Suvestinė redakcija nuo 2023-09-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 65-2310, i. k. 104301MISAK00D1-207

 

Nauja redakcija nuo 2018-01-01:

Nr. D1-825, 2017-10-06, paskelbta TAR 2017-10-09, i. k. 2017-15988

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATLIEKŲ TARPVALSTYBINIŲ VEŽIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. balandžio 27 d. Nr. D1-207

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 5 dalimi ir įgyvendindamas 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (toliau – Reglamentas Nr. 1013/2006) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. spalio 19 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/2174, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo IC, III, IIIA, IV, V, VII ir VIII priedai, nuostatas:

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-303, 2023-08-31, paskelbta TAR 2023-08-31, i. k. 2023-17218

 

1Tvirtinu Atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašą (pridedama).

2Nustatau, kad Lietuvos Respublikos siunčiančiosios kompetentingos institucijos, paskirties kompetentingos institucijos, tranzito kompetentingos institucijos ir korespondento funkcijas vykdo Aplinkos apsaugos agentūra.

3Pavedu Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kontroliuoti, ar pranešėjai, atliekų tarpvalstybinius vežimus organizuojantys asmenys, atliekų gavėjai laikosi Reglamente Nr. 1013/2006 nustatytų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-567, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10567

 

4Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                            ARŪNAS KUNDROTAS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-207

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. D1-825 redakcija)

 

ATLIEKŲ TARPVALSTYBINIŲ VEŽIMŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) tikslas – užtikrinti 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (toliau – Reglamentas Nr. 1013/2006) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. spalio 19 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES)  2020/2174, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo IC, III, IIIA, IV, V, VII ir VIII priedai, įgyvendinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-303, 2023-08-31, paskelbta TAR 2023-08-31, i. k. 2023-17218

 

2Tvarkos aprašas reglamentuoja Aplinkos apsaugos agentūros (toliau Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija), pranešėjo,  atliekų vežimą organizuojančio asmens, atliekų gavėjo pareigas.

3Tvarkos aprašo taikymo sritys atitinka Reglamento Nr. 1013/2006 1 straipsnyje nurodytas taikymo sritis.

4Pranešėjai, atliekų vežimą organizuojantys asmenys, vadovaudamiesi Reglamento Nr. 1013/2006 nustatytais reikalavimais, pildo atitinkamiems atliekų tarpvalstybiniams vežimams reikiamus dokumentus (pranešimo dokumentų (toliau – IA priedo forma) ir (ar) judėjimo dokumentų (toliau – IB priedo forma) formas arba VII priede nurodytą formą (toliau – VII priedo forma)); derina dokumentus, jei reikia, įkelia dokumentų kopijas, teikia duomenis ir (ar) įrašo, pažymi informaciją, reikalingus gauti leidimui (-ams) vežti atliekas ar organizuoti atliekų tarpvalstybinį vežimą (-us), per Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą (toliau – GPAIS).

5Pagal Reglamento Nr. 1013/2006 3 straipsnyje nustatytas procedūras išvežant atliekas iš Lietuvos, vadovaujantis 16 ir 18 straipsniuose nustatytais reikalavimais, atitinkamus atliekų tarpvalstybinius vežimus lydi pasirašytos IA formos kopija ir IB forma, kurios buvo užpildytos ir atspausdintos per GPAIS, arba pasirašytos VII priedų formos, kurios buvo užpildytos ir atspausdintos per GPAIS.

6IA, IB, VII priedų formos pildomos lietuvių ir anglų kalbomis.

7Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija suteikia registracijos numerius pranešėjo teikiamoms IA, IB priedų formoms per GPAIS.

8. Informaciją, susijusią su atliekų tarpvalstybiniais vežimais, kiek tai numatyta techninėmis GPAIS galimybėmis, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) gauna per GPAIS. Prireikus ši ir (ar) papildoma informacija AAD gali būti teikiama ir kitais būdais.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-567, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10567

 

II SKYRIUS

SĄVOKOS

 

9Pranešėjas – Lietuvoje veikianti įmonė, kaip apibrėžiama Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 37 punkte, įskaitant tarpininkus ir prekiautojus atliekomis, kuri ketina vežti atliekas arba ketina užsakyti atliekų vežimą ir kuriai numatyta pareiga pranešti. Pranešėju laikomas vienas iš išvardintų juridinių ar fizinių asmenų pagal Reglamento Nr. 1013/2006 2 straipsnio 15 dalies  a) punkto  i) – vi) papunkčiuose  nurodytą hierarchiją.

10Atliekų vežimą organizuojantis asmuo – Lietuvoje veikianti įmonė, kaip apibrėžiama Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 37 punkte, įskaitant tarpininkus ir prekiautojus atliekomis, kuri ketina vežti atliekas, nurodytas Reglamento Nr. 1013/2006 3 straipsnio 2 ir 4 dalyse.

11Atliekų gavėjas – Lietuvoje veikianti įmonė, kaip apibrėžiama Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 37 punkte, kuriai atliekos siunčiamos naudoti ar šalinti.

12Užsienio valstybės atliekų gavėjas – tai Europos Sąjungos ar kitos užsienio paskirties šalies jurisdikcijai priklausantis asmuo ar įmonė, kuriam atliekos siunčiamos naudoti ar šalinti.

13Kitos Tvarkos apraše naudojamos sąvokos atitinka Reglamente Nr. 1013/2006 ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas sąvokas.

 

III SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS PAREIGOS

 

14 Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija pagal kompetenciją atsako už jai priskirtų Reglamento Nr. 1013/2006 reikalavimų įgyvendinimą Lietuvoje, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos institucijomis, Europos Komisija, Europos Sąjungos valstybių narių, trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis, atlieka veiksmus, priskirtus Europos Sąjungos valstybei narei įgyvendinant Reglamente Nr. 1013/2006 nustatytus reikalavimus.

15Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija:

15.1. vadovaudamasi Reglamento Nr. 1013/2006 reikalavimais, priima rašytinį sprendimą dėl atliekų įvežimo (importo) į Lietuvos Respubliką, išvežimo (eksporto) iš Lietuvos Respublikos, tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją atvejais; registruoja pateiktas IA, IB priedų formas, II priede nurodytus dokumentus ir informaciją, reikalingus gauti leidimams vežti atliekas, kitus dokumentus ir informaciją, susijusius su atliekų tarpvalstybiniais vežimais;

15.2.  vadovaudamasi Reglamento Nr. 1013/2006 reikalavimais, atlieka nustatytus veiksmus per GPAIS dėl atliekų tarpvalstybinių vežimų, kuriems taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra:

15.2.1. įvertinusi pranešėjo užpildytus dokumentus ir pateiktą informaciją, nurodo trūkumus, prašo patikslinimo, dokumentų ar jų kopijų ir imasi kitų veiksmų tam, kad IA, IB priedų formos būtų tinkamai užpildytos ir teikiama informacija ir dokumentai gauti leidimą (-us) vežti atliekas atitiktų Reglamento Nr. 1013/2006 reikalavimus; vadovaudamasi Reglamento Nr. 1013/2006 7 straipsniu, informuoja pranešėją apie užsienio valstybių kompetentingoms institucijoms išsiųstus dokumentus;

15.2.2. įrašo, pažymi savo ir užsienio valstybių kompetentingų institucijų priimtus sprendimus atliekų tarpvalstybinių vežimų atliekų išvežimo (eksporto) iš Lietuvos Respublikos, įvežimo (importo) į Lietuvos Respubliką, tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją atvejais;

15.2.3. įrašo, pažymi duomenis apie pateiktus dokumentus, informaciją Lietuvos Respublikos muitinei, užsienio valstybių kompetentingoms institucijoms;

15.2.4. įrašo, pažymi duomenis apie gautus dokumentus, informaciją iš Lietuvos Respublikos muitinės, užsienio valstybių kompetentingų institucijų, užsienio valstybių atliekų gavėjų, užsienio valstybių pranešėjų;

15.2.5. atliekų įvežimo (importo) į Lietuvos Respubliką atveju įrašo, pažymi nustatytus duomenis iš IA, IB priedų formų. Vadovaudamasi Reglamento Nr. 1013/2006 reikalavimais, išsiunčia patvirtinimus užsienio valstybės pranešėjui ir susijusioms kompetentingoms institucijoms dėl gautų dokumentų ir informacijos ir atitinkamai įrašo, pažymi informaciją apie išsiuntimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-303, 2023-08-31, paskelbta TAR 2023-08-31, i. k. 2023-17218

 

15.2.6. Neteko galios nuo 2023-09-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-303, 2023-08-31, paskelbta TAR 2023-08-31, i. k. 2023-17218

 

15.2.7. atliekų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją atveju įveda nustatytus duomenis ir informaciją iš IA ir IB formų; prireikus įrašo, pažymi kitą susijusią informaciją ir (ar) duomenis dėl šių atliekų tarpvalstybinių vežimų;

15.2.8. įrašo, pažymi kitą informaciją, duomenis, susijusius su atliekų tarpvalstybiniais vežimais, prireikus įkelia dokumentų kopijas;

15.3užsienio valstybių kompetentingoms institucijoms, Lietuvos Respublikos muitinei pranešėjo pasirašytas IA ir IB priedų formas, dokumentus (jei nurodyta, kopijas),  informaciją siunčia vadovaudamasi Reglamento Nr. 1013/2006 26 straipsnio reikalavimais;

15.4  kai vežamos atliekos, nurodytos Reglamento Nr. 1013/2006 3 straipsnio 2 ir 4 dalyse, Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija turi teisę iš atliekų vežimą organizuojančio asmens paprašyti pateikti sutarties, nurodytos Reglamento Nr. 1013/2006 18 straipsnyje, kopiją;

15.5 atliekų tarpvalstybinių vežimų, kurie negali būti užbaigti, kaip numatyta,  ir (ar) neteisėtų atliekų tarpvalstybinių vežimų atvejais Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija, vadovaudamasi Reglamento Nr.1013/2006 22 ir 24 straipsnio reikalavimais, GPAIS įrašo susijusią informaciją, duomenis, įskaitant gautus iš Lietuvos institucijų ir užsienio valstybių kompetentingų institucijų, siunčiamus Lietuvos institucijoms ir užsienio valstybių kompetentingoms institucijoms. Jeigu reikia, pildo, tikslina susijusius dokumentus, atlieka derinimo ir kitus veiksmus, reikalingus sprendžiant atliekų tarpvalstybinių vežimų, kurie negali būti užbaigti, kaip numatyta, ir  (ar) neteisėtų atliekų tarpvalstybinių vežimų klausimus tiek, kiek tai numatyta techninėmis GPAIS galimybėmis ir neprieštarauja Reglamento Nr. 1013/2006 nuostatoms; informaciją, duomenis, dokumentus Lietuvos institucijoms ir užsienio valstybių kompetentingoms institucijoms siunčia vadovaudamasi Reglamento Nr. 1013/2006 26 straipsnio reikalavimais.

 

IV SKYRIUS

Pranešėjo, atliekų vežimą organizuojančio asmens, atliekų GAVĖJo PAREIGOS

 

16Pranešėjas, atliekų vežimą organizuojantis asmuo, atliekų gavėjas pagal kompetenciją privalo vykdyti priskirtas pareigas pagal Reglamente Nr. 1013/2006 nustatytus reikalavimus.

17Pranešėjas, ketinantis iš Lietuvos išvežti atliekas, kurioms vežti taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra, ir norėdamas gauti leidimą vežti atliekas, laikydamasis Reglamente Nr. 1013/2006 nustatytų reikalavimų, per GPAIS pildo IA ir IB priedų formas;  pateikia informaciją ir (ar) dokumentus, nurodytus Reglamento Nr. 1013/2006 4 straipsnyje ir II priede, įskaitant ir  informaciją ir (ar) dokumentus, kurių  Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija gali paprašyti pagal Reglamento Nr. 1013/2006 7 straipsnio 2 dalį. Jei tam tikros informacijos ir (ar) dokumentų, nurodytų Reglamento Nr. 1013/2006 II priede, pranešėjas negali pateikti per GPAIS, juos Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai gali pateikti vadovaudamasis Reglamento Nr. 1013/2006 26 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatomis, atitinkamai GPAIS įrašydamas informaciją apie išsiuntimą.

18Pranešėjas, ketinantis iš Lietuvos išvežti atliekas, kurioms vežti taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra, ir norėdamas gauti leidimą vežti atliekas, pagal Tvarkos aprašo 17 punktą užpildęs,  pateikęs, suderinęs dokumentus, vadovaudamasis Reglamento Nr. 1013/2006 reikalavimais, Lietuvos kompetentingai institucijai privalo pateikti pasirašytas IA ir IB priedų formas ir kitus 17 punkte nurodytus dokumentus. Pranešėjas atsako už tai, kad Lietuvos kompetentingai institucijai pateikti šiame punkte nurodyti dokumentai atitinka per GPAIS pateiktus ir suderintus dokumentus ir informaciją. Šiame punkte nurodyti dokumentai Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai pateikiami vadovaujantis Reglamento Nr. 1013/2006 26 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatomis.

19Papildomą informaciją ir (ar) dokumentus užsienio valstybių kompetentingoms institucijoms, kurių jos gali paprašyti pagal Reglamento Nr. 1013/2006 8 straipsnio 1 dalį,  pranešėjas teikia Reglamento Nr. 1013/2006 26 straipsnio nustatyta tvarka, atitinkamai GPAIS įrašydamas, pažymėdamas informaciją apie pateikimą ir, jei reikia, įkeldamas dokumentų kopijas.

20Atliekų vežimą organizuojantis asmuo, ketinantis iš Lietuvos išvežti Reglamento Nr. 1013/2006 3 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytas atliekas, per GPAIS pildo VII priedo formą, įrašo, pateikia reikiamą informaciją vadovaudamasis Reglamento Nr. 1013/2006 18 straipsnio reikalavimais. Perdavus išvežtas atliekas užsienio valstybės atliekų gavėjui, į GPAIS įkelia pasirašytos, kaip numatyta Reglamento Nr. 1013/2006 18 straipsnio 1 b) dalyje,  VII priedo formos kopiją. Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai paprašius, pateikia sutarties, numatytos Reglamento Nr. 1013/2006 18 straipsnio 2 dalyje, kopiją.

21Atliekų gavėjas, gavęs, sutvarkęs atliekas, GPAIS įrašo nurodytą informaciją apie įvežtas / importuotas atliekas. Gavęs, sutvarkęs atliekas, kurioms taikoma išankstinio pranešimo ir leidimo procedūra, atliekų  gavėjas GPAIS pažymi, kad dokumentai su atitinkamomis atliekų gavimo, sutvarkymo žymomis išsiųsti užsienio valstybės pranešėjui ir susijusioms kompetentingoms institucijoms, kaip nustatyta Reglamento Nr. 1013/2006 15 ir 16 straipsniuose.

22Atliekų tarpvalstybinių vežimų, kurie negali būti užbaigti taip, kaip numatyta, ir (ar) neteisėtų atliekų tarpvalstybinių vežimų atvejais dokumentai, nurodžius Lietuvos kompetentingai institucijai, pildomi, derinami vadovaujantis atitinkamai Reglamento Nr. 1013/2006 22 ar 24 straipsnio nuostatomis pagal Tvarkos apraše nustatytą tvarką.

 

V skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Asmenys, pažeidę Reglamento Nr. 1013/2006 ir šio Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-303, 2023-08-31, paskelbta TAR 2023-08-31, i. k. 2023-17218

 

________________

part_c3e221d8266f41fc9b7984fd4f6bedd3_end

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-597, 2006-12-18, Žin., 2006, Nr. 141-5438 (2006-12-28), i. k. 106301MISAK00D1-597

Dėl aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-207 "Dėl Atliekų vežimo Europos Bendrijos viduje, į bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-384, 2007-07-04, Žin., 2007, Nr. 76-3036 (2007-07-10), i. k. 107301MISAK00D1-384

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-207 "Dėl Atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-451, 2008-08-29, Žin., 2008, Nr. 110-4204 (2008-09-25), i. k. 108301MISAK00D1-451

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-207 "Dėl Atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-486, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 105-4388 (2009-09-03), i. k. 109301MISAK00D1-486

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-207 "Dėl Atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-872, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-255 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-872

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-207 "Dėl Atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-23, 2016-01-13, paskelbta TAR 2016-01-13, i. k. 2016-00578

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-207 „Dėl Atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-825, 2017-10-06, paskelbta TAR 2017-10-09, i. k. 2017-15988

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-207 „Dėl Atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-567, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10567

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-207 „Dėl Atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-303, 2023-08-31, paskelbta TAR 2023-08-31, i. k. 2023-17218

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-207 „Dėl Atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo