies taikant AMLAR atgabentų Prekių, kurioms panaikintas AMLAR, kiekis. Kiekis rašomas išreikštas tokiais matavimo vienetais, kurie toje Prekių tarifinėje grupėje taikomi pagal taisyklių 1 priedą.

57. FR0630R priedo R3 stulpelio eilutėse nurodomas triženklis matavimo vieneto kodas iš taisyklių 1 priedo, taikomas Prekių tarifinėje grupėje.

58. FR0630R priedo R4 stulpelio eilutėse nurodomas akcizų tarifas litais už Prekių kiekį, atitinkantį vienam matavimo vienetui. Akcizų tarifas nurodomas iš taisyklių 1 priedo.

59. FR0630R priedo R5 stulpelio eilutėse nurodomos apskaičiuotos akcizų sumos, kurios gaunamos sudauginant atitinkamose stulpelio R2 eilutėse nurodytą atgabentų Prekių kiekį ir stulpelio R4 atitinkamose eilutėse nurodytą akcizų tarifą. Energetinių produktų ir biologinės kilmės žaliavų mišinių arba cigarečių akcizai apskaičiuojami FR0630B priede arba FR0630C priede ir įrašomi atitinkamose R5 stulpelio eilutėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-48, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 71-2821 (2007-06-28), i. k. 1072055ISAK000VA-48

 

60. FR0630R priedo R6 stulpelio eilutėse ženklu „x“ pažymimi tų eilučių laukeliai, kuriose nurodomi Prekių, taikant AMLAR atgabentų su AAD ar jį atitinkančiu dokumentu, kiekiai ir apskaičiuotos to kiekio akcizų sumos. Jeigu iš kitos ES šalies Prekės buvo atgabentos su sumokėtais akcizais (su SAAD), tai stulpelio R6 atitinkamų eilučių laukeliai nežymimi, o ženklu „x“ pažymimi stulpelio R7 tų pačių eilučių laukeliai.

Atvejais, kai viena dalis tai pačiai Prekių tarifinei grupei priskirtų prekių deklaruojama taikant visą akcizų tarifą, o kita dalis deklaruojama taikant akcizų lengvatą (sumažintą ar nulinį akcizų tarifą), tokių Prekių kiekio ir apskaičiuotų akcizų duomenys turi būti pateikiami atskirose FR0630R priedo eilutėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2006-10-05, Žin., 2006, Nr. 110-4193 (2006-10-14), i. k. 1062055ISAK000VA-75

 

VIII. FR0630A FORMOS DEKLARACIJOS PILDYMAS

 

61. FR0630A formos deklaraciją (toliau šiame skyriuje – deklaracija) taisyklių nustatyta tvarka pildo ir pateikia AVMI Neregistruoti prekybininkai, taisyklių 8 punkte nurodyti Asmenys, taisyklių 9 punkte nurodyti Kiti asmenys ir taisyklių 91 punkte nurodyti Registruoti tiekėjai ar jais nesantys asmenys, kurie šiame skyriuje vadinami Kiti asmenys. Deklaracijos 1–8 laukeliuose nurodomi tokie duomenys:

61.1. 1 eilutėje – mokesčių mokėtojo pavadinimas (arba vardas, pavardė);

61.2. 2 eilutėje – mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);

61.3. 3 eilutėje „Mokesčių mokėtojo tipas“ –“X“ ženklas įrašomas:

61.3.1. laukelyje „Neregistruotas prekybininkas“, jeigu deklaraciją teikia neregistruoti prekybininkai ir šių taisyklių 8 punkte nurodyti asmenys arba

61.3.2. laukelyje „Kitas asmuo“, jeigu deklaraciją teikia šių taisyklių 9 punkte nurodyti asmenys, deklaruojantys kitų (ne akmens anglių, kokso ir/ar lignito) Prekių akcizus, arba

61.3.3. laukelyje „Deklaruojantis akmens anglių, kokso ir/ar lignito akcizus“, jeigu deklaraciją teikia šių taisyklių 91 ir 92 punktuose nurodyti asmenys, deklaruojantys akmens anglių, kokso ir/ar lignito akcizus.

Jeigu tas pats asmuo privalo akcizus deklaruoti kaip neregistruotas prekybininkas, kaip Kitas asmuo ir kaip asmuo, deklaruojantis akmens anglių, kokso ir/ar lignito akcizus, tai jis privalo pateikti tris atskiras FR0630A formos deklaracijas ir atitinkamus jos priedus;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-48, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 71-2821 (2007-06-28), i. k. 1072055ISAK000VA-48

 

61.4. 4 eilutėje – neregistruoto prekybininko, Asmens arba Kito asmens buveinės adresas;

61.5. 5 eilutėje – neregistruoto prekybininko, Asmens arba Kito asmens telefono numeris;

61.6. 6 eilutėje – neregistruoto prekybininko, Asmens arba Kito asmens fakso numeris;

61.7. 7 eilutėje – neregistruoto prekybininko, Asmens arba Kito asmens elektroninio pašto adresas;

61.8. 8 eilutėje – neregistruoto prekybininko, Asmens arba Kito asmens identifikacinis numeris (kodas), suteiktas VMI prie FM AIS, jeigu toks buvo suteiktas.

61.9. G2 eilutėje „Akmens anglių“–“X“ ženklas įrašomas:

61.9.1. laukelyje „Registruotas tiekėjas“, jeigu deklaraciją teikia Registruotas tiekėjas arba

61.9.2. laukelyje „Neregistruotas tiekėjas“, jeigu deklaraciją teikia šių taisyklių 92 punkto antrojoje pastraipoje nurodyti asmenys, kurie nėra Registruoti tiekėjai, jeigu jiems ataskaitinį mėnesį atsirado prievolė deklaruoti ir mokėti akmens anglių akcizus.

Jeigu tas pats asmuo to paties mokestinio laikotarpio akmens anglių akcizus deklaruoja kaip Registruotas tiekėjas ir kaip Neregistruotas tiekėjas, tai jis privalo pateikti dvi atskiras FR0630A formos deklaracijas ir atitinkamus jos priedus.

Jeigu asmuo deklaruoja to paties mokestinio laikotarpio kokso ir/ar lignito bei akmens anglių akcizus, tai jis privalo teikti vieną FR0630A formos deklaraciją, kurioje turi būti pažymėta po vieną atitinkamą L2 ir G2 laukelį

Papildyta punktu:

Nr. VA-48, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 71-2821 (2007-06-28), i. k. 1072055ISAK000VA-48

 

61.10. L2 eilutėje „Kokso ir/ar lignito“–“X“ ženklas įrašomas:

61.10.1. laukelyje „Registruotas tiekėjas“, jeigu deklaraciją teikia Registruotas tiekėjas arba

61.10.2. laukelyje „Neregistruotas tiekėjas“, jeigu deklaraciją teikia šių taisyklių 92 punkto antrojoje pastraipoje nurodyti kiti asmenys, kurie nėra Registruoti tiekėjai, jeigu jiems ataskaitinį mėnesį atsirado prievolė deklaruoti ir mokėti kokso ir/ar lignito akcizus.

Jeigu tas pats asmuo kokso ir/ar lignito akcizus deklaruoja kaip Registruotas tiekėjas ir kaip Neregistruotas tiekėjas, tai jis privalo pateikti dvi atskiras FR0630A formos deklaracijas ir atitinkamus jos priedus.

Jeigu asmuo deklaruoja to paties mokestinio laikotarpio akmens anglių ir kokso bei/ar lignito akcizus, tai jis privalo teikti vieną FR0630A formos deklaraciją, kurioje turi būti pažymėta po vieną atitinkamą G2 ir L2 laukelį.

Papildyta punktu:

Nr. VA-48, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 71-2821 (2007-06-28), i. k. 1072055ISAK000VA-48

 

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-8, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 16-615 (2007-02-06), i. k. 1072055ISAK0000VA-8

 

62. Deklaracijos 15 eilutėje skaičiais įrašoma deklaracijos pildymo data: metai, mėnuo ir diena.

63. Deklaracijos 16 eilutės laukeliuose „nuo“ įrašoma mokestinio laikotarpio, kurio deklaracija teikiama, pradžios data (metai, mėnuo ir diena (skaičiais), o laukeliuose „iki“ – pabaigos data.

Neregistruoti prekybininkai ir šių taisyklių 8 punkte nurodyti asmenys laukeliuose „nuo“ turi nurodyti tą dieną, kurią faktiškai gavo iš kitos ES atgabentas Prekes, o laukeliuose „iki“ nurodo datą, kada baigiasi penktoji darbo diena nuo Prekių gavimo.

Šių taisyklių 9 punkte nurodyti Kiti asmenys, deklaruojantys Prekių, išskyrus akmens anglių, kokso ir/ar lignito, akcizus, laukeliuose „nuo“ turi nurodyti tą dieną, kurią atsirado akcizų prievolė (pvz., Prekę pagamino ne sandėlyje, Prekę įsigijo Akcizų įstatyme nurodytiems tikslams, tačiau panaudojo ne pagal paskirtį), o laukeliuose „iki“ – kitą darbo dieną po akcizų prievolės atsiradimo, t. y. dieną, kada pagal Akcizų įstatymo nuostatas atsirado prievolė deklaruoti ir mokėti akcizus.

Šių taisyklių 91 ir 92 punktuose nurodyti asmenys, deklaruojantys akmens anglių, kokso ir/ar lignito akcizus, laukeliuose „nuo“ turi nurodyti praėjusio mėnesio, kurio deklaracija teikiama, pirmąją kalendorinę dieną, o laukeliuose „iki“ – to mėnesio paskutinę kalendorinę dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-48, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 71-2821 (2007-06-28), i. k. 1072055ISAK000VA-48

 

64. Deklaracijos 17 eilutėje „X“ ženklas įrašomas laukelyje „Pirminė“, kai pateikiama mokestinio laikotarpio deklaracija ir jos priedai, arba laukelyje „Patikslinta“ – kai teikiama patikslinta to paties laikotarpio deklaracija.

Teikiant pirminę ar patikslintą deklaraciją mokestinių laikotarpių, prasidedančių nuo 2007 m. birželio 1 d., turi būti pildoma teikimo metu galiojanti FR0630A formos deklaracija ir atitinkami jos priedai (pvz., FR0630A formos deklaracijos 4 versija, FR0630D priedo 3 versija, FR0630L priedo 4 versija, FR0630G priedo 4 versija, FR0630R priedo 1 versija, FR0630K priedo 1 versija, FR0630B priedo 1 versija ar FR0630C priedo 1 versija).

Teikiant pirmines ar patikslintas deklaracijas (išskyrus akmens anglių, kokso ir/ar lignito deklaracijas) mokestinių laikotarpių, prasidėjusių iki 2007 m. birželio 1 d., turi būti pildoma FR0630A formos 2 versija ir atitinkamai FR0630D priedo 3 versija, FR0630R priedo 1 versija, FR0630K priedo 1 versija, FR0630B priedo 1 versija ar FR0630C priedo 1 versija.

Teikiant pirminę ar patikslintą 2007 m. sausio 1 d.–2007 m. birželio 1 d. mokestinių laikotarpių akmens anglių, kokso ir/ar lignito deklaraciją turi būti pildoma 4 versijos FR0630A forma, FR0630G priedas ir/ar FR0630L priedas

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-48, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 71-2821 (2007-06-28), i. k. 1072055ISAK000VA-48

 

65. Deklaracijos Al laukelyje visi šią deklaraciją pildantys asmenys nurodo akcizų sumą, kuri yra apskaičiuota FR0630D priedo D3 laukelyje. Kai deklaraciją teikia Neregistruotas prekybininkas, Kitas asmuo, ar deklaruojantis akmens anglių, kokso ir/ar lignito akcizus Registruotas tiekėjas, bet šiems asmenims prievolė mokėti akcizus neatsirado, šio laukelio paskutiniame langelyje turi būti įrašomas skaičius nulis (0).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-8, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 16-615 (2007-02-06), i. k. 1072055ISAK0000VA-8

Nr. VA-48, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 71-2821 (2007-06-28), i. k. 1072055ISAK000VA-48

 

66. Deklaracijos eilutėje „Pateikiami priedai:“ „x“ ženklas įrašomas tuose laukeliuose, kurie nurodo su deklaracija pateikiamų priedų numerius.

67. Deklaracijos eilutėje „Vadovas“ turi pasirašyti neregistruotas prekybininkas arba kito akcizus deklaruojančio vieneto (asmens) vadovas arba neribotos atsakomybės vieneto savininkas (jei jis pats tvarko apskaitą) ir nurodyti savo vardą bei pavardę. Jeigu deklaraciją pasirašo mokesčio mokėtojo įgaliotas asmuo, kartu su deklaracija AVMI turi būti pateiktas įstatymų nustatyta tvarka išduotas įgaliojimas. Deklaraciją pildant EDS ši eilutė nepildoma.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-48, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 71-2821 (2007-06-28), i. k. 1072055ISAK000VA-48

 

68. Deklaracijos eilutėje „Vyr. buhalteris“ turi pasirašyti ir nurodyti vardą bei pavardę neregistruoto prekybininko ar kito akcizus deklaruojančio vieneto (asmens) vyr. buhalteris (įgaliotas asmuo), arba buhalterinę apskaitą tvarkyti samdomas buhalteris, arba šią apskaitą tvarkyti samdomos įmonės vadovas (įgaliotas asmuo). Jeigu deklaraciją pasirašo įgaliotas asmuo, kartu su deklaracija AVMI turi būti pateiktas įstatymų nustatyta tvarka išduotas įgaliojimas. Jeigu deklaraciją teikia neribotos atsakomybės vieneto savininkas, kuris pats tvarko apskaitą, ši eilutė nepildoma. Deklaraciją pildant EDS ši eilutė nepildoma.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-48, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 71-2821 (2007-06-28), i. k. 1072055ISAK000VA-48

 

IX. FR0630K PRIEDO PILDYMAS

 

69. FR0630K priedą taisyklių nustatyta tvarka pildo ir AVMI pateikia Kiti asmenys, nurodyti taisyklių 9 punkte. Kai šio asmens pateikiamos FR0630A formos deklaracijos FR0630D priede yra deklaruojami kelioms Prekių tarifinėms grupėms priskiriamų Prekių akcizai, turi būti pateikiami atskiri kiekvienos Prekių tarifinės grupės FR0630K priedai.

70. FR0630K priedo 2, 8, 15, 17, 19, 20, 20a, 20b ir 20c eilučių duomenys pildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 15.2, 15.8, 17, 18, 27 ir 28 punktuose, o 16 eilutės laukeliuose nurodama mokestinio įvykio data, kuri rašoma skaičiais nurodant metus, mėnesį ir dieną.

71. FR0630K priedo stulpelyje „AAP kiekis operacijoje, matavimo vienetais“ Prekių kiekis nurodomas tos eilutės laukeliuose, kurioje yra nurodytas apmokestinamasis įvykis, o šio Prekių kiekio akcizų suma, apskaičiuota laikantis taisyklių 29 ir 30 punktų nuostatų, nurodoma atitinkamų šio priedo stulpelio „Apskaičiuota mokėtina akcizų suma, Lt“ eilučių laukeliuose.

72. FR0630K priedo stulpelių „AAP kiekis operacijoje, matavimo vienetais“ ir „Apskaičiuota mokėtina akcizų suma, Lt“ pozicijų laukeliuose (toje pačioje eilutėje) asmenys Prekių kiekį ir mokėtinas akcizų sumas nurodo taip:

72.1. priedo 1 eilutės 21 pozicijos laukeliuose Prekių kiekis turi būti nurodomas tais atvejais, jeigu taikant AMLAR Prekės buvo gabentos į sandėlį, registruotam ar neregistruotam prekybininkui, diplomatinių atstovybių ir kitų įstaigų veiklai, kaip tai nustatyta Akcizų įstatymo 17 str. 1 d. 2 punkte, skirtos Lietuvos Respublikoje įsikūrusių užsienio diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiklai, kaip tai nustatyta Akcizų įstatymo 17 str. 1 d. 3 punkte, ar kitais Akcizų įstatymo nustatytais atvejais gabentos su AAD (ar kitu jį atitinkančiu gabenimo dokumentu) bei papildomais dokumentais ir kai AAD yra užfiksuotas trūkumas bei/arba gautas kiekis neatitinka AAD nurodyto ir laikomas prarastu dėl įrodytų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių ar viršijant kiekį, kuris laikomas prarastu dėl natūralios netekties ir pagal teisės aktų reikalavimus bei Akcizų įstatymo 15 str. 4 dalies nuostatas Lietuvos Respublikoje negali būti atleistas nuo akcizų. 21A pozicijos laukeliuose vadovaujantis Akcizų įstatymo ir taisyklių nuostatomis turi būti apskaičiuojama 21 pozicijoje nurodyto Prekių kiekio akcizų suma (litais);

72.2. priedo 2 eilutės 22 pozicijos laukeliuose Prekių kiekis turi būti nurodomas tais atvejais, jeigu taikant AMLAR į sandėlį, taip pat registruotam prekybininkui ar neregistruotam prekybininkui ar Asmeniui iš kitos ES šalies sandėlio su AAD ir/arba su SAAD bei su papildomais dokumentais gabentos Prekės, už kurias akcizai nesumokėti, ir kurios prarastos Lietuvos Respublikoje viršijant kiekį, kuris laikomas prarastu dėl natūralios netekties ar dėl nenugalimos jėgos (force majeure) įrodytų aplinkybių Akcizų įstatymo 15 str. 5 dalyje nustatytu atveju. 22A pozicijos laukeliuose, vadovaujantis Akcizų įstatymo ir taisyklių nuostatomis, turi būti apskaičiuojama 22 pozicijoje nurodyto Prekių kiekio akcizų suma (litais);

72.3. priedo 3 eilutės 23 pozicijos laukeliuose nurodomas Prekių, kurios taikant AMLAR buvo gabentos tarp ES šalių per Lietuvos Respubliką su AAD ar atleidimo nuo akcizų sertifikatu ar kitu dokumentu, ir prarastos Lietuvos Respublikos teritorijoje, kiekis, už kurį, vadovaujantis Akcizų įstatymo 15 str. 5 dalies ir ES direktyvos 92/12EEB nuostatomis, turi būti mokami arba grąžinami anksčiau sumokėti akcizai. 23A pozicijos laukeliuose, vadovaujantis Akcizų įstatymo ir taisyklių nuostatomis, turi būti apskaičiuojama 23 pozicijoje nurodyto Prekių kiekio akcizų suma (litais);

72.4. priedo 4 eilutės 24 pozicijos laukeliuose nurodomas Prekių, išskyrus 25 pozicijoje nurodytas, kurios buvo įsigytos netaikant akcizų arba taikant sumažintą akcizų tarifą ir buvo skirtos naudoti akcizais neapmokestinamoje veikloje, tačiau panaudotos veikloje kada turi būti apskaičiuojami ir mokami akcizai, kiekis. 24A pozicijos laukeliuose, vadovaujantis Akcizų įstatymo ir taisyklių nuostatomis, turi būti apskaičiuojama 24 pozicijoje nurodyto Prekių kiekio akcizų suma (litais). Jeigu už šias prekes buvo sumokėta sumažinta akcizų suma (neteisingai pritaikius akcizų lengvatą, pritaikius ne tokią lengvatą ar akcizai buvo apskaičiuoti taikant ne tuos (mažesnius) akcizų tarifus, tada šioje pozicijoje nurodomas apskaičiuotos ir sumokėtos akcizų sumos skirtumas, kuris turi būti sumokėtas. Šiuo atveju reikalingi akcizų sumų apskaičiavimai atliekami laisvos formos šio priedo pridedamame lape;

72.5. priedo 5 eilutės 25 pozicijos laukeliuose nurodomas Prekių, kurios buvo įsigytos ar importuotos atleidžiant nuo akcizų tikslams, nustatytiems Akcizų įstatymo 17, 25, 31 ar 41 straipsniuose, tačiau asmens ne sandėlyje panaudotos kitiems tikslams, kada pagal Akcizų įstatymo nuostatas priklauso mokėti akcizus, kiekis. 25A pozicijos laukeliuose, vadovaujantis Akcizų įstatymo ir taisyklių nuostatomis, turi būti apskaičiuojama 25 pozicijoje nurodyto Prekių kiekio akcizų suma (litais);

72.6. priedo 6 eilutės 26 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas Prekių, asmens pagamintų (sumaišytų ar perdirbtų) ne sandėlyje, kiekis, išskyrus atvejus kai tai leidžiama pagal Akcizų įstatymo 4 straipsnio nuostatas. 26A pozicijos laukeliuose, vadovaujantis Akcizų įstatymo 9 str. 7 dalies ir taisyklių nuostatomis, turi būti apskaičiuojama 26 pozicijoje nurodyto Prekių kiekio akcizų suma (litais);

72.7. priedo 7 eilutės 27 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas alaus, vyno, kitų fermentuotų gėrimų, pasigamintų fizinio asmens ir parduotų, išskyrus pasigamintus savo reikmėms, kiekis, kaip tai nustatyta Akcizų įstatymo 25 str. 1 d. 2 punkto nuostatose. 27A pozicijos laukeliuose, vadovaujantis Akcizų įstatymo ir taisyklių nuostatomis, turi būti apskaičiuojama 27 pozicijoje nurodyto Prekių kiekio akcizų suma (litais);

72.8. priedo 8 eilutės 28 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas Akcizų įstatymo 8 str. 9 dalyje nurodyto asmens laikomų banderolėmis nepaženklintų Prekių, kurios pagal Akcizų įstatymo 27 straipsnio ir kitų teisės aktų nuostatas turi būti paženklintos, kiekis. 28A pozicijos laukeliuose, vadovaujantis Akcizų įstatymo 8 str. 1 d. 8 punkto ir taisyklių nuostatomis, turi būti apskaičiuojama 28 pozicijoje nurodyto Prekių kiekio akcizų suma (litais);

72.9. priedo 9 eilutės 29 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas Prekių, išskyrus 21–28 pozicijose nurodytas, kiekis, kai pagal Akcizų įstatymo nuostatas turi būti apskaičiuoti ir sumokėti akcizai. 29A pozicijos laukeliuose, vadovaujantis Akcizų įstatymo ir taisyklių nuostatomis, turi būti apskaičiuojama 29 pozicijoje nurodyto Prekių kiekio akcizų suma (litais).

73. FR0630K priedo 10 eilutės 30 pozicijos laukeliuose turi būti nurodoma 21–29 pozicijų laukeliuose nurodytų Prekių kiekių suma, iš viso. Atitinkamai 30A pozicijos laukeliuose turi būti nurodoma 21–29 pozicijų laukeliuose apskaičiuotų akcizų sumų bendra suma.

 

X. FR0630B PRIEDO PILDYMAS

 

74. FR0630B priedas pildomas visais atvejais, kai reikia apskaičiuoti mineralinių energetinių produktų ir biologinės kilmės žaliavų mišinių, akcizų sumas, pritaikius akcizų lengvatą biologinės kilmės žaliavų daliai. FR0630B priedai pildomi tais atvejais, kai deklaruojamas energetinių produktų mišinių, priskirtų Prekių tarifinėms grupėms 420, 460, 464, 465, 475 arba 495, akcizai.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-48, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 71-2821 (2007-06-28), i. k. 1072055ISAK000VA-48

 

75. FR0630B priedo 2, 8, 9, 15, 17 ir 19 eilučių duomenys pildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 15.2, 15.8, 16.1, 17, 18 ir 28.1 punktuose.

76. FR0630B priedo 16 eilutės pirmuosiuose mokestinio laikotarpio laukeliuose nurodomi metai ir mėnuo kai šis priedas yra FR0630S priedu. Kituose laukeliuose nurodamos mokestinio laikotarpio pradžios ir pabaigos datos, kurios rašomos skaičiais atitinkamuose laukeliuose nurodant metus, mėnesį ir dieną – kai šis priedas yra FR0630R priedu. Jeigu mokestinis laikotarpis yra viena diena – abiejuose mokestinio laikotarpio pradžios ir pabaigos laukeliuose nurodoma ta pati diena – kai šis priedas yra FR0630K priedu.

77. FR0630B priedo eilutės „Lapo numeris“ laukeliuose nurodomas lapo eilės numeris skaičiais nuo 1 iki 9.

78. FR0630B priedo stulpelių laukeliai pildomi taip:

78.1. stulpelyje B1 iš eilės pagal pozicijų numerius AIS turi būti įrašyti FR0630S priede arba FR0630K priede nurodyti Prekių kiekiai operacijose, kurių akcizų sumos turi būti apskaičiuotos šiame FR0630B priede. Jeigu FR0630B priedas pildomas skaičiuojant akcizų sumas FR0630R priede, šio stulpelio laukeliai nepildomi.

Kiekvienai Prekių tarifinei grupei (420, 460, 465, 475 arba 495) turi būti pildomi atskiri FR0630B priedai. FR0630B priedas gali turėti kelis lapus, jeigu viename lape neįmanoma surašyti visų reikiamų pozicijų.

Kai skaičiuojamos FR0630R priede įrašytinos akcizų sumos, tai kiekvienai Prekių tarifinei grupei turi būti pildoma po vieną FR0630B priedą, o eilučių jame pildoma tiek, kiek yra mišinių, kuriuose biologinės kilmės žaliavų dalis skirtinga;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-48, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 71-2821 (2007-06-28), i. k. 1072055ISAK000VA-48

 

78.2. stulpelio B2 eilutėse nurodomi stulpelyje B1 nurodytų pozicijų numerių iš atitinkamų priedų energetinių produktų mišinių kiekio duomenys;

78.3. stulpelio B3 eilutėse nurodomi energetinių produktų mišiniams gaminti sunaudotų biologinės kilmės žaliavų kiekio duomenys pagal kiekvieną stulpelyje B1 nurodytą FR0630S, FR0630R ar FR0630K priedų pozicijos numerį.

Maišant tarpusavyje skirtingos biologinės kilmės žaliavų dalies energetinių produktų mišinius, biologinės kilmės žaliavų kiekio duomenys mišinyje apskaičiuojami iš sumaišyto energetinio mišinio kiekio atėmus šių taisyklių 78.5 punkte nustatyta tvarka apskaičiuotą mineralinių energetinių produktų dalį (kg)

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-48, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 71-2821 (2007-06-28), i. k. 1072055ISAK000VA-48

 

78.4. stulpelio B4 eilutėse nurodomi biologinės kilmės žaliavų dalies duomenys (proc.) energetinių produktų mišiniuose pagal kiekvieną stulpelyje B1 nurodytą FR0630S, FR0630R ar FR0630K priedų pozicijos numerį. Kai akcizus deklaruoja sandėlio, kuriame šie mišiniai gaminami, savininkas, biologinės kilmės žaliavų dalis procentais apskaičiuojama biologinės kilmės žaliavų dalį (kg) padalijant iš energetinių produktų mišinio kiekio, išreikšto šių taisyklių 1 priede nurodytais tos Prekių tarifinės grupės matavimo vienetais, ir padauginant iš 100. Gautas skaičius turi būti apvalinamas vienos šimtosios dalies tikslumu. Tais atvejais, kai deklaruojami ne pasigamintų, o atsigabentų energetinių produktų mišinių akcizai, FR0630B priedo stulpelio B4 eilutėse biologinės kilmės žaliavų dalis (proc.) turi būti nurodyta pagal tokio energetinių produktų mišinio gabenimo dokumentą (AAD), akcizų apskaičiavimo dokumentą (DAA) arba kokybės pažymėjimą.

Maišant tarpusavyje energetinių produktų mišinius, kurių biologinės kilmės žaliavų dalis yra skirtinga, biologinės kilmės žaliavų dalies (proc.) duomenys apskaičiuojami pagal Biologinės kilmės energetinių produktų apmokestinimo taisyklėse nurodytas lygtis

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-48, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 71-2821 (2007-06-28), i. k. 1072055ISAK000VA-48

 

78.5. stulpelio B5 eilutėse nurodomi energetiniams mišiniams sunaudotų mineralinių energetinių produktų kiekio duomenys (kg) pagal kiekvieną stulpelyje B1 nurodytą FR0630S, FR0630R ar FR0630K priedų pozicijos numerį. Tais atvejais, kai deklaruojami ne pasigamintų, o atsigabentų energetinių produktų mišinių akcizai, FR0630B priedo stulpelio B5 eilutėse mineralinių energetinių produktų dalis (kg) turi būti nurodyta pagal energetinių produktų mišinio akcizų apskaičiavimo dokumentą (DAA), gabenimo dokumentą (AAD) ar kokybės pažymėjimą.

Maišant tarpusavyje energetinių produktų mišinius, kurių biologinės kilmės žaliavų dalis yra skirtinga, mineralinių energetinių produktų dalies (kg) duomenys apskaičiuojami pagal Biologinės kilmės energetinių produktų apmokestinimo taisyklėse nurodytas lygtis

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-48, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 71-2821 (2007-06-28), i. k. 1072055ISAK000VA-48

 

78.6. stulpelio B6 „Apskaičiuota akcizų suma (Lt)“ eilutėse, taikant taisyklių 30.3 punkte nurodytą lygtį ir naudojant to paties numerio pozicijų laukeliuose (toje pat eilutėje) stulpelyje B5 nurodytų mineralinių energetinių produktų kiekio duomenis, apskaičiuojama akcizų suma, kuri taip pat nurodoma FR0630S, FR0630R arba FR0630K priedų atitinkamose pozicijose su indeksu „A“.

Maišant tarpusavyje energetinių produktų mišinius, kurių biologinės kilmės žaliavų dalis yra skirtinga, akcizai apskaičiuojami pagal Biologinės kilmės energetinių produktų apmokestinimo taisyklėse nurodytas energetinių mišinių akcizų apskaičiavimo lygtis.

Tais atvejais, kai dėl duomenų trūkumo (pvz., Prekių įsigijimo (kokybės) dokumentuose nėra nurodytas energetinių produktų mineralinės dalies tikslus kiekis) pagal šių taisyklių 30.3 punkte nurodytą formulę nėra akcizų sumos apskaičiavimo galimybės, tada energetinių produktų ir biologinės kilmės žaliavų mišinių akcizų sumos apskaičiuojamos pagal tokią lygtį:

 

 

Qm – operacijos Prekių kiekis, išreikštas tos Prekių tarifinės grupės matavimo vienetais pagal šių taisyklių 1 priedą,

AT – akcizų tarifas, litais (tūkstantosios dalies tikslumu), Prekių kiekio, atitinkančio vieną matavimo vienetą pagal šių taisyklių 1 priedą,

ΔB – biologinės kilmės žaliavų dalis procentais (šimtosios dalies tikslumu) iš priedo FR0630S 20b eilutės.

Ginčo dėl akcizų sumos apskaičiavimo teisingumo atveju sprendimas turi būti priimamas pagal šių taisyklių 30.3 nurodytą lygtį.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-48, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 71-2821 (2007-06-28), i. k. 1072055ISAK000VA-48

 

XI. FR0630C PRIEDO PILDYMAS

 

79. FR0630C priedas naudojamas tais atvejais, kai FR0630S, FR0630R arba FR0630K prieduose yra deklaruojami cigarečių kiekiai ir reikia apskaičiuoti cigarečių akcizų sumas. FR0630C priedo lapų turi būti užpildyta ir pateikta tiek, kad pagal visų cigarečių pavadinimų visas maksimalias kainas, nurodytas ant banderolės, kuria paženklintos to pavadinimo cigarečių pakuotės, ir kiekį pakuotėje būtų paaiškintas šių cigarečių akcizų apskaičiavimas.

80. FR0630C priedo 2, 8, 9, 15 ir 17 eilučių duomenys pildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 15.2, 15.8, 16.1, 17 ir 18 punktuose.

81. FR0630B priedo 16 eilutės pirmuosiuose mokestinio laikotarpio laukeliuose nurodomi metai ir mėnuo kai šis priedas yra FR0630S priedu. Kituose laukeliuose nurodamos mokestinio laikotarpio pradžios ir pabaigos datos, kurios rašomos skaičiais atitinkamuose laukeliuose nurodant metus, mėnesį ir dieną – kai šis priedas yra FR0630R priedu. Jeigu mokestinis laikotarpis yra viena diena – abiejuose mokestinio laikotarpio pradžios ir pabaigos laukeliuose nurodoma ta pati diena – kai šis priedas yra FR0630K priedu.

82. FR0630C priedo eilutės „Lapo numeris“ laukeliuose nurodomas lapo eilės numeris skaičiais nuo 1 iki paskutinio.

83. FR0630C priedo C1 eilutės „Akcizų tarifo specifinis elementas“ laukeliuose nurodomas cigarečių tarifo specifinis elementas Lt už 1000 vienetų cigarečių.

84. FR0630C priedo C2 eilutės „Akcizų tarifo vertybinis elementas“ laukeliuose nurodomas cigarečių tarifo vertybinis elementas procentais nuo mažmeninės cigarečių kainos.

85. FR0630C priedo stulpelių laukeliai pildomi taip:

85.1. stulpelyje C3 iš eilės nurodomi FR0630S priedo tų Prekių kiekio operacijų pozicijų AIS numeriai, kurių akcizų sumos turi būti apskaičiuotos šiame FR0630C priede. Priedui FR0630S pildomas vienas FR0630C priedas, kuris gali turėti daug lapų, jeigu viename lape netilptų visos reikiamos pozicijos. Tos pačios pozicijos eilučių pildoma tiek, kiek skirtingų mažmeninių kainų cigarečių yra nurodoma C6 stulpelyje ir dar viena, skirta apskaičiuoti tos pozicijos akcizų sumą iš viso toje pačioje eilutėje C9 stulpelyje;

85.2. stulpelio C4 eilutėse nurodomi cigarečių, kurių akcizai skaičiuojami toje pozicijoje, pavadinimai;

85.3. stulpelio C5 eilutėse nurodomi stulpelyje C4 nurodytų pavadinimų cigarečių kiekiai mažmeninėje pakuotėje (pakeliuose);

85.4. stulpelio C6 eilutėse nurodomos stulpelyje C4 nurodytų pavadinimų cigarečių pakuočių maksimalios mažmeninės kainos. Tais atvejais, kai skaičiuojami cigarečių, prarastų sandėlyje ir (arba) gabenimo taikant AMLAR metu, akcizai, rašoma nustatyta to pavadinimo cigarečių maksimali mažmeninė kaina jų praradimo metu;

85.5. stulpelio C7 eilutėse nurodomas toje pačioje C4 stulpelio eilutėje nurodyto pavadinimo cigarečių kombinuotas akcizų tarifas, kuris gaunamas sumuojant cigarečių akcizų specifinio elemento ir vertybinio elemento, apskaičiuoto nuo maksimalios kainos, nurodytos ant atitinkamos pakuotės užklijuotoje banderolėje bei atsižvelgiant į cigarečių kiekį pakuotėje, reikšmes. Kombinuotas cigarečių akcizų tarifas [C7] litais už 1000 cigarečių (rašant vienos šimtosios tikslumu po kablelio) apskaičiuojamas pagal tokią formulę:

 

                                              C2 x C6

C7 = C1 + 10 x ———–––——— =..,.. Lt už 1000 vnt., kur:

                                                 C5

 

C1 – FR0630C priedo C1 eilutės laukeliuose nurodytas cigarečių akcizų tarifo specifinis elementas, litais (rašant vienos tūkstantosios tikslumu) už 1000 cigarečių;

10 – skaičius, kuris gaunamas 1000 (cigarečių) padalinus iš 100 (procentų);

C2 – FR0630C priedo C2 eilutės laukeliuose nurodytas cigarečių akcizų tarifo vertybinis elementas, procentais (rašant vienos dešimtosios tikslumu) nuo maksimalios mažmeninės cigarečių kainos, litais (rašant vienos šimtosios tikslumu), kuri nurodoma C6 stulpelyje toje pačioje eilutėje;

C6 – FR0630C priedo C2 stulpelyje toje pačioje eilutėje nurodyta maksimali mažmeninė cigarečių kaina, litais rašant vienos šimtosios tikslumu;

C5 – FR0630C priedo C5 stulpelyje toje pačioje eilutėje nurodytas cigarečių kiekis mažmeninėje pakuotėje, vnt.;

85.6. stulpelio C8 eilutėse nurodomas stulpelyje C4 nurodytų pavadinimų cigarečių kiekis tūkstančiais vienetų rašant vienos tūkstantosios tikslumu;

85.7. stulpelio C9 eilutėse nurodomos stulpelyje C4 nurodytų pavadinimų ir stulpelio C8 nurodyto cigarečių kiekio apskaičiuotos akcizų sumos [C9] litais rašant vienos šimtosios tikslumu, kurios gaunamos pagal šią lygtį:

 

C9 = C8 x C7 =..,.. Lt, kur:

 

C8 – priedo FR0630C C8 eilutės laukeliuose nurodytas cigarečių kiekis, 1000 vienetų (rašant vienos tūkstantosios tikslumu);

C7 – priedo FR0630C C7 atitinkamos eilutės laukeliuose nurodytas cigarečių kombinuotas akcizų tarifas, litais.

86. FR0630C priedo stulpelyje C9 tuo pačiu pozicijos numeriu pažymėtose eilutėse apskaičiuotos akcizų sumos sudedamos atskiroje eilutėje ir gaunama suma, kuri turi būti nurodoma tame priede, dėl kurio ir buvo skaičiuojamos cigarečių akcizų sumos. Jeigu tai buvo FR0630S priedui skaičiuojamos cigarečių akcizų sumos, tai jos nurodomos atitinkamose FR0630S priedo pozicijose, jeigu kito priedo – tada nurodomos tame priede.

 

XII. FR0630N PRIEDO PILDYMAS

 

87. FR0630N priedas teikiamas su FR0630 formos deklaracija ir su FR0630S priedu. Šį priedą, kuriame nurodomi Prekių, kurioms taikomas AMLAR, likučių duomenys sandėlyje mokestinio laikotarpio pabaigoje, pildo sandėlio savininkas ir AVMI pateikia taisyklėse nustatyta tvarka. Priede sulyginami Prekių likučiai pagal apskaitos duomenis ir faktiniai prekių likučiai pagal inventorizavimo duomenis, nurodytus inventorizavimo aprašuose. Inventorizacija atliekama vadovaujantis Operacijų akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje apskaitos tvarka ir reikalavimais dėl apskaitos priemonių, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154 (Žin., 2002, Nr. 58-2371, toliau – Operacijų sandėlyje apskaitos tvarka), taip pat Inventorizacijos tvarka, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 (Žin., 1999, Nr. 50-1622; 2002, Nr. 8-277, toliau – Inventorizacijos tvarka).

88. Kiekvienam mokestiniam laikotarpiui pasibaigus sandėlio savininkas privalo atlikti sandėlyje laikomų akcizais apmokestinamų žaliavų, pusfabrikačių, gatavos produkcijos ir Prekių inventorizaciją. Inventorizuojant sandėlyje laikomas Prekes, turi būti įskaitomos bet kokio pavidalo akcizais apmokestinamos prekės (tiek gatavos produkcijos atsargos, tiek akcizais apmokestinamos žaliavos ar pusfabrikačiai). Inventorizacija turi būti atlikta pagal kiekvieno mokestinio laikotarpio paskutinės dienos būklę.

89. Atlikus inventorizaciją, FR0630N priede turi būti nurodomi inventorizuotų sandėlyje laikomų Prekių, kurioms taikomas AMLAR, kiekio duomenys. Šiuos duomenis palyginus su buhalterinės apskaitos duomenimis išvedamas inventorizacijos rezultatas.

90. FR0630N priedo 2, 8, 9, 15, 16 ir 17 eilučių duomenys pildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 15.2, 15.8, 17 bei 18 punktuose.

91. FR0630N priedo stulpelio N1 „Tarifinės grupės kodas“ laukeliuose nurodomas triženklis deklaruojamų Prekių tarifinės grupės kodas iš Prekių tarifinių grupių kodų klasifikatoriaus.

92. FR0630N priedo stulpelio N2 „Matavimo vieneto kodas“ laukeliuose nurodomas triženklis deklaruojamų Prekių kiekio matavimo vieneto kodas iš taisyklių 1 priedo.

93. FR0630N priedo stulpelio N3 „Prekių likutis pagal apskaitos duomenis“ laukeliuose nurodomi Prekių, taikant AMLAR laikomų sandėlyje, likučiai mokestinio laikotarpio paskutinę dieną, apskaičiuoti pagal sandėlio buhalterinės apskaitos duomenis, kurie taip pat turi būti nurodyti kiekvienos atskiros Prekių tarifinės grupės FR0630S priedo 95 – jų pozicijų laukeliuose.

94. FR0630N priedo stulpelio N4 „Faktinis Prekių likutis, nustatytas inventorizavimo metu“ laukeliuose nurodomi Prekių, taikant AMLAR laikomų sandėlyje, likučiai mokestinio laikotarpio paskutinę dieną, nustatyti inventorizavimo metu, kurie taip pat turi būti nurodyti kiekvienos atskiros Prekių tarifinės grupės FR0630S priedo 96 – jų pozicijų laukeliuose.

95. FR0630N priedo stulpelio N5 „Inventorizacijos rezultatas“ laukeliuose nurodomas toje eilutėje pateikiamų vienai Prekių tarifinei grupei priskirtų Prekių taikant AMLAR laikomų sandėlyje inventorizacijos rezultatas. Šis rezultatas apskaičiuojamas iš stulpelyje N4 nurodyto Prekių kiekio atėmus stulpelyje N3 nurodytą kiekį. Jeigu rezultate gaunamas teigiamas skaičius, tai laikoma, kad yra rastas Prekių perteklius, jeigu gaunamas neigiamas skaičius, tai laikoma, kad yra nustatytas Prekių trūkumas. Rastas Prekių perteklius turi būti nurodomas atitinkamos Prekių tarifinės grupės deklaracijos FR0630S priedo pozicijoje 36, o Prekių trūkumas rašomas su „ –“ ženklu ir turi būti nurodomas atitinkamo deklaracijos FR0630S priedo pozicijoje 50.

96. FR0630N priedo stulpelių N3, N4 ir N5 stulpelių eilutėse duomenys turi būti rašomi taisyklių 1 priede nurodytu tikslumu, taikomu nurodant Prekių kiekius tose Prekių tarifinėse grupėse.

 

XIII. FR0630M PRIEDO PILDYMAS

 

97. FR0630M priedas teikiamas su FR0630 formos deklaracija ir su FR0630S priedu. Šį priedą, kuriame nurodomi Prekių, kurių akcizai yra sumokėti ir kurioms AMLAR netaikomas, likučių duomenys sandėlyje mokestinio laikotarpio pabaigoje, pildo sandėlio savininkas ir AVMI pateikia taisyklėse nustatyta tvarka. Priede sulyginami Prekių likučiai pagal apskaitos duomenis ir faktiniai prekių likučiai pagal inventorizavimo duomenis, nurodytus inventorizavimo aprašuose. Inventorizacija atliekama vadovaujantis Operacijų sandėlyje apskaitos tvarka, taip pat Inventorizacijos tvarka.

98. Kiekvienam mokestiniam laikotarpiui pasibaigus sandėlio savininkas privalo atlikti sandėlyje laikomų akcizais apmokestinamų žaliavų, pusfabrikačių, gatavos produkcijos ir Prekių, už kurias akcizai sumokėti, inventorizaciją. Inventorizuojant sandėlyje laikomas Prekes, turi būti įskaitomos bet kokio pavidalo Prekės (tiek gatavos produkcijos atsargos, tiek akcizais apmokestinamos žaliavos ar pusfabrikačiai). Inventorizacija turi būti atlikta pagal kiekvieno mokestinio laikotarpio paskutinės dienos būklę. Atlikus inventorizaciją, FR0630M priede turi būti nurodomi inventorizuotų sandėlyje laikomų Prekių, kurių akcizai sumokėti, kiekio duomenys. Šiuos duomenis palyginus su buhalterinės apskaitos duomenimis išvedamas inventorizacijos rezultatas.

99. FR0630M priedo 2, 8, 9, 15, 16 ir 17 eilučių duomenys pildomi taip pat, kaip nustatyta taisyklių 15.2, 15.8, 17 bei 18 punktuose.

100. FR0630M priedo stulpelio M1 „Tarifinės grupės kodas“ laukeliuose nurodomas triženklis deklaruojamų Prekių tarifinės grupės kodas iš Prekių tarifinių grupių kodų klasifikatoriaus.

101. FR0630M priedo stulpelio M2 „Matavimo vieneto kodas“ laukeliuose nurodomas triženklis deklaruojamų Prekių kiekio matavimo vieneto kodas iš taisyklių 1 priedo.

102. FR0630M priedo stulpelio M3 „Prekių likutis pagal apskaitos duomenis“ laukeliuose nurodomi Prekių, kurių akcizai sumokėti, laikomų sandėlyje, likučiai mokestinio laikotarpio paskutinę dieną, apskaičiuoti pagal sandėlio buhalterinės apskaitos duomenis.

103. FR0630M priedo stulpelio M4 „Faktinis Prekių likutis, nustatytas inventorizavimo metu“ laukeliuose nurodomi Prekių, kurių akcizai sumokėti, laikomų sandėlyje, likučiai mokestinio laikotarpio paskutinę dieną, nustatyti inventorizavimo metu.

104. FR0630M priedo stulpelio M5 „Inventorizacijos rezultatas“ laukeliuose nurodomas toje eilutėje pateikiamų vienai Prekių tarifinei grupei priskirtų Prekių, kurių akcizai sumokėti, laikomų sandėlyje inventorizacijos rezultatas. Šis rezultatas apskaičiuojamas iš stulpelyje M4 nurodyto Prekių kiekio atėmus stulpelyje M3 nurodytą kiekį. Jeigu rezultate gaunamas teigiamas skaičius, tai laikoma, kad yra rastas Prekių perteklius, jeigu gaunamas neigiamas skaičius, tai laikoma, kad yra nustatytas Prekių trūkumas. Rastas Prekių perteklius turi būti teisės aktų nustatyta tvarka įtraukiamas į buhalterinės apskaitos registrus ir, jeigu nėra dokumentų, įrodančių, kad tų Prekių akcizai buvo sumokėti, turi būti nurodomas atitinkamos Prekių tarifinės grupės deklaracijos priedo FR0630S pozicijoje 36, o Prekių trūkumas rašomas su „ –“ ženklu ir turi būti nurodomas atitinkamo FR0630S priedo pozicijoje 50.

105. FR0630M priedo stulpelių M3, M4 ir M5 stulpelių eilutėse duomenys turi būti rašomi taisyklių 1 priede nurodytu tikslumu, taikomu nurodant Prekių kiekius tose Prekių tarifinėse grupėse.

 

XIV. FR0630V PRIEDO PILDYMAS

 

106. Nustatant vidutinį sandėlyje vienu metu per dieną ketinamų laikyti ar laikytų Prekių kiekį, turi būti įskaitomos bet kokio pavidalo Prekės (žaliavos, pusfabrikačiai, gatava produkcija), detalizuotos pagal Prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorių.

107. Jeigu vienas asmuo turi keletą sandėlių, FR0360V priedas turi būti pateiktas pagal kiekvieną sandėlį atskirai.

108. Nustatant vidutinį kalendorinį mėnesį faktiškai vienu metu per dieną sandėlyje laikytų Prekių kiekį, įskaitomos tik tos Prekės, kurioms buvo taikytas ar gali būti taikomas AMLAR.

109. Vidutinis kalendorinį mėnesį faktiškai vienu metu per dieną sandėlyje laikytų Prekių kiekis Qvid. mėn. detalizuojant pagal Prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorių apskaičiuojamas taikant tokią formulę:

 

                                 n

                                 ∑ (Li+Gi+Pi)

                                 i=1

Qvid. mėn. = –––––––––––––, kurioje:

                                          n

 

Qvid. mėn.. – vidutinis kalendorinį mėnesį faktiškai vienu metu per dieną laikytų Prekių kiekis;

L – Prekių likutis sandėlyje dienos pradžioje;

G – per dieną į sandėlį gautų Prekių kiekis;

P – per dieną sandėlyje pagamintų Prekių kiekis;

n – kalendorinio mėnesio, už kurį skaičiuojamas vidutinis faktiškai vienu metu per dieną laikytų Prekių kiekis, dienų skaičius.

 

1 pavyzdys

 

Alkoholinių gėrimų gamybos įmonėje per kalendorinį mėnesį, kurio FR0630V priedas teikiamas (tarkime, kad mėnuo turi 4 dienas), buvo gaminami alkoholiniai gėrimai, kurių grupės kodas pagal Prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorių yra 210 (vynas) bei alkoholiniai gėrimai, kurių grupės kodas pagal Prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorių yra 240 (tarpiniai produktai).

Kiekiai skaičiuojami produkto litrais (LTR);

 

 

1 diena

2 diena

3 diena

4 diena

Prekių tarifinė grupė

210

240

210

240

210

240

210

240

Likutis dienos pradžioje

25000

15000

100060

12880

100060

29730

5710

24990

Gauta į sandėlį

15010

0

0

0

0

0

52450

0

Pagaminta sandėlyje

105050

24880

0

16850

55650

25260

30350

20500

Išvežta iš sandėlio

45000

27000

0

0

150000

30000

0

15000

Likutis dienos pabaigoje

100060

12880

100060

29730

5710

24990

27810

30490

∑(Li+Gi+Pi)

145060

39880

100060

29730

155710

54990

88510

45490

1 dieną vidutinis vienu metu per dieną sandėlyje laikytų Prekių kiekis (L1+G1+P1) apskaičiuojamas taip:

210 tarifinės grupės 25000+ 15010+105050 = 145060 (LTR)

240 tarifinės grupės) 15000+24880 = 39880 (LTR)

2 dieną vidutinis vienu metu per dieną sandėlyje laikytų Prekių vidutiškas kiekis (L2+G2+P2) apskaičiuojamas taip:

210 tarifinės grupės 100060 = 100060 (LTR)

240 tarifinės grupės 12880+16850 = 29730 (LTR)

3 dieną vidutinis vienu metu per dieną sandėlyje laikytų Prekių vidutiškas kiekis (L3+G3+P3) apskaičiuojamas taip:

210 tarifinė grupės 100060+55650 = 155710 (LTR)

240 tarifinė grupės 29730+25260 = 54990 (LTR)

4 dieną vidutinis vienu metu per dieną sandėlyje laikytų Prekių vidutiškas kiekis L4+G4+P4) apskaičiuojamas taip:

210 tarifinė grupės 5710+52450+30350 = 88510 (LTR)

240 tarifinė grupės 24990+20500 = 45490 (LTR)

Vidutinis per kalendorinį mėnesį faktiškai vienu metu per dieną sandėlyje laikytų Prekių kiekis apskaičiuojamas taip:

 

                                                                 145060+100060+155710+88510

210 tarifinė grupė: Qvid. mėn. = –––––––––––––––––––––––––––– = 122335 (LTR)

                                                                                          4

 

                                                                    39880+29730+54990+45490

240 tarifinė grupė: Qvid. mėn. = –––––––––––––––––––––––––––– = 42522,5 (LTR)

                                                                                           4

 

110. Vidutinis vienu metu per dieną ketinamų laikyti Prekių kiekis, kurį taikant AMLAR asmuo numato laikyti sandėlyje, apskaičiuojamas remiantis šių taisyklių 109 punkte nustatyta tvarka apskaičiuotais pastarųjų 12 kalendorinių mėnesių, o jei veikla buvo vykdyta trumpiau nei 12 kalendorinių mėnesių, – tai remiantis laikotarpio, kurį buvo vykdyta veikla, apskaičiuotais vidutiniais vienu metu per dieną faktiškai sandėlyje laikytų Prekių kiekiais atskirai per kiekvieną mėnesį.

111. Vidutinis vienu metu per dieną ketinamų laikyti sandėlyje prekių kiekis [Qvid. d.] apskaičiuojamas taikant tokią formulę:

                                n

                                 ∑Qvid. mėn..

                               i=1

Qvid. d = ––––––––––––––––, kurioje:

                                       n

 

Qvid. d – vidutinis vienu metu per dieną ketinamų laikyti Prekių kiekis;

Qvid. mėn. – vidutinis kalendorinio mėnesio vienu metu per dieną laikytų Prekių kiekis, apskaičiuotas pagal šių taisyklių 109 punktą;

n – laikotarpio, kurį buvo vykdyta veikla, kalendorinių mėnesių skaičius.

112. Jeigu prašymas teikiamas Akcizų įstatymo 4 str. 4 d. 1 punkte nustatytais pagrindais, kartu su prašymu ir FR0630V priedu asmuo pateikia dokumentus (inventorizavimo aprašus, Prekių įsigijimo dokumentų registrą pagal Prekių sandėliavimo vietą, prekių apyvartos sandėlyje registrą, sutartis, sudarytas su kitais asmenimis, ir pan.), įrodančius deklaruojamo sandėlyje ketinamų laikyti Prekių kiekio realumą.

113. Jeigu asmuo pageidauja gauti leidimą steigti sandėlį veiklai, kurią pagal Akcizų įstatymą leidžiama vykdyti tik sandėlyje, ir tokios veiklos anksčiau nėra vykdęs, tai kartu su prašymu jis turi pateikti FR0630V priedą ir jame nurodyti vidutinį vienu metu per dieną ketinamų laikyti Prekių, detalizuotų pagal Prekių tarifines grupes, kiekį. Tokiu atveju deklaruojamo ketinamų laikyti Prekių kiekio pagrįstumą pagal turimą informaciją apie panašaus gamybinio pajėgumo sandėlių faktinius duomenis ir kitus objektyvius kriterijus nustato AVMI.

114. FR0630V priedas pildomas siekiant apskaičiuoti vidutinę akcizų sumą pagal nustatytą vienu metu per dieną sandėlyje laikytų arba numatomų laikyti Prekių, kurioms taikomas AMLAR, kiekį. Asmuo, pageidaujantis gauti leidimą steigti sandėlį, kartu su prašymu AVMI, pateikia užpildytą FR0630V priedą ir jame, pagal šių taisyklių 109 ir 111 punktus, apskaičiuoja vidutinį Prekių, detalizuotų pagal Prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorių, kiekį, kurį taikant AMLAR režimą numato vienu metu per dieną laikyti sandėlyje, ir atitinkamai apskaičiuotą vidutinę akcizų sumą.

115. Sandėlio savininkas pasibaigus akcizų mokestiniam laikotarpiui kartu su FR0360 formos deklaracija ir jos priedais AVMI privalo pateikti FR0630V priedą, kuriame pagal taisyklių 109 ir 111 punktus apskaičiuoja vidutinį kalendorinį mėnesį faktiškai vienu metu per dieną taikant AMLAR režimą sandėlyje laikytų Prekių kiekį bei atitinkamai apskaičiuoja vidutinę akcizų sumą ir taisyklėse nustatyta tvarka priedą pateikia AVMI. F0630V priedo neteikia asmenys, kurie Sandėlyje laiko tik valstybės naftos produktų atsargas.

116. Pildydamas FR0630V priedą, sandėlio savininkas turi laikytis tokių taisyklių:

FR0630V priedo 2, 8, 9, 15, 16 ir 17 eilučių duomenys pildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 15.2, 15.8, 17 bei 18 punktuose.

117. FR0630V priedo stulpelio V1 „Tarifinės grupės kodas“ laukeliuose nurodomas triženklis deklaruojamų Prekių tarifinės grupės kodas iš Prekių tarifinių grupių kodų klasifikatoriaus.

118. FR0630V priedo stulpelio V2 „Vidutinis akcizais apmokestinamų prekių, taikant AMLAR laikytų (ketinamų laikyti) sandėlyje vienu metu per dieną, kiekis“ laukeliuose nurodomas V1 stulpelio atitinkamoje eilutėje nurodytai Prekių tarifinei grupei priskirtų Prekių vidutinis, taikant AMLAR laikytų (ketinamų laikyti) sandėlyje vienu metu per dieną, kiekis.

119. FR0630V priedo stulpelio V3 „Matavimo vieneto kodas“ laukeliuose nurodomas triženklis deklaruojamų Prekių kiekio matavimo vieneto kodas iš taisyklių 1 priedo.

120. FR0630V priedo stulpelio V4 „Akcizų tarifas“ laukeliuose nurodomas V1 stulpelio atitinkamoje eilutėje nurodytai Prekių tarifinei grupei priskirtoms prekėms taikomas akcizų tarifas.

121. FR0630V priedo stulpelio V5 „Vidutinė akcizų suma (litais), apskaičiuota už vidutinį vienu metu per dieną sandėlyje laikytų (ketinamų laikyti) taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą akcizais apmokestinamų prekių kiekį“ laukeliuose nurodoma akcizų suma, apskaičiuota už V2 stulpelio atitinkamoje eilutėje nurodytą Prekių kiekį. Ši suma apskaičiuojama taisyklių 109–111 punktuose nustatyta tvarka.

122. FR0630V priedo eilutėje V7 „Iš viso“ nurodoma vidutinė per mėnesį laikytų Prekių akcizų suma litais, kuri apskaičiuojama stulpelyje V5 sumuojant vidutines akcizų sumas, apskaičiuotas pagal vidutinį faktiškai vienu metu per dieną laikytų (ketinamų laikyti) Prekių, kurioms taikomas AMLAR, kiekį detalizuojant pagal Prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorių.

 

2 pavyzdys

 

Vadovaujantis Alkoholinių gėrimų gamybos įmonėje per kalendorinį mėnesį 1 pavyzdyje apskaičiuotu vidutiniu per kalendorinį mėnesį faktiškai vienu metu per dieną Sandėlyje laikytų Prekių kiekiu, FR0630V priedas užpildomas taip:

 

Prekių tarifinė grupė

Vidutinis mokestinį mėnesį vienu metu per dieną laikytų Prekių kiekis[Qvid. mėn.]

Akcizų tarifas

Akcizų suma, apskaičiuota už vidutiniškai per dieną sandėlyje laikytų Prekių kiekį

Didžiausias mokestinį laikotarpį vidutiniškai per dieną laikytų Prekių kiekis

210

122335,0 (LTR)

0,4 Lt/LTR

48934 Lt

155710

240

42522,5 (LTR)

1,5 Lt/LTR

63784Lt

54990

Iš viso vidutinė per mėnesį laikytų

Prekių akcizų suma: 112718

 

 

 

 

123. FR0630V priedo stulpelio V6 „Didžiausias mokestinį laikotarpį per dieną sandėlyje laikytų akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, kiekis“ laukeliuose nurodomas V1 stulpelio atitinkamoje eilutėje nurodytai Prekių tarifinei grupei priskirtų Prekių didžiausias mokestinį laikotarpį per dieną sandėlyje laikytų Prekių, kurioms taikomas AMLAR, kiekis.

 

XV. FR0630G IR FR0630L PRIEDŲ PILDYMAS

 

124. FR0630G priedą šių taisyklių nustatyta tvarka pildo ir pateikia AVMI Registruoti tiekėjai, taip pat kiti asmenys, kuriems atsirado prievolė deklaruoti akmens anglių akcizus, nurodyti taisyklių 91 punkte. Registruoti tiekėjai pildo tiek FR0630G priedų, kiek per mokestinį laikotarpį turėjo galiojančių Tiekėjų leidimų.

FR0630L priedą šių taisyklių nustatyta tvarka pildo ir pateikia AVMI Registruoti tiekėjai, taip pat kiti asmenys, kuriems atsirado prievolė deklaruoti kokso ir/ar lignito akcizus, nurodyti taisyklių 91 punkte. Registruoti tiekėjai pildo tiek FR0630L priedų, kiek per mokestinį laikotarpį turėjo galiojančių Tiekėjų leidimų.

125. FR0630G ir FR0630L priedų 2, 15 ir 17 laukelių duomenys pildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 15.2, 17 bei 18 punktuose. Priedų 16 laukelio langeliuose „nuo“ nurodoma deklaruojamo mokestinio laikotarpio pradžia – praėjusio kalendorinio mėnesio pirmoji diena, o langeliuose „iki“ nurodoma mokestinio laikotarpio pabaiga – praėjusio mėnesio paskutinė diena.

126. FR0630G priedo G1 ir FR0630L priedo L1 laukelių „Registruoto tiekėjo leidimo Nr. AIS'e“ langeliuose nurodomas Tiekėjo leidimo numeris AIS'e, pagal kurį pildomi atitinkamo priedo duomenys.

127. FR0630G priedo G2 ir FR0630L priedo L2 laukeliuose atitinkamai pažymimas tik vienas langelis iš dviejų. Kai FR0630G priedą pildo Registruotas tiekėjas – pažymimas laukelio G1 langelis „Registruotas tiekėjas“, o kai priedą pildo asmuo, nesantis Registruotu tiekėju, kuriam atsirado prievolė deklaruoti akmens anglių akcizus – pažymimas laukelio G1 langelis „Neregistruotas tiekėjas“. Kai FR0630L priedą pildo Registruotas tiekėjas – pažymimas laukelio L1 langelis „Registruotas tiekėjas“, o jeigu priedą pildo asmuo, nesantis Registruotu tiekėju, kuriam atsirado prievolė deklaruoti kokso ir/ar lignito akcizus – pažymimas laukelio L1 langelis „Neregistruotas tiekėjas“.

128. FR0630G priedo stulpelio „Deklaruojamos tarifinės grupės kodas“ 3, 4, 7, 8, 9 ir 10 laukelių langeliuose išspausdinti triženkliai akmens anglių tarifinių grupių kodai, o FR0630L priedo stulpelio „Deklaruojamos tarifinės grupės kodas“ 3, 4, 7, 8 ir 9 laukelių langeliuose išspausdinti kokso ir/ar lignito tarifinių grupių kodai. Kodai paimti iš kodų klasifikatoriaus.

129. FR0630G priedo stulpelio „Akmens anglių vieno KGM akcizų tarifas, Lt“ 3, 4, 7, 8, 9 ir 10 laukelių langeliuose išspausdinti akmens anglių akcizų tarifai litais už vieną kilogramą produkto, o FR0630L priedo stulpelio „Kokso ir lignito vieno KGM akcizų tarifas, Lt“ 3, 4, 7, 8 ir 9 laukelių langeliuose išspausdinti kokso ir lignito akcizų tarifai už vieną kilogramą produkto. Akcizų tarifai paimti iš Taisyklių 1 priedo ir įrašyti trijų skaičių po kablelio tikslumu.

130. FR0630G priedo G3 stulpelio laukelių langeliuose nurodomas akmens anglių kiekis, o FR0630L priedo L3 stulpelio laukelių langeliuose nurodomas kokso ir/ar lignito kiekis. Kiekis nurodomas kilogramais (KGM rašant sveikais skaičiais).

131. FR0630G priedo G4 stulpelio 3, 4, 7, 8, 9 ir 10 laukelių langeliuose įrašomos akcizų sumos, kurios gaunamos sudauginus atitinkamuose G3 stulpelio laukeliuose nurodytą akmens anglių kiekį ir G2 stulpelio atitinkamuose laukeliuose nurodytą akcizų tarifą, o FR0630L priedo L4 stulpelio 3, 4, 7, 8 ir 9 laukelių langeliuose įrašomos kokso ir/ar lignito akcizų sumos, kurios gaunamos sudauginus atitinkamuose L3 stulpelio laukeliuose nurodytą kokso ir/ar lignito kiekį ir L2 stulpelio atitinkamuose laukeliuose nurodytą akcizų tarifą. Pildant priedus EDS, minėtus kiekius ir tarifus sudaugina ir gautas akcizų sumas sistema įrašo automatiškai.

132. FR0630G priedo laukelio „Iš viso G4 laukelių suma, Lt“ langeliuose įrašoma akcizų suma, kuri gaunama sudedant G4 stulpelio 3, 4, 7, 8, 9 ir 10 laukelių langeliuose apskaičiuotas sumas, o FR0630L priedo laukelio „Iš viso L4 laukelių suma, Lt“ langeliuose įrašoma akcizų suma, kuri gaunama sudedant L4 stulpelio 3, 4, 7, 8 ir 9 laukelių langeliuose apskaičiuotas sumas litais apvalinant, kaip nurodyta taisyklių 14.4 punkte.

133. FR0630G priedo stulpeliuose duomenys turi būti nurodomi taip:

133.1. priedo 1 laukelio „Akmens anglių, kurių akcizai nesumokėti (toliau – akmens anglys), likutis mokestinio laikotarpio pradžioje.“ G3 stulpelio langeliuose nurodomas akmens anglių likutis mokestinio laikotarpio pradžioje. Šis likutis turi būti toks pat, koks buvo nurodytas ankstesnio mokestinio laikotarpio akcizų deklaracijos FR0630G priedo 11 laukelyje „Akmens anglių likutis mokestinio laikotarpio pabaigoje“. Jeigu likutis mokestinio laikotarpio pradžioje yra mažesnis, negu praėjusio laikotarpio pabaigoje, tai šis skirtumas turi būti nurodomas priedo 10 laukelio „Kiti akmens anglių akcizų privalaus sumokėjimo per ataskaitinį laikotarpį atvejai“ G3 stulpelio langeliuose, o apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma 10 laukelio G4 stulpelio langeliuose,

133.2. priedo 2 laukelį „Registruoto tiekėjo per ataskaitinį laikotarpį iš kitos ES valstybės narės ir/ar iš kitų Registruotų tiekėjų Lietuvoje įsigytos ir importuotos akmens anglys“ pildo tik Registruotas tiekėjas. Šio laukelio G3 stulpelio langeliuose nurodomas iš kitos ES valstybės narės ir/ar iš kitų Registruotų tiekėjų Lietuvoje įsigytų ar importuotų akmens anglių kiekis,

133.3. priedo 3 laukelį „Asmenų (išskyrus Registruotus tiekėjus, Registruotus naudotojus ir gyventojus) per ataskaitinį laikotarpį iš kitos ES valstybės narės įsigytos akmens anglys“ pildo asmenys (išskyrus Registruotus tiekėjus, Registruotus naudotojus ir gyventojus), kurie per ataskaitinį laikotarpį neturėdami Tiekėjo leidimo ir/ar Naudotojo leidimo, akmens anglis įsigijo iš kitos ES valstybės narės. Šio laukelio G3 stulpelio langeliuose nurodomas įsigytų akmens anglių kiekis, o taikant Akcizų įstatymo 52 str. 1 dalyje nurodytą akcizų tarifą apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma to paties laukelio G4 stulpelio langeliuose,

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-48, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 71-2821 (2007-06-28), i. k. 1072055ISAK000VA-48

 

133.4. priedo 4 laukelį „Registruotų naudotojų per ataskaitinį laikotarpį iš kitos ES valstybės narės įsigytos akmens anglys“ pildo tik tie Registruoti naudotojai, kurie per ataskaitinį laikotarpį iš kitos ES valstybės narės įsigijo akmens anglis. Šio laukelio G3 stulpelio langeliuose nurodomas įsigytų akmens anglių kiekis, o taikant Akcizų įstatymo 52 str. 2 dalyje nurodytą akcizų tarifą apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma to paties laukelio G4 stulpelio langeliuose,

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-48, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 71-2821 (2007-06-28), i. k. 1072055ISAK000VA-48

 

133.5. priedo 5 laukelį „Per ataskaitinį laikotarpį Registruotiems tiekėjams parduotos ar kitaip perduotos akmens anglys“ pildo asmenys, per ataskaitinį laikotarpį pardavę ar kitaip perdavę akmens anglis. Šio laukelio G3 stulpelio langeliuose nurodomas Registruotam tiekėjui Lietuvoje parduotų ar kitaip perduotų akmens anglių kiekis,

133.6. priedo 6 laukelį „Į kitą valstybę narę per ataskaitinį laikotarpį išgabentos akmens anglys“ pildo tik Registruotas tiekėjas. Šio laukelio G3 stulpelio langeliuose nurodomas šio asmens į kitą ES valstybę narę išgabentų akmens anglių kiekis,

133.7. priedo 7 laukelį „Per ataskaitinį laikotarpį gyventojams Lietuvoje parduota ar kitaip perduota akmens anglių“ pildo tik Registruotas tiekėjas. Šio laukelio G3 stulpelio langeliuose nurodomas šio asmens Lietuvos Respublikos gyventojams (asmenims, kurie pastatus ar jų dalį (butą) apšildo degindami akmens anglis) parduotų ar kitaip perduotų akmens anglių kiekis,

133.8. priedo 8 laukelį „Per ataskaitinį laikotarpį Registruotiems naudotojams parduotos ar kitaip perduotos akmens anglys“ pildo tik Registruotas tiekėjas. Šio laukelio G3 stulpelio langeliuose nurodomas šio asmens Registruotiems naudotojams parduotų ar kitaip perduotų akmens anglių kiekis, o taikant Akcizų įstatymo 52 str. 2 dalyje nurodytą akcizų tarifą apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma to paties laukelio G4 stulpelio langeliuose,

133.9. priedo 9 laukelį „Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvoje kitiems asmenims (išskyrus Registruotus tiekėjus ir Registruotus naudotojus) parduotos ar kitaip perduotos akmens anglys arba sunaudotos savo reikmėms neturint Registruoto naudotojo leidimo“ pildo asmenys, kurie per ataskaitinį laikotarpį neturėdami Tiekėjo leidimo, akmens anglis pardavė ar kitaip perdavė kitiems asmenims, kurie neturi Tiekėjo leidimo ar Naudotojo leidimo. Šį laukelį taip pat turi pildyti ir Registruoti tiekėjai tais atvejais, kai jie neturėdami Naudotojo leidimo akmens anglis sunaudojo savo reikmėms. Šio laukelio G3 stulpelio langeliuose nurodomas parduotų ar kitaip perduotų akmens anglių kiekis, o taikant Akcizų įstatymo 52 str. 1 dalyje nurodytą akcizų tarifą apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma to paties laukelio G4 stulpelio langeliuose,

133.10. priedo 10 laukelį „Kiti akmens anglių akcizų privalaus sumokėjimo per ataskaitinį laikotarpį atvejai“ pildo asmenys, kuriems per ataskaitinį laikotarpį pagal Akcizų įstatymo 49 str. nuostatas atsirado prievolė deklaruoti ir mokėti akmens anglių akcizus kitais atvejais, negu buvo deklaravę šio priedo 2–9 laukeliuose. Šio laukelio G3 stulpelio langeliuose nurodomas privalomų deklaruoti akmens anglių kiekis, o taikant Akcizų įstatymo 52 str. 1 dalyje nurodytą akcizų tarifą apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma to paties laukelio G4 stulpelio langeliuose,

133.11. priedo 11 laukelio „Akmens anglių likutis mokestinio laikotarpio pabaigoje“ G3 stulpelio langeliuose nurodomas asmens turimas akmens anglių likutis mokestinio laikotarpio pabaigoje (paskutinę mėnesio dieną),

133.12. FR0630G priedo G5 laukelio „Iš viso G4 laukelių suma, Lt“ langeliuose nurodoma akmens anglių akcizų suma, kuri gaunama sudėjus priedo G4 stulpelio 3, 4, 7, 8, 9 ir 10 laukelių langeliuose nurodytas akcizų sumas.

134. FR0630L priedo stulpeliuose duomenys turi būti nurodomi taip:

134.1. priedo 1 laukelio „Kokso ir/ar lignito, kurių akcizai nesumokėti (toliau – koksas ir/ar lignitas), likutis mokestinio laikotarpio pradžioje“ L3 stulpelio langeliuose nurodomas kokso ir/ar lignito likutis pagal inventorizacijos duomenis mokestinio laikotarpio pradžioje. Šis likutis turi būti toks pat, koks buvo nurodytas ankstesnio mokestinio laikotarpio FR0630L priedo 11 laukelyje „Kokso ir/ar lignito likutis mokestinio laikotarpio pabaigoje“. Jeigu likutis mokestinio laikotarpio pradžioje yra mažesnis negu praėjusio mokestinio laikotarpio pabaigoje, tai šis skirtumas nurodomas priedo 10 laukelio L3 stulpelio langeliuose, o apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma to paties laukelio L4 stulpelio langeliuose,

134.2. priedo 2 laukelį „Registruoto tiekėjo per ataskaitinį laikotarpį iš kitos ES valstybės narės ir/ar iš kitų Registruotų tiekėjų Lietuvoje įsigytas ir/ar importuotas koksas ir/ar lignitas“ pildo tik Registruotas tiekėjas. Šio laukelio L3 stulpelio langeliuose nurodomas Registruoto tiekėjo iš kitos ES valstybės narės ir/ar iš kitų Registruotų tiekėjų Lietuvoje įsigyto kokso ir/ar lignito kiekis,

134.3. priedo 3 laukelį „Asmenų (išskyrus Registruotus tiekėjus ir Registruotus naudotojus) per ataskaitinį laikotarpį iš kitos ES valstybės narės įsigytas koksas ir/ar lignitas“ pildo asmenys, kurie per ataskaitinį laikotarpį neturėdami Tiekėjo leidimo arba Naudotojo leidimo, koksą ir/ar lignitą įsigijo iš kitos ES valstybės narės. Šio laukelio L3 stulpelio langeliuose nurodomas įsigyto kokso ir/ar lignito kiekis, o taikant Akcizų įstatymo 52 str. 1 dalyje nurodytą akcizų tarifą apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma to paties laukelio L4 stulpelio langeliuose,

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-48, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 71-2821 (2007-06-28), i. k. 1072055ISAK000VA-48

 

134.4. priedo 4 laukelį „Registruotų naudotojų per ataskaitinį laikotarpį iš kitos ES valstybės narės įsigytas koksas ir/ ar lignitas“ pildo tik tie Registruoti naudotojai, kurie per ataskaitinį laikotarpį iš kitos ES valstybės narės įsigijo koksą ir/ ar lignitą. Šio laukelio L3 stulpelio langeliuose nurodomas įsigyto kokso ir/ar lignito kiekis, o taikant Akcizų įstatymo 53 str. 2 dalyje nurodytą akcizų tarifą apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma to paties laukelio L4 stulpelio langeliuose,

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-48, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 71-2821 (2007-06-28), i. k. 1072055ISAK000VA-48

 

134.5. priedo 5 laukelį „Per ataskaitinį laikotarpį Registruotiems tiekėjams parduotas ar kitaip perduotas koksas ir/ar lignitas“ pildo asmenys, per ataskaitinį laikotarpį Registruotiems tiekėjams pardavę ar kitaip perdavę koksą ir/ar lignitą. Šio laukelio L3 stulpelio langeliuose nurodomas Registruotam tiekėjui Lietuvoje parduoto ar kitaip perduoto kokso ir/ar lignito kiekis,

134.6. priedo 6 laukelį „Į kitą ES valstybę narę per ataskaitinį laikotarpį išgabentas koksas ir/ar lignitas“ pildo tik Registruotas tiekėjas. Šio laukelio L3 stulpelio langeliuose nurodomas šio asmens į kitą ES valstybę narę išgabento kokso ir/ar lignito kiekis,

134.7. priedo 7 laukelį „Per ataskaitinį laikotarpį Registruotiems naudotojams parduotas ar kitaip perduotas koksas ir/ar lignitas“ pildo tik Registruotas tiekėjas. Šio laukelio L3 stulpelio langeliuose nurodomas šio asmens Registruotiems naudotojams parduoto ar kitaip perduoto kokso ir/ar lignito kiekis, o taikant Akcizų įstatymo 53 str. 2 dalyje nurodytą akcizų tarifą apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma to paties laukelio L4 stulpelio langeliuose,

134.8. priedo 8 laukelį „Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvoje kitiems asmenims (išskyrus Registruotus tiekėjus ir Registruotus naudotojus) parduotas ar kitaip perduotas koksas ir/ar lignitas arba sunaudotas savo reikmėms neturint Registruoto naudotojo leidimo“ pildo asmenys, kurie per ataskaitinį laikotarpį neturėdami Tiekėjo leidimo, koksą ir/ar lignitą pardavė ar kitaip perdavė kitiems asmenims, kurie neturi Tiekėjo leidimo ar Naudotojo leidimo. Šį laukelį taip pat turi pildyti ir Tiekėjai atvejais, kai jie neturėdami Naudotojo leidimo, koksą ir/ar lignitą sunaudojo savo reikmėms. Šio laukelio L3 stulpelio langeliuose nurodomas parduoto ar kitaip perduoto kokso ir/ar lignito kiekis, o taikant Akcizų įstatymo 53 str. 1 dalyje nurodytą akcizų tarifą apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma to paties laukelio L4 stulpelio langeliuose,

134.9. priedo 9 laukelį „Kiti kokso ir/ar lignito akcizų privalaus sumokėjimo per ataskaitinį laikotarpį atvejai“ pildo asmenys, kuriems ataskaitinį laikotarpį pagal Akcizų įstatymo 49 str. nuostatas atsirado prievolė deklaruoti ir mokėti kokso ir lignito akcizus kitais atvejais, negu buvo deklaravę šio priedo 2–8 laukeliuose. Šio laukelio L3 stulpelio langeliuose nurodomas privalomo deklaruoti kokso ir/ar lignito kiekis, o taikant Akcizų įstatymo 53 str. 1 dalyje nurodytą akcizų tarifą apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma to paties laukelio L4 stulpelio langeliuose,

134.10. priedo 10 laukelio „Kokso ir/ar lignito likutis mokestinio laikotarpio pabaigoje“ L3 stulpelio langeliuose nurodomas asmens turimas kokso ir/ar lignito likutis mokestinio laikotarpio pabaigoje (paskutinę mėnesio dieną);

134.11. FR0630L priedo L5 laukelio „Iš viso L4 laukelių suma, Lt“ langeliuose nurodoma kokso ir/ar lignito akcizų suma, kuri gaunama sudėjus priedo L4 stulpelio 3, 4, 7, 8 ir 9 laukelių langeliuose nurodytas akcizų sumas.

135. Jeigu tas pats asmuo turi deklaruoti akmens anglių, kokso ir/ar lignito akcizus, tai akmens anglių akcizus turi apskaičiuoti pagal kiekvieną Tiekėjo leidimą atskiruose FR0630G prieduose, o kokso ir/ar lignito akcizus turi apskaičiuoti atskiruose FR0630L prieduose, pateikiant vieną FR0630A deklaraciją ir vieną FR0630D priedą.

Papildyta skyriumi:

Nr. VA-8, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 16-615 (2007-02-06), i. k. 1072055ISAK0000VA-8

 

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. VA-8, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 16-615 (2007-02-06), i. k. 1072055ISAK0000VA-8

 

136. Asmenys, nepateikę akcizų deklaracijų formų ar jų priedų, pateikę pavėluotai ar neteisingai juos užpildę atsako įstatymų nustatyta tvarka.

______________

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. VA-8, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 16-615 (2007-02-06), i. k. 1072055ISAK0000VA-8

 

 


 

Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formų,

jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių

1 priedas

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2007 m. sausio 31 d.

įsakymo Nr. VA-8 redakcija)

 

AKCIZŲ DEKLARACIJŲ FR0630, FR0630A FORMOSE IR JŲ PRIEDUOSE NAUDOJAMŲ PREKIŲ KIEKIO MATAVIMO VIENETŲ BEI AKCIZŲ TARIFŲ LENTELĖ

 

Prekių tarifinės grupės kodas

Matavimo vieneto kodas

Matavimų vienetų rašymo tikslumas

Akcizų tarifas, Lt, išreikštas pagal matavimo vienetą

Akcizų tarifų taikymo paaiškinimai

110

1%LTR

0,01

0,070

Akcizas skaičiuojamas už litrą alaus, kurio stiprumas yra 1% alkoholio

120

1%LTR

0,01

0,035

Akcizas skaičiuojamas už litrą alaus, kurio stiprumas yra 1% alkoholio, ir taikomas tik tada, kai alus yra mažosios alaus daryklos pagamintas

210

LTR

0,001

0,400

 

215

LTR

0,001

0,400

 

230

LTR

0,001

1,500

 

235

LTR

0,001

1,500

 

240

LTR

0,001

1,500

 

250

LTR

0,001

2,300

 

280

LPA

0,001

32,000

Etilo alkoholio akcizo tarifas taikomas spiritiniuose gėrimuose esančio gryno etilo alkoholio kiekiui, išreikštam LPA

285

LPA

0,001

0

Taikomas nulinis akcizo tarifas, bet denatūruotą etilo alkoholį gabenant naudojamo laidavimo dydis apskaičiuojamas, o jį praradus ar panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo paskirtį, taikomas 32 Lt už litrą gryno etilo alkoholio (LPA) akcizo tarifas

290

LPA

0,001

32,000

Taikomas 32 Lt už litrą gryno etilo alkoholio (LPA) akcizo tarifas

295

LPA

0,001

0

Taikomas nulinis akcizo tarifas, bet iš dalies denatūruotą etilo alkoholį gabenant naudojamo laidavimo dydis apskaičiuojamas, o jį praradus ar panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo sąlygas, turi būti taikomas 32 Lt už litrą gryno etilo alkoholio (LPA) akcizo tarifas

299

LPA

0,001

32,000

Taikomas 32 Lt už litrą gryno etilo alkoholio(LPA) akcizo tarifas

310

MIL

0,001

47,5 + 15% mažmeninės kainos,

66 + 15% mažmeninės kainos

Taikomas kombinuotas akcizų tarifas, susidedantis iš specifinio 47,5 Lt (deklaruojant akcizus iki 2007 m. vasario 28 d.) arba 66 Lt (deklaruojant akcizus nuo 2007 m. kovo 1 d.) už MIL (1000 VNT) elemento ir vertybinio 15% nuo mažmeninės cigarečių kainos elemento. Akcizų suma pagal formulę apskaičiuojama pildant FR0630C priedą

320

KGM

0,001

38,000

 

330

KGM

0,001

111,000

 

340

KGM

0,001

111,000

 

410

KGM

1

1,318

 

415

KGM

1

1,934

 

420

KGM

1

1,318

Taikomas 1,318 Lt už kilogramą mineralinės dalies variklių benzino akcizų tarifas (pagal formulę skaičiuojant FR0630B priede variklių benzino ir biologinės kilmės medžiagų mišinio akcizų suma sumažinama proporcingai biologinių priemaišų daliai, bet ne daugiau kaip 7%)

430

KGM

1

1,002

 

435

KGM

1

0,086

Taikomas 0,086 Lt už kilogramą produkto šildymui skirtų gazolių akcizo tarifas, bet gabenant šį žymėtą žibalą laidavimo dydis gali būti apskaičiuojamas, o jį praradus arba panaudojus ne pagal paskirtį, turi būti taikomas 1,002 Lt už kilogramą produkto gazolių akcizo tarifas

436

KGM

1

0,086

Taikomas 0,086 Lt už kilogramą produkto mineralinės dalies šildymui skirtų gazolių akcizo tarifas (pagal formulę skaičiuojant FR0630B priede šio žymėto biožibalo (žibalo ir biologinės kilmės medžiagų mišinio) akcizų suma sumažinama proporcingai biologinių priemaišų daliai), bet gabenant šį biožibalą laidavimo dydis gali būti apskaičiuojamas, o jį praradus arba panaudojus ne pagal paskirtį, turi būti taikomas 1,002 Lt už kilogramą biožibalo gazolių akcizo tarifas

440

KGM

1

1,002

 

445

KGM

1

0

Taikomas nulinis akcizo tarifas, bet gabenant šiuos degalus laidavimo dydis gali būti apskaičiuojamas, o šiuos degalus praradus arba panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo sąlygas, turi būti taikomas 1,002 Lt už kilogramą gazolių akcizo tarifas

450

KGM

1

0,086

Taikomas 0,086 Lt už kilogramą šildymui skirtų gazolių akcizo tarifas, bet gabenant šį gazolį laidavimo dydis gali būti apskaičiuojamas, o jį praradus arba panaudojus ne pagal paskirtį, turi būti taikomas 1,002 Lt už kilogramą gazolių akcizo tarifas

460

KGM

1

1,002

Taikomas 1,002 Lt už kilogramą mineralinės dalies gazolių akcizo tarifas (pagal formulę skaičiuojant FR0630B priede šio gazolio ir biologinės kilmės medžiagų mišinio akcizų suma sumažinama proporcingai biologinių priemaišų daliai)

464

KGM

1

0

Taikomas nulinis akcizo tarifas, bet gabenant šiuos degalus laidavimo dydis gali būti apskaičiuojamas, o juos praradus arba panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo sąlygas, turi būti taikomas 1,002 Lt už kilogramą degalų gazolių akcizo tarifas, kuris gali būti mažinamas proporcingai biologinių priemaišų daliai

465

KGM

1

0,086

Taikomas 0,086 Lt už kilogramą mineralinės dalies šildymui skirtų gazolių akcizo tarifas (pagal formulę skaičiuojant FR0630B priede šio gazolio ir biologinės kilmės medžiagų mišinio akcizų suma sumažinama proporcingai biologinių priemaišų daliai), bet gabenant šį mišinį laidavimo dydis gali būti apskaičiuojamas, o jį praradus arba panaudojus ne pagal paskirtį, turi būti taikomas 1,002 Lt už kilogramą gazolių akcizo tarifas

470

KGM

1

0,052

 

475

KGM

1

0,052

Taikomas 0,052 Lt už kilogramą mineralinės dalies skystojo kuro (mazuto), atitinkančio Vyriausybės nustatytus rodiklius, akcizo tarifas (pagal formulę skaičiuojant FR0630B priede šio kuro mišinio akcizų suma sumažinama proporcingai biologinių priemaišų daliai)

480

KGM

1

1,002

 

490

KGM

1

0,086

Taikomas 0,086 Lt už kilogramą šildymui skirtų gazolių akcizo tarifas, bet šį kurą gabenant laidavimo dydis gali būti apskaičiuojamas, o jį praradus arba panaudojus ne pagal paskirtį, turi būti taikomas 1,002 Lt už kilogramą kuro gazolių akcizo tarifas

495

KGM

1

0,086

Taikomas 0,086 Lt už kilogramą mineralinės dalies skystojo kuro (mazuto) neatitinkančio Vyriausybės nustatytų rodiklių ir skirto šildymui, šildymui skirtų gazolių akcizo tarifas (pagal formulę skaičiuojant FR0630B priede šio kuro akcizų suma sumažinama proporcingai biologinių priemaišų daliai)

510

KGM

1

0,432

 

610

KGM

1

0

Taikomas nulinis akcizo tarifas, bet ne sintetinės kilmės metanolį (metilo alkoholį) gabenant laidavimo dydis gali būti apskaičiuojamas, o jį praradus arba panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo sąlygas, turi būti taikomas 1,318 Lt už kilogramą produkto variklių benzino akcizo tarifas (jei panaudota kaip variklių degalai) arba 0,086 Lt už kilogramą produkto šildymui skirtų gazolių akcizo tarifas (jei panaudota šildymui)

640

KGM

1

0

Taikomas nulinis akcizo tarifas, bet riebiųjų rūgščių metilo esterį (RRME) gabenant laidavimo dydis gali būti apskaičiuojamas, o jį praradus arba panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo sąlygas, turi būti taikomas 1,002 Lt už kilogramą RRME gazolių akcizo tarifas (jei panaudota kaip variklių degalai) arba 0,086 Lt už kilogramą RRME šildymui skirtų gazolių akcizo tarifas (jei panaudota šildymui)

641

KGM

1

0

Taikomas nulinis akcizo tarifas, bet augalinės ir gyvulinės kilmės energetinius produktus gabenant laidavimo dydis gali būti apskaičiuojamas, o juos praradus arba panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo sąlygas, turi būti taikomas 1,002 Lt už kilogramą šių produktų gazolių akcizo tarifas (jei panaudota kaip variklių degalai) arba 0,086 Lt už kilogramą šildymui skirtų gazolių akcizo tarifas (jei panaudota šildymui)

649

KGM

1

0

Taikomas nulinis akcizo tarifas, bet kitus energetinius produktus (KN 3824 90 99) gabenant laidavimo dydis gali būti apskaičiuojamas, o juos praradus arba panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo sąlygas, turi būti taikomas 1,002 Lt už kilogramą šių produktų gazolių akcizo tarifas (jei panaudota kaip variklių degalai) arba 0,086 Lt už kilogramą produktų šildymui skirtų gazolių akcizo tarifas (jei panaudota šildymui)

910

KGM

1

0

Taikomas nulinis akcizo tarifas, bet šioje grupėje klasifikuojamus energetinius produktus gabenant laidavimo dydis gali būti apskaičiuojamas, o juos praradus arba panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo sąlygas, turi būti taikomas 1,318 Lt už kilogramą šių produktų variklių benzino akcizų tarifas (jei panaudota kaip variklių degalai)

911

KGM

1

0

Taikomas nulinis akcizo tarifas, bet šioje grupėje klasifikuojamus energetinius produktus gabenant laidavimo dydis gali būti apskaičiuojamas, o juos praradus arba panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo sąlygas, turi būti taikomas 1,318 Lt už kilogramą produktų variklių benzino akcizų tarifas (jei panaudota kaip variklių degalai)

912

KGM

1

0

Taikomas nulinis akcizo tarifas, bet šioje grupėje klasifikuojamus energetinius produktus gabenant laidavimo dydis gali būti apskaičiuojamas, o juos praradus arba panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo sąlygas, turi būti taikomas 1,002 Lt už kilogramą produktų gazolių akcizo tarifas (jei panaudota kaip variklių degalai)

913

KGM

1

0

Taikomas nulinis akcizo tarifas, bet šioje grupėje klasifikuojamus energetinius produktus gabenant laidavimo dydis gali būti apskaičiuojamas, o juos praradus arba panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo sąlygas, turi būti taikomas 1,318 arba 1,002 Lt už kilogramą produktų variklių benzino arba gazolių akcizo tarifas (jei panaudota kaip variklių degalai vietoj kurio nors iš jų)

940

KGM

1

0

Taikomas nulinis akcizo tarifas, bet šioje grupėje klasifikuojamus energetinius produktus gabenant laidavimo dydis gali būti apskaičiuojamas, o juos praradus arba panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo sąlygas, turi būti taikomas 1,002 Lt už kilogramą produktų gazolių akcizo tarifas (jei panaudota kaip variklių degalai)

941

KGM

1

0

Taikomas nulinis akcizo tarifas, bet šioje grupėje klasifikuojamus energetinius produktus gabenant laidavimo dydis gali būti apskaičiuojamas, o juos praradus arba panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo sąlygas, turi būti taikomas 1,002 Lt už kilogramą produktų gazolių akcizo tarifas (jei panaudota kaip variklių degalai)

942

KGM

1

0

Taikomas nulinis akcizo tarifas, bet šioje grupėje klasifikuojamus energetinius produktus gabenant laidavimo dydis gali būti apskaičiuojamas, o juos praradus arba panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo sąlygas, turi būti taikomas 0,052 Lt už kilogramą produktų skystojo kuro (mazuto) akcizo tarifas (jei panaudota šildymui)

951

KGM

1

0

Taikomas nulinis akcizo tarifas, bet šioje grupėje klasifikuojamus energetinius produktus gabenant laidavimo dydis gali būti apskaičiuojamas, o juos praradus arba panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo sąlygas, turi būti taikomas 0,432 Lt už kilogramą produktų suskystintų naftos dujų akcizo tarifas (jei panaudota kaip variklių degalai)

970

KGM

1

0

Taikomas nulinis akcizo tarifas, bet šioje grupėje klasifikuojamus energetinius produktus gabenant laidavimo dydis gali būti apskaičiuojamas, o juos praradus, pardavus arba panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo sąlygas, turi būti taikomas 0,052 Lt už kilogramą produktų skystojo kuro (mazuto) akcizo tarifas (jei panaudota šildymui)

710

KGM

1

0,026

 

711

KGM

1

0,013

 

712

KGM

1

0

Taikomas nulinis akcizo tarifas, bet akmens anglį pardavus atvejais, kai pagal Akcizų įstatymo 49 str. atsiranda prievolė mokėti akcizus, turi būti taikomas 0,026 Lt už kilogramą akmens anglių akcizų tarifas

720

KGM

1

0,031

 

721

KGM

1

0,016

 

______________

 

 

Papildyta priedu:

Nr. VA-75, 2006-10-05, Žin., 2006, Nr. 110-4193 (2006-10-14), i. k. 1062055ISAK000VA-75

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-8, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 16-615 (2007-02-06), i. k. 1072055ISAK0000VA-8

Nr. VA-48, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 71-2821 (2007-06-28), i. k. 1072055ISAK000VA-48

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-75, 2005-10-29, Žin., 2005, Nr. 132-4780 (2005-11-08), i. k. 1052055ISAK000VA-75

Dėl kai kurių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-75, 2006-10-05, Žin., 2006, Nr. 110-4193 (2006-10-14), i. k. 1062055ISAK000VA-75

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 "Dėl Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formų, jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-8, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 16-615 (2007-02-06), i. k. 1072055ISAK0000VA-8

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 "Dėl akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formų, jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-48, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 71-2821 (2007-06-28), i. k. 1072055ISAK000VA-48

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 "Dėl Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formų, jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo