Suvestinė redakcija nuo 2019-11-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 87-3201, i. k. 1042055ISAK00VA-106

 

Nauja redakcija nuo 2019-03-01:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo

 

2004 m. gegužės 26 d. Nr. VA-106

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Akcizų deklaracijos FR0630 formą su priedais (toliau – deklaracijos FR0630 forma ir jos priedai) (11 versija);

1.2. Asmens akcizų deklaracijos FR0630A formą su priedais (toliau – deklaracijos FR0630A forma ir jos priedai) (11 versija);

1.3. Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisykles (toliau – taisyklės).

2. Nustatau, kad:

2.1. 11 versijos deklaracijos FR0630 forma ir jos priedai teikiami nuo 2019 m. kovo 1 d. už mokestinius laikotarpius, prasidėjusius nuo 2019 m. kovo 1 d.;

2.2. 11 versijos deklaracijos FR0630A forma ir jos priedai teikiami nuo 2019 m. kovo 1 d. už mokestinius laikotarpius, prasidėjusius nuo 2019 m. kovo 1 d.;

2.3. deklaracijos FR0630 forma ir jos priedai bei deklaracijos FR0630A forma ir jos priedai tikslinami, teikiant deklaracijos versiją, galiojusią mokestiniu laikotarpiu, kurio deklaracija tikslinama;

2.4. asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 30, 31 straipsnių, II ir III skyrių pakeitimo įstatymo 9 straipsnio 4 ir 5 dalyse (išskyrus akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkus), privalo per 5 darbo dienas inventorizuoti 2019 m. kovo 1 d. jiems nuosavybės teise priklausančius kaitinamojo tabako produktus ir / arba elektroninių cigarečių skystį, už kuriuos akcizai nesumokėti, ir Valstybinei mokesčių inspekcijai elektroninio pašto adresu vmi@vmi.lt privalo pateikti Inventorizacijos aktą, kuriame turi būti pateikiami šie duomenys: kaitinamojo tabako produktų ir / arba elektroninių cigarečių skysčio pavadinimas, faktiškas kiekis, kiekis pagal apskaitą, skirtumas tarp per inventorizaciją nustatyto faktiško kiekio ir kiekio pagal apskaitą, taip pat inventorizacijos atlikimo vietos adresas (pvz., sandėlio, parduotuvės ar kt.);

2.5. asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 30, 31 straipsnių, II ir III skyrių pakeitimo įstatymo 9 straipsnio 4 ir 5 dalyse (išskyrus akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkus), deklaracijos FR0630A formą ir jos priedus privalo pateikti iki 2019 m. balandžio 15 d.;

2.6. akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai, deklaruojantys rūkomąjį tabaką, kuris nuo 2019 m. kovo 1 d. priskiriamas kaitinamojo tabako produktams, turi pateikti du atskirus Akcizų deklaracijos FR0630 formos priedus „Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio akcizų apskaičiavimas“ (FR0630S forma). Viename iš šių priedų nurodomi duomenys apie rūkomąjį tabaką, kuris nuo 2019 m. kovo 1 d. prilyginamas kaitinamojo tabako produktams, o kitame – duomenys apie kaitinamojo tabako produktus, kurie iki 2019 m. vasario 28 d. prilyginami rūkomajam tabakui:

2.6.1. deklaruojant duomenis apie rūkomąjį tabaką, priede turi būti nurodyta: 19 laukelyje ‒ rūkomojo tabako tarifinė grupė, 21 pozicijoje ‒ AAP sandėlyje 2019 m. kovo 1 d. laikomo rūkomojo tabako, kuriam taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, kiekis, 38 pozicijoje ‒ rūkomojo tabako, kuris nuo 2019 m. kovo 1 d. prilyginamas kaitinamojo tabako produktams, kiekis. Kiti laukeliai ir pozicijos užpildomos taisyklių nustatyta tvarka;

2.6.2. deklaruojant duomenis apie kaitinamojo tabako produktus, priede turi būti nurodyta: 19 laukelyje ‒ kaitinamojo tabako produktų tarifinė grupė, 21 pozicijoje ‒ kaitinamojo tabako produktų, kuriems taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, kiekis, kuris yra lygus 0, 34 pozicijoje ‒ kaitinamojo tabako produktų, kurie iki 2019 m. vasario 28 d. prilyginami rūkomajam tabakui, kiekis (šis kiekis turėtų sutapti su priedo, užpildyto 2.6.1 papunktyje nustatyta tvarka, 38 pozicijoje nurodytu rūkomojo tabako kiekiu, nebent rūkomasis tabakas buvo panaudotas kitų akcizais apmokestinamų prekių gamyboje). Kiti laukeliai ir pozicijos užpildomos taisyklių nustatyta tvarka.

2.7. asmenys, neturintys atleidimo nuo akcizų už neapdorotą tabaką leidimo, privalo per 5 darbo dienas inventorizuoti 2019 m. lapkričio 1 d. jiems nuosavybės teise priklausantį neapdorotą tabaką ir Valstybinei mokesčių inspekcijai elektroninio pašto adresu vmi@vmi.lt pateikti inventorizacijos aktą, kuriame turi būti pateikiami šie duomenys: neapdoroto tabako pavadinimas, faktiškas kiekis, kiekis pagal apskaitą, skirtumas tarp per inventorizaciją nustatyto faktiško kiekio ir kiekio pagal apskaitą, taip pat inventorizacijos atlikimo vietos adresas (pvz., sandėlio ar kt.). Inventorizuojamas neapdorotas tabakas, laikomas toje vietoje, kuriai nėra išduotas atleidimo nuo akcizų už neapdorotą tabaką leidimas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-75, 2019-10-24, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16887

 

2.8. asmenys, nurodyti 2.7 papunktyje, deklaracijos FR0630A formą ir jos priedus privalo pateikti iki 2019 m. gruodžio 15 dienos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-75, 2019-10-24, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16887

 

 

 

 

Viršininkė                                                                                                  Violeta Latvienė

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. VA-106

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2012 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. VA-8 redakcija)

 

AKCIZŲ DEKLARACIJŲ FR0630 IR FR630A FORMŲ, JŲ PRIEDŲ UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLĖS

 

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. VA-82, 2016-06-10, paskelbta TAR 2016-06-13, i. k. 2016-16344

 

1. Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Akcizų deklaracijos FR0630 formos (toliau – FR0630 formos deklaracija) ir Asmens akcizų deklaracijos FR0630A formos (toliau – FR0630A formos deklaracija, abi kartu šios formos vadinamos akcizų deklaracijomis) bei jų priedų formų užpildymo ir pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai tvarką:

1.1. FR0630 formos deklaracijos;

1.2. FR0630A formos deklaracijos;

1.3. FR0630B priedo formos „Biologinės kilmės žaliavų dalies energinių produktų mišiniuose ir akcizų apskaičiavimas“ (toliau – FR0630B priedas);

1.4. FR0630C priedo formos „Cigarečių kombinuoto akcizų tarifo ir akcizų apskaičiavimas“ (toliau – FR0630C priedas);

1.5. FR0630D priedo formos „Akcizais apmokestinamų prekių akcizų apskaičiavimas pagal tarifines grupes“ (toliau – FR0630D priedas);

1.6. FR0630E priedo formos „Elektros energijos akcizų apskaičiavimas“ (toliau – FR0630E priedas);

1.7. FR0630F priedo formos „Gamtinių dujų akcizų apskaičiavimas“ (toliau – FR0630F priedas);

1.8. FR0630G priedo formos „Akmens anglių akcizų apskaičiavimas“ (toliau – FR0630G priedas);

1.81. FR0630J priedo formos „Akcizų skirtumo deklaravimas (pasikeitus akcizų tarifams)“ (toliau – FR0630J priedas);

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

1.9. FR0630K priedo formos „Kito asmens akcizų apskaičiavimas“ (toliau – FR0630K priedas);

1.10. FR0630L priedo formos „Kokso ir (ar) lignito akcizų apskaičiavimas“ (toliau – FR0630L priedas);

1.11. FR0630M priedo „Akcizais apmokestinamų prekių, kurių akcizai sumokėti, inventorizavimo ataskaita“ (toliau – FR0630M priedas);

1.12. FR0630N priedo formos „Akcizais apmokestinamų prekių inventorizavimo ataskaita“ (toliau – FR0630N priedas);

1.13. FR0630R priedo formos „Registruoto asmens akcizų apskaičiavimas“ (toliau – FR0630R priedas);

1.14. FR0630S priedo formos „Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio akcizų apskaičiavimas“ (toliau – FR0630S priedas);

1.141. FR0630T priedo formos „Kito tabako akcizų apskaičiavimas“ (toliau – FR0630T priedas);

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

1.15. FR0630V priedo formos „Vidutinio vienu metu per dieną laikytų (ketinamų laikyti) prekių kiekio ataskaita“ (toliau – FR0630V priedas).

1.151. FR0630Z priedo formos „Elektroninių cigarečių skysčio akcizų apskaičiavimas“ (toliau – FR0630Z priedas);

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu (toliau – Akcizų įstatymas).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

3. Taisyklėse vartojamos santrumpos ir sąvokos:

3.1. AAD – popierinis dokumentas, naudojamas, kai akcizais apmokestinamos prekės gabenamos, taikant AMLAR, kai neveikia Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinė sistema, kai taikomos atsarginės procedūros, apibrėžtos Akcizų įstatymo 17 straipsnyje ir 2009 m. liepos 24 d. Komisijos Reglamente (EB) Nr. 684/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinėmis procedūromis (OL 2009 L 197, p. 24);

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

3.2. AIS – Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinė sistema;

3.3. AMLAR – akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas;

3.4. Neteko galios nuo 2017-09-26

Punkto naikinimas:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

3.5. e-AD – elektroninis administracinis akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentas, kurio forma ir naudojimo taisyklės nustatytos 2009 m. liepos 24 d. Komisijos Reglamente (EB) Nr. 684/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinėmis procedūromis (OL 2009 L 197, p. 24);

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

3.6. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

3.7. e-RoR – elektroninis pranešimas apie prekių gavimą, nurodytas Akcizų įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje ir 15 straipsnio 8 dalyje;

3.71. Kitas tabakas ‒ kaitinamojo tabako produktai ir / arba neapdorotas tabakas;

TAR pastaba. 3.71 papunktis galioja teikiant Asmens akcizų deklaracijos FR0630A formą ir jos priedus už mokestinius laikotarpius, prasidėsiančius nuo 2019-11-01.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-75, 2019-10-24, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16887

 

3.8. Laikinai registruotas gavėjas – tai konkrečiam laikotarpiui registruotas gavėjas, kuris retkarčiais iš kitų valstybių narių gauna akcizais apmokestinamų prekių (atitinkantis 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvos Nr. 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinančios Direktyvą 92/12/EEB (OL 2009 L 009, p. 12), 19 straipsnio 3 dalies nuostatas), t. y. kuriam minėtos Direktyvos 4 straipsnio 9 dalyje nurodytas leidimas suteikiamas tik konkrečiam akcizais apmokestinamų prekių kiekiui, vienam siuntėjui ir (ar) konkrečiam laikotarpiui;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

3.9. Licencijuotas asmuo – asmuo, turintis veiklos licencijų, kurios nustatytos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (toliau – Elektros energetikos įstatymas);

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

3.10. Nelicencijuotas asmuo – asmuo, kuris neturi veiklos licencijų, nustatytų Elektros energetikos įstatyme, ir kuriam atsirado prievolė deklaruoti elektros energijos akcizus;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

3.11. Prekės – akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas arba netaikomas AMLAR. Akcizų deklaracijose ir jų prieduose taip pat naudojama Prekės santrumpa AAP;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

3.12. Prekių tarifinė grupė – tai akcizais apmokestinamų prekių tarifinė grupė, kurios pavadinimas ir kodas yra Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatoriuje, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos“ (toliau – kodų klasifikatorius);

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

3.13. Registruotas gavėjas – asmuo, kuriam Valstybinė mokesčių inspekcija suteikė leidimą, vykdant savo veiklą, nustatytomis sąlygomis priimti iš kitos valstybės narės gabenamas akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas AMLAR;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

3.14. Registruotas naudotojas – tai Valstybinės mokesčių inspekcijos įregistruotas asmuo, kuriam išduotas Naudotojo leidimas pagal Su akcizų lengvatomis susijusių akmens anglių, kokso, lignito tiekimo ir naudojimo įforminimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. VA-90 „Dėl Su akcizų lengvatomis susijusių akmens anglių, kokso, lignito tiekimo ir naudojimo įforminimo taisyklių patvirtinimo“;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-112, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20390

 

3.15. Registruotas siuntėjas – asmuo, kuriam Valstybinė mokesčių inspekcija suteikė leidimą, vykdant savo veiklą, nustatytomis sąlygomis išgabenti akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas AMLAR, jas išleidžiant į laisvą apyvartą pagal 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p. 1);

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

3.16. Registruotas tiekėjas – tai Valstybinės mokesčių inspekcijos įregistruotas asmuo, kuriam išduotas Tiekėjo leidimas pagal Su akcizų lengvatomis susijusių akmens anglių, kokso, lignito tiekimo ir naudojimo įforminimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. VA-90 „Dėl Su akcizų lengvatomis susijusių akmens anglių, kokso, lignito tiekimo ir naudojimo įforminimo taisyklių patvirtinimo“;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-112, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20390

 

3.17. SAAD – supaprastintas akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentas, naudojamas, kai akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai sumokėti, gabenamos tarp Europos Sąjungos valstybių narių, kaip tai nustatyta Akcizų įstatymo 3 straipsnio 29 dalyje. Kituose teisės aktuose SAAD dar vadinamas supaprastintu administraciniu lydimuoju dokumentu;

3.18. Sandėlio savininkas – akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas;

3.19. Sandėlis – akcizais apmokestinamų prekių sandėlis;

3.20. SEED (angl. System for Exchange of Excise) – Akcizų informacijos mainų sistema pagal 2004 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2073/2004 dėl administracinio bendradarbiavimo akcizų srityje (OL 2004 L 359, p. 1) 22 straipsnio 1 dalį.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

3.21. Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Akcizų įstatyme, 2009 m. liepos 24 d. Komisijos Reglamente (EB) Nr. 684/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinėmis procedūromis (OL 2009 L 197, p. 24), ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

II. SKYRIUS

AKCIZŲ DEKLARACIJŲ FORMŲ, JŲ PRIEDŲ UŽPILDYMAS IR PATEIKIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. VA-82, 2016-06-10, paskelbta TAR 2016-06-13, i. k. 2016-16344

 

4. Pagal Akcizų įstatymo nuostatas akcizų mokėtojai yra: sandėlių savininkai, registruoti gavėjai, registruoti siuntėjai, laikinai registruoti gavėjai, taip pat kiti asmenys, kurie pagal Akcizų įstatymo nuostatas privalo deklaruoti ir mokėti akcizus. Šie asmenys, Akcizų įstatymo 10, 14, 15, 16, 50, 56, 60, 67, 68 ir 73 straipsniuose nurodytam mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, privalo apskaičiuoti į biudžetą mokėtiną (iš biudžeto grąžintiną) Prekių akcizų sumą. Ši suma, vadovaujantis Akcizų įstatymu ir taisyklėmis, apskaičiuojama užpildytoje FR0630 formos deklaracijoje ar FR0630A formos deklaracijoje ir atitinkamuose jų prieduose.

TAR pastaba. 4 punktas galioja teikiant Asmens akcizų deklaracijos FR0630A formą ir jos priedus už mokestinius laikotarpius, prasidėsiančius nuo 2019-11-01.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

Nr. VA-75, 2019-10-24, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16887

 

5. Sandėlio savininkas, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos (imtinai) Valstybinei mokesčių inspekcijai privalo pateikti šių taisyklių nustatyta tvarka užpildytą kiekvieno sandėlio atskirą FR0630 formos deklaraciją ir tokius jos priedus:

5.1. FR0630D priedą, kuriame nurodomi sandėlio deklaruojamų Prekių kiekio ir akcizų duomenys, susumuoti pagal Prekių tarifines grupes ir pagal kiekvienoje grupėje taikytus skirtingus akcizų tarifus;

5.2. atskirus kiekvienos Prekių tarifinės grupės ir kiekvieno kito toje grupėje taikyto akcizų tarifo FR0630S priedus, kuriuose nurodomi sandėlio kiekvienos Prekių tarifinės grupės ir kiekvieno kito toje grupėje taikyto akcizų tarifo Prekių kiekio ir akcizų apskaičiavimo duomenys;

5.3. FR0630N priedą, kuriame nurodomi Prekių inventorizavimo sandėlyje duomenys mokestinio laikotarpio pabaigoje;

5.4. FR0630M priedą, kuriame nurodomi Prekių, kurių akcizai sumokėti, inventorizavimo sandėlyje duomenys mokestinio laikotarpio pabaigoje;

5.5. FR0370V priedą, kuriame pateikiami mokestiniu laikotarpiu vidutinio vienu metu per dieną sandėlyje laikytų Prekių kiekio ir akcizų sumų apskaičiavimo duomenys;

5.6. FR0630B priedą, kuriame apskaičiuojami biologinės kilmės žaliavų dalies energinių produktų mišiniuose duomenys, reikalingi apskaičiuojant akcizų sumas priedų FR0630S pozicijose. FR0630B priedas turi būti teikiamas tais atvejais, kai deklaruojami energinių produktų mišinių, turinčių biologinės kilmės žaliavų ir priskirtų taisyklių 89 punkte nurodytoms Prekių tarifinėms grupėms, kiekio ir akcizų duomenys. Kiekvienai Prekių tarifinei grupei ir kiekvienam kitam toje grupėje taikytam akcizų tarifui pildomas atskiras FR0630B priedas;

5.7. FR0630C priedą, kuriame apskaičiuojami cigarečių kombinuoto akcizų tarifo duomenys ir akcizų sumos. Šis priedas turi būti teikiamas tais atvejais, kai deklaruojami 310 Prekių tarifinei grupei priskirtų Prekių akcizai;

5.8. kitus teisės aktų nustatytus dokumentus (ataskaitas, registrus, pažymas ir pan.).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

51. Jei sandėlio savininkui prekės yra atgabenamos į tiesioginio pristatymo vietą, tai sandėlio savininkas privalo pateikti šių taisyklių 7 punkte nurodytą deklaraciją ir jos priedus.

6. FR0630 formos deklaraciją ir šiame taisyklių punkte nurodytus jos priedus sandėlio savininkas privalo pateikti ir tada, kai ataskaitinį mėnesį prievolė mokėti akcizus neatsirado. Tokiu atveju FR0630 formos deklaracijos 101A laukelio „Iš viso apskaičiuota mokėtina arba grąžintina (-) akcizų suma už visą mokestinį laikotarpį (99A–100A)“ paskutiniame langelyje įrašomas skaičius nulis (0).

7. Registruotas gavėjas, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos Valstybinei mokesčių inspekcijai privalo pateikti šių taisyklių nustatyta tvarka užpildytą FR0630 formos deklaraciją ir tokius jos priedus:

7.1. FR0630D priedą, kuriame nurodomi deklaruojamų iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės gautų Prekių kiekio ir akcizų duomenys, susumuoti pagal Prekių tarifines grupes ir pagal kiekvienoje grupėje taikytus skirtingus akcizų tarifus;

7.2. FR0630R priedą, kuriame nurodomi per ataskaitinį mėnesį iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, taikant AMLAR, su AAD ir (ar) e-AD gautų Prekių kiekio ir akcizų apskaičiavimo duomenys, nurodyti atskirose eilutėse pagal Prekių tarifines grupes ir pagal tarifinėje grupėje taikytus akcizų tarifus;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

7.3. FR0630B priedą, kuriame apskaičiuojami biologinės kilmės žaliavų dalies energinių produktų mišiniuose duomenys, reikalingi apskaičiuojant akcizų sumas priede FR0630R. FR0630B priedas turi būti teikiamas tais atvejais, kai deklaruojami iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės gautų energinių produktų mišinių, turinčių biologinės kilmės žaliavų, priskirtų taisyklių 89 punkte nurodytoms Prekių tarifinėms grupėms, kiekio ir akcizų duomenys. Kiekvienai Prekių tarifinei grupei ir kiekvienam kitam toje grupėje taikytam akcizų tarifui pildomas atskiras FR0630B priedas;

7.4. FR0630C priedą, kuriame apskaičiuojami cigarečių kombinuoto akcizų tarifo duomenys ir akcizų sumos. Šis priedas turi būti teikiamas tais atvejais, kai deklaruojami 310 Prekių tarifinei grupei priskirtų Prekių akcizai;

7.5. kitus teisės aktų nustatytus dokumentus (ataskaitas, registrus, pažymas ir pan.).

8. FR0630 formos deklaraciją ir taisyklių 7 punkte nurodytus jos priedus Registruotas gavėjas ir sandėlio savininkas, nurodytas taisyklių 51 punkte, privalo pateikti ir tais atvejais, kai ataskaitinį mėnesį Prekių neatsigabeno ir / ar prievolės mokėti atsigabentų Prekių akcizus neatsirado.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

9. Registruotas siuntėjas, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos Valstybinei mokesčių inspekcijai privalo pateikti šių taisyklių nustatyta tvarka užpildytą FR0630 formos deklaraciją ir tokius jos priedus:

9.1. FR0630D priedą, kuriame nurodo Registruoto siuntėjo deklaruojamų Prekių kiekių ir akcizų sumas, apskaičiuotas remiantis FR0630R priede nurodytais duomenimis ir susumuotas atskirai pagal tarifines grupes ir pagal kiekvienoje grupėje taikytus skirtingus akcizų tarifus;

9.2. FR0630R priedą, kuriame nurodo deklaruojamų Prekių kiekio ir akcizų apskaičiavimo duomenis, nurodytus atskirose eilutėse pagal Prekių tarifines grupes ir pagal tarifinėje grupėje taikytus akcizų tarifus;

9.3. FR0630B priedą tik tada, kai deklaruoja Prekes, priskirtas taisyklių 89 punkte nurodytoms Prekių tarifinėms grupėms. Priedas FR0630C teikiamas tik tada, kai deklaruojami 310 Prekių tarifinei grupei priskirtų Prekių akcizai. Kiekvienai Prekių tarifinei grupei ir kiekvienam kitam toje grupėje taikytam akcizų tarifui užpildomas atskiras FR0630B priedas;

9.4. kitus teisės aktų nustatytus dokumentus (išsiųstų akcizais apmokestinamų prekių ataskaitas, registrus, pažymas, vartotojų sąrašus (nuorodas) ir pan.);

9.5. Registruotas siuntėjas FR0630 formos deklaraciją ir jos priedus privalo pateikti ir tais atvejais, kai ataskaitinį mėnesį prievolė mokėti Prekių akcizus neatsirado.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

10. Asmenys, kuriems prievolė apskaičiuoti akcizus už akcizais apmokestinamas prekes atsiranda, vadovaujantis Akcizų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Valstybinei mokesčių inspekcijai privalo pateikti taisyklių nustatyta tvarka užpildytą FR0630A formos deklaraciją ir tokius jos priedus:

10.1. FR0630D priedą, kuriame nurodomi asmens deklaruojamų akcizais apmokestinamų prekių kiekiai ir akcizų sumos, apskaičiuotos remiantis FR0630J priedu;

10.2. FR0630J priedą, kuriame nurodomi deklaruojamų akcizais apmokestinamų prekių kiekių ir akcizų apskaičiavimo duomenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

11. Laikinai registruotas gavėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prekių atgabenimo į Lietuvos Respubliką dienos Valstybinei mokesčių inspekcijai privalo pateikti taisyklių nustatyta tvarka užpildytą FR0630A formos deklaraciją ir tokius jos priedus:

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

11.1. FR0630D priedą, kuriame nurodomi deklaruojamų iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės gautų Prekių kiekio ir akcizų duomenys, susumuoti pagal Prekių tarifines grupes;

11.2. FR0630R priedą, kuriame nurodomi per ataskaitinį laikotarpį iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, taikant AMLAR, su AAD ir (ar) e-AD gautų Prekių kiekio ir akcizų apskaičiavimo duomenys, nurodyti atskirose eilutėse pagal Prekių tarifines grupes ir pagal tarifinėje grupėje taikytus akcizų tarifus;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

11.3. FR0630B priedą, kuriame apskaičiuojami biologinės kilmės žaliavų dalies energinių produktų mišiniuose duomenys, reikalingi apskaičiuojant akcizų sumas FR0630R priede. FR0630B priedas turi būti teikiamas tais atvejais, kai deklaruojami iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės gautų energinių produktų mišinių, turinčių biologinės kilmės žaliavų ir priskirtų taisyklių 89 punkte nurodytoms Prekių tarifinėms grupėms, kiekio ir akcizų duomenys. Kiekvienai Prekių tarifinei grupei ir kiekvienam kitam toje grupėje taikytam akcizų tarifui pildomas atskiras FR0630B priedas;

11.4. FR0630C priedą, kuriame apskaičiuojami cigarečių kombinuoto akcizų tarifo duomenys ir akcizų sumos. Šis priedas turi būti teikiamas tais atvejais, kai deklaruojami 310 Prekių tarifinei grupei priskirtų Prekių akcizai;

11.5. kitus teisės aktų nustatytus dokumentus (ataskaitas, registrus, pažymas ir pan.).

111. Akcizų įstatymo 9 straipsnio 8 dalies 2 punkte nurodytas pardavėjas ar jo fiskalinis agentas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prekių atgabenimo į Lietuvos Respubliką dienos Valstybinei mokesčių inspekcijai privalo pateikti taisyklių nustatyta tvarka užpildytą FR0630A formos deklaraciją ir tokius jos priedus:

111.1. FR0630D priedą, kuriame nurodomi deklaruojamų iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės atgabentų Prekių kiekio ir akcizų duomenys, susumuoti pagal Prekių tarifines grupes ir pagal kiekvienoje grupėje taikytus skirtingus akcizų tarifus;

111.2. FR0630R priedą, kuriame nurodomi per ataskaitinį laikotarpį iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės su kitu gabenimo dokumentu atgabentų Prekių kiekio ir akcizų apskaičiavimo duomenys, nurodyti atskirose eilutėse pagal Prekių tarifines grupes ir pagal tarifinėje grupėje taikytus akcizų tarifus;

111.3. FR0630B priedą, kuriame apskaičiuojami biologinės kilmės žaliavų dalies energinių produktų mišiniuose duomenys, reikalingi akcizų sumoms FR0630R priede apskaičiuoti. FR0630B priedas turi būti teikiamas tais atvejais, kai deklaruojami iš kitos ES šalies atgabentų energinių produktų mišinių, turinčių biologinės kilmės žaliavų ir priskirtų taisyklių 89 punkte nurodytoms Prekių tarifinėms grupėms, kiekio ir akcizų duomenys. Kiekvienai Prekių tarifinei grupei ir kiekvienam kitam toje grupėje taikytam akcizų tarifui užpildomas atskiras FR0630B priedas;

111.4. FR0630C priedą, kuriame apskaičiuojami cigarečių kombinuoto akcizų tarifo duomenys ir akcizų sumos. Šis priedas turi būti teikiamas tais atvejais, kai deklaruojami 310 Prekių tarifinei grupei priskirtų Prekių akcizai;

111.5. kitus teisės aktų nustatytus dokumentus (ataskaitas, registrus, pažymas, sertifikatus, leidimus ir pan.).

Papildyta punktu:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

12. Akcizų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodyti asmenys, kurie nėra sandėlių savininkai, registruoti ar laikinai registruoti gavėjai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prekių atgabenimo į Lietuvos Respubliką komerciniams tikslams dienos Valstybinei mokesčių inspekcijai privalo pateikti taisyklių nustatyta tvarka užpildytą FR0630A formos deklaraciją ir tokius jos priedus:

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

12.1. FR0630D priedą, kuriame nurodomi Asmens deklaruojamų iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės gautų Prekių kiekio ir akcizų duomenys, susumuoti pagal Prekių tarifines grupes ir pagal kiekvienoje grupėje taikytus skirtingus akcizų tarifus;

12.2. FR0630R priedą, kuriame nurodomi Asmens deklaruojamų per ataskaitinį laikotarpį iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės gautų Prekių kiekio ir akcizų apskaičiavimo duomenys. Atskirose vieno priedo eilutėse turi būti deklaruojamos Prekės, kurios buvo atgabentos su Europos Sąjungos valstybėje narėje sumokėtais tos šalies akcizais (su SAAD), pagal Prekių tarifines grupes ir pagal tarifinėje grupėje taikytus akcizų tarifus;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

12.3. FR0630B priedą, kuriame apskaičiuojami biologinės kilmės žaliavų dalies energinių produktų mišiniuose duomenys, reikalingi apskaičiuojant akcizų sumas FR0630R priede. FR0630B priedas turi būti teikiamas tais atvejais, kai deklaruojami iš kitos ES šalies gautų energinių produktų mišinių, turinčių biologinės kilmės žaliavų ir priskirtų taisyklių 89 punkte nurodytoms Prekių tarifinėms grupėms, kiekio ir akcizų duomenys. Kiekvienai Prekių tarifinei grupei ir kiekvienam kitam toje grupėje taikytam akcizų tarifui pildomas atskiras FR0630B priedas;

12.4. FR0630C priedą, kuriame apskaičiuojami cigarečių kombinuoto akcizų tarifo duomenys ir akcizų sumos. Šis priedas turi būti teikiamas tais atvejais, kai deklaruojami 310 Prekių tarifinei grupei priskirtų Prekių akcizai;

12.5. kitus teisės aktų nustatytus dokumentus (ataskaitas, registrus, pažymas, sertifikatus, leidimus ir pan.).

13. Akcizų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6, 8, 10 ir 11 punktuose bei 10 straipsnio 7 ir 8 dalyse nurodyti asmenys (esant tuose straipsniuose nurodytoms aplinkybėms), taip pat kiti asmenys, kuriems pagal Akcizų įstatymo nuostatas atsiranda prievolė deklaruoti ir mokėti akcizus (visi jie toliau vadinami Kitas asmuo), kitą darbo dieną po apmokestinamo įvykio atsiradimo, taip pat akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai, registruoti gavėjai, registruoti siuntėjai ir laikinai registruoti gavėjai ar jų fiskaliniai agentai, kuriems atsiranda prievolė deklaruoti ir mokėti akcizus kitą darbo dieną po apmokestinamo įvykio atsiradimo (kai vykdė veiklą su Prekėmis, neįrašytomis į leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį arba į registruoto gavėjo, registruoto siuntėjo ar laikinai registruoto gavėjo pažymėjimo priedą), privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai šių taisyklių nustatyta tvarka užpildytą FR0630A formos deklaraciją ir tokius jos priedus:

13.1. FR0630D priedą, kuriame nurodomi Kito asmens deklaruojamų Prekių kiekio ir akcizų duomenys, susumuoti pagal Prekių tarifines grupes;

13.2. atskirus kiekvienos Prekių tarifinės grupės FR0630K priedus, kuriuose nurodomi to asmens deklaruojamų Prekių kiekio ir akcizų apskaičiavimo duomenys;

13.3. Neteko galios nuo 2017-09-26

Punkto naikinimas:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

13.4. FR0630C priedą, kuriame apskaičiuojami cigarečių kombinuoto akcizų tarifo duomenys ir akcizų sumos. Šis priedas turi būti teikiamas tais atvejais, kai deklaruojami 310 Prekių tarifinei grupei priskirtų Prekių akcizai;

13.5. kitus teisės aktų nustatytus dokumentus (ataskaitas, registrus, pažymas ir pan.).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-93, 2015-10-29, paskelbta TAR 2015-10-29, i. k. 2015-17059

Nr. VA-82, 2016-06-10, paskelbta TAR 2016-06-13, i. k. 2016-16344

 

14. Registruoti tiekėjai, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos Valstybinei mokesčių inspekcijai privalo pateikti šių taisyklių nustatyta tvarka užpildytą FR0630A formos deklaraciją ir tokius jos priedus:

14.1. FR0630D priedą, kuriame nurodomi asmens deklaruojamų akmens anglių, kokso ir (ar) lignito kiekiai (KGM) bei akcizų sumos pagal FR0630G ir (ar) FR0630L priedus ir susumuotos atskirai pagal akcizų tarifines grupes;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09463

 

14.2. FR0630G priedą, kuriame nurodomi deklaruojamų akmens anglių kiekio ir akcizų apskaičiavimo duomenys. Šis priedas turi būti pateiktas tais atvejais, kai akmens anglių akcizus deklaruoja Registruoti tiekėjai, taip pat kiti asmenys, kuriems atsirado prievolė deklaruoti akmens anglių akcizus. Registruoti tiekėjai teikia tiek FR0630G priedų, kiek per mokestinį laikotarpį turėjo Tiekėjų leidimų;

14.3. FR0630L priedą, kuriame nurodomi deklaruojamo kokso ir (ar) lignito kiekio ir akcizų apskaičiavimo duomenys. Šis priedas turi būti pateiktas tais atvejais, kai kokso ir (ar) lignito akcizus deklaruoja Registruoti tiekėjai, taip pat kiti asmenys, kuriems atsirado prievolė deklaruoti kokso ir (ar) lignito akcizus. Registruoti tiekėjai teikia tiek FR0630L priedų, kiek per mokestinį laikotarpį turėjo Tiekėjų leidimų;

14.4. kitus teisės aktų nustatytus dokumentus (ataskaitas, registrus, pažymas, inventorizavimo aprašus ir pan.).

15. Registruoti naudotojai ir kiti asmenys, kurie, neturėdami leidimo, sunaudojo ar iš kitų ES šalių atsigabeno akmens anglies, kokso ir (ar) lignito (visi toliau vadinami Neregistruoti tiekėjai), Valstybinei mokesčių inspekcijai, pagal taisykles užpildytą FR0630A formos deklaraciją ir taisyklių 14 punkte nurodytus atitinkamus jos priedus privalo pateikti tik tada, kai per mokestinį laikotarpį jiems atsirado prievolė mokėti akcizus. Jeigu tokia prievolė neatsirado – šiems asmenims FR0630A formos akcizų deklaracijos ir jos priedų pateikti nereikia.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

16. Licencijuotas asmuo, kai ataskaitinį mėnesį prievolė mokėti akcizus jam atsirado arba neatsirado, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos privalo pateikti šių taisyklių nustatyta tvarka užpildytą FR0630A formos deklaraciją ir tokius jos priedus:

16.1. FR0630D priedą, kuriame nurodomi asmens deklaruojamos elektros energijos kiekių (megavatvalandėmis; toliau – MWh) ir akcizų sumos, apskaičiuotos remiantis FR0630E priedu bei susumuotos atskirai pagal tarifines grupes;

16.2. FR0630E priedą, kuriame nurodomi deklaruojamos elektros energijos kiekio ir akcizų apskaičiavimo duomenys;

16.3. kitus teisės aktų nustatytus dokumentus (ataskaitas, registrus, pažymas, vartotojų sąrašus (nuorodas) ir pan.).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

17. Nelicencijuotas asmuo, kuriam ataskaitinį mėnesį atsirado prievolė mokėti elektros energijos akcizus, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos Valstybinei mokesčių inspekcijai privalo pateikti šių taisyklių nustatyta tvarka užpildytą FR0630A formos deklaraciją ir tokius jos priedus:

17.1. FR0630D priedą, kuriame nurodomi asmens deklaruojamos elektros energijos kiekių (MWh) ir akcizų sumos, apskaičiuotos remiantis FR0630E priede nurodytais duomenimis bei susumuotos atskirai pagal tarifines grupes;

17.2. FR0630E priedą, kuriame nurodomi deklaruojamos elektros energijos kiekio ir akcizų apskaičiavimo duomenys;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

17.3. kitus teisės aktų nustatytus dokumentus (ataskaitas, registrus, pažymas, vartotojų sąrašus (nuorodas) ir pan.).

18. Asmenys, parduodantys ar kitaip perduodantys gamtines dujas, kurių tiekimas vyksta ne gamtinių dujų perdavimo sistemos virtualiame prekybos taške, kuriame prekiaujama gamtinėmis dujomis (toliau ne virtualus prekybos taškas), skirtas naudoti kaip variklių degalai ar šildymui skirtas kuras, taip pat asmenys, įsigytas ar kitaip įgytas gamtines dujas, kurių tiekimas vyksta gamtinių dujų perdavimo sistemos virtualiame prekybos taške, kuriame prekiaujama gamtinėmis dujomis (toliau – virtualus prekybos taškas), naudojantys kaip variklių degalus ar šildymui skirtą kurą, ir asmenys, gamtines dujas, už kurias akcizai dar nesumokėti, naudojantys kaip variklių degalus ar šildymui skirtą kurą, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus (išskyrus atvejus, kai ataskaitinį mėnesį neatsirado prievolė mokėti gamtinių dujų akcizus), iki kito mėnesio 15 dienos Valstybinei mokesčių inspekcijai privalo pateikti šių taisyklių nustatyta tvarka užpildytą FR0630A formos deklaraciją ir tokius jos priedus:

18.1. FR0630D priedą, kuriame nurodomi asmens deklaruojamų gamtinių dujų kiekių (MWh) ir akcizų sumos, apskaičiuotos, remiantis FR0630F priede nurodytais duomenimis, ir susumuotos atskirai pagal tarifines grupes;

18.2. FR0630F priedą, kuriame nurodomi deklaruojamų gamtinių dujų kiekio ir akcizų apskaičiavimo duomenys;

18.3. kitus teisės aktų nustatytus dokumentus (ataskaitas, registrus, pažymas, vartotojų sąrašus (nuorodas) ir pan.).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-82, 2016-06-10, paskelbta TAR 2016-06-13, i. k. 2016-16344

 

181. Asmuo, registruotas akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtoju, kai ataskaitinį mėnesį prievolė mokėti akcizus jam atsirado arba neatsirado, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos Valstybinei mokesčių inspekcijai privalo pateikti taisyklių nustatyta tvarka užpildytą FR0630A formos deklaraciją ir tokius jos priedus:

181.1. FR0630D priedą, kuriame nurodomi asmens deklaruojamo elektroninių cigarečių skysčio kiekiai (litrais; toliau – l) ir akcizų sumos, apskaičiuotos remiantis FR0630Z priedu;

181.2. FR0630Z priedą, kuriame nurodomi deklaruojamo elektroninių cigarečių skysčio kiekio ir akcizų apskaičiavimo duomenys;

181.3. kitus teisės aktų nustatytus dokumentus (ataskaitas, registrus, pažymas, vartotojų sąrašus (nuorodas) ir pan.).

Papildyta punktu:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

182. Asmuo, neregistruotas akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtoju, Valstybinei mokesčių inspekcijai FR0630A formos deklaraciją ir taisyklių 181 punkte nurodytus atitinkamus jos priedus privalo pateikti tik tada, kai per mokestinį laikotarpį jam atsirado prievolė mokėti akcizus. Jeigu tokia prievolė neatsirado – šiam asmeniui FR0630A formos akcizų deklaracijos ir jos priedų pateikti nereikia.

Papildyta punktu:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

183. Asmuo, registruotas akcizų už kaitinamojo tabako produktus mokėtoju, kai ataskaitinį mėnesį prievolė mokėti akcizus jam atsirado arba neatsirado, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos Valstybinei mokesčių inspekcijai privalo pateikti taisyklių nustatyta tvarka užpildytą FR0630A formos deklaraciją ir tokius jos priedus:

183.1. FR0630D priedą, kuriame nurodomi asmens deklaruojamų kaitinamojo tabako produktų kiekiai (kilogramais; toliau – kg) ir akcizų sumos, apskaičiuotos remiantis FR0630T priedu;

183.2. FR0630T priedą, kuriame nurodomi deklaruojamų kaitinamojo tabako produktų kiekių ir akcizų apskaičiavimo duomenys;

183.3. kitus teisės aktų nustatytus dokumentus (ataskaitas, registrus, pažymas, vartotojų sąrašus (nuorodas) ir pan.).

Papildyta punktu:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

184. Asmuo, neregistruotas akcizų už kaitinamojo tabako produktus mokėtoju, arba asmuo, kuriam atsirado prievolė deklaruoti akcizus už neapdorotą tabaką, Valstybinei mokesčių inspekcijai FR0630A formos deklaraciją ir taisyklių 183 punkte nurodytus atitinkamus jos priedus privalo pateikti tik tada, kai per mokestinį laikotarpį jam atsirado prievolė mokėti akcizus. Jeigu tokia prievolė neatsirado, šiam asmeniui FR0630A formos deklaracijos ir jos priedų pateikti nereikia.

TAR pastaba. 184 punktas galioja teikiant Asmens akcizų deklaracijos FR0630A formą ir jos priedus už mokestinius laikotarpius, prasidėsiančius nuo 2019-11-01.

Papildyta punktu:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2019-10-24, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16887

 

19. FR0630 formos deklaracija ir jos priedai bei FR0630A formos deklaracija ir jos priedai Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikiami elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt), vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“, ir Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-82, 2016-06-10, paskelbta TAR 2016-06-13, i. k. 2016-16344

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

20. Neteko galios nuo 2014-12-11

Punkto naikinimas:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

 

21. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

 

22. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

Nr. VA-82, 2016-06-10, paskelbta TAR 2016-06-13, i. k. 2016-16344

 

III. SKYRIUS

BENDRIEJI AKCIZŲ DEKLARACIJŲ FORMŲ IR JŲ PRIEDŲ UŽPILDYMO REIKALAVIMAI

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. VA-82, 2016-06-10, paskelbta TAR 2016-06-13, i. k. 2016-16344

 

23. Akcizų deklaracijos turi būti užpildomos, laikantis šių reikalavimų:

23.1. formose nurodomos sumos apvalinamos iki sveikų skaičių: 0,49 piniginio vieneto dalys ir mažiau atmetamos, 0,50 ir daugiau piniginio vieneto dalių laikomos piniginiu vienetu;

23.2. formose sumos nurodomos valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje einamuoju laikotarpiu yra teisėta mokėjimo priemonė;

23.3. neužpildomi laukeliai turi būti paliekami tušti (nerašoma jokių simbolių, brūkšnelių, kryželių, nulių ar pan.).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-82, 2016-06-10, paskelbta TAR 2016-06-13, i. k. 2016-16344

 

231. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

IV. SKYRIUS

FR0630 FORMOS DEKLARACIJOS UŽPILDYMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. VA-82, 2016-06-10, paskelbta TAR 2016-06-13, i. k. 2016-16344

 

24. FR0630 formos deklaraciją su atitinkamais priedais (toliau šiame skyriuje – FR0630 forma) taisyklių nustatyta tvarka užpildo ir Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikia taisyklių 5, 51, 7 ir 9 punktuose nurodyti asmenys. Sandėlių savininkai už kiekvieną sandėlį teikia atskirą FR0630 formą. FR0630 formos 1–8 laukeliuose nurodomi tokie duomenys:

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

24.1. 1 laukelyje – mokesčių mokėtojo pavadinimas (vardas, pavardė);

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

24.2. 2 laukelyje – mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

24.3. 3 laukelio langeliuose – „X“ ženklu žymima taip:

24.3.1. langelyje „Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas“, jeigu deklaraciją teikia sandėlio savininkas, deklaruojantis už sandėlį, o taisyklių 51 punkte nurodytas sandėlio savininkas šio langelio nežymi;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

24.3.2. langelyje „Registruotas asmuo“, jeigu deklaraciją teikia Registruotas gavėjas, Registruotas siuntėjas arba taisyklių 51 punkte nurodytas sandėlio savininkas (toliau visi trys šiame taisyklių skyriuje vadinami – registruotas asmuo);

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

24.4. Neteko galios nuo 2016-01-06

Punkto naikinimas:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

24.5. Neteko galios nuo 2016-01-06

Punkto naikinimas:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

24.6. Neteko galios nuo 2016-01-06

Punkto naikinimas:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

24.7. Neteko galios nuo 2016-01-06

Punkto naikinimas:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

24.8. Neteko galios nuo 2016-01-06

Punkto naikinimas:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

24.9. 8 laukelyje – deklaraciją teikiančio asmens identifikacinis 13 ženklų SEED numeris, suteiktas AIS.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

25. FR0630 formos 9 laukelį užpildo tik taisyklių 5 punkte nurodytas sandėlio savininkas, deklaruojantis už sandėlį. Jame nurodomas sandėlio identifikacinis 13 ženklų SEED numeris, suteiktas AIS

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

25.1. 9 laukelyje – sandėlio identifikacinis 13 ženklų SEED numeris, suteiktas VMI prie FM AIS;

25.2. 10 laukelyje – sandėlio pavadinimas (įrašomas įmonės, terminalo ar kitas teritorijos, pastato ar patalpos, kurioje yra įsteigtas sandėlis, pavadinimas, kuris turi atspindėti veiklos pobūdį);

25.3. Neteko galios nuo 2016-01-06

Punkto naikinimas:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

25.4. Neteko galios nuo 2016-01-06

Punkto naikinimas:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

25.5. Neteko galios nuo 2016-01-06

Punkto naikinimas:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

25.6. Neteko galios nuo 2016-01-06

Punkto naikinimas:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

25.7. Neteko galios nuo 2016-01-06

Punkto naikinimas:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

26. Neteko galios nuo 2019-03-01.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-82, 2016-06-10, paskelbta TAR 2016-06-13, i. k. 2016-16344

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

27. Deklaracijos 16 laukelyje įrašomi metai ir mėnuo (skaičiais) to mokestinio laikotarpio, kurio deklaracija teikiama.

28. FR0630 formos 99A, 100A ir 101A laukeliuose sandėlio savininkas nurodo akcizų sumas, kurios gaunamos, sudėjus visų FR0630S priedų 99, 100 ir 101 pozicijos numerio laukeliuose su indeksu „A“ apskaičiuotas akcizų sumas, o registruotas asmuo – atitinkamas akcizų sumas iš FR0630D priedo, kurios apskaičiuojamos, naudojant FR0630R priedo duomenis, (gautų (atgabentų) ar išsiųstų) Prekių kiekį padauginant iš akcizų tarifo ir prireikus naudojant FR0630B bei FR0630C priedų duomenis).

Deklaracijos S1 eilutės laukelyje „Per einamąjį laikotarpį mokėtina avansinė akcizų suma“, kai pagal Akcizų įstatymo 12 ir 67 straipsnių nuostatas taisyklių 5, 51 ir 7 punktuose nurodyti asmenys privalo mokėti avansinę akcizų sumą, įrašoma akcizų suma, apskaičiuojama pagal Akcizų įstatymo 12 ir 67 straipsnių nuostatas. Jeigu tokios prievolės nėra, S1 laukelyje įrašomas nulis.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09463

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

281. Tikslinant FR0630A formos deklaraciją, 1, 2, 3 ir 16 laukeliuose turi būti įrašomi tie patys duomenys kaip ir tikslinamoje FR0630A formos deklaracijoje.

Papildyta punktu:

Nr. VA-75, 2019-10-24, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16887

 

29. Neteko galios nuo 2019-03-01.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

30. Neteko galios nuo 2016-01-06

Punkto naikinimas:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

31. Neteko galios nuo 2016-01-06

Punkto naikinimas:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

32. Neteko galios nuo 2014-12-11

Punkto naikinimas:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

 

V. SKYRIUS

FR0630D PRIEDO UŽPILDYMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. VA-82, 2016-06-10, paskelbta TAR 2016-06-13, i. k. 2016-16344

 

33. FR0630D priede nurodomi Prekių tarifinių grupių akcizų duomenys. Šį priedą turi pildyti ir kartu su atitinkama akcizų deklaracija bei kitais priedais taisyklėse nustatyta tvarka pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai visi akcizus deklaruojantys asmenys.

34. FR0630D priedo 2 eilutėje nurodomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), o priedo D1 stulpelio „Tarifinės grupės kodas“ laukeliuose nurodomi deklaruojamų Prekių tarifinių grupių kodai iš kodų klasifikatoriaus. Priedo stulpelio D2 „Kiekis“ laukeliuose turi būti nurodomas deklaruojamų Prekių, priskirtų vienai Prekių tarifinei grupei, kiekis pagal toje pačioje eilutėje, D1 stulpelyje, nurodytą Prekių tarifinės grupės kodą.

Kai FR0630D priedas yra FR0630 formos deklaracijos priedas, duomenys į D2 stulpelio atitinkamas eilutes perkeliami taip: iš FR0630S priedų 101 pozicijos laukelių arba iš FR0630R priedo stulpelio R2 „Kiekis“ atitinkamos Prekių tarifinės grupės eilutės. Jeigu tai pačiai tarifinei grupei priskirtoms Prekėms taikomi skirtingo dydžio akcizų tarifai, duomenys perkeliami į FR0630D priedo atskiras to paties tarifinės grupės kodo eilutes.

Į FR0630D priedo D3 stulpelio „Apskaičiuota akcizų suma“ laukelius įrašomos deklaruojamų Prekių kiekio apskaičiuotų akcizų sumos, kurios perkeliamos iš FR0630S priedų 101A laukelio ar iš FR0630R priedo R5 stulpelio laukelių (atitinkančių R2 stulpelio eilutes) pagal tarifines grupes ir pagal taikytus akcizų tarifus.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09463

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

35. Kai FR0630D priedas yra FR0630A formos deklaracijos priedas, duomenys į D2 stulpelio atitinkamą eilutę perkeliami taip: iš FR0630R priedo analogiškai, kaip nurodyta taisyklių 34 punkte, iš FR0630K priedo 30 pozicijos laukelio, iš FR0630E priedo E5 stulpelio atitinkamų tarifinių grupių, kurių akcizai apskaičiuojami, laukelių, iš FR0630F priedo F3 stulpelio laukelių, iš FR0630G priedo G3 stulpelio laukelių, iš FR0630J priedo J2 stulpelio atitinkamų tarifinių grupių, kurių akcizai apskaičiuojami, laukelių, iš FR0630L priedo L3 stulpelio laukelių, iš FR0630Z priedo Z5 stulpelio laukelių, iš FR0630T priedo T5 stulpelio laukelių atitinkamų eilučių kiekio duomenis prieš tai susumavus pagal vienodu kodu pažymėtos Prekių tarifinės grupės numerį.

Į FR0630D priedo D3 stulpelio „Apskaičiuota akcizų suma“ laukelius įrašomos deklaruojamų Prekių kiekio apskaičiuotos akcizų sumos, kurios perkeliamos iš kitų priedų taip: iš FR0630R priedo analogiškai, kaip nurodyta taisyklių 34 punkte, iš FR0630K priedo 30A laukelio, iš FR0630E priedo E7 stulpelio tų laukelių, kurių akcizai buvo apskaičiuoti, susumavus pagal tarifines grupes, FR0630F priedo F5 stulpelio laukelių, iš FR0630G priedo G4 stulpelio laukelių, iš FR0630J priedo J3 stulpelio tų laukelių, kurių akcizai buvo apskaičiuoti, susumavus pagal tarifines grupes, FR0630L priedo L4 stulpelio laukelių, iš FR0630Z priedo Z7 stulpelio laukelių, iš FR0630T priedo T7 stulpelio laukelių, prieš tai jas visuose prieduose susumavus pagal vienodu kodu pažymėtos Prekių tarifinės grupės numerį.

Visi duomenys FR0630D priede užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi visi kiti – FR0630R, FR0630K, FR0630E, FR0630F, FR0630G, FR0630J, FR0630L, FR0630Z ir FR0630T – priedai.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09463

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

36. Jeigu FR0630S priedo 101 ir 101A laukeliuose apskaičiuoti ir įrašyti skaičiai buvo su „–“ (minuso) ženklu, tai, perkėlus (įrašius) tuos skaičius (ar jų sumas, kai sumuojami kelių eilučių skaičiai) į atitinkamos deklaracijos FR0630D priedo D2 ir D3 stulpelių eilutes, prieš tuos skaičius taip pat turi būti įrašomas „–“ (minuso) ženklas. Priedo eilutėje D4 „Iš viso (D3 laukelių suma)“ nurodoma visų deklaruojamų Prekių tarifinių grupių akcizų suma, kuri gaunama, sudedant D3 laukeliuose nurodytas akcizų sumas, šiose taisyklėse nustatyta tvarka suapvalintas iki piniginių vienetų.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09463

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

37. Duomenys į FR0630D iš deklaracijos ir kitų priedų perkeliami ir jame įrašomi automatiškai.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

VI. SKYRIUS

FR0630S PRIEDO UŽPILDYMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. VA-82, 2016-06-10, paskelbta TAR 2016-06-13, i. k. 2016-16344

 

38. FR0630S priedą pildo ir pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai tik sandėlio savininkas. Kai pateikiamos sandėlio akcizų deklaracijos FR0630D priede yra deklaruojami kelioms Prekių tarifinėms grupėms priskiriamų Prekių akcizai, turi būti pateikiami atskiri kiekvienos Prekių tarifinės grupės ir kiekvienoje grupėje taikytų akcizų tarifų FR0630S priedai.

39. FR0630S priedo 2, 9 ir 16 laukelių duomenys užpildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 24.2 papunktyje, 25 ir 27 punktuose, o 19 eilutės „Tarifinės grupės kodas“ laukeliuose nurodomas triženklis deklaruojamų Prekių tarifinės grupės kodas iš Prekių tarifinių grupių kodų klasifikatoriaus. Visi duomenys FR0630S priedo 2, 9 ir 16 laukeliuose užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi deklaracijos FR0630 formos atitinkami laukeliai.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

40. FR0630S priedo 20, 20a ir 20b laukeliai užpildomi taip:

40.1. 20 laukelyje nurodomas 19 laukelyje nurodytos Prekių tarifinės grupės akcizų tarifas (dešimt tūkstantosios dalies tikslumu) už Prekių kiekį, atitinkantį vieną matavimo vienetą. Jeigu vienos Prekių tarifinės grupės Prekėms taikomi skirtingi akcizų tarifai, tai jie turi būti nurodomi tos Prekių tarifinės grupės atskiruose FR0630S prieduose. Užpildant FR0630S priedą Prekėms, priskirtoms 310 tarifinei grupei, šis laukelis neužpildomas;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-4, 2014-01-23, paskelbta TAR 2014-01-24, i. k. 2014-00504

Nr. VA-51, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09463

 

40.2. 20a laukelyje nurodomas 20 laukelyje nurodyto Prekių tarifinės grupės matavimo vieneto kodas tarifinėje grupėje iš šių taisyklių 1 priedo;

40.3. 20b laukelyje nurodoma, kokio tipo deklaracija teikiama. Jeigu per ataskaitinį laikotarpį su tame FR0630S priede deklaruojamomis Prekėmis buvo įvykdyta bent viena iš priedo 22–101 pozicijų (išskyrus 96) laukeliuose išvardytų operacijų FR0630S priedo stulpelio „Apskaičiuota mokėtina akcizų suma“ pozicijų, pažymėtų dviem skaičiais ir raide „A“, bent viename laukelyje yra nurodoma akcizų suma – 20b laukelyje įrašomas skaičius 1, kuris reiškia, kad teikiama prievolinė deklaracija. Jeigu per ataskaitinį laikotarpį FR0630S priedo stulpelio „Apskaičiuota mokėtina akcizų suma“ pozicijų, pažymėtų dviem skaičiais ir raide „A“, laukeliuose mokėtina akcizų suma neapskaičiuojama – 20b laukelyje įrašomas skaičius 2, kuris reiškia, kad teikiama nulinė deklaracija.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

41. FR0630S priedo stulpelio „Kiekis“ laukeliuose nurodomas Prekių kiekis kiekvienoje deklaruojamoje operacijoje, kuri įvyko per mokestinį laikotarpį. Šis kiekis nurodomas tokiu tikslumu ir tokiais matavimo vienetais, kokie pagal taisyklių 1 priedą turi būti naudojami toje Prekių tarifinėje grupėje. Jei mokestiniu laikotarpiu priedo eilutėse nurodytos operacijos su Prekėmis nebuvo vykdomos, tų operacijų eilučių laukeliuose, kuriuose turi būti nurodomas Prekių kiekis, neįrašoma nieko.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

42. FR0630S priedo stulpelio „Apskaičiuota mokėtina arba grąžintina akcizų suma“ pozicijų, pažymėtų dviem skaičiais ir raide „A“, laukeliuose nurodomos akcizų sumos, suapvalintos taisyklių 23.1 papunktyje nurodytu būdu. Kai to paties numerio Prekių kiekio laukelyje yra įrašytas nulis „0“, apskaičiuotos akcizų sumos laukelyje taip pat įrašomas nulis „0“, o jeigu to paties numerio Prekių kiekio laukelyje nėra nieko įrašyta, apskaičiuotos akcizų sumos laukelyje taip pat nieko neįrašoma. Šios sumos yra apskaičiuojamos taip:

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

42.1. kai priedų pozicijose akcizų suma apskaičiuojama Prekių tarifinių grupių, kurių kodai yra 110, 210, 215, 230, 235, 240, 250, 280, 285, 290, 295, 299, 320, 330, 340, 350, 410, 415, 430, 435, 440, 445, 450, 470, 480, 490, 510, 610, 910, 911, 912, 913, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 940, 941, 942, 951, 952 arba 970, tai to paties numerio pozicijos laukeliuose nurodytas Prekių kiekis padauginamas iš atitinkamos Prekių tarifinės grupės akcizų tarifo, nurodyto atitinkamo priedo 20 laukelyje;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

42.2. kai priedo pozicijose akcizų suma apskaičiuojama mineralinių energinių produktų ir biologinės kilmės žaliavų mišiniams, priskirtiems taisyklių 89 punkte nurodytoms Prekių tarifinėms grupėms, visais atvejais atitinkamai tarifinei grupei turi būti užpildomas FR0630B priedas, kurio B6 stulpelyje „Apskaičiuota akcizų suma“ apskaičiuojamos tos sumos, ir gautosios to paties pozicijos numerio akcizų sumos įrašomos FR030S priedo atitinkamos pozicijos laukeliuose. FR0630B priedas užpildomas taip, kaip nurodyta taisyklių X skyriuje;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

42.3. turi būti užpildomi atskiri kiekvienos iš taisyklių 89 punkte išvardytų Prekių tarifinių grupių ir toje grupėje taikytų akcizų tarifų FR0630B priedai ir tiek jų papildomų lapų, kad būtų galima apskaičiuoti visų pozicijų akcizų sumas;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

42.4. kai FR0630S priedo laukeliuose apskaičiuojamos 310 tarifinei grupei priskirtų Prekių akcizų sumos, jos perkeliamos iš FR0630C priedo stulpelio C9 „Apskaičiuota akcizų suma“ atitinkamai tais pačiais pozicijų numeriais pažymėtų eilučių laukelių;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

42.5. jei Prekės parduotos ar panaudotos ne pagal paskirtį arba pažeidžiant akcizų lengvatos taikymo sąlygas ir toms prekėms negali būti taikoma akcizų lengvata, atskiro FR0630S priedo pozicijose akcizų suma apskaičiuojama, atitinkamos pozicijos laukeliuose nurodytą Prekių kiekį padauginant iš atitinkamos Prekių tarifinės grupės didžiausio akcizų tarifo, įrašyto priedo 20 laukelyje (jei produktas buvo parduotas ar įsigytas be akcizų), arba padauginant iš tai tarifinei grupei taikomo didžiausio ir sumokėto mažesnio akcizų tarifų skirtumo, įrašyto priedo 20 laukelyje;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09463

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

43. FR0630S priedo 21 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas mokestinio laikotarpio pradžioje sandėlyje laikomų Prekių kiekis, kuris turi sutapti su praėjusio mokestinio laikotarpio FR0630S priedo 96 pozicijos laukeliuose nurodytu, inventorizacijos metu nustatytu Prekių kiekiu.

44. FR0630S priedo 22 pozicijos laukelyje turi būti apskaičiuojama per mokestinį laikotarpį į sandėlį iš kito Lietuvos Respublikos sandėlio, taip pat iš kito asmens ar subjekto atgabentų Prekių kiekio, kuriam sandėlyje taikomas AMLAR, suma, kuri gaunama, susumavus 23–26 pozicijose nurodytų Prekių kiekius. FR063S priedo 22 pozicijos laukelio duomenys užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi FR0630S priedo 23–26 pozicijų laukeliai ar bent vienas iš jų. Šią sumą sudarantys kiekiai išvardytų pozicijų laukeliuose nurodomi taip:

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

44.1. 23 laukelyje – į sandėlį, taikant AMLAR, iš kito Lietuvos Respublikos sandėlio su e-AD faktiškai atvežtų Prekių kiekis;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

44.2. 24 laukelyje – į sandėlį atgabentų Prekių, kurių akcizai sumokėti ir kurioms sandėlyje pradėtas taikyti AMLAR, kiekis. Šios pozicijos eilutėje įrašomas Prekių, kurios per mokestinį laikotarpį teisės aktų nustatyta tvarka buvo grąžintos į sandėlį po jų išgabenimo į rinką panaikinant AMLAR arba teisės aktų nustatyta tvarka atgabentos į sandėlį ir naudojamos kitų akcizais apmokestinamų prekių gamybai, kiekis ir tik tos, kurių akcizai buvo sumokėti per deklaruojamą ar ankstesnius mokestinius laikotarpius. Tik tokiais atvejais 24A pozicijos laukeliuose skaičiuojama 24 pozicijos laukeliuose nurodyto Prekių kiekio grąžintina akcizų suma. Skaičiuojant per ankstesnius mokestinius laikotarpius sumokėtą akcizų sumą, naudojamas tuo metu galiojęs akcizų tarifas;

44.3. 25 laukelyje – į sandėlį atgabentų Prekių, už kurias akcizai nesumokėti ir kurioms sandėlyje pradėtas taikyti AMLAR, kiekis. Šios pozicijos eilutėje gali būti įrašomas kiekis tik tų Prekių, kurios teisės aktų nustatyta tvarka buvo grąžintos į sandėlį po jų išgabenimo į rinką panaikinant AMLAR ir kitais Akcizų įstatymo nustatytais atvejais, ir tik tos, kurių akcizai nebuvo sumokėti (kai operacija su Prekėmis įvyko deklaruojamu mokestiniu laikotarpiu). Tik tokiu atveju Prekių išgabenimo duomenys nenurodomi priedo atitinkamų Prekių išgabenimo pozicijų eilutėse, o jeigu buvo nurodyti – turi būti tikslinami;

44.4. 26 laukelyje – į sandėlį atgabentų Prekių, kurios buvo importuotos Lietuvos Respublikoje, kiekis, kuriam Valstybinė mokesčių inspekcija yra išdavusi pažymą ar pateikusi pranešimą, kad toks Prekių kiekis gautas į sandėlį, taip pat iš muitinės įstaigos, taikant AMLAR, su e-AD dokumentu atvežtų Prekių kiekis. Visoms šioms Prekėms sandėlyje taikytas AMLAR.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

 

45. FR0630S priedo 27 pozicijos laukelyje turi būti apskaičiuojama į sandėlį iš kitos ES šalies atgabentų Prekių kiekio, kuriam taikomas AMLAR, suma. Ši suma gaunama, susumavus 28–31 pozicijose nurodytus kiekius. FR063S priedo 27 pozicijos laukelio duomenys užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi FR0630S priedo 28–31 pozicijų laukeliai ar bent vienas iš jų. Šią sumą sudarantys kiekiai išvardytų pozicijų laukeliuose nurodomi taip:

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

45.1. 28 laukelyje – į sandėlį, taikant AMLAR, iš kitos ES šalies sandėlio su e-AD atvežtų Prekių kiekis;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

45.2. 29 laukelyje – į sandėlį iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės atgabentų Prekių, kurių akcizai Lietuvoje sumokėti ir kurioms sandėlyje pradėtas taikyti AMLAR, kiekis. Šios pozicijos eilutėje įrašomas Prekių, kurios teisės aktų nustatyta tvarka buvo grąžintos į sandėlį po jų išgabenimo panaikinant AMLAR ir tik tos, kurių akcizai Lietuvos Respublikoje buvo sumokėti, taip pat į sandėlį atgabentų, kitų akcizais apmokestinamų prekių gamybai naudojamų Prekių, kurių akcizai Lietuvos Respublikoje buvo sumokėti, kiekis. Tik tokiais atvejais 29A pozicijos laukeliuose skaičiuojama 29 pozicijos laukeliuose nurodyto Prekių kiekio grąžintina akcizų suma. Skaičiuojant per ankstesnius mokestinius laikotarpius sumokėtą akcizų sumą naudojamas tuo metu galiojęs akcizų tarifas;

45.3. 30 – į sandėlį iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės su e-AD atgabentų Prekių, kurių akcizai Lietuvoje nesumokėti ir kurioms sandėlyje pradėtas taikyti AMLAR, kiekis. Šios pozicijos eilutėje gali būti įrašomas kiekis tik tų Prekių, kurios buvo išgabentos į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, bet grąžintos atgal, ir kitais Akcizų įstatymo nustatytais atvejais, ir tik tos, kurių akcizai Lietuvoje nebuvo sumokėti;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

45.4. 31 – į sandėlį atgabentų Prekių, kurios buvo importuotos kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kiekis, kuriam Valstybinė mokesčių inspekcija yra išdavusi pažymą ar pateikusi pranešimą, kad toks Prekių kiekis gautas į sandėlį, taip pat iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės muitinės, taikant AMLAR, su e-AD atvežtų Prekių kiekis. Visoms šioms Prekėms sandėlyje taikytas AMLAR.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

 

46. FR0630S priedo 32 pozicijos laukelyje turi būti apskaičiuojama sandėlyje per mokestinį laikotarpį pagamintų, perdirbtų ar sumaišytų Prekių, kurioms taikomas AMLAR, kiekio suma, kuri gaunama, susumavus 33–35 pozicijose nurodytus kiekius. FR063S priedo 32 pozicijos laukelio duomenys užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi FR0630S priedo 33–35 pozicijų laukeliai ar bent vienas iš jų. 33–36 pozicijų laukeliuose Prekių kiekiai nurodomi taip:

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

46.1. 33 – Prekių, kurios buvo pagamintos naujai padarius, perdirbus ar sumaišius kitas prekes (žaliavas) panaudojant kaip žaliavas tik akcizais neapmokestinamas prekes, kiekis;

46.2. 34 – Prekių, kurios buvo pagamintos naujai padarius, perdirbus ar sumaišius kitas Prekes (žaliavas) panaudojant kaip žaliavas tik Prekes, kiekis;

46.3. 35 – Prekių, kurios buvo pagamintos naujai padarius, perdirbus ar sumaišius kitas Prekes (žaliavas) panaudojant kaip žaliavas Prekes ir akcizais neapmokestinamas prekes, kiekis;

46.4. 36 – Prekių, kurių akcizai nesumokėti, perteklius, kuriam taikomas AMLAR, šiame laukelyje įrašomas po to, kai, užpildžius priedą, 95 pozicijoje apskaičiuojamas sandėlyje laikomų prekių kiekis laikotarpio pabaigoje (pagal apskaitos duomenis) ir tik tada, kai mokestinio laikotarpio pabaigoje įvykusios inventorizacijos metu yra nustatomas užpildant FR0630S 107 ir 108 laukelius bei FR0630N priedą. Prekių perteklius yra tada, kai 95 pozicijoje nurodytas Prekių kiekis mokestinio laikotarpio pabaigoje, kuris apskaičiuotas pagal priede įrašytus apskaitos duomenis, yra mažesnis negu nustatytas mokestinio laikotarpio pabaigoje inventorizacijos metu. Šis perteklius apskaičiuojamas FR0630N priedo N5 stulpelyje iš inventorizacijos metu nustatyto Prekių kiekio, kuris taip pat nurodomas 96 pozicijoje, atėmus 95 pozicijoje apskaičiuotą Prekių kiekį. Jeigu inventorizacijos metu perteklius nenustatomas, 36 pozicijos laukelyje įrašomas nulis.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

 

47. FR0630S priedo 37 pozicijos laukelyje turi būti apskaičiuojama sandėlyje per mokestinį laikotarpį sunaudotų Prekių, kurioms taikomas AMLAR, kiekio suma, kuri gaunama, susumavus 38–42 pozicijose nurodytus kiekius. FR063S priedo 37 pozicijos laukelio duomenys užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi FR0630S priedo 38–42 pozicijų laukeliai ar bent vienas iš jų. Šią sumą sudarantys kiekiai išvardytų pozicijų laukeliuose nurodomi taip:

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

47.1. 38 – sandėlyje laikomų Prekių, kurios buvo panaudotos kitoms Prekėms gaminti, kiekis;

47.2. 39 – energinių produktų, sunaudotų sandėlio, kuriame šie energiniai produktai gaminami, teritorijoje šių energinių produktų gamybos proceso metu, kiekis;

47.3. 40 – Prekių, kurios buvo panaudotos kitiems Akcizų įstatyme nustatytiems tikslams, kuriems naudojamos Prekės atleidžiamos nuo akcizų arba pagaminta prekė tampa ne akcizų objektu, kai pagal Akcizų įstatymo nuostatas šiam tikslui panaudotos Prekės atleidžiamos nuo akcizų, kiekis;

47.4. 41 – energinių produktų, sunaudotų sandėlio, kuriame šie energiniai produktai gaminami, teritorijoje gamintojo reikmėms kaip degalai (variklių kuras), kiekis. 41A pozicijoje, vadovaujantis taisyklių nuostatomis, apskaičiuojama 41 pozicijos laukeliuose nurodyto energinių produktų Prekių kiekio akcizų suma;

47.5. 42 – kitų nei 38, 39, 40 ir 41 pozicijose nurodyta Prekių, kurios sandėlyje buvo panaudotos tikslams, kai pagal Akcizų įstatymo nuostatas atsiranda prievolė mokėti akcizus, kiekis. 42A pozicijoje, vadovaujantis Akcizų įstatymo ir taisyklių nuostatomis, apskaičiuojama 42 pozicijos laukeliuose nurodyto Prekių kiekio akcizų suma.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

 

48. FR0630S priedo 43 pozicijos laukelyje turi būti apskaičiuojama sandėlyje per mokestinį laikotarpį prarastų Prekių, kurioms taikomas AMLAR, kiekio suma, kuri gaunama, susumavus 44–49 ir 51 pozicijos laukeliuose nurodytus kiekius. FR063S priedo 43 pozicijos laukelio duomenys užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi FR0630S priedo 44–49 ir 51 pozicijų laukeliai ar bent vienas iš jų. Prekių kiekiai nurodomi taip:

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

48.1. 44 – Prekių, už kurias akcizai nesumokėti, kiekis prarastas jas saugant sandėlyje ir neviršijant nustatytų natūralios netekties normų ir (arba) dėl nenugalimos jėgos (force majeure) teisės aktų nustatyta tvarka įrodytų aplinkybių;

48.2. 45 – Prekių, kurių akcizai nesumokėti, kiekis prarastas jas gaminant, perdirbant ar maišant sandėlyje ir neviršijant nustatytų natūralios netekties gamyboje normų ir (arba) dėl nenugalimos jėgos (force majeure) teisės aktų nustatyta tvarka įrodytų aplinkybių, išskyrus pozicijoje Nr. 44 nurodytas;

48.3. 46 – apdoroto tabako, kurio akcizai nesumokėti, kiekis, sunaikintas prižiūrint kompetentingai institucijai, kaip nustatyta Akcizų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje ir kituose teisės aktuose;

48.4. 47 – apdoroto tabako ir kaitinamojo tabako produktų, kurių akcizai nesumokėti, kiekis, panaudotas būtiniems bandymams ir tyrimams atlikti, kaip nustatyta Akcizų įstatymo 33 straipsnio 2 dalyje ir 64 straipsnio 1 dalies 2 punkte;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

48.5. 48 – Prekių, kurių akcizai nesumokėti, kiekis prarastas jas saugant sandėlyje, viršijantis nustatytas natūralios netekties normas ir (arba) dėl neįrodytų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. 48A pozicijos laukeliuose Akcizų įstatymo ir taisyklėse nurodytais būdais turi būti apskaičiuota šių Prekių mokėtina akcizų suma. 48 ir 48A pozicijose nurodytas Prekių kiekis ir akcizų suma priedo 50 ir 50A pozicijų laukeliuose nenurodomi;

48.6. 49 – Prekių, kurių akcizai nesumokėti, kiekis, kuris buvo prarastas jas gaminant (perdirbant, maišant) sandėlyje, viršijantis nustatytas natūralios netekties gamyboje normas ir (arba) prarastas dėl neįrodytų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, išskyrus 48 pozicijoje nurodytą. 49A pozicijos laukeliuose Akcizų įstatymo ir taisyklėse nurodytais būdais turi būti apskaičiuota šių Prekių mokėtina akcizų suma. 49 ir 49A pozicijose nurodytas Prekių kiekis ir akcizų suma priedo 50 ir 50A pozicijų laukeliuose nenurodomi;

48.7. 50 – Prekių, kurių akcizai nesumokėti, trūkumas šiame laukelyje įrašomas po to, kai, užpildžius priedą, 95 pozicijoje apskaičiuojamas sandėlyje laikomų prekių kiekis laikotarpio pabaigoje (pagal apskaitos duomenis), ir tik tada, kai mokestinio laikotarpio pabaigoje įvykusios inventorizacijos metu jis yra nustatomas, užpildant FR0630S 107 ir 108 laukelius bei FR0630N priedą. Prekių trūkumas yra, kai 95 pozicijoje nurodytas Prekių kiekis mokestinio laikotarpio pabaigoje, kuris apskaičiuotas pagal priede įrašytus apskaitos duomenis, yra didesnis negu nustatytas mokestinio laikotarpio pabaigoje, inventorizacijos metu. Šis trūkumas apskaičiuojamas FR0630N priedo N5 stulpelyje, iš Prekių kiekio 95 pozicijoje atėmus inventorizacijos metu nustatytą Prekių kiekį, kuris taip pat nurodomas 96 pozicijoje. Jeigu inventorizacijos metu nustatomas Prekių trūkumas, Akcizų įstatymo ir taisyklių nustatyta tvarka 50A pozicijos laukeliuose turi būti apskaičiuojama mokėtina nurodytų Prekių akcizų suma, taikant mokestiniu laikotarpiu galiojusius akcizų tarifus. Jeigu inventorizacijos metu trūkumas nenustatytas, 50 ir 50A pozicijų laukeliuose įrašomas nulis.

FR063S priedo 50 ir 50A pozicijų laukelių duomenys užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi FR0630S priedo kitų pozicijų laukeliai ar bent vienas iš jų;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

48.8. 51 – Prekių kiekis, kuris buvo nustatytas kitais, 44–49 pozicijose nepaminėtais, Prekių, kurių akcizai nesumokėti, praradimo sandėlyje atvejais. Jeigu 51 pozicijos laukeliuose nurodomas Prekių kiekis, tai 51A pozicijos laukeliuose turi būti Akcizų įstatymo ir taisyklių nustatyta tvarka apskaičiuojama mokėtina nurodytų Prekių akcizų suma. 51 ir 51A pozicijose nurodytas Prekių kiekis ir akcizų suma priedo 50 ir 50A pozicijų laukeliuose nenurodomi.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

 

49. FR0630S priedo 52 pozicijos laukelyje turi būti apskaičiuojama iš sandėlio per mokestinį laikotarpį, taikant AMLAR, išgabentų Prekių kiekio suma, kuri gaunama, susumavus 53–61 pozicijose nurodytus kiekius. FR063S priedo 52 pozicijos laukelio duomenys užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi FR0630S priedo 53–61 pozicijų laukeliai ar bent vienas iš jų. Šią sumą sudarantys kiekiai išvardytų pozicijų laukeliuose nurodomi taip:

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

49.1. 53 – Prekių, taikant AMLAR, išgabentų į kitą sandėlį Lietuvos Respublikoje kiekis, kuriam iki deklaracijos pateikimo termino pabaigos buvo gauti gavėjo sandėlio savininko e-RoR. Šioje pozicijoje taip pat nurodomas iš sandėlio į kitą tiesioginio pristatymo vietą Lietuvos Respublikoje išgabentų Prekių, kurioms iki deklaracijos pateikimo termino pabaigos buvo gautas e-RoR, kiekis;

49.2. 54 – Prekių, taikant AMLAR ir laikantis Akcizų įstatymo nuostatų, išgabentų į sandėlį kitoje ES šalyje, kiekis, apie kurio gavimą kitoje ES šalyje nustatytu laiku yra gauti gavėjo e-RoR. Šioje pozicijoje taip pat nurodomas į sandėlį kitoje ES šalyje ar kitam tos šalies gavėjui per praėjusį mokestinį laikotarpį išgabentų Prekių, apie kurių gavimą sandėlyje toje ES šalyje ar nugabenimą į kitos ES šalies muitinę nėra gauta Akcizų įstatymo 15 straipsnio 8 dalyje nurodyto e-RoR apie prekių gavimą paskirties vietoje, bet prievolės deklaruoti ir mokėti akcizus pagal Akcizų įstatymo nuostatas neatsirado, kiekis;

49.3. 55 – Prekių, taikant AMLAR ir laikantis Akcizų įstatymo nuostatų, išgabentų eksportuoti per kitą ES šalį ar pagal kitas Akcizų įstatymo nuostatas eksportuotų iš Lietuvos Respublikos, kiekis;

49.4. 56 – Prekių, taikant AMLAR ir laikantis Akcizų įstatymo nuostatų, išgabentų kitos ES šalies registruotam gavėjui, kiekis;

49.5. 57 – Prekių, taikant AMLAR ir laikantis Akcizų įstatymo nuostatų, išgabentų kitos ES šalies laikinai registruotam gavėjui ar kitam asmeniui, kiekis. Šioje pozicijoje taip pat nurodomas į kitą ES šalį tiesioginio pristatymo atvejais išgabentų Prekių kiekis;

49.6. 58 – Prekių, skirtų užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir kitų įstaigų veiklai pagal Akcizų įstatymo nuostatas, kiekis, išgabentas taikant AMLAR;

49.7. 59 – Prekių, skirtų kitose ES šalyse įsikūrusių užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiklai pagal Akcizų įstatymo nuostatas, kiekis, išgabentas taikant AMLAR;

49.8. 60 – Prekių, skirtų Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir kt. pagal Akcizų įstatymo nuostatas, kiekis, išgabentas taikant AMLAR;

49.9. 61 – išgabentų į kitas ES šalis Prekių kiekis kitais atvejais, išskyrus 53–60 pozicijose nurodytus. FR0630S priedo 53–61 pozicijose nurodomas tik toks Prekių kiekis, dėl kurio yra gauti kiti Akcizų įstatymo 15 straipsnio 8 dalyje išvardyti įrodymai, patvirtinantys prekių pristatymą į paskirties vietą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

 

50. FR0630S priedo 62 pozicijos laukelyje turi būti apskaičiuojama iš sandėlio per mokestinį laikotarpį, taikant AMLAR, išgabentų ir prarastų Prekių, kurioms, išskyrus 63 ir 64 pozicijose nurodytas, turi būti skaičiuojami akcizai, kiekio suma, kuri gaunama, susumavus 63–67 pozicijose nurodytus kiekius. FR063S priedo 62 pozicijos laukelio duomenys užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi FR0630S priedo 63–67 pozicijų laukeliai ar bent vienas iš jų. Šią sumą sudarantys kiekiai išvardytų pozicijų laukeliuose nurodomi taip:

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

50.1. 63 – Prekių, taikant AMLAR, į kitą sandėlį ar kitam gavėjui Lietuvos Respublikoje išgabentų ir prarastų Lietuvos Respublikoje, kiekis, neviršijantis natūralios netekties gabenant normų arba dėl įrodytų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kuriam taikomos Akcizų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatos;

50.2. 64 – Prekių, taikant AMLAR, į sandėlį kitoje ES šalyje, taip pat kitos ES šalies registruotam, laikinai registruotam ar kitam gavėjui išgabentų ir prarastų Lietuvos Respublikoje, kiekis, neviršijantis natūralios netekties normų gabenant arba dėl nustatyta tvarka įrodytų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kuriam taikomos Akcizų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatos;

50.3. 65 – Prekių, taikant AMLAR, į kitą sandėlį ar kitam gavėjui Lietuvos Respublikoje išgabentų ir prarastų Lietuvos Respublikoje, kai akcizais apmokestintų prekių gavimas nėra patvirtintas vadovaujantis Akcizų įstatymo 14 straipsnio nuostatomis, kiekis, viršijantis natūralios netekties normas gabenant arba dėl neįrodytų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kuriam taikomos Akcizų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatos. 65A pozicijos laukeliuose Akcizų įstatymo ir taisyklių nustatyta tvarka turi būti apskaičiuojama šio kiekio mokėtina akcizų suma;

50.4. 66 – Prekių, taikant AMLAR, į sandėlį kitoje ES šalyje ar kitam tos šalies gavėjui išgabentų ir prarastų Lietuvos Respublikoje, kai akcizais apmokestintų prekių gavimas nėra patvirtintas vadovaujantis Akcizų įstatymo 15 ar 16 straipsnių ar savo esme tolygiomis kitų valstybių narių teisės aktų nuostatomis, kiekis, viršijantis natūralios netekties normas gabenant arba dėl neįrodytų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kuriam taikomos Akcizų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatos. 66A pozicijos laukeliuose Akcizų įstatymo ir taisyklių nustatyta tvarka turi būti apskaičiuojama šio kiekio Prekių mokėtina akcizų suma;

50.5. 67 – kitų, nei 65–66 pozicijose nurodytų, taikant AMLAR, išgabentų Prekių, kurioms pagal Akcizų įstatymo nuostatas turi būti skaičiuojami akcizai, kiekis. 67A pozicijos laukeliuose Akcizų įstatymo ir taisyklių nustatyta tvarka turi būti apskaičiuojama šio kiekio mokėtina akcizų suma.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

 

51. FR0630S priedo 68 pozicijos laukelyje turi būti nurodomas Prekių kiekis kitais atvejais, kai apie Prekes, iš sandėlio per ankstesnį mokestinį laikotarpį, taikant AMLAR, išgabentas ir prarastas arba nenugabentas į paskirties vietą, sužinota per deklaruojamą laikotarpį arba kai praėjo 4 mėnesiai nuo išgabenimo į kitas ES šalis, bet negautas pranešimas apie prekių gavimą paskirties vietoje, ir pagal Akcizų įstatymo nuostatas turi būti apskaičiuojami tų Prekių, išskyrus 73 pozicijoje nurodytas, akcizai. Šis kiekis apskaičiuojamas, susumavus 69–72 pozicijose nurodytus kiekius. FR063S priedo 68 pozicijos laukelio duomenys užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi FR0630S priedo 69–72 pozicijų laukeliai ar bent vienas iš jų. Šią sumą sudarantys kiekiai išvardytų pozicijų laukeliuose nurodomi taip:

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

51.1. 69 – taikant AMLAR, į kitą sandėlį Lietuvos Respublikoje per ankstesnį nei deklaruojamą mokestinį laikotarpį išgabentų Prekių, apie kurių gavimą tame sandėlyje pagal Akcizų įstatymo nuostatas nėra gautas e-RoR, kiekis. 69A pozicijos laukeliuose Akcizų įstatymo ir taisyklių nustatyta tvarka turi būti apskaičiuojama mokėtina šio Prekių kiekio akcizų suma, taikant išgabenimo dieną galiojusius akcizų tarifus;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

51.2. 70 – nepildoma;

51.3. 71 – taikant AMLAR, į sandėlį kitoje ES šalyje ar kitam tos šalies gavėjui per ankstesnius nei deklaruojamą mokestinį laikotarpį išgabentų Prekių, apie kurių gavimą sandėlyje (ar kito gavėjo) toje ES šalyje ar nugabenimą į kitos ES šalies muitinę nėra gautas Akcizų įstatymo 15 straipsnio 8 dalyje nurodytas e-RoR, tačiau per 4 mėnesius pagal Akcizų įstatymo 15 straipsnio nuostatas negauta įrodymų apie Prekių pristatymą į paskirties vietą (eksporto atveju – išgabenimą iš Europos Sąjungos teritorijos), kiekis. 71A pozicijos laukeliuose Akcizų įstatymo ir taisyklių nustatyta tvarka turi būti apskaičiuojama mokėtina šio Prekių kiekio akcizų suma, taikant išgabenimo dieną galiojusius akcizų tarifus;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

51.4. 72 – taikant AMLAR, į sandėlį ar kitam gavėjui Lietuvoje, taip pat į sandėlį kitoje ES šalyje ar kitam tos šalies gavėjui per ankstesnį mokestinį laikotarpį išgabentų Prekių kiekis, kitais nei 69–71 pozicijose nurodytais atvejais, už kurį pagal Akcizų įstatymo nuostatas turi būti apskaičiuoti akcizai. 72A pozicijos laukeliuose Akcizų įstatymo ir taisyklių nustatyta tvarka turi būti apskaičiuojama mokėtina šio kiekio akcizų suma, taikant išgabenimo dieną galiojusius akcizų tarifus;

51.5. 73 – taikant AMLAR, iš sandėlio per ankstesnius mokestinius laikotarpius išgabentų Prekių kiekis, kuris buvo prarastas Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl nenugalimos jėgos (force majeure) neįrodytų aplinkybių ir už kurias akcizai buvo sumokėti, bet šios aplinkybės buvo įrodytos per deklaruojamą laikotarpį – kai taikomos Akcizų įstatymo 14 straipsnio nuostatos ir grąžinami akcizai. Šioje pozicijoje taip pat nurodomas Prekių, išgabentų gavėjams į kitas ES šalis, kiekis, kuriam per 4 mėnesius nebuvo gautas pranešimas ir kurio akcizai buvo sumokėti bei deklaruoti ankstesnių nei deklaruojamo mokestinio laikotarpių akcizų deklaracijų priede FR0630S, bet deklaruojamu mokestiniu laikotarpiu gauti įrodymai, kad gabenimo tvarkos pažeidimas įvyko kitoje šalyje ir joje sumokėti akcizai – kai taikomos Akcizų įstatymo 15 ir 16 straipsnių nuostatos bei grąžinami akcizai. Šiuo atveju 73A pozicijos laukeliuose apskaičiuojama grąžintina šio kiekio akcizų suma, taikant išgabenimo dieną galiojusius akcizų tarifus.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

 

52. FR0630S priedo 74 pozicijos laukelyje turi būti nurodoma iš sandėlio per mokestinį laikotarpį, panaikinant AMLAR, į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išgabentų Prekių, kurių akcizai turi būti apskaičiuojami, kiekių suma, kuri apskaičiuojama, susumavus 76–80 pozicijų laukeliuose nurodytus kiekius. FR063S priedo 74 pozicijos laukelio duomenys užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi FR0630S priedo 76–80 pozicijų laukeliai ar bent vienas iš jų. Šią sumą sudarantys kiekiai išvardytų pozicijų laukeliuose nurodomi taip: 

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

52.1. neteko galios nuo 2019-03-01;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-112, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20390

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

52.2. 76 – Prekių, kurioms jas išgabenant iš sandėlio į rinką Lietuvos Respublikoje panaikintas AMLAR, kiekis;

52.3. 77 – etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, skirtų šokolado gaminių gamybai pagal Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatas, kiekis;

52.4. 78 – etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, skirtų kitų, nei nurodyti Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 punkte, maisto produktų gamybai pagal Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 6 punkto nuostatas, kiekis;

52.5. 79 – etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, skirtų maisto ir (arba) nealkoholinių gėrimų gamybai pagal Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 7 punkto nuostatas, kiekis;

52.6. 80 – kitų, nei 76–79 pozicijose nurodytais atvejais, panaikinant AMLAR, išgabentų Prekių, kurių akcizai pagal Akcizų įstatymo nuostatas turi būti skaičiuojami, kiekis.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

 

53. FR0630S priedo 81 pozicijos laukelyje turi būti nurodoma iš sandėlio per mokestinį laikotarpį, panaikinant AMLAR, išgabentų Prekių, kurios pagal Akcizų įstatymo nuostatas atleidžiamos nuo akcizų, kiekių suma, kuri apskaičiuojama, susumavus 82–94 pozicijų laukeliuose nurodytus kiekius. FR063S priedo 81 pozicijos laukelio duomenys užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi FR0630S priedo 82–94 pozicijų laukeliai ar bent vienas iš jų. Šią sumą sudarantys kiekiai išvardytų pozicijų laukeliuose nurodomi taip:

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

53.1. 82 – Akcizų įstatymo nustatytais atvejais panaikinant AMLAR iš Lietuvos Respublikos eksportuotų Prekių kiekis;

53.2. 83 – Prekių, tiekiamų kaip atsargos laivams ir (arba) orlaiviams, vežantiems keleivius ir (arba) krovinius tarptautiniais maršrutais pagal Akcizų įstatymo nuostatas, kiekis;

53.3. 84 – Prekių, išgabentų pagal tarptautines sutartis, kaip tai nustatyta Akcizų įstatyme, ir Prekių, skirtų Lietuvos Respublikoje pripažintoms tarptautinėms organizacijoms pagal Akcizų įstatymo nuostatas, kiekis;

53.4. 85 – išgabento etilo alkoholio, pagal Lietuvos Respublikos reikalavimus pripažinto dalinai denatūruotu etilo alkoholiu, kuriam pagal Akcizų įstatymo 28 straipsnio 1 punkto nuostatas netaikomi akcizai, kiekis;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

53.5. 86 – išgabento etilo alkoholio, pagal 1993 m. lapkričio 22 d. Europos Komisijos reglamentą 3199/93/EB pripažinto pilnai denatūruotu etilo alkoholiu, kuriam pagal Akcizų įstatymo 28 straipsnio 2 punkto nuostatas netaikomi akcizai, kiekis;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

53.6. 87 – išgabentas etilo alkoholio, naudojamo asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, farmacinės veiklos, veterinarinės praktikos tikslams arba valstybinę farmacijos produktų, maisto produktų, maisto ir veterinarinę kontrolę atliekančių institucijų funkcijoms atlikti, pagal Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, kiekis;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

53.7. 88 – išgabento etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, skirtų acto gamybai pagal Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas, kiekis;

53.8. 89 – išgabentų orlaivių degalų, kurie tiekiami oro navigacijos tikslais orlaivių atsargoms, išskyrus 83 pozicijoje nurodytų, kiekis;

53.9. 90 – išgabentų laivų degalų, kurie tiekiami laivų navigacijos Europos Sąjungos vandenyse tikslais (įskaitant žvejybą), išskyrus 83 pozicijoje nurodytų, kiekis;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

53.10. 91 – išgabentų energinių produktų, naudojamų visų rūšių elektros energijos gamybai pagal Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas, kiekis;

53.11. 92 – naftos dujų ir dujinių angliavandenilių, išgabentų naudoti buitinėms reikmėms pagal Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 5–7 punktų nuostatas, kiekis;

53.12. Neteko galios nuo 2016-01-06

Punkto naikinimas:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

53.13. 94 – kitų, panaikinant AMLAR, išgabentų Prekių, kurios pagal Akcizų įstatymo nuostatas atleidžiamos nuo akcizų, kiekis (pvz., į kitą ES šalį išgabenamų kaitinamojo tabako produktų, kuriems panaikinamas AMLAR).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

 

54. FR0630S priedo 95 pozicijos ir 106 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas pagal apskaitos duomenis apskaičiuotų, laikomų sandėlyje mokestinio laikotarpio pabaigoje Prekių kiekis, kuris taip pat nurodomas priedo FR0630N stulpelio N3 eilutėse. Šis kiekis apskaičiuojamas po to, kai užpildomos visos pozicijos, kuriose nurodomas Prekių kiekis, iki šios priedo pozicijos, taip pat 97 pozicija (išskyrus 36 ir 50 pozicijas, kurios užpildomos, atsižvelgiant į šio apskaičiavimo rezultatus) ir atliekant aritmetinius veiksmus su tose pozicijose nurodytais Prekių kiekiais pagal šią lygtį:

95 = 21 + 22 + 27 + 32 – 37 – 43 – 52 – 62 – 74 – 81 – 97

FR063S priedo 95 ir 106 pozicijų laukelių bei FR0630N priedo N3 stulpelio atitinkamų laukelių duomenys užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi šio punkto lygtyje išvardyti FR0630S priedo pozicijų laukeliai ar bent vienas iš jų.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

55. FR0630S priedo 96 pozicijos ir 108 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas sandėlyje mokestinio laikotarpio pabaigoje įvykusios inventorizacijos metu nustatytas Prekių kiekis, kuris taip pat nurodomas priedo FR0630N stulpelio N4 eilutėse.

56. FR0630S priedo 97 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas kitų, iki šios pozicijos nenurodytų Prekių, kurių akcizai pagal Akcizų įstatymo ir taisyklių nuostatas turi būti skaičiuojami, deklaruojami ir mokami, kiekis. Jeigu tokių prekių kiekis nurodomas, tai 97A pozicijos laukeliuose turi būti skaičiuojama tų Prekių kiekio mokėtina akcizų suma.

57. FR0630S priedo 98 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas kiekis kitų, iki šios pozicijos nenurodytų, Prekių, kurių sumokėti akcizai pagal Akcizų įstatymo nuostatas yra grąžintini.

Šios pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas variklių benzino ir dyzelino kiekis, kuris benzino ir dyzelino garų rekuperavimo įrenginiu buvo sugaudytas ir sugrąžintas į sandėlio degalų saugojimo talpyklas, kai, panaikinant AMLAR, degalai buvo pilami į transporto priemones. FR0630S priedo 98 pozicijos laukeliuose įrašomų rekuperuotų degalų kiekis negali būti didesnis kaip 0,15 proc. nuo į transporto priemones pripilto kiekio, o degalų garų rekuperavimo įrenginys turi būti teisės aktų nustatyta tvarka priimtas eksploatuoti. Jeigu Prekių kiekis 98 pozicijos laukeliuose nurodomas, tai 98A pozicijos laukeliuose skaičiuojama tų Prekių grąžintina akcizų suma.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

58. FR0630S priedo 99 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas Prekių, kurioms apskaičiuota už visą mokestinį laikotarpį mokėtina į biudžetą akcizų suma, kiekis iš viso. Šis suminis kiekis apskaičiuojamas, atliekant aritmetinius veiksmus su tose pozicijose nurodytais Prekių kiekiais pagal šią lygtį:

99 = 41 + 42 + 48 + 49 + 50 + 51 + 65 + 66 + 67 + 69 + 70 + 71 + 72 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 + 97

Po to 99A pozicijos laukeliuose turi būti apskaičiuojama mokėtina 99 pozicijos laukeliuose nurodyto Prekių kiekio akcizų suma, apskaičiuota pagal šią lygtį:

99A = 41A + 42A + 48A + 49A + 50A + 51A + 65A + 66A + 67A + 69A + 70A + 71A + 72A + 76A + 77A + 78A + 79A + 80A + 97A

FR063S priedo 99 ir 99A pozicijų laukelių duomenys užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi šio punkto lygtyse išvardyti FR0630S priedo pozicijų laukeliai ar bent vienas iš jų.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

59. FR0630S priedo 100 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas Prekių kiekis, kurio už visą mokestinį laikotarpį grąžintina akcizų suma yra apskaičiuota priede, iš viso. Šis suminis kiekis apskaičiuojamas, atliekant aritmetinius veiksmus su tose pozicijose nurodytais Prekių kiekiais pagal šią lygtį:

100 = 24 + 29 + 73 + 98

Po to 100A pozicijos laukeliuose taisyklių nustatyta tvarka turi būti apskaičiuojama grąžintina 100 pozicijos laukeliuose nurodyto Prekių kiekio akcizų suma, apskaičiuota pagal šią lygtį:

100A = 24A + 29A + 73A + 98A

FR063S priedo 100 ir 100A pozicijų laukelių duomenys užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi šio punkto lygtyse išvardyti FR0630S priedo pozicijų laukeliai ar bent vienas iš jų.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

60. FR0630S priedo 101 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas Prekių, kurioms apskaičiuota už visą mokestinį laikotarpį mokėtina į biudžetą arba grąžintina iš biudžeto (–) akcizų suma, kiekis iš viso. Priedo 101A pozicijos laukeliuose Akcizų įstatymo ir taisyklių nustatyta tvarka turi būti nurodoma apskaičiuota už visą mokestinį laikotarpį mokėtina į biudžetą arba grąžintina iš biudžeto (–) akcizų suma, kuri gaunama, iš 99A pozicijos laukeliuose nurodytos mokėtinos akcizų sumos atėmus 100A pozicijos laukeliuose nurodytą grąžintiną akcizų sumą. Jeigu, atlikus šį veiksmą, gaunama neigiama suma, tai prieš ją rašomas „–“ (minuso) ženklas, ir tai yra grąžintina iš biudžeto akcizų suma.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09463

 

61. Neteko galios nuo 2016-01-06

Punkto naikinimas:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

 

62. Neteko galios nuo 2016-01-06

Punkto naikinimas:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09463

 

63. Neteko galios nuo 2016-01-06

Punkto naikinimas:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

64. Neteko galios nuo 2016-01-06

Punkto naikinimas:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

 

65. FR0630S priedo 105–108 pozicijų laukeliai pildomi taip:

65.1. Neteko galios nuo 2016-01-06

Punkto naikinimas:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09463

 

65.1. 106 laukelyje įrašomas Prekių likutis pagal apskaitos duomenis, kuris taip pat įrašomas 95 laukelyje bei FR0630N priedo N3 stulpelio laukelyje ir kuris buvo apskaičiuotas 95 laukelyje;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

65.2. 107 laukelyje įrašomas Prekių likutis, nustatytas inventorizavimo metu, kuris taip pat įrašomas 96 laukelyje bei FR0630N priedo N4 stulpelio laukelyje;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

65.3. 108 laukelyje įrašomas vidutinis Prekių, taikant AMLAR, laikytų sandėlyje vienu metu per dieną, kiekis, kuris taip pat įrašomas FR0630V priedo V2 stulpelio laukelyje;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

65.4. 109 laukelyje įrašomas didžiausias mokestiniu laikotarpiu per dieną Prekių, taikant AMLAR, laikytų sandėlyje, kiekis, kuris taip pat įrašomas FR0630V priedo V6 stulpelio laukelyje

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

VII. SKYRIUS

FR0630R PRIEDO UŽPILDYMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. VA-82, 2016-06-10, paskelbta TAR 2016-06-13, i. k. 2016-16344

 

66. FR0630R priedą užpildo ir Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikia taisyklių 51, 7, 9, 11, 111 ir 12 punktuose nurodyti asmenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-82, 2016-06-10, paskelbta TAR 2016-06-13, i. k. 2016-16344

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

67. FR0630R priedo 2, 8 ir 16 laukelių duomenys užpildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 24.2, 24.9 papunkčiuose ir 27 punkte ar 77.1 papunktyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

68. Laukelyje „Lapo numeris“ nurodomas dviženklis lapo numeris, kurio pirmajame lape rašomas skaičius 1, antrajame – 2 ir t. t.

69. FR0630R priedo R1 stulpelio eilutėse nurodomas triženklis Prekių tarifinės grupės kodas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09463

 

70. FR0630R priedo R2 stulpelio eilutėse pagal R1 stulpelyje nurodytus Prekių tarifinių grupių kodus ir skirtingus akcizų tarifus nurodomas deklaruojamų Prekių, kurių akcizai apskaičiuojami, kiekis. Kiekis nurodomas tokiais matavimo vienetais, kurie toje Prekių tarifinėje grupėje taikomi deklaruojamu laikotarpiu pagal taisyklių 1 priedą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

71. FR0630R priedo R3 stulpelio eilutėse pagal R1 stulpelio eilutėse įrašytus Prekių tarifinių grupių kodus nurodomas triženklis matavimo vieneto kodas iš taisyklių 1 priedo, taikomas Prekių tarifinėje grupėje.

72. FR0630R priedo R4 stulpelio eilutėse nurodomas akcizų tarifas už Prekių kiekį, atitinkantį vieną matavimo vienetą. 310 prekių tarifinės grupės akcizų tarifo sudėtinės dalys šiame stulpelyje nenurodomos, jos nurodomos tik FR0630C priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09463

 

73. FR0630R priedo R5 stulpelio eilutėse nurodomos apskaičiuotos akcizų sumos, kurios gaunamos, sudauginus atitinkamose stulpelio R2 eilutėse nurodytą atgabentų Prekių kiekį ir stulpelio R4 atitinkamose eilutėse nurodytą akcizų tarifą. Energinių produktų ir biologinės kilmės žaliavų mišinių arba cigarečių akcizai apskaičiuojami FR0630B priede arba FR0630C priede ir įrašomi atitinkamose R5 stulpelio eilutėse.

Visi duomenys FR0630R priedo R5 stulpelio laukeliuose užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi kitų priedo stulpelių laukeliai ir FR0630B arba FR0630C priedai.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

74. Kai FR0630R priedas teikiamas kaip FR0630 priedas, R6 ir R7 stulpelių laukeliai nežymimi.

Kai FR0630R priedas teikiamas kaip FR0630A priedas FR0630R, priedo R6 stulpelio eilutėse ženklu „X“ pažymimi tų eilučių laukeliai, kuriose nurodomi Prekių, taikant AMLAR, atgabentų su e-AD ar jį atitinkančiu dokumentu, kiekiai ir apskaičiuotos to kiekio akcizų sumos. Jeigu iš kitos ES šalies Prekės buvo atgabentos su sumokėtais akcizais (su SAAD), tai stulpelio R6 atitinkamų eilučių laukeliai nežymimi, o ženklu „X“ pažymimi stulpelio R7 tų pačių eilučių laukeliai. Jeigu iš kitos ES šalies Prekes atgabeno Akcizų įstatymo 9 straipsnio 8 dalies 2 punkte nurodytas pardavėjas ar jo fiskalinis agentas, tai R6 ir R7 stulpelių laukeliai nežymimi.

Atvejais, kai viena dalis tai pačiai Prekių tarifinei grupei priskirtų prekių deklaruojama, taikant visą akcizų tarifą, o kitos dalys deklaruojamos, taikant akcizų lengvatą (sumažintą ar nulinį akcizų tarifą ar akcizų tarifų skirtumą), tokių Prekių kiekio ir apskaičiuotų akcizų duomenys turi būti pateikiami atskirose FR0630R priedo eilutėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

75. Kartu su FR0630 formos ar FR0630A formos deklaracijomis Prekių kiekio ir apskaičiuotų akcizų sumų duomenys iš FR0630R priedo į FR0630D priedą perkeliami ir jame įrašomi automatiškai. FR0630R priedo R8 laukelyje „Iš viso (R5 laukelių suma)“ bendra apskaičiuotų akcizų suma automatiškai įrašoma atitinkamose deklaracijų FR0630 ar FR0630A formose.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

VIII. SKYRIUS

FR0630A FORMOS DEKLARACIJOS UŽPILDYMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. VA-82, 2016-06-10, paskelbta TAR 2016-06-13, i. k. 2016-16344

 

76. FR0630A formos deklaraciją taisyklių nustatyta tvarka užpildo ir teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių 10, 11, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 181, 182, 183 ir 184 punktuose nurodyti asmenys, FR0630A formos deklaracijos 1–8 laukeliuose nurodomi tokie duomenys: 

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

76.1. 1 laukelyje – mokesčių mokėtojo pavadinimas (vardas, pavardė);

76.2. 2 laukelyje – mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);

76.3. 3 laukelio „Akcizų mokėtojo tipas“ langeliuose – „X“ ženklu žymima:

76.3.1. langelyje „Laikinai registruotas asmuo“, jeigu deklaraciją teikia taisyklių 11, 111 ir 12 punktuose nurodyti asmenys ir deklaruoja Prekių akcizus;

76.3.2. langelyje „Asmuo“ – jeigu deklaraciją teikia taisyklių 13 punkte nurodyti asmenys ir deklaruoja Prekių akcizus;

76.3.3. langelyje „Deklaruojantis akmens anglių, kokso ir (ar) lignito akcizus“, jeigu asmuo tokius akcizus deklaruoja;

76.3.4. langelyje „Deklaruojantis elektros energijos akcizus“, jeigu asmuo juos deklaruoja;

76.3.5. langelyje „Deklaruojantis gamtinių dujų akcizus“, jeigu asmuo juos deklaruoja;

76.3.6. langelyje „Deklaruojantis elektroninių cigarečių skysčio akcizus“, jeigu asmuo juos deklaruoja;

76.3.7. langelyje „Deklaruojantis kito tabako akcizus“, jeigu asmuo juos deklaruoja;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-75, 2019-10-24, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16887

 

76.3.8. langelyje „Deklaruojantis akcizų skirtumą (pasikeitus akcizų tarifams)“, jeigu asmuo juos deklaruoja;

76.3.9. jeigu tas pats mokesčių mokėtojas privalo akcizus deklaruoti kaip Laikinai registruotas asmuo, kaip Asmuo, deklaruojantis akcizus (išskyrus akmens anglių, kokso ir (ar) lignito, elektros energijos, gamtinių dujų, elektroninių cigarečių skysčio, kito tabako), kaip Asmuo, deklaruojantis akmens anglių, kokso ir (ar) lignito akcizus, kaip Asmuo, deklaruojantis elektros energijos akcizus, ir (ar) kaip Asmuo, deklaruojantis gamtinių dujų akcizus, ir (ar) kaip Asmuo, deklaruojantis elektroninių cigarečių skysčio akcizus, ir (ar) kaip Asmuo, deklaruojantis kito tabako akcizus, tai jis privalo pateikti atskiras FR0630A formos deklaracijas ir atitinkamus jų priedus;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

76.4. Neteko galios nuo 2016-01-06

Punkto naikinimas:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

76.5. Neteko galios nuo 2016-01-06

Punkto naikinimas:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

76.6. Neteko galios nuo 2016-01-06

Punkto naikinimas:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

76.7. Neteko galios nuo 2016-01-06

Punkto naikinimas:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

76.8. 8 laukelyje „Laikinai registruoto asmens ar kito asmens identifikacinis numeris AIS“ duomenys nurodomi taip: kai FR0630A formos deklaraciją teikia taisyklių 11 punkte nurodyti asmenys – SEED numeris, kai FR0630A formos deklaraciją teikia taisyklių 111 punkte nurodyti asmenys ‒ AIS numeris, kai FR0630A formos deklaraciją teikia taisyklių 12 punkte nurodyti asmenys – išduoto patvirtinimo, kad akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje garantuotas, AIS numeris, kai FR0630A formos deklaraciją teikia taisyklių 13, 14, 15, 16, 17, 18, 181, 182, 183, 184 punkte nurodyti asmenys – laukelis neužpildomas. Kai per tą patį mokestinį laikotarpį Prekės gaunamos ir pagal laikinai registruoto gavėjo pažymėjimą ir pagal išduotą patvirtinimą, kad akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje yra garantuotas, 8 laukelyje nurodomas vienas iš šio papunkčio pirmame sakinyje minėtų numerių;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

76.9. G2 laukelio „Akmens anglių“ langeliuose – „X“ ženklu žymima:

76.9.1. langelyje „Registruotas tiekėjas“, jeigu FR0630A formos deklaraciją teikia taisyklių 14 punkte nurodyti asmenys;

76.9.2. langelyje „Neregistruotas tiekėjas“, jeigu FR0630A formos deklaraciją teikia taisyklių 15 punkte nurodyti asmenys, kurie nėra Registruoti tiekėjai, jeigu jiems ataskaitinį mėnesį atsirado prievolė deklaruoti ir mokėti akmens anglių akcizus.

Jeigu tas pats asmuo to paties mokestinio laikotarpio akmens anglių akcizus deklaruoja kaip Registruotas tiekėjas ir kaip Neregistruotas tiekėjas, tai jis privalo pateikti dvi atskiras FR0630A formos deklaracijas ir atitinkamus jos priedus.

Pavyzdžiui, jei asmuo deklaruoja to paties mokestinio laikotarpio kokso ir (ar) lignito bei akmens anglių akcizus tik kaip Registruotas tiekėjas, tai jis privalo teikti vieną FR0630A formos deklaraciją, kurioje turi būti pažymėti tik viršutiniai L2 ir G2 langeliai „Registruotas tiekėjas“;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

76.10. L2 laukelio „Kokso ir (ar) lignito“ langeliuose – „X“ ženklu žymima:

76.10.1. langelyje „Registruotas tiekėjas“, jeigu FR0630A formos deklaraciją teikia taisyklių 14 punkte nurodyti asmenys;

76.10.2. langelyje „Neregistruotas tiekėjas“, jeigu FR0630A formos deklaraciją teikia taisyklių 15 punkte nurodyti asmenys, kurie nėra Registruoti tiekėjai, jeigu jiems ataskaitinį mėnesį atsirado prievolė deklaruoti ir mokėti kokso ir (ar) lignito akcizus.

Jeigu tas pats asmuo kokso ir (ar) lignito akcizus deklaruoja kaip Registruotas tiekėjas ir kaip Neregistruotas tiekėjas, tai jis privalo pateikti dvi atskiras FR0630A formos deklaracijas ir atitinkamus jos priedus;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

76.11. E2 laukelio „Elektros energijos“ –„X“ ženklu žymima:

76.11.1. langelyje „Registruotas mokėtojas“, jeigu FR0630A formos deklaraciją teikia registruoti akcizų už elektros energiją mokėtojai;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

76.11.2. langelyje „Neregistruotas mokėtojas“, jeigu FR0630A formos deklaraciją teikia neregistruoti akcizų už elektros energiją mokėtojai.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

76.111. Z2 laukelio „Elektroninių cigarečių skysčio“ langeliuose – „X“ ženklu žymima:

76.111.1. langelyje „Registruotas mokėtojas“, jeigu FR0630A formos deklaraciją teikia taisyklių 181 punkte nurodyti asmenys;

76.111.2. langelyje „Neregistruotas mokėtojas“, jeigu FR0630A formos deklaraciją teikia taisyklių 182 punkte nurodyti asmenys.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

76.112. T2 laukelio „Kito tabako“ langeliuose – „X“ ženklu žymima:

76.112.1. langelyje „Registruotas mokėtojas“, jeigu FR0630A formos deklaraciją teikia taisyklių 183 punkte nurodyti asmenys;

76.112.2. langelyje „Neregistruotas mokėtojas“, jeigu FR0630A formos deklaraciją teikia taisyklių 184 punkte nurodyti asmenys.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

76.12. Neteko galios nuo 2019-03-01.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

77. FR0630A formos deklaracijos 16 laukelis langeliuose „nuo“ įrašoma mokestinio laikotarpio, kurio ši deklaracija teikiama, pradžios data (metai, mėnuo ir diena (skaičiais), o langeliuose „iki“ – pabaigos data (metai, mėnuo ir diena (skaičiais) tokia tvarka:

77.1. taisyklių 11, 111 ir 12 punktuose nurodyti asmenys langeliuose „nuo“ ir „iki“ turi nurodyti tą dieną, kurią faktiškai gavo (atgabeno) iš kitos ES šalies Prekių. Langeliuose „nuo“ ir „iki“ nurodoma ta pati diena;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

Nr. VA-75, 2019-10-24, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16887

 

77.2. taisyklių 13 punkte nurodyti asmenys laukeliuose „nuo“ ir „iki“ turi nurodyti tą dieną, kurią atsirado akcizų prievolė (pvz., Prekę pagamino ne sandėlyje, Prekę įsigijo Akcizų įstatyme nurodytiems tikslams, tačiau panaudojo ne pagal paskirtį). Langeliuose „nuo“ ir „iki“ nurodoma ta pati diena;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

Nr. VA-75, 2019-10-24, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16887

 

77.3. taisyklių 14, 15 punktuose nurodyti asmenys, deklaruojantys akmens anglių, kokso ir (ar) lignito akcizus, 16, 17 punktuose nurodyti asmenys, deklaruojantys elektros energijos akcizus, 18 punkte nurodyti asmenys, deklaruojantys gamtinių dujų akcizus, 181 ir 182 punktuose nurodyti asmenys, deklaruojantys elektroninių cigarečių skysčio akcizus, 183 ir 184 punktuose nurodyti asmenys, deklaruojantys kito tabako akcizus, laukeliuose „nuo“ turi nurodyti praėjusio mėnesio, kurio deklaracija teikiama, pirmąją kalendorinę dieną, o laukeliuose „iki“ – to mėnesio paskutinę kalendorinę dieną;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

Nr. VA-75, 2019-10-24, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16887

 

77.4. taisyklių 10 punkte nurodyti asmenys, laukeliuose „nuo“ turi nurodyti naujo akcizų tarifo įsigaliojimo dieną (metai, mėnuo ir diena (skaičiais)), o laukelyje „iki“ – to mėnesio paskutinę dieną (metai, mėnuo ir diena (skaičiais)).

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

78. FR0630A formos deklaracijos A1 laukelyje turi būti nurodyta akcizų suma, kuri yra apskaičiuota FR0630D priedo D4 laukelyje.

Kai FR0630A formos deklaraciją teikia Laikinai registruotas asmuo, Kitas asmuo, asmuo, deklaruojantis akmens anglių, kokso ir (ar) lignito akcizus, asmuo, deklaruojantis elektros energijos akcizus, asmuo, deklaruojantis gamtinių dujų akcizus, asmuo, deklaruojantis elektroninių cigarečių skysčio akcizus, ar asmuo, deklaruojantis kito tabako akcizus, bet jiems prievolė mokėti akcizus neatsirado, A1 laukelio langelyje turi būti įrašomas skaičius nulis (0).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09463

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

79. Deklaracijos eilutėje „Pateikiami priedai“ „X“ ženklas įrašomas tuose laukeliuose, kurie nurodo su deklaracija pateikiamų priedų numerius.

791. Tikslinant FR0630 formos deklaraciją, 1, 2, 3, 8, 9 ir 16 laukeliuose turi būti įrašomi tie patys duomenys, kaip ir tikslinamoje FR0630 formos deklaracijoje.

Papildyta punktu:

Nr. VA-75, 2019-10-24, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16887

 

80. Neteko galios nuo 2016-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. VA-82, 2016-06-10, paskelbta TAR 2016-06-13, i. k. 2016-16344

 

81. Neteko galios nuo 2016-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. VA-82, 2016-06-10, paskelbta TAR 2016-06-13, i. k. 2016-16344

 

82. Neteko galios nuo 2014-12-11

Punkto naikinimas:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

 

IX. SKYRIUS

FR0630K PRIEDO UŽPILDYMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. VA-82, 2016-06-10, paskelbta TAR 2016-06-13, i. k. 2016-16344

 

83. FR0630K priedą taisyklių nustatyta tvarka pildo ir Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikia Kiti asmenys, nurodyti taisyklių 13 punkte. Kai šio asmens pateikiamos FR0630A formos deklaracijos FR0630D priede yra deklaruojami kelioms Prekių tarifinėms grupėms priskiriamų Prekių akcizai, turi būti pateikiami atskiri kiekvienos Prekių tarifinės grupės FR0630K priedai. Jeigu vienoje Prekių tarifinėje grupėje taikomi skirtingi akcizų tarifai, turi būti pateikiami pagal kiekvieną taikytą akcizų tarifą atskiri tos Prekių tarifinės grupės FR0630K priedai.

84. FR0630K priedo 2 ir 8 laukelių duomenys užpildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 24.2 ir 24.9 papunkčiuose, 16 eilutės laukeliuose „nuo“ (įvykio diena) ir „iki“ (kita diena, einanti po įvykio) nurodama mokestinio įvykio data, kuri rašoma skaičiais, nurodant metus, mėnesį ir dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

85. FR0630K priedo stulpelyje „Kiekis“ Prekių kiekis nurodomas tos eilutės, kurioje yra nurodytas apmokestinamasis įvykis, laukeliuose, o šio Prekių kiekio akcizų suma, apskaičiuota laikantis taisyklių 40 ir 41 punktų nuostatų, nurodoma atitinkamų šio priedo stulpelio „Apskaičiuota mokėtina akcizų suma“ eilučių laukeliuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09463

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

86. FR0630K priedo stulpelių „Kiekis“ ir „Apskaičiuota akcizų suma“ pozicijų laukeliuose (toje pat eilutėje) asmenys Prekių kiekį ir mokėtinas akcizų sumas nurodo taip:

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

86.1. priedo 1 eilutės 21 pozicijos laukeliuose Prekių kiekis turi būti nurodomas tais atvejais, jeigu, taikant AMLAR, Prekės buvo gabentos į sandėlį registruotam ar laikinai registruotam gavėjui, diplomatinių atstovybių ir kitų įstaigų veiklai, kaip tai nustatyta Akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 2 punkte, skirtos kitose valstybėse narėse įsikūrusių užsienio diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiklai, kaip tai nustatyta Akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 3 punkte, ar kitais Akcizų įstatymo nustatytais atvejais gabentos su AAD ir (ar) e-AD ar kitu jį atitinkančiu gabenimo dokumentu bei papildomais dokumentais ir kai e-RoR pagal šį e-AD yra užfiksuotas trūkumas ir (arba) gautas kiekis neatitinka e-AD nurodyto ir laikomas prarastas dėl įrodytų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių ar viršijant kiekį, kuris laikomas prarastas dėl natūralios netekties, ir pagal teisės aktų reikalavimus bei Akcizų įstatymo 16 straipsnio 3 dalies nuostatas Lietuvos Respublikoje negali būti atleistas nuo akcizų. 21A pozicijos laukeliuose, vadovaujantis Akcizų įstatymo ir taisyklių nuostatomis, turi būti apskaičiuojama 21 pozicijoje nurodyto Prekių kiekio akcizų suma;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

86.2. priedo 2 eilutės 22 pozicijos laukeliuose Prekių kiekis turi būti nurodomas tais atvejais, jeigu, taikant AMLAR, į sandėlį, taip pat registruotam ar laikinai registruotam gavėjui arba Asmeniui iš kitos ES šalies sandėlio su AAD ir (ar) e-AD, ir (arba) su SAAD bei su papildomais dokumentais gabentos Prekės, už kurias akcizai nesumokėti ir kurios prarastos Lietuvos Respublikoje viršijant kiekį, kuris laikomas prarastu dėl natūralios netekties ar dėl įrodytų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, pagal Akcizų įstatymo 16 straipsnio 4 dalį. 22A pozicijos laukeliuose, vadovaujantis Akcizų įstatymo ir taisyklių nuostatomis, turi būti apskaičiuojama 22 pozicijoje nurodyto Prekių kiekio akcizų suma;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

86.3. priedo 3 eilutės 23 pozicijos laukeliuose nurodomas Prekių, kurios, taikant AMLAR, buvo gabentos tarp ES šalių per Lietuvos Respubliką su AAD ir (ar) e-AD ar atleidimo nuo akcizų sertifikatu, ar kitu dokumentu ir prarastos Lietuvos Respublikos teritorijoje, kiekis, už kurį, vadovaujantis Akcizų įstatymo 16 straipsnio 4 dalies ir 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvos Nr. 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinančios Direktyvą 92/12/EEB (OL 2009 L 009, p. 12), nuostatomis, turi būti mokami akcizai.

23A pozicijos laukeliuose, vadovaujantis Akcizų įstatymo ir taisyklių nuostatomis, turi būti apskaičiuojama 23 pozicijoje nurodyto Prekių kiekio akcizų suma;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

86.4. priedo 4 eilutės 24 pozicijos laukeliuose nurodomas Prekių, išskyrus 25 pozicijoje nurodytas, kurios buvo įsigytos taikant sumažintą akcizų tarifą, ir buvo skirtos naudoti Akcizų įstatymo 37 straipsnio 2 ar 3 dalyje arba 38 straipsnio 2 dalyje nurodytoje veikloje, tačiau panaudotos veikloje, kai turi būti apskaičiuojami ir mokami standartinio dydžio akcizai, kiekis. 24A pozicijos laukeliuose nurodomas apskaičiuotos ir sumokėtos akcizų sumos skirtumas, kuris turi būti sumokėtas. Šiuo atveju reikalingi akcizų sumų apskaičiavimai atliekami, užpildant atskirą priedą;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

86.5. priedo 5 eilutės 25 pozicijos laukeliuose nurodomas Prekių, kurios buvo įsigytos ar importuotos, atleidžiant nuo akcizų, tikslams, nustatytiems Akcizų įstatymo 19, 27, 33, 43 ar 64 straipsniuose, tačiau asmens ne sandėlyje panaudotos kitiems tikslams, kai pagal Akcizų įstatymo nuostatas priklauso mokėti akcizus, kiekis. 25A pozicijos laukeliuose, vadovaujantis Akcizų įstatymo ir taisyklių nuostatomis, turi būti apskaičiuojama 25 pozicijoje nurodyto Prekių kiekio akcizų suma;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

86.6. priedo 6 eilutės 26 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas Prekių, asmens pagamintų (sumaišytų ar perdirbtų) ne sandėlyje, kiekis, išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal Akcizų įstatymo 4 straipsnio nuostatas. 26A pozicijos laukeliuose, vadovaujantis Akcizų įstatymo 10 straipsnio 7 dalies ir taisyklių nuostatomis, turi būti apskaičiuojama 26 pozicijoje nurodyto Prekių kiekio akcizų suma;

86.7. priedo 7 eilutės 27 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas alaus, vyno, kitų fermentuotų gėrimų, pasigamintų fizinio asmens ir parduotų, išskyrus pasigamintus savo reikmėms, kiekis, kaip tai nustatyta Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatose. 27A pozicijos laukeliuose, vadovaujantis Akcizų įstatymo ir taisyklių nuostatomis, turi būti apskaičiuojama 27 pozicijoje nurodyto Prekių kiekio akcizų suma;

86.8. priedo 8 eilutės 28 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas Akcizų įstatymo 9 straipsnio 9 dalyje nurodyto asmens laikomų banderolėmis nepaženklintų Prekių, kurios pagal Akcizų įstatymo 29 straipsnio ir kitų teisės aktų nuostatas turi būti paženklintos, kiekis. 28A pozicijos laukeliuose, vadovaujantis Akcizų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 8 punkto ir taisyklių nuostatomis, turi būti apskaičiuojama 28 pozicijoje nurodyto Prekių kiekio akcizų suma;

86.9. priedo 9 eilutės 29 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas Prekių, išskyrus nurodytas 21–28 pozicijose nurodytas, kiekis, kai pagal Akcizų įstatymo nuostatas turi būti apskaičiuoti ir sumokėti akcizai. 29A pozicijos laukeliuose, vadovaujantis Akcizų įstatymo ir taisyklių nuostatomis, turi būti apskaičiuojama 29 pozicijoje nurodyto Prekių kiekio akcizų suma.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09463

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

87. FR0630K priedo 10 eilutės 30 pozicijos laukeliuose turi būti nurodoma 21–29 pozicijų laukeliuose nurodytų Prekių kiekių suma, iš viso. Atitinkamai 30A pozicijos laukeliuose turi būti nurodoma 21–29 pozicijų laukeliuose apskaičiuotų akcizų sumų bendra suma.

88. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

 

X. SKYRIUS

FR0630B PRIEDO UŽPILDYMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. VA-82, 2016-06-10, paskelbta TAR 2016-06-13, i. k. 2016-16344

 

89. FR0630B priedas užpildomas visais atvejais, kai reikia apskaičiuoti mineralinių energinių produktų ir biologinės kilmės žaliavų mišinių akcizų sumas, pritaikius akcizų lengvatą biologinės kilmės žaliavų daliai. FR0630B priedai užpildomi tais atvejais, kai deklaruojami energinių produktų mišinių, priskirtų 640 ir 648 Prekių tarifinėms grupėms, akcizai.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

90. FR0630B priedo 2, 8, 9, 19, 16 ir 20 eilučių duomenys užpildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 24.2, 24.9 papunkčiuose, 25 punkte, 40.1 papunktyje ir 27, 39 punktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

91. FR0630B priedo 16 laukelio pirmuosiuose mokestinio laikotarpio langeliuose nurodomi metai ir mėnuo, kai šis priedas užpildomas kartu su FR0630S priedu arba FR0630R priedu, kai FR0630R priedą užpildo Registruotas gavėjas, Registruotas siuntėjas ar taisyklių 51 punkte nurodytas sandėlio savininkas, tai yra tada, kai FR0630B priedas įeina į FR0630 deklaracijos komplektą. Kituose šio laukelio langeliuose nurodomos mokestinio laikotarpio pradžios ir pabaigos datos, kurios rašomos skaičiais, atitinkamuose langeliuose nurodant metus, mėnesį ir dieną, – kai šis priedas užpildomas kartu su FR0630R priedu, o jį teikia Laikinai registruotas gavėjas ir kiti asmenys, kurie deklaruoja už trumpesnį nei vienas mėnuo mokestinį laikotarpį, tai yra tada, kai FR0630B priedas įeina į FR0630A deklaracijos komplektą. Duomenys užpildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 27 ir 77 punktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

92. FR0630B priedo eilutės „Lapo numeris“ laukeliuose nurodomas lapo eilės numeris skaičiais nuo 1 iki 99.

93. FR0630B priedo stulpelių laukeliai pildomi taip:

93.1. stulpelyje B1 iš eilės pagal pozicijų numerius turi būti įrašyti FR0630S priede nurodyti pozicijų, kurių akcizų sumos turi būti apskaičiuotos šiame FR0630B priede, numeriai. Jeigu FR0630B priedas užpildomas skaičiuojant akcizų sumas FR0630R priede, šio stulpelio laukeliai neužpildomi. Kiekvienai taisyklių 89 punkte nurodytai Prekių tarifinei grupei turi būti užpildomi atskiri FR0630B priedai. Kai skaičiuojamos FR0630R priede įrašytinos akcizų sumos, tai kiekvienai Prekių tarifinei grupei turi būti užpildoma po atskirą tos tarifinės grupės FR0630B priedą, o eilučių jame (jeigu reikia ir papildomuose priedo lapuose) užpildoma tiek, kiek yra mišinių, kuriuose biologinės kilmės žaliavų dalis (proc.) skirtinga;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

93.2. stulpelio B2 eilutėse nurodomi stulpelyje B1 nurodytų pozicijų numerių iš atitinkamų priedų energinių produktų mišinių kiekio duomenys pagal šių taisyklių 1 priede nurodytus matavimo vienetus;

93.3. stulpelio B3 eilutėse nurodomi energinių produktų mišiniams gaminti sunaudotų biologinės kilmės žaliavų kiekio duomenys pagal kiekvieną stulpelyje B1 nurodytą FR0630S priedo pozicijos numerį ar kiekvieną FR0630V ir FR0630R eilutę.

Maišant tarpusavyje skirtingų biologinės kilmės žaliavų dalių energinių produktų mišinius, biologinės kilmės žaliavų kiekio duomenys mišinyje apskaičiuojami, iš sumaišyto energinio mišinio kiekio atėmus taisyklių 93.5 arba 93.6 papunkčiuose nustatyta tvarka apskaičiuotą mineralinių energinių produktų dalį (išreikštą taisyklių 1 priede nurodytais matavimo vienetais);

Mišinių akcizai, FR0630B priedo stulpelio B4 eilutėse „Biologinės kilmės žaliavų dalis (proc.)“ turi būti nurodyti pagal tokio energinių produktų mišinio gabenimo dokumentą (e-AD), akcizų apskaičiavimo dokumentą (DAA) arba kokybės pažymėjimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

93.4. stulpelio B4 eilutėse nurodomi biologinės kilmės žaliavų dalies duomenys (proc.) energinių produktų mišiniuose pagal kiekvieną stulpelyje B1 nurodytą FR0630S priedo pozicijos numerį arba kiekvieną FR0630R eilutę. Kai akcizus deklaruoja sandėlio, kuriame šie mišiniai gaminami, savininkas, biologinės kilmės žaliavų dalis procentais apskaičiuojama, biologinės kilmės žaliavų dalį (pagal taisyklių 1 priede nurodytus matavimo vienetus) padalinus iš energinių produktų mišinio kiekio, išreikšto taisyklių 1 priede nurodytais tos Prekių tarifinės grupės matavimo vienetais, ir padauginus iš 100. Gautas skaičius turi būti apvalinamas vienos šimtosios dalies tikslumu. Tais atvejais, kai deklaruojami ne pasigamintų, o atsigabentų energinių produktų mišinių akcizai, FR0630B priedo stulpelio B4 eilutėse biologinės kilmės žaliavų dalis (proc.) turi būti nurodyta pagal tokio energinių produktų mišinio gabenimo dokumentą (e-AD), akcizų apskaičiavimo dokumentą (DAA) arba kokybės pažymėjimą.

Maišant tarpusavyje energinių produktų mišinius, kurių biologinės kilmės žaliavų dalis yra skirtinga, biologinės kilmės žaliavų dalies (proc.) duomenys apskaičiuojami, sudedant skirtingas biologinės kilmės dalis (proc.) ir gautą skaičių padalinant iš sumaišytų skirtingų biologinių medžiagų dalių mišinių skaičiaus.

Maišant tarpusavyje energinių produktų mišinius, kurių biologinės kilmės žaliavų dalis yra skirtinga, biologinės kilmės žaliavų dalies (proc.) duomenys apskaičiuojami pagal Biologinių produktų apmokestinimo taisyklėse nurodytas lygtis;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

93.5. stulpelio B5 eilutėse nurodoma akcizais apmokestinama energinių produktų dalis energiniame mišinyje tais matavimo vienetais, kurie taikomi toje tarifinėje grupėje. Tais atvejais, kai deklaruojami ne pasigamintų, o atsigabentų energinių produktų mišinių akcizai, FR0630B priedo stulpelio B5 eilutėse mineralinių energinių produktų dalis (išreikšta taisyklių 1 priede nurodytais matavimo vienetais) turi būti nurodyta pagal energinių produktų mišinio akcizų apskaičiavimo dokumentą (DAA), gabenimo dokumentą (e-AD) ar kokybės pažymėjimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

93.6. stulpelio B5 eilutėse nurodomi akcizais apmokestinamos energinių produktų dalies kiekio duomenys (pagal taisyklių 1 priede nurodytus matavimo vienetus) pagal kiekvieną stulpelyje B1 nurodytą FR0630S priedo pozicijos numerį arba kiekvieną FR0630R tos pačios tarifinės grupės skirtingo tarifo eilutę. Kiekvienos skirtingos pozicijos pagal FR0630S ar FR0630K priedų pozicijos numerį arba kiekvienos tos pačios tarifinės grupės skirtingą akcizų tarifą pagal FR0630R priedą akcizais apmokestinamos energinių produktų dalies kiekis B5 stulpelyje turi būti nurodomas kiekvienoje skirtingoje eilutėje.

Atsižvelgiant į tai, kokį procentą sudaro biologinės kilmės žaliava energiniame mišinyje, 640 ir 648 tarifinėms grupėms priskirtuose energiniuose mišiniuose akcizais apmokestinamų energinių produktų dalies kiekis yra apskaičiuojamas, iš energinių produktų mišinio kiekio atėmus biologinės kilmės žaliavų dalį.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

93.7. Neteko galios nuo 2016-01-06

Punkto naikinimas:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09463

 

94. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

 

XI. SKYRIUS

FR0630C PRIEDO UŽPILDYMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. VA-82, 2016-06-10, paskelbta TAR 2016-06-13, i. k. 2016-16344

 

95. FR0630C priedas naudojamas tais atvejais, kai FR0630S, R0630R arba FR0630K prieduose yra deklaruojami 310 tarifinei grupei priskirtų Prekių (cigarečių) kiekiai ir kai reikia apskaičiuoti jų akcizų sumas. FR0630C priedo lapų turi būti užpildyta ir pateikta tiek, kad pagal visų šių Prekių pavadinimų ir visų kiekių pakuotėje bei visas taikytas maksimalias mažmenines kainas, nurodytas ant pakuotės, būtų galimas šių cigarečių akcizų apskaičiavimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

96. FR0630C priedo 2, 8, 9 ir 16 eilučių duomenys užpildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 24.2, 24.9 papunkčiuose, 25 bei 27 punktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

97. FR0630C priedo 16 laukelio pirmuosiuose mokestinio laikotarpio langeliuose nurodomi metai ir mėnuo, kai šis priedas yra FR0630 deklaracijos komplekto dalis – pildomas kartu su FR0630S priedu arba FR0630R priedu (kai FR0630R priedą pildo Registruotas gavėjas, Registruotas siuntėjas ar taisyklių 9 punkte nurodytas sandėlio savininkas). Kituose FR0630C priedo langeliuose nurodomos mokestinio laikotarpio pradžios ir pabaigos datos, kurios rašomos skaičiais atitinkamuose laukeliuose nurodant metus, mėnesį ir dieną – kai šis priedas yra FR0630A deklaracijos komplekto dalis – pildomas kartu su FR0630R priedu, jį teikia Laikinai registruotas gavėjas ir kiti akcizus deklaruojantys asmenys, kurie deklaruoja už trumpesnį nei vienas mėnuo mokestinį laikotarpį. Jeigu mokestinis laikotarpis yra viena diena, FR0630C priedo abiejuose mokestinio laikotarpio pradžios ir pabaigos langeliuose nurodoma ta pati diena – kai šis priedas pildomas kartu su FR0630K priedu.

98. FR0630C priedo eilutės „Lapo numeris“ laukeliuose nurodomas lapo eilės numeris skaičiais nuo 1 iki paskutinio (999).

99. FR0630C priedo C1 laukelyje „Akcizų tarifo specifinis elementas“ nurodomas cigarečių tarifo specifinis elementas už 1 000 vienetų cigarečių.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09463

 

100. FR0630C priedo C2 laukelyje „Akcizų tarifo vertybinis elementas“ nurodomas cigarečių tarifo vertybinis elementas procentais nuo mažmeninės cigarečių kainos.

101. FR0630C priedo stulpelių laukeliai pildomi taip:

101.1. stulpelyje C3 iš eilės nurodomi 310 tarifinės grupės FR0630S priedo arba FR0630K priedo tų Prekių kiekio operacijų pozicijų numeriai, kurių akcizų sumos turi būti apskaičiuotos šiame FR0630C priede. Priedui FR0630S pildomas vienas FR0630C priedas, kuris gali turėti daug lapų, jeigu viename lape netilptų visos reikiamos pozicijos. Tos pačios pozicijos eilučių pildoma tiek, kiek skirtingų pavadinimų ir skirtingų kiekių pakuotėje bei kiek skirtingų maksimalių mažmeninių cigarečių pakuotės kainų yra nurodoma C4–C6 stulpeliuose;

101.2. stulpelio C4 eilutėse nurodomi cigarečių, kurių akcizai skaičiuojami C3 stulpelyje nurodytose pozicijose arba FR0630R prieduose nurodytų cigarečių kiekių pavadinimai, pildoma tiek eilučių, kiek eilučių buvo užpildyta C3 stulpelyje;

101.3. stulpelio C5 eilutėse nurodomi stulpelyje C4 nurodytų pavadinimų cigarečių kiekiai mažmeninėje pakuotėje (pakeliuose). Jeigu vieno pavadinimo cigarečių kiekis pakuotėse skirtingas – pildoma atitinkamas kiekis eilučių;

101.4. stulpelio C6 eilutėse nurodomos stulpelyje C4 nurodytų pavadinimų cigarečių pakuočių skirtingos taikytos maksimalios mažmeninės pakuotės kainos. Tais atvejais, kai skaičiuojami cigarečių, prarastų sandėlyje ir (arba) gabenimo, taikant AMLAR, metu, akcizai, rašoma teisės aktuose nustatyta to pavadinimo cigarečių maksimali mažmeninė pakuotės kaina jų praradimo metu;

101.5. stulpelio C7 eilutėse nurodomas toje pačioje eilutėje nurodyto pavadinimo, kiekio pakuotėje ir maksimalios mažmeninės pakuotės kainos cigarečių kombinuotasis akcizų tarifas, kuris gaunamas, susumavus cigarečių akcizų specifinio elemento ir vertybinio elemento, apskaičiuoto nuo maksimalios kainos, nurodytos ant pakuotės, reikšmes bei atsižvelgiant į cigarečių kiekį pakuotėje. Kombinuotasis cigarečių akcizų tarifas [C7] už 1 000 cigarečių (rašant vienos šimtosios tikslumu po kablelio) apskaičiuojamas pagal tokią lygtį:

C2 x C6

C7 = C1 + 10 x —————— = , už 1 000 vnt., kur:

C5

C1 – FR0630C priedo C1 laukelyje nurodytas cigarečių akcizų tarifo specifinis elementas (rašant vienos tūkstantosios tikslumu) už 1 000 cigarečių;

10 – skaičius, kuris gaunamas, skaičių 1 000 (cigarečių) padalinus iš skaičiaus 100 (procentų);

C2 – FR0630C priedo C2 laukelyje nurodytas cigarečių akcizų tarifo vertybinis elementas procentais (rašant vienos dešimtosios tikslumu) nuo maksimalios mažmeninės cigarečių kainos (rašant vienos šimtosios tikslumu), kuri nurodoma C6 stulpelyje, toje pačioje eilutėje;

C6 – FR0630C priedo C2 stulpelyje, toje pačioje eilutėje, nurodyta maksimali mažmeninė cigarečių kaina, rašant vienos šimtosios tikslumu;

C5 – FR0630C priedo C5 stulpelyje, toje pačioje eilutėje, nurodytas cigarečių kiekis mažmeninėje pakuotėje vnt.;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09463

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

 

101.6. stulpelio C8 eilutėse nurodomas stulpelyje C4 nurodytų pavadinimų cigarečių kiekis tūkstančiais vienetų, rašant vienos tūkstantosios tikslumu;

101.7. stulpelio C9 eilutėse nurodomos stulpelyje C8 nurodyto cigarečių kiekio apskaičiuotos akcizų sumos [C9], rašant vienos šimtosios tikslumu, kurios gaunamos pagal šią lygtį:

C9 = C8 x C7 = __,__, kur:

C8 – priedo FR0630C C8 eilutės laukeliuose nurodytas cigarečių kiekis 1 000 vienetų (rašant vienos tūkstantosios tikslumu);

C7 – priedo FR0630C C7 atitinkamos eilutės laukeliuose nurodytas apskaičiuotas cigarečių kombinuotasis akcizų tarifas;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09463

 

101.8. kai nėra žinoma deklaruojamų cigarečių mažmeninė kaina, turi būti taikoma deklaruojamą laikotarpį galiojanti vidutinė svertinė mažmeninė cigarečių pardavimo kaina, kuri nustatoma pagal Vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-415 „Dėl Vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

 

102. FR0630C priedo stulpelyje C9 tuo pačiu pozicijos numeriu pažymėtose eilutėse apskaičiuotos akcizų sumos sudedamos ir gautoji suma turi būti nurodoma toje FR0630S arba FR0630K eilutėje, dėl kurios ir buvo skaičiuojamos cigarečių akcizų sumos.

Jeigu akcizų sumos buvo skaičiuojamos FR0630R priedui, tai visos stulpelyje C9 apskaičiuotos cigarečių akcizų sumos yra susumuojamos ir nurodomos FR0630R priedo R5 stulpelio 310 tarifinės grupės laukeliuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

103. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

 

XII. SKYRIUS

FR0630N PRIEDO UŽPILDYMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. VA-82, 2016-06-10, paskelbta TAR 2016-06-13, i. k. 2016-16344

 

104. FR0630N priedas teikiamas su FR0630 formos deklaracija ir su FR0630S priedu. Šį priedą, kuriame nurodomi Prekių, kurioms taikomas AMLAR, likučių duomenys sandėlyje mokestinio laikotarpio pabaigoje, užpildo sandėlio savininkas ir Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikia taisyklėse nustatyta tvarka. Priede palyginami Prekių likučiai pagal apskaitos duomenis ir faktiniai prekių likučiai pagal inventorizavimo duomenis, nurodytus inventorizavimo aprašuose. Inventorizacija atliekama, vadovaujantis Operacijų akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Operacijų sandėlyje apskaitos tvarka), taip pat Inventorizacijos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Inventorizacijos tvarka).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

105. Kiekvienam mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, sandėlio savininkas privalo atlikti sandėlyje laikomų akcizais apmokestinamų žaliavų, pusfabrikačių, gatavos produkcijos ir Prekių inventorizaciją. Inventorizuojant sandėlyje laikomas Prekes, turi būti įskaitomos bet kokio pavidalo akcizais apmokestinamos prekės (tiek gatavos produkcijos atsargos, tiek akcizais apmokestinamos žaliavos ar pusfabrikačiai). Inventorizacija turi būti atlikta kiekvieno mokestinio laikotarpio paskutinę dieną.

106. Atlikus inventorizaciją, FR0630N priede turi būti nurodomi inventorizuotų sandėlyje laikomų Prekių, kurioms taikomas AMLAR, kiekio duomenys. Šiuos duomenis palyginus su buhalterinės apskaitos duomenimis išvedamas inventorizacijos rezultatas.

107. FR0630N priedo 2, 8, 9 ir 16 laukelių duomenys užpildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 24.2, 24.9 papunkčiuose, 25 bei 27 punktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

108. FR0630N priedo stulpelio N1 „Tarifinės grupės kodas“ laukeliuose nurodomas triženklis deklaruojamų Prekių tarifinės grupės kodas iš Prekių tarifinių grupių kodų klasifikatoriaus. Kai vieno kodo tarifinėje grupėje yra taikomi skirtingi akcizų tarifai, stulpelyje pildomas atitinkamas skaičius eilučių.

109. FR0630N priedo stulpelio N2 „Matavimo vieneto kodas“ laukeliuose nurodomas triženklis deklaruojamų Prekių kiekio matavimo vieneto kodas iš taisyklių 1 priedo.

110. FR0630N priedo stulpelio N3 „Prekių likutis pagal apskaitos duomenis“ laukeliuose nurodomi Prekių, taikant AMLAR laikomų sandėlyje, likučiai mokestinio laikotarpio paskutinę dieną, apskaičiuoti pagal sandėlio buhalterinės apskaitos duomenis, kurie taip pat turi būti nurodyti kiekvienos atskiros Prekių tarifinės grupės FR0630S priedo 95 ir 106 pozicijų laukeliuose.

111. FR0630N priedo stulpelio N4 „Faktinis Prekių likutis, nustatytas inventorizavimo metu“ laukeliuose nurodomi Prekių, taikant AMLAR laikomų sandėlyje, likučiai mokestinio laikotarpio paskutinę dieną, nustatyti inventorizavimo metu, kurie taip pat turi būti nurodyti kiekvienos atskiros Prekių tarifinės grupės FR0630S priedo 96 ir 107 pozicijų laukeliuose.

112. FR0630N priedo stulpelio N5 „Inventorizacijos rezultatas“ laukeliuose nurodomas toje eilutėje pateikiamų vienai Prekių tarifinei grupei priskirtų Prekių, taikant AMLAR laikomų sandėlyje, inventorizacijos rezultatas. Šis rezultatas apskaičiuojamas iš stulpelyje N4 nurodyto Prekių kiekio atėmus stulpelyje N3 nurodytą kiekį. Jeigu rezultatas yra teigiamas skaičius, tai laikoma, kad yra rastas Prekių perteklius. Jeigu gaunamas rezultatas yra neigiamas skaičius, tai laikoma, kad yra nustatytas Prekių trūkumas. Rastas Prekių perteklius turi būti nurodomas atitinkamos Prekių tarifinės grupės deklaracijos FR0630S priedo pozicijoje 36, o Prekių trūkumas N5 stulpelyje rašomas su „-“ ženklu ir turi būti nurodomas atitinkamo deklaracijos FR0630S priedo pozicijoje 50, tačiau nerašant „-“ ženklo.

113. FR0630N priedo N3, N4 ir N5 stulpelių eilutėse duomenys turi būti rašomi taisyklių 1 priede nurodytu tikslumu, kuris taikomas, nurodant Prekių kiekius tose Prekių tarifinėse grupėse.

Visi duomenys FR0630N priedo laukeliuose užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi visi FR0630S priedai.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

114. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

 

XIII. SKYRIUS

FR0630M PRIEDO UŽPILDYMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. VA-82, 2016-06-10, paskelbta TAR 2016-06-13, i. k. 2016-16344

 

115. FR0630M priedas teikiamas su FR0630 formos deklaracija ir su FR0630S priedu. Šį priedą, kuriame nurodomi Prekių, kurių akcizai yra sumokėti ir kurioms AMLAR netaikomas, likučių duomenys sandėlyje mokestinio laikotarpio pabaigoje, pildo sandėlio savininkas ir Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikia taisyklėse nustatyta tvarka. Priede sulyginami Prekių likučiai pagal apskaitos duomenis ir faktiniai prekių likučiai pagal inventorizavimo duomenis, nurodytus inventorizavimo aprašuose. Inventorizacija atliekama, vadovaujantis Operacijų sandėlyje apskaitos tvarka, taip pat Inventorizacijos tvarka.

116. Kiekvienam mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, sandėlio savininkas privalo atlikti sandėlyje laikomų akcizais apmokestinamų žaliavų, pusfabrikačių, gatavos produkcijos ir Prekių, už kurias akcizai sumokėti, inventorizaciją. Inventorizuojant sandėlyje laikomas Prekes, turi būti įskaitomos bet kokio pavidalo Prekės (tiek gatavos produkcijos atsargos, tiek akcizais apmokestinamos žaliavos ar pusfabrikačiai). Inventorizacija turi būti atlikta kiekvieno mokestinio laikotarpio paskutinę dieną. Atlikus inventorizaciją, FR0630M priede turi būti nurodomi inventorizuotų sandėlyje laikomų Prekių, kurių akcizai sumokėti, kiekio duomenys. Šiuos duomenis palyginus su buhalterinės apskaitos duomenimis išvedamas inventorizacijos rezultatas.

117. FR0630M priedo 2, 8, 9 ir 16 laukelių duomenys užpildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 24.2, 24.9 papunkčiuose, 25 bei 27 punktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

118. FR0630M priedo stulpelio M1 „Tarifinės grupės kodas“ laukeliuose nurodomas triženklis deklaruojamų Prekių tarifinės grupės kodas iš Prekių tarifinių grupių kodų klasifikatoriaus.

119. FR0630M priedo stulpelio M2 „Matavimo vieneto kodas“ laukeliuose nurodomas triženklis deklaruojamų Prekių kiekio matavimo vieneto kodas iš taisyklių 1 priedo.

120. FR0630M priedo stulpelio M3 „Prekių likutis pagal apskaitos duomenis“ laukeliuose nurodomi Prekių, kurių akcizai sumokėti, laikomų sandėlyje, likučiai mokestinio laikotarpio paskutinę dieną, apskaičiuoti pagal sandėlio buhalterinės apskaitos duomenis.

121. FR0630M priedo stulpelio M4 „Faktinis Prekių likutis, nustatytas inventorizavimo metu“ laukeliuose nurodomi Prekių, kurių akcizai sumokėti, laikomų sandėlyje, likučiai mokestinio laikotarpio paskutinę dieną, nustatyti inventorizavimo metu.

122. FR0630M priedo stulpelio M5 „Inventorizacijos rezultatas“ laukeliuose nurodomas toje eilutėje pateikiamų vienai Prekių tarifinei grupei priskirtų Prekių, kurių akcizai sumokėti, laikomų sandėlyje, inventorizacijos rezultatas. Šis rezultatas apskaičiuojamas iš stulpelyje M4 nurodyto Prekių kiekio atėmus stulpelyje M3 nurodytą kiekį. Jeigu gaunamas teigiamas skaičius, tai laikoma, kad yra rastas Prekių perteklius, jeigu gaunamas neigiamas skaičius, tai laikoma, kad yra nustatytas Prekių trūkumas. Rastas Prekių perteklius turi būti teisės aktų nustatyta tvarka įtraukiamas į buhalterinės apskaitos registrus ir, jeigu nėra dokumentų, įrodančių, kad tų Prekių akcizai buvo sumokėti, turi būti nurodomas atitinkamos Prekių tarifinės grupės FR0630 formos deklaracijos FR0630S priedo 36 pozicijoje, o Prekių trūkumas rašomas su „-“ ženklu FR0630M priedo M5 stulpelyje, tačiau atitinkamo FR0630S priedo 50 pozicijoje turi būti rašomas be „-“ ženklo.

123. FR0630M priedo M3, M4 ir M5 stulpelių eilutėse duomenys turi būti rašomi taisyklių 1 priede nurodytu tikslumu, kuris taikomas, nurodant Prekių kiekius tose Prekių tarifinėse grupėse.

Visi duomenys (išskyrus M3 ir M4 stulpelių laukelius, kuriuose duomenis įrašo deklaraciją teikiantis asmuo) FR0630N priedo laukeliuose užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi visi FR0630S priedai.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

124. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

 

XIV. SKYRIUS

FR0630V PRIEDO UŽPILDYMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. VA-82, 2016-06-10, paskelbta TAR 2016-06-13, i. k. 2016-16344

 

125. Nustatant vidutinį sandėlyje vienu metu per dieną ketinamų laikyti ar laikytų Prekių kiekį, turi būti įskaitomos bet kokio pavidalo Prekės (žaliavos, pusfabrikačiai, gatava produkcija), detalizuotos pagal Prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorių. Taip pat turi būti įskaitomos ir tos Prekės, kurios yra atleidžiamos nuo akcizų.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

 

126. Jeigu vienas asmuo turi keletą sandėlių, FR0360V priedas kartu su FR0630 formos deklaracija turi būti pateiktas pagal kiekvieną sandėlį atskirai.

127. Nustatant vidutinį kalendorinį mėnesį faktiškai vienu metu per dieną sandėlyje laikytų Prekių kiekį, įskaitomos tik tos Prekės, kurioms buvo taikytas ar gali būti taikomas AMLAR.

128. Vidutinis kalendorinį mėnesį faktiškai vienu metu per dieną sandėlyje laikytų Prekių kiekis Qvid. mėn. detalizuojant pagal Prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorių apskaičiuojamas, taikant tokią lygtį:

 

 Qvid.mėn. =Suma(i=1,...,n)(Li+Gi+Pi)/n ,kurioje

 

Qvid. mėn. – vidutinis kalendorinį mėnesį faktiškai vienu metu per dieną laikytų Prekių kiekis;

L – Prekių likutis sandėlyje dienos pradžioje;

G – per dieną į sandėlį gautų Prekių kiekis;

P – per dieną sandėlyje pagamintų Prekių kiekis;

n – kalendorinio mėnesio, už kurį skaičiuojamas vidutinis faktiškai vienu metu per dieną laikytų Prekių kiekis, dienų skaičius.

129. Vidutinis vienu metu per dieną ketinamų laikyti Prekių kiekis, kurį, taikant AMLAR, asmuo numato laikyti sandėlyje, apskaičiuojamas remiantis šių taisyklių 127 punkte nustatyta tvarka apskaičiuotais pastarųjų 12 kalendorinių mėnesių, o jei veikla buvo vykdyta trumpiau nei 12 kalendorinių mėnesių, tai remiantis laikotarpio, kurį buvo vykdyta veikla, apskaičiuotais vidutiniais vienu metu per dieną faktiškai sandėlyje laikytų Prekių kiekiais atskirai per kiekvieną mėnesį.

130. Vidutinis vienu metu per dieną ketinamų laikyti sandėlyje prekių kiekis [Qvid. d.] apskaičiuojamas, taikant tokią lygtį:

 

 Qvid.d. =Suma(i=1,...,n)Qvid.mėn./n ,kurioje

 

Qvid. d. – vidutinis vienu metu per dieną ketinamų laikyti Prekių kiekis;

Qvid. mėn. – vidutinis kalendorinio mėnesio vienu metu per dieną laikytų Prekių kiekis, apskaičiuotas pagal šių taisyklių 109 punktą;

n – laikotarpio, kurį buvo vykdyta veikla, kalendorinių mėnesių skaičius.

131. Jeigu prašymas teikiamas Akcizų įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytais pagrindais, kartu su prašymu ir FR0630V priedu asmuo pateikia dokumentus (inventorizavimo aprašus, Prekių įsigijimo dokumentų registrą pagal Prekių sandėliavimo vietą, prekių apyvartos sandėlyje registrą, sutartis, sudarytas su kitais asmenimis, ir pan.), įrodančius deklaruojamo sandėlyje ketinamų laikyti Prekių kiekio realumą.

132. Jeigu asmuo pageidauja gauti leidimą steigti sandėlį veiklai, kurią pagal Akcizų įstatymą leidžiama vykdyti tik sandėlyje, ir tokios veiklos anksčiau nėra vykdęs, tai kartu su prašymu jis turi pateikti FR0630V priedą ir jame nurodyti vidutinį vienu metu per dieną ketinamų laikyti Prekių, detalizuotų pagal Prekių tarifines grupes, kiekį. Tokiu atveju deklaruojamo ketinamų laikyti Prekių kiekio pagrįstumą pagal turimą informaciją apie panašaus gamybinio pajėgumo sandėlių faktinius duomenis ir kitus objektyvius kriterijus nustato Valstybinė mokesčių inspekcija.

133. FR0630V priedas užpildomas, siekiant apskaičiuoti vidutinę akcizų sumą pagal nustatytą vienu metu per dieną sandėlyje laikytų arba numatomų laikyti Prekių, kurioms taikomas AMLAR, kiekį. Asmuo, pageidaujantis gauti leidimą steigti sandėlį, kartu su prašymu Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikia užpildytą FR0630V priedą ir jame pagal taisyklių 128 ir 130 punktus apskaičiuoja vidutinį Prekių, detalizuotų pagal Prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorių, kiekį, kurį, taikant AMLAR, numato vienu metu per dieną laikyti sandėlyje, ir atitinkamai apskaičiuotą vidutinę akcizų sumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

134. Sandėlio savininkas, pasibaigus akcizų mokestiniam laikotarpiui, kartu su FR0360 formos deklaracija ir jos priedais Valstybinei mokesčių inspekcijai privalo pateikti FR0630V priedą, kuriame pagal taisyklių 128 ir 130 punktus apskaičiuoja vidutinį kalendorinį mėnesį faktiškai vienu metu per dieną taikant AMLAR sandėlyje laikytų Prekių kiekį, bei atitinkamai apskaičiuoja vidutinę akcizų sumą ir taisyklėse nustatyta tvarka priedą pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai. F0630V priedo neteikia asmenys, kurie Sandėlyje laiko tik valstybės naftos produktų atsargas.

135. Užpildydami FR0630V priedo 2, 8, 9 ir 16 laukelius, priedą teikiantys asmenys juos turi užpildyti taip, kaip nustatyta taisyklių 24.2, 24.9 papunkčiuose, 25 bei 27 punktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

136. FR0630V priedo stulpelio V1 „Tarifinės grupės kodas“ laukeliuose nurodomas triženklis deklaruojamų Prekių tarifinės grupės kodas iš Prekių tarifinių grupių kodų klasifikatoriaus.

137. FR0630V priedo stulpelio V2 „Vidutinis akcizais apmokestinamų prekių, taikant AMLAR laikytų (ketinamų laikyti) sandėlyje vienu metu per dieną, kiekis“ laukeliuose nurodomas V1 stulpelio atitinkamoje eilutėje nurodytai Prekių tarifinei grupei priskirtų Prekių vidutinis, taikant AMLAR, laikytų (ketinamų laikyti) sandėlyje vienu metu per dieną, kiekis.

138. FR0630V priedo stulpelio V3 „Matavimo vieneto kodas“ laukeliuose nurodomas triženklis deklaruojamų Prekių kiekio matavimo vieneto kodas iš taisyklių 1 priedo.

139. FR0630V priedo stulpelio V4 „Akcizų tarifas“ laukeliuose nurodomas V1 stulpelio atitinkamoje eilutėje nurodytai Prekių tarifinei grupei priskirtoms prekėms taikomas akcizų tarifas. Kai deklaruojamas cigarečių akcizas, V4 stulpelio eilutėse nurodomi visi skirtingi FR0630C priede apskaičiuoti kombinuoti akcizų tarifai už Prekių kiekį, atitinkantį vieną matavimo vienetą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09463

 

140. FR0630V priedo stulpelio V5 „Vidutinė akcizų suma, apskaičiuota už vidutinį vienu metu per dieną sandėlyje laikytų (ketinamų laikyti), taikant AMLAR, AAP kiekį“ laukeliuose nurodoma akcizų suma, apskaičiuota už V2 stulpelio atitinkamoje eilutėje nurodytą Prekių kiekį. Ši suma apskaičiuojama taisyklių 127–129 punktuose nustatyta tvarka. Prireikus apskaičiuoti biologinės kilmės priedų turinčių energinių mišinių ar cigarečių vidutines akcizų sumas, pasinaudojama priedu FR0630B arba FR0630C. Tokiais atvejais priedų FR0630B arba FR0630C B1 arba C3 stulpelių „Pozicijos numeris AIS“ eilutėse įrašomas skaičius 0 (nulis).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09463

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

141. FR0630V priedo laukelyje V7 „Iš viso“ nurodoma vidutinė per mėnesį laikytų Prekių akcizų suma, kuri apskaičiuojama, stulpelyje V5 susumuojant vidutines akcizų sumas, apskaičiuotas pagal vidutinį faktiškai vienu metu per dieną laikytų (ketinamų laikyti) Prekių, kurioms taikomas AMLAR, kiekį, detalizuojant pagal Prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorių.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09463

 

142. FR0630V priedo stulpelio V6 „Didžiausias mokestiniu laikotarpiu per dieną sandėlyje laikytų AAP, kurioms taikomas AMLAR, kiekis“ laukeliuose nurodomas V1 stulpelio atitinkamoje eilutėje nurodytai Prekių tarifinei grupei priskirtų Prekių didžiausias mokestinį laikotarpį per dieną sandėlyje laikytų Prekių, kurioms taikomas AMLAR, kiekis.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

143. Visi duomenys FR0630V priedo laukeliuose užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi visi FR0630S priedai.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

 

XV. SKYRIUS

FR0630G IR FR0630L PRIEDŲ UŽPILDYMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. VA-82, 2016-06-10, paskelbta TAR 2016-06-13, i. k. 2016-16344

 

144. FR0630G priedą šių taisyklių nustatyta tvarka pildo ir teikia Registruoti tiekėjai, taip pat kiti asmenys, kuriems atsirado prievolė deklaruoti akmens anglių akcizus, nurodyti taisyklių 14 punkte. Registruoti tiekėjai pildo tiek FR0630G priedų, kiek mokestiniu laikotarpiu turėjo galiojančių Tiekėjų leidimų.

FR0630L priedą šių taisyklių nustatyta tvarka pildo ir teikia Registruoti tiekėjai, taip pat kiti asmenys, kuriems atsirado prievolė deklaruoti kokso ir (ar) lignito akcizus, nurodyti taisyklių 14 punkte. Registruoti tiekėjai pildo tiek FR0630L priedų, kiek mokestiniu laikotarpiu turėjo galiojančių Tiekėjų leidimų.

145. FR0630G ir FR0630L priedų 2 laukelio duomenys užpildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 24.2 papunktyje. Priedų 16 laukelio langeliuose „nuo“ nurodoma deklaruojamo mokestinio laikotarpio pradžia – praėjusio kalendorinio mėnesio pirmoji diena, o langeliuose „iki“ nurodoma mokestinio laikotarpio pabaiga – praėjusio mėnesio paskutinė diena.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

146. FR0630G priedo G1 ir FR0630L priedo L1 laukelių „Registruoto tiekėjo leidimo Nr. AIS“ langeliuose nurodomas Tiekėjo leidimo numeris AIS, pagal kurį pildomi atitinkamo priedo duomenys.

147. FR0630G priedo G2 ir FR0630L priedo L2 laukeliuose atitinkamai pažymimas tik vienas langelis iš dviejų. Kai FR0630G priedą pildo Registruotas tiekėjas – pažymimas laukelio G1 langelis „Registruotas tiekėjas“, o kai priedą pildo asmuo, nesantis Registruotu tiekėju, kuriam atsirado prievolė deklaruoti akmens anglių akcizus, – pažymimas laukelio G1 langelis „Neregistruotas tiekėjas“. Kai FR0630L priedą pildo Registruotas tiekėjas – pažymimas laukelio L1 langelis „Registruotas tiekėjas“, o jeigu priedą pildo asmuo, nesantis Registruotu tiekėju, kuriam atsirado prievolė deklaruoti kokso ir (ar) lignito akcizus, – pažymimas laukelio L1 langelis „Neregistruotas tiekėjas“.

148. FR0630G priedo stulpelio „Tarifinės grupės kodas“ 3, 4, 8, 9 ir 10 laukelių langeliuose atspausdinti triženkliai akmens anglių tarifinių grupių kodai, o FR0630L priedo stulpelio „Tarifinės grupės kodas“ 3, 4, 8, 9 ir 10 laukelių langeliuose atspausdinti kokso ir (ar) lignito tarifinių grupių kodai. Kodai paimti iš kodų klasifikatoriaus.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-112, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20390

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

149. FR0630G priedo stulpelio „Akcizų tarifas“ 3, 4, 8, 9 ir 10 laukelių langeliuose nurodomi akmens anglių akcizų tarifai už vieną kilogramą produkto, o FR0630L priedo stulpelio „Akcizų tarifas“ 3, 4, 8, 9 ir 10 laukelių langeliuose nurodomi kokso ir lignito akcizų tarifai už vieną kilogramą produkto.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09463

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

150. FR0630G priedo G3 stulpelio laukelių langeliuose nurodomas akmens anglių kiekis, o FR0630L priedo L3 stulpelio laukelių langeliuose nurodomas kokso ir (ar) lignito kiekis. Kiekis nurodomas kilogramais (KGM rašant sveikais skaičiais).

151. FR0630G priedo G4 stulpelio 3, 4, 8, 9 ir 10 laukelių langeliuose įrašomos akcizų sumos, kurios gaunamos, sudauginus atitinkamuose G3 stulpelio laukeliuose nurodytą akmens anglių kiekį ir G2 stulpelio atitinkamuose laukeliuose nurodytą akcizų tarifą, o FR0630L priedo L4 „Apskaičiuota akcizų suma“ stulpelio 3, 4, 8, 9 ir 10 laukelių langeliuose įrašomos kokso ir (ar) lignito akcizų sumos, kurios gaunamos, sudauginus atitinkamuose L3 stulpelio laukeliuose nurodytą kokso ir (ar) lignito kiekį ir L2 stulpelio atitinkamuose laukeliuose nurodytą akcizų tarifą. Užpildant priedus EDS, minėtus kiekius ir tarifus sudaugina ir gautas akcizų sumas sistema įrašo automatiškai.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

Nr. VA-112, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20390

 

152. FR0630G priedo laukelio G5 „Iš viso (G4 laukelių suma)“ langeliuose įrašoma akcizų suma, kuri gaunama, sudedant G4 stulpelio 3, 4, 8, 9 ir 10 laukelių langeliuose apskaičiuotas sumas, o FR0630L priedo laukelio L5 „Iš viso (L4 laukelių suma)“ langeliuose įrašoma akcizų suma, kuri gaunama, sudedant L4 stulpelio 3, 4, 8, 9 ir 10 laukelių langeliuose apskaičiuotas sumas, apvalinant iki piniginių vienetų.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09463

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-112, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20390

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

153. FR0630G priedo stulpeliuose duomenys turi būti nurodomi taip:

153.1. priedo 1 laukelio „Akmens anglių, kurių akcizai nesumokėti (toliau – akmens anglys), likutis mokestinio laikotarpio pradžioje“ G3 stulpelio langeliuose nurodomas akmens anglių likutis mokestinio laikotarpio pradžioje. Šis likutis turi būti toks pat, koks buvo nurodytas ankstesnio mokestinio laikotarpio akcizų deklaracijos FR0630G priedo 11 laukelyje „Akmens anglių likutis mokestinio laikotarpio pabaigoje“. Jei likutis mokestinio laikotarpio pradžioje yra mažesnis negu praėjusio laikotarpio pabaigoje, tai šis skirtumas turi būti nurodomas priedo 10 laukelio „Kiti akmens anglių akcizų privalomo sumokėjimo per ataskaitinį laikotarpį atvejai“ G3 stulpelio langeliuose, o apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma 10 laukelio G4 stulpelio langeliuose;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-112, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20390

 

153.2. priedo 2 laukelį „Registruoto tiekėjo per ataskaitinį laikotarpį iš kitos ES valstybės narės ir (ar) iš kitų Registruotų tiekėjų Lietuvoje įsigytos ir importuotos akmens anglys“ pildo tik Registruotas tiekėjas. Šio laukelio G3 stulpelio langeliuose nurodomas iš kitos ES valstybės narės ir (ar) iš kitų Registruotų tiekėjų Lietuvoje įsigytų ar importuotų akmens anglių kiekis;

153.3. priedo 3 laukelį „Asmenų (išskyrus Registruotus tiekėjus ir Registruotus naudotojus) per ataskaitinį laikotarpį iš kitos ES valstybės narės įsigytos akmens anglys“ užpildo asmenys (išskyrus Registruotus tiekėjus ir Registruotus naudotojus), kurie per ataskaitinį laikotarpį, neturėdami Tiekėjo leidimo ir (ar) Naudotojo leidimo, akmens anglis įsigijo iš kitos ES valstybės narės. Šio laukelio G3 stulpelio langeliuose nurodomas įsigytų akmens anglių kiekis, o, taikant Akcizų įstatymo 54 straipsnio 1 dalyje nurodytą akcizų tarifą, apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma to paties laukelio G4 stulpelio langeliuose;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

153.4. priedo 4 laukelį „Registruotų naudotojų per ataskaitinį laikotarpį iš kitos ES valstybės narės įsigytos akmens anglys“ pildo tik tie Registruoti naudotojai, kurie per ataskaitinį laikotarpį iš kitos ES valstybės narės įsigijo akmens anglis. Šio laukelio G3 stulpelio langeliuose nurodomas įsigytų akmens anglių kiekis, o, taikant Akcizų įstatymo 54 straipsnio 2 dalyje nurodytą akcizų tarifą, apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma to paties laukelio G4 stulpelio langeliuose;

153.5. priedo 5 laukelį „Per ataskaitinį laikotarpį Registruotiems tiekėjams parduotos ar kitaip perduotos akmens anglys“ pildo asmenys, per ataskaitinį laikotarpį pardavę ar kitaip perdavę akmens anglis. Šio laukelio G3 stulpelio langeliuose nurodomas Registruotam tiekėjui Lietuvoje parduotų ar kitaip perduotų akmens anglių kiekis;

153.6. priedo 6 laukelį „Į kitą ES valstybę narę per ataskaitinį laikotarpį išgabentos ir (ar) eksportuotos akmens anglys“ užpildo tik Registruotas tiekėjas. Šio laukelio G3 stulpelio langeliuose nurodomas šio asmens į kitą ES valstybę narę išgabentų ir (ar) iš Lietuvos Respublikos eksportuotų akmens anglių kiekis;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

 

153.7. neteko galios nuo 2019-03-01;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-112, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20390

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

153.8. priedo 8 laukelį „Per ataskaitinį laikotarpį Registruotiems naudotojams parduotos ar kitaip perduotos akmens anglys“ pildo tik Registruotas tiekėjas. Šio laukelio G3 stulpelio langeliuose nurodomas šio asmens Registruotiems naudotojams parduotų ar kitaip perduotų akmens anglių kiekis, o, taikant Akcizų įstatymo 54 straipsnio 2 dalyje nurodytą akcizų tarifą, apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma to paties laukelio G4 stulpelio langeliuose;

153.9. priedo 9 laukelį „Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvoje kitiems asmenims (išskyrus Registruotus tiekėjus ir Registruotus naudotojus) parduotos ar kitaip perduotos akmens anglys arba sunaudotos savo reikmėms neturint Registruoto naudotojo leidimo“ užpildo asmenys, kurie per ataskaitinį laikotarpį akmens anglis pardavė ar kitaip perdavė asmenims, kurie neturi Tiekėjo leidimo ar Naudotojo leidimo. Šį laukelį taip pat turi užpildyti ir Registruoti tiekėjai tais atvejais, kai jie, neturėdami Naudotojo leidimo, akmens anglis sunaudojo savo reikmėms. Šio laukelio G3 stulpelio langeliuose nurodomas parduotų ar kitaip perduotų akmens anglių kiekis, o, taikant Akcizų įstatymo 54 straipsnio 1 dalyje nurodytą akcizų tarifą, apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma to paties laukelio G4 stulpelio langeliuose;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-112, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20390

 

153.10. priedo 10 laukelį „Kiti akmens anglių akcizų privalomo sumokėjimo per ataskaitinį laikotarpį atvejai“ užpildo asmenys, kuriems per ataskaitinį laikotarpį pagal Akcizų įstatymo 51 straipsnio nuostatas atsirado prievolė deklaruoti ir mokėti akmens anglių akcizus kitais atvejais negu buvo deklaravę šio priedo 2–9 laukeliuose. Šio laukelio G3 stulpelio langeliuose nurodomas privalomų deklaruoti akmens anglių kiekis, o, taikant Akcizų įstatymo 54 straipsnio 1 dalyje nurodytą akcizų tarifą, apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma to paties laukelio G4 stulpelio langeliuose;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

 

153.11. priedo 11 laukelio „Akmens anglių likutis mokestinio laikotarpio pabaigoje“ G3 stulpelio langeliuose nurodomas asmens turimas akmens anglių likutis mokestinio laikotarpio pabaigoje (paskutinę mėnesio dieną);

153.12. FR0630G priedo G5 laukelio „Iš viso G4 laukelių suma“ langeliuose nurodoma akmens anglių akcizų suma, kuri gaunama, sudėjus priedo G4 stulpelio 3, 4, 8, 9 ir 10 laukelių langeliuose nurodytas akcizų sumas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09463

Nr. VA-112, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20390

 

154. FR0630L priedo stulpeliuose duomenys turi būti nurodomi taip:

154.1. priedo 1 laukelio „Kokso ir (ar) lignito, kurių akcizai nesumokėti (toliau – koksas ir (ar) lignitas), likutis mokestinio laikotarpio pradžioje“ L3 stulpelio langeliuose nurodomas kokso ir (ar) lignito likutis pagal inventorizacijos duomenis mokestinio laikotarpio pradžioje. Šis likutis turi būti toks pat, koks buvo nurodytas ankstesnio mokestinio laikotarpio FR0630L priedo 11 laukelyje „Kokso ir (ar) lignito likutis mokestinio laikotarpio pabaigoje“. Jei likutis mokestinio laikotarpio pradžioje yra mažesnis negu praėjusio mokestinio laikotarpio pabaigoje, tai šis skirtumas nurodomas priedo 10 laukelio „Kiti kokso ir (ar) lignito akcizų privalomo sumokėjimo per ataskaitinį laikotarpį atvejai“ L3 stulpelio langeliuose, o apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma 9 laukelio L4 stulpelio langeliuose;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

154.2. priedo 2 laukelį „Registruoto tiekėjo per ataskaitinį laikotarpį iš kitos ES valstybės narės ir (ar) iš kitų Registruotų tiekėjų Lietuvoje įsigytas ir (ar) importuotas koksas ir (ar) lignitas“ pildo tik Registruotas tiekėjas. Šio laukelio L3 stulpelio langeliuose nurodomas Registruoto tiekėjo iš kitos ES valstybės narės ir (ar) iš kitų Registruotų tiekėjų Lietuvoje įsigyto kokso ir (ar) lignito kiekis;

154.3. priedo 3 laukelį „Asmenų (išskyrus Registruotus tiekėjus ir Registruotus naudotojus) per ataskaitinį laikotarpį iš kitos ES valstybės narės įsigytas koksas ir (ar) lignitas“ pildo asmenys, kurie per ataskaitinį laikotarpį, neturėdami Tiekėjo leidimo arba Naudotojo leidimo, koksą ir (ar) lignitą įsigijo iš kitos ES valstybės narės. Šio laukelio L3 stulpelio langeliuose nurodomas įsigyto kokso ir (ar) lignito kiekis, o, taikant Akcizų įstatymo 54 straipsnio 1 dalyje nurodytą akcizų tarifą, apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma to paties laukelio L4 stulpelio langeliuose;

154.4. priedo 4 laukelį „Registruotų naudotojų per ataskaitinį laikotarpį iš kitos ES valstybės narės įsigytas koksas ir (ar) lignitas“ pildo tik tie Registruoti naudotojai, kurie per ataskaitinį laikotarpį iš kitos ES valstybės narės įsigijo koksą ir (ar) lignitą. Šio laukelio L3 stulpelio langeliuose nurodomas įsigyto kokso ir (ar) lignito kiekis, o, taikant Akcizų įstatymo 55 straipsnio 2 dalyje nurodytą akcizų tarifą, apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma to paties laukelio L4 stulpelio langeliuose;

154.5. priedo 5 laukelį „Per ataskaitinį laikotarpį Registruotiems tiekėjams parduotas ar kitaip perduotas koksas ir (ar) lignitas“ pildo asmenys, per ataskaitinį laikotarpį Registruotiems tiekėjams pardavę ar kitaip perdavę koksą ir (ar) lignitą. Šio laukelio L3 stulpelio langeliuose nurodomas Registruotam tiekėjui Lietuvoje parduoto ar kitaip perduoto kokso ir (ar) lignito kiekis;

154.6. priedo 6 laukelį „Į kitą ES valstybę narę per ataskaitinį laikotarpį išgabentas ir (ar) eksportuotas koksas ir (ar) lignitas“ užpildo tik Registruotas tiekėjas. Šio laukelio L3 stulpelio langeliuose nurodomas šio asmens į kitą ES valstybę narę išgabento ir (ar) iš Lietuvos Respublikos eksportuoto kokso ir (ar) lignito kiekis;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

 

154.7. neteko galios nuo 2019-03-01;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-112, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20390

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

154.8. priedo 8 laukelį „Per ataskaitinį laikotarpį Registruotiems naudotojams parduotas ar kitaip perduotas koksas ir (ar) lignitas“ pildo tik Registruotas tiekėjas. Šio laukelio L3 stulpelio langeliuose nurodomas šio asmens Registruotiems naudotojams parduoto ar kitaip perduoto kokso ir (ar) lignito kiekis, o, taikant Akcizų įstatymo 55 straipsnio 2 dalyje nurodytą akcizų tarifą, apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma to paties laukelio L4 stulpelio langeliuose;

154.9. priedo 9 laukelį „Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvoje kitiems asmenims (išskyrus Registruotus tiekėjus ir Registruotus naudotojus) parduotas ar kitaip perduotas koksas ir (ar) lignitas arba sunaudotas savo reikmėms neturint Registruoto naudotojo leidimo“ užpildo asmenys, kurie per ataskaitinį laikotarpį koksą ir (ar) lignitą pardavė ar kitaip perdavė asmenims, neturintiems Tiekėjo leidimo ar Naudotojo leidimo. Šį laukelį taip pat turi užpildyti ir Tiekėjai tais atvejais, kai jie, neturėdami Naudotojo leidimo, koksą ir (ar) lignitą sunaudojo savo reikmėms. Šio laukelio L3 stulpelio langeliuose nurodomas parduoto ar kitaip perduoto kokso ir (ar) lignito kiekis, o, taikant Akcizų įstatymo 55 straipsnio 1 dalyje nurodytą akcizų tarifą, apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma to paties laukelio L4 stulpelio langeliuose;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-112, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20390

 

154.10. priedo 10 laukelį „Kiti kokso ir (ar) lignito akcizų privalomo sumokėjimo per ataskaitinį laikotarpį atvejai“ užpildo asmenys, kuriems ataskaitinį laikotarpį pagal Akcizų įstatymo 51 straipsnio nuostatas atsirado prievolė deklaruoti ir mokėti kokso ir lignito akcizus kitais atvejais negu buvo deklaravę šio priedo 2–9 laukeliuose. Šio laukelio L3 stulpelio langeliuose nurodomas privalomo deklaruoti kokso ir (ar) lignito kiekis, o, taikant Akcizų įstatymo 55 straipsnio 1 dalyje nurodytą akcizų tarifą, apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma to paties laukelio L4 stulpelio langeliuose;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

Nr. VA-112, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20390

 

154.11. priedo 11 laukelio „Kokso ir (ar) lignito likutis mokestinio laikotarpio pabaigoje“ L3 stulpelio langeliuose nurodomas asmens turimas kokso ir (ar) lignito likutis mokestinio laikotarpio pabaigoje (paskutinę mėnesio dieną);

154.12. FR0630L priedo L5 laukelio „Iš viso: (L4 laukelių suma)“ langeliuose nurodoma kokso ir (ar) lignito akcizų suma, kuri gaunama, sudėjus priedo L4 stulpelio 3, 4, 8 ir 9 laukelių langeliuose nurodytas akcizų sumas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09463

Nr. VA-112, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20390

 

155. Jei tas pats asmuo turi deklaruoti akmens anglių, kokso ir (ar) lignito akcizus, tai akmens anglių akcizus turi apskaičiuoti pagal kiekvieną Tiekėjo leidimą atskiruose FR0630G prieduose, o kokso ir (ar) lignito akcizus turi apskaičiuoti atskiruose FR0630L prieduose, pateikdamas vieną FR0630A deklaraciją ir vieną FR0630D priedą.

156. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

 

16 skyrius. Neteko galios nuo 2019-03-01

Skyriaus naikinimas:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

XVII. SKYRIUS

FR0630E PRIEDO UŽPILDYMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. VA-82, 2016-06-10, paskelbta TAR 2016-06-13, i. k. 2016-16344

 

166. FR0630E priedą taisyklių nustatyta tvarka užpildo ir pateikia asmenys, nurodyti taisyklių 16 punkte, taip pat asmenys, nurodyti taisyklių 17 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

167. FR0630E priedo 2 laukelio duomenys užpildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 24.2 papunktyje. Priedo 16 laukelio langeliuose „nuo“ nurodoma deklaruojamo mokestinio laikotarpio pradžia – praėjusio kalendorinio mėnesio pirmoji diena, o langeliuose „iki“ nurodoma mokestinio laikotarpio pabaiga – praėjusio mėnesio paskutinė diena.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

168. FR0630E priedo E1 laukelių „Registruoto akcizų už elektros energiją mokėtojo identifikacinis numeris AIS“ langeliuose nurodomas registruoto akcizų už elektros energiją mokėtojo identifikacinis numeris AIS, pagal kurį užpildomi atitinkamo priedo duomenys. Kai FR0630E priedą užpildo asmuo, neregistruotas akcizų už elektros energiją mokėtoju, E1 laukelis neužpildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

169. FR0630E priedo E2 laukeliuose atitinkamai pažymimas tik vienas langelis iš dviejų. Kai FR0630E priedą užpildo registruotas akcizų už elektros energiją mokėtojas – pažymimas laukelio E2 „Elektros energijos“ langelis „Registruotas mokėtojas“, o kai priedą užpildo asmuo, neregistruotas akcizų už elektros energiją mokėtoju, kuriam atsirado prievolė deklaruoti elektros energijos akcizus, – pažymimas laukelio E2 langelis „Neregistruotas mokėtojas“.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

170. FR0630E priedo E3 stulpelio „Akcizų apskaičiavimo sudedamosios dalys“ atitinkamų eilučių langeliuose įrašomi tie akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių kodai, kurie atitinka per ataskaitinį laikotarpį įvykdytus veiksmus su elektros energija, kai atsiranda prievolė mokėti akcizus. Kodai pagal akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių pavadinimus pasirenkami taisyklių 2 priede. Kai licencijuotam asmeniui prievolė mokėti akcizus už elektros energiją per ataskaitinį laikotarpį neatsirado, E3 laukelyje nurodomas 27 kodas (tokiu atveju kiti kodai su ta pačia tarifine grupe nenaudojami).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

171. FR0630E priedo E4 stulpelio „Tarifinės grupės kodas“ atitinkamuose langeliuose įrašomi tie akcizais apmokestinamos elektros energijos tarifinės grupės kodai, kurie turi būti naudojami pagal Akcizų įstatymo nuostatas. Elektros energijos tarifinių grupių kodai yra pateikti taisyklių 1 ir 2 prieduose.

172. FR0630E priedo E5 stulpelio „Elektros energijos kiekis, MWh“ langeliuose nurodomas elektros energijos kiekis, atitinkantis E3 stulpelyje nurodytus ataskaitiniu laikotarpiu įvykdytus veiksmus su elektros energija. Kiekis nurodomas megavatvalandėmis (MWh rašant tris skaičius po kablelio). Kai licencijuotam asmeniui per ataskaitinį laikotarpį prievolė mokėti akcizus neatsirado, E5 stulpelio laukeliuose įrašomas nulis (tokiu atveju E3 stulpelio tos pačios eilutės laukeliuose pasirenkamas 27 kodas).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

173. FR0630E priedo E6 stulpelio „Akcizų tarifas“ atitinkamuose langeliuose įrašomi tie elektros energijos akcizų tarifai, kurie pagal Akcizų įstatymo nuostatas turi būti naudojami atitinkamai pagal E3 stulpelyje nurodytus ataskaitiniu laikotarpiu įvykdytus veiksmus su elektros energija. Elektros energijos akcizų tarifų taikymo ypatumai patekti taisyklių 2 priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09463

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

174. FR0630E priedo E7 stulpelio „Apskaičiuota akcizų suma“ atitinkamuose langeliuose įrašomos elektros energijos akcizų sumos, kurios gaunamos, sudauginus atitinkamuose E5 stulpelio laukeliuose nurodytą elektros energijos kiekį ir E6 stulpelio atitinkamuose laukeliuose nurodytą akcizų tarifą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09463

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

175. FR0630E priedo E8 laukelio „Iš viso (E7 laukelių suma)“ langeliuose įrašoma akcizų suma, kuri gaunama, sudedant E7 stulpelio langeliuose apskaičiuotas sumas, apvalinant tūkstantosios dalies tikslumu.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09463

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

176. Neteko galios nuo 2019-03-01

Punkto naikinimas:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

177. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

 

XVIII. SKYRIUS

 FR0630F PRIEDO UŽPILDYMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. VA-82, 2016-06-10, paskelbta TAR 2016-06-13, i. k. 2016-16344

 

178. FR0630F priedą šių taisyklių nustatyta tvarka užpildo ir pateikia asmenys, nurodyti taisyklių 18 punkte, kuriems atsirado prievolė deklaruoti gamtinių dujų akcizus.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

179. FR0630F priedo 2 laukelio duomenys užpildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 24.2 papunktyje. Priedo 16 laukelio langeliuose „nuo“ nurodoma deklaruojamo mokestinio laikotarpio pradžia – praėjusio kalendorinio mėnesio pirmoji diena, o langeliuose „iki“ nurodoma mokestinio laikotarpio pabaiga – praėjusio mėnesio paskutinė diena.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-112, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20390

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

180. Asmenys, deklaruojantys gamtinių dujų akcizus, FR0630F priedo F1–F6 laukelius užpildo taip:

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

180.1. F1 stulpelio „Akcizų apskaičiavimo sudedamosios dalys“ atitinkamų eilučių langeliuose įrašomi tie akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių kodai, kurie atitinka per ataskaitinį laikotarpį įvykdytus veiksmus su gamtinėmis dujomis, kai atsirado prievolė mokėti akcizus. Kodai pagal akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių pavadinimus pasirenkami taisyklių 3 priede;

180.2. F2 stulpelio „Tarifinės grupės kodas“ atitinkamuose langeliuose įrašomi tie akcizais apmokestinamų gamtinių dujų kodai, kurie turi būti naudojami pagal Akcizų įstatymo nuostatas. Gamtinių dujų tarifinių grupių kodai pateikti taisyklių 1 ir 3 prieduose;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-112, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20390

 

180.3. F3 stulpelio „Gamtinių dujų kiekis, MWh“ langeliuose nurodomas gamtinių dujų kiekis, atitinkantis F1 stulpelyje nurodytus, ataskaitiniu laikotarpiu įvykdytus veiksmus su gamtinėmis dujomis. Kiekis nurodomas megavatvalandėmis (MWh rašant tris skaičius po kablelio);

180.4. F4 stulpelio atitinkamuose langeliuose įrašomi tie gamtinių dujų akcizų tarifai, kurie pagal Akcizų įstatymo nuostatas turi būti naudojami atitinkamai pagal F1 stulpelyje nurodytus ataskaitiniu laikotarpiu įvykdytus veiksmus su gamtinėmis dujomis. Gamtinių dujų akcizų tarifų taikymo ypatumai pateikti taisyklių 3 priede;

180.5. F5 stulpelio „Apskaičiuota akcizų suma“ atitinkamuose langeliuose įrašomos gamtinių dujų akcizų sumos, kurios gaunamos, sudauginus atitinkamuose F3 stulpelio laukeliuose nurodytą gamtinių dujų kiekį ir F4 stulpelio atitinkamuose laukeliuose nurodytą akcizų tarifą;

180.6. F6 laukelyje „Iš viso per mokestinį laikotarpį apskaičiuota akcizų suma“ nurodoma gamtinių dujų akcizų suma, kuri gaunama, sudėjus priedo F5 stulpelio eilutėse akcizų sumas.

181. Neteko galios nuo 2016-01-06

Punkto naikinimas:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

182. Neteko galios nuo 2016-01-06

Punkto naikinimas:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

183. Neteko galios nuo 2016-01-06

Punkto naikinimas:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

184. Neteko galios nuo 2016-01-06

Punkto naikinimas:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09463

 

185. Neteko galios nuo 2016-01-06

Punkto naikinimas:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09463

 

186. Užpildžius FR0630F priedą, taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka yra pildomas FR060D priedas, o po to baigiama pildyti FR0630A formos deklaracija.

187. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

 

XIX SKYRIUS

FR0630J PRIEDO UŽPILDYMAS

 

188. FR0630J priedą taisyklių nustatyta tvarka užpildo ir pateikia asmenys, nurodyti taisyklių 10 punkte, kuriems atsirado prievolė deklaruoti akcizų skirtumą, vadovaujantis Akcizų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 9 punktu.

189. FR0630J priedo 2 ir 16 laukelių duomenys užpildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 24.2 papunktyje ir 77.4 papunktyje.

190. FR0630J priedo J1 stulpelio „Tarifinės grupės kodas“ atitinkamuose langeliuose įrašomas akcizais apmokestinamų prekių tarifinės grupės kodas pagal kodų klasifikatorių.

191. FR0630J priedo J2 stulpelio „Kiekis“ laukelių langeliuose nurodomas akcizais apmokestinamų prekių kiekis.

192. FR0630J priedo J3 stulpelio „Apskaičiuotas akcizų skirtumas“ atitinkamuose langeliuose įrašomos akcizų skirtumas (tarp naujo (pasikeitusio) akcizų tarifo ir akcizais apmokestinamai prekei pritaikyto akcizų tarifo).

193. Akcizų už cigaretes skirtumas apskaičiuojamas taip:

193.1. pagal kiekvieną cigarečių pavadinimą, maksimalią mažmeninę kainą ir kiekį pakuotėje apskaičiuojamas cigarečių kombinuotas akcizų tarifas už 1 000 cigarečių. Kombinuotas akcizų tarifas apskaičiuojamas pagal tokią lygtį:

 

VE x MK

SKT (už 1 000 vnt.) = SE + 10 x ———–––, kur

K

SKT – naujojo ir senojo kombinuoto akcizų tarifo skirtumas (rašant vienos tūkstantosios tikslumu) už 1 000 cigarečių;

SE – galiojančio (padidinto) cigarečių akcizų tarifo specifinio elemento ir galiojusio cigarečių akcizų tarifo specifinio elemento skirtumas (rašant vienos tūkstantosios tikslumu) už 1 000 cigarečių (pvz., kai galiojantis akcizų tarifo specifinis elementas 79, o galiojęs – 66, tai SE = 13). Jei specifinis elementas nesikeitė, tai SE = galiojantis cigarečių akcizų tarifo specifinis elementas;

10 – skaičius, kuris gaunamas, 1 000 (cigarečių) padalinus iš 100 (procentų);

VE – galiojančio (padidinto) cigarečių akcizų tarifo vertybinio elemento ir galiojusio cigarečių akcizų tarifo vertybinio elemento skirtumas procentais (rašant vienos dešimtosios tikslumu). Pvz., kai galiojantis akcizų tarifo vertybinis elementas 20 proc., o galiojęs – 15 proc., tai VE = 5 proc. Jeigu vertybinis elementas nesikeitė, tai VE = galiojantis cigarečių akcizų tarifo vertybinis elementas;

MK – tai cigarečių, kurių akcizas apskaičiuojamas, maksimali mažmeninė kaina, nurodyta ant pakuotės (rašant vienos šimtosios tikslumu);

K – cigarečių kiekis vienetais mažmeninėje pakuotėje;

193.2. apskaičiuojama kiekvieno cigarečių pavadinimo kiekvienos kitos kainos cigarečių akcizų suma:

Akcizų suma = CK x KT, kur

CK – visas to pavadinimo cigarečių kiekis 1 000 vienetų (rašant vienos tūkstantosios tikslumu);

KT – to pavadinimo cigarečių kombinuotas akcizų tarifas (vienos šimtosios tikslumu);

193.3. sudėjus pagal taisyklių 193.2 papunktį apskaičiuotas kiekvieno pavadinimo ir kiekvienos kitos kainos cigarečių mokėtinas akcizų sumas, apskaičiuojamas akcizų skirtumas, kuris turi būti įrašytas FR630A deklaracijos A1 eilutėje „Apskaičiuota mokėtina arba grąžintina (–) akcizų suma (iš FR0630D priedo D3 laukelio)“.

194. FR0630J priedo eilutėje J4 „Iš viso (J3 laukelių suma)“ nurodoma visų deklaruojamų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių akcizų suma, kuri gaunama, sudedant J3 laukeliuose nurodytas akcizų sumas, taisyklėse nustatyta tvarka suapvalintas iki piniginių vienetų.

195. Užpildžius FR0630J priedą, taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka yra užpildomas FR0630D priedas, o po to baigiama užpildyti FR0630A formos deklaracija.

Papildyta skyriumi:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

XX SKYRIUS

FR0630Z PRIEDO UŽPILDYMAS

 

196. FR0630Z priedą taisyklių nustatyta tvarka užpildo ir pateikia registruoti akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojai, nurodyti taisyklių 181 punkte, taip pat asmenys, neregistruoti akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojais, nurodyti taisyklių 182 punkte, kuriems atsirado prievolė deklaruoti elektroninių cigarečių skysčio akcizus.

197. FR0630Z priedo 2 laukelio duomenys užpildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 24.2 papunktyje. Priedo 16 laukelio langeliuose „nuo“ nurodoma deklaruojamo mokestinio laikotarpio pradžia – praėjusio kalendorinio mėnesio pirmoji diena, o langeliuose „iki“ nurodoma mokestinio laikotarpio pabaiga – praėjusio kalendorinio mėnesio paskutinė diena.

198. FR0630Z priedo Z1 laukelių „Registruoto akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojo identifikacinis numeris AIS“ langeliuose nurodomas registruoto akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojo identifikacinis numeris AIS, pagal kurį užpildomi atitinkamo priedo duomenys. Kai FR0630Z priedą užpildo asmuo, neregistruotas akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtoju, Z1 laukelis neužpildomas.

199. FR0630Z priedo Z2 laukeliuose atitinkamai pažymimas tik vienas langelis iš dviejų. Kai FR0630Z priedą užpildo akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojas – pažymimas laukelio Z2 „Elektroninių cigarečių skysčio“ langelis „Registruotas mokėtojas“, o kai priedą pildo asmuo, kuris nėra registruotas akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtoju, bet kuriam atsirado prievolė deklaruoti elektroninių cigarečių skysčio akcizus, – pažymimas laukelio Z2 langelis „Neregistruotas mokėtojas“.

200. FR0630Z priedo Z3 stulpelio „Akcizų apskaičiavimo sudedamosios dalys“ atitinkamų eilučių langeliuose įrašomi tie akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių kodai, kurie atitinka per ataskaitinį laikotarpį įvykdytus veiksmus su elektroninių cigarečių skysčiu, kai atsiranda prievolė mokėti akcizus. Kodai pagal akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių pavadinimus pasirenkami taisyklių 4 priede. Kai registruotam mokėtojui prievolė mokėti akcizus už elektroninių cigarečių skystį per ataskaitinį laikotarpį neatsirado, Z3 laukelyje nurodomas 88 kodas (tokiu atveju kiti kodai su ta pačia tarifine grupe nenaudojami).

201. FR0630Z priedo Z4 stulpelio „Tarifinės grupės kodas“ atitinkamuose langeliuose įrašomas elektroninių cigarečių skysčio tarifinės grupės kodas, pateiktas taisyklių 1 ir 4 prieduose.

202. FR0630Z priedo Z5 stulpelio „Elektroninių cigarečių skysčio kiekis, LTR“ langeliuose nurodomas elektroninių cigarečių skysčio kiekis, atitinkantis Z3 stulpelyje nurodytus ataskaitiniu laikotarpiu įvykdytus veiksmus su elektroninių cigarečių skysčiu. Kiekis nurodomas litrais (LTR rašant tris skaičius po kablelio).

203. FR0630Z priedo Z6 stulpelio „Akcizų tarifas“ atitinkamuose langeliuose įrašomas elektroninių cigarečių skysčio akcizų tarifas, kuris pagal Akcizų įstatymo nuostatas turi būti naudojamas atitinkamai pagal Z3 stulpelyje nurodytus ataskaitiniu laikotarpiu įvykdytus veiksmus su elektroninių cigarečių skysčiu. Elektroninių cigarečių skysčio akcizų tarifų taikymo ypatumai patekti taisyklių 4 priede.

204. FR0630Z priedo Z7 stulpelio „Apskaičiuota akcizų suma“ atitinkamuose langeliuose įrašomos mokėtinos į biudžetą arba grąžintinos iš biudžeto (–) elektroninių cigarečių skysčio akcizų sumos, kurios gaunamos, sudauginus atitinkamuose Z5 stulpelio laukeliuose nurodytą elektroninių cigarečių skysčio kiekį ir Z6 stulpelio atitinkamuose laukeliuose nurodytą akcizų tarifą. Jeigu elektroninių cigarečių skystis panaudojamas Akcizų įstatymo 64 straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais arba elektroninių cigarečių skysčio gamybai (pvz., skiedžiamas, maišomas ar pan.), tai prieš akcizų sumą rašomas „–“ (minuso) ženklas ir šia suma mažinama mokėtina arba atsiranda grąžintina akcizų suma.

205. FR0630Z priedo Z8 laukelio „Iš viso (Z7 laukelių suma)“ langeliuose įrašoma akcizų suma, kuri gaunama, sudedant Z7 stulpelio langeliuose apskaičiuotas sumas, apvalinant iki piniginių vienetų.

206. Užpildžius FR0630Z priedą, taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka yra užpildomas FR060D priedas, o po to baigiama užpildyti FR0630A formos deklaracija.

Papildyta skyriumi:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

XXI SKYRIUS

FR0630T PRIEDO UŽPILDYMAS

 

207. FR0630T priedą taisyklių nustatyta tvarka užpildo ir pateikia asmenys, nurodyti taisyklių 183 ir 184 punktuose.

TAR pastaba. 207 punktas galioja teikiant Asmens akcizų deklaracijos FR0630A formą ir jos priedus už mokestinius laikotarpius, prasidėsiančius nuo 2019-11-01.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2019-10-24, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16887

 

208. FR0630T priedo 2 laukelio duomenys užpildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 24.2 papunktyje. Priedo 16 laukelio langeliuose „nuo“ nurodoma deklaruojamo mokestinio laikotarpio pradžia – praėjusio kalendorinio mėnesio pirmoji diena, o langeliuose „iki“ nurodoma mokestinio laikotarpio pabaiga – praėjusio kalendorinio mėnesio paskutinė diena.

209. FR0630T priedo T1 laukelių „Registruoto akcizų už kitą tabaką mokėtojo identifikacinis numeris AIS“ langeliuose nurodomas registruoto akcizų už kaitinamojo tabako produktus mokėtojo identifikacinis numeris AIS, pagal kurį užpildomi atitinkamo priedo duomenys. Kai FR0630T priedą užpildo asmuo, neregistruotas akcizų už kaitinamojo tabako produktus mokėtojas, arba asmuo, kuriam atsirado prievolė deklaruoti akcizus už neapdorotą tabaką, T1 laukelis neužpildomas.

TAR pastaba. 209 punktas galioja teikiant Asmens akcizų deklaracijos FR0630A formą ir jos priedus už mokestinius laikotarpius, prasidėsiančius nuo 2019-11-01.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2019-10-24, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16887

 

210. FR0630T priedo T2 laukeliuose atitinkamai pažymimas tik vienas langelis iš dviejų. Kai FR0630T priedą užpildo registruotas akcizų už kaitinamojo tabako produktus mokėtojas, pažymimas laukelio T2 „Kito tabako“ langelis „Registruotas mokėtojas“, o kai priedą užpildo asmuo, kuris nėra registruotas akcizų už kaitinamojo tabako produktus mokėtojas, bet kuriam atsirado prievolė deklaruoti akcizus, taip pat asmuo, kuriam atsirado prievolė deklaruoti akcizus už neapdorotą tabaką, pažymimas laukelio T2 langelis „Neregistruotas mokėtojas“.

TAR pastaba. 210 punktas galioja teikiant Asmens akcizų deklaracijos FR0630A formą ir jos priedus už mokestinius laikotarpius, prasidėsiančius nuo 2019-11-01.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2019-10-24, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16887

 

211. FR0630T priedo T3 stulpelio „Akcizų apskaičiavimo sudedamosios dalys“ atitinkamų eilučių langeliuose įrašomi tie akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių kodai, kurie atitinka per ataskaitinį laikotarpį įvykdytus veiksmus su kito tabako produktais, kai atsiranda prievolė mokėti akcizus. Kodai pagal akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių pavadinimus pasirenkami taisyklių 5 priede „Asmens akcizų deklaracijos FR0630A formos priede FR0630T nurodomų akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių kodų ir akcizų tarifų paaiškinimų lentelė“ (toliau – taisyklių 5 priedas). Kai registruotam akcizų už kaitinamojo tabako produktus mokėtojui prievolė mokėti akcizus už per ataskaitinį laikotarpį neatsirado, T3 laukelyje nurodomas 78 kodas (tokiu atveju kiti kodai su ta pačia tarifine grupe nenaudojami).

TAR pastaba. 211 punktas galioja teikiant Asmens akcizų deklaracijos FR0630A formą ir jos priedus už mokestinius laikotarpius, prasidėsiančius nuo 2019-11-01.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2019-10-24, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16887

 

212. FR0630T priedo T4 stulpelio „Tarifinės grupės kodas“ atitinkamuose langeliuose įrašomas kito tabako tarifinės grupės kodas, pateiktas taisyklių 1 ir 4 prieduose.

213. FR0630T priedo T5 stulpelio „Kito tabako kiekis, KGM“ langeliuose nurodomas kito tabako kiekis, atitinkantis T3 stulpelyje nurodytus ataskaitiniu laikotarpiu įvykdytus veiksmus su kitu tabaku. Kiekis nurodomas kilogramais (KGM rašant tris skaičius po kablelio).

214. FR0630T priedo T6 stulpelio „Akcizų tarifas“ atitinkamuose langeliuose įrašomas kito tabako akcizų tarifas, kuris pagal Akcizų įstatymo nuostatas turi būti naudojamas atitinkamai pagal T3 stulpelyje nurodytus ataskaitiniu laikotarpiu įvykdytus veiksmus su kitu tabaku. Kito tabako akcizų tarifų taikymo ypatumai patekti taisyklių 5 priede.

215. FR0630T priedo T7 stulpelio „Apskaičiuota akcizų suma“ atitinkamuose langeliuose įrašomos kito tabako akcizų sumos, kurios gaunamos, sudauginus atitinkamuose T5 stulpelio laukeliuose nurodytą kito tabako kiekį ir T6 stulpelio atitinkamuose laukeliuose nurodytą akcizų tarifą.

216. FR0630T priedo T8 laukelio „Iš viso (T7 laukelių suma)“ langeliuose įrašoma akcizų suma, kuri gaunama, sudedant T7 stulpelio langeliuose apskaičiuotas sumas, apvalinant iki piniginių vienetų.

217. Užpildžius FR0630T priedą, taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka yra užpildomas FR060D priedas, o po to baigiama užpildyti FR0630A formos deklaracija.

Papildyta skyriumi:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

XXII. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. VA-82, 2016-06-10, paskelbta TAR 2016-06-13, i. k. 2016-16344

 

218. Asmenys, nepateikę akcizų deklaracijų formų ar jų priedų, pateikę pavėluotai ar neteisingai juos užpildę, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

_________________

 

Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A

formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių

1 priedas

 

AKCIZŲ DEKLARACIJŲ FR0630, FR0630A FORMOSE NURODOMŲ MATAVIMO VIENETŲ LENTELĖ

 

Eil.

Nr.

Prekės tarifinės grupės kodas

Matavimo vieneto kodas

Matavimo vieneto rašymo tikslumas

1.

110

L1%

0,001

2.

210, 215, 230, 235, 240, 250

LTR

0,001

3.

280, 285, 290, 295, 299

LPA

0,001

4.

310

MIL

0,001

5.

320, 330, 340

KGM

0,001

6.

410, 415, 420, 430, 435, 436, 440, 445, 450, 460, 464, 465, 480, 490, 495, 610, 640, 641, 648, 649, 910, 911, 912, 913, 931, 932, 933, 936, 940, 941, 945, 946, 980

LTR*

1

7.

350, 390, 470, 475, 510, 710, 711, 720, 721, 934, 935, 942, 951, 970

KGM

1

8.

810, 811, 812, 952, 955, 956

MWH

0,001

9.

360

LTR

0,001

 

* Litrai +15°C temperatūros

______________

 

 

TAR pastaba. 1 priedas galioja teikiant Asmens akcizų deklaracijos FR0630A formą ir jos priedus už mokestinius laikotarpius, prasidėsiančius nuo 2019-11-01.

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-20, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 16-790 (2011-02-08), i. k. 1112055ISAK000VA-20

Nr. VA-75, 2019-10-24, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16887

 

 

Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių

2 priedas

 

 

ASMENS AKCIZŲ DEKLARACIJOS FR0630A FORMOS PRIEDE FR0630E NURODOMŲ AKCIZŲ APSKAIČIAVIMO SUDEDAMŲJŲ DALIŲ KODŲ IR AKCIZŲ TARIFŲ PAAIŠKINIMŲ LENTELĖ

 

Akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių kodas

Akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių pavadinimas

Tarifinės grupės kodas

Akcizų tarifas už elektros energijos megavatvalandę (eurais)

Tarifinių grupių pasirinkimo ir akcizų tarifų taikymo pagal akcizų apskaičiavimo sudedamąsias dalis paaiškinimai

13

Elektros energija, gauta iš kitos valstybės narės

810

1,01

Elektros energija, asmens, neturinčio veiklos licencijų ir/arba leidimų, nustatytų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (toliau – nelicencijuotas asmuo), gauta iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau -Akcizų įstatymas) 45 straipsnio 2 punktas ir 47 straipsnio 1 dalis)

14

Elektros energija, gauta iš kitos valstybės narės verslo reikmėms

811

0,52

Elektros energija,  nelicencijuoto asmens gauta iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės (Akcizų įstatymo 45 straipsnio 2 punktas ir 47 straipsnio 2 dalis)

21

Elektros energija, parduota ar kitaip perduota nelicencijuotam asmeniui

810

1,01

Elektros energija, parduota ar kitaip perduota nelicencijuotam asmeniui (Akcizų įstatymo 45 straipsnio 1 punktas ir 47 straipsnio 1 dalis)

22

Elektros energija, suvartota savo reikmėms

810

1,01

Elektros energija, suvartota savo reikmėms (Akcizų įstatymo 45 straipsnio 4 punktas ir 47 straipsnio 1 dalis)

23

Kiti atvejai, kai atsiranda prievolė mokėti akcizus už elektros energiją

810, 811

1,01; 0,52

Kiti atvejai, kai atsiranda prievolė mokėti akcizus

24

Elektros energija, parduota ar kitaip perduota nelicencijuotam asmeniui verslo reikmėms

811

0,52

Elektros energija, parduota ar kitaip perduota nelicencijuotam asmeniui verslo reikmėms (Akcizų įstatymo 45 straipsnio 1 punktas ir 47 straipsnio 2 dalis)

25

Elektros energija, suvartota savo verslo reikmėms

811

0,52

Elektros energija, suvartota savo verslo reikmėms (Akcizų įstatymo 45 straipsnio 4 punktas ir 47 straipsnio 2 dalis)

27

Per ataskaitinį laikotarpį prievolė mokėti akcizus už elektros energiją neatsirado

810, 811

1,01; 0,52

Per ataskaitinį laikotarpį prievolė mokėti akcizus už elektros energiją neatsirado

 

 

________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-51, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09463

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

 

 

Akcizų deklaracijų FR0630,

FR0630A formų, jų priedų užpildymo

ir pateikimo taisyklių

3 priedas

 

ASMENS AKCIZŲ DEKLARACIJOS FR0630A FORMOS PRIEDE FR0630F NURODOMŲ AKCIZŲ APSKAIČIAVIMO SUDEDAMŲJŲ DALIŲ KODŲ IR AKCIZŲ TARIFŲ PAAIŠKINIMŲ LENTELĖ

 

 

Akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių kodas

 

Akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių pavadinimas

 

Tarifinės grupės kodas

 

Akcizų tarifas už gamtinių dujų megavatvalandę (eurais)

 

Tarifinių grupių pasirinkimo ir akcizų tarifų taikymo pagal akcizų apskaičiavimo sudedamąsias dalis paaiškinimai

 

40

 

Gamtinės dujos, ne virtualiame prekybos taške parduotos ar kitaip perduotos naudoti kaip variklių degalai

 

952

 

23,6

 

Gamtinės dujos, kurių tiekimas vyksta ne gamtinių dujų perdavimo sistemos virtualiame prekybos taške, kuriame prekiaujama gamtinėmis dujomis (toliau – ne virtualus prekybos taškas), parduotos ar kitaip perduotos naudoti kaip variklių degalai ne transporto priemonėse (mechanizmuose) (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau – Akcizų įstatymas) 57 straipsnio 1 punktas ir 59 straipsnio 1 dalis)

 

41

 

Gamtinės dujos, virtualiame prekybos taške pirktos ar kitaip įgytos naudoti kaip variklių degalai

 

952

 

23,6

 

Gamtinės dujos, kurių tiekimas vyksta gamtinių dujų perdavimo sistemos virtualiame prekybos taške, kuriame prekiaujama gamtinėmis dujomis (toliau – virtualus prekybos taškas), pirktos ar kitaip įgytos naudoti kaip variklių degalai ne transporto priemonėse (mechanizmuose) (Akcizų įstatymo 57 straipsnio 2 punktas ir 59 straipsnio 1 dalis)

 

42

 

Gamtinės dujos, sunaudotos kaip variklių degalai

 

952

 

23,6

 

Gamtinės dujos, sunaudotos kaip variklių degalai ne transporto priemonėse (mechanizmuose) (Akcizų įstatymo 57 straipsnio 3 punktas ir 59 straipsnio 1 dalis)

 

43

 

Gamtinės dujos, ne virtualiame prekybos taške parduotos ar kitaip perduotos naudoti kaip šildymui skirtas kuras

 

955

 

1,08

 

Gamtinės dujos, kurių tiekimas vyksta ne virtualiame prekybos taške, parduotos ar kitaip perduotos naudoti kaip šildymui skirtas kuras (Akcizų įstatymo 57 straipsnio 1 punktas ir 59 straipsnio 2 dalis)

 

44

 

Gamtinės dujos, ne virtualiame prekybos taške parduotos ar kitaip perduotos naudoti verslo reikmėms kaip šildymui skirtas kuras

 

956

 

0,54

 

Gamtinės dujos, kurių tiekimas vyksta ne virtualiame prekybos taške, parduotos ar kitaip perduotos naudoti verslo reikmėms kaip šildymui skirtas kuras (Akcizų įstatymo 57 straipsnio 1 punktas ir 59 straipsnio 3 dalis)

 

45

 

Gamtinės dujos, virtualiame prekybos taške pirktos ar kitaip įgytos naudoti kaip šildymui skirtas kuras

 

955

 

1,08

 

Gamtinės dujos, kurių tiekimas vyksta virtualiame prekybos taške, pirktos ar kitaip įgytos naudoti kaip šildymui skirtas kuras (Akcizų įstatymo 57 straipsnio 2 punktas ir 59 straipsnio 2 dalis)

 

46

 

Gamtinės dujos, virtualiame prekybos taške pirktos ar kitaip įgytos naudoti verslo reikmėms kaip šildymui skirtas kuras

 

956

 

0,54

 

Gamtinės dujos, kurių tiekimas vyksta virtualiame prekybos taške, pirktos ar kitaip įgytos naudoti verslo reikmėms kaip šildymui skirtas kuras (Akcizų įstatymo 57 straipsnio 2 punktas ir 59 straipsnio 3 dalis)

 

47

 

Gamtinės dujos, sunaudotos kaip šildymui skirtas kuras

 

955

 

1,08

 

Gamtinės dujos, sunaudotos kaip šildymui skirtas kuras (Akcizų įstatymo 57 straipsnio 3 punktas ir 59 straipsnio 2 dalis)

 

48

 

Gamtinės dujos, sunaudotos verslo reikmėms kaip šildymui skirtas kuras

 

956

 

0,54

 

Gamtinės dujos, sunaudotos verslo reikmėms kaip šildymui skirtas kuras (Akcizų įstatymo 57 straipsnio 3 punktas ir 59 straipsnio 3 dalis)

 

50

 

Kiti atvejai, kai atsiranda prievolė mokėti akcizus už gamtines dujas

 

952, 955, 956

 

23,6; 1,08; 0,54

 

Kiti atvejai, kai atsiranda prievolė mokėti akcizus

 

______________

Papildyta priedu:

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-112, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20390

 

 

Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A

formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių

4 priedas

 

ASMENS AKCIZŲ DEKLARACIJOS FR0630A FORMOS PRIEDE FR0630Z NURODOMŲ AKCIZŲ APSKAIČIAVIMO SUDEDAMŲJŲ DALIŲ KODŲ IR AKCIZŲ TARIFŲ PAAIŠKINIMŲ LENTELĖ

 

Akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių kodas

Akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių pavadinimas

Tarifinių grupių pasirinkimo ir akcizų tarifų taikymo pagal akcizų apskaičiavimo sudedamąsias dalis paaiškinimai

80

Elektroninių cigarečių skystis, verslo reikmėms gautas iš kitos valstybės narės

Iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės verslo reikmėms gaunamas elektroninių cigarečių skystis (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau ‒ Akcizų įstatymas) 61 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

81

Elektroninių cigarečių skystis, verslo reikmėms pagamintas Lietuvoje

Lietuvos Respublikoje verslo reikmėms pagamintas elektroninių cigarečių skystis (Akcizų įstatymo 61 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

82

Elektroninių cigarečių skystis, verslo reikmėms įsigytas Lietuvoje

Lietuvos Respublikoje verslo reikmėms įsigyjamas elektroninių cigarečių skystis (Akcizų įstatymo 65 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

83

Inventorizuotas elektroninių cigarečių skystis

2019 m. kovo 1 d. inventorizuotas nuosavybės teise priklausantis elektroninių cigarečių skystis, už kurį atsiranda prievolė mokėti akcizus (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 30, 31 straipsnių, II ir III skyrių pakeitimo įstatymo 9 straipsnio 4 dalis).

84

Kiti atvejai, kai atsiranda prievolė mokėti akcizus

Kiti atvejai, kai atsiranda prievolė mokėti akcizus už elektroninių cigarečių skystį.

85

Elektroninių cigarečių skystis, išgabentas į kitą valstybę narę arba eksportuotas

Elektroninių cigarečių skystis, išgabentas į kitą Europos Sąjungos valstybę narę (Akcizų įstatymo 64 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Apskaičiuota akcizų suma nurodoma su minuso ženklu.

Elektroninių cigarečių skystis, eksportuotas arba iš specialių prekybos vietų, esančių tarptautiniame jūrų ar oro uoste, patiektas išvykstantiems į trečiąsias teritorijas ar trečiąsias valstybes keleiviams, taip pat patiektas reiso metu keleiviams, oro ar jūrų transportu vykstantiems į paskirties tašką už Europos Sąjungos teritorijos (Akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Apskaičiuota akcizų suma nurodoma su minuso ženklu.

86

Elektroninių cigarečių skystis, panaudotas bandymams / tyrimams

Elektroninių cigarečių skystis, panaudotas būtiniems bandymams gamybos metu atlikti, teisės aktų nustatytiems privalomiems tyrimams, kai elektroninių cigarečių skysčio pavyzdžiai paimami tam įgaliotų institucijų, taip pat elektroninių cigarečių skystis, skirtas moksliniams tyrimams (Akcizų įstatymo 64 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Apskaičiuota akcizų suma nurodoma su minuso ženklu.

87

Elektroninių cigarečių skystis, sunaudotas kitam elektroninių cigarečių skysčiui gaminti

Sunaudotas elektroninių cigarečių skystis kitam elektroninių cigarečių skysčiui gaminti (įskaitant skiedimą ir (ar) maišymą). Šis kodas naudojamas tik kartu su 81 kodu. Apskaičiuota akcizų suma nurodoma su minuso ženklu.

88

Per ataskaitinį laikotarpį prievolė mokėti akcizus už elektroninių cigarečių skystį neatsirado

Per ataskaitinį laikotarpį prievolė mokėti akcizus už elektroninių cigarečių skystį neatsirado.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-75, 2019-10-24, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16887

 

 

Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A

formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių

5 priedas

 

 

ASMENS AKCIZŲ DEKLARACIJOS FR0630A FORMOS PRIEDE FR0630T NURODOMŲ AKCIZŲ APSKAIČIAVIMO SUDEDAMŲJŲ DALIŲ KODŲ IR AKCIZŲ TARIFŲ PAAIŠKINIMŲ LENTELĖ

 

Akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių kodas

Akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių pavadinimas

Tarifinės grupės kodas

Tarifinių grupių pasirinkimo ir akcizų tarifų taikymo pagal akcizų apskaičiavimo sudedamąsias dalis paaiškinimai

70

Produktai, kuriems AMLAR panaikintas pažeidžiant reikalavimus

350

Kaitinamojo tabako produktai, kuriems akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas panaikintas, pažeidžiant teisės aktų nustatytus reikalavimus (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau ‒ Akcizų įstatymas) 61 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

71

Produktai, nepristatyti į paskirties vietą

350

Kaitinamojo tabako produktai, kurie dėl Lietuvos Respublikoje įvykusių ar nustatytų gabenimo, pažeidimų nepristatyti į paskirties vietą (Akcizų įstatymo 61 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

72

Produktai, panaudoti kitiems tikslams

350

Kaitinamojo tabako produktai, kurie buvo įsigyti ar importuoti be akcizų Akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatytiems tikslams, tačiau Lietuvos Respublikoje panaudoti kitiems tikslams (Akcizų įstatymo 61 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

73

Produktai, gauti iš kitos valstybės narės

350, 390

Kaitinamojo tabako produktai, gauti iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės (išskyrus kaitinamojo tabako produktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka nugabentus į Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlį) (Akcizų įstatymo 61 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

Neapdorotas tabakas, gautas iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės (Akcizų įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

74

Produktai, pagaminti ne akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje

350, 390

Kaitinamojo tabako produktai, pagaminti (įskaitant neteisėtai pagamintus) Lietuvos Respublikoje ne akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje (Akcizų įstatymo 61 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

Neapdorotas tabakas, pagamintas Lietuvos Respublikoje (Akcizų įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

75

Laikomi banderolėmis nepaženklinti produktai

350

Laikomi specialiais ženklais – banderolėmis – nepaženklinti kaitinamojo tabako produktai, kurie Akcizų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka turi būti paženklinti banderolėmis (Akcizų įstatymo 61 straipsnio 1 dalies 7 punktas).

76

Inventorizuoti produktai

350, 390

2019 m. kovo 1 d. inventorizuoti nuosavybės teise priklausantys kaitinamojo tabako produktai, už kuriuos akcizai nesumokėti (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 30, 31 straipsnių, II ir III skyrių pakeitimo įstatymo 9 straipsnio 5 dalis).

2019 m. lapkričio 1 d. inventorizuotas nuosavybės teise priklausantis neapdorotas tabakas, už kurį atsiranda prievolė mokėti akcizus (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 4 ir 70 straipsnių ir II skyriaus pakeitimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalis).

77

Kiti atvejai, kai atsiranda prievolė mokėti akcizus

350, 390

Kiti atvejai, kai atsiranda prievolė mokėti akcizus už kaitinamojo tabako produktus arba neapdorotą tabaką.

78

Per ataskaitinį laikotarpį prievolė mokėti akcizus už produktus neatsirado

350

Per ataskaitinį laikotarpį prievolė mokėti akcizus už kaitinamojo tabako produktus neatsirado.

______________

 

TAR pastaba. 5 priedas galioja teikiant Asmens akcizų deklaracijos FR0630A formą ir jos priedus už mokestinius laikotarpius, prasidėsiančius nuo 2019-11-01.

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-75, 2019-10-24, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16887

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Akcizų deklaracijos FR0630 forma pagal įsakymą Nr. VA-16

Papildyta priedu:

Nr. VA-4, 2014-01-23, paskelbta TAR 2014-01-24, i. k. 2014-00504

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

Akcizų deklaracijos FR0630A forma pagal įsakymą Nr. VA-16

Papildyta priedu:

Nr. VA-4, 2014-01-23, paskelbta TAR 2014-01-24, i. k. 2014-00504

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Nr. VA-6, 2016-01-13, paskelbta TAR 2016-01-14, i. k. 2016-00593

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-75, 2005-10-29, Žin., 2005, Nr. 132-4780 (2005-11-08), i. k. 1052055ISAK000VA-75

Dėl kai kurių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-75, 2006-10-05, Žin., 2006, Nr. 110-4193 (2006-10-14), i. k. 1062055ISAK000VA-75

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 "Dėl Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formų, jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-8, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 16-615 (2007-02-06), i. k. 1072055ISAK0000VA-8

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 "Dėl akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formų, jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-48, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 71-2821 (2007-06-28), i. k. 1072055ISAK000VA-48

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 "Dėl Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formų, jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-83, 2007-12-22, Žin., 2007, Nr. 139-5740 (2007-12-29), i. k. 1072055ISAK000VA-83

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr.  VA-106 "Dėl Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formų, jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-3, 2009-01-09, Žin., 2009, Nr. 5-149 (2009-01-15), i. k. 1092055ISAK0000VA-3

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 106 "Dėl Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formų, jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-15, 2010-02-05, Žin., 2010, Nr. 17-815 (2010-02-09), i. k. 1102055ISAK000VA-15

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 "Dėl Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formų, jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-68, 2010-05-31, Žin., 2010, Nr. 66-3325 (2010-06-08); Žin., 2010, Nr. 68-0 (2010-06-12), i. k. 1102055ISAK000VA-68

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 "Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-20, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 16-790 (2011-02-08), i. k. 1112055ISAK000VA-20

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 "Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-8, 2012-01-31, Žin., 2012, Nr. 17-791 (2012-02-07), i. k. 1122055ISAK0000VA-8

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 "Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-20, 2013-03-13, Žin., 2013, Nr. 29-1435 (2013-03-20), i. k. 1132055ISAK000VA-20

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 "Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630a formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-4, 2014-01-23, paskelbta TAR 2014-01-24, i. k. 2014-00504

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 „Dėl akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-51, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09463

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr.VA-106 „Dėl akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-181, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19421

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-93, 2015-10-29, paskelbta TAR 2015-10-29, i. k. 2015-17059

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-2, 2016-01-04, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00054

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-6, 2016-01-13, paskelbta TAR 2016-01-14, i. k. 2016-00593

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-82, 2016-06-10, paskelbta TAR 2016-06-13, i. k. 2016-16344

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-75, 2017-09-22, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15012

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 „Dėl akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

20.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-112, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20390

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

21.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-16, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02542

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

22.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-75, 2019-10-24, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16887

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo