Suvestinė redakcija nuo 2004-10-17

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 61-2197, i. k. 1042230ISAK00A1-101

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ ĮGYVENDINANT 2004–2006 M. EUROPOS BENDRIJŲ INICIATYVOS EQUAL BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTĄ (EQUAL BPD), TEIKIMO, VERTINIMO IR ATRANKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. balandžio 16 d. Nr. A1-101

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. A1-234, 2004-10-13, Žin., 2004, Nr. 152-5555 (2004-10-16), i. k. 1042230ISAK00A1-234

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 427 „Dėl Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL administravimo Lietuvoje“ (Žin., 2003, Nr. 35-1482),

tvirtinu Projektų, finansuojamų įgyvendinant 2004–2006 m. Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL Bendrojo programavimo dokumentą (EQUAL BPD), teikimo, vertinimo ir atrankos taisykles (pridedama).

Pastraipos pakeitimai:

Nr. A1-234, 2004-10-13, Žin., 2004, Nr. 152-5555 (2004-10-16), i. k. 1042230ISAK00A1-234

 

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2004 m. balandžio 16 d.

įsakymu Nr. A1-101

 

PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ ĮGYVENDINANT 2004–2006 M. EUROPOS BENDRIJŲ INICIATYVOS EQUAL BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTĄ (EQUAL BPD), TEIKIMO, VERTINIMO IR ATRANKOS TAISYKLĖS

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. A1-234, 2004-10-13, Žin., 2004, Nr. 152-5555 (2004-10-16), i. k. 1042230ISAK00A1-234

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Projektų, finansuojamų įgyvendinant 2004-2006 m. Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL Bendrąjį programavimo dokumentą (EQUAL BPD), teikimo, vertinimo ir atrankos taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) nustato bendrąsias projektų teikimo, vertinimo ir atrankos procedūras. Projektų atrankos kriterijai, nustatomi EQUAL BPD Priede, yra tikslinami ir detalizuojami Taisyklėse ir Gairėse pareiškėjams, bet negali būti keičiami be EQUAL BPD Priežiūros komiteto pritarimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-234, 2004-10-13, Žin., 2004, Nr. 152-5555 (2004-10-16), i. k. 1042230ISAK00A1-234

 

2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 427 „Dėl Europos bendrijų iniciatyvos EQUAL administravimo Lietuvoje“ (Žin., 2003, Nr. 35-1482) paskirta vadovaujančiąja institucija, atsakinga už Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL įgyvendinimą Lietuvoje. Įgyvendinančiosios institucijos funkcijas atliks Žmonių išteklių plėtros programų paramos fondas. Mokėjimo institucijos – Finansų ministerija.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Parama – ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšos, skirtos projektams finansuoti. Parama apibendrina visas galimas finansavimo teikimo formas (subsidiją, dotaciją ir kitas).

Pareiškėjai – institucijos, įmonės, įstaigos ir organizacijos, kurių vardu yra teikiama paraiška, numatančios kurti vystymo bendriją. Pareiškėjas ir partneriai gali būti tik institucijos, įstaigos, įmonės, organizacijos, nurodytos EQUAL BPD priede bei Gairėse pareiškėjams, teikiantys paraišką iniciatyvos EQUAL paramai gauti.

Vystymo bendrija – EQUAL programą įgyvendina strateginės partnerystės sukurtos juridinių asmenų jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Vystymo bendrija yra paramos gavėja.

Sutartis – paramos projektams, įgyvendinantiems EQUAL BPD teminius prioritetus, skyrimo sutartis.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-234, 2004-10-13, Žin., 2004, Nr. 152-5555 (2004-10-16), i. k. 1042230ISAK00A1-234

 

II SKYRIUS. PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROJI PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKA IR PARAMOS SKYRIMO PROCEDŪROS

 

4. Pareiškėjai rengia projektą ir pildo vadovaujančiosios institucijos nustatytos formos projekto paraišką (toliau vadinama – paraiška). Kvietimus teikti paraiškas skelbia įgyvendinančioji institucija. Kvietimo teikti paraiškas sąlygas šia tvarka nustato vadovaujančioji institucija.

5. Gautas paraiškas ir projektus visapusiškai vertina įgyvendinančioji institucija ir teikia vertinimo ataskaitas, išvadas ir rekomendacijas vadovaujančiajai institucijai. Sprendimą, kuriems projektams iš tinkamų finansuoti bus skiriamos lėšos, priima vadovaujančioji institucija, vadovaudamasi jos sudaromo Projektų atrankos komiteto (toliau – Projektų atrankos komitetas) rekomendacijomis ir įgyvendinančiosios institucijos parengta vertinimo ataskaita. Vadovaujančiajai institucijai priėmus sprendimą dėl paramos skyrimo projektui, su pareiškėju bei partneriais, kurių vardu buvo teikiama paraiška, sudaroma sutartis.

6. Sutartys dėl paramos skyrimo gali būti sudaromos nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d. Tinkamomis finansuoti iš Europos socialinio fondo ir bendrojo finansavimo lėšų laikomos projektų išlaidos, patirtos nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki 2008 m. birželio 30 d. Visi su projekto įgyvendinimu susijusias išlaidas pateisinantys ir įrodantys dokumentai turi būti išrašyti šiuo laikotarpiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-234, 2004-10-13, Žin., 2004, Nr. 152-5555 (2004-10-16), i. k. 1042230ISAK00A1-234

 

7. Įgyvendinančioji institucija, vykdydama projektų atranką bei prižiūrėdama jų įgyvendinimą, turi laikytis šių skaidrumo, nešališkumo ir konfidencialumo principų:

7.1. įgyvendinančioji institucija turi užtikrinti, kad informacija apie kvietimą teikti paraiškas bei jo sąlygas yra vieša ir prieinama visiems remtiniems pareiškėjams;

7.2. įgyvendinančioji institucija pagal konkretų kvietimą pateiktas paraiškas vertina vadovaudamasi vienodais visoms paraiškoms kriterijais, apie kuriuos pareiškėjai informuojami iš anksto;

7.3. visi pareiškėjai, kurių paraiškos ir projektai buvo atmesti, raštu informuojami apie tokį sprendimą ir jo priežastis;

7.4. institucijos užtikrina pareiškėjo teisę žinoti visus priimtus sprendimus, susijusius su pareiškėjo projektu, ir tokių sprendimų motyvus;

7.5. institucijos užtikrina pareiškėjo ir kitų asmenų pateiktų duomenų konfidencialumą ir naudoja juos tik projekto vertinimui ir atrankai. Tokie duomenys neatskleidžiami tretiesiems asmenims be pareiškėjo sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus.

8. Projektų atrankos komitetas rekomenduoja suteikti paramą tiems projektams, kurie geriausiai atitinka konkretaus kvietimo teikti paraiškas sąlygas bei specifinius atrankos kriterijus.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGOS IR PARAIŠKŲ FORMOS

 

9. Prieš skelbiant kvietimą teikti paraiškas, turi būti parengta kvietimo teikti paraiškos dokumentacija, kurią sudaro:

9.1. Gairės pareiškėjams;

9.2. paraiškos forma bei paraiškos pildymo nurodymai;

9.3. standartiniai priedai: tipinė pareiškėjo deklaracija, tipinė partnerystės deklaracija, tipinis veiklos aprašymas ir kiti priedai, nurodyti paraiškos pildymo instrukcijose.

10. Kvietimo teikti paraiškas dokumentaciją rengia ir tvirtina vadovaujančioji institucija arba paveda ją rengti įgyvendinančiajai institucijai.

11. Neteko galios nuo 2004-10-17

Punkto naikinimas:

Nr. A1-234, 2004-10-13, Žin. 2004, Nr. 152-5555 (2004-10-16), i. k. 1042230ISAK00A1-234

 

12. Gairėse pareiškėjams pateikiama pagrindinė informacija, kurią turi žinoti pareiškėjas, siekiantis gauti Europos socialinio fondo paramą, įskaitant paramos skyrimo sąlygas bei procedūras. Gairėse nurodoma:

12.1. pagrindinė informacija apie EQUAL BPD ir jo priedą: EQUAL tikslai ir principai, teminiai prioritetai, programos teikiamas finansavimas (bendra paramos suma, Europos socialinio fondo lėšos, bendrojo finansavimo lėšos), taip pat atsakingų darbuotojų, kurie teikia detalesnę informaciją apie programą, kontaktiniai duomenys;

12.2. pagrindinė informacija apie teminius prioritetus bei kvietimą teikti paraiškas: temų tikslai, remiamos veiklos, tinkami pareiškėjai, galintys sudaryti vystymo bendriją, tinkamos išlaidos bei galima paramos norma, paraiškų pateikimo galutinė data, projekto įgyvendinimo laikotarpis;

12.3. paraiškų priėmimo, registravimo, vertinimo bei atrankos tvarka, vertinimo ir atrankos kriterijai, vertinimo lentelė, informacijos teikimo tvarka paraiškų teikimo, vertinimo ir atrankos metu;

12.4. papildoma informacija, kuri padėtų geriau suprasti konkretaus kvietimo teikti paraiškas sąlygas ir parengti geresnės kokybės projektus.

13. Vadovaudamiesi paraiškos pildymo instrukcija bei Gairėmis pareiškėjams, pareiškėjai pildo projekto paraišką nurodydami:

13.1. duomenis apie pareiškėją bei pareiškėjo partnerių pavadinimą, pareiškėjo bei jo partnerių teisinę formą, rekvizitus, ekonomines veiklas (kurių vykdymui skirtas projektas), pareiškėjų PVM mokėjimo statusus;

13.2. duomenis apie projektą, kuriam prašoma parama: tema, projekto pavadinimas, prašomos paramos pirmajam etapui vertė, prašomos paramos antrajam etapui vertė, projekto įgyvendinimo vieta/aprėptis, projekto įgyvendinimo trukmė, projekto pradžia ir pabaiga, pareiškėjo, kuris partnerių vardu teikią paraišką, vadovo vardas ir pavardė;

13.3. duomenis apie gautą/gaunamą kitą paramą iš ES finansuojamų programų arba valstybės skirtų subsidijų;

13.4. projekto santrauką (įskaitant trumpą projekto esmės aprašymą, nuorodas į EQUAL BPD (kokių teminių prioritetų tikslus ir veiklas įgyvendina projektas), projekto tikslus, projekto veiklas, nurodomos projekto tikslinės grupės, naudos gavėjai, trumpą projekto apibūdinimą anglų kalba;

13.5. numatomą tarptautinį bendradarbiavimą, jo pridėtinę vertę projektui ir šiai veiklai numatomas išlaidas;

13.6. laukiamus projekto rezultatus, pasekmes;

13.7. visuomenės informavimo apie gautą paramą ir projekto rezultatus priemones; įtakos politikai ir praktikai priemones;

13.8. problemas, kurias projektas padėtų spręsti, patikslinama, kaip projektas atitinka EQUAL tikslus, pagal kuriuos jis teikiamas, kriterijus, aprašoma, kokią pridėtinę vertę kuria projektas;

13.9. projekto įgyvendinimo metodiką (būsimosios vystymo bendrijos valdymo ir administravimo schema, projekto veiklos ir jo įgyvendinimo planas, atskaitomybė ir projekto įgyvendinimo priežiūra);

13.10. projekto valdymo pajėgumus kuriant ir veikiant vystymo bendrijoje, patirtį panašiuose projektuose;

13.11. detalų projekto biudžetą ir išlaidų tinkamumo pagrindimą.

14. Į paraišką gali būti įtraukti kiti klausimai, susiję su teminio prioriteto, pagal kurį skelbiamas kvietimas teikti paraiškas, specifika ir kurie padėtų tiksliau įvertinti pateiktą paraišką. Reikalinga informacija yra tikslinama Gairėse pareiškėjams.

15. Atsižvelgiant į tai, kad projektas teikiamas kartu su partneriais, prie projekto paraiškos pridedamos partnerystės sutartys arba deklaracijos. Atskirą partnerystės deklaraciją pasirašo visi projekto partneriai. Partnerystės deklaracijoje įsipareigojama laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių:

15.1. visi partneriai turi būti perskaitę paraišką ir susipažinę su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą;

15.2. projekto įgyvendinimo metu yra užtikrinamas visų partnerių lygiavertis bendradarbiavimas tiek priimant sprendimus, tiek įgyvendinant projektą;

15.3. visiems partneriams persiunčiamos paramą administruojančioms institucijoms teikiamų projekto įgyvendinimo veiklos ir finansinių ataskaitų kopijos;

15.4. visus projekto pakeitimus pirmiausia siekiama suderinti tarp partnerių, prieš kreipiantis į paramą administruojančias institucijas.

16. Projekto partneriai, kuriantys vystymo bendriją, įsipareigoja projekto pasiektus rezultatus skleisti suinteresuotoms organizacijoms, teminiams nacionaliniams bei europiniams tinklams. Projekto pasiekti rezultatai yra vieši.

17. Kartu su paraiška pareiškėjai pateikia iš anksto nustatytą Gairėse pareiškėjams ir kvietime teikti paraiškas nurodytą informaciją bei dokumentus, įrodančius, kad projektas yra tinkamas finansuoti arba kuriais remiantis vertinime dalyvaujančios institucijos gali priimti tinkamą sprendimą dėl paramos skyrimo.

18. Įgyvendinančioji institucija gali pareikalauti kartu su paraiška pateikti papildomą informaciją:

18.1. informaciją apie juridinių asmenų steigėjus (fizinius ir juridinius asmenis);

18.2. pažymas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos, kad pareiškėjas ir partneris (-iai) neturi įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai;

18.3. kitus dokumentus, kurie padėtų įvertinti pareiškėjo patikimumą, gebėjimą tinkamai įgyvendinti projektą bei užtikrinti reikalingą bendrąjį finansavimą.

19. Spręsdama dėl paraiškos turinio ir struktūros bei priedų skaičiaus, įgyvendinančioji institucija privalo atsižvelgti į tai, kad prašoma informacija būtų esminė ir būtina siekiant įvertinti projekto atitikimą kvietimo teikti paraiškas sąlygoms, projekto pagrįstumą ir realumą.

20. Paskelbus kvietimą teikti paraiškas, visa kvietimo dokumentacija pateikiama vadovaujančiosios ir įgyvendinančiosios institucijų interneto svetainėse, taip pat sukurtoje EQUAL interneto svetainėje.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS PASKELBIMAS

 

21. Kvietimus teikti paraiškas gauti paramą skelbia įgyvendinančioji institucija po to, kai vadovaujančioji institucija patvirtina su kvietimu pateikti paraiškas susijusius dokumentus.

22. Pagal ribotos trukmės paramos teikimo procedūrą paraiškos priimamos iki kvietime teikti paraiškas nurodytos galutinės paraiškų priėmimo datos.

23. Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, vadovaujančiosios institucijos, įgyvendinančiosios institucijos interneto tinklalapyje bei bent viename iš nacionalinių dienraščių. Įgyvendinančioji institucija kvietimą gali papildomai išspausdinti ir kituose leidiniuose bei skelbti internete. Įgyvendinančioji institucija savo nuožiūra pasirenka papildomus leidinius, skelbimo būdus ir priemones, atsižvelgdama į tai, kokios iš jų būtų efektyviausios siekiant informuoti konkretaus kvietimo tikslines pareiškėjų grupes.

24. Kvietimas teikti paraiškas spausdinamas lietuvių kalba. Kvietimo santrauka gali būti pateikiama ir kita oficialia Europos Sąjungos kalba. To paties skelbimo turinys visur turi būti tapatus. Skelbime dėl kvietimo teikti paraiškas gauti ES paramą turi būti naudojami ES ir iniciatyvai EQUAL skirti logotipai.

25. Kvietime teikti paraiškas gauti ES paramą turi būti nurodyta:

25.1. įgyvendinančiosios institucijos, kuri skelbia kvietimą teikti paraiškas, pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas ir adresas, kuriuo galima gauti papildomą informaciją, (jeigu šis adresas skiriasi nuo įgyvendinančiosios institucijos adreso);

25.2. adresas ir interneto tinklalapis, kuriame nemokamai galima gauti paraiškos formą ir kitų dokumentų formas;

25.3. iniciatyvos EQUAL tikslai ir principai, tematiniai prioritetai, remiamos veiklos;

25.4. paramos gavėjai;

25.5. paramos forma;

25.6. paraiškų pateikimo būdas;

25.7. paraiškų pateikimo terminas;

25.8. informacija apie tai, kiek vienas subjektas gali teikti paraiškų;

25.9. kita įgyvendinančiosios institucijos nustatyta informacija.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

INFORMACIJOS TEIKIMAS PAREIŠKĖJAMS

 

26. Įgyvendinančiosios institucijos interneto tinklapyje pateikiama ši informacija, susijusi su kvietimų teikti paraiškas sąlygų bei projektų įgyvendinimo ir atsiskaitymo tvarka:

26.1. visi oficialūs dokumentai, kuriuose nustatomos kvietimo teikti paraiškas sąlygos bei projektų įgyvendinimo ir atsiskaitymo tvarka;

26.2. aktualūs Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys valstybės pagalbos taisykles ir viešųjų pirkimų organizavimą;

26.3. kita aktuali informacija.

27. Paskelbus kvietimą teikti paraiškas, įgyvendinančioji institucija gali surengti informacinius susitikimus ar mokymus pareiškėjams dėl kvietimo sąlygų ir paraiškos pildymo tvarkos.

28. Įgyvendinančiajai institucijai pareiškėjai gali pateikti klausimus dėl dalyvavimo programoje tvarkos ir sąlygų. Klausimai gali būti pateikiami raštu ir žodžiu. Kvietime teikti paraiškas įgyvendinančioji institucija nurodo informacinį telefono, fakso, elektroninio pašto adresą ir paskiria už tokios informacijos teikimą atsakingą asmenį ar asmenis. Įgyvendinančioji institucija užtikrina, kad į paklausimus būtų atsakoma ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų.

 

III SKYRIUS. PROJEKTŲ VERTINIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PROJEKTŲ VERTINIMO INSTITUCINĖ STRUKTŪRA

 

29. Paraiškas ir projektus pagal EQUAL teminius prioritetus vertina įgyvendinančioji institucija. Vadovaudamasi šiose Taisyklėse išdėstytais principais ir atsižvelgdama į savo institucinę struktūrą bei administracinius gebėjimus, įgyvendinančioji institucija, suderinusi su vadovaujančiąja institucija, nustato vidinę paraiškų ir projektų vertinimo tvarką. Vidinėje tvarkoje nurodoma:

29.1. paraiškų vertinimo procedūros;

29.2. sprendimų priėmimo tvarka ir jų įgyvendinimo priežiūra;

29.3. informacijos teikimo kitoms ES paramos administravime dalyvaujančioms institucijoms būdai.

30. Įgyvendinančioji institucija yra visiškai atsakinga už paraiškų ir projektų atitikimo konkurso sąlygoms ir projektų kokybės vertinimą. Atlikus vertinimo procedūras, vertinimo rezultatai pateikiami vadovaujančiajai institucijai, kuri organizuoja projektų, kuriems bus suteikta parama, atranką.

31. Įgyvendinančioji institucija turi užtikrinti, kad vertinimo ir atrankos procesai truktų kuo trumpiau. Rekomenduojama, kad iki sprendimo dėl paramos suteikimo (arba paraiškos atmetimo) datos praeitų ne daugiau kaip 3 mėnesiai nuo galutinės paraiškų pateikimo datos.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VERTINIMO KRITERIJAI IR ETAPAI

 

32. Remiantis EQUAL BPD ir jo priedu, projektų vertinimo ir atrankos kriterijai yra šie:

32.1. Tinkamas planavimas ir aiškus programos įgyvendinimo grafikas. Atrankos procesas bus pagrįstas gerai suplanuota darbo programa ir laiko grafiku, aiškiai pristatytu visoms procesu suinteresuotoms organizacijoms. Bus užtikrinta, kad bus paskirti pagrindiniai darbuotojai, galintys vykdyti jiems pavestas užduotis pagal nustatytą programos įgyvendinimo grafiką.

32.2. Skaidrumas. Visas paraiškų teikimo procesas bus aiškiai dokumentuotas, apie jį bus informuojami visi suinteresuoti veikėjai, pasinaudojant paraiškų formomis, Gairėmis paraiškų teikėjams, konferencijomis, seminarais, darbiniais susitikimais ir pan.

32.3. Teisingumas. Atrankos procese bus užtikrintas visų paraiškų teikėjų vienodas traktavimas bei bus skirta pakankamai laiko (apie tris mėnesius) paraiškų teikėjams planuoti ir pasirengti.

32.4. Aukštos kokybės grįžtamasis ryšys su visais paraiškų teikėjais. Proceso pabaigoje paraiškų teikėjams bus suteikiama išsami rašytinė informacija.

32.5 Galimybė apskųsti sprendimą. Atmestų paraiškų teikėjams bus suteikta teisė tokį sprendimą apskųsti.

32.6. Vertintojų nepriklausomumas. Paraiškų atrankos proceso metu bus numatytos priemonės interesų konfliktams arba trečiųjų šalių įsikišimui išvengti.

32.7. Kokybiškas valdymas. Vadovaujančioji institucija visuose vertinimo proceso etapuose užtikrins kokybišką valdymą (įskaitant tinkamą taikomų procedūrų ir pasiektų rezultatų dokumentavimą) bei nuokrypių identifikavimo ir koregavimo priemones.

33. Projektų vertinimo ir atrankos kriterijai bei vertinimo lentelė kvietimui teikti paraiškas yra pateikiami Gairėse pareiškėjams. Vertinimo lentelėje nurodoma, kiek daugiausia balų skiriama už projekto atitikimą vienam ar kitam kriterijui.

34. Paraiškų ir projektų vertinimo procesas, kurį atlieka įgyvendinančioji institucija, susideda iš trijų etapų:

34.1. administracinės atitikties vertinimas, kurio metu patikrinama, ar paraiška yra visiškai sukomplektuota, tai yra, ar pateikti visi prašomi dokumentai bei reikiama informacija;

34.2. tinkamumo vertinimas, kurio metu nustatoma, ar projektas yra tinkamas gauti paramą iš Europos Bendrijos iniciatyvos EQUAL;

34.3. techninis ir finansinis vertinimas, kurio metu įvertinama pateiktų projektų kokybė ir atitikimas atrankos kriterijams (balais).

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PARAIŠKŲ REGISTRAVIMAS

 

35. Paraiškos įgyvendinančiajai institucijai turi būti atsiųstos registruotu laišku, įteiktos pašto kurjerio arba įteiktos asmeniškai įgyvendinančiosios institucijos nurodytais adresais (kurie nurodomi Gairėse pareiškėjams). Kartu su paraiška kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė paraiškos versija. Paraiškos turi būti užpildytos lietuvių kalba. Ranka užpildytos paraiškos nebus nagrinėjamos.

36. Kitais nei 35 punkte nurodytais būdais (pavyzdžiui, faksu ar elektroniniu paštu) išsiųstos arba kitais adresais įteiktos paraiškos bus nenagrinėjamos.

37. Pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą, ant kurio aiškiai nurodoma „Originalas“, ir tris kopijas. Įgyvendinančioji institucija gali Gairėse pareiškėjams nustatyti ir didesnį reikalaujamų kopijų skaičių. Ant voko turi būti užrašytas kvietimo teikti paraiškas pavadinimas ir numeris, pareiškėjo pavadinimas ir adresas. Paraiškos versija kompiuterinėje laikmenoje pateikiama tame pačiame voke, kuriame yra paraiškos originalas.

38. Įgyvendinančiosios institucijos paskirtas darbuotojas gautą paraišką užregistruoja vadovaudamasis įgyvendinančiosios institucijos nustatyta Vidaus paraiškų vertinimo tvarka. Paraiškai suteikiamas unikalus identifikavimo numeris.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-234, 2004-10-13, Žin., 2004, Nr. 152-5555 (2004-10-16), i. k. 1042230ISAK00A1-234

 

39. Įteikusiam ar atsiuntusiam paraišką pareiškėjui išsiunčiamas paraiškos registravimo patvirtinimas. Jei pareiškėjas įteikė paraišką asmeniškai, toks patvirtinimas gali būti išduodamas pateikimo metu.

40. Visos paraiškos, gautos po nustatytos dienos, yra atmetamos.

41. Užregistravusi paraišką, įgyvendinančioji institucija užveda projekto priežiūros bylą. Šioje byloje yra saugomi visi su paraiškos pateikimu ir vertinimu susiję duomenys ir dokumentai bei kita svarbi informacija, reikalinga projekto kontrolei bei auditui atlikti. Ši byla yra nuolat atnaujinama, atsižvelgiant į projekto vertinimo bei įgyvendinimo eigą ir projekto vykdytojo siunčiamas ataskaitas.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PARAIŠKŲ VERTINIMO ORGANIZAVIMAS

 

42. Vertinimas organizuojamas praėjus paskutinei paraiškų priėmimo dienai ir po to, kai įgyvendinančioji institucija užregistruoja visas laiku gautas paraiškas.

43. Įgyvendinančioji institucija atlieka paraiškų registravimo, administracinės atitikties vertinimo, tinkamumo, techninio ir finansinio vertinimo procedūras. Paskelbus kvietimą teikti paraiškas ir vadovaujantis Vidaus paraiškų vertinimo tvarka, kiekvienai gautai paraiškai įgyvendinančioji institucija paskiria atsakingus darbuotojus, kuriems pavedamos tam tikros projekto vertinimo, projekto vertinimo priežiūros, pareiškėjo informavimo ir kitos funkcijos. Atsakingi darbuotojai turi atlikti projekto administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimą, kreiptis į pareiškėją prašydami papildomos informacijos ir dokumentų, informuoti pareiškėją apie suteiktą arba nesuteiktą paramą ir kita. Atliekant techninio ir finansinio vertinimo procedūrą, įgyvendinančioji institucija gali pasitelkti nepriklausomus ekspertus. Pagal įgyvendinančiosios institucijos nustatytą tvarką, vertinimo metu gali būti sudaromos ir pildomos vertinimo lentelės, taip pat sąrašai, žurnalai ir kiti dokumentai.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-234, 2004-10-13, Žin., 2004, Nr. 152-5555 (2004-10-16), i. k. 1042230ISAK00A1-234

 

44. Įgyvendinančioji institucija turi teisę atmesti gautą paraišką, jeigu ji neatitinka administracinės atitikties ar projekto tinkamumo kriterijų. Jei dėl paraiškoje pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos įgyvendinančioji institucija negali tinkamai įvertinti administracinės atitikties ar projekto tinkamumo, ji gali paprašyti pareiškėją per nustatytą laiką pateikti papildomus duomenis, dokumentus ir papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją. Jei, pareiškėjui pateikus šią informaciją, paraiška neatitinka administracinės atitikties ar projekto tinkamumo kriterijų, įgyvendinančioji institucija turi teisę paraišką atmesti. Įgyvendinančiosios institucijos darbuotojai taip pat gali kreiptis į įvairias institucijas dėl papildomos informacijos apie pareiškėją ir projektą gavimo.

45. Jei vertinant paraišką yra pagrindo manyti, kad joje pateikta informacija nėra tiksli, įgyvendinančioji institucija gali organizuoti patikros vietoje atlikimą ir kreiptis į pareiškėją su atitinkamu prašymu. Prašyme dėl patikros atlikimo įgyvendinančiosios institucijos darbuotojai suformuluoja užklausą dėl to, kokia informacija, duomenys, dokumentai turi būti patikrinti. Projekto patikra vietoje turi būti atlikta per kuo trumpesnį laiką. Konkretų laiko tarpą, per kurį turi būti atlikta patikra, nustato įgyvendinančioji institucija. Gavus patikros ataskaitą ir atsižvelgiant į joje pateikiamą informaciją, paraiška vertinama toliau.

46. Neteko galios nuo 2004-10-17

Punkto naikinimas:

Nr. A1-234, 2004-10-13, Žin. 2004, Nr. 152-5555 (2004-10-16), i. k. 1042230ISAK00A1-234

 

PENKTASIS SKIRSNIS

ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMAS

 

47. Šiame vertinimo etape nustatoma, ar paraiška yra visiškai sukomplektuota, tai yra, ar pateikti visi prašomi dokumentai bei reikiama informacija.

48. Atliekant administracinės atitikties vertinimą, užpildoma administracinės atitikties vertinimo lentelė:

 

ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES IR PROJEKTO TINKAMUMO VERTINIMO LENTELĖ

Vertinimo lentelę užpildė:______________________________________________________

                                                                                            (Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Data:____________________

 

Paraiškos numeris

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Partneris 1

 

Partneris 2

 

Partneris 3

 

Vystymo bendrijos pavadinimas

 

Prioritetinė tema

A

G

I

 

Administraciniai kriterijai

Taip

Ne

1. Paraiška gauta laiku (iki nustatytos galutinės paraiškų pateikimo datos).

 

 

2. Paraiška yra visiškai užpildyta, atitinka nustatytą formą ir yra pasirašyta pagrindinio pareiškėjo.

 

 

3. Pateiktas vienas paraiškos ir jos priedų originalas bei trys (3) kopijos.

 

 

4. Pateikta elektroninė paraiškos formos, pirmojo etapo veiklos plano (1 priedas), detalaus pirmojo etapo biudžeto (2 priedas), planuojamo antrojo etapo biudžeto (3 priedas) versija (lanksčiajame diskelyje arba kompaktiniame diske).

 

 

5. Paraiška užpildyta lietuvių kalba.

 

 

6. Pateiktas apibendrintas vystymo bendrijos aprašymas anglų kalba.

 

 

7. Detalus pirmojo etapo biudžetas bei suvestinė ir planuojamas antrojo etapo biudžetas bei suvestinė atitinka nustatytas formas, yra pasirašyti pareiškėjo, sumos nurodytos litais.

 

 

8. Pagrindinio pareiškėjo deklaracija tinkamai užpildyta ir pasirašyta.

 

 

9. Partnerystės deklaracijas pasirašė VISI partneriai (pagrindinis pareiškėjas ir visi partneriai, nurodyti paraiškos 6.2 dalyje)

 

 

10. Pateiktos oficialiai patvirtintos pagrindinio pareiškėjo registracijos pažymėjimo ir steigimo dokumentų kopijos.

 

 

11. Pateiktos oficialiai patvirtintos kiekvieno partnerio registracijos pažymėjimo ir steigimo dokumentų kopijos.

 

 

12. Pateiktos oficialiai patvirtintos naujausios pagrindinio pareiškėjo metinių ataskaitų kopijos (pelno ir nuostolių ataskaitos, balansas už paskutinius finansinius metus, uždarius sąskaitas).

 

 

13. Pateiktos oficialiai patvirtintos naujausios kiekvieno partnerio metinių ataskaitų kopijos (pelno ir nuostolių ataskaitos, balansas už paskutinius finansinius metus, uždarius sąskaitas).

 

 

14. Pateikta oficiali Valstybinės mokesčių inspekcijos išduota pažyma, patvirtinanti, kad pagrindinis pareiškėjas yra įvykdęs visus mokestinius įsipareigojimus. Pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš du mėnesius iki galutinės paraiškų pateikimo datos.

 

 

15. Pateikta oficiali Valstybinės mokesčių inspekcijos išduota pažyma, patvirtinanti, kad partneriai yra įvykdę visus mokestinius įsipareigojimus. Pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš du mėnesius iki galutinės paraiškų pateikimo datos.

 

 

16. Pateikta oficiali Socialinio draudimo fondo (SODROS) išduota pažyma, patvirtinanti, kad pagrindinis pareiškėjas yra įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš du mėnesius iki galutinės paraiškų pateikimo datos.

 

 

17. Pateikta oficiali Socialinio draudimo fondo (SODROS) išduota pažyma, patvirtinanti, kad projekto partneriai yra įvykdę visus įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš du mėnesius iki galutinės paraiškų pateikimo datos.

 

 

18. Pateiktas oficialus trumpasis išrašas iš Juridinių asmenų registro, nurodantis pagrindinio pareiškėjo teisinį statusą.

 

 

19. Pateiktas oficialus trumpasis išrašas iš Juridinių asmenų registro apie kiekvieną partnerį.

 

 

 

49. Jeigu vertinant paraišką administracinės atitikties lentelėje pažymimas bent vienas atsakymas „ne“, pareiškėjui siunčiamas raštas, kuriame prašoma per nustatytą terminą pateikti trūkstamą informaciją arba dokumentus. Konkretų terminą, per kurį būtina pateikti trūkstamą informaciją, nustato įgyvendinančioji institucija ir nurodo Gairėse pareiškėjams. Jeigu pareiškėjas per nustatytą laiką prašomos informacijos nepateikia, paraiška atmetama.

 

50. Prieš priimdama sprendimą dėl paraiškos atmetimo, įgyvendinančioji institucija pagal nustatytą tvarką atidžiai išnagrinėja nustatytus neatitikimus bei papildomų duomenų bei dokumentų nepateikimo aplinkybes ir tik galutinai įsitikinusi, kad atmetimas yra visiškai pagrįstas, o paraišką tikrinę darbuotojai nepažeidė nustatytų darbo procedūrų, priima sprendimą dėl paraiškos atmetimo.

51. Priėmusi sprendimą atmesti paraišką dėl administracinės atitikties reikalavimų neatitikimo, įgyvendinančioji institucija per 5 darbo dienas parengia ir išsiunčia informacinį pranešimą pareiškėjui dėl paraiškos atmetimo. Parengtą pranešimą pasirašo įgyvendinančiosios institucijos įgaliotas atstovas.

52. Neteko galios nuo 2004-10-17

Punkto naikinimas:

Nr. A1-234, 2004-10-13, Žin. 2004, Nr. 152-5555 (2004-10-16), i. k. 1042230ISAK00A1-234

 

53. Teigiamai atsakius į visus administracinės atitikties vertinimo lentelės klausimus, paraiška perduodama į kitą vertinimo etapą.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

TINKAMUMO VERTINIMAS

 

54. Šiame vertinimo etape nustatoma, ar projektas yra tinkamas gauti paramą įgyvendinant EQUAL programą Lietuvoje. Vertinimą atlieka bent du įgyvendinančiosios institucijos darbuotojai. Projektų tinkamumo reikalavimai yra šie:

54.1. visi projekto partneriai turi priklausyti tinkamų pareiškėjų grupei;

54.2. veiklos, kurias numatoma įgyvendinti projekto metu, turi būti tinkamos remti pagal EQUAL BPD numatytas temas bei remiamas veiklas;

54.3. projekto išlaidos turi atitikti kompensuojamų išlaidų kriterijus pagal Europos Socialinio Fondo, EQUAL programos ir nacionalines taisykles;

54.4. projektas turi būti įgyvendinamas tinkamu laikotarpiu;

54.5. kiti specifiniai tinkamumo reikalavimai, numatyti EQUAL programos Gairėse pareiškėjams.

55. Pareiškėjo ir partnerių tinkamumas:

55.1. projektus ES paramai gauti gali teikti šie juridiniai asmenys: nevyriausybinės organizacijos (asociacijos, viešosios įstaigos, labdaros ir paramos fondai), valstybinės ir kitos įmonės, įstaigos ir organizacijos ir kt. Konkretus pareiškėjų sąrašas yra pateiktas BPD priede ir Gairėse pareiškėjams;

55.2. iniciatyvos EQUAL parama yra teikiama tik Lietuvoje registruotiems pareiškėjams;

55.3. pareiškėjas gali teikti paraiškas tik kartu su partneriais. Pareiškėjas ir projekto partneriai turi atitikti Gairėse pareiškėjams numatytus reikalavimus bei įsipareigoti kurti vystymo bendriją projektui įgyvendinti.

56. Projekto pareiškėjas ir /ar partneris yra netinkamas, jeigu:

56.1. jam yra iškelta byla dėl bankroto, likviduojamas arba jis yra bet kokios panašios būklės, numatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kituose teisės aktuose;

56.2. nevykdė įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įnašų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

56.3. yra neįvykdęs su mokesčių mokėjimu susijusių įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

56.4. projekto paraiškoje arba jos prieduose įgyvendinančiajai institucijai pateikė neteisingą informaciją;

56.5. rimtai pažeidė kitą sutartį dėl paramos skyrimo iš Europos Bendrijos arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų;

56.6. bandė gauti konfidencialią informaciją arba daryti įtaką vertinimą arba atranką atliekančiai institucijai arba komitetui dabartinio ar ankstesnio konkurso vertinimo metu.

57. Pareiškėjas ir partneriai turi pridėti paraiškos pildymo instrukcijose nurodytus dokumentus, kurie parodytų, kad pareiškėjas ir projekto partneriai atitinka tinkamumo reikalavimus.

58. Projekto veiklos yra tinkamos, jeigu jos įgyvendina EQUAL principus, atitinka programos tematinius prioritetus bei numatytas EQUAL BPD veiklas. Projekto veiklos turi būti įgyvendintos tinkamoje tikslinėje teritorijoje bei skirtos tinkamoms tikslinėms grupėms (tiek tinkama teritorija, tiek tinkamos tikslinės grupės yra nurodytos EQUAL BPD).

59. Projekto išlaidų tinkamumas:

59.1. iš paramos gali būti finansuojamos tik tinkamos išlaidos. Tinkamos išlaidos turi būti:

59.1.1. būtinos projektui vykdyti ir numatytos sutartyje;

59.1.2. padarytos projekto įgyvendinimo metu (įskaitant išlaidas auditui);

59.1.3. faktiškai padarytos, užregistruotos projekto vykdytojo ar jo partnerių, vystymo bendrijos sąskaitose bei pagrįstos jas įrodančių dokumentų originalais arba (jei tai neįmanoma) oficialiai patvirtintomis kopijomis (viešųjų pirkimų atveju – konkurso tvarka pasirinktų rangovų sąskaitos, pateiktos projekto vykdytojui);

59.2. projekto išlaidos turi atitikti Europos Komisijos (EC) 2004 m. kovo 10 d. reglamentą Nr. 448/2004, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų tinkamumo, finansuojamų iš struktūrinių fondų, ir keičiantį Europos Komisijos (EC) 2003 m. birželio 27 d. reglamentą Nr. 1145/2003;

59.3. išlaidų tinkamumas taip pat apibrėžiamas ir pagal išlaidų kategorijas: projekto valdymo išlaidos, prekių, paslaugų ir darbų pirkimas ir kitos;

59.4. vadovaudamasi reglamentu Nr. 448/2004, kvietimo teikti paraiškas metu vadovaujančioji institucija apibrėžia tinkamas išlaidų kategorijas. Tinkamos ir netinkamos išlaidų kategorijos išvardijamos bei paaiškinamos Gairėse pareiškėjams. Tinkamos išlaidų kategorijos taip pat įrašomos pateikiamoje biudžeto lentelėje. Vadovaujančioji institucija gali numatyti griežtesnius išlaidų tinkamumo kriterijus nei apibrėžtieji reglamente Nr. 448/2004.

60. Projekto įgyvendinimo laikotarpio tinkamumas:

60.1. įgyvendinant iniciatyvą EQUAL Lietuvoje projektų išlaidos laikomos tinkamomis nuo sutarties įsigaliojimo dienos;

60.2. datą, nuo kurios projekto išlaidos laikomos tinkamomis pagal konkretų kvietimą teikti paraiškas, nustato vadovaujančioji institucija ir nurodo ją Gairėse pareiškėjams;

60.3. ES parama gali būti naudojama kompensuoti projekto išlaidoms, padarytoms iki jam pasibaigiant. Kiekvieno kvietimo teikti paraiškas projektų vėliausia pasibaigimo data yra nustatoma Gairėse pareiškėjams, o konkretaus projekto – paramos sutartyje. Visi projektai, kuriems skiriama ES parama, turi būti įgyvendinti iki 2008 m. gruodžio 31 d., jeigu šių projektų paramos sutartys pasirašytos iki 2006 m. gruodžio 31 d.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

PROJEKTO TINKAMUMO VERTINIMO PROCEDŪRA

 

61. Tinkamumas vertinamas pagal šią lentelę.

 

PROJEKTO TINKAMUMO VERTINIMO LENTELĖ

 

Tinkamumo kriterijai

Taip

Ne

1. Pagrindinio pareiškėjo ir partnerių tinkamumas

 

 

1.1. Pagrindinio pareiškėjo statusas atitinka „Gairių pareiškėjams“ 2.4. skyriuje nustatytus reikalavimus.

 

 

1.2. Partnerio 1 statusas atitinka „Gairių pareiškėjams“ 2.4. skyriuje nustatytus reikalavimus.

 

 

1.3. Partnerio 2 statusas atitinka „Gairių pareiškėjams“ 2.4. skyriuje nustatytus reikalavimus.

 

 

1.4. Partnerio 3 statusas atitinka „Gairių pareiškėjams“ 2.4. skyriuje nustatytus reikalavimus.

 

 

2. Veiklų tinkamumas

 

 

2.1. Projektas pateiktas pagal vieną iš trijų EQUAL prioritetinių temų, nurodytų „Gairių pareiškėjams“ 2.2. skyriuje.

 

 

2.2. Veiklos yra skirtos „EQUAL BPD“ 2.3. skyriuje aprašytoms tikslinėms grupėms.

 

 

2.3. Projekto veiklos yra vykdomos Lietuvoje.

 

 

2.4. Pirmojo etapo trukmė ne ilgesnė už „Gairių pareiškėjams“ 2.8. skyriuje numatytą maksimalią trukmę pirmajam etapui.

 

 

2.5. Antrojo etapo trukmė ne ilgesnė už Gairių pareiškėjams“ 2.8. skyriuje numatytą maksimalią trukmę antrajam etapui.

 

 

3. Išlaidų tinkamumas

 

 

3.1. Projekto išlaidos atitinka EQUAL finansuotinų išlaidų tipus.

 

 

 

62. Vadovaujančioji institucija gali papildyti ir patikslinti šią tinkamumo vertinimo lentelę. Tinkamumo vertinimą atlieka ir lentelę pasirašo du įgyvendinančiosios institucijos darbuotojai.

63. Jeigu paraiška atitinka ne visus tinkamumo kriterijus ir bent vienas vertinimo atsakymas yra „ne“, siunčiamas raštas pareiškėjui su prašymu koreguoti paraišką per nustatytą terminą pagal pateiktas pastabas (jeigu trūkstama informacija nėra esminė ir paraišką galima pakoreguoti per laiką, kuris iš esmės neužtęstų vertinimo procedūros). Konkretų terminą, per kurį būtina pateikti koreguotą paraišką, nustato įgyvendinančioji institucija ir jį nurodo Gairėse pareiškėjams. Jeigu pareiškėjas per nustatytą laiką prašomos informacijos nepateikia, paraiška atmetama.

64. Prieš priimant sprendimą dėl paraiškos atmetimo, įgyvendinančiosios institucijos darbuotojai išnagrinėja nustatytus neatitikimus ir papildomos informacijos, duomenų bei dokumentų nepateikimo aplinkybes ir įsitikinę, kad atmetimas yra pagrįstas, o paraišką tikrinę darbuotojai nepažeidė nustatytų darbo instrukcijų, priima sprendimą dėl paraiškos atmetimo. Apie priimtą sprendimą dėl paraiškos atmetimo įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėją per 5 darbo dienas išsiųsdama jam informacinį pranešimą.

65. Neteko galios nuo 2004-10-17

Punkto naikinimas:

Nr. A1-234, 2004-10-13, Žin. 2004, Nr. 152-5555 (2004-10-16), i. k. 1042230ISAK00A1-234

 

66. Surinkusi visus „taip“ projekto tinkamumo vertinimo lentelėje, paraiška pereina į kitą vertinimo etapą.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

PROJEKTŲ TECHNINIO IR FINANSINIO VERTINIMO PROCEDŪRA

 

67. Techninio ir finansinio vertinimo etape įvertinama pateiktų projektų kokybė ir atitikimas atrankos kriterijams (balais). Pagrindiniai vertinimo ir atrankos kriterijai yra išvardyti iniciatyvos EQUAL BPD ir jo priede. Vertinimą atlieka bent du įgyvendinančiosios institucijos vertintojai.

68. Vertintojais gali būti įgyvendinančiosios institucijos darbuotojai arba įgyvendinančiosios institucijos paskirti nepriklausomi vertintojai. Nepriklausomi vertintojai gali būti skiriami, jeigu teikiami projektai yra sudėtingi bei reikalauja specifinių žinių. Nepriklausomus vertintojus pasirenka įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į jų kvalifikaciją bei reputaciją ir suderinusi su vadovaujančiąja institucija. Prieš atlikdami vertinimą, nepriklausomi vertintojai pasirašo konfidencialumo ir nešališkumo deklaraciją.

69. Atliekant projekto techninį ir finansinį vertinimą, pildoma ši vertinimo lentelė:

 

Atrankos kriterijus

Vystymo bendrijų (VB) vertinimas bus pagrįstas šiais klausimais

Strateginiai kriterijai

 

1. Novatoriškumas (K)

1.1. Ar yra atlikta tinkama problemos (-ų), kurios bus sprendžiamos, diagnozė?

1.2. Kuo VB taikomas užimtumo politikos įgyvendinimo metodas skiriasi nuo dabartinės praktikos?

1.3. Kaip VB veikla derės su pasirinkta EQUAL tema ir naujoviškumo sritimis, apibrėžtomis EQUAL BPD?

1.4. Ar visiškai suprasti EQUAL principai ir metodas?

2. Partnerystė (K)

2.1. Kokią pridėtinę vertę partneriai suteikia VB?

2.2. Ar VB atstovaujamos atitinkamos suinteresuotos organizacijos ir socialinės rizikos grupės?

2.3. Kaip VB taikys efektyvų „partnerystės metodą“ rengiant, plėtojant ir įgyvendinant darbo programą?

3. Tarptautinė partnerystė

3.1. Kokiais klausimais VB nori bendradarbiauti tarptautiniu lygmeniu?

3.2. Kaip tarptautinė partnerystė suteiks pridėtinės vertės jūsų siūlomai VB veiklai?

4. Sklaidos ir bendradarbiavimo poveikis (K)

4.1. Kokios numatomos galimybės perduoti vystymo bendrijos veiklos rezultatus kitiems suinteresuotiems veikėjams, politikai ir praktikai?

4.2. Kokia numatoma pagrindinė patvirtinimo, sklaidos ir perdavimo veikla?

5. Galimybių suteikimas

5.1. Kaip vystymo bendrija suteiks galimybes socialinės rizikos grupėms ir asmenims?

5.2. Kaip bus suteikiamos galimybės vystymo bendrijoje (VB partneriams) ir kitoms suinteresuotoms organizacijoms?

6. Lyčių aspektas

6.1. Ar VB partneriai turi įgūdžių lyčių aspekto integravime, kaip jie ketina jų įgauti ir taikyti praktikoje?

6.2. Kaip lyčių aspektas atspindėtas vystymo bendrijoje ir kaip pateikiamas siūlomoje veikloje?

7. Politikos reikalingumo ir tinkamumo demonstravimas

7.1. Vystymo bendrijos kūrimo pagrindas.

7.2. Ar vystymo bendrijos veikla ir laukiamas poveikis aiškiai skirtas diskriminacijai ir nelygybei, susijusiai su darbo rinka, pašalinti?

Operaciniai kriterijai

 

1. Vystymo bendrijos strateginis planas

1.1. Ar aiškiai aprašyti tikslai, kaip jie bus pasiekti ir kokie resursai bus reikalingi?

1.2. Ar planuojami tikslai atitinka veiksmus?

1.3. Ar vystymo bendrijos 1 etapo veiklos programa yra aiški ir nuosekli?

1.4. Ar 2 etape numatoma vykdyti veikla ir rezultatai yra aiškūs ir nuoseklūs?

2. Operacinė struktūra

2.1. Kokią valdymo patirtį turi partneriai?

2.2. Kaip organizuojamas vystymo bendrijos finansų administravimas?

2.3. Kaip organizuojama vystymo bendrijos veikla?

2.4. Kokią kompetenciją ir patirtį turi koordinatorius (-iai), ar partneriai yra anksčiau bendradarbiavę?

3. Kiekvieno partnerio vaidmuo (K)

3.1. Ar aiškiai apibrėžtas partnerių vaidmuo vystymo bendrijoje?

3.2. Ar yra planas, kaip panaudoti įvairią vystymo bendrijoje esančią kompetenciją?

4. Biudžetas

4.1. Ar biudžetas pasirengimo veiklai 1 etape yra gerai apgalvotas ir realus?

4.2. Ar numatomas 2 etapo biudžetas yra gerai apgalvotas ir realus?

5. Įvertinimas (K)

5.1. Ar paraiškoje aprašoma, kaip stebėsena ir (nuolatinis) vertinimas stiprins vykdomą VB veiklą?

 

70. Galutinė vertinimo lentelė kiekvienam kvietimui teikti paraiškas paskelbiama Gairėse pareiškėjams.

71. Vertintojai kiekvieną projektą vertina nepriklausomai vienas nuo kito. Vertinimo metu atsižvelgiama į paraiškoje pateiktą informaciją bei dokumentus. Jeigu vertintojams kyla neaiškumų ar trūksta informacijos, pareiškėjui siunčiamas raštas, kuriame prašoma pateikti paaiškinimus ar papildymus. Pareiškėjas paaiškinimus ar papildymus turi pateikti per nurodytą Gairėse pareiškėjams terminą.

72. Vertinant projekto biudžetą, atsižvelgiama į tai, ar numatomos išlaidos yra būtinos projektui įgyvendinti, ar jos yra realios ir ar atitinka rinkos kainą. Vertintojams rekomendavus sumažinti projekto biudžetą, sprendimą dėl rekomenduojamos paramos sumos priima įgyvendinančioji institucija.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-234, 2004-10-13, Žin., 2004, Nr. 152-5555 (2004-10-16), i. k. 1042230ISAK00A1-234

 

73. Kiekvieną projektą vertintojai įvertina balais. Jeigu galutiniai dviejų vertintojų atlikti paraiškų įvertinimai labai skiriasi, projektui skiriamas trečiasis vertintojas. Visų vertinimų vidurkis nulemia galutinį projekto įvertinimo balų skaičių.

Įvertinę projektų atitikimą teminiams prioritetams, vertintojai gali rekomenduoti projektą vertinti ne pagal pateiktą, bet pagal labiausiai atitinkantį teminį prioritetą. Sprendimą dėl vertinimo pagal kitą teminį prioritetą priima įgyvendinančioji institucija.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-234, 2004-10-13, Žin., 2004, Nr. 152-5555 (2004-10-16), i. k. 1042230ISAK00A1-234

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

VERTINIMO ATASKAITOS PARENGIMAS IR TEIKIMAS VADOVAUJANČIAJAI INSTITUCIJAI

 

74. Įvertinusi paraiškas ir projektus, įgyvendinančioji institucija parengia vertinimo ataskaitą, kurią sudaro:

74.1. Vertinimo protokolas:

74.1.1. gautų paraiškų suvestinė (nurodomas paraiškos numeris, pareiškėjas ir jo rekvizitai);

74.1.2. administracinės atitikties vertinimo rezultatų suvestinė (išskiriant šiame etape patvirtintas ir atmestas paraiškas, nurodant atmetimo priežastis);

74.1.3. tinkamumo vertinimo rezultatų suvestinė (išskiriant šiame etape patvirtintas ir atmestas paraiškas, nurodant atmetimo priežastis);

74.1.4. techninio ir finansinio vertinimo rezultatų suvestinė, sudaryta eilės tvarka pagal surinktą balų skaičių, nurodant rekomenduojamą paramos sumą;

74.1.5. duomenų apie kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą, lėšų sumą, kurios reiktų suteikti paramą visiems tinkamiems projektams, bei likusią lėšų sumą, suvestinė.

74.2. Vertinimo ataskaitos priedai:

74.2.1. vertintojų užpildytos vertinimo lentelių kopijos, kuriose pateikiama informacija apie projekto paskirtį: projekto atitikimas EQUAL BPD priemonei ir atitinkamiems ES ir nacionaliniams teisės aktams ir pagrindiniams strateginiams dokumentams, projekto rezultatai ir pasekmės, bendra projekto vertė ir prašomos paramos suma, projekto įvertinimas balais pagal kiekvieną iš vertinimo lentelės eilučių, išvados ir rekomendacijos, galima paramos ir ES struktūrinių fondų norma, projektui siūloma paramos norma bei paramos suma;

74.3. susirašinėjimo su pareiškėjais kopijos;

74.4. gautų paraiškų kopijos.

75. Projektų vertinimo ataskaitą įgyvendinančioji institucija teikia vadovaujančiajai institucijai. Prie ataskaitos pridedamos paraiškų ir jų priedų kopijos, o originalai saugomi įgyvendinančiojoje institucijoje.

76. Atsižvelgiant į tai, kad iniciatyvai EQUAL įgyvendinti bus taikoma ribotos trukmės paramos teikimo procedūra, paraiškų ir projektų vertinimas pradedamas po galutinės paraiškų priėmimo dienos ir parengiama visų pagal konkretų kvietimą teikti paraiškas gautų paraiškų vertinimo ataskaita.

77. Neteko galios nuo 2004-10-17

Punkto naikinimas:

Nr. A1-234, 2004-10-13, Žin. 2004, Nr. 152-5555 (2004-10-16), i. k. 1042230ISAK00A1-234

 

78. Vadovaujančioji ir įgyvendinančioji institucijos, siekdamos, kad vertinimo metu būtų atsižvelgta į visus atitinkamai temai ir kvietimui teikti paraiškas svarbius kriterijus ir laikomasi procedūrinių reikalavimų, gali nustatyti papildomas paraiškų ir projektų vertinimo procedūras.

79. Įgyvendinančiosios institucijos tinklapyje pateikiama ir nuolat atnaujinama informacija apie projektus, teikiamus Projekto atrankos komitetui svarstyti.

 

IV SKYRIUS. PROJEKTŲ ATRANKA IR TVIRTINIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PROJEKTŲ ATRANKOS INSTITUCINĖ STRUKTŪRA

 

80. Galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo (iš savo biudžeto asignavimų lėšų, paskirtų EQUAL BPD įgyvendinti) priima vadovaujančioji institucija vadovaudamasi Projektų atrankos komiteto rekomendacijomis. Į finansuojamų projektų sąrašą gali būti įtraukti tik tie projektai, kuriuos rekomendavo finansuoti Projektų atrankos komitetas, bet vadovaujančioji institucija gali išimtiniais atvejais atsisakyti suteikti paramą Projektų atrankos komiteto rekomenduotam projektui, jei turi tam svarbių priežasčių. Apie tokį sprendimą, priežastis vadovaujančioji institucija informuoja Projektų atrankos komitetą.

81. Projektų atrankos procedūra apima:

81.1. vadovaujančiosios institucijos gaunamos informacijos, susijusios su projektų vertinimu ir atranka, registravimą;

81.2. pareiškėjų skundų dėl įgyvendinančiosios institucijos sprendimų registravimą ir svarstymą;

81.3. rengimąsi konkretaus Projektų atrankos komiteto posėdžiams;

81.4. institucijų, įstaigų, organizacijų atstovų, kviečiamų dalyvauti konkretaus Projektų atrankos komiteto posėdyje, sąrašo sudarymą;

81.5. Projektų atrankos komiteto rekomendacijų registravimą;

81.6. vadovaujančiosios institucijos sprendimo dėl paramos skyrimo priėmimą bei tvirtinimą;

81.7. pareiškėjų informavimą apie vadovaujančiosios institucijos sprendimus;

81.8. darbo procedūrų nuostatų keitimą ir papildymą;

81.9. kitas su projektų atrankos procedūra susijusias nuostatas.

82. Projektų atrankos komitetas pirmojo posėdžio metu patvirtina savo darbo reglamentą, kuriame vadovaujantis šiose Taisyklėse išdėstytais principais nustatoma:

82.1. posėdžių vedimo, pirmininkavimo, pasisakymų tvarka;

82.2. socialinių-ekonominių partnerių dalyvavimo komiteto susitikimuose tvarka;

82.3. balsavimo tvarka (konsensuso ir balsų daugumos principo naudojimas);

82.4. komiteto protokolo parengimo ir pasirašymo tvarka;

82.5. reglamento pakeitimo ir papildymo tvarka;

82.6. kitos atrankos komiteto darbo tvarka reglamentuojančios nuostatos;

82.7. Projektų atrankos komiteto institucinė sudėtis, narių skaičius ir asmeninė sudėtis yra tvirtinami vadovaujančiosios institucijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-234, 2004-10-13, Žin., 2004, Nr. 152-5555 (2004-10-16), i. k. 1042230ISAK00A1-234

 

83. Jeigu vadovaujančioji institucija turi pagrindo abejoti Projektų atrankos komiteto, įgyvendinančios institucijos sprendimų pagrįstumu ir teisėtumu, ji turi imtis atitinkamų priemonių šioms abejonėms pašalinti.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO SUDARYMAS IR SUDĖTIES TVIRTINIMAS

 

84. Vadovaujančioji institucija organizuoja Projektų atrankos komiteto darbą, atlieka sekretoriato funkciją, pirmininkauja jo susitikimams.

85. Projektų atrankos komitetas gali būti sudaromas:

85.1. vienas kelioms temoms, jei jų pobūdis panašus;

85.2. kiekvienai temai;

85.3. kiekvienam kvietimui teikti paraiškas.

86. Į projektų atrankos komiteto sudėtį įtraukiami vadovaujančiosios institucijos, ministerijų, joms pavaldžių institucijų ir kitų valstybės institucijų, kurių kompetencijos sričiai priskiriami svarstomi projektai, atstovai. Vadovaudamasi partnerystės principu, vadovaujančioji institucija gali kviesti socialinius-ekonominius ir regioninius partnerius bei techninį ir finansinį vertinimą atlikusius nepriklausomus vertintojus dalyvauti Projektų atrankos komiteto darbe ir prašyti teikti Projektų atrankos komitetui išvadas ir rekomendacijas dėl atrankai pateiktų projektų.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-234, 2004-10-13, Žin., 2004, Nr. 152-5555 (2004-10-16), i. k. 1042230ISAK00A1-234

 

87. Projektų atrankos komiteto susitikimai vyksta pagal iš anksto vadovaujančiosios institucijos nustatytą tvarkaraštį. Nustatant šį tvarkaraštį, atsižvelgiama į paramos skyrimo procedūrą, planuojamą projektų srautą bei numatomą vertinimo procedūros trukmę. Reikalui esant, vadovaujančioji institucija Projektų atrankos komitetų susitikimo tvarkaraštį gali pakoreguoti arba sušaukti neeilinį komiteto posėdį.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PARTNERIŲ DALYVAVIMAS PROJEKTŲ ATRANKOS PROCESE

 

88. ES struktūrinių fondų parama turėtų prisidėti skatinant šalies socialinę ir ekonominę plėtrą, didinant ekonominę ir socialinę sanglaudą tarp skirtingų Lietuvos regionų. Konsultavimasis su įvairiais socialiniais-ekonominiais partneriais dėl tikėtino konkrečių projektų poveikio galėtų padėti Projektų atrankos komitetui priimti tikslesnį sprendimą dėl paramos skyrimo, leistų papildomai šį sprendimą pagrįsti.

89. Vadovaujančioji institucija yra atsakinga už iniciatyvos, EQUAL finansuojamos iš Europos socialinio fondo ir bendrojo finansavimo lėšų, skirtų iniciatyvos EQUAL BPD teminiams prioritetams įgyvendinti, efektyvų panaudojimą, todėl partnerių nuomonė turi būti išklausyta ir įvertinta, tačiau pateikta nuomonė yra rekomendacinė. Prieš atsižvelgdama į socialinių- ekonominių partnerių pasiūlymus, vadovaujančioji institucija turi įvertinti, ar partnerių pozicijai neturi įtakos galimas interesų konfliktas. Partneriai savo poziciją grindžia patirtimi ir interesais, tuo tarpu atranką vykdančių institucijų tikslas yra priimti tokius sprendimus, kurie geriausiai atitinka visų Lietuvos gyventojų interesus bei prisideda siekiant iniciatyvos EQUAL tikslų. Neleistina, kad parama būtų teikiama nekokybiškai parengtiems ir kriterijų neatitinkantiems projektams.

90. Vadovaujančioji institucija ir Projektų atrankos komitetas taip pat privalo užtikrinti, kad priimant sprendimus dėl paramos skyrimo nebūtų teikiamos nepagrįstos privilegijos tam tikrai interesų grupei. Atrankos procedūros privalo būti kiek įmanoma skaidresnės, nešališkos ir atliktos laikantis viešumo principų (nors atsižvelgiant į konfidencialumo reikalavimus), o atranką atliekančių institucijų sprendimai turi būti nuoseklūs, argumentuoti, pagrįsti vertinimo ir atrankos komiteto išvadomis.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PROJEKTŲ ATRANKOS PROCEDŪRA

 

91. Projektų atrankos komiteto susitikimams pirmininkauja vadovaujančiosios institucijos atstovas, prieš tai sudaręs komiteto posėdžio darbotvarkę. Jis informuoja komiteto narius ir kviečiamus dalyvauti socialinius-ekonominius partnerius apie būsimą posėdį ne vėliau nei likus 5 darbo dienoms iki posėdžio dienos. Visi posėdžiai yra protokoluojami. Posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas, sekretorius ir dalyvavę komiteto nariai.

92. Projektų atrankos komitetas, vertindamas projektus, vadovaujasi šiais horizontaliaisiais atrankos kriterijais:

92.1. teminio paplitimo. Projektų atrankos komitetas įvertina pagal kiekvieną temą pateiktų paraiškų visumos atitikimą konkrečios temos tikslams ir remiamoms priemonėms;

92.2. regioninio paplitimo. Projektų atrankos komitetas įvertina pagal kiekvieną temą pateiktų paraiškų visumos pasiskirstymą pagal Lietuvos Respublikos apskritis (tikslinę teritoriją). Po techninio ir finansinio vertinimo sureitingavus paraiškas pagal surinktų balų skaičių, Projektų atrankos komitetas gali priimti motyvuotą sprendimą rekomenduoti vadovaujančiąjai institucijai vietoje mažiausiai balų surinkusios finansuotinos paraiškos, skirtos apskričiai, kurioje yra daugiau kaip 40 procentų aukščiausius balus surinkusių paraiškų (projektas A), finansuoti daugiausia balų surinkusią paraišką, skirtą apskričiai, kurioje pakankamai balų finansavimui gauti nesurinko nei viena paraiška (projektas B), jeigu skirtumas tarp šių paraiškų įvertinimo yra ne didesnis negu 10 balų. Toks sprendimas gali būti priimtas tik dėl kokybiškos paraiškos ir turi būti pagrįstas projekto įgyvendinimo svarba atitinkamai apskričiai. Projektui B gali būti rekomenduotas skirti biudžetas, ne didesnis negu projektui A numatytas biudžetas, išskyrus atvejus kai nėra paskirstomos visos pirmam ir antram etapui skiriamos lėšos. Šis kriterijus yra taikomas tik A ir G temoms;

92.3. socialinės rizikos grupių aprėptis. Projektų atrankos komitetas įvertina kaip pagal kiekvieną temą pateiktų projektų visuma padengia EQUAL BPD apibrėžtas tikslines grupes. Jeigu po techninio ir finansinio vertinimo sureitingavus paraiškas pagal surinktų balų skaičių finansuotinos paraiškos nepadengia bent vienos EQUAL BPD apibrėžtos tikslinės grupės, Projektų atrankos komitetas gali priimti motyvuotą sprendimą rekomenduoti vadovaujančiąjai institucijai vietoje mažiausiai balų surinkusios finansuotinos paraiškos (projektas C), finansuoti daugiausia balų surinkusią paraišką, skirtą nepadengtoms tikslinėms grupėms (projektas D), jeigu skirtumas tarp šių paraiškų įvertinimo yra ne didesnis negu 10 balų. Toks sprendimas gali būti priimtas tik dėl kokybiškos paraiškos. Projektui D gali būti rekomenduotas skirti biudžetas, ne didesnis negu projektui C numatytas biudžetas, išskyrus atvejus kai nėra paskirstomos visos pirmam ir antram etapui skiriamos lėšos. Šis kriterijus yra taikomas tik A ir G temoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-234, 2004-10-13, Žin., 2004, Nr. 152-5555 (2004-10-16), i. k. 1042230ISAK00A1-234

 

93. Priimant sprendimus Projektų atrankos komitete siekiama bendrojo sutarimo. Tačiau jeigu nuomonių suderinti nepavyksta, sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balso teisę gali turėti tik vadovaujančiosios institucijos, ministerijų, joms pavaldžių institucijų ir kitų valstybės institucijų, kurių kompetencijos sričiai priskiriami svarstomi projektai, atstovai. Regioniniu ir vietos lygmeniu numatoma pasiūlyti atstovauti Lietuvos savivaldybių asociacijai. Komiteto posėdis laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 balso teisę turinčių narių. Jei balsuojant balsai pasidalija po lygiai, lemiamas yra pirmininko balsas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-234, 2004-10-13, Žin., 2004, Nr. 152-5555 (2004-10-16), i. k. 1042230ISAK00A1-234

 

PENKTASIS SKIRSNIS

PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO REKOMENDACIJOS

 

94. Projektų atrankos komitetas, apsvarstęs įgyvendinančiosios institucijos pateiktą vertinimo ataskaitą, socialinių-ekonominių partnerių pasiūlymus ir projektų atrankos komiteto narių argumentus bei kitą informaciją, susijusią su pateiktais atrankai projektais, gali teikti vadovaujančiajai institucijai vieną iš šių išvadų:

94.1. rekomenduoti vadovaujančiajai institucijai skirti paramą projektui;

94.2. rekomenduoti vadovaujančiajai institucijai neskirti paramos (finansavimo) projektui. Sprendimas neskirti paramos priimamas, jeigu projektas nepakankamai atitinka atrankos kriterijus, yra nepakankamai kokybiškas arba jam skirti paramą netikslinga dėl kokių nors kitų projekto atrankos komiteto nustatytų priežasčių. Projekto atmetimo motyvai nurodomi projektų atrankos komiteto posėdžio protokole;

94.3. rekomenduoti vadovaujančiajai institucijai grąžinti projektą įgyvendinančiajai institucijai pakartotiniam vertinimui pateikdamas sprendimo motyvus ir nustatydamas pakartotinio vertinimo terminus.

Tokiu atveju vadovaujančioji institucija gražina paraišką įgyvendinančiajai institucijai, kuri informuoja pareiškėją apie atliekamą pakartotinį vertinimą ir užtikrina, kad būtų laikomasi vertinimo procedūrų terminų bei skaidrumo principų. Įgyvendinančioji institucija privalo iš naujo įvertinti paraišką atsižvelgdama į Projektų atrankos komiteto pastabas ir per nurodytą laiką pateikti naują vertinimo ataskaitą. Pakartotinis vertinimas atliekamas laikantis šių Taisyklių nustatytos vertinimo tvarkos.

Paprastai paraiška įvertinama ir sprendimas dėl paramos skyrimo projektui arba paraiškos atmetimo priimamas per nustatytą laiką (rekomenduojama per 3 mėnesius) po galutinės paraiškos pateikimo dienos, naudojant ribotos trukmės paramos teikimo procedūrą. Tačiau jeigu Projektų atrankos komitetas rekomenduoja iš naujo atlikti tam tikras vertinimo procedūras, sprendimo priėmimo terminas pratęsiamas tiek laiko, kiek reikia šioms procedūroms atlikti ir galutiniam Projektų atrankos komiteto sprendimui priimti (Projektų atrankos komiteto posėdžio protokole nurodoma, kiek dienų sprendimo priėmimo terminas yra pratęsiamas).

Jeigu Projektų atrankos komitetas rekomenduoja vadovaujančiajai institucijai iš naujo įvertinti vieną ar kelias paraiškas, kurios buvo pateiktos pagal ribotos trukmės paramos teikimo procedūrą, vadovaujančioji institucija, atsižvelgdama į tai, ar pagal pateiktas paraiškas bus išnaudota visa šiam kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma, sprendžia, ar Projektų atrankos komitetas turėtų nedelsdamas svarstyti kitas paraiškas, ar atidėti jų svarstymą tol, kol bus gautos pakartotinio vertinimo išvados;

94.4. atidėti rekomendacijos dėl paramos skyrimo suteikimą iki kito Projektų atrankos komiteto posėdžio. Projektų atrankos komitetas, atsižvelgdamas į skirtus finansinius išteklius bei projekto svarbą, gali atidėti rekomendacijos suteikimą dėl paramos tam tikroms paraiškoms skyrimo arba neskyrimo, nurodydamas sprendimo motyvus (įgyvendinančiajai institucijai pavedama informuoti apie tai pareiškėją). Toks projektas svarstomas kitame Projektų atrankos komiteto posėdyje. Projektų atrankos komitetas negali pakartotinai atidėti rekomendaciją dėl to paties projekto.

95. Rekomenduoti vadovaujančiajai institucijai, kaip panaudoti konkurso metu neišnaudotas lėšas:

95.1. jeigu naudojant ribotos trukmės paramos teikimo procedūrą ir sutarus dėl remtinų projektų sąrašo lieka lėšų, kurių galėtų užtekti vienam projektui paremti, tačiau yra mažiau, nei prašoma paraiškoje, kuriai nesuteikta parama, tačiau kurios įvertinimas aukščiausias, palyginti su likusiomis paraiškomis (kurioms nesuteikta parama), Projektų atrankos komitetas gali siūlyti vadovaujančiajai institucijai kartu su įgyvendinančiąja institucija derėtis dėl projekto biudžeto sumažinimo su pareiškėju;

95.2. jeigu (naudojant ribotos trukmės paramos teikimo procedūrą) projektų, kuriems rekomenduota skirti paramą, paraiškose bendra prašoma paramos suma yra mažesnė nei ta, kurią buvo numatyta skirti pagal konkretų kvietimą teikti paraiškas, Projektų atrankos komitetas apie tai informuoja vadovaujančiąją instituciją, kuri priima sprendimą dėl likusių lėšų panaudojimo. Vadovaujančiosios institucijos sprendimai gali būti: skelbti papildomą kvietimą teikti paraiškas tai pačiai temai; siūlyti EQUAL BPD Priežiūros komitetui apsvarstyti galimybę dėl lėšų perskirstymo tarp temų.

96. Projektų atrankos komitetas gali priimti ir kitus sprendimus pagal savo kompetenciją.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

97. Projektų atrankos komiteto rekomendacijos išdėstomos posėdžio protokole. Protokole nurodoma:

97.1. posėdžio data ir vieta;

97.2. posėdyje dalyvaujantys Projektų atrankos komiteto nariai ir kiti asmenys;

97.3. komiteto posėdyje apsvarstytos paraiškos, pateikti argumentai, paaiškinimai;

97.4. sąrašas paraiškų, pagal kurias rekomenduojama skirti paramą;

97.5. sąrašas paraiškų, pagal kurias rekomenduojama neskirti paramos (išdėstant sprendimo motyvus);

97.6. sąrašas paraiškų, kurios grąžinamos pakartotinai vertinti (išdėstant sprendimo motyvus);

97.7. sąrašas paraiškų, dėl kurių sprendimo priėmimas atidedamas iki kito posėdžio (išdėstant sprendimo motyvus);

97.8. sprendimai dėl neišnaudotų lėšų;

97.9. kita, Projektų atrankos komiteto nuomone, svarbi posėdžio informacija.

98. Prie posėdžio protokolo gali būti pridedami įvairūs priedai, pavyzdžiui, posėdyje nagrinėti dokumentai.

99. Neteko galios nuo 2004-10-17

Punkto naikinimas:

Nr. A1-234, 2004-10-13, Žin. 2004, Nr. 152-5555 (2004-10-16), i. k. 1042230ISAK00A1-234

 

100. Protokole gali būti atkreiptas dėmesys į projektus, kurių socialinė ir ekonominė nauda nekelia abejonių, tačiau kuriems skirti paramą nebuvo galimybės, kadangi bendros kvietimui teikti paraiškas numatytos sumos neužteko visiems tinkamiems projektams paremti. Į protokolą gali būti įtraukta rekomendacija teikti atitinkamą projektą kitam kvietimui teikti paraiškas. Tokiu atveju būtina nurodyti, jog ši rekomendacija nereiškia, kad pateikus projektą kitam kvietimui teikti paraiškas, parama bus automatiškai suteikta.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

GALUTINIO SPRENDIMO DĖL PARAMOS SKYRIMO PRIĖMIMAS

 

101. Galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo priima vadovaujančioji institucija ne vėliau kaip per 14 dienų po to, kai buvo pasirašytas Projektų atrankos komiteto protokolas. Priimdama sprendimą dėl paramos skyrimo, vadovaujančioji institucija turi atsižvelgti į Projektų atrankos komiteto sprendimus ir rekomendacijas.

102. Vadovaujančiosios institucijos sprendimas tvirtinamas vadovo arba jo įgalioto atstovo įsakymu arba potvarkiu. Sprendime nurodoma:

102.1. pagrindas skirti paramą (pagal iniciatyvos EQUAL BPD ir jo priedą);

102.2. biudžeto programų, iš kurių skiriamas finansavimas, pavadinimai ir kodai;

102.3. šiuo sprendimu skirstoma iniciatyvos EQUAL BPD temai skirtų lėšų suma;

102.4. Projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo data ir numeris;

102.5. įgyvendinančiosios institucijos vertinimo ataskaitos registracinis numeris;

102.6. sąrašas projektų bei jų vykdytojų, kuriems skiriama parama;

102.7. paramos, skiriamos kiekvienam projektui, dydis;

102.8. priežastys, dėl kurių neskiriama parama Projektų atrankos komiteto rekomenduotiems projektams (jei jų yra).

103. Apie sprendimą vadovaujančioji institucija informuoja įgyvendinančiąją instituciją. Su pareiškėjais, kurių projektams nuspręsta skirti paramą, vadovaujančioji ir įgyvendinančioji institucijos sudaro sutartį. Jeigu projektui nuspręsta neskirti finansavimo, įgyvendinančioji institucija tokiam pareiškėjui siunčia pranešimą su paaiškinimais per 10 darbo dienų po to, kai ji gauna ir užregistruoja vadovaujančiosios institucijos sprendimą.

104. Neteko galios nuo 2004-10-17

Punkto naikinimas:

Nr. A1-234, 2004-10-13, Žin. 2004, Nr. 152-5555 (2004-10-16), i. k. 1042230ISAK00A1-234

 

105. Informacija apie priimtus sprendimus skelbiama vadovaujančiosios ir įgyvendinančiosios institucijų bei EQUAL interneto tinklapiuose.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

PARAMOS SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

106. Po to, kai įgyvendinančioji institucija gavo ir užregistravo vadovaujančiosios institucijos sprendimą dėl paramos suteikimo, pareiškėjui registruotu laišku išsiunčiamas pranešimas, kuriame:

106.1. informuojama apie suteiktą paramą, apie pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą ir pridedamas sutarties projektas, parengtas pagal pavyzdinę paramos teikimo sutartį;

106.2. nurodomi dokumentai, kuriuos būtina turėti, pasirašant sutartį įgyvendinančioje institucijoje, taip pat kiti pasirašytos sutarties pateikimo įgyvendinančiajai institucijai būdai, jei vadovaujančioji institucija juos numato;

106.3. Neteko galios nuo 2004-10-17

Punkto naikinimas:

Nr. A1-234, 2004-10-13, Žin. 2004, Nr. 152-5555 (2004-10-16), i. k. 1042230ISAK00A1-234

 

107. Pareiškėjui per pranešime nustatytą pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą nepasirašius paramos sutarties, pasiūlymas pasirašyti sutartį netenka galios ir parama projektui nesuteikiama. Pasibaigus pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminui, jei sutartis nebuvo pasirašyta, įgyvendinančioji institucija išsiunčia pareiškėjui pranešimą apie pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo termino pabaigą ir informuoja pareiškėją, kad jis nebeteko galimybės gauti paramą projektui.

108. Pareiškėjas, negalėdamas pasirašyti sutarties per pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą, turi teisę pateikti įgyvendinančiajai institucijai motyvuotą prašymą nustatyti kitą terminą sutarčiai pasirašyti. Jeigu nustatoma, kad pareiškėjo nurodytos priežastys, dėl kurių jis negalėjo pasirašyti sutarties per pasiūlyme pasirašyti sutartį galiojimo terminą, yra svarbios, įgyvendinančioji institucija, gavusi vadovaujančiosios institucijos sutikimą, gali nustatyti naują terminą sutarčiai pasirašyti, tačiau tik tuomet, jei terminas buvo uždelstas ne daugiau kaip 1 mėnesį.

109. Jei pareiškėjas per nustatytą terminą sutarties nepasirašo ir todėl panaudojamos ne visos kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšos, įgyvendinančioji institucija apie tai informuoja vadovaujančiąją instituciją, kuri priima sprendimą neskirti paramos. Tokiu atveju įgyvendinančioji institucija siūlo vadovaujančiajai institucijai paskirti likusias lėšas eilės tvarka geriausiai įvertintiems projektams.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-234, 2004-10-13, Žin., 2004, Nr. 152-5555 (2004-10-16), i. k. 1042230ISAK00A1-234

 

110. Su pareiškėju, kuriam skirta parama, sudaroma sutartis. Sutartį pasirašo įgyvendinančiosios institucijos įgaliotas atstovas, vadovaujančiosios institucijos įgaliotas atstovas (netaikoma, jei sutartis dvišalė) bei pareiškėjas. Su pareiškėju sudarius sutartį, pareiškėjas tampa projekto vykdytoju. Jei sutartis yra trišalė, ji sudaroma 3 egzemplioriais, o jei sutartis yra dvišalė, ji sudaroma 2 egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią. Sutartyje privaloma nurodyti:

110.1. galimą didžiausią skiriamos paramos sumą (tai yra suma, kuri gali būti išmokėta paramos gavėjui, jeigu jis įvykdys visus savo įsipareigojimus ir tinkamai atsiskaitys už gautą paramą);

110.2. projekto pradžios ir pabaigos datą;

110.3 projekto išlaidų tinkamumo taisykles;

110.4. paramos lėšų mokėjimo tvarką;

110.5. atsiskaitymo už gautą paramą tvarką;

110.6. taisykles, kurių laikomasi teikiant valstybės pagalbą (jei taikoma);

110.7. taisykles, kurių pareiškėjas turi laikytis, jei projekte numatomi viešieji pirkimai (jei taikoma);

110.8. informavimo apie gautą ES paramą ir viešumo priemones, projekto rezultatų sklaidos priemones;

110.9. reikalavimus dėl projekto įgyvendinimo dokumentų pateikimo paramą administruojančioms institucijoms ir jų saugojimo;

110.10. ES paramos išmokų sustabdymo ar paramos grąžinimo tvarką;

110.11. sutarties pakeitimo sąlygas ir tvarką;

110.12. kitas esmines ES paramos teikimo sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-234, 2004-10-13, Žin., 2004, Nr. 152-5555 (2004-10-16), i. k. 1042230ISAK00A1-234

 

111. Vadovaujančioji institucija gali įgalioti įgyvendinančiąją instituciją sudaryti su pareiškėjais dvišales paramos teikimo sutartis dėl tų projektų, kurie yra rekomenduojami projektų atrankos komiteto ir kurių finansavimas patvirtintas vadovaujančios institucijos sprendimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-234, 2004-10-13, Žin., 2004, Nr. 152-5555 (2004-10-16), i. k. 1042230ISAK00A1-234

 

112. Atmestos paraiškos ir jų priedai turi būti saugomi įgyvendinančiosios institucijos archyve mažiausiai 2 metus nuo sprendimo apie paraiškos atmetimą priėmimo dienos.

 

V SKYRIUS. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

113. Pareiškėjai turi teisę apskųsti įgyvendinančiosios ir vadovaujančiosios institucijų sprendimus.

114. Įgyvendinančiosios institucijos sprendimą dėl paraiškos atmetimo pareiškėjas gali apskųsti vadovaujančiajai institucijai per 10 darbo dienų po to, kai jam registruotu laišku buvo išsiųstas apie atmetimą informuojantis pranešimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-234, 2004-10-13, Žin., 2004, Nr. 152-5555 (2004-10-16), i. k. 1042230ISAK00A1-234

 

115. Vadovaujančioji institucija, gavusi pareiškėjo skundą dėl paraiškos atmetimo, per 30 darbo dienų (nuo jo gavimo ir užregistravimo dienos) privalo išnagrinėti skunde pateiktus argumentus ir įvertinti jų pagrįstumą, atsižvelgdama į paraiškos registravimo ir vertinimo dokumentaciją. Jei vadovaujančioji institucija nusprendžia, kad įgyvendinančiosios institucijos veiksmai buvo teisėti ir pagrįsti, ji apie tai informuoja pareiškėją. Jei vadovaujančioji institucija nusprendžia, kad įgyvendinančioji institucija nepagrįstai atmetė paraišką, ji gali pavesti įgyvendinančiajai institucijai pakartoti vertinimo procedūrą. Tokiu atveju vadovaujančioji institucija nustato terminą, per kurį vertinimo procedūra turi būti atlikta. Vadovaujančioji institucija skundams nagrinėti gali įsteigti nepriklausomą skundų nagrinėjimo komisiją.

116. Dėl įgyvendinančiosios ir vadovaujančiosios institucijos sprendimų pareiškėjas taip pat gali kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-234, 2004-10-13, Žin., 2004, Nr. 152-5555 (2004-10-16), i. k. 1042230ISAK00A1-234

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. A1-101 "Dėl Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL Bendrąjį programavimo dokumentą (EQUAL BPD), teikimo, vertinimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo