Suvestinė redakcija nuo 2020-01-07

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 59-2097, i. k. 1042020ISAK7/D3-196

 

Nauja redakcija nuo 2020-01-07:

Nr. 4-2/D1-7, 2020-01-06, paskelbta TAR 2020-01-06, i. k. 2020-00139

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ TIEKIMO RINKAI REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. balandžio 19 d. Nr. 4-117/D3-196

Vilnius

 

 

Įgyvendindami 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo (OL 2006 L 266, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/849 (OL 2018 L 150, p. 93):

1. Tvirtiname Baterijų ir akumuliatorių tiekimo rinkai reikalavimų aprašą (pridedama).

2. Nustatome, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba:

2.1. prižiūri, kaip laikomasi šio įsakymo 1 punktu patvirtinto Baterijų ir akumuliatorių tiekimo rinkai reikalavimų aprašo nuostatų;

2.2. užtikrina, kad baterijos ir akumuliatoriai, neatitinkantys šio įsakymo 1 punktu patvirtinto Baterijų ir akumuliatorių tiekimo rinkai reikalavimų aprašo ir patiekti Lietuvos Respublikos rinkai įsigaliojus šiam įsakymui, būtų pašalinti iš Lietuvos Respublikos rinkos.

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                        PETRAS ČĖSNA

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                 ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2004 m. balandžio 19 d.

įsakymu Nr. 4-117/D3-196

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2008 m. spalio 22 d.

įsakymo Nr. 4-499/D1-556 redakcija)

 

BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ TIEKIMO RINKAI REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 4-2/D1-7, 2020-01-06, paskelbta TAR 2020-01-06, i. k. 2020-00139

 

1. Baterijų ir akumuliatorių tiekimo rinkai reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato baterijų ir akumuliatorių tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai (toliau – rinkai) taisykles, baterijų ir akumuliatorių montavimo prietaisuose reikalavimus ir ženklinimo tvarką.

2. Aprašo nuostatos privalomos asmenims, kurių veikla susijusi su visų rūšių baterijų ir akumuliatorių ir prietaisų su įmontuotomis visų rūšių baterijomis ir akumuliatoriais, nepriklausomai nuo jų formos, tūrio, svorio, medžiagų sudėties ar naudojimo paskirties, gamyba, importu (įvežimu į Lietuvos Respubliką), eksportu (išvežimu iš Lietuvos Respublikos), tiekimu Lietuvos Respublikos rinkai, platinimu.

3. Aprašo reikalavimai netaikomi, kai baterijos ir akumuliatoriai skirti naudoti:

3.1. su Lietuvos Respublikos pagrindinių saugumo interesų apsauga susijusioje įrangoje, ginkluose, amunicijoje ir karinės paskirties įrangoje, išskyrus gaminius, kurie nėra skirti kariniams tikslams;

3.2. skrydžiams į kosmosą skirtoje įrangoje.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. prietaisas – elektros ir elektroninė įranga, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 27 dalyje, kuriai visą ar dalinę energiją tiekia arba gali tiekti baterija ar akumuliatorius;

4.2. kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-2/D1-7, 2020-01-06, paskelbta TAR 2020-01-06, i. k. 2020-00139

 

II SKYRIUS

BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ TIEKIMAS RINKAI IR PLATINIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 4-2/D1-7, 2020-01-06, paskelbta TAR 2020-01-06, i. k. 2020-00139

 

5. Baterijų ir akumuliatorių gamintojams, importuotojams ir platintojams draudžiama tiekti rinkai verslo tikslais baterijas ir akumuliatorius, kuriuose viršijamas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu nustatytas gyvsidabrio ir kadmio kiekis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-2/D1-7, 2020-01-06, paskelbta TAR 2020-01-06, i. k. 2020-00139

 

III SKYRIUS

BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ MONTAVIMAS PRIETAISUOSE

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 4-2/D1-7, 2020-01-06, paskelbta TAR 2020-01-06, i. k. 2020-00139

 

6. Rinkai tiekiamuose prietaisuose baterijos ar akumuliatoriai turi būti įmontuoti taip, kad baterijų ar akumuliatorių atliekas būtų galima lengvai išimti. Jei rinkai tiekiamų prietaisų vartotojai baterijų ar akumuliatorių atliekų negali lengvai išimti, rinkai tiekiamuose prietaisuose baterijos ar akumuliatoriai turi būti įmontuoti taip, kad baterijų ir akumuliatorių atliekas lengvai galėtų išimti prietaiso techninę priežiūrą ir remontą atliekantis specialistas ar atliekų tvarkytojas, nepriklausantys nuo gamintojo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-266/D1-343, 2015-04-27, paskelbta TAR 2015-04-29, i. k. 2015-06512

 

7. Prie rinkai tiekiamų prietaisų, į kuriuos įmontuotos baterijos ar akumuliatoriai, turi būti pridedama instrukcija, kurioje nurodoma, kaip baterijas ar akumuliatorius gali saugiai ir lengvai išimti prietaiso vartotojas, prietaiso techninę priežiūrą ir remontą atliekantis specialistas ar atliekų tvarkytojas, nepriklausantys nuo gamintojo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-266/D1-343, 2015-04-27, paskelbta TAR 2015-04-29, i. k. 2015-06512

 

8. Aprašo 7 punkte nurodytoje instrukcijoje gali būti pateikiama informacija apie prietaisuose įmontuotų baterijų ar akumuliatorių rūšį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-266/D1-343, 2015-04-27, paskelbta TAR 2015-04-29, i. k. 2015-06512

 

9. Aprašo 6 ir 7 punktai netaikomi, kai dėl su saugumu, veikimu, medicina ar duomenų vientisumu susijusių priežasčių būtinas pastovus energijos tiekimas, kuriam reikalingas nuolatinis prietaiso ir baterijos ar akumuliatoriaus sujungimas.

 

IV SKYRIUS

BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ŽENKLINIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 4-2/D1-7, 2020-01-06, paskelbta TAR 2020-01-06, i. k. 2020-00139

 

10. Visos rinkai tiekiamos baterijos, akumuliatoriai ir sudėtinės baterijos turi būti paženklintos Aprašo priede pateiktu simboliu, nurodančiu, kad baterijų ir akumuliatorių atliekas reikia surinkti atskirai ir nešalinti su kitomis komunalinėmis atliekomis.

11. Aprašo priede pateiktas simbolis turi užimti ne mažiau kaip 3 % baterijos, akumuliatoriaus ar sudėtinės baterijos plačiosios pusės ploto, tačiau neturi būti didesnis kaip 5 x 5 cm. Simbolis ant cilindrinių elementų turi užimti ne mažiau kaip 1,5 % baterijos ar akumuliatoriaus paviršiaus ploto, tačiau neturi būti didesnis kaip 5 x 5 cm.

12. Jei baterija, akumuliatorius ar sudėtinė baterija yra tokio dydžio, kad Aprašo priede nurodytas simbolis turėtų būti mažesnis kaip 0,5 x 0,5 cm, baterijos, akumuliatoriaus ar sudėtinės baterijos ženklinti nereikia, tačiau 1 x 1 cm dydžio simboliu turi būti paženklinta baterijos, akumuliatorius ar sudėtinės baterijos pakuotė.

13. Rinkai tiekiamos baterijos, akumuliatoriai ir sagos formos elementai, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio ar 0,004 % švino, turi būti paženklintos atitinkamos medžiagos cheminiu simboliu – Hg, Cd ar Pb. Sunkiųjų metalų kiekį nurodantis simbolis turi būti spausdinamas po Aprašo priede nurodytu simboliu ir turi būti ne mažesnis kaip 1/4 to simbolio.

14. Reikalavimų 10 ir 13 punktuose nurodyti simboliai turi būti aiškiai matomi, perskaitomi ir neištrinami.

15. Nuo 2009 m. rugsėjo 26 d. ant visų rinkai tiekiamų nešiojamųjų ir automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių aiškiai matomai, perskaitomai ir neištrinamai turi būti nurodoma jų talpa.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 4-2/D1-7, 2020-01-06, paskelbta TAR 2020-01-06, i. k. 2020-00139

 

16. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso ir Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-2/D1-7, 2020-01-06, paskelbta TAR 2020-01-06, i. k. 2020-00139

 

_________________

 

Baterijų ir akumuliatorių tiekimo rinkai

reikalavimų aprašo

priedas

 

BATERIJŲ, AKUMULIATORIŲ IR SUDĖTINIŲ BATERIJŲ ŽENKLINIMO SIMBOLIS, NURODANTIS ATSKIRĄ JŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ

 

(pav.)

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 4-499/D1-556, 2008-10-22, Žin., 2008, Nr. 125-4779 (2008-10-30), i. k. 1082020ISAK9/D1-556

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 4-117/D3-196 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, tiekimo į rinką reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 4-266/D1-343, 2015-04-27, paskelbta TAR 2015-04-29, i. k. 2015-06512

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 4-117/D3-196 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių tiekimo rinkai reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 4-2/D1-7, 2020-01-06, paskelbta TAR 2020-01-06, i. k. 2020-00139

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 4-117/D3-196 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių tiekimo rinkai reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo