Suvestinė redakcija nuo 2020-07-29

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 84-3068, i. k. 104110MISAK00B1-509

 

Nauja redakcija nuo 2020-07-29:

Nr. B1-538, 2020-07-27, paskelbta TAR 2020-07-28, i. k. 2020-16508

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gegužės 19 d. Nr. B1-509

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 9.1.3 ir 9.4 papunkčiais,

t virtinu pridedamas formas:

1. Gyvūninio produkto, žaliavos veterinarijos pažymėjimo blanko (forma Nr. 12);

2. Veterinarijos sertifikato Nr. B blanko (formatas A4);

3. Veterinarijos sertifikato Nr. A blanko (formatas A3);

4. Veterinarijos sertifikato Nr. tęsinio blanko (formatas A4).

 

 

 

DIREKTORIAUS PIRMASIS PAVADUOTOJAS

L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS                                                                 DARIUS REMEIKA

 

Forma. Neteko galios nuo 2006-03-22

Formos naikinimas:

Nr. B1-207, 2006-03-16, Žin. 2006, Nr. 31-1102 (2006-03-21), i. k. 106110MISAK00B1-207

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2004 m. gegužės 19 d.

įsakymu Nr. B1-509

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2020 m. liepos 27 d.

įsakymo Nr. B1-538 redakcija)

 

 

 

GYVŪNINIO PRODUKTO,

ŽALIAVOS VETERINARIJOS

PAŽYMĖJIMAS Nr.

 

 

 

 

.................................................

(ūkio subjekto  pavadinimas)

 

 

0000000

SERIJA XX

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

______________________

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2004 m. gegužės 19 d.

įsakymu Nr. B1-509

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2020 m. liepos 27 d.

įsakymo Nr. B1-538 redakcija)

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2004 m. gegužės 19 d.

įsakymu Nr. B1-509

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2020 m. liepos 27 d.

įsakymo Nr. B1-538 redakcija)

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2020 m. liepos 27 d.

įsakymu Nr. B1-538

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VETERINARIJOS SERTIFIKATO Nr.                TĘSINYS SERIJA XX 000000


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


__________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-207, 2006-03-16, Žin., 2006, Nr. 31-1102 (2006-03-21), i. k. 106110MISAK00B1-207

Dėl Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraščio ir leidimo paskersti gyvūną skerdykloje formų patvirtinimo

 

2.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-538, 2020-07-27, paskelbta TAR 2020-07-28, i. k. 2020-16508

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. B1-509 „Dėl formų patvirtinimo“ pakeitimo