Suvestinė redakcija nuo 2020-12-04

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 72-2508, i. k. 1042055ISAK000VA-64

 

Nauja redakcija nuo 2019-05-01:

Nr. VA-5, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-23, i. k. 2019-00993

 

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMAVIMO APIE PRODUKTŲ SIUNTIMĄ Į KITĄ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĘ NARĘ ARBA PRODUKTŲ GAVIMĄ IŠ KITOS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS

 

2004 m. balandžio 28 d. Nr. VA-64

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu,

tvirtinu:

1. Informavimo apie produktų siuntimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba produktų gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės taisykles (pridedama).

2. Patvirtinimo, kad už akcizais apmokestinamas prekes, atgabenamas į Lietuvos Respubliką komerciniams tikslams, akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje garantuotas formą FR0652 (pridedama).

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymu

Nr. VA-64

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2019 m. sausio 23 d. įsakymo

Nr. VA-5 redakcija)

 

INFORMAVIMO APIE PRODUKTŲ SIUNTIMĄ Į KITĄ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĘ NARĘ ARBA PRODUKTŲ GAVIMĄ IŠ KITOS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Informavimo apie produktų siuntimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba produktų gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) informavimo apie toliau nurodytų produktų siuntimą komerciniams tikslams į kitą Europos Sąjungos valstybę narę (toliau – kita valstybė narė) ir (arba) gavimą komerciniams tikslams iš kitos valstybės narės tvarką:

1.1. etilo alkoholio, alkoholinių gėrimų ir apdoroto tabako, kurie gabenami, netaikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimo;

1.2. energinių produktų, nurodytų Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau ‒ Akcizų įstatymas) 2 priede „Energiniai produktai, kuriems taikomi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo reikalavimai dėl akcizais apmokestinamų prekių kontrolės ir gabenimo tarp valstybių narių“, kurie gabenami, netaikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimo;

1.3. energinių produktų, nurodytų Akcizų įstatymo 1 priede „Energiniai produktai“ ir klasifikuojamų Kombinuotosios nomenklatūros (toliau – KN) 2019 m. versijos 2707 99 11, 2707 99 19, 2707 99 99, 2710 19 71–2710 19 99, 2710 20 90 (išskyrus produktus, kurių mažiau nei 90 % tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 210° C temperatūroje ir ne mažiau kaip 65 % tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 250° C temperatūroje, nustatant pagal ISO 3405 metodą (ekvivalentiškas ASTM D 86 metodui)), 2710 91 00, 2710 99 00, 3403 19 10, 3403 19 80, 3811 21 00, 3817 00 arba 3824 99 92 (kurių sudėtyje yra naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų ir neskirtų naudoti kaip variklių degalai ir šildymui skirtas kuras) subpozicijose.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

2.  Taisyklės parengtos, vadovaujantis Akcizų įstatymu.

3.  Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Gavėjas ‒ asmuo, komerciniams tikslams:

3.1.1. gaunantis, pristatantis arba laikantis pristatymui skirtus, iš kitos valstybės narės į Lietuvos Respubliką atgabenamus Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose nurodytus produktus arba

3.1.2. gaunantis iš kitos valstybės narės į Lietuvos Respubliką atgabenamus Taisyklių 1.3 papunktyje nurodytus produktus.

3.2. Siuntėjas ‒ asmuo, komerciniams tikslams siunčiantis iš Lietuvos Respublikos į kitą valstybę narę Taisyklių 1.1–1.3 papunkčiuose nurodytus produktus.

3.3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Akcizų įstatyme vartojamas sąvokas.

4.  Taisyklės netaikomos:

4.1. siunčiant ir / arba gaunant produktus, nurodytus Taisyklių 1.1–1.3 papunkčiuose, kuriems įforminta atitinkama muitinės procedūra;

4.2. siunčiant ir / arba gaunant produktus, nurodytus Taisyklių 1.3 papunktyje, kurie gabenami pakuotėje, kurios dydis yra mažesnis kaip 210 litrų.

 

II SKYRIUS

INFORMAVIMAS APIE PRODUKTŲ, KURIEMS NETAIKOMAS AKCIZŲ MOKĖJIMO LAIKINO ATIDĖJIMO REŽIMAS, SIUNTIMĄ Į KITĄ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĘ NARĘ

 

5.  Siuntėjas, prieš pradėdamas produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, faktinį išgabenimą iš Lietuvos Respublikoje esančio sandėlio (patalpos) į kitą valstybę narę, Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinėje sistemoje (toliau – AIS) turi pateikti šiuos supaprastinto akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumento (toliau – SAAD) ir kitus su gabenimu susijusius duomenis:

5.1. siuntėjo tipą (juridinis asmuo ar fizinis asmuo), pavadinimą (vardą, pavardę), mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (kodą), pridėtinės vertės mokesčio kodą (jeigu siuntėjas yra registruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju), buveinės (gyvenamosios vietos) adresą;

5.2. siuntėjo valstybės kodą;

5.21. produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, išsiuntimo vietos adresą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

5.3. gavėjo tipą (juridinis asmuo ar fizinis asmuo), pavadinimą (vardą, pavardę), mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (kodą), pridėtinės vertės mokesčio kodą (jeigu gavėjas yra registruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju), buveinės (gyvenamosios vietos) adresą;

5.4. gavėjo valstybės kodą;

5.41. produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, pristatymo vietos adresą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

5.5. vežėjo tipą (juridinis asmuo ar fizinis asmuo), pavadinimą (vardą, pavardę), mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (kodą), pridėtinės vertės mokesčio kodą (jeigu vežėjas yra registruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju), buveinės (gyvenamosios vietos) adresą;

5.6. transporto priemonės registracijos valstybinį numerį (jeigu gabenama kelių transporto priemone) arba kitus transporto priemonę identifikuojančius duomenis (pvz., jeigu gabenama ne kelių transporto priemone – laivo pavadinimą, geležinkelio vagono numerį, orlaivio reiso numerį ir datą ar pan.);

5.7. numatomą produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, išsiuntimo iš Lietuvos Respublikoje esančio sandėlio (patalpos) į kitą valstybę narę datą ir laiką;

5.8. produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, gabenimo trukmę dienomis arba valandomis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

5.9. neteko galios 2019-05-01;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

5.10.  produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, tarifinę grupę pagal Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos“ (toliau – Klasifikatorius);

5.11.  produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, KN kodą pagal galiojančią KN versiją;

5.12.  produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, neto masę kilogramais (kg);

5.13. produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, aprašymą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

5.14. produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, gabenamą kiekį (etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ‒ litrais, cigarų, cigarilių ir rūkomojo tabako ‒ kilogramais, cigarečių ‒ tūkstančiais vienetų, energinių produktų ‒ litrais, esant 15° C temperatūrai);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

5.141. produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, tankį, išreikštą kilogramais kubiniam metrui (kg/m3) (nurodoma, kai gabenami energiniai produktai; naftos produktų tankis turi būti nurodomas, esant 15° C temperatūrai);

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

5.142. didžiausią mažmeninę kainą, nurodytą ant cigarečių pakuotės (nurodoma, kai gabenamos cigaretės);

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

5.143. cigarečių kiekį vienetais (vnt.) pakuotėje (nurodoma, kai gabenamos cigaretės);

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

5.144. etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų faktinę tūrinę alkoholio koncentraciją procentais (%), esant 20° C temperatūrai (nurodoma, kai gabenami etilo alkoholis arba alkoholiniai gėrimai);

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

5.15.  kitos valstybės narės, į kurią numatoma išsiųsti produktus, nurodytus Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, kompetentingos institucijos pavadinimą ir buveinės adresą;

5.16.  Taisyklių 5.15 papunktyje nurodytos institucijos išduoto patvirtinimo, kad už produktus, nurodytus Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, akcizai kitoje valstybėje narėje bus sumokėti, mokestinių prievolių įvykdymą užtikrinančio dokumento arba dokumento, suteikiančio teisę gavėjui gauti šiuos produktus be akcizų, datą, numerį ir jo galiojimo laikotarpį (nuo iki; metai, mėnuo, diena);

5.17neteko galios 2019-05-01.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

51. Siuntėjas dokumentų, nurodytų Taisyklių 5.16 papunktyje, kopijas turi pateikti AIS.

Papildyta punktu:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

6.  SAAD gali būti:

6.1. parengiamas AIS, tiesiogiai SAAD duomenis įvedant AIS per naudotojo sąsają, ir atspausdintas popieriuje;

6.2. išrašomas asmens apskaitos sistemoje (programoje) ir atspausdintas popieriuje.

61Siuntėjas, kuris naudojasi SAAD spausdinimo iš AIS paslauga, AIS (be Taisyklių 5 punkte nurodytų duomenų) taip pat turi pateikti kitus duomenis, nurodytus 1992 m. gruodžio 17 d. Europos Komisijos reglamente (EEB) 3649/92 dėl supaprastinto administracinio lydraščio, skirto Bendrijos viduje judantiems akcizu apmokestinamiems produktams, kurie išleisti vartojimui išsiuntimo valstybėje narėje, reikalingus SAAD užpildymui.

Papildyta punktu:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

7.  SAAD duomenys AIS pateikiami vienu iš šių būdų:

7.1. tiesiogiai SAAD duomenis įvedant AIS per naudotoją sąsają;

7.2. naudojant SAAD duomenų rinkmeną, kuri parengta pagal SAAD importo / eksporto failų formatų specifikaciją.

8.  Jeigu duomenų, nurodytų Taisyklių 5 punkte, pateikti AIS nėra galimybės dėl AIS ir / arba Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI (toliau – Mano VMI) neveikimo, tokiu atveju duomenys pateikiami nedelsiant, kai atkuriama galimybė naudotis AIS ir / arba Mano VMI.

9.  Duomenys, nurodyti Taisyklių 5 punkte, laikomi pateiktais tik tada, kai jiems suteikiamas statusas „Užregistruotas“.

10. AIS pateikti duomenys, nurodyti Taisyklių 5 punkte, gali būti atšaukiami (pakeičiami) iki SAAD nurodytos produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, išsiuntimo datos ir laiko. Po to šie duomenys, tačiau ne vėliau kaip iki jiems suteikiamas statusas „Pristatytas“, keičiami tik AIS pateikus paaiškinimą apie tai, kokie duomenys keičiami ir jų keitimo priežastį.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

11.  Siuntėjas, gavęs pasirašytinai patvirtintą gavėjo ir kitos valstybės narės kompetentingos institucijos įgaliotų asmenų SAAD (jeigu pagal kitos valstybės narės teisės aktus kompetentinga institucija jis turi būti pasirašytinai patvirtintas) ir / arba kitus įrodymus apie produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, gavimą, per 5 darbo dienas nuo SAAD ir / arba įrodymų gavimo dienos AIS turi pateikti šiuos duomenis:

11.1.  produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, gavimo datą ir vietą;

11.2. kitos valstybės narės kompetentingos institucijos įgalioto asmens pasirašymo (patvirtinimo) datą;

11.3. produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, kiekio trūkumą arba perteklių (jeigu jis nustatytas);

11.4.  kitą kitos valstybės narės pateiktą informaciją, nurodytą grąžinto SAAD A ir B laukuose.

12.  Duomenys, nurodyti Taisyklių 11 punkte, laikomi pateiktais tik tada, kai jiems suteikiamas statusas „Pristatytas“.

 

III SKYRIUS

PATVIRTINIMO, KAD UŽ AKCIZAIS APMOKESTINAMAS PREKES, GAUNAMAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE KOMERCINIAMS TIKSLAMS, AKCIZŲ SUMOKĖJIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE GARANTUOTAS, IŠDAVIMAS

 

13.  Gavėjas, prieš gaudamas iš kitos valstybės narės į Lietuvos Respublikoje esantį sandėlį (patalpą) produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, VMI prie FM turi pateikti prašymą išduoti Patvirtinimą, kad už akcizais apmokestinamas prekes, atgabenamas į Lietuvos Respubliką komerciniams tikslams, akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje garantuotas, kurio forma FR0652 patvirtinta įsakymu, kuriuo tvirtinamos Taisyklės (toliau – Patvirtinimas).

14.  Prašymas Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikiamas per Mano VMI, vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Prašymą nagrinėja VMI prie FM.

15.  Prašyme nurodoma:

15.1.  Lietuvos Respublikoje esančio sandėlio (patalpos), į kurį numatoma atgabenti produktus, nurodytus Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, adresas;

15.2.  gavėjo kontaktinio asmens (fizinio asmens) vardas, pavardė;

15.3.  siuntėjo pavadinimas (jeigu siuntėjas yra juridinis asmuo) arba vardas ir pavardė (jeigu siuntėjas yra fizinis asmuo);

15.4.  siuntėjo mokesčių mokėtojo numeris, kurio identifikavimo tipas yra TIN (angl. taxpayer‘s identification number), arba pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas (jeigu siuntėjas yra registruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju), kurio identifikavimo tipas yra NVAT (angl. value added tax number);

15.5.  siuntėjo buveinės (jeigu siuntėjas yra juridinis asmuo) arba gyvenamosios vietos (jeigu siuntėjas yra fizinis asmuo) adresas;

15.6.  valstybė, kurioje yra siuntėjo buveinė (jeigu siuntėjas yra juridinis asmuo) arba gyvenamoji vieta (jeigu siuntėjas yra fizinis asmuo);

15.7.  siuntėjo telefono numeris (-iai);

15.8.  siuntėjo fakso numeris (-iai);

15.9.  siuntėjo elektroninio pašto adresas (-ai);

15.10.  produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, pavadinimas;

15.11.  produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, tarifinės grupės pavadinimas pagal Klasifikatorių;

15.12.  produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, tarifinės grupės kodas pagal Klasifikatorių;

15.13.  produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, KN kodas pagal galiojančią KN versiją;

15.14.  produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, kiekis (skaičius, svoris arba tūris);

15.15.  produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, kiekio mato vienetas (litras, kilogramas, tona ar pan.);

15.16.  produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, tankis, išreikštas kilogramais kubiniam metrui (kg/m3) (nurodoma, kai numatoma atgabenti energinius produktus; naftos produktų tankis turi būti nurodomas, esant 15° C temperatūrai);

15.17.  didžiausia mažmeninė kaina, nurodyta ant cigarečių pakuotės (nurodoma, kai numatoma atgabenti cigaretes);

15.18.  cigarečių kiekis vienetais (vnt.) pakuotėje (nurodoma, kai numatoma atgabenti cigaretes);

15.19.  etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais (%), esant 20° C temperatūrai (nurodoma, kai numatoma atgabenti etilo alkoholį arba alkoholinius gėrimus);

15.20.  biologinės kilmės žaliavų dalis procentais (%) (nurodoma, kai numatoma atgabenti energinius produktus);

15.21.  produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, masė kilogramais (kg), neskaičiuojant pakuotės svorio (nurodoma, kai numatoma atgabenti kitą apdorotą tabaką);

15.22.  produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, kiekis akcizams apskaičiuoti;

15.23.  produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, kiekio mato vienetas akcizams apskaičiuoti;

15.24.  prašymo pateikimo metu galiojantis akcizų tarifas, taikomas produktams, nurodytiems Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose;

15.25.  apskaičiuota akcizų suma už produktus, nurodytus Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, kuri turi būti nurodoma skaičiais ir valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu;

15.26.  mokestinių prievolių užtikrinimo būdas (laidavimas, garantija ar piniginis užstatas), kuriuo gavėjas užtikrina akcizų sumokėjimą už numatomus gauti iš kitos valstybės narės produktus, nurodytus Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose;

15.27.  mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdo suma, kuri turi būti nurodoma skaičiais ir valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu;

15.28.  Taisyklių 15.27 papunktyje įrašyta mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdo suma, kuri turi būti nurodoma žodžiais ir valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu.

16.  Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentai bei su jais susiję kiti dokumentai priimami, registruojami, naudojami ir grąžinami Akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 174 „Dėl akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklių“, nustatyta tvarka.

17.  VMI prie FM prašymo nagrinėjimo metu turi pareikalauti pateikti papildomų dokumentų (duomenų), jeigu:

17.1.  prašyme pateikti neteisingi ir / arba ne visi duomenys;

17.2.  kartu su prašymu pateikti neteisingi ir / arba ne visi Taisyklių 16 punkte nurodyti dokumentai.

18.  VMI prie FM per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos turi:

18.1. Per mano VMI išduoti VMI prie FM valstybės tarnautojo kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą Patvirtinimą, kai tokia teisė valstybės tarnautojui suteikta VMI prie FM nustatyta tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-84, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-25977

 

18.2priimti Sprendimą neišduoti Patvirtinimo, kurio pavyzdinė forma yra patvirtinta Taisyklių priede, ir jį pateikti per Mano VMI. Sprendimas neišduoti Patvirtinimo nepateikiamas per Mano VMI, jeigu jis priimamas dėl Taisyklių 19.3 papunktyje nurodytos priežasties.

181. Patvirtinimas galioja 3 mėnesius nuo jo išdavimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

19.  Patvirtinimas neišduodamas, jeigu:

19.1.  pateikiami neteisingi ir / arba ne visi duomenys ir / ar dokumentai (įskaitant tuos atvejus, kai nepateikiama laidavimo (garantijos) dokumento arba piniginio užstato sumokėjimo patvirtinimo kopija arba pateikiama laidavimo (garantijos) dokumento arba piniginio užstato sumokėjimo patvirtinimo kopija, kurioje nurodyta laidavimo (garantijos) arba piniginio užstato suma yra mažesnė negu VMI prie FM už vidutinį produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, kiekį, vadovaujantis Už iš kitos valstybės narės numatomas gauti prekes Lietuvos Respublikoje mokėtinų akcizų sumokėjimo užtikrinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“, nustatyta tvarka, apskaičiuota suma;

19.2.  nustatoma, kad gavėjas neturi teisės vykdyti veiklos su numatomais gauti produktais, nurodytais Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, (pvz., neturi leidimo (licencijos) ar pan.);

19.3.  asmuo yra išregistruotas iš Mokesčių mokėtojų registro Mokesčių mokėtojų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl Mokesčių mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

 

IV SKYRIUS

INFORMAVIMAS APIE PRODUKTŲ, KURIEMS NETAIKOMAS AKCIZŲ MOKĖJIMO LAIKINO ATIDĖJIMO REŽIMAS, GAVIMĄ, PRISTATYMĄ AR LAIKYMĄ PRISTATYMUI, GAVIMO PAVIRTINIMAS IR ŽYMĖJIMAS SUPAPRASTINTAME AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ VEŽIMO DOKUMENTE

 

20.  Gavėjas, iš kitos valstybės narės į Lietuvos Respublikoje esantį sandėlį (patalpą) gaunantis produktus, nurodytus Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, AIS turi pateikti šiuos SAAD ir kitus su gabenimu susijusius duomenis:

20.1.  SAAD numerį;

20.2.  siuntėjo tipą (juridinis asmuo ar fizinis asmuo), pavadinimą (vardą, pavardę), mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (kodą), pridėtinės vertės mokesčio kodą (jeigu siuntėjas yra registruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju), buveinės (gyvenamosios vietos) adresą;

20.3.  siuntėjo valstybės kodą;

20.31. produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, išsiuntimo vietą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

20.4.  gavėjo tipą (juridinis asmuo ar fizinis asmuo), pavadinimą (vardą, pavardę), mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (kodą), pridėtinės vertės mokesčio kodą (jeigu gavėjas yra registruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju), buveinės (gyvenamosios vietos) adresą;

20.5.  gavėjo valstybės kodą;

20.51. produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, pristatymo vietos adresą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

20.6.  vežėjo tipą (juridinis asmuo ar fizinis asmuo), pavadinimą (vardą, pavardę), mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (kodą), pridėtinės vertės mokesčio kodą (jeigu vežėjas yra registruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju), buveinės (gyvenamosios vietos) adresą;

20.61. transporto priemonės registracijos valstybinį numerį (jeigu gabenama kelių transporto priemone) arba kitus transporto priemonę identifikuojančius duomenis (pvz., jeigu gabenama ne kelių transporto priemone – laivo pavadinimą, geležinkelio vagono numerį, orlaivio reiso numerį ir datą ar pan.);

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

20.7. produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, numatomo išsiuntimo / išsiuntimo iš kitos valstybės narės į Lietuvos Respubliką datą ir laiką;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

20.8. produktų, nurodytų Taisyklių 1.2 papunktyje, gabenimo trukmę dienomis arba valandomis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

20.9.  produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, tarifinę grupę pagal Klasifikatorių;

20.10.  produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, KN kodą pagal galiojančią KN versiją;

20.11.  produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, neto masę kilogramais (kg);

20.12. produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, aprašymą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

20.13. produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, gabenamą kiekį (etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ‒ litrais, cigarų, cigarilių ir rūkomojo tabako ‒ kilogramais, cigarečių ‒ tūkstančiais vienetų, energinių produktų ‒ litrais, esant 15° C temperatūrai);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

20.14. produktų tankį, išreikštą kilogramais kubiniam metrui (kg/m3) (nurodoma, kai gabenami energiniai produktai; naftos produktų tankis turi būti nurodomas, esant 15° C temperatūrai);

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

20.15. didžiausią mažmeninę kainą, nurodytą ant cigarečių pakuotės (nurodoma, kai gabenamos cigaretės);

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

20.16. cigarečių kiekį vienetais (vnt.) pakuotėje (nurodoma, kai gabenamos cigaretės);

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

20.17. etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų faktinę tūrinę alkoholio koncentraciją procentais (%), esant 20° C temperatūrai (nurodoma, kai gabenami etilo alkoholis arba alkoholiniai gėrimai).

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

21.  Gavėjas duomenis, nurodytus Taisyklių 20 punkte, AIS turi pateikti:

21.1.  per 5 darbo dienas nuo faktinio produktų, nurodytų Taisyklių 1.1 papunktyje, gavimo dienos;

21.2.  prieš produktų, nurodytų Taisyklių 1.2 papunktyje, atgabenimą į Lietuvos Respublikos teritoriją.

22.  Duomenys, nurodyti Taisyklių 20 punkte, AIS pateikiami Taisyklių 7 punkto nustatyta tvarka.

23.  Jeigu duomenų, nurodytų Taisyklių 20 punkte, pateikti AIS nėra galimybės dėl AIS ir / arba Mano VMI neveikimo, tokiu atveju duomenys pateikiami nedelsiant, kai atkuriama galimybė naudotis AIS ir / arba Mano VMI.

231. AIS pateikti duomenys, nurodyti Taisyklių 20 punkte, gali būti atšaukiami (pakeičiami) iki SAAD nurodytos produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, išsiuntimo datos ir laiko. Po to šie duomenys, tačiau ne vėliau kaip iki jiems suteikiamas statusas „Patvirtintas“, keičiami tik AIS pateikus paaiškinimą apie tai, kokie duomenys keičiami ir jų keitimo priežastį.

Papildyta punktu:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

24.  Duomenys, nurodyti Taisyklių 20 punkte, laikomi pateiktais tik tada, kai jiems suteikiamas statusas „Užregistruotas“.

25.  Gavėjas, faktiškai gavęs produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, šių produktų gavimo faktą SAAD B lauke „Gavimo patvirtinimas“ privalo patvirtinti 1992 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamento (EEB) 3649/92 dėl supaprastinto administracinio lydraščio, skirto Bendrijos viduje judantiems akcizu apmokestinamiems produktams, kurie išleisti vartojimui išsiuntimo valstybėje narėje, nustatyta tvarka. Kai iš kitos valstybės narės gautų produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, kiekis nesutampa su SAAD nurodytu produktų kiekiu, gavėjas turi pažymėti produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, gavimo faktą, nurodyti faktiškai gautą šių produktų kiekį SAAD B lauke „Gavimo patvirtinimas“ ir įrašyti savo pastabas.

26.  Gavėjas, faktiškai gavęs produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, AIS turi pateikti šiuos duomenis:

26.1.  produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, gavimo datą ir vietą;

26.2.  gavėjo ar jo įgalioto asmens (fizinio asmens), SAAD pažymėjusio Taisyklių 25 punkte nurodytus duomenis, vardą ir pavardę;

26.3.  produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, kiekio trūkumą arba perteklių (jeigu jis nustatytas).

27.  Gavėjas duomenis, nurodytus Taisyklių 26 punkte, AIS turi pateikti:

27.1.  per 5 darbo dienas nuo faktinio produktų, nurodytų Taisyklių 1.1 papunktyje, gavimo dienos;

27.2.  ne vėliau kaip kitą darbo dieną po produktų, nurodytų Taisyklių 1.2 papunktyje, gavimo dienos.

28.  Duomenys, nurodyti Taisyklių 26 punkte, laikomi pateiktais tik tada, kai jiems suteikiamas statusas „Pristatytas“.

29.  Gavėjas per 5 darbo dienas nuo antro ir trečio SAAD egzempliorių gavimo dienos turi juos pateikti VMI prie FM. VMI prie FM valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, patikrina SAAD duomenis ir spaudu pažymi SAAD 2 ir 3 egzempliorius, kuriuose yra gavėjo įgaliotų asmenų patvirtinimai apie produktų, nurodytų Taisyklių 1.1–1.2 papunkčiuose, gavimą, ir nurodo savo pareigas, vardą, pavardę, datą bei pasirašo. SAAD žymėti skirtame spaude turi būti ženklai, kurie identifikuotų VMI prie FM darbuotoją, kuriam priskirtas spaudas. Pažymėti SAAD 2 ir 3 egzemplioriai grąžinami gavėjui. SAAD duomenims AIS suteikiamas statusas „Patvirtintas“.

 

V SKYRIUS

INFORMAVIMAS APIE KITŲ PRODUKTŲ SIUNTIMĄ

 

30.  Siuntėjas, prieš pradėdamas produktų, nurodytų Taisyklių 1.3 papunktyje, ir gabenamų kelių transportu, faktinį išgabenimą iš Lietuvos Respublikoje esančio sandėlio (patalpos) į kitą valstybę narę, AIS turi pateikti šiuos krovinio gabenimo dokumento ir kitus su gabenimu susijusius duomenis:

30.1.  krovinio gabenimo dokumento numerį;

30.2. siuntėjo tipą (juridinis asmuo ar fizinis asmuo), pavadinimą (vardą, pavardę), mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (kodą), pridėtinės vertės mokesčio kodą (jeigu siuntėjas yra registruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju), buveinės (gyvenamosios vietos) adresą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

30.21siuntėjo valstybės kodą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

30.22. pažymima, ar produktai, nurodyti Taisyklių 1.3 papunktyje, priklauso siuntėjui (taip arba ne). Tais atvejais, kai šie produktai priklauso ne siuntėjui, turi būti nurodomi asmens, kuriam priklauso produktai (sąskaitoje arba kitame dokumente nurodyto pardavėjo ar kito asmens), pavadinimas (vardas, pavardė), PVM mokėtojo kodas ar mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

30.3. gavėjo tipą (juridinis asmuo ar fizinis asmuo), pavadinimą (vardą, pavardę), mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (kodą), pridėtinės vertės mokesčio kodą (jeigu gavėjas yra registruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju), buveinės (gyvenamosios vietos) adresą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

30.31gavėjo valstybės kodą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

30.4. vežėjo tipą (juridinis asmuo ar fizinis asmuo), pavadinimą (vardą, pavardę), mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (kodą), pridėtinės vertės mokesčio kodą (jeigu vežėjas yra registruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju), buveinės (gyvenamosios vietos) adresą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

30.5.  transporto priemonės registracijos valstybinį numerį;

30.6. produktų, nurodytų Taisyklių 1.3 papunktyje, išsiuntimo vietos adresą Lietuvos Respublikoje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

30.7.  numatomą produktų, nurodytų Taisyklių 1.3 papunktyje, išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos esančio sandėlio (patalpos) į kitą valstybę narę datą ir laiką;

30.8neteko galios 2019-05-01;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

30.9. numatomą produktų, nurodytų Taisyklių 1.3 papunktyje, gabenimo trukmę dienomis arba valandomis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

30.10.  produktų, nurodytų Taisyklių 1.3 papunktyje, tarifinę grupę pagal Klasifikatorių;

30.11.  produktų, nurodytų Taisyklių 1.3 papunktyje, KN kodą pagal galiojančią KN versiją;

30.12. produktų, nurodytų Taisyklių 1.3 papunktyje, kiekį (skaičių, svorį arba tūrį);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

30.121produktų, nurodytų Taisyklių 1.3 papunktyje, kiekio mato vienetą (litrus, kilogramus, tonas ar pan.);

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

30.13. produktų, nurodytų Taisyklių 1.3 papunktyje, aprašymą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

31.  Duomenys, nurodyti Taisyklių 30 punkte, AIS pateikiami Taisyklių 7 punkto nustatyta tvarka.

32.  Jeigu duomenų, nurodytų Taisyklių 30 punkte, pateikti AIS nėra galimybės dėl AIS ir / arba Mano VMI neveikimo, tokiu atveju duomenys pateikiami VMI prie FM elektroninio pašto adresu AISgabenimai@vmi.lt, o AIS pateikiami nedelsiant, kai atkuriama galimybė naudotis AIS ir / arba Mano VMI.

33.  Duomenys, nurodyti Taisyklių 30 punkte, laikomi pateiktais tik tada, kai jiems suteikiamas statusas „Užregistruotas“.

34. AIS pateikti duomenys, nurodyti Taisyklių 30 punkte, gali būti atšaukiami (pakeičiami) iki krovinio gabenimo dokumente nurodytos produktų, nurodytų Taisyklių 1.3 papunktyje, išsiuntimo datos ir laiko. Po to šie duomenys , tačiau ne vėliau kaip iki jiems suteikiamas statusas „Uždarytas“, keičiami tik AIS pateikus paaiškinimą apie tai, kokie duomenys keičiami ir jų keitimo priežastį.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

341. Praėjus 5 darbo dienoms nuo krovinio gabenimo dokumente nurodytos išsiuntimo datos, duomenims, nurodytiems Taisyklių 30 punkte, automatiškai suteikiamas statusas „Uždarytas“.

Papildyta punktu:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

VI SKYRIUS

INFORMAVIMAS APIE KITŲ PRODUKTŲ GAVIMĄ

 

35.  Gavėjas, prieš gaudamas iš kitos valstybės narės į Lietuvos Respublikos teritoriją produktų, nurodytų Taisyklių 1.3 papunktyje, ir gabenamų kelių transportu, AIS turi pateikti šiuos krovinio gabenimo dokumento ir kitus su gabenimu susijusius duomenis:

35.1.  krovinio gabenimo dokumento numerį;

35.2. siuntėjo tipą (juridinis asmuo ar fizinis asmuo), pavadinimą (vardą, pavardę), mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (kodą), pridėtinės vertės mokesčio kodą (jeigu siuntėjas yra registruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju), buveinės (gyvenamosios vietos) adresą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

35.21siuntėjo valstybės kodą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

35.3. gavėjo tipą (juridinis asmuo ar fizinis asmuo), pavadinimą (vardą, pavardę), mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (kodą), pridėtinės vertės mokesčio kodą (jeigu gavėjas yra registruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju), buveinės (gyvenamosios vietos) adresą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

35.31gavėjo valstybės kodą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

35.32. pažymima, ar produktai, nurodyti Taisyklių 1.3 papunktyje, priklauso gavėjui (taip arba ne). Tais atvejais, kai šie produktai priklauso ne gavėjui, turi būti nurodomi asmens, kuriam priklauso produktai (sąskaitoje arba kitame dokumente nurodyto pirkėjo ar kito asmens), pavadinimas (vardas, pavardė), PVM mokėtojo kodas ar mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

35.33. produktų, nurodytų Taisyklių 1.3 papunktyje, pristatymo vietos adresą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

35.4. vežėjo tipą (juridinis asmuo ar fizinis asmuo), pavadinimą (vardą, pavardę), mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (kodą), pridėtinės vertės mokesčio kodą (jeigu vežėjas yra registruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju), buveinės (gyvenamosios vietos) adresą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

35.5.  transporto priemonės registracijos valstybinį numerį;

35.6. produktų, nurodytų Taisyklių 1.3 papunktyje, išsiuntimo vietą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

35.7.  numatomą produktų, nurodytų Taisyklių 1.3 papunktyje, išsiuntimo iš kitos valstybės narės į Lietuvos Respubliką datą ir laiką;

35.8. numatomą produktų, nurodytų Taisyklių 1.3 papunktyje, gabenimo trukmę dienomis arba valandomis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

35.9.  produktų, nurodytų Taisyklių 1.3 papunktyje, tarifinę grupę pagal Klasifikatorių;

35.10.  produktų, nurodytų Taisyklių 1.3 papunktyje, KN kodą pagal galiojančią KN versiją;

35.11. produktų, nurodytų Taisyklių 1.3 papunktyje, kiekį (skaičių, svorį arba tūrį);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

35.111. produktų, nurodytų Taisyklių 1.3 papunktyje, kiekio mato vienetą (litrus, kilogramus, tonas ar pan.);

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

35.12. produktų, nurodytų Taisyklių 1.3 papunktyje, aprašymą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

36.  Duomenys, nurodyti Taisyklių 35 punkte, AIS pateikiami Taisyklių 7 punkto nustatyta tvarka.

37.  Jeigu duomenų, nurodytų Taisyklių 35 punkte, pateikti AIS nėra galimybės dėl AIS ir / arba Mano VMI neveikimo, tokiu atveju duomenys pateikiami VMI prie FM elektroninio pašto adresu AISgabenimai@vmi.lt, o AIS pateikiami nedelsiant, kai atkuriama galimybė naudotis AIS.

38. AIS pateikti duomenys, nurodyti Taisyklių 35 punkte, gali būti atšaukiami (pakeičiami) iki krovinio gabenimo dokumente nurodytos produktų, nurodytų Taisyklių 1.3 papunktyje, išsiuntimo datos ir laiko. Po to šie duomenys, tačiau ne vėliau kaip iki jiems suteikiamas statusas „Pristatytas“, keičiami tik AIS pateikus paaiškinimą apie tai, kokie duomenys keičiami ir jų keitimo priežastį.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

39Duomenys, nurodyti Taisyklių 35 punkte, laikomi pateiktais tik tada, kai jiems suteikiamas statusas „Užregistruotas“.

40.  Gavėjęs, faktiškai gavęs produktus, nurodytus Taisyklių 1.3 papunktyje, ne vėliau kaip kitą darbo dieną AIS pateikia šiuos duomenis:

40.1.  produktų, nurodytų Taisyklių 1.3 papunktyje, gavimo datą ir vietą;

40.2.  produktų, nurodytų Taisyklių 1.3 papunktyje, kiekio trūkumą arba perteklių (jeigu jis nustatytas);

40.3neteko galios 2019-05-01.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

 

41.  Duomenys, nurodyti Taisyklių 40 punkte, laikomi pateiktais, kai jiems yra suteikiamas statusas „Pristatytas“.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

42.  Jeigu vienu SAAD ar kitu gabenimo dokumentu kartu gabenami Taisyklių 1.1 ir 1.2 arba 1.3 papunkčiuose nurodyti produktai, tokiu atveju gabenimo duomenys apie kiekvieną skirtingos kategorijos produktą AIS turi būti pateikiami atskirai.

43.  AIS naudotojais asmenys registruojami Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinės sistemos naudotojų registravimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 157 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo“, nustatyta tvarka.

44.  Už Taisyklių nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsakoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-21, 2014-04-02, paskelbta TAR 2014-04-02, i. k. 2014-03979

Nr. VA-5, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-23, i. k. 2019-00993

 

 

 

Informavimo apie produktų siuntimą

į kitą Europos Sąjungos valstybę narę

arba produktų gavimą iš kitos

Europos Sąjungos valstybės narės taisyklių

priedas

 

 

 

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

 

SPRENDIMAS

NEIŠDUOTI PATVIRTINIMO, KAD UŽ AKCIZAIS APMOKESTINAMAS PREKES, ATGABENAMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ KOMERCINIAMS TIKSLAMS, AKCIZŲ SUMOKĖJIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE GARANTUOTAS

 

[Dokumento data] [Dokumento numeris]

 

Vadovaudamasis / (-i) Informavimo apie produktų siuntimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba produktų gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. VA-64 „Dėl informavimo apie produktų siuntimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba produktų gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės“, ____________ punktu (papunkčiu),

 

nusprendžiu

[nurodomas asmens pavadinimas (vardas, pavardė)] neišduoti Patvirtinimo, kad už akcizais apmokestinamas prekes, atgabenamas į Lietuvos Respubliką komerciniams tikslams, akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje garantuotas.

[nurodomos sprendimo neišduoti Patvirtinimo, kad už akcizais apmokestinamas prekes, atgabenamas į Lietuvos Respubliką komerciniams tikslams, akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje garantuotas priežastys]

 

Sprendimas gali būti skundžiamas [nurodoma sprendimo priėmimo metu galiojanti apskundimo tvarka].

 

 

[įgalioto asmens pareigų pavadinimas]

 

[vardas, pavardė]

 

 

FR0652 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko

2004 m. balandžio 28 d.

įsakymu Nr. VA-64

(Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko 2020 m gruodžio 3 d.

įsakymo VA-84 redakcija)

 

 

https://e-seimas.lrs.lt/rs/actualedition/TAIS.232448/gLNdFBedQG/content_files/image002.gif

 

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

 

PATVIRTINIMAS, KAD UŽ AKCIZAIS APMOKESTINAMAS PREKES, ATGABENAMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ KOMERCINIAMS TIKSLAMS, AKCIZŲ SUMOKĖJIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE GARANTUOTAS

 

Documentation of Guarantee / Documentation de garantie / Nachweis der Sicherheitsleistung

 

________________ Nr. ___________________

(data)                           (registracijos numeris)

Galioja iki _________

(data)

 

Date of expiry / Date d‘expiration / Datum des Ablaufs

 

Gavėjas

1. Pavadinimas / vardas, pavardė (pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas)

2. Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris

3. Adresas

4. Kontaktinio asmens vardas, pavardė

5. Pristatymo vieta

6. Gavėjo kontaktinio asmens

Telefono numeris

Fakso numeris

Elektroninio pašto adresas

 

Siuntėjas

7. Pavadinimas / vardas, pavardė (PVM mokėtojo kodas)

8. Telefono numeris

Fakso numeris

Elektroninio pašto adresas

9. Adresas

 

Prekės

aprašymas

10. Pavadinimas ir detalus aprašymas

11. Kombinuotosios nomenklatūros kodas

12. Kiekis

13. Mato vienetas

 

Atsakingos institucijos, išdavusios šį patvirtinimą, pavadinimas, įgalioto asmens pasirašančio šį patvirtinimą rekvizitai ir mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Atsakingos institucijos adresas

Telefono numeris

Fakso numeris

Elektroninio pašto adresas

15. Įgalioto asmens, pasirašančio šį patvirtinimą kvalifikuotu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, telefono numeris

16. Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)

Šis patvirtinimas pasirašomas įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu.

 

 

______________

Formos pakeitimai:

Nr. VA-84, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-25977

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-21, 2014-04-02, paskelbta TAR 2014-04-02, i. k. 2014-03979

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. VA-64 „Dėl apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos informavimo apie akcizais apmokestinamų prekių gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės“ pakeitimo ir kai kurių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-139, 2014-11-17, paskelbta TAR 2014-11-17, i. k. 2014-16967

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. VA-64 „Dėl informavimo apie akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, siuntimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba šių prekių gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės“ pakeitimo“

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-5, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-23, i. k. 2019-00993

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. VA-64 „Dėl Informavimo apie akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, siuntimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba šių prekių gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-37, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06977

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. VA-5 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. VA-64 „Dėl Informavimo apie akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, siuntimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba šių prekių gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės“ pakeitimo“ pakeitimo

 

5.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-84, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-25977

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. VA-64 „Dėl Informavimo apie produktų siuntimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba produktų gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės“ pakeitimo