Suvestinė redakcija nuo 2018-05-16 iki 2020-03-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 83-3028, i. k. 104301MISAK00D1-262

 

Nauja redakcija nuo 2014-01-18:

Nr. D1-999, 2013-12-31, paskelbta TAR 2014-01-17, i. k. 2014-00274

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. gegužės 7 d. Nr. D1-262

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2013, Nr. 76-3824) 25 straipsnio 4 dalies, 23 straipsnio 3 dalies ir 30 straipsnio 5 dalies nuostatomis,

T v i r t i n u Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2004 m. gegužės 7 d.

įsakymu Nr. D1-262

(Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo

Nr. D1-999 redakcija)  

 

TERITORIJŲ PLANAVIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja teritorijų planavimo dokumentų teritorijų planavimo sąlygų (toliau – planavimo sąlygos) išdavimo tvarką.

2. Tvarkos aprašas privalomas teritorijų planavimo organizatoriams (toliau – planavimo organizatoriai), teritorijų planavimo dokumentų rengėjams, planavimo sąlygas išduodančioms, teritorijų planavimo dokumentus derinančioms, teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioms institucijoms.

3. Tvarkos apraše vartojamos pagrindinės sąvokos yra pateiktos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2013, Nr. 76-3824).

 

II. BENDROJI TERITORIJŲ PLANAVIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

4. Planavimo organizatorius parengia planavimo sąlygas (2 priedas) ir raštu pateikia prašymus (1 priedas) kitoms institucijoms, kad šios pagal kompetenciją pateiktų planavimo sąlygas (2 priedas).

5. Planavimo sąlygas išduodanti institucija planavimo sąlygas išduoda teritorijų planavimo dokumento rengėjui vadovaudamasi:

5. 1. institucijos kompetencija;

5. 2. planuojamoje teritorijoje galiojančiais ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre įregistruotais teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, patvirtintomis vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programų, strateginės veiklos planų ir kitų strateginio planavimo dokumentų nuostatomis, darančiomis įtaką numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento sprendiniams ir įvertinus planuojamoje teritorijoje išduotas kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo planavimo sąlygas;

5. 3. įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reikalavimais, nustatančiais planuojamos teritorijos naudojimo apribojimus;

5. 4. įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atitinkamą planuojamą veiklą.

6. Jeigu planavimo sąlygos per nustatytą terminą nebuvo išduotos ir planavimo organizatoriui nepranešta apie neišdavimo priežastis, planavimo organizatorius turi teisę pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (Žin., 2013, Nr. 76-3848) 4 straipsnio 1 dalies 1 punktu gali kreiptis į valstybinės priežiūros instituciją su skundu dėl teritorijų planavimo proceso parengiamuoju etapu atliekamų procedūrų atitikties teritorijų planavimą reglamentuojantiems teisės aktams.

7. Planavimo sąlygų reikalavimai turi būti konkretūs, tiesiogiai susieti su planuojama teritorija, jos ypatumais ir ribomis, teritorijų planavimo tikslais ir teritorijų planavimo dokumento uždaviniais, parengti atsižvelgiant į gretimybes ir trečiųjų asmenų pagrįstų teisių apsaugą ir įvertinantys planuojamoje teritorijoje išduotas kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo planavimo sąlygas. Planavimo sąlygose išvardijami konkretūs teisės aktų reikalavimai, teritorijų planavimo dokumentų sprendinius atitinkantys reikalavimai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiamas teritorijų planavimo dokumentas.

8. Išduotos bendrųjų planų, specialiojo teritorijų  planavimo dokumentų ir valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų planavimo sąlygos galioja viso teritorijų planavimo proceso metu ir, kol neprieštarauja teisės aktams ir teritorijų planavimo dokumentams,  bet ne ilgiau kaip 5 metus. Detaliojo plano planavimo sąlygos galioja viso teritorijų planavimo proceso metu  ir, kol neprieštarauja teisės aktams ir teritorijų planavimo dokumentams, bet ne ilgiau kaip 3 metus. Jei teritorijų planavimo procesas tęsiamas, planavimo sąlygų galiojimo terminą pagal motyvuotą planavimo organizatoriaus prašymą teritorijų planavimo procesui pabaigti motyvuotu sprendimu gali pratęsti planavimo sąlygas išdavusios institucijos (išskyrus Tvarkos aprašo 10 ir 11 punktuose nurodytus atvejus). Planavimo sąlygų galiojimo terminas gali būti pratęsiamas ne daugiau kaip 2 kartus ir kiekvieną kartą ne ilgesniam kaip 2 metų terminui. Likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki planavimo sąlygų galiojimo pabaigos, planavimo organizatorius raštu kreipiasi į planavimo sąlygas išdavusią instituciją dėl planavimo sąlygų galiojimo termino pratęsimo. Planavimo sąlygas išdavusi institucija pagal teritorijų planavimo tikslus ir teritorijų planavimo dokumento uždavinius raštu kreipiasi į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse, Tvarkos apraše ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas dėl planavimo sąlygų galiojimo termino pratęsimo. Išnagrinėjusi planavimo organizatoriaus prašymą kartu su pateikta informacija apie įvykusius planuojamos teritorijos ir jos gretimybių teritorijų planavimo ir statybos pokyčius ir priėmusi motyvuotą sprendimą dėl planavimo sąlygų galiojimo termino pratęsimo, planavimo sąlygas išdavusi institucija per 10 darbo dienų pratęsia planavimo sąlygų galiojimo terminą arba išduoda naujas planavimo sąlygas.

Kai planavimo sąlygų galiojimo terminas Tvarkos aprašo nustatyta tvarka nebuvo pratęstas ir baigėsi teritorijų planavimo proceso parengiamajame ar rengimo etape, teritorijų planavimo procesas negali būti tęsiamas. Planavimo organizatorius turi teisę pradėti teritorijų planavimo procesą iš naujo Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.

Kai planavimo sąlygų galiojimo terminas Tvarkos aprašo nustatyta tvarka nebuvo pratęstas ir baigėsi teritorijų planavimo proceso baigiamajame etape (kai nesikeičia teritorijų planavimo dokumento uždaviniai), planavimo sąlygas išduodanti institucija Teritorijų planavimo įstatyme nustatytais terminais nuo planavimo organizatoriaus motyvuoto prašymo institucijoje gavimo dienos išduoda arba motyvuotai atsisako išduoti planavimo sąlygas. Planavimo sąlygos išduodamos ne ilgesniam kaip 2 metų terminui, kuriam pasibaigus planavimo procesas negali būti tęsiamas. Išdavus naujas planavimo sąlygas, turi būti kartojamos teritorijų planavimo dokumentų viešinimo, derinimo ir tikrinimo procedūros.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-907, 2017-11-07, paskelbta TAR 2017-11-07, i. k. 2017-17553

Nr.  D1-392, 2018-05-14, paskelbta TAR 2018-05-15, i. k. 2018-07771

 

9. Jei numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento (išskyrus valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų) uždaviniai prieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, planavimo sąlygos neišduodamos. Planavimo organizatoriui pateikiamas motyvuotas atsakymas, nurodant konkrečius teisės aktų straipsnius ir nuostatas ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, draudžiančius numatomą veiklą, taip pat nurodant planuojamoje teritorijoje išduotas kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo planavimo sąlygas, kurias įgyvendinus rengiamais teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, planuojama veikla taptų negalima.

10. Planavimo sąlygos turi būti keičiamos naujomis planavimo sąlygas išdavusios institucijos iniciatyva apie tai informavus planavimo organizatorių Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, kai:

10. 1. planuojamoje teritorijoje įsigalioja parengti nauji teritorijų planavimo dokumentai ir jų sprendiniai turi įtakos rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniams (ši nuostata netaikoma, kai teritorijų planavimo dokumentas patvirtintas ir teikiamas registruoti teritorijų planavimo registre);

10. 2. įsigalioja patvirtinti nauji teisės aktai, darantys įtaką rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniams (ši nuostata netaikoma, kai teritorijų planavimo dokumentas patvirtintas ir teikiamas registruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre).

11. Planavimo sąlygos turi būti keičiamos naujomis planavimo organizatoriaus iniciatyva, kai teritorijų planavimo proceso metu keičiasi teritorijų planavimo dokumento uždaviniai.

12. Planavimo sąlygų išdavimo klaidų ištaisymo procedūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945;  2006, Nr. 77-2975) 35 straipsnio nustatyta tvarka.

13. Atitinkamos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės reglamentuoja planavimo sąlygų išdavimo tvarką, kiek jos neprieštarauja Tvarkos aprašui ir įstatymams. Jei atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nėra nustatytų prašymų ir planavimo sąlygų formų, naudojamos Tvarkos aprašo 1 ir 2 priedų formos.

14. Už planavimo sąlygų atitiktį įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams, taip pat planuojamoje teritorijoje išduotoms kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo planavimo sąlygoms pagal kompetenciją atsako juos išdavusios institucijos.

 

III. TERITORIJŲ PLANAVIMO SĄLYGOS KOMPLEKSINIO AR SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

 

15. Valstybės teritorijos bendrojo plano, valstybės teritorijos dalies bendrojo plano, savivaldybės bendrojo plano, savivaldybės dalies bendrojo plano ir detaliojo plano planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo pagal nustatytus teritorijų planavimo tikslus ir teritorijų planavimo dokumento uždavinius raštu pateikia prašymus (1 priedas) aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytoms institucijoms, kad šios per Teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje nurodytą terminą nuo prašymo gavimo dienos išduotų planavimo sąlygas (2 priedas).

16. Valstybės teritorijos specialiojo teritorijų planavimo dokumento, valstybės teritorijos dalies specialiojo teritorijų planavimo dokumento, savivaldybės specialiojo teritorijų planavimo dokumento ir savivaldybės dalies specialiojo teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo pagal nustatytus teritorijų planavimo tikslus ir teritorijų planavimo dokumento uždavinius raštu pateikia prašymus planavimo sąlygas išduodančioms institucijoms, nurodytoms atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse, kad šios per Teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 5 dalyje nurodytą terminą nuo prašymo gavimo dienos išduotų planavimo sąlygas.

 

IV. TERITORIJŲ PLANAVIMO SĄLYGOS VALSTYBEI SVARBAUS PROJEKTO teritorijų planavimo dokumentui (RENGIAMAM KAIP KOMPLEKSINIO AR SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI) RENGTI

 

17. Valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento, rengiamo kaip kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas planavimo organizatorius – Vyriausybės įgaliota institucija ar Seimo paskirta valstybės institucija, atsižvelgdama į teritorijų planavimo tikslus ir teritorijų planavimo dokumento uždavinius, raštu pateikia prašymus (1 priedas) visoms ministerijoms ir institucijoms, nurodytoms aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse bei savivaldybių, į kurias patenka planuojamos teritorijos, administracijos direktoriams, kad šie per Teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nurodytą terminą nuo planavimo organizatoriaus prašymo institucijoje gavimo dienos išduotų planavimo sąlygas (2 priedas).

18. Valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento, rengiamo kaip specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, planavimo organizatorius – Vyriausybės įgaliota institucija ar Seimo paskirta valstybės institucija, atsižvelgdama į teritorijų planavimo tikslus ir teritorijų planavimo dokumento uždavinius, raštu pateikia prašymus (1 priedas) visoms ministerijoms ir institucijoms, nurodytoms atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse, bei savivaldybių, į kurias patenka planuojamos teritorijos, administracijos direktoriams, kad šie per Teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nurodytą terminą nuo planavimo organizatoriaus prašymo institucijoje gavimo dienos išduotų planavimo sąlygas (2 priedas).

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros institucijos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka pagal kompetenciją tikrina, ar planavimo sąlygos išduotos teisės aktų nustatyta tvarka ir ar jų turinys atitinka teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

20. Ginčus, kilusius tarp planavimo sąlygas išdavusių institucijų ir (ar) planavimo organizatoriaus, nagrinėja valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos. Kitus ginčus ir žalos atlyginimo klausimus sprendžia teismas.

____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-470, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 112-4293 (2006-10-21), i. k. 106301MISAK00D1-470

Nr. D1-733, 2009-12-02, Žin., 2009, Nr. 145-6460 (2009-12-08), i. k. 109301MISAK00D1-733

Nr. D1-999, 2013-12-31, paskelbta TAR 2014-01-17, i. k. 2014-00274

 

 

Teritorijų planavimo sąlygų

išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo

Nr. D1-999 redakcija)  

________________________________________________________________________________

(Teritorijų planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo

______________________________________________________________________________________________________________________

Vyriausybės įgaliotas viešojo administravimo subjektas, savivaldybės administracijos direktorius, įstatymų nustatyti asmenys,           

_______________________________________________________________________________

juridinio asmens, institucijos pavadinimas, adresas, tel./faksas)

 

______________________________________

(Teritorijų planavimo sąlygų išdavėjui

______________________________________

viešojo administravimo subjekto, juridinio asmens,

institucijos pavadinimas, adresas, el. p., tel./faksas)

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI TERITORIJŲ PLANAVIMO SĄLYGAS

 

______________________ Nr. ________

(data)

 

1. Tikslus numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:

______________________________________________________________________________

2. Teritorijų planavimo dokumento lygmuo:

______________________________________________________________________________

(valstybės, savivaldybės, vietovės)

3. Teritorijų planavimo dokumento rūšis:

_______________________________________________________________________________

(kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas: valstybės teritorijos bendrasis planas, valstybės teritorijos dalies bendrasis planas, savivaldybės

bendrasis planas, savivaldybės dalies bendrasis planas, detalusis planas ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentas: valstybės teritorijos

specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, valstybės teritorijos dalies specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės specialiojo

teritorijų planavimo dokumentas ar savivaldybės dalies specialiojo teritorijų planavimo dokumentas)

4. Planuojama teritorija: _________________________________________________________

(preliminarus teritorijos plotas, ha)

5. Teritorijų planavimo organizavimo pagrindas:

_____________________________________________________________________________

(Vyriausybės nutarimas, sprendimas, įsakymas, data, reg. Nr.)

6. Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:

______________________________________________________________________________

7. Priedai:

1) planuojamos teritorijos situacijos schema ar planuojamos teritorijos topografinis planas su preliminariomis planuojamos teritorijos ribomis;

2)________________________________________________________________________;

3)________________________________________________________________________

8.______________________            ________________                 __________________

(teritorijų planavimo organizatoriaus                            (parašas)                                              (vardas ir pavardė)

ar jo įgalioto asmens pareigos)

 

Pastaba: Jei teritorijų planavimo dokumentas rengiamas valstybei svarbiam projektui, tai nurodoma 1 punkte.

 

_____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-999, 2013-12-31, paskelbta TAR 2014-01-17, i. k. 2014-00274

 

 

Teritorijų planavimo sąlygų

išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo

Nr. D1-999 redakcija)  

 

 

TVIRTINU

___________________________________

(parašas)

___________________________________

(viešojo administravimo subjekto, juridinio asmens, institucijos

____________________________________________________

atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos)

____________________________________

(data)

 

____________________________________________________________

(Teritorijų planavimo sąlygų išdavėjas

____________________________________________________________

viešojo administravimo subjektas, juridinio asmens, institucijos pavadinimas, adresas, el. p., tel./faksas)

 

 

______________________________________

(Teritorijų planavimo organizatorius

______________________________________

Vyriausybės įgaliotas viešojo administravimo subjektas,

savivaldybės administracijos direktorius, įstatymų nustatyti asmenys,

______________________________________

juridinio asmens, institucijos pavadinimas, adresas, el. p., tel./faksas)

 

 

TERITORIJŲ PLANAVIMO SĄLYGOS

 

 

__________________________ Nr. ________

(data)

 

1. Tikslus numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:

_____________________________________________________________________________

 

2. Teritorijų planavimo dokumento lygmuo:

______________________________________________________________________________

(valstybės, savivaldybės, vietovės)

3. Teritorijų planavimo dokumento rūšis:

_______________________________________________________________________________

(kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas: valstybės teritorijos bendrasis planas, valstybės teritorijos dalies bendrasis planas, savivaldybės

bendrasis planas, savivaldybės dalies bendrasis planas, detalusis planas ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentas: valstybės teritorijos

specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, valstybės teritorijos dalies specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės specialiojo

teritorijų planavimo dokumentas ar savivaldybės dalies specialiojo teritorijų planavimo dokumentas)

4. Planuojama teritorija: __________________________________________________________

(preliminarus teritorijos plotas, ha)

______________________________________________________________________________

 

5. Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:

______________________________________________________________________________

 

6. Planuojamai teritorijai taikomi aukštesnio ir atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentai, vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės veiklos planai ir kiti strateginiai dokumentai:

1) bendrieji planai: ___________________________________________________________

 (dokumento pavadinimas, data, reg. Nr.)

2) specialiojo teritorijų planavimo dokumentai:

________________________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, data, reg. Nr.)

3) planuojamai teritorijai taikomos vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės veiklos planai ir kiti strateginio planavimo dokumentai:

________________________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, data, reg. Nr.)

 

7. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, kurių sprendiniai integruojami:

________________________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, data, reg. Nr.)

8. Kitos teritorijų planavimo sąlygos:

1) _______________________________________________________________________;

2) _______________________________________________________________________;

3) ________________________________________________________________________

9. Planuojamai teritorijai išduotos kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo teritorijų planavimo sąlygos:

1) ________________________________________________________________________;

2) ________________________________________________________________________;

3) _________________________________________________________________________

10. __________________________                  ________________            __________________

(Teritorijų planavimo sąlygas                                                 (parašas)                                                   (vardas ir pavardė)

parengusio asmens pareigos)

 

11. Teritorijų planavimo sąlygos galioja: _______________________________________________

(nurodomas teritorijų planavimo sąlygų galiojimo terminas)

 

Pastabos:

1. Jei teritorijų planavimo dokumentas rengiamas valstybei svarbiam projektui, tai nurodoma 1 punkte.

2. Teritorijų planavimo sąlygos surašomos trimis egzemplioriais, kurių vienas lieka teritorijų planavimo sąlygas išdavusioje institucijoje.

 

_____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-675, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5072 (2012-08-25), i. k. 112301MISAK00D1-675

Nr. D1-999, 2013-12-31, paskelbta TAR 2014-01-17, i. k. 2014-00274

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-470, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 112-4293 (2006-10-21), i. k. 106301MISAK00D1-470

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 "Dėl Teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų parengimo ir išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-293, 2008-05-30, Žin., 2008, Nr. 71-2754 (2008-06-21), i. k. 108301MISAK00D1-293

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 "Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-525, 2008-10-09, Žin., 2008, Nr. 120-4570 (2008-10-18), i. k. 108301MISAK00D1-525

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 "Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-733, 2009-12-02, Žin., 2009, Nr. 145-6460 (2009-12-08), i. k. 109301MISAK00D1-733

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 "Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-811, 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 117-5986 (2010-10-02), i. k. 110301MISAK00D1-811

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 "Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-282, 2011-04-05, Žin., 2011, Nr. 43-2046 (2011-04-12), i. k. 111301MISAK00D1-282

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 "Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-675, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5072 (2012-08-25), i. k. 112301MISAK00D1-675

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 "Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-943, 2012-11-19, Žin., 2012, Nr. 135-6937 (2012-11-22), i. k. 112301MISAK00D1-943

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 "Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-999, 2013-12-31, paskelbta TAR 2014-01-17, i. k. 2014-00274

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 „Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-907, 2017-11-07, paskelbta TAR 2017-11-07, i. k. 2017-17553

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 „Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr.  D1-392, 2018-05-14, paskelbta TAR 2018-05-15, i. k. 2018-07771

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 „Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo