Suvestinė redakcija nuo 2009-09-30 iki 2012-05-22

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 74-2555, i. k. 1041100NUTA00000526

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. balandžio 29 d. Nr. 526

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) 220 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708; 2006, Nr. 4-97) 43 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 26 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo (Žin., 1994, Nr. 81-1514; 2003, Nr. 42-1919; 2008, Nr. 81-3173) 52 straipsnio 9 dalimi ir Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto, patvirtinto Lietuvos Respublikos Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto patvirtinimo ir įgyvendinimo įstatymu (Žin., 2000, Nr. 94-2917; 2003, Nr. 64-2881; 2007, Nr. 4-155), 54 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 298, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 37-1371 (2007-03-31), i. k. 1071100NUTA00000298

Nr. 1150, 2009-09-23, Žin., 2009, Nr. 116-4939 (2009-09-29), i. k. 1091100NUTA00001150

 

1. Patvirtinti Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Šiuo nutarimu patvirtintos Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklės (toliau vadinama – šiuo nutarimu patvirtintos Taisyklės; Taisyklės) taikomos ir valstybės tarnautojams bei darbuotojams, perkeltiems į kitas pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų. Taisyklės taip pat taikomos laikinai perkeltiesiems į pareigas tarptautinėje organizacijoje ar institucijoje, Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje, jeigu darbo užmokestį jiems moka Lietuvos Respublikos institucijos, įstaigos.

2.2. Pagal šiuo nutarimu patvirtintas Taisykles apmokėtos tarnybinių komandiruočių išlaidos laikomos komandiruočių kompensacijomis, jeigu Taisyklėse nenustatyta kitaip.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 28 d. nutarimą Nr. 613 „Dėl tarnybinių komandiruočių į užsienį“ (Žin., 1995, Nr. 37-929);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimą Nr. 857 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 613 „Dėl tarnybinių komandiruočių į užsienį“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 52-1280);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimą Nr. 1638 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 613 „Dėl tarnybinių komandiruočių į užsienį“ papildymo“ (Žin., 1996, Nr. 1-31);

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 23 d. nutarimą Nr. 120 „Dėl tarnybinių komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje“ (Žin., 1996, Nr. 9-225);

3.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 1 d. nutarimą Nr. 168 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 613 „Dėl tarnybinių komandiruočių į užsienį“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 11-298);

3.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 15 d. nutarimą Nr. 365 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 613 „Dėl tarnybinių komandiruočių į užsienį“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 34-848);

3.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 632 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 613 „Dėl tarnybinių komandiruočių į užsienį“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 59-1377);

3.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 30 d. nutarimą Nr. 693 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 613 „Dėl tarnybinių komandiruočių į užsienį“ papildymo“ (Žin., 1997, Nr. 64-1514);

3.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gegužės 4 d. nutarimą Nr. 542 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 613 „Dėl tarnybinių komandiruočių į užsienį“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 43-1178);

3.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 11 d. nutarimą Nr. 26 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 120 „Dėl tarnybinių komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 7-149);

3.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 27 d. nutarimą Nr. 470 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 613 „Dėl tarnybinių komandiruočių į užsienį“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 38-1163);

3.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 29 d. nutarimą Nr. 341 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 613 „Dėl tarnybinių komandiruočių į užsienį“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 29-928);

3.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimą Nr. 135 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 120 „Dėl tarnybinių komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 13-499);

3.14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimą Nr. 830 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 613 „Dėl tarnybinių komandiruočių į užsienį“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 61-2809).

 

 

 

Ministrą Pirmininką

pavaduojanti finansų ministrė                                               Dalia Grybauskaitė


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526

 

TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO BIUDŽETINĖSE

ĮSTAIGOSE TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) reglamentuoja tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose (toliau vadinama – įstaiga) tvarką.

2. Tarnybine komandiruote laikomas:

2.1. valstybės politiko arba valstybės pareigūno, arba teisėjo, arba valstybės tarnautojo, arba darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau vadinama – darbuotojas), išvykimas tam tikram laikui iš nuolatinės darbo vietos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens siuntimu atlikti tarnybinio pavedimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1150, 2009-09-23, Žin., 2009, Nr. 116-4939 (2009-09-29), i. k. 1091100NUTA00001150

 

2.2. Lietuvos kariuomenės kario, civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekančio statutinio valstybės tarnautojo (toliau vadinama – statutinis tarnautojas) ar darbuotojo išvykimas už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų laikotarpiui iki 90 dienų (įskaitytinai), kai karys, statutinis tarnautojas ar darbuotojas krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens įsakymu siunčiamas atlikti tarnybos tarptautinių operacijų kariniame vienete (įskaitant dalyvavimą tarptautinėse karinėse pratybose ar kituose karinio bendradarbiavimo renginiuose), taip pat tarptautinių operacijų vietovėje atlikti tarnybinių užduočių, tiesiogiai nesusijusių su tarptautinių operacijų karinio vieneto vykdomomis užduotimis.

Tarnybinės komandiruotės metu darbuotojui, kai jis siunčiamas tarptautinių operacijų vietovėje atlikti tarnybinių užduočių, tiesiogiai nesusijusių su tarptautinių operacijų karinio vieneto vykdomomis užduotimis, taikomi šiuo nutarimu nustatyti dienpinigiai, taip pat papildomos apmokėjimo ir aprūpinimo sąlygos, kurias statutiniam tarnautojui už tarnybą tarptautinių operacijų metu nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimas Nr. 287 „Dėl Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų tarnybos tarptautinių operacijų kariniuose vienetuose, tarptautinėse operacijose ir rengimosi joms sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 42-1381).

2.3. darbuotojo dalyvavimas įgyvendinant Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinių organizacijų finansuojamus paramos teikimo projektus, kai jo komandiruotės išlaidos apmokamos iš Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinių organizacijų finansuojamų paramos teikimo projektų lėšų pagal minėtų projektų sutartyse numatytas sąlygas. Šiuo atveju netaikomos šių Taisyklių II skyriuje nustatytos tarnybinių komandiruočių į užsienio valstybes išlaidų apmokėjimo sąlygos.

Papildyta punktu:

Nr. 1150, 2009-09-23, Žin., 2009, Nr. 116-4939 (2009-09-29), i. k. 1091100NUTA00001150

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 298, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 37-1371 (2007-03-31), i. k. 1071100NUTA00000298

 

3. Pasiųstam į tarnybinę komandiruotę darbuotojui per visą komandiruotės laiką paliekama darbo vieta (pareigos) ir darbo užmokestis.

4. Įstaigų vadovai arba jų įgalioti asmenys gali siųsti savo darbuotojus į komandiruotę į užsienio valstybę ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų (neįskaitant kelionės laiko). Jeigu yra atskiras Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimas dėl atstovavimo Lietuvos Respublikai tarptautiniuose renginiuose arba darbuotojas siunčiamas dalyvauti įgyvendinant Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinių organizacijų finansuojamus paramos teikimo projektus, kai jo komandiruotės išlaidos apmokamos iš Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinių organizacijų finansuojamų paramos teikimo projektų lėšų pagal minėtų projektų sutartyse numatytas sąlygas, siunčiamo darbuotojo į užsienį komandiruotės trukmė gali būti ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1150, 2009-09-23, Žin., 2009, Nr. 116-4939 (2009-09-29), i. k. 1091100NUTA00001150

 

5. Siuntimas į tarnybinę komandiruotę, išskyrus siuntimą į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje, įforminamas įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens įsakymu arba potvarkiu, kuriame turi būti nurodyta siunčiamo į tarnybinę komandiruotę darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, komandiruotės tikslas, vietovė (vietovės), komandiruotės trukmė ir komandiruotės išlaidos, kurias apmokės įstaiga. Siunčiamam į tarnybinę komandiruotę darbuotojui gali būti išmokamas avansas. Įsakyme arba potvarkyje nurodytas avanso dydis neturi viršyti numatomų komandiruotės išlaidų.

Siuntimas į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje įforminamas įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens rezoliucija, patvirtinančia, kad tarnybinis pranešimas ar darbuotojo prašymas išvykti iš nuolatinės darbo vietos suderintas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1150, 2009-09-23, Žin., 2009, Nr. 116-4939 (2009-09-29), i. k. 1091100NUTA00001150

 

6. Grįžęs iš komandiruotės darbuotojas privalo per 3 darbo dienas pateikti jį komandiravusiai įstaigai ataskaitą ir atitinkamus dokumentus apie komandiruotės metu patirtas faktines išlaidas. Jeigu buvo išmokėtas avansas, – grąžinti nepanaudotą avanso likutį.

 

II. TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ Į UŽSIENIO VALSTYBES IŠLAIDŲ

APMOKĖJIMAS

 

7. Kai darbuotojas siunčiamas į tarnybinę komandiruotę į užsienio valstybę (valstybes), jam apmokamos šios su tarnybine komandiruote susijusios išlaidos (toliau vadinama – komandiruotės išlaidos):

7.1. dienpinigiai;

7.2. gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;

7.3. kelionės į užsienio valstybę (valstybes) visų rūšių transporto priemonėmis, išskyrus lengvuosius automobilius taksi, ir jos teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis transporto išlaidos, jeigu jos susijusios su komandiruotės tikslais, taip pat nuvykimo visų rūšių transporto priemonėmis Lietuvos Respublikos teritorijoje (lengvuoju automobiliu taksi – tik miesto, kuriame gyvena komandiruotasis darbuotojas, teritorijoje) į oro ar jūrų uostą, geležinkelio ar autobusų stotį ir parvykimo iš jų išvykimo į komandiruotę ir parvykimo iš jos dienomis išlaidos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 541, 2008-06-05, Žin., 2008, Nr. 67-2534 (2008-06-12), i. k. 1081100NUTA00000541

 

7.4. dokumentų, susijusių su išvykimu, tvarkymo išlaidos, įskaitant vykstančiųjų į užsienį kelionių draudimą, kurį gali sudaryti sveikatos draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kelionės bagažo draudimas, civilinės atsakomybės draudimas;

7.5. mokėjimo už kelius, taip pat transporto priemonės draudimo ir transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo išlaidos;

7.6. komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos, atsižvelgiant į komandiruotės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir įstaigos patvirtintas degalų sunaudojimo normas atitinkamai transporto priemonei pagal atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų), jeigu į komandiruotę buvo važiuojama įstaigos transporto priemone, išsinuomota ar pagal panaudos sutartį perduota transporto priemone arba komandiruoto darbuotojo transporto priemone. Įsakyme ar potvarkyje būtina nurodyti transporto priemonės markę ir modelį. Komandiruoto darbuotojo automobilio naudojimo komandiruotės tikslams tvarką nustato valstybės institucijų ir įstaigų vadovai;

7.7. ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos;

7.8. automobilių saugojimo aikštelėse užsienio valstybėje (valstybėse) išlaidos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 541, 2008-06-05, Žin., 2008, Nr. 67-2534 (2008-06-12), i. k. 1081100NUTA00000541

 

7.9. vykstant į konferenciją, simpoziumą, parodą ar kitą renginį, – registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos;

7.10. valiutos keitimo kredito įstaigoje išlaidos, kai ši valiuta skirta šių Taisyklių 7.1–7.9 ir 7.11 punktuose nurodytoms komandiruotės išlaidoms apmokėti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 541, 2008-06-05, Žin., 2008, Nr. 67-2534 (2008-06-12), i. k. 1081100NUTA00000541

 

7.11. kitos su komandiruote susijusios būtinos išlaidos (registruoto bagažo mokestis, bagažo saugojimo, būtinų skiepų ir vaistų nuo užkrečiamųjų ligų išlaidos).

Papildyta punktu:

Nr. 541, 2008-06-05, Žin., 2008, Nr. 67-2534 (2008-06-12), i. k. 1081100NUTA00000541

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 541, 2008-06-05, Žin., 2008, Nr. 67-2534 (2008-06-12), i. k. 1081100NUTA00000541

 

8. Išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su gyvenamojo ploto nuoma, tačiau įtrauktos į apgyvendinimo paslaugas teikiančių vienetų ar asmenų išrašytus apskaitos dokumentus (maitinimas, įvairios papildomos asmeninės paslaugos), neapmokamos.

9. Dienpinigiai mokami:

9.1. pagal finansų ministro patvirtintas dienpinigių užsienio valstybėse normas;

9.2. už įsakyme ar potvarkyje nurodytą laiką. Vykstant į užsienio valstybę, už dieną, kurią pervažiuojama Lietuvos Respublikos valstybės siena, dienpinigiai mokami pagal finansų ministro patvirtintas dienpinigių užsienio valstybėse normas, o grįžtant iš užsienio valstybės, už dieną, kurią pervažiuojama Lietuvos Respublikos valstybės siena, mokama 50 procentų finansų ministro patvirtintos dienpinigių užsienio valstybėje normos. Jeigu komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių, finansų ministro patvirtintos dienpinigių užsienio valstybėse normos taikomos atsižvelgiant į kiekvienoje užsienio valstybėje faktiškai išbūtas dienas, o pervažiavimo į užsienio valstybę diena laikoma atvykimo į tą užsienio valstybę diena.

Kai darbuotojas, vykdamas į tarnybinę komandiruotę, tą pačią dieną atvyksta į kelias užsienio valstybes, už šią dieną mokamas finansų ministro patvirtintų dienpinigių tose užsienio valstybėse normų vidurkis.

Darbuotojams, perkeltiems į kitas pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, taip pat laikinai perkeltiems į pareigas tarptautinėje organizacijoje ar institucijoje, Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje, jeigu darbo užmokestį jiems moka Lietuvos Respublikos institucijos ar įstaigos, grįžtant iš kitos užsienio valstybės (tarp jų ir iš Lietuvos) į rezidavimo vietą, už dieną, kurią pervažiuojama reziduojamos valstybės siena, 50 procentų dienpinigių mokama pagal šių Taisyklių 9.1 punkte nurodytas finansų ministro patvirtintas dienpinigių užsienio valstybėse normas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 541, 2008-06-05, Žin., 2008, Nr. 67-2534 (2008-06-12), i. k. 1081100NUTA00000541

 

9.3. 50 procentų finansų ministro patvirtintų dienpinigių užsienio valstybėje normos, o jeigu darbuotojas apsilanko keliose užsienio valstybėse, – 100 procentų finansų ministro patvirtintų dienpinigių tose užsienio valstybėse normų vidurkio, kai tarnybinė komandiruotė trunka vieną dieną;

Punkto pakeitimai:

Nr. 541, 2008-06-05, Žin., 2008, Nr. 67-2534 (2008-06-12), i. k. 1081100NUTA00000541

 

9.4. darbuotojui, vykstančiam į tarnybinę komandiruotę į užsienio valstybę (valstybes) ir užsienio valstybėje aprūpinamam dienpinigiais, įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu gali būti išmokėti dienpinigiai neviršijant 30 procentų finansų ministro patvirtintos dienpinigių užsienio valstybėje normos, o aprūpinamam maitinimu, įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu, atsižvelgiant į renginio organizatoriaus nustatytas aprūpinimo sąlygas, gali būti išmokėti dienpinigiai iki 100 procentų finansų ministro patvirtintos dienpinigių užsienio valstybėje normos (išskyrus šių Taisyklių 16 punktą).

Punkto pakeitimai:

Nr. 541, 2008-06-05, Žin., 2008, Nr. 67-2534 (2008-06-12), i. k. 1081100NUTA00000541

 

10. Dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį viršija 50 procentų darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio tuo atveju, kai darbuotojui nustatytas darbo užmokestis neviršija minimalios mėnesinės algos, padaugintos iš koeficiento 1,3, arba kai darbo užmokestis yra apskaičiuotas taikant valandinį tarifinį atlygį, neviršijantį minimalaus valandinio atlygio, padauginto iš koeficiento 1,3, nelaikomi komandiruočių kompensacijomis.

11. Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos apmokamos:

11.1. pagal finansų ministro patvirtintas gyvenamojo ploto nuomos užsienio valstybėse normas (išskyrus šių Taisyklių 11.2 ir 11.3 punktuose nurodytus atvejus);

11.2. pagal faktines išlaidas:

11.2.1. oficialių valstybinių delegacijų nariams ir jų šeimų nariams, vykstantiems į užsienį teisės aktų nustatyta tvarka sudarytos oficialios valstybinės delegacijos sudėtyje, Lietuvos Respublikos Seimo nariams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariams, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjams, valstybės kontrolieriui ir jo pavaduotojams, vykstantiems į užsienio komandiruotes (Tarpparlamentinės Sąjungos, Šiaurės Atlanto Asamblėjos, Vakarų Europos Sąjungos Asamblėjos, Europos Tarybos, Europos Parlamento, Europos Vadovų Tarybos, Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos, Europos Konstitucinių Teismų Konferencijos ir konstitucinę kontrolę atliekančių institucijų, Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI), Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (EUROSAI), Europos audito rūmų, NATO auditorių tarybos, Pasaulio banko, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, Europos Tarybos vystymo banko ir Tarptautinio valiutos fondo metinius susitikimus, sesijas, seminarus, posėdžius ir konferencijas), ir juos lydintiems asmenims;

11.2.2. kai gyvenamąjį plotą užsako renginio organizatoriai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 541, 2008-06-05, Žin., 2008, Nr. 67-2534 (2008-06-12), i. k. 1081100NUTA00000541

 

11.3. darbuotojui (išskyrus šių Taisyklių 11.2 punkte nurodytus atvejus), vykstančiam į tarnybinę komandiruotę į užsienio valstybę (valstybes), gali būti apmokamos didesnės gyvenamojo ploto nuomos išlaidos, negu finansų ministro patvirtinta gyvenamojo ploto nuomos išlaidų norma, jeigu su tuo sutinka įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo, tačiau ši suma negali viršyti 30 procentų finansų ministro patvirtintos gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normos. Suma, viršijanti finansų ministro patvirtintą gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normą, nelaikoma komandiruočių kompensacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 541, 2008-06-05, Žin., 2008, Nr. 67-2534 (2008-06-12), i. k. 1081100NUTA00000541

 

12. Komandiruotės išlaidos, nurodytos šių Taisyklių 7.2-7.11 punktuose, apmokamos tik tais atvejais, kai pateikiami jas įrodantys dokumentai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 541, 2008-06-05, Žin., 2008, Nr. 67-2534 (2008-06-12), i. k. 1081100NUTA00000541

 

13. Siunčiamam į tarnybinę komandiruotę į užsienio valstybę (valstybes) darbuotojui gali būti išmokamas komandiruotės išlaidų avansas litais arba užsienio valiuta pagal lito ir bazinės valiutos oficialų kursą ar Lietuvos banko nustatytą lito ir užsienio valiutos santykį, galiojantį avanso išmokėjimo dieną. Avansas gali būti išmokamas ir tais atvejais, kai komandiruotės išlaidas įstaigai kompensuoja užsienio institucijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 541, 2008-06-05, Žin., 2008, Nr. 67-2534 (2008-06-12), i. k. 1081100NUTA00000541

 

14. Jeigu avansas darbuotojui nebuvo išmokėtas, tarnybinės komandiruotės išlaidos atlyginamos (pateikus šias išlaidas įrodančius dokumentus) tik litais, o išlaidos užsienio valiuta apskaičiuojamos pagal išvykimo į tarnybinę komandiruotę į užsienio valstybę (valstybes) dieną galiojusį lito ir bazinės valiutos oficialų kursą arba Lietuvos banko nustatytą lito ir užsienio valiutos santykį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 541, 2008-06-05, Žin., 2008, Nr. 67-2534 (2008-06-12), i. k. 1081100NUTA00000541

 

15. Jeigu avansas į tarnybinę komandiruotę į užsienio valstybę (valstybes) vykstančiam darbuotojui buvo išmokėtas užsienio valiuta ne tos valstybės, į kurią vykstama, darbuotojas turi pateikti gautos užsienio valiutos keitimo į kitą užsienio valiutą dokumentą, išduotą Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės kredito įstaigos. Nepateikus šio dokumento, išlaidos užsienio valiuta apskaičiuojamos pagal avanso išmokėjimo dieną (jeigu avansas nebuvo išmokėtas, – išvykimo į tarnybinę komandiruotę į užsienio valstybę dieną) galiojusį lito ir bazinės valiutos oficialų kursą arba Lietuvos banko nustatytą lito ir užsienio valiutos santykį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 541, 2008-06-05, Žin., 2008, Nr. 67-2534 (2008-06-12), i. k. 1081100NUTA00000541

 

16. Siunčiant darbuotoją į tarnybinę komandiruotę į užsienio valstybę (valstybes) ekvivalentinių nevaliutinių pasikeitimų sąlygomis, viena valstybė moka kitos valstybės specialistų išlaikymo išlaidas vidaus valiuta pagal susitarimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 541, 2008-06-05, Žin., 2008, Nr. 67-2534 (2008-06-12), i. k. 1081100NUTA00000541

 

III. TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE

IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

 

17. Kai darbuotojas siunčiamas į tarnybinę komandiruotę Lietuvos Respublikos teritorijoje, jam apmokamos šios komandiruotės išlaidos:

17.1. dienpinigiai – 15 procentų patvirtinto bazinės socialinės išmokos dydžio, jeigu komandiruotė trunka ilgiau nei vieną darbo dieną, už įsakyme ar potvarkyje nurodytą komandiruotės laiką;

Punkto pakeitimai:

Nr. 541, 2008-06-05, Žin., 2008, Nr. 67-2534 (2008-06-12), i. k. 1081100NUTA00000541

Nr. 1150, 2009-09-23, Žin., 2009, Nr. 116-4939 (2009-09-29), i. k. 1091100NUTA00001150

 

17.2. gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;

17.3. kelionės į komandiruotės vietą ir grįžimo iš jos į nuolatinę darbo vietovę (vietoves) visų rūšių transporto priemonėmis, išskyrus lengvuosius automobilius taksi, transporto išlaidos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 541, 2008-06-05, Žin., 2008, Nr. 67-2534 (2008-06-12), i. k. 1081100NUTA00000541

 

17.4. komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos, atsižvelgiant į komandiruotės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir įstaigos patvirtintas degalų sunaudojimo normas atitinkamai transporto priemonei pagal atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų), jeigu į komandiruotę buvo važiuojama įstaigos transporto priemone, išsinuomota ar pagal panaudos sutartį perduota transporto priemone arba komandiruoto darbuotojo transporto priemone. Įsakyme ar potvarkyje būtina nurodyti transporto priemonės markę ir modelį. Komandiruoto darbuotojo automobilio naudojimo komandiruotės tikslams tvarką nustato valstybės institucijų ir įstaigų vadovai;

17.5. ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos;

17.6. vykstant į konferenciją, simpoziumą, parodą ar kitą renginį, – registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos.

18. Visos šių Taisyklių 17.2–17.6 punktuose nurodytos komandiruotės išlaidos atlyginamos tik tais atvejais, kai pateikiami jas įrodantys dokumentai.

19. Tais atvejais, kai komandiruojama į įvairius renginius (konferencijas, pasitarimus, simpoziumus, meno festivalius ir panašiai), kurių organizatoriai apmoka komandiruotų darbuotojų išlaikymo (maitinimo, nakvynės) išlaidas, įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu gali būti mokami dienpinigiai neviršijant 30 procentų šių Taisyklių 17.1 punkte nurodytos dienpinigių normos.

20. Dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį viršija 50 procentų darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio arba darbo užmokesčio, apskaičiuoto taikant valandinį tarifinį atlygį, nelaikomi komandiruočių kompensacijomis.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 298, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 37-1371 (2007-03-31), i. k. 1071100NUTA00000298

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 "Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 541, 2008-06-05, Žin., 2008, Nr. 67-2534 (2008-06-12), i. k. 1081100NUTA00000541

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 "Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1150, 2009-09-23, Žin., 2009, Nr. 116-4939 (2009-09-29), i. k. 1091100NUTA00001150

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 "Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo