Suvestinė redakcija nuo 2014-09-13

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 75-2613, i. k. 1042055ISAK000VA-77

 

Nauja redakcija nuo 2014-05-09:

Nr. VA-27, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-05-08, i. k. 2014-05200

 

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL apdoroto tabako, etilo alkoholio IR (ar) alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis APSKAITOS žurnalo pildymo taisyklių patvirtinimo

 

2004 m. balandžio 29 d. Nr. VA-77

Vilnius

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu,

t v i r t i n u Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir (ar) alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis apskaitos žurnalo pildymo taisykles (pridedama).

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. balandžio 29 d.

įsakymu Nr. VA-77

 

APDOROTO TABAKO, ETILO ALKOHOLIO IR (AR) ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ ŽENKLINIMO BANDEROLĖMIS APSKAITOS ŽURNALO PILDYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir (ar) alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis apskaitos žurnalo pildymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato, kaip turi būti pildomas Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir (ar) alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis apskaitos žurnalas (priedas, toliau – Žurnalas).

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 408 „Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių patvirtinimo“, 16 punktu.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-27, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-05-08, i. k. 2014-05200

 

3. Taisyklių turi laikytis asmenys, Lietuvos Respublikos teritorijoje banderolėmis ženklinantys apdorotą tabaką, išskyrus cigaretes, etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus (toliau – gaminiai).

4. Visos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-27, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-05-08, i. k. 2014-05200

 

II. ŽURNALO PILDYMO TVARKA

 

5. Žurnalo tituliniame lape įrašomas Žurnalo pavadinimas, juridinio asmens pavadinimas, kodas ir adresas (fizinio asmens – vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir asmens kodas).

6. Žurnalo stulpelyje „Eil. Nr.“ turi būti nurodomas įrašo eilės numeris.

7. Stulpelio „Išdavimo paraiškos“ skiltyse „data“, „numeris“ ir „banderolių kiekis“ turi būti nurodomi duomenys, pateikti banderolių išdavimo paraiškoje.

8. Stulpelio „Klijavimo pradžios“ skiltyse „data“ ir „laikas“ turi būti nurodoma ženklinimo banderolėmis pradžios data ir laikas. Šie duomenys Žurnale turi būti pildomi prieš pradedant ženklinimą.

9. Stulpelio „Klijavimo pabaigos“ skiltyse „data“ ir „laikas“ turi būti nurodoma ženklinimo banderolėmis pabaigos data ir laikas. Jeigu ženklinimo banderolėmis procesas nusitęsia iki kitos paros, tai šios skiltys pildomos pasibaigiant pirmajai parai ir prasidėjus kitai parai, pildoma kita žurnalo eilutė.

10. Stulpelio „Gaminio“ skiltyje „gavimo dokumento data ir numeris“ turi būti nurodomas su gaminiu gautas dokumentas (pvz., akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumentas arba jeigu gaminys yra gaminamas, tai nurodomas perdavimo iš vieno padalinio į kitą vidaus dokumentas ar pan.). Šio stulpelio skiltyje „pavadinimas“ įrašomas etiketėje nurodytas gaminio komercinis pavadinimas, o skiltyje „taros talpa/išfasavimas“ nurodoma taros, į kurią išpilstytas (išfasuotas) gaminys, talpa.

11. Stulpelio „Užklijuotų banderolių“ skiltyse „serija“, „numerių intervalas“ ir „kiekis“ turi būti nurodoma banderolių, užklijuotų per stulpeliuose „Klijavimo pradžios“ iki „Klijavimo pabaigos“ nurodytą laikotarpį, serija, numerių intervalai ir kiekis.

12. Stulpelyje „Sugadintų banderolių kiekis“ nurodomas klijavimo metu sugadintų banderolių kiekis.

13. Stulpelyje „Brokuotų banderolių (spaustuvės brokas) kiekis“ turi būti nurodomas dėl spaustuvės kaltės brokuotų banderolių kiekis.

14. Stulpelyje „Prarastų banderolių kiekis“ turi būti nurodomas klijavimo metu prarastų banderolių kiekis.

15. Stulpelyje „Likutis“ nurodomas pagal atitinkamą banderolių išavimo paraišką po klijavimo pabaigos likusių nepanaudotų banderolių kiekis.

16. Stulpelyje „Atsakingo asmens vardo raidė, pavardė ir parašas“ atsakingas už ženklinimą banderolėmis asmuo turi įrašyti savo vardo pirmąją raidę, pavardę ir pasirašyti. Jeigu pildomas elektroninis Žurnalas, šio stulpelio pildyti neprivaloma.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Žurnalus asmenys spausdina ar kitaip įsigyja savo nuožiūra. Žurnalo puslapiai turi būti sunumeruoti, perverti virvele ir užantspauduoti. Įrašas, nurodantis žurnalo puslapių skaičių (skaičiais ir žodžiais), tvirtinamas asmens bei apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, kurioje registruojamas žurnalas, darbuotojo parašais. Asmuo turi teisę Žurnalą papildyti stulpeliais ir skiltimis.

18. Trynimai ir nepatvirtinti taisymai Žurnale draudžiami. Taisymai turi būti patvirtinti taisytojo parašu.

19. Jeigu gaminių apskaitai yra naudojama kompiuterinė apskaita, tai suderinus su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, šiose taisyklėse nurodyto Žurnalo pildyti neprivaloma. Žurnalo duomenys kasdien išspausdinami lapuose, kurie numeruojami, patvirtinami įgalioto asmens ir segami į atskiras kiekvieno mėnesio bylas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-27, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-05-08, i. k. 2014-05200

 

20. Kai gaminių apskaitai yra naudojama kompiuterinė apskaita ir jie apskaitomi skaitikliais su fiskaline atmintimi bei šių skaitiklių duomenys perduodami į Valstybinės mokesčių inspekcijos Akcizų informacinę sistemą, tai šiais skaitikliais suskaičiuotų gaminių Žurnalo duomenų kasdien spausdinti neprivaloma. Tačiau šie duomenys turi būti atspausdinami, pareikalavus kontroliuojančiai institucijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-27, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-05-08, i. k. 2014-05200

 

21. Tais atvejais, kai išpilstyti (išfasuoti) nepaženklinti banderolėmis gaminiai ženklinimui atgabenami taikant akcizų mokėjimo laikiną atidėjimo režimą, tai šių gaminių paženklinimo duomenys (gaminių ženklinimui panaudotų banderolių išdavimo paraiškų datos, numeriai, užklijuotų banderolių kiekiai, serijos ir numeriai (numerių intervalai) turi būti nurodomi kitoje gaminių gavimo dokumento kopijos pusėje arba šie duomenys fiksuojami kompiuterinėje apskaitoje.

22. Žurnalas ir taisyklių 21 punkte minimos dokumentų kopijos su ženklinimo duomenimis saugomi, laikantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytų dokumentų saugojimo terminų.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-27, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-05-08, i. k. 2014-05200

 

23. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir (ar) alkoholinių gėrimų ženklinimo

banderolėmis apskaitos žurnalo pildymo taisyklių priedas

 

 

APDOROTO TABAKO, ETILO ALKOHOLIO IR (AR) ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ ŽENKLINIMO BANDEROLĖMIS APSKAITOS ŽURNALAS

 

 

Eil. Nr.

Išdavimo paraiškos

Klijavimo pradžios

Klijavimo pabaigos

Gaminio

Užklijuotų banderolių

Sugadintų banderolių kiekis

Brokuotų banderolių (spaustuvės brokas) kiekis

Prarastų banderolių kiekis

Likutis

Atsakingo asmens vardo raidė, pavardė ir parašas

data

numeris

banderolių kiekis

data

laikas

data

laikas

gavimo dokumento data ir numeris

pavadinimas

taros (talpa/ išfasavimas)

serija

numerių intervalas

kiekis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildyta priedu:

Nr. VA-27, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-05-08, i. k. 2014-05200

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-75, 2014-09-11, paskelbta TAR 2014-09-12, i. k. 2014-12274

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-27, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-05-08, i. k. 2014-05200

Dėl valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. VA-77 „Dėl Etilo alkoholio, alkoholinių gėrimų ir (ar) apdoroto tabako ženklinimo banderolėmis žurnalo formos ir jo pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-75, 2014-09-11, paskelbta TAR 2014-09-12, i. k. 2014-12274

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. VA-77 „Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir (ar) alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis apskaitos žurnalo pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo