Suvestinė redakcija nuo 2013-03-03 iki 2014-12-18

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 77-2685, i. k. 1042330ISAK003D-243

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ APSKAITOS

 

2004 m. balandžio 29 d. Nr. 3D-243

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877) 9 straipsniu ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo (Žin., 1994, Nr. 102-2049; 2004, Nr. 4-24) 4 straipsniu:

1. Tvirtinu Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisykles (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 11 d. įsakymą Nr. 153 „Dėl melioruotos žemės ir melioracijos įrenginių apskaitos tvarkos“;

2.2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. spalio 1 d. įsakymą Nr. 3D-409 „Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. 153 „Dėl melioruotos žemės ir melioracijos įrenginių apskaitos tvarkos“ pakeitimo ir komisijos sudarymo“.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                     JERONIMAS KRAUJELIS

 

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos

2004 m. balandžio 28 d. raštu Nr. (4)-SD-356


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-243

 

MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ APSKAITOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaita yra sudėtinė žemės informacinės sistemos (toliau – ŽIS) dalis ir apima visumą žinių apie teisinę, geografinę ir ūkinę melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklę. Šios taisyklės nustato duomenų apie valstybinę bei privačią melioruotą žemę, melioracijos statinius, jų vertę, nusidėvėjimą bei būklę rinkimo, kaupimo, apdorojimo, sisteminimo, saugojimo ir panaudojimo tvarką.

2. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos objektas yra Lietuvos Respublikos valstybinė ir privati melioruota žemė ir joje esantys melioracijos statiniai. Apskaita tvarkoma pagal kadastro vietoves.

3. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos pirminiai duomenys – kadastro vietovių melioruotos žemės pasų (1992 m. sausio 1 d. būklė) duomenys apie nusausintą plotą, melioracijos statinių kiekį, jų įsigijimo vertę, nusidėvėjimą, melioruotų plotų grafinė medžiaga (melioracijos projektai M1:2000 bei pagal MelGis technologijas parengti melioracijos projektinės medžiagos planai M1:2000 ir kadastro vietovių melioruotos žemės planai M1:10 000 su melioracijos projektų ribomis, melioracinės būklės ir užmirkimo duomenimis).

4. Pakeitimai melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitoje daromi remiantis melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktais, nurašymo aktais, o perdavus melioracijos statinius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka fiziniams ar juridiniams asmenims – jų perdavimo-priėmimo aktais. Duomenys apie melioruotos žemės ploto pasikeitimus derinami su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniais skyriais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-144, 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 23-1141 (2013-03-02), i. k. 1132330ISAK003D-144

 

5. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos pirminius duomenis formuoja ir saugo institucijos, patikėjimo teise valdančios ir naudojančios valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius – savivaldybės.

6. VĮ Valstybės žemės fondas, kaip šalies ŽIS tvarkytojas, vykdo melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkytojo bei centrinio melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banko funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-144, 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 23-1141 (2013-03-02), i. k. 1132330ISAK003D-144

 

7. Žemės ūkio ministerija koordinuoja melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkymą, metodiškai vadovauja apskaitos programinės įrangos kūrimui, tobulinimui bei kompiuterizuotų darbo vietų kūrimui savivaldybėse, teikia joms metodinę paramą melioruotų žemių ir melioracijos statinių apskaitos tvarkymo klausimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-144, 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 23-1141 (2013-03-02), i. k. 1132330ISAK003D-144

 

8. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenys, reikalingi valstybės valdžios ir valdymo institucijoms jų tiesioginėms funkcijoms atlikti, valstybės registrams, savivaldybėms, melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams apie jų žemėje esančius melioracijos statinius, teikiami nemokamai.

 

II. MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ APSKAITOS DUOMENŲ BAZĖS FORMAVIMAS

 

9. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų bazė formuojama geografinių informacinių sistemų (toliau – GIS) principu. Grafiniai duomenys aprašomi pagal Integruotos geoinformacinės sistemos (InGis) geoduomenų specifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministro ir Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 46/32 (Žin., 2000, Nr. 36-1019), kurioje nurodyti duomenų pasikeitimo, saugojimo formatai, geoobjektų kodavimas, raktai į valstybinių kadastrų ir registrų duomenų bazes, ir InGis specifikacijos pagrindu parengtą melioracijos geografinių sistemų (MelGis) mini lygmens specifikaciją.

10. Priklausomai nuo informacijos detalumo ir geografinės išraiškos mastelio duomenys gali būti rengiami trijų lygmenų: vietinio (M1:2000 ir M1:10000), regioninio-rajoninio (M1:50000) ir nacionalinio (M1:200000, M1:300000).

11. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų bazę sudaro:

11.1. grafinė informacija;

11.2. atributinė-tekstinė informacija;

11.3. informacija apie duomenų bazę–metaduomenys.

12. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų bazė formuojama panaudojant:

12.1. kadastrinių vietovių melioruotos žemės pasus su duomenimis apie šioje vietovėje esantį nusausintą plotą, melioracijos statinius, jų nuosavybės formą (privati, valstybinė) ir jų būklę bei vertę;

12.2. melioracijos projektų ir kitų tyrimų medžiagą:

12.2.1. melioracijos projektų planinę ir grafinę medžiagą M1:2000 bei techninius brėžinius;

12.2.2. kadastro vietovių planus M1:10000 su melioracijos projektų ribomis, melioracijos būklės ir užmirkimo duomenimis;

12.2.3. žemių melioracinės būklės distancinių jutiminių tyrimų medžiagą;

12.2.4. kitą medžiagą.

13. MelGis duomenų bazė formuojama panaudojant šią georeferencinę medžiagą:

13.1. Lietuvos teritorijos ortofotografinius žemėlapius M1:10000;

13.2. Lietuvos teritorijos skaitmenines grafinių duomenų bazes M1:10000, M1:50000 ir M1:200000.

14. MelGis duomenų bazę sudaro informacija apie:

14.1. nusausintos žemės ribas;

14.2. drėkinamos žemės ribas;

14.3. atvirus vandens imtuvus, griovius;

14.4. drenažo rinktuvus;

14.5. hidrotechninius statinius.

 

III. MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ APSKAITOS TURINYS

 

15. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitoje pagal nuosavybės formą nurodoma melioruotos žemės plotas, melioracijos statiniai ir jų vertė, taip pat statinių planinė padėtis LKS-94 koordinačių sistemoje ir statinius apibūdinanti atributinė informacija (M1:10000 ir M1:2000).

16. Melioruota žemė apskaitoma kiekine išraiška hektarais pagal tokius rodiklius:

16.1. nusausinta žemė (iš viso);

iš jos drenažu;

16.2. nusausintos žemės ūkio naudmenos;

16.3. grioviais užimta nusausinta žemė;

iš jos drenuota žemė;

16.4. drėkinama žemė.

17. Kiekine ir vertine išraiška apskaitomi šie melioracijos statiniai:

17.1. reguliatoriai;

17.2. tiltai;

17.3. vandens pralaidos;

17.4. Neteko galios nuo 2013-03-03

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-144, 2013-02-27, Žin. 2013, Nr. 23-1141 (2013-03-02), i. k. 1132330ISAK003D-144

 

17.5. Neteko galios nuo 2013-03-03

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-144, 2013-02-27, Žin. 2013, Nr. 23-1141 (2013-03-02), i. k. 1132330ISAK003D-144

 

17.6. kiti hidrotechniniai statiniai;

17.7. magistraliniai grioviai;

17.8. apsauginiai grioviai;

17.9. pylimai;

17.10. uždaras sausinimo tinklas;

17.11. sausinimo siurblinės;

17.12. drėkinimo siurblinės;

17.13. drėkinamojo tinklo vamzdynas;

17.14. tvenkiniai;

17.15. Neteko galios nuo 2013-03-03

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-144, 2013-02-27, Žin. 2013, Nr. 23-1141 (2013-03-02), i. k. 1132330ISAK003D-144

 

18. Taip pat atliekama drenažo rinktuvų ir sausintuvų ilgio, smulkių drenažo statinių (žiočių, vandens nuleistuvų, šulinių), sausinimo ir drėkinimo siurblių kiekinė apskaita. Planinė melioruotų žemių ir melioracijos statinių padėtis ir būklė fiksuojama kadastro vietovių planuose M1:10000 ir planuose M1:2000.

 

IV. MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ APSKAITOS DUOMENŲ FORMUOTOJŲ FUNKCIJOS

 

19. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos pirminius duomenis formuoja savivaldybės. Duomenys ir metinės duomenų suvestinės formuojamos pagal nuosavybės formą.

20. Savivaldybės:

20.1. melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitai tvarkyti sukuria kompiuterizuotas darbo vietas ir organizuoja elektroninį ryšį su centriniu melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banku;

20.2. saugo melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos pirminių duomenų dokumentus, dalyvauja rengiant melioracijos statinių statybos ir rekonstrukcijos pripažinimo tinkamais naudoti aktus; rengia melioruotos žemės ir melioracijos statinių išbraukimo iš apskaitos, jų perdavimo, inventorizavimo dokumentus ir jų pagrindu daro pakeitimus melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitoje pagal kadastro vietoves, vykdo pagal MelGis technologijas atliekamos analoginės melioracijos projektinės medžiagos planų M1:2000 pervedimo į kadastro vietovių skaitmeninius žemėlapius ir kadastro vietovių nusausintos žemės planų M 1:10000 su melioracinės būklės ir užmirkimo duomenimis darbų užsakovo funkcijas;

20.3. iki kiekvieno mėnesio 5 d. VĮ Valstybės žemės fondui elektroniniu būdu perduoda žinias apie valstybės biudžeto lėšomis savivaldybės teritorijoje per praėjusį mėnesį atliktus melioracijos ir polderių eksploatavimo darbus (skaičiuojant nuo metų pradžios) pagal priedo formą (pridedama);

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-144, 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 23-1141 (2013-03-02), i. k. 1132330ISAK003D-144

 

20.4. kiekvienais metais iki vasario 1 dienos elektroniniu būdu arba magnetinėse laikmenose pateikia centriniam melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų bankui suvestinius duomenis pagal kadastro vietoves ir pagal savivaldybės teritoriją. Pagal MelGis technologijas parengtų skenuotos melioracinės projektinės archyvinės medžiagos M1:2000 ir kadastro vietovių skaitmeninių žemėlapių M:10000 duomenys kompiuterinėse laikmenose perduodami į centrinį melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banką per mėnesį nuo šių darbų atlikimo;

20.5. užtikrina ir atsako, kad į centrinį melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banką duomenys būtų perduodami laiku ir būtų tikslūs;

20.6. teikia informaciją apie melioruotas žemes ir melioracijos statinius valstybės valdžios ir valdymo institucijoms jų tiesioginėms funkcijoms atlikti, savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams;

20.7. užtikrina melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos pirminių duomenų ir kitų duomenų saugojimą;

20.8. derina nusausintos ir drėkinamos žemės plotus su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniais skyriais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-144, 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 23-1141 (2013-03-02), i. k. 1132330ISAK003D-144

 

V. CENTRINIO MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ APSKAITOS DUOMENŲ BANKO FUNKCIJOS

 

21. Centriniame melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banke kaupiami, tvarkomi, sisteminami, atnaujinami ir saugomi pagrindiniai melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenys ir pagal MelGis specifikacijos mini lygį kuriamos melioracijos grafinės medžiagos su atributine informacija bazės duomenys.

22. VĮ Valstybės žemės fondas:

22.1. melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitai naudoja duomenų bazes, programiškai suderintas su ŽIS ir kitų registrų duomenų bazėmis;

22.2. iki kiekvieno mėnesio 10 d. pateikia Žemės ūkio ministerijai suvestines žinias apie savivaldybių teritorijose valstybės biudžeto lėšomis atliktus melioracijos ir polderių eksploatavimo darbus;

22.3. kiekvieną mėnesį atnaujina suvestinius melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenis pagal kadastro vietoves, rajonus (savivaldybių teritorijas). Šalies mastu atnaujintus suvestinius melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenis kartą per metus ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos pateikia Žemės ūkio ministerijai. Savivaldybių administracijoms duomenys pateikiami iki kito mėnesio 12 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-144, 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 23-1141 (2013-03-02), i. k. 1132330ISAK003D-144

 

22.4. teikia duomenis valstybės valdžios ir valdymo institucijoms jų tiesioginėms funkcijoms atlikti, valstybės registrams, savivaldybėms;

22.5. kuria ir tobulina melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos eksploatavimo programinę įrangą;

22.6. kuria ir tobulina MelGis technologijas;

22.7. koordinuoja ir kontroliuoja pagal MelGis technologijas atliekamos analoginės melioracijos projektinės medžiagos planų M1:2000 pervedimo į skaitmeninius žemėlapius ir kadastro vietovių nusausintos žemės planus M 1:10 000 su melioracinės būklės ir užmirkimo duomenimis rengimo eigą;

22.8. užtikrina centrinio melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banko duomenų apsaugą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-144, 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 23-1141 (2013-03-02), i. k. 1132330ISAK003D-144

 

VI. MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ APSKAITOS DUOMENŲ APSAUGA

 

23. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų ir duomenų bazių apsauga įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Už melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos centrinio duomenų banko apsaugą atsako VĮ Valstybės žemės fondas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-144, 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 23-1141 (2013-03-02), i. k. 1132330ISAK003D-144

 

25. Savivaldybės yra atsakingos už melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos pirminių duomenų ir kitų su apskaita susijusių dokumentų saugumą.

 

VII. MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ APSKAITOS TVARKYMO FINANSAVIMAS

 

26. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkymas, centrinio duomenų banko eksploatavimas ir tobulinimas gali būti finansuojami iš valstybės biudžeto asignavimų, skirtų melioracijos darbams pagal tikslinę paskirtį, pagal Žemės ūkio ministerijos nustatytus prioritetus bei įkainius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-144, 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 23-1141 (2013-03-02), i. k. 1132330ISAK003D-144

 

______________


Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklių

priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 3D-144

redakcija)

 

(Atliktų melioracijos ir polderių priežiūros darbų bei šių darbų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis ataskaitos forma)

 

ATLIKTŲ MELIORACIJOS IR POLDERIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ BEI ŠIŲ DARBŲ FINANSAVIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS

201     M. ............... 1 D. ....................... SAVIVALDYBĖJE

ATASKAITA

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

1.

Metinis  finansavimo limitas iš viso

tūkst. Lt

 

1.1.

išlaidos investicijoms iš viso

 

1.2.

išlaidos specialiosiomis tikslinėmis dotacijomis, iš viso

 

2.

Atlikta darbų iš viso

 

 

iš jų:

*

*

2.1.

investicijoms skirtomis lėšomis:

tūkst. Lt

 

2.1.1.

melioracija

 

2.1.2.

polderiai

 

2.2.

specialiosiomis tikslinėmis dotacijomis:

*

 

2.2.1.

melioracija

 

2.2.1.1.

taip pat parama melioruotos žemės savininkams

 

2.2.2.

polderiai

 

3.

Gauta lėšų :

 

3.1.

investicijoms

 

3.2.

specialiųjų tikslinių dotacijų

 

4.

Apmokėta už atliktus darbus:

 

 

iš jų:

*

*

4.1.

investicijų lėšomis

tūkst. Lt

 

4.2.

specialiosiomis tikslinėmis dotacijomis:

 

5.

Priimta naudoti pajėgumų:

*

*

5.1.

suremontuota sausinimo sistemų

ha

 

5.2.

rekonstruota sausinimo sistemų

 

5.3.

suremontuota sausinimo sistemų

tūkst. Lt

 

5.4.

rekonstruota sausinimo sistemų

 

5.5.

Suremontuota ir rekonstruota:

*

*

5.5.1.

drenažo linijų

km

 

5.5.2.

griovių

 

5.5.3.

tiltų

vnt.

 

5.5.4.

užtvankų

 

5.5.5.

kitų statinių

 

5.5.6.

pralaidų iš viso:

vnt.

 

 

iš jų:

*

 

5.5.6.1.

suremontuota

vnt.

 

5.5.6.2.

rekonstruota

 

5.5.7.

pralaidų iš viso:

tūkst. Lt

 

 

iš jų:

*

*

5.5.7.1.

suremontuota

tūkst. Lt

 

5.5.7.2.

rekonstruota

 

6.

griovių priežiūros darbai:

*

*

6.1.

sąnašų šalinimas

km

 

6.2.

žiočių sutvarkymas

vnt.

 

6.3.

krūmų šalinimas

ha

 

6.4.

šienavimas

 

7.

Prašymų skaičius savivaldybėje (nuo metų pradžios):

*

*

7.1.

iš jų valstybei priklausančių melioracijos statinių remontui

vnt.

 

7.1.1.

iš jų patenkintų

 

7.2.

ūkininkų, prisidedančių ne mažiau kaip 15 proc. lėšų mel. stat. remontui

 

7.2.1.

iš jų patenkintų

 

 

............................................................................................................... savivaldybės administracijos

___________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

 

............................................................................................................... savivaldybės administracijos

___________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

 

_________________

Papildyta priedu:

Nr. 3D-144, 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 23-1141 (2013-03-02), i. k. 1132330ISAK003D-144

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-144, 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 23-1141 (2013-03-02), i. k. 1132330ISAK003D-144

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-243 "Dėl melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos" pakeitimo