Įsakymas netenka galios 2020-12-01:

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-810, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-15, i. k. 2020-21471

Dėl Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, surašymo taisyklių patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01 iki 2020-11-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 57-2037, i. k. 1043030ISAK001B-329

 

 

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL BENDROJO ADMINISTRACINIO DOKUMENTO PILDYMO INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO

 

2004 m. balandžio 13 d. Nr. 1B-329

Vilnius

 

Vadovaudamasis 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 6 tomas, p. 3), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. rugpjūčio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 889/2014 (OL 2014 L 243, p. 39), 30A, 37 ir 38 priedais bei siekdamas nustatyti bendrojo administracinio dokumento pildymo tvarką:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

Nr. 1B-829, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 150-6134 (2008-12-31), i. k. 1083030ISAK001B-829

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

Nr. 1B-485, 2010-07-22, Žin., 2010, Nr. 90-4797 (2010-07-29), i. k. 1103030ISAK001B-485

Nr. 1B-37, 2011-01-24, Žin., 2011, Nr. 12-565 (2011-01-29), i. k. 1113030ISAK0001B-37

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

Nr. 1B-699, 2014-10-01, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14027

 

1. Tvirtinu pridedamą Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukciją.

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Muitinės departamento 1994 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. 527 „Dėl Bendrojo dokumento įvedimo“;

2.2. Muitinės departamento 1996 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. 261 „Dėl Bendrojo dokumento pildymo instrukcijos dalinio pakeitimo ir papildymo bei Įvežamų (išvežamų) transporto priemonių (numeruojamųjų agregatų) muitinio įforminimo tvarkos“ (Žin., 1996, Nr. 51-1237);

2.3. Muitinės departamento 1996 m. liepos 19 d. įsakymą Nr. 375 „Dėl Bendrojo dokumento muitinio tikrinimo tvarkos nustatymo“ (Žin., 1996, Nr. 69-1688);

2.4. Muitinės departamento 1997 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. 390 „Dėl Įvežamų (išvežamų) transporto priemonių (numeruojamųjų agregatų) muitinio tikrinimo ir įforminimo tvarkos“ (Žin., 1997, Nr. 112-2857);

2.5. Muitinės departamento 1998 m. birželio 19 d. įsakymą Nr. 161 „Dėl Įvežamų (išvežamų) transporto priemonių (numeruojamųjų agregatų) muitinio tikrinimo ir įforminimo tvarkos dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 58-1639);

2.6. Muitinės departamento direktoriaus 1999 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. 331 „Dėl Bendrojo dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 1-28);

2.7. Muitinės departamento direktoriaus 2000 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. 40 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 1999 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 331 „Dėl Bendrojo dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo“ patvirtintos Bendrojo dokumento pildymo instrukcijos dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 19-481);

2.8. Muitinės departamento direktoriaus 2000 m. kovo 27 d. įsakymą Nr. 93 „Dėl Geležinkelių transportu gabenamų prekių muitinio įforminimo tvarkos supaprastinimo“ (Žin., 2000, Nr. 26-711);

2.9. Muitinės departamento direktoriaus 2000 m. kovo 27 d. įsakymą Nr. 95 „Dėl Muitinės departamento direktoriaus 1999 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 331 „Dėl Bendrojo dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 2000, Nr. 27-750);

2.10. Muitinės departamento direktoriaus 2000 m. birželio 20 d. įsakymą Nr. 241 „Dėl Muitinės departamento direktoriaus 1999 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 331 „Dėl Bendrojo dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 2000, Nr. 52-1515);

2.11. Muitinės departamento direktoriaus 2000 m. liepos 28 d. įsakymą Nr. 294 „Dėl Bendrojo dokumento pildymo supaprastinta tvarka deklaruojant pašto siuntas instrukcijos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 65-1978);

2.12. Muitinės departamento direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. 303 „Dėl Grynųjų pinigų, kuriuos per valstybės sieną gabena Lietuvos Respublikos ūkio subjektai, deklaravimo tvarkos patvirtinimo ir Muitinės departamento direktoriaus 1997 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 423 „Dėl į Lietuvos Respubliką įvežamų ir iš jos išvežamų pinigų kontrolės“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 67-2039) 1 punktą;

2.13. Muitinės departamento direktoriaus 2000 m. rugsėjo 28 d. įsakymą Nr. 400 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2000 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 294 patvirtintos Bendrojo dokumento pildymo supaprastinta tvarka deklaruojant pašto siuntas instrukcijos dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 82-2502);

2.14. Muitinės departamento direktoriaus 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. 528 „Dėl Geležinkelių transportu gabenamų prekių muitinio įforminimo tvarkos supaprastinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3474);

2.15. Muitinės departamento direktoriaus 2001 m. sausio 25 d. įsakymą Nr. 58 „Dėl Muitinės departamento direktoriaus 1999 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 331 „Dėl Bendrojo dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 10-306);

2.16. Muitinės departamento direktoriaus 2001 m. spalio 25 d. įsakymą Nr. 669 „Dėl Bendrojo dokumento pildymo instrukcijos, patvirtintos Muitinės departamento direktoriaus 1999 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 331 „Dėl Bendrojo dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo“, dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 92-3243);

2.17. Muitinės departamento direktoriaus 2002 m. balandžio 15 d. įsakymą Nr. 196 „Dėl Bendrojo dokumento pildymo instrukcijos, patvirtintos Muitinės departamento direktoriaus 1999 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 331 „Dėl Bendrojo dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo“, dalinio pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1548);

2.18. Muitinės departamento direktoriaus 2002 m. birželio 11 d. įsakymą Nr. 336 „Dėl Bendrojo dokumento pildymo instrukcijos, patvirtintos Muitinės departamento direktoriaus 1999 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 331, pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 58-2379);

2.19. Muitinės departamento direktoriaus 2002 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. 393 „Dėl Bendrojo dokumento pildymo supaprastinta tvarka deklaruojant pašto siuntas instrukcijos, patvirtintos Muitinės departamento direktoriaus 2000 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 294, pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 66-2740);

2.20. Muitinės departamento direktoriaus 2002 m. rugpjūčio 2 d. įsakymą Nr. 473 „Dėl vamzdynais tiekiamos naftos ir jos produktų deklaravimo pasirinktai importo muitinės procedūrai“ (Žin., 2002, Nr. 79-3395);

2.21. Muitinės departamento direktoriaus 2003 m. vasario 5 d. įsakymą Nr. 1B-100 „Dėl Geležinkelių transportu gabenamų kelių transporto priemonių ir konteinerių muitinio įforminimo tvarkos supaprastinimo“ (Žin., 2003, Nr. 14-592);

2.22. Muitinės departamento direktoriaus 2003 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. 1B-933 „Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2000 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 294 „Dėl Bendrojo dokumento pildymo supaprastinta tvarka deklaruojant pašto siuntas instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 103-4627);

2.23. Muitinės departamento direktoriaus 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. 1B-1136 „Dėl Muitinės departamento direktoriaus 1999 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 331 „Dėl Bendrojo dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 123-5638);

2.24. Muitinės departamento direktoriaus 2003 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. 1B-1160 „Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1B-1136 „Dėl Muitinės departamento direktoriaus 1999 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 331 „Dėl Bendrojo dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 124-5656).

3. Pavedu Muitų teisės derinimo skyriui (Š. Avižienis) šį įsakymą paskelbti oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“.

4. Neteko galios nuo 2013-03-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin. 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-744, 2004-07-28, Žin., 2004, Nr. 118-4411 (2004-07-31), i. k. 1043030ISAK001B-744

Nr. 1B-1189, 2004-12-27, Žin., 2004, Nr. 187-6985 (2004-12-30), i. k. 1043030ISAK01B-1189

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

Nr. 1B-775, 2006-11-22, Žin., 2006, Nr. 130-4935 (2006-11-30), i. k. 1063030ISAK001B-775

Nr. 1B-829, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 150-6134 (2008-12-31), i. k. 1083030ISAK001B-829

Nr. 1B-98, 2010-02-22, Žin., 2010, Nr. 23-1105 (2010-02-25), i. k. 1103030ISAK0001B-98

 

5. Šis įsakymas, išskyrus 3 punktą, įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.

 

 

DIREKTORIUS                                                                                             RIMUTIS KLEVEČKA


PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos

direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d.

įsakymu Nr. 1B-329

 

BENDROJO Administracinio DOKUMENTO PILDYMO INSTRUKCIJA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši instrukcija parengta vadovaujantis 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 6 tomas, p. 3), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. rugpjūčio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 889/2014 (OL 2014 L 243, p. 39), 30A, 37 ir 38 priedais ir nustato bendrojo administracinio dokumento ir jo papildomųjų lapų rinkinių pildymo tvarką deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei.

Tais atvejais, kai teisės aktų nustatyta speciali nurodytųjų rinkinių ar atskirų jų langelių pildymo tvarka, turi būti vadovaujamasi tų teisės aktų nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

Nr. 1B-289, 2007-04-23, Žin., 2007, Nr. 47-1844 (2007-04-28), i. k. 1073030ISAK001B-289

Nr. 1B-829, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 150-6134 (2008-12-31), i. k. 1083030ISAK001B-829

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

Nr. 1B-485, 2010-07-22, Žin., 2010, Nr. 90-4797 (2010-07-29), i. k. 1103030ISAK001B-485

Nr. 1B-37, 2011-01-24, Žin., 2011, Nr. 12-565 (2011-01-29), i. k. 1113030ISAK0001B-37

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

Nr. 1B-699, 2014-10-01, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14027

 

2. Bendrasis administracinis dokumentas – tai Reglamento Nr. 2454/93 31 priede nustatytos formos dokumentas (muitinės deklaracija), kuriame nurodomi muitinės reikalaujami duomenys apie deklaranto pasirinktai muitinės procedūrai ar kitam muitinės sankcionuotam veiksmui įforminti pateikiamas prekes.

Bendrasis administracinis dokumentas gali būti pateikiamas kartu su jo papildomaisiais lapais, kurių forma nustatyta Reglamento Nr. 2454/93 33 priede.

Bendrojo administracinio dokumento ir jo papildomųjų lapų egzemplioriai gali būti komplektuojami į tokius rinkinius: nesutrumpintą, eksporto, tranzito, importo.

3. Bendrojo administracinio dokumento ir jo papildomųjų lapų nesutrumpintą rinkinį sudaro 8 egzemplioriai:

3.1. 1-asis egzempliorius paliekamas muitinės įstaigoje, atlikusioje prekių eksporto (išsiuntimo) arba Bendrijos ar bendrojo tranzito pradžios formalumus;

3.2. 2-asis egzempliorius naudojamas eksporto statistikos reikmėms. Jis taip pat naudojamas prekybos tarp Lietuvos Respublikos ir Bendrijos fiskalinei teritorijai nepriklausančių Bendrijos muitų teritorijos dalių (t. y. Kanarų salų (Ispanija), Prancūzijos užjūrio departamentų (Gvadelupa, Gajana, Martinika, Reunionas), Atono kalno (Graikija), Alandų salų (Suomija), Normandijos salų (Didžioji Britanija) toliau kartu vadinama Bendrijos muitų teritorijos dalimi, kurioje netaikomos 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos Nr. 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL 2006 L 347 p. 1) (toliau – Tarybos direktyva Nr. 2006/112/EB) statistikai (paliekamas muitinės įstaigoje, atlikusioje prekių eksporto arba išsiuntimo formalumus);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-1189, 2004-12-27, Žin., 2004, Nr. 187-6985 (2004-12-30), i. k. 1043030ISAK01B-1189

Nr. 1B-289, 2007-04-23, Žin., 2007, Nr. 47-1844 (2007-04-28), i. k. 1073030ISAK001B-289

 

3.3. 3-iasis egzempliorius, atlikus prekių eksporto arba išsiuntimo formalumus, grąžinamas eksportuotojui;

3.4. 4-asis egzempliorius paliekamas paskirties įstaigoje, užbaigus Bendrijos arba bendrąją tranzito operaciją. Jis taip pat naudojamas kaip Bendrijos prekių muitinį statusą įrodantis dokumentas;

3.5. 5-asis (grąžinamasis) egzempliorius skirtas Bendrijos arba bendrosios tranzito procedūros kontrolei (grąžinamas į išvykimo įstaigą arba muitinės įstaigą, kuriai perduodamas 1-asis egzempliorius, iš paskirties įstaigos);

3.6. 6-asis egzempliorius paliekamas muitinės įstaigoje, atlikusioje prekių importo formalumus;

3.7. 7-asis egzempliorius naudojamas importo statistikos reikmėms, įskaitant prekybos tarp Lietuvos Respublikos ir Bendrijos fiskalinei teritorijai nepriklausančių Bendrijos muitų teritorijos dalių statistiką (paliekamas muitinės įstaigoje, atlikusioje prekių importo formalumus);

3.8. 8-asis egzempliorius, atlikus prekių importo formalumus, grąžinamas gavėjui (importuotojui).

4. Nesutrumpintas bendrojo administracinio dokumento ir jo papildomųjų lapų rinkinys Lietuvos Respublikos muitinėje naudojamas tik mokymo tikslams. Deklaranto, muitinės procedūros vykdytojo arba jo atstovo (toliau – deklaranto) pageidavimu gali būti naudojami tokie jo pasirinktai muitinės procedūrai ar kitam muitinės sankcionuotam veiksmui įforminti tinkami (žr. šios instrukcijos 20, 25 ir 28 punktus) bendrojo administracinio dokumento ir jo papildomųjų lapų rinkiniai:

4.1. eksporto arba eksporto/saugumo: 1–3-iasis egzemplioriai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

4.2. tranzito: 1-asis, 4-asis ir 5-asis egzemplioriai;

4.3. importo: 6–8-asis egzemplioriai.

5. Tais atvejais, kai Bendrijos prekių muitinis statusas įrodomas paskirties įstaigoje, bendrojo administracinio dokumento tranzito rinkinio 4-asis egzempliorius naudojamas kaip T2L dokumentas.

6. Jeigu muitinės deklaracija pateikiama naudojantis automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis, jos rašytinė kopija gali būti Reglamento Nr. 2454/93 32 priede pateiktos formos.

7. Bendrojo administracinio dokumento tranzito rinkinys gali būti naudojamas Bendrijos arba bendrajai tranzito procedūrai įforminti tik Reglamento Nr. 2454/93 353 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais (kai prekes Bendrijos arba bendrajai tranzito procedūrai įforminti deklaruoja keleivis arba kai taikoma grįžtamoji procedūra).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

8. Neteko galios nuo 2006-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin. 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

 

8. Bendrojo administracinio dokumento eksporto arba eksporto/saugumo rinkinys gali būti naudojamas deklaruojant prekes šios instrukcijos 20 punkte nurodytoms muitinės procedūros ar kitiems sankcionuotiems veiksmams įforminti tik Reglamento Nr. 2454/93 787 straipsnio 2 ir 5 dalyse nurodytais atvejais (kai taikoma grįžtamoji procedūra).

Papildyta punktu:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

9. Prekėms deklaruoti gali būti naudojami bendrojo administracinio dokumento ir jo papildomųjų lapų rinkinių:

„9.1. blankai, atitinkantys šių dokumentų spausdinimo reikalavimus, nustatytus Reglamento Nr. 2454/93 ir juo vadovaujantis parengtų Muitinės departamento teisės aktų; arba

9.2. egzemplioriai, atspausdinti ant paprasto balto popieriaus naudojant valstybės institucijų arba kitų asmenų kompiuterines priemones ir atitinkantys Reglamento Nr. 2454/93 31–34, 45k ir 45l prieduose pateiktas atitinkamų egzempliorių formas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

10. Jeigu ši instrukcija nenustato ko kita, vienai prekių siuntai, t.y. vieno siuntėjo vienam gavėjui siunčiamoms prekėms, kurioms pageidaujama įforminti tą pačią muitinės procedūrą ar kitą muitinės sankcionuotą veiksmą, gabenamoms viena transporto priemone turi būti pateikiamas pasirinktai muitinės procedūrai ar kitam muitinės sankcionuotam veiksmui įforminti tinkamas bendrojo administracinio dokumento egzempliorių rinkinys, nurodytas šios instrukcijos 4.1–4.3 punktuose, kartu su jo papildomaisiais lapais ar prekių sąrašais arba be jų (toliau – deklaracija). Viena tranzito deklaracija gali būti pateikiama tik tuo atveju, jeigu prekių siunta gabenama iš vienos išvykimo įstaigos į vieną paskirties įstaigą.

Reikalavimas, kad vieną prekių siuntą sudarančios prekės būtų gabenamos viena transporto priemone, netaikomas, jeigu jos gabenamos autotraukiniu, į vieną transporto priemonę arba į autotraukinį pakrautais konteineriais arba šios instrukcijos 11 punkto nustatytais atvejais.

Viena transporto priemone gabenamoms prekėms, kurioms pageidaujama įforminti skirtingas muitinės procedūras arba kitus muitinės sankcionuotus veiksmus arba kurios pateikiamos muitiniam tikrinimui ne vienu metu arba ne vienoje muitinės įstaigoje, turi būti pateikiamas atitinkamas deklaracijų skaičius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

11. Deklaranto pageidavimu, keliomis transporto priemonėmis gabenamai prekių siuntai, kuriai pageidaujama įforminti tą pačią muitinės procedūrą ar kitą muitinės sankcionuotą veiksmą, gali būti pateikiama viena:

11.1. importo deklaracija, jeigu importuojamų arba laikinai importuojamų (žr. šios instrukcijos 25.2 punktą) arba deklaruojamų muitinio sandėliavimo procedūrai prekių siunta pateikiama muitiniam tikrinimui vienu metu ir vienoje muitinės įstaigoje;

11.2. eksporto arba eksporto/saugumo deklaracija, jeigu eksportuojamų (įskaitant laikinai išvežamas), reeksportuojamų arba laikinai išvežamų perdirbti prekių siunta pateikiama muitiniam tikrinimui vienu metu, vienoje muitinės įstaigoje ir šioms prekėms išgabenti iš Bendrijos muitų teritorijos Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų nustatyta tvarka taikoma Bendrijos arba bendroji tranzito procedūra;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

11.3. eksporto arba eksporto/saugumo deklaracija, jeigu eksportuojamų (įskaitant laikinai išvežamas) prekių, kurioms išgabenti iš Bendrijos muitų teritorijos ES teisės aktų nustatyta tvarka netaikoma Bendrijos arba bendroji tranzito procedūra, siunta pateikiama muitiniam tikrinimui vienu metu ir vienoje muitinės įstaigoje, ir vežėjas įsipareigoja, kad transporto priemonės, gabenančios šią prekių siuntą iki išvežimo iš Bendrijos muitų teritorijos muitinės įstaigos, esančios Lietuvos Respublikoje, vyks kartu (pvz., kartu sukabinti geležinkelio vagonai, laivų vilkstinė). Ši nuostata netaikoma, jeigu išvežimo iš Bendrijos muitų teritorijos įstaiga yra ne Lietuvos Respublikoje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

11.4. tranzito deklaracija, jeigu vieno siuntėjo vienam gavėjui siunčiamos prekės, kurioms taikoma Bendrijos arba bendroji tranzito procedūra, gabenamos keliais geležinkelio vagonais (cisternomis) arba visu traukinio sąstatu, kurie pateikiami muitiniam tikrinimui ir vyksta vienu metu (tik muitinio tranzito procedūros vykdytojui įsipareigojus laikytis tokio reikalavimo).

12. Bendrojo administracinio dokumento papildomųjų lapų rinkiniai arba prekių sąrašai naudojami, kai deklaruojamos kelių rūšių vieną prekių siuntą sudarančios prekės. Kiekviename papildomojo lapo rinkinyje gali būti pateikiama informacija apie trijų rūšių deklaruojamas prekes. Viename prekių sąrašo lape pateikiama informacija apie konkrečiai nenustatytą deklaruojamų prekių rūšių skaičių, tačiau šiame lape pateikti duomenys turi būti lengvai įskaitomi.

Vienos rūšies prekės – tai prekės, kurios deklaracijoje klasifikuojamos vienodai ir kurioms taikomos tos pačios muitų ir mokesčių normos ar tos pačios atleidimo nuo muitų ir mokesčių sąlygos.

Papildomųjų lapų rinkiniai arba prekių sąrašai gali būti pateikiami tik kartu su atitinkamu bendrojo administracinio dokumento rinkiniu. Papildomųjų lapų rinkinio arba prekių sąrašo langeliai pildomi taip pat kaip ir atitinkami bendrojo administracinio dokumento rinkinio langeliai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

13. Deklaracija pildoma lietuvių kalba (išskyrus šios instrukcijos 15 ir 16 punktų nustatytus atvejus) rašomąja mašinėle arba spausdintuvu. Jeigu muitinės procedūros arba kito muitinės sankcionuoto veiksmo pradžia ir pabaiga įforminama Lietuvos Respublikoje, deklaracija gali būti surašyta ranka rašaline rašymo priemone spausdintinėmis raidėmis.

Visi lapai turi būti užpildyti vienodai (išskyrus langelius, kurių informacija savaiminio kopijavimo būdu neturi atsispausti), aiškiai ir tvarkingai.

Jeigu šios instrukcijos nurodytais atvejais pildant bendrojo administracinio dokumento arba jo papildomųjų lapų rinkinius kelių langelių duomenis leidžiama pateikti pridedamuose sąrašuose, visi šie duomenys gali būti surašyti viename bendrame sąraše, prieš kiekvieno langelio duomenis nurodant langelio numerį. Sąrašas turi būti atspausdintas ant deklaranto firminio blanko ir pasirašytas deklaranto įgalioto asmens, nurodant datą.

Kartu su deklaracija turi būti pateikiamas sąrašas, kuriame nurodomi tam tikrų jos langelių duomenys ir kuris pridedamas prie bendrojo administracinio dokumento eksporto, eksporto/saugumo arba tranzito rinkinio 1-ojo egzemplioriaus arba importo rinkinio 6-ojo egzemplioriaus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

14. Skaičiai, kurie deklaracijos langeliuose turi būti nurodomi suapvalinti, apvalinami pagal šias bendrąsias apvalinimo taisykles, jeigu ši instrukcija nenustato ko kita:

– dalis nuo 0,001 iki 0,499 apvalinama iki artimiausio sveikojo skaičiaus į mažėjimo pusę (pvz., 6,455 apvalinama iki 6),

– dalis nuo 0,500 iki 0,999 apvalinama iki artimiausio sveikojo skaičiaus į didėjimo pusę (pvz., 12,503 apvalinama iki 13).

15. Gabenant prekes, kurioms taikoma bendroji tranzito procedūra, įforminta ne Lietuvos Respublikoje, naudojami tik bendrojo administracinio dokumento ir jo papildomųjų lapų arba krovinio aprašo blankai, atitinkantys Bendrosios tranzito procedūros konvencijose nustatytus reikalavimus. Bendrojo administracinio dokumento ir jo papildomųjų lapų tranzito arba krovinio aprašo rinkiniai turi būti užpildyti laikantis minėtos konvencijos reikalavimų (įskaitant kalbas, kuriomis šie dokumentai pildomi), kurie gali skirtis nuo šios instrukcijos reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

 

16. Gabenant prekes, kurioms taikoma Bendrijos tranzito procedūra, įforminta ne Lietuvos Respublikoje, naudojami tik bendrojo administracinio dokumento ir jo papildomųjų lapų arba krovinio aprašo blankai, atitinkantys Reglamento Nr. 2454/93 nustatytus reikalavimus. Šiuo atveju bendrojo administracinio dokumento ir jo papildomųjų lapų tranzito arba krovinio aprašo rinkiniai turi būti užpildyti oficialia ES valstybės narės, kurioje įforminta Bendrijos tranzito procedūra, kalba, laikantis Reglamento Nr. 2454/93 ir atitinkamos ES valstybės narės teisės aktų reikalavimų, kurie gali skirtis nuo šios instrukcijos reikalavimų (taikomų pildant tuos pirmiau minėtų dokumentų langelius arba skiltis, kurių pildymo tvarka priklauso ES valstybių narių kompetencijai).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

 

17. Deklaranto įgaliotas asmuo pildo tik skaičiais paženklintus deklaracijos langelius. Kiti langeliai, paženklinti raidėmis, skirti muitinės įstaigų atliekamo muitinio įforminimo, kontrolės ir tyrimų tikslams.

Bendrojo administracinio dokumento 1–30 ir 48–56 langeliuose nurodomi duomenys, kurie yra bendri visoms vienu bendrojo administracinio dokumento rinkiniu su jo papildomaisiais lapais arba prekių sąrašais deklaruojamoms prekėms. 31–47 langeliuose pateikiama informacija apie vienos rūšies prekes (išskyrus atvejus, kai šios instrukcijos nustatytais atvejais 44 langelyje gali būti nurodoma informacija, bendra visoms vienu bendrojo administracinio dokumento rinkiniu su jo papildomaisiais lapais deklaruojamoms prekėms).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

18. Deklaracijose negali būti išskutimų, sutepimų, uždažymų ar užklijavimų. Visus taisymus reikia atlikti tvarkingai išbraukiant klaidingus duomenis ir virš jų atspausdinant ar aiškiai užrašant teisingus. Kiekvienas taisymas tvirtinamas jį atlikusio deklaranto įgalioto asmens parašu. Muitinės pareigūnai minėtus deklaracijų taisymus tvirtina Bendrojo administracinio dokumento muitinio įforminimo instrukcijos nustatyta tvarka. Bendrojo administracinio dokumento ir jo papildomųjų lapų rinkinių arba prekių sąrašų langelių duomenis galima taisyti tik vieną kartą, visuose egzemplioriuose vienodai. Kiekviename bendrojo administracinio dokumento ir jo papildomųjų lapų rinkinyje arba prekių sąraše galima taisyti ne daugiau kaip 5 langelius. Taisant deklaracijos duomenis negalima uždengti kitų (netaisomų) duomenų.

Jeigu deklaracijos duomenys taisyti nesilaikant šios instrukcijos reikalavimų arba deklaracijos vieno langelio ar skilties duomenys taisyti daugiau nei vieną kartą arba deklaracijoje taisyta didesnė dalis duomenų, muitinės pareigūnas Bendrojo administracinio dokumento muitinio įforminimo instrukcijos nustatyta tvarka deklaracijoje pažymi, kad ji nepriimta, ir reikalauja pateikti kitą deklaraciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

19. Bendrojo administracinio dokumento ir jo papildomųjų lapų rinkinių langelių duomenys, kurie savaiminio kopijavimo būdu neatsispaudžia visuose egzemplioriuose, neturi būti papildomai įrašomi ten, kur jie neatsispaudžia.

 

II. BENDROJO ADMINISTRACINIO DOKUMENTO EKSPORTO RINKINIO PILDYMAS

 

20. Eksporto deklaracija (bendrojo administracinio dokumento 1-asis, 2-asis ir 3-asis egzemplioriai) pateikiama deklaruojant prekes šiems muitinės sankcionuotiems veiksmams įforminti:

20.1. eksportui:

20.1.1. negrąžinamajam eksportui:

20.1.1.1. eksportuojant Bendrijos prekes į trečiąsias šalis, įskaitant:

20.1.1.1.1. neperdirbtų muitinės sandėlyje arba laisvosiose zonose saugotų žemės ūkio produktų ir prekių, kuriems buvo taikytas išankstinis grąžinamųjų išmokų (kompensacijų) mokėjimas, eksportą;

20.1.1.1.2. Neteko galios nuo 2009-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin. 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

20.1.1.2. išgabenant Bendrijos prekes į tą Bendrijos muitų teritorijos dalį, kurioje netaikomos Tarybos direktyvos Nr. 2006/112/EB arba 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvos 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinančios Direktyvą 92/12/EEB (OL L9, 2009, p. 12) nuostatos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-289, 2007-04-23, Žin., 2007, Nr. 47-1844 (2007-04-28), i. k. 1073030ISAK001B-289

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

 

20.1.1.3. išgabenant Bendrijos žemės ūkio produktus ir prekes, kurioms buvo taikytas išankstinis grąžinamųjų išmokų (kompensacijų) mokėjimas, į Bendrijos muitų teritorijos vietas, nurodytas 2009 m. liepos 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 612/2009, nustatančio bendrąsias išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų sistemos taikymo žemės ūkio produktams taisykles (OL L186, 2009, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 173/2011 (OL L49 2011, p. 16), 33 straipsnio 1 dalies a, b bei c punktuose, 37 ir 41 straipsniuose;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

 

20.1.1.4. tiekiant nuo mokesčių atleidžiamas Bendrijos prekes kaip orlaivių ir laivų atsargas, nepriklausomai nuo orlaivio arba laivo paskirties vietos;

Papildyta punktu:

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

 

20.1.2. laikinajam išvežimui (pvz., laikinai išvežant parodos, vykstančios trečiojoje šalyje, eksponatus);

20.1.3. kompensacinių produktų, gautų iš ekvivalentiškų prekių, eksportui, įforminamam prieš laikinai įvežant atitinkamas prekes perdirbti;

20.2. laikinajam išvežimui perdirbti;

20.3. reeksportui:

20.3.1. reeksportuojant muitinės sandėlyje laikytas prekes;

20.3.2. reeksportuojant laikinai įvežtas prekes;

20.3.3. reeksportuojant laikinai įvežtas perdirbti prekes arba iš jų pagamintus kompensacinius produktus;

20.3.4. reeksportuojant muitinei prižiūrint perdirbtas prekes arba iš jų pagamintus perdirbtuosius produktus;

20.4. muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti žemės ūkio produktus, kuriems taikomas išankstinis eksporto grąžinamųjų išmokų (kompensacijų) finansavimas (toliau – per sandėlius eksportuojami žemės ūkio produktai):

20.4.1. Neteko galios nuo 2009-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin. 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

20.4.2. Neteko galios nuo 2009-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin. 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

21. Eksporto deklaracija gali būti pateikiama tik tais atvejais, kai nereikia muitinei pateikti saugumo ir saugos duomenų, nurodytų Reglamento Nr. 2454/93 30A priede, t. y. kai per sandėlius eksportuojami žemės ūkio produktai, kai Bendrijos prekės išgabenamos į Bendrijos muitų teritorijos dalį, kurioje netaikomos Tarybos direktyvos Nr. 2006/112/EB nuostatos, arba kai prekės eksportuojamos, laikinai išvežamos perdirbti ar reeksportuojamos į Andoros Kunigaikštystę, Lichtenšteino Kunigaikštystę, Norvegijos Karalystę, San Marino Respubliką arba Šveicarijos Konfederaciją. Kitais atvejais turi būti pateikiama eksporto/saugumo deklaracija.

Jeigu vadovaujantis Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2007 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1B-373 patvirtintomis į Europos Bendriją per Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių įvežamomis ir iš Europos Bendrijos per Lietuvos Respubliką į trečiąsias šalis išvežamų grynųjų pinigų sumų kontrolės taisyklėmis (Žin., 2007, Nr. 60-2336) grynieji pinigai deklaruojami pateikiant bendrojo administracinio dokumento eksporto rinkinį, turi būti pateikiama tiek bendrojo administracinio dokumento eksporto rinkinių, kiek skirtingų valiutų grynųjų pinigų yra deklaruojama. Kitos prekės kartu su grynaisiais pinigais nedeklaruojamos.

Negrąžinamai eksportuojamos prekės eksporto deklaracijoje gali būti priskiriamos Kombinuotosios nomenklatūros 99050000 arba 99190000 subpozicijoms, jeigu jos eksportuojamos minėtose subpozicijose nurodytais atvejais ir jeigu prekių siuntą sudarančių prekių tarifinis klasifikavimas skiriasi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

Nr. 1B-37, 2011-01-24, Žin., 2011, Nr. 12-565 (2011-01-29), i. k. 1113030ISAK0001B-37

 

22. Bendrojo administracinio dokumento ir jo papildomųjų lapų eksporto rinkinių langeliai pildomi tokia tvarka:

22.1. 1 langelyje „Deklaracija“ įrašoma:

22.1.1. pirmoje skiltyje:

22.1.1.1. „EX“ („EX/c“ – papildomajame lape), jeigu:

22.1.1.1.1. deklaruojamos eksportuojamos, laikinai išvežamos perdirbti, reeksportuojamos prekės, kuriomis prekiaujama su šalimis ir teritorijomis, nepriklausančiomis Bendrijos muitų teritorijai, ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (Islandijos Respublika, Lichtenšteino Kunigaikštystė, Norvegijos Karalystė, Šveicarijos Konfederacija) (toliau – ELPA) šalims;

22.1.1.1.2. deklaruojamos išsiunčiamos ne Bendrijos prekės, kuriomis prekiaujama su kitomis ES valstybėmis narėmis;

22.1.1.2. „EU“ („EU/c“ – papildomajame lape), jeigu deklaruojamos eksportuojamos, laikinai išvežamos perdirbti, reeksportuojamos prekės, kuriomis prekiaujama su ELPA šalimis;

27.1.1.3. „CO“ („CO/c“ – papildomajame lape), jeigu deklaruojamos Bendrijos prekės, kurios išgabenamos į Bendrijos muitų teritorijos dalį, kurioje netaikomos Tarybos direktyvos Nr. 2006/112/EB nuostatos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

22.1.2. antroje skiltyje:

22.1.2.1. „A“, jeigu pateikiama įprastinė deklaracija, įskaitant ir atvejus, kai taikoma supaprastinta muitinės procedūra, įforminama asmens pageidaujamoje vietoje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-98, 2010-02-22, Žin., 2010, Nr. 23-1105 (2010-02-25), i. k. 1103030ISAK0001B-98

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

 

22.1.2.2. „B“, jeigu pateikiama deklaracija, kurioje nenurodyta tam tikra informacija (supaprastintų procedūrų (deklaracijos, kurioje nenurodyta tam tikra informacija, pateikimo procedūros) taikymo atveju);

22.1.2.3. „C“, jeigu pateikiama supaprastinta deklaracija (supaprastintų procedūrų (supaprastinto deklaravimo procedūros) taikymo atveju);

22.1.2.4. „D“, jeigu muitinei leidus įprastinė deklaracija pateikiama iš anksto, prieš pateikiant muitinei prekes (vadovaujantis Reglamento Nr. 2454/93 201 straipsnio 2 dalimi);

22.1.2.5. „E“, jeigu muitinei leidus deklaracija, kurioje nenurodyta tam tikra informacija (supaprastintų procedūrų (deklaracijos, kurioje nenurodyta tam tikra informacija, pateikimo procedūros) taikymo atveju) pateikiama iš anksto, prieš pateikiant muitinei prekes (vadovaujantis Reglamento Nr. 2454/93 201 straipsnio 2 dalimi);

22.1.2.6. „F“, jeigu muitinei leidus supaprastinta deklaracija (supaprastintų procedūrų (supaprastinto deklaravimo procedūros) taikymo atveju) pateikiama iš anksto, prieš pateikiant muitinei prekes (vadovaujantis Reglamento Nr. 2454/93 201 straipsnio 2 dalimi);

22.1.2.7. „X“, jeigu pateikiama papildoma deklaracija (supaprastintų procedūrų (deklaracijos, kurioje nenurodyta tam tikra informacija, pateikimo procedūros) taikymo atveju);

22.1.2.8. „Y“, jeigu pateikiama papildoma deklaracija (supaprastintų procedūrų (supaprastinto deklaravimo procedūros) taikymo atveju);

22.1.2.9. „Z“, jeigu pateikiama papildoma deklaracija (supaprastintų procedūrų (procedūros, įforminamos asmens pageidaujamoje vietoje) taikymo atveju);

22.1.3. trečia skiltis nepildoma.

22.2. 2 langelyje „Siuntėjas/Eksportuotojas“ įrašoma:

22.2.1. šios instrukcijos 22.2.2 punkte nurodytą asmenį identifikuojantis (langelio viršuje, į dešinę nuo raidžių „Nr.“) kodas:

22.2.1.1. „LT999999999999999“, jeigu fizinis asmuo, kuris nėra registruotas Ekonominių operacijų vykdytojų registravimo ir indentifikavimo sistemoje (neturi EORI kodo):

22.2.1.1.1. išsiunčia nedidelę prekių siuntą (ją sudarančių prekių muitinė vertė ne didesnė kaip 1000 eurų, o jų masė bruto ne didesnė kaip 32 kg), kurią gabena ir deklaruoja muitinei, veikdamas kaip prekių siuntėjo netiesioginis atstovas, nepriklausomas vežėjas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-699, 2014-10-01, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14027

 

22.2.1.1.2. keičia įprastinę gyvenamąją vietą ir išgabena arba išsiunčia jam priklausantį turtą (įskaitant kraitį ir namų apyvokos reikmenis);

22.2.1.2. EORI kodas – kitais atvejais;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-454, 2005-06-28, Žin., 2005, Nr. 80-2928 (2005-06-30), i. k. 1053030ISAK001B-454

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

 

22.2.2. asmens:

22.2.2.1. pavadinimas ir tikslus buveinės adresas:

22.2.2.1.1. Lietuvos Respublikoje įsteigto asmens, kuris eksporto deklaracijos priėmimo metu:

22.2.2.1.1.1. yra eksportuojamų Bendrijos prekių savininkas arba turi teisę sudaryti jų perdavimo kito asmens nuosavybėn sandorį ir dėl jo sudaryto šių prekių pardavimo arba kitokio jų tiekimo sandorio prekės yra išgabenamos į:

22.2.2.1.1.1.1. trečiąsias šalis;

22.2.2.1.1.1.2. tą Bendrijos muitų teritorijos dalį, kurioje netaikomos Tarybos direktyvos Nr. 2006/112/EB nuostatos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-289, 2007-04-23, Žin., 2007, Nr. 47-1844 (2007-04-28), i. k. 1073030ISAK001B-289

 

22.2.2.1.1.2. turi teisę gauti grąžinamąsias išmokas (kompensacijas) už eksportuojamus žemės ūkio produktus arba prekes, jeigu deklaruojami produktai arba prekės:

22.2.2.1.1.2.1. išgabenami į trečiąsias šalis;

22.2.2.1.1.2.2. išgabenami į Bendrijos muitų teritorijos vietas, nurodytas 1999 m. balandžio 15 d. Komisijos reglamento Nr. 800/99, nustatančio bendrąsias išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų taikymo žemės ūkio produktams taisykles, 36 straipsnio 1 dalies a, b bei c punktuose, 40 ir 44 straipsniuose;

22.2.2.1.1.2.3 padedami į muitinės sandėlius;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

22.2.2.1.1.3. muitinės sandėlio savininkas arba muitinio sandėliavimo procedūros vykdytojas, jeigu deklaruojami išgabenami per sandėlius eksportuojami žemės ūkio produktai;

22.2.2.1.1.4. yra sudaręs sutartį su trečiojoje šalyje įsteigtu asmeniu dėl dvigubos paskirties prekių eksporto ir turi teisę išgabenti šias prekes iš Bendrijos muitų teritorijos;

22.2.2.1.1.5. turi eksporto leidimą arba licenciją, jeigu deklaruojamų prekių eksportui taikomi draudimai ir (arba) apribojimai;

22.2.2.1.1.6. turi nustatyta tvarka išduotą leidimą laikinai išvežti prekes perdirbti arba teisę gauti minėtą leidimą supaprastinta tvarka arba turi minėto leidimo turėtojo nurodymą išsiųsti leidime nurodytas prekes perdirbti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

22.2.2.1.1.7. yra reeksportuojamoms prekėms taikytos muitinės procedūros vykdytojas;

22.2.2.1.2. Bendrijoje įsteigto asmens, kuris eksporto deklaracijos priėmimo metu:

22.2.2.1.2.1. yra gavęs Lietuvos muitinės leidimą atlikti eksporto muitinės procedūrą Lietuvos Respublikoje ir atitinka šios instrukcijos 22.2.1.1.1–22.2.1.1.5 punktų reikalavimus. Minėto leidimo nereikia, jeigu šis asmuo yra sudaręs sutartį su Lietuvos Respublikoje įsteigtu asmeniu dėl eksportuojamų prekių gamybos, parengimo transportuoti, pakrovimo, distribucijos ir pan.;

22.2.2.1.2.2. turi Lietuvos muitinės išduotą leidimą arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės muitinės išduotą bendrą leidimą laikinai išvežti prekes perdirbti, kuriame kaip procedūros pradžios įforminimo įstaiga (-os) nurodyta Lietuvos muitinės įstaiga (-os), arba yra reeksportuojamoms prekėms taikytos muitinės procedūros vykdytojas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-69, 2005-01-26, Žin., 2005, Nr. 14-452 (2005-01-29), i. k. 1053030ISAK0001B-69

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-1189, 2004-12-27, Žin., 2004, Nr. 187-6985 (2004-12-30), i. k. 1043030ISAK01B-1189

 

22.2.2.2. vardas, pavardė ir tikslus nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, jeigu prekes eksportuoja Bendrijos fizinis asmuo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

22.2.2.3. Neteko galios nuo 2009-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin. 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

22.3. 3 langelio „Lapai“ pirmoje skiltyje įrašomas bendrojo administracinio dokumento arba jo papildomojo lapo rinkinio eilės numeris, antroje – bendrojo administracinio dokumento ir jo papildomųjų lapų rinkinių bendras skaičius.

Pavyzdžiui, jeigu pateikiami bendrojo administracinio dokumento eksporto rinkinys su dviem papildomųjų lapų rinkiniais, bendrojo administracinio dokumento rinkinyje įrašoma – 1/3, pirmojo papildomojo lapo rinkinyje – 2/3, antrojo – 3/3.

Langelis nepildomas, jeigu eksporto deklaracija pateikiama naudojantis automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis arba eksporto deklaracija deklaruojamos vienos rūšies prekės. Pastaruoju atveju bendrojo administracinio dokumento eksporto rinkinio 5 langelyje „Iš viso prekių“ įrašoma „1“.

22.4. 4 langelis „Krovinio aprašai“ nepildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

 

22.5. 5 langelyje „Iš viso prekių“ įrašomas bendras bendrojo administracinio dokumento eksporto rinkinyje ir jo papildomųjų lapų nurodytų prekių rūšių skaičius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

 

22.6. 6 langelyje „Iš viso vietų“ įrašomas bendras eksporto deklaracijoje nurodytų prekių rūšių didžiausių pakuočių (maišų, dėžių, ryšulių ar kt.) skaičius.

Langelis nepildomas, kai deklaruojami per sandėlius eksportuojami žemės ūkio produktai.

22.7. 7 langelis „Registracijos numeris“ pildomas deklaranto pageidavimu.

Langelyje įrašomas eksporto deklaracijos registracijos numeris, kurį suteikė deklarantas. Šio numerio struktūra gali atitikti Muitinių bendradarbiavimo tarybos 2001 m. birželio 30 d. rekomendacijoje „Dėl vieningo siuntos registracijos numerio“ nurodytą UCR (Unique Consigment Reference Number) struktūrą.

22.8. 8 langelyje „Gavėjas“ įrašoma:

22.8.1. asmens, sudariusio su eksporto deklaracijos 2 langelyje „Siuntėjas/eksportuotojas“ nurodytu asmeniu eksportuojamų, laikinai išvežamų perdirbti arba reeksportuojamų prekių pirkimo arba kitokį jų tiekimo sandorį:

22.8.1.1. pavadinimas ir tikslus buveinės adresas, jeigu sandoris sudarytas su juridiniu asmeniu;

22.8.1.2. pavardė ir nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, jeigu sandoris sudarytas su fiziniu asmeniu;

22.8.2. šios instrukcijos 22.2.2 punkte nurodyti duomenys, jeigu prekių pirkimo arba kitoks jų tiekimo sandoris nebuvo sudarytas arba jeigu eksporto deklaracijos 2 langelyje „Siuntėjas/eksportuotojas“ nurodytas asmuo prekes įsigijo mažmeninėje prekyboje.

22.8.3. asmens, kuris turi būti informuojamas apie įvežamų prekių atgabenimą, jeigu su orderiniu konosamentu gabenamų prekių gavėjas nežinomas ir bendrojo administracinio dokumento eksporto/saugumo rinkinio 44 langelyje įrašoma „Pagal nurodymą, įforminus neužpildytą blanką – 30600“, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir buveinės (nuolatinės gyvenamosios vietos) adresas (tik bendrojo administracinio dokumento eksporto/saugumo rinkinyje ir (arba) jo papildomuosiuose lapuose);

Papildyta punktu:

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-744, 2004-07-28, Žin., 2004, Nr. 118-4411 (2004-07-31), i. k. 1043030ISAK001B-744

 

22.9. 9 langelis „Asmuo, atsakingas už finansinį atsiskaitymą“ nepildomas.

22.10. 10 langelis „Pirmoji šalis gavėja“ nepildomas.

22.11. 11 langelis „Prekiaujančioji šalis“ nepildomas.

22.12. 13 langelis „BŽŪP“ (bendroji žemės ūkio politika) nepildomas.

22.13. 14 langelyje „Deklarantas/Atstovas“ įrašoma:

22.13.1. „[1]“, žodis ir skaičiai „Eksportuotojas – 00400“ arba „Siuntėjas – 00300“ ir eksportuotoją arba siuntėją identifikuojantis EORI kodas, jeigu prekes deklaruoja asmuo, nurodytas eksporto deklaracijos 2 langelyje „Siuntėjas/Eksportuotojas“;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

22.13.2. „[2]“, Lietuvos Respublikoje įsteigto muitinės tarpininko pavadinimas, tikslus jo buveinės adresas ir jį identifikuojantis EORI kodas, jeigu muitinės tarpininkas, atstovaudamas asmeniui, nurodytam eksporto deklaracijos 2 langelyje „Siuntėjas/Eksportuotojas“, veikia atstovaujamojo asmens vardu ir atstovaujamojo sąskaita bei dėl jo interesų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-454, 2005-06-28, Žin., 2005, Nr. 80-2928 (2005-06-30), i. k. 1053030ISAK001B-454

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

22.13.3. „[3]“, Bendrijoje įsteigto asmens pavadinimas, tikslus jo buveinės adresas ir jį identifikuojantis EORI kodas, jeigu šis asmuo, tarpininkaudamas asmeniui, nurodytam eksporto deklaracijos 2 langelyje „Siuntėjas/Eksportuotojas“, veikia savo vardu ir asmens, kuriam tarpininkaujama, arba savo sąskaita bei dėl jo interesų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-454, 2005-06-28, Žin., 2005, Nr. 80-2928 (2005-06-30), i. k. 1053030ISAK001B-454

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

22.14. 15 langelis „Šalis siuntėja/eksportuotoja“ nepildomas.

22.15. 15a langelyje „Šalies siuntėjos/eksportuotojos kodas“ įrašomas:

22.15.1. valstybės narės, iš kurios eksportuojamos (įskaitant per sandėlius eksportuojamus žemės ūkio produktus), laikinai išvežamos perdirbti arba reeksportuojamos prekės iš pradžių buvo išsiųstos eksporto deklaracijos 37 langelyje „Procedūra“ įrašytos procedūros taikymo tikslais, kodas iš 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis“ (OL 2012 L 328, p. 7) (toliau – Šalių ir teritorijų nomenklatūra), jeigu asmuo, nurodytas 2 langelyje „Siuntėjas/Eksportuotojas“, įsteigtas ne Lietuvos Respublikoje;

22.15.2. „LT“ – kitais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

 

22.151. 15b langelis „Šalies siuntėjos/eksportuotojos kodas“ nepildomas.

Papildyta punktu:

Nr. 1B-289, 2007-04-23, Žin., 2007, Nr. 47-1844 (2007-04-28), i. k. 1073030ISAK001B-289

 

22.16. 16 langelyje „Kilmės šalis“ nepildomas.

22.17. 17 langelis „Šalis gavėja“ nepildomas.

22.18. 17a langelyje „Šalies gavėjos kodas“ įrašomas:

22.18.1. paskutinės Šalių ir teritorijų nomenklatūros ir prekybos tarp valstybių narių statistikai“;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

 

22.18.2. „QS“, jeigu deklaruojamos prekės, tiekiamos kaip atsargos tarptautiniais maršrutais vykstantiems laivams, orlaiviams ar traukiniams arba parduodamos neapmuitinamose parduotuvėse keleiviams, išvykstantiems į trečiasiąs šalis arba Bendrijos teritorijos muitų dalis, kuriose netaikomos Tarybos direktyvos 2006/112/EB nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-744, 2004-07-28, Žin., 2004, Nr. 118-4411 (2004-07-31), i. k. 1043030ISAK001B-744

Nr. 1B-289, 2007-04-23, Žin., 2007, Nr. 47-1844 (2007-04-28), i. k. 1073030ISAK001B-289

 

22.18.3. „QR“, jeigu deklaruojamos prekės, tiekiamos kaip atsargos tarptautiniais maršrutais vykstantiems laivams, orlaiviams ar traukiniams arba parduodamos neapmuitinamose parduotuvėse keleiviams, išvykstantiems į ES valstybes nares, išskyrus prekes, nurodytas šios instrukcijos 22.18.2 punkte;

Papildyta punktu:

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

 

22.19. 17b langelis „Šalies gavėjos kodas“ nepildomas.

22.20. 18 langelyje „Transporto priemonė ir jos registracijos šalis išvykstant“ įrašomi duomenys apie transporto priemonę, į kurią prekių išsiuntimo vietoje pakraunamos eksportuojamos, laikinai išvežamos perdirbti arba reeksportuojamos prekės (laivo pavadinimas, geležinkelio vagono numeris, orlaivio reiso numeris ir data (jei orlaivio reisas neturi numerio, įrašomas orlaivio registracijos numeris), automobilio registracijos numeris).

Šiame langelyje turi būti nurodyti visų transporto priemonių registracijos numeriai, jeigu jie skiriasi (pvz., vilkiko ir puspriekabės arba priekabos). Jeigu šios instrukcijos 11.2 arba 11.3 punktuose nurodytais atvejais langelyje nepakanka vietos transporto priemonių registracijos numeriams nurodyti, jame įrašoma „Įvairūs“. Tada kartu su eksporto deklaracija turi būti pateiktas transporto priemonių sąrašas, kuriame nurodyti visų transporto priemonių registracijos numeriai.

Langelis nepildomas, jeigu deklaruojami:

22.20.1. per sandėlius eksportuojami žemės ūkio produktai;

22.20.2. prekės, reeksportuojamos iš muitinės sandėlių;

22.20.3. prekės, išsiunčiamos paštu per valstybės įmonę „Lietuvos paštas“ (jeigu pašto siunta nepažymėta žyma „Konsignacija“);

22.20.4. prekės, išgabenamos stacionariuoju transportu.

22.21. 19 langelyje „Konteineris“ įrašoma:

22.21.1. „1“, jeigu deklaruojamos eksportuojamos, laikinai išvežamos perdirbti arba reeksportuojamos prekės, kurios gabenamos konteineryje;

22.21.2. „0“, jeigu deklaruojamos eksportuojamos, laikinai išvežamos perdirbti arba reeksportuojamos prekės, kurios gabenamos ne konteineryje.

22.22. 20 langelyje „Pristatymo sąlygos“ įrašoma:

22.22.1. pirmoje skiltyje – pristatymo sąlygų triraidis kodas iš Reglamento Nr. 2454/93 38 priedo (kodai, naudojami pildant 20 langelį);

22.22.2. antroje skiltyje – vietos (uosto) pavadinimas pagal vietą, nurodytą Reglamento Nr. 2454/93 38 priede (kodai, naudojami pildant 20 langelį, lentelės paskutinioji skiltis);

22.22.3. trečioje skiltyje:

22.22.3.1. „1“ – jeigu antroje skiltyje nurodytoji vieta (uostas) yra Lietuvos Respublikoje;

22.22.3.2. „2“ – jeigu antroje skiltyje nurodytoji vieta (uostas) yra kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje;

22.22.3.3. „3“ – jeigu antroje skiltyje nurodytoji vieta (uostas) yra trečiojoje šalyje;

22.22.4. visos trys langelio skiltys nepildomos deklaruojant per sandėlius eksportuojamus žemės ūkio produktus ir reeksportuojant muitinės sandėlyje laikytas prekes;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

22.23. 21 langelyje „Aktyvioji transporto priemonė ir jos registracijos šalis vykstant per sieną“ įrašoma:

22.23.1. duomenys apie transporto priemonę (laivo pavadinimas, geležinkelio vagono numeris, orlaivio reiso numeris ir data (jei orlaivio reisas neturi numerio, įrašomas orlaivio registracijos numeris), automobilio registracijos numeris), kuria prekes numatoma (pagal eksporto deklaracijos priėmimo metu turimą informaciją) gabenti per Bendrijos muitų sieną, jeigu deklaruojami eksportuojami žemės ūkio produktai (išskyrus per sandėlius eksportuojamus žemės ūkio produktus), už kuriuos mokamos grąžinamosios išmokos. Šiame langelyje turi būti nurodyti visų transporto priemonių registracijos numeriai, jeigu jie skiriasi (pvz., vilkiko ir puspriekabės arba priekabos). Jeigu šios instrukcijos 11.2 arba 11.3 punktuose nurodytais atvejais langelyje nepakanka vietos transporto priemonių registracijos numeriams nurodyti, jame įrašoma „Įvairūs“. Tada kartu su eksporto deklaracija turi būti pateiktas transporto priemonių sąrašas, kuriame nurodyti visų transporto priemonių registracijos numeriai;

22.23.2. specialiame langelio lauke – šalies, kurioje registruota aktyvioji transporto priemonė, kuria prekes numatoma (pagal eksporto deklaracijos priėmimo metu turimą informaciją) gabenti per Bendrijos muitų sieną, raidinis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros, jeigu prekes per Bendrijos muitų sieną numatoma išgabenti jūrų, oro arba kelių transporto priemone. Jeigu prekės gabenamos kombinuotuoju transportu arba kelių rūšių transporto priemonėmis, aktyviąja transporto priemone laikoma ta, kuri gabena visas kitas (pvz., jeigu automobilis gabenamas laivu, aktyviąja transporto priemone laikomas laivas; jeigu vilkikas traukia priekabą, aktyviąja transporto priemone laikomas vilkikas). Specialus langelio laukas nepildomas deklaruojant per sandėlius eksportuojamus žemės ūkio produktus ir prekes, reeksportuojamas iš muitinės sandėlių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

 

22.24. 22 langelyje „Valiuta ir bendroji faktūrinė vertė“ įrašoma valiuta, kuria, remiantis muitiniam tikrinimui pateikta sąskaita-faktūra (pirkimo-pardavimo atveju) arba sąskaita-proforma (kitais atvejais), deklaruojama eksporto deklaracijoje nurodytų prekių vertė, ir ja išreikšta deklaruojamų prekių bendroji faktūrinė vertė.

Pirmoje skiltyje įrašomas valiutos, kuria deklaruojama prekių bendroji faktūrinė vertė, kodas iš Valiutų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašo.

Antroje skiltyje skaičiais įrašoma tiksli (dviejų ženklų po kablelio tikslumu) bendroji deklaruojamų prekių faktūrinė vertė.

Jeigu deklaruojami grynieji pinigai, šiame langelyje įrašoma bendroji grynųjų pinigų nominali vertė.

Langelis nepildomas deklaruojant per sandėlius eksportuojamus žemės ūkio produktus ir prekes, reeksportuojamas iš muitinės sandėlių.

22.25. 23 langelis „Kursas“ nepildomas.

22.26. 24 langelio „Sandorio rūšis“ specialiuose laukuose įrašomas sandorių pobūdžio skaitmeninis kodas iš 2010 m. vasario 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 113/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, nuostatos dėl prekybos aprėpties, duomenų apibrėžčių, pagal verslo charakteristikas ir sąskaitose faktūrose nurodytą valiutą suskirstytos prekybos statistikos rengimo ir specifinių prekių arba prekių gabenimo (OL 2010 L 37, p. 1) (toliau – Reglamentas Nr. 113/2010), II priede pateikto sandorių pobūdžio kodų sąrašo. Pirmame specialiame lauke įrašomas kodas iš minėto sąrašo A skilties, antrame – iš B skilties. Jeigu minėto sąrašo B skiltyje yra nuoroda į kodus, kuriuos nacionaliniams tikslams nustato valstybės narės, šio langelio antrame specialiame lauke įrašomas kodas iš Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinto Sandorių pobūdžio kodų, naudojamų statistikos tikslams, sąrašo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

Nr. 1B-98, 2010-02-22, Žin., 2010, Nr. 23-1105 (2010-02-25), i. k. 1103030ISAK0001B-98

 

22.27. 25 langelyje „Transporto rūšis pasienyje“ įrašomas aktyviosios transporto priemonės, kuria eksportuojamas prekes (įskaitant per sandėlius eksportuojamus žemės ūkio produktus), laikinai išvežamas perdirbti arba reeksportuojamas prekes numatoma (pagal eksporto deklaracijos priėmimo metu turimą informaciją) išvežti per Bendrijos muitų sieną, rūšies kodas iš Reglamento Nr. 2454/93 38 priedo (kodai, naudojami pildant 25 langelį).

22.28. 26 langelyje „Vidaus transporto rūšis“ įrašomas aktyviosios transporto priemonės, į kurią prekių išsiuntimo vietoje pakraunamos eksportuojamos prekės (įskaitant per sandėlius eksportuojamus žemės ūkio produktus), laikinai išvežamos arba reeksportuojamos prekės rūšies skaitmeninis kodas iš Reglamento Nr. 2454/93 38 priedo (kodai, naudojami pildant 25 langelį).

Langelis nepildomas, jeigu eksporto deklaracija pateikiama Lietuvos muitinės įstaigai, kuri yra išvežimo iš Bendrijos muitų teritorijos įstaiga.

22.29. 27 langelis „Pakrovimo vieta“ nepildomas.

22.30. 28 langelis „Finansiniai ir banko duomenys“ nepildomas.

22.31. 29 langelyje „Išvykimo per sieną įstaiga“ įrašomas išvežimo iš Bendrijos muitų teritorijos muitinės įstaigos kodas iš Tranzito muitinės įstaigų sąrašo, paskelbto interneto Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato tinklalapyje (http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/home_lt.htm).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-289, 2007-04-23, Žin., 2007, Nr. 47-1844 (2007-04-28), i. k. 1073030ISAK001B-289

Nr. 1B-98, 2010-02-22, Žin., 2010, Nr. 23-1105 (2010-02-25), i. k. 1103030ISAK0001B-98

 

22.32. 30 langelyje „Prekių buvimo vieta“ įrašoma:

22.32.1. supaprastintų procedūrų, įforminamų asmens pageidaujamoje vietoje, taikymo atveju – leidime taikyti šią procedūrą nurodytos vietos, kurioje įgaliotasis eksportuotojas (siuntėjas) pakrauna į transporto priemonę eksportuojamas, laikinai išvežamas perdirbti arba reeksportuojamas prekes, kodas;

22.32.2. deklaracijos, kurioje nenurodyta tam tikra informacija, ir supaprastinto deklaravimo procedūrų taikymo bei įprastinių procedūrų taikymo atveju – vietos, kur galima patikrinti eksportuojamas, laikinai išvežamas perdirbti arba reeksportuojamas prekes, kodas iš Muitinio tikrinimo vietų klasifikatoriaus arba kodas, nurodytas asmeniui išduotame leidime pateikti prekes jo pageidaujamoje vietoje, jeigu vietos, kurioje prekės pateikiamos muitiniam tikrinimui, adresas skiriasi nuo muitinės įstaigos, kuriai pateikta eksporto deklaracija, adreso;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

 

22.32.3. tiksli vieta, kurioje galima fiziškai patikrinti per sandėlius eksportuojamus žemės ūkio produktus, jeigu ji nesutampa su šios instrukcijos 22.32.1 arba 22.32.2 punkte nurodyta vieta;

22.32.4. kitais atvejais – langelis nepildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

22.33. 31 langelio „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“:

22.33.1. viršutinėje dalyje, kairėje pusėje įrašomas prekių pakuočių rūšies kodas iš Reglamento Nr. 2454/93 38 priedo (kodai, naudojami pildant 31 langelį) ir šios rūšies pakuočių tikslus skaičius, duomenys apie pakuočių ženklinimą.

Jei prekės gabenamos konteineriuose, šioje langelio vietoje turi būti nurodyti konteinerių numeriai (pvz., „Kont. Nr. DWFO4592578“).

Jeigu šiame langelyje aprašomos prekės užima ne visą pakuotę ar ne visą konteinerį, tokia prekių pakuotė ar konteineris turi būti įskaitomas į bendrą pakuočių skaičių, o langelyje papildomai įrašoma: „viena dėžė nepilna“ „dalis konteinerio“ ir pan. Jeigu šiame langelyje aprašomos prekės gabenamos nesupakuotos, turi būti nurodytas tikslus tokių prekių kiekis ir duomenys, reikalingi joms identifikuoti;

22.33.2. vidurinėje dalyje, kairėje pusėje įrašomas prekių rūšies aprašymas, kuris paprastai vartojamas prekyboje. Prekės turi būti aprašytos taip, kad pakaktų duomenų jas vienareikšmiškai suklasifikuoti pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, prekių eksporto (įskaitant per sandėlius eksportuojamų žemės ūkio produktų), laikinojo išvežimo perdirbti arba reeksporto draudimams bei apribojimams taikyti, nustatytiems eksporto muitams ar mokesčiams apskaičiuoti.

Jeigu deklaruojami grynieji pinigai, įrašomas grynųjų pinigų pavadinimas iš Valiutų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašo ir šalia, skiausteliuose, žodis „banknotai“ arba „monetos“ atsižvelgiant į deklaruojamų grynųjų pinigų formą.

Jeigu deklaruojamos eksportuojamos kelių transporto priemonės, įrašomas transporto priemonės modelis, spalva, pagaminimo metai, identifikavimo (kėbulo) numeris, variklio cilindrų tūris ir galingumas;

Jeigu deklaruojami eksportuojami ginklai, įrašoma ginklo kategorija, rūšis, modelis, kalibras (išskyrus templinius ginklus) ir numeris (templiniams ginklams taikoma tik tada, kai ginklas numeruotas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-716, 2007-10-30, Žin., 2007, Nr. 114-4667 (2007-11-08), i. k. 1073030ISAK001B-716

 

22.33.3. apatinėje dalyje, kairėje pusėje įrašomas papildomo matavimo vieneto kodas iš Matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašo bei tikslus prekių kiekis, išreikštas šiuo matavimo vienetu, jeigu prekėms aprašyti, jų kiekiui nurodyti, muitams bei mokesčiams apskaičiuoti arba kitam tikslui reikalingas jų kiekis, išreikštas papildomu matavimo vienetu;

22.33.4. neužpildyti bendrojo administracinio dokumento papildomųjų lapų rinkinių 31 langeliai perbraukiami įstrižai.

22.34. 32 langelyje „Prekės Nr.“ įrašomas 31 langelyje „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“ aprašytos prekių rūšies eilės numeris bendrojo administracinio dokumento eksporto rinkinio ir jo papildomųjų lapų rinkiniuose.

22.35. 33 langelio „Prekių kodas“:

22.35.1. pirmoje skiltyje įrašomi pirmieji aštuoni 31 langelyje „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“ aprašytos prekių rūšies kodo pagal Kombinuotąją nomenklatūrą skaitmenys;

22.35.2. antroje skiltyje įrašoma „00“;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

22.35.3. trečiojoje skiltyje įrašomas pirmasis papildomas kodas iš Europos Bendrijos integruoto tarifo (toliau – TARIC) nomenklatūros, jeigu jis nustatytas ir atitinka deklaruojamos prekių siuntos gabenimo sąlygas.

Jeigu deklaruojami žemės ūkio produktai ir prekės, kurioms taikytinas išankstinis grąžinamųjų išmokų (kompensacijų) mokėjimas, skiltyje įrašomi kodo iš Eksporto kompensacijų nomenklatūros 9–12-asis skaitmenys.

Skiltis nepildoma deklaruojant laikinai išvežamas perdirbti ir reeksportuojamas prekes;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-744, 2004-07-28, Žin., 2004, Nr. 118-4411 (2004-07-31), i. k. 1043030ISAK001B-744

Nr. 1B-699, 2014-10-01, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14027

 

22.35.4. ketvirtojoje skiltyje įrašomas pirmasis papildomas kodas iš TARIC nomenklatūros, jeigu jis nustatytas ir atitinka deklaruojamos prekių siuntos gabenimo sąlygas.

Skiltis nepildoma deklaruojant laikinai išvežamas perdirbti ir reeksportuojamas prekes;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-744, 2004-07-28, Žin., 2004, Nr. 118-4411 (2004-07-31), i. k. 1043030ISAK001B-744

Nr. 1B-699, 2014-10-01, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14027

 

22.35.5. penktoji skiltis nepildoma.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-289, 2007-04-23, Žin., 2007, Nr. 47-1844 (2007-04-28), i. k. 1073030ISAK001B-289

Nr. 1B-699, 2014-10-01, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14027

 

22.36. 34a langelis „Kilmės šalies kodas“ pildomas, jeigu deklaruojami eksportuojami žemės ūkio produktai (įskaitant per sandėlius eksportuojamus žemės ūkio produktus), už kuriuos mokamos grąžinamosios išmokos ar eksportuojamos iš Lietuvos kilusios prekės, arba jį pildyti pageidauja pats deklarantas.

Langelyje įrašomas 31 langelyje „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“ aprašytų prekių rūšies kilmės šalies raidinis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros.

Prekių kilmės šalis nustatoma vadovaujantis Bendrijų muitinės kodekso (Tarybos reglamentas Nr. 2913/92) II antraštinės dalies nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

 

22.37. 34b langelis „Kilmės šalies kodas“ pildomas, jeigu eksportuojamos arba laikinai išvežamos perdirbti iš Lietuvos kilusios prekės. Langelyje įrašomas apskrities, iš kurios kilusios prekės, kodas iš Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinto Apskričių kodų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei, sąrašo. Apskritimi, iš kurios kilusios 31 langelyje „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“ aprašytos prekės, laikoma apskritis, kurioje yra gamintojo buveinė. Jeigu minėtame langelyje aprašytos prekės kilusios iš įvairių apskričių, šiame langelyje nurodomas apskrities, kurioje yra eksportuotojo buveinė (jeigu eksportuotojas yra įsteigtas Lietuvos Respublikoje), arba apskrities, iš kurios kilusi didesnė dalis prekių (jeigu eksportuotojas yra įsteigtas ne Lietuvos Respublikoje), kodas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-485, 2010-07-22, Žin., 2010, Nr. 90-4797 (2010-07-29), i. k. 1103030ISAK001B-485

 

22.38. 35 langelyje „Bruto masė (kg)“ įrašoma 31 langelyje „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“ aprašytų prekių masė bruto kilogramais. Masė bruto – tai bendra prekių masė, į kurią įskaitoma visa jų įpakavimo masė, bet neįskaitoma konteinerių, vagonų ir kitų transporto įrenginių masė.

Jeigu šių prekių masė bruto ne didesnė kaip 1 kilogramas, ji nurodoma nesuapvalinta, vienos tūkstantosios kilogramo dalies (vieno gramo) tikslumu, kitais atvejais – suapvalinta iki sveikojo skaičiaus.

Jeigu deklaruojama elektros energija, šiame langelyje įrašoma „0,001“.

22.39. 37 langelyje „Procedūra“ įrašomas:

22.39.1. pirmoje skiltyje – keturženklis procedūros kodas. Jį sudaro du dviženkliai kodai iš Reglamento Nr. 2454/93 38 priedo (kodai, naudojami pildant 37 langelį (A dalis).

Pirmieji du keturženklio procedūros kodo skaitmenys (pirmasis dviženklis kodas) reiškia procedūrą, kuriai įforminti pateikiamos eksporto deklaracijoje nurodytos prekės. Kiti du skaitmenys (antrasis dviženklis kodas) – eksporto deklaracijos pateikimo metu toms pačioms prekėms jau taikomą procedūrą, kurią norima užbaigti (jeigu jokia procedūra netaikoma, – „00“);

22.39.2. antroje skiltyje – triženklis procedūros kodas iš Reglamento Nr. 2454/93 38 priedo (kodai, naudojami pildant 37 langelį (B dalis) arba, Muitinės departamento teisės aktų nustatytais atvejais, – iš Nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų sąrašo.

22.40. 38 langelyje „Neto masė (kg)“ įrašoma 31 langelyje „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“ aprašytų prekių masė neto kilogramais, vienos tūkstantosios kilogramo dalies (vieno gramo) tikslumu.

Masė neto – tai pačių prekių masė, į kurią neįskaitoma jokio jų įpakavimo masė.

Deklaruojant nesupakuotas, birias, neišpilstytas skystas prekes, vamzdynais tiekiamas dujas, naftą ar jos produktus, masė neto turi sutapti su 35 langelyje „Bruto masė (kg)“ nurodyta mase bruto.

Jeigu deklaruojama elektros energija, šiame langelyje įrašoma „0,001“.

22.41. 39 langelis „Kvota“ nepildomas.

22.42. 40 langelyje „Bendroji deklaracija/pirminis dokumentas“ įrašomas pirminio dokumento (muitinės deklaracijos, kuria prekės buvo deklaruotos muitinio sandėliavimo procedūrai, jeigu prekės reeksportuojamos iš B tipo muitinės sandėlio, arba dokumento, įforminto toms pačioms prekėms prieš pateikiant eksporto deklaraciją, kitais atvejais) kodas, atskiriant jo sudėtines dalis brūkšneliais (–). Dokumento kodą sudaro:

22.42.1. dokumento tipo ženklas:

22.42.1.1. „Y“, jeigu langelyje nurodomi duomenys apie muitinės deklaraciją, kuria prekės buvo deklaruotos muitinio sandėliavimo procedūrai, taikytai jas laikant B tipo muitinės sandėlyje;

22.42.1.2. „Z“, jeigu langelyje nurodomi duomenys apie dokumentą, įformintą toms pačioms prekėms prieš pateikiant eksporto deklaraciją;

22.42.2. triženklis dokumento pavadinimo santrumpos kodas iš Reglamento Nr. 2454/93 38 priedo (kodai, naudojami pildant 40 langelį);

22.42.3. dokumento numeris.

22.43. 41 langelis „Papildomas matavimo vienetas“ pildomas, jeigu teisės aktų nustatytais atvejais eksporto deklaracijoje turi būti nurodytas prekių kiekis, išreikštas papildomu matavimo vienetu.

Langelyje įrašomas papildomo matavimo vieneto iš Kombinuotos nomenklatūros kodas bei tikslus 31 langelyje „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“ aprašytų prekių rūšies kiekis, išreikštas šiuo matavimo vienetu.

22.44. 44 langelyje „Papildoma informacija/pateikiami dokumentai/sertifikatai ir leidimai“ įrašoma:

22.44.1. papildoma informacija (langelio viršuje):

22.44.1.1. „Supaprastintas leidimas – 00100“, jeigu leidimas laikinai išvežti prekes perdirbti išduodamas supaprastinta tvarka, vadovaujantis Reglamento Nr. 2454/93 497 straipsnio 3 dalimi;

22.44.1.2. „Supaprastintas eksportas – 30100“, jeigu pateikiama eksporto deklaracija, kurioje nenurodyta tam tikra informacija (supaprastintų procedūrų (deklaracijos, kurioje nenurodyta tam tikra informacija, pateikimo procedūros) taikymo atveju);

22.44.1.3. tik bendrojo administracinio dokumento eksporto rinkinio 3-iajame egzemplioriuje: „Supaprastintas eksportas – 30200“, leidimo taikyti supaprastintas procedūras numeris ir leidimą išdavusios muitinės įstaigos pavadinimas, supaprastintų procedūrų (procedūros, įforminamos asmens pageidaujamoje vietoje) taikymo atveju;

22.44.1.4. „REGLAMENTAS (EEB) Nr. 2454/93, 298 STRAIPSNIS, GALUTINIS VARTOJIMAS: EKSPORTUOJAMOS PREKĖS – ŽEMĖS ŪKIO GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS NETAIKOMOS – 30300“, jeigu eksporto deklaracija pateikiama deklaruojant žemės ūkio produktus, kuriems buvo taikomas galutinis vartojimas;

22.44.1.5. „RET–EXP – 30400“, jeigu prekės negrąžinamai eksportuojamos ir eksportuotojas pageidauja, kad jam būtų grąžintas išvežimo iš Bendrijos muitų teritorijos įstaigos įformintas bendrojo administracinio dokumento eksporto rinkinio ir atitinkamais atvejais jo papildomųjų lapų rinkinio 3-iasis egzempliorius;

22.44.1.6. atitinkamą muitinės sandėlį prižiūrinčios muitinės įstaigos pavadinimas ir adresas, jeigu deklaruojant reeksportuojamas iš muitinės sandėlių prekes eksporto deklaracija pateikiama ne atitinkamą muitinės sandėlį prižiūrinčiai muitinės įstaigai;

22.44.1.7. kontrolinio egzemplioriaus T5 numeris, jeigu deklaruojami žemės ūkio produktai, už kuriuos mokamos grąžinamosios išmokos (kompensacijos);

22.44.1.8. kita papildoma informacija, jeigu ji teisės aktų nustatytais atvejais privalo būti pateikiama eksporto deklaracijoje eksportuojant prekes (įskaitant per sandėlius eksportuojamus žemės ūkio produktus), laikinai išvežant perdirbti arba reeksportuojant prekes;

22.44.1.9. „Pagal nurodymą, įforminus neužpildytą blanką – 30600“ (tik bendrojo administracinio dokumento eksporto/saugumo rinkinyje ir (arba) jo papildomuosiuose lapuose), jeigu prekės gabenamos su orderiniu konosamentu ir prekių gavėjas nežinomas;

Papildyta punktu:

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

 

22.44.2. informacija apie kartu su eksporto deklaracija muitiniam tikrinimui pateiktus dokumentus. Dokumentų, įformintų visai prekių siuntai, duomenys nurodomi bendrojo administracinio dokumento eksporto rinkinyje, o papildomųjų lapų eksporto rinkiniuose nurodomi tik tų dokumentų, kurie įforminti konkrečioms prekėms ir skiriasi nuo dokumentų, nurodytų bendrojo dokumento eksporto rinkinyje, duomenys. Pateikiant informaciją apie dokumentus nurodoma:

22.44.2.1. TARIC naudojamas kodas, numeris ir išdavimo ar surašymo data, jeigu pagal ES teisės aktus šiuos dokumentus privaloma pateikti eksportuojant, laikinai išvežant perdirbti arba reeksportuojant prekes. TARIC naudojamų dokumentų kodų sąrašas skelbiamas interneto Lietuvos muitinės tinklalapyje;

22.44.2.2. pavadinimo kodas iš Nacionalinio dokumentų, nurodomų bendrojo administracinio dokumento 44 langelyje, kodų sąrašo, patvirtinto Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 1B-319 (Žin., 2009, Nr. 70-2879), numeris ir išdavimo ar surašymo data, jeigu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus šiuos dokumentus privaloma pateikti eksportuojant, laikinai išvežant perdirbti arba reeksportuojant prekes;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

22.44.3. TARIC naudojamas dokumento kodas, skirtas AEO sertifikato turėtojui identifikuoti, AEO sertifikatą išdavusios ES valstybės narės dviraidis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros, AEO sertifikato tipas ir nacionalinis numeris, jeigu prekių eksportuotojas (siuntėjas), deklarantas, gavėjas, vežėjas arba kitas su 31 langelyje „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“ aprašytos prekių rūšies gabenimu susijęs asmuo arba visi šie asmenys turi AEO sertifikatą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

 

22.44.4. TARIC naudojamas dokumento kodas, prasidedantis raide „Y“, ir įrašas „NEPRIVALOMA:“, šalia kurio pateikiama nuoroda į atitinkamą ES teisės aktą (pvz., „NEPRIVALOMA: Reglamentas (EB) Nr. 1523/2007“), kai ES teisės aktų nustatyta, kad deklaruojant tam tikras prekes atitinkamo dokumento pateikti neprivaloma;

Papildyta punktu:

Nr. 1B-699, 2014-10-01, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14027

 

22.44.5. „EUR“ specialiai išskirtoje langelio dalyje.

Papildyta punktu:

Nr. 1B-699, 2014-10-01, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14027

 

22.45. 44 langelio „Papildoma informacija/pateikiami dokumentai/sertifikatai ir leidimai“ specialus laukas „PIK“ (papildomos informacijos kodas) nepildomas.

22.46. 46 langelyje „Statistinė vertė“ įrašoma 31 langelyje „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“ aprašytų prekių statistinė vertė (apibrėžta 2010 m. vasario 9 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 113/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, nuostatos dėl prekybos aprėpties, duomenų apibrėžčių, pagal verslo charakteristikas ir sąskaitose faktūrose nurodytą valiutą suskirstytos prekybos statistikos rengimo ir specifinių prekių arba prekių gabenimo (OL 2010 L 37, p. 1) 4 straipsnio 1 dalyje) eurais.

Jeigu deklaruojami grynieji pinigai, šiame langelyje įrašoma bendroji grynųjų pinigų nominali vertė eurais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

Nr. 1B-37, 2011-01-24, Žin., 2011, Nr. 12-565 (2011-01-29), i. k. 1113030ISAK0001B-37

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

Nr. 1B-699, 2014-10-01, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14027

 

22.47. 47 langelis „Mokesčių apskaičiavimas“ nepildomas, išskyrus tuos atvejus, kai reeksportuojami preferencinę prekių kilmę turintys kompensaciniai produktai, gauti perdirbus laikinai įvežtas prekes, neturinčias preferencinės prekių kilmės statuso, už kurias sumokėti importo muitai. Šias atvejais langelio:

22.47.1. pirmoje dalyje „Tipas“ įrašomas skaičiuojamų muitų tipo kodas iš Reglamento Nr. 2454/93 38 priedo (kodai, naudojami pildant 47 langelį);

22.47.2. antroje dalyje „Mokesčio pagrindas“ įrašomas „0“;

22.47.3. trečioje dalyje „Norma“ įrašomas „0“;

22.47.4. ketvirtoje dalyje „Suma“ įrašoma už laikinai įvežtas perdirbti prekes, neturinčias preferencinės kilmės prekių statuso, sumokėtų importo muitų suma eurais, suapvalinta iki sveiko skaičiaus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-699, 2014-10-01, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14027

 

22.47.5. penktoje dalyje „Mokėjimo būdas“ įrašomas mokėjimo būdo kodas iš Reglamento Nr. 2454/93 38 priedo (kodai, naudojami pildant 47 langelį), kuris naudojamas deklaruojant prekes Lietuvos muitinėje;

22.47.6. šeštoje dalyje „Iš viso“ įrašoma bendra sumokėtų muitų už vienos rūšies prekes suma eurais;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-699, 2014-10-01, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14027

 

22.47.7. dalyje „Suvestinė“ paskutiniame papildomųjų lapų eksporto rinkinyje įrašomos už visas eksporto deklaracijoje deklaruojamas prekes sumokėtų importo muitų sumos, apskaičiuotos atskirai pagal skirtingus muitų tipo ir mokėjimo būdo kodus, jeigu deklaruojamos daugiau nei vienos rūšies prekės;

22.47.8. dalyje „Iš viso“ paskutiniame papildomųjų lapų eksporto rinkinyje įrašoma bendra sumokėtų importo muitų suma eurais;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-699, 2014-10-01, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14027

 

22.48. Langelis „Mokėjimo atidėjimas“:

22.48.1. pildomas, kai atidedamas mokesčio mokėjimas. Langelyje įrašomas dokumento tipo, pagal kurį atidėtas muitų ir (arba) mokesčių mokėjimas:

22.48.1.1. pavadinimo kodas:

22.48.1.1.1. „1“ – jeigu pateikiama bendroji garantija;

22.48.1.1.2. „2“ – jeigu pateikiama vienkartinė garantija;

22.48.1.1.3. „3“ – jeigu pateikiamas piniginis užstatas arba mokama grynaisiais pinigais;

22.48.1.1.4. „8“ – jeigu garantijos pateikti nereikalaujama teisės aktų nustatytais atvejais;

22.48.1.2. numeris;

22.48.2. nepildomas, deklaruojant per sandėlius eksportuojamus žemės ūkio produktus ir prekes, reeksportuojamas iš muitinės sandėlio.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

22.49. 49 langelis „Muitinės sandėlis“ pildomas, kai deklaruojami per sandėlius eksportuojami žemės ūkio produktai ir prekės, reeksportuojamos iš muitinės sandėlio. Langelyje įrašomas muitinės sandėlio identifikavimo kodas, kurį sudaro:

22.49.1. sandėlio tipo ženklas:

22.49.1.1. „A“, jeigu prekės laikomos A tipo muitinės sandėlyje;

22.49.1.2. „B“, jeigu prekės laikomos B tipo muitinės sandėlyje;

22.49.1.3. „C“, jeigu prekės laikomos C tipo muitinės sandėlyje;

22.49.1.4. „D“, jeigu prekės laikomos D tipo muitinės sandėlyje;

22.49.1.5. „E“, jeigu prekės laikomos E tipo muitinės sandėlyje;

22.49.1.6. „F“, jeigu prekės laikomos F tipo muitinės sandėlyje;

22.49.1.7. „Y“, jeigu prekės laikomos ne muitinės sandėlyje;

22.49.1.8. „Z“, jeigu prekės laikomos laisvajame sandėlyje arba laisvojoje zonoje;

22.49.2. sandėlio kodas iš Muitinės ir kitų valstybės institucijų prižiūrimų sandėlių sąrašo;

22.49.3. raidės „LT“.

22.50. 50 langelis „Vykdytojas“ pildomas deklaranto pageidavimu.

Langelyje įrašomas asmens, kuriam turi būti grąžintas eksporto deklaracijos 3-iasis egzempliorius, ES teisės aktų nustatyta tvarka įformintas išvežimo iš Bendrijos muitų teritorijos muitinės įstaigoje, pavadinimas (vardas, pavardė) ir adresas. Langelyje nurodyta asmens buveinė (gyvenamoji vieta) turi būti tame pačiame ES valstybės narės teritoriniame vienete, kaip ir išvežimo iš Bendrijos muitų teritorijos muitinės įstaiga.

Langelis nepildomas deklaruojant per sandėlius eksportuojamus žemės ūkio produktus ir prekes, reeksportuojamas iš muitinės sandėlio.

22.51. 51 langelis „Numatomos tranzito įstaigos (ir šalys)“ nepildomas.

22.52. 52 langelis „Garantija negalioja“ nepildomas.

22.53. 52 langelio „Garantija negalioja“ specialus laukas „Kodas“ nepildomas.

22.54. 53 langelis „Paskirties įstaiga (ir šalis)“ nepildomas.

22.55. 54 langelyje „Vieta ir data; Deklaranto/atstovo pavadinimas (vardas, pavardė) ir parašas“ įrašoma 14 langelyje „Deklarantas/Atstovas“ nurodyto deklaranto įgalioto asmens vardas ir pavardė, eksporto deklaracijos užpildymo vieta ir data.

Eksporto deklaracijoje pateikiami duomenys tvirtinami deklaranto įgalioto asmens parašu.

Jei prekes deklaruoja fizinis asmuo (įskaitant keleivius), šiame langelyje įrašomas jo vardas ir pavardė, nurodoma eksporto deklaracijos užpildymo data ir vieta. Šiuo atveju eksporto deklaracijoje pateikti duomenys tvirtinami šio asmens parašu.

 

III. BENDROJO ADMINISTRACINIO DOKUMENTO PILDYMAS ĮRODANT PREKIŲ

TURIMĄ BENDRIJOS PREKIŲ MUITINĮ STATUSĄ

 

23. Prekių turimo Bendrijos prekių muitinio statuso įrodymui prekėms, kurioms netaikoma Bendrijos arba bendroji tranzito procedūra, turi būti pateikiamas bendrojo administracinio dokumento 4-asis egzempliorius su papildomaisiais lapais arba be jų.

24. Šios instrukcijos 23 punkte nurodyto bendrojo administracinio dokumento 4-ojo egzemplioriaus ir jo papildomųjų lapų langeliai pildomi tokia tvarka:

24.1. 1 langelio „Deklaracija“:

24.1.1. pirma skiltis nepildoma;

24.1.2. antra skiltis nepildoma;

24.1.3. trečioje skiltyje įrašoma:

24.1.3.1. „T2L“(„T2Lbis“ – papildomajame lape), jeigu pripažįstama, kad prekės turi Bendrijos prekių muitinį statusą;

24.1.3.2. „T2LF“ („T2LFbis“ – papildomajame lape), jeigu pripažįstama, kad Bendrijos prekių muitinį statusą turi prekės, gabenamos į tą Bendrijos muitų teritorijos dalį, kurioje netaikomos Tarybos direktyvos Nr. 2006/112/EB nuostatos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-289, 2007-04-23, Žin., 2007, Nr. 47-1844 (2007-04-28), i. k. 1073030ISAK001B-289

 

24.1.3.3. „T2LSM“ („T2LSMbis“ – papildomajame lape), jeigu pripažįstama, kad Bendrijos prekių muitinį statusą turi prekės, gabenamos į San Marino Respubliką vadovaujantis Europos Ekonominės Bendrijos ir San Marino Respublikos bendradarbiavimo komiteto 1992 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 4/92 2 straipsniu.

24.2. 2 langelyje „Siuntėjas/Eksportuotojas“ įrašomas:

24.2.1. asmenį identifikuojantis EORI kodas (langelio viršuje, į dešinę nuo raidžių „Nr.“) ir šio asmens:

24.2.1.1. pavadinimas ir tikslus buveinės adresas Bendrijoje (įskaitant Lietuvos Respubliką), jeigu šis asmuo – Bendrijoje įsteigtas asmuo, kuris yra išgabenamų iš Lietuvos Respublikos Bendrijos prekių:

24.2.1.1.1. savininkas arba asmuo, turintis teisę sudaryti jų perdavimo kito asmens nuosavybėn sandorį, sudaręs šių prekių pardavimo arba kitokį jų tiekimo sandorį su asmeniu, įsteigtu kitoje Bendrijos muitų teritorijos dalyje arba San Marino Respublikoje;

24.2.1.1.2. vežėjas arba ekspeditorius, sudaręs su šios instrukcijos 24.2.1.1.1 punkte nurodytu asmeniu sutartį dėl šių prekių vežimo arba išsiuntimo į šio asmens nurodytą vietą, esančią Bendrijos muitų teritorijoje arba San Marino Respublikoje

24.2.1.2. vardas, pavardė ir tikslus nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, jeigu prekes iš Lietuvos Respublikos į kitą Bendrijos muitų teritorijos dalį arba San Marino Respubliką išgabena Bendrijos (įskaitant Lietuvos Respubliką) fizinis asmuo (įskaitant keleivius).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-454, 2005-06-28, Žin., 2005, Nr. 80-2928 (2005-06-30), i. k. 1053030ISAK001B-454

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

24.3. 3 langelio „Lapai“ pirmoje skiltyje įrašomas bendrojo administracinio dokumento 4-ojo egzemplioriaus arba jo papildomojo lapo eilės numeris, antroje – bendrojo administracinio dokumento 4-ojo egzemplioriaus ir jo papildomųjų lapų bendras skaičius.

Pavyzdžiui, jeigu pateikiami bendrojo administracinio dokumento 4-asis egzempliorius su dviem papildomaisiais lapais, bendrojo administracinio dokumento 4-ame egzemplioriuje įrašoma – 1/3; pirmame papildomajame lape – 2/3, antrame – 3/3.

Langelis nepildomas, jeigu bendrojo administracinio dokumento 4-asis egzempliorius pateikiamas naudojantis automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis arba pripažįstama, kad Bendrijos prekių muitinį statusą turi vienos rūšies prekės. Pastaruoju atveju bendrojo administracinio dokumento 4-ojo egzemplioriaus 5 langelyje „Iš viso prekių“ įrašoma „1“.

24.4. 4 langelis „Krovinio aprašai“ nepildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

 

24.5. 5 langelyje „Iš viso prekių“ įrašomas bendras bendrojo administracinio dokumento 4-ajame egzemplioriuje ir jo papildomuosiuose lapuose nurodytų prekių rūšių skaičius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

 

24.6. 6 langelis „Iš viso vietų“ nepildomas.

24.7. 14 langelyje „Deklarantas/Atstovas“ įrašomas:

24.7.1. „[1]“, žodis ir skaičiai „Siuntėjas – 00300“ ir prekių siuntėją identifikuojantis EORI kodas, jeigu prekes deklaruoja asmuo, nurodytas bendrojo administracinio dokumento 4-ojo egzemplioriaus 2 langelyje „Siuntėjas/Eksportuotojas“;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

24.7.2. „[2]“, Lietuvos Respublikoje įsteigto muitinės tarpininko pavadinimas, tikslus jo buveinės adresas ir jį identifikuojantis EORI kodas, jeigu muitinės tarpininkas, atstovaudamas asmeniui, nurodytam bendrojo administracinio dokumento 4-ojo egzemplioriaus 2 langelyje „Siuntėjas/Eksportuotojas“, veikia atstovaujamojo asmens vardu ir atstovaujamojo sąskaita bei dėl jo interesų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-454, 2005-06-28, Žin., 2005, Nr. 80-2928 (2005-06-30), i. k. 1053030ISAK001B-454

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

24.7.3. „[3]“, Bendrijoje įsteigto asmens pavadinimas, tikslus jo buveinės adresas ir jį identifikuojantis EORI kodas, jeigu šis asmuo, tarpininkaudamas asmeniui, nurodytam bendrojo administracinio dokumento 4-ojo egzemplioriaus 2 langelyje „Siuntėjas/Eksportuotojas“, veikia savo vardu ir asmens, kuriam tarpininkaujama, arba savo sąskaita bei dėl jo interesų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-454, 2005-06-28, Žin., 2005, Nr. 80-2928 (2005-06-30), i. k. 1053030ISAK001B-454

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

24.8. 15 langelis „Šalis siuntėja/eksportuotoja“ nepildomas.

24.9. 17 langelis „Šalis gavėja“ nepildomas.

24.10. 18 langelis „Transporto priemonė ir jos registracijos šalis išvykstant“ nepildomas.

24.11. 19 langelis „Konteineris“ nepildomas.

24.12. 21 langelis „Aktyvioji transporto priemonė ir jos registracijos šalis vykstant per sieną“ nepildomas.

24.13. 25 langelis „Transporto rūšis pasienyje“ nepildomas.

24.14. 27 langelis „Pakrovimo vieta“ nepildomas.

24.15. 31 langelio „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“:

24.15.1. viršutinėje dalyje, kairėje pusėje įrašomas prekių pakuočių rūšies kodas iš Reglamento Nr. 2454/93 38 priedo (kodai, naudojami pildant 31 langelį) ir šios rūšies pakuočių tikslus skaičius, duomenys apie pakuočių ženklinimą.

Jei prekės gabenamos konteineriuose, šioje langelio vietoje turi būti nurodyti konteinerių numeriai (pvz., „Kont. Nr. DWFO4592578“).

Jeigu šiame langelyje aprašomos prekės užima ne visą pakuotę ar ne visą konteinerį, tokia prekių pakuotė ar konteineris turi būti įskaitomas į bendrą pakuočių skaičių, o langelyje papildomai įrašoma: „viena dėžė nepilna“, „dalis konteinerio“ ir pan. Jeigu šiame langelyje aprašomos prekės gabenamos nesupakuotos, turi būti nurodytas tikslus tokių prekių kiekis ir duomenys, reikalingi joms identifikuoti;

24.15.2. vidurinėje dalyje, kairėje pusėje įrašomas prekių rūšies aprašymas, kuris paprastai vartojamas prekyboje. Prekės turi būti aprašytos taip, kad pakaktų duomenų jas vienareikšmiškai suklasifikuoti pagal Kombinuotąją nomenklatūrą.

24.15.3. apatinėje dalyje, kairėje pusėje įrašomas papildomo matavimo vieneto kodas iš Matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašo bei tikslus prekių kiekis, išreikštas šiuo matavimo vienetu, jeigu prekėms aprašyti, jų kiekiui nurodyti arba kitam tikslui reikalingas jų kiekis, išreikštas papildomu matavimo vienetu;

24.15.4. neužpildyti bendrojo administracinio dokumento 4-ojo egzemplioriaus papildomųjų lapų langeliai perbraukiami įstrižai.

24.16. 32 langelyje „Prekės Nr.“ įrašomas 31 langelyje „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“ aprašytos prekių rūšies eilės numeris bendrojo administracinio dokumento 4–ajame egzemplioriuje ir jo papildomuosiuose lapuose.

24.17. 33 langelis „Prekių kodas“ pildomas, jeigu ES teisės aktų nustatytais atvejais Bendrijos prekių muitiniam statusui įrodyti turi būti nurodomas prekių rūšies kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą.

Langelyje įrašomi pirmieji aštuoni 31 langelyje „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“ aprašytos prekių rūšies kodo pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą skaitmenys.

24.18. 35 langelyje „Bruto masė (kg)“ įrašoma 31 langelyje „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“ aprašytų prekių masė bruto kilogramais. Masė bruto – tai bendra prekių masė, į kurią įskaitoma visa jų įpakavimo masė, bet neįskaitoma konteinerių, vagonų ir kitų transporto įrenginių masė.

Jeigu šių prekių masė bruto ne didesnė kaip 1 kilogramas, ji nurodoma nesuapvalinta, vienos tūkstantosios kilogramo dalies (vieno gramo) tikslumu, kitais atvejais – suapvalinta iki sveikojo skaičiaus.

24.19. 38 langelis „Neto masė (kg)“ pildomas, jeigu ES teisės aktų nustatytais atvejais Bendrijos prekių muitiniam statusui įrodyti turi būti nurodoma prekių masė neto.

Langelyje įrašoma 31 langelyje „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“ aprašytų prekių masė neto kilogramais, vienos tūkstantosios kilogramo dalies (vieno gramo) tikslumu.

Masė neto – tai pačių prekių masė, į kurią neįskaitoma jokio jų įpakavimo masė.

24.20. 40 langelyje „Bendroji deklaracija/pirminis dokumentas“ įrašomas dokumento, įforminto toms pačioms prekėms prieš pateikiant bendrojo administracinio dokumento 4-ąjį egzempliorių, naudojamą prekių turimam Bendrijos prekių muitiniam statusui įrodyti, kodas, atskiriant jo sudėtines dalis brūkšneliais (–). Šį kodą sudaro:

24.20.1. dokumento tipo ženklas „Z“;

24.20.2. triženklis dokumento pavadinimo santrumpos kodas iš Reglamento Nr. 2454/93 38 priedo (kodai, naudojami pildant 40 langelį);

24.20.3. dokumento numeris.

24.21. 44 langelyje „Papildoma informacija/pateikiami dokumentai/sertifikatai ir leidimai“ įrašoma:

24.21.1. papildoma informacija (langelio viršuje):

24.21.1.1. „N pakuotė“, jeigu pakuotės, į kurias supakuotos 31 langelyje „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“ aprašytos Bendrijos prekės, neturi Bendrijos prekių muitinio statuso;

24.21.1.2. kita papildoma informacija, jeigu ji ES teisės aktų nustatytais atvejais privalo būti nurodyta norint įrodyti prekių turimą Bendrijos prekių muitinį statusą;

24.21.2. kartu su bendrojo administracinio dokumento 4-uoju egzemplioriumi muitiniam tikrinimui pateiktų dokumentų:

24.21.2.1. TARIC naudojamas kodas, numeris ir išdavimo ar surašymo data, jeigu pagal ES teisės aktus šiuos dokumentus privaloma pateikti norint įrodyti prekių turimą Bendrijos prekių muitinį statusą. TARIC naudojamų dokumentų kodų sąrašas skelbiamas interneto Lietuvos muitinės tinklalapyje;

24.21.2.2. pavadinimo kodas iš Nacionalinio dokumentų, nurodomų bendrojo administracinio dokumento 44 langelyje, kodų sąrašo, numeris ir išdavimo ar surašymo data, jeigu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus šiuos dokumentus privaloma pateikti norint įrodyti prekių turimą Bendrijos prekių muitinį statusą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

24.21.3. specialiai išskirta langelio dalis nepildoma.

24.22. 50 langelis „Vykdytojas“ nepildomas.

24.23. 51 langelis „Numatomos tranzito įstaigos (ir šalys)“ nepildomas.

24.24. 52 langelis „Garantija negalioja“ nepildomas.

24.25. 52 langelio „Garantija negalioja“ specialus laukas „Kodas“ nepildomas.

24.26. 53 langelis „Paskirties įstaiga (ir šalis)“ nepildomas.

24.27. 54 langelyje „Vieta ir data; Deklaranto/atstovo pavadinimas (vardas, pavardė) ir parašas“ įrašoma 14 langelyje „Deklarantas/Atstovas“ nurodyto deklaranto įgalioto asmens vardas ir pavardė, bendrojo administracinio dokumento 4-ojo egzemplioriaus užpildymo vieta ir data.

Bendrojo administracinio dokumento 4-ajame egzemplioriuje pateikiami duomenys tvirtinami deklaranto įgalioto asmens parašu. Jeigu Muitinės departamento teisės aktų nustatytais atvejais įgaliotam siuntėjui suteikta teisė nepasirašyti bendrojo administracinio dokumento 4-ojo egzemplioriaus, šiame langelyje įrašoma: „Leista nepasirašyti“.

Jei prekes deklaruoja fizinis asmuo (įskaitant keleivius), šiame langelyje įrašomas jo vardas ir pavardė, nurodoma bendrojo administracinio dokumento 4-ojo egzemplioriaus užpildymo data ir vieta. Šiuo atveju bendrojo administracinio dokumento 4-ajame egzemplioriuje pateikti duomenys tvirtinami šio asmens parašu.

24.28. 55 langelis „Perkrovimai“ nepildomas.

24.29. 56 langelis „Kiti įvykiai gabenant krovinį“ nepildomas.

 

IV. BENDROJO ADMINISTRACINIO DOKUMENTO IMPORTO RINKINIO PILDYMAS

 

25. Importo deklaracija (6-asis, 7-asis ir 8-asis egzemplioriai) pateikiama deklaruojant prekes šiems muitinės sankcionuotiems veiksmams įforminti:

25.1. importui:

25.1.1. išleidimui į laisvą apyvartą:

25.1.1.1. išleidžiant į laisvą apyvartą trečiųjų šalių (ne Bendrijos) prekes, kurios tuo pat metu išgabenamos į tą Bendrijos muitų teritorijos dalį, kurioje netaikomos Tarybos direktyvos Nr. 2006/112/EB nuostatos, arba į tas šalis, su kuriomis Bendrija yra sudariusi muitų sąjungą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-289, 2007-04-23, Žin., 2007, Nr. 47-1844 (2007-04-28), i. k. 1073030ISAK001B-289

 

25.1.1.2. išleidžiant į laisvąją apyvartą trečiųjų šalių (ne Bendrijos) prekes, kurioms norima taikyti drobeko procedūrą;

25.1.1.3. išleidžiant į laisvąją apyvartą trečiųjų šalių (ne Bendrijos) prekes, kurios tuo pat metu dedamos į specialios paskirties nei muitinės sandėlius (pvz., į akcizais apmokestinamų prekių sandėlius);

25.1.2. importui vidaus vartojimui:

25.1.2.1. tuo pat metu išleidžiant į laisvą apyvartą ir importuojant vidaus vartojimui trečiųjų šalių (ne Bendrijos) prekes, kurios pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 35 straipsnį neatleidžiamos nuo pridėtinės vertės mokesčio;

25.1.2.2. tuo pat metu išleidžiant į laisvą apyvartą ir importuojant vidaus vartojimui trečiųjų šalių (ne Bendrijos) prekes, kurios pateikiamos drobeko procedūrai įforminti;

25.1.2.3. tuo pat metu išleidžiant į laisvą apyvartą ir importuojant vidaus vartojimui trečiųjų šalių (ne Bendrijos) prekes, kurios pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 35 straipsnį atleidžiamos nuo pridėtinės vertės mokesčio;

25.1.2.4. Neteko galios nuo 2009-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin. 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

25.1.2.5. išleidžiant į laisvą apyvartą ir importuojant vidaus vartojimui trečiųjų šalių (ne Bendrijos) prekes, už kurias nemokami akcizai arba pridėtinės vertės mokestis ir kurios dedamos į mokestinius sandėlius;

25.1.2.6. importuojant vidaus vartojimui ir tuo pat metu išleidžiant į laisvą apyvartą pakaitos produktus, importuojamus prieš atliekant laikinai išvežamų perdirbti prekių eksporto formalumus;

25.1.2.7. importuojant vidaus vartojimui Bendrijos prekes iš tų Bendrijos muitų teritorijos dalių, kuriose netaikomos Tarybos direktyvos Nr. 2006/112/EB nuostatos, arba iš tų šalių, su kuriomis Bendrija yra sudariusi muitų sąjungą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-289, 2007-04-23, Žin., 2007, Nr. 47-1844 (2007-04-28), i. k. 1073030ISAK001B-289

 

25.1.3. reimportui:

25.1.3.1. reimportuojant ir tuo pat metu išleidžiant į laisvą apyvartą ir importuojant vidaus vartojimui prekes, kurios pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 35 straipsnį neatleidžiamos nuo pridėtinės vertės mokesčio;

25.1.3.2. reimportuojant ir tuo pat metu išleidžiant į laisvą apyvartą ir importuojant vidaus vartojimui prekes, kurios pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 35 straipsnį atleidžiamos nuo pridėtinės vertės mokesčio;

25.1.3.3. reimportuojant ir iš dalies importuojant vidaus vartojimui bei tuo pat metu išleidžiant į laisvą apyvartą prekes, kurios dedamos į specialios paskirties ne muitinės sandėlius (pvz., į akcizais apmokestinamų prekių sandėlius);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

 

25.2. laikinajam importui:

25.2.1. laikinajam įvežimui;

25.2.2. laikinajam įvežimui perdirbti:

25.2.2.1. laikinajam įvežimui perdirbti Lietuvos Respublikoje;

25.2.2.2. laikinajam įvežimui perdirbti kitoje ES valstybėje narėje;

25.2.3. muitinės prižiūrimam perdirbimui:

25.2.3.1. muitinės prižiūrimam perdirbimui Lietuvos Respublikoje;

25.2.3.2. muitinės prižiūrimam perdirbimui kitoje ES valstybėje narėje neišleidus į laisvą apyvartą Lietuvos Respublikoje;

25.3. muitiniam sandėliavimui.

26. Jeigu vadovaujantis į Europos Bendriją per Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių įvežamomis ir iš Europos Bendrijos per Lietuvos Respubliką į trečiąsias šalis išvežamų grynųjų pinigų sumų kontrolės taisyklėmis grynieji pinigai deklaruojami pateikiant bendrojo administracinio dokumento importo rinkinį, turi būti pateikiama tiek bendrojo administracinio dokumento importo rinkinių, kiek skirtingų valiutų grynųjų pinigų yra deklaruojama. Kitos prekės kartu su grynaisiais pinigais nedeklaruojamos.

Išleidžiamos į laisvą apyvartą prekės importo deklaracijoje gali būti priskiriamos Kombinuotosios nomenklatūros 99050000 arba 99190000 subpozicijoms, jeigu jos importuojamos minėtose subpozicijose nurodytais atvejais ir jeigu visos atitinkamai subpozicijai priskirtinos prekės nėra akcizų objektas ir atleidžiamos nuo importo pridėtinės vertės mokesčio arba nėra akcizų objektas, bet apmokestinamos importo pridėtinės vertės mokesčiu, taikant standartinį jo tarifą

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

Nr. 1B-37, 2011-01-24, Žin., 2011, Nr. 12-565 (2011-01-29), i. k. 1113030ISAK0001B-37

 

27. Bendrojo administracinio dokumento ir jo papildomųjų lapų importo rinkinių langeliai pildomi tokia tvarka:

27.1. 1 langelyje „Deklaracija“ įrašoma:

27.1.1. pirmoje skiltyje:

27.1.1.1. „IM“(„IM/c“ – papildomajame lape), jeigu:

27.1.1.1.1. deklaruojamos importuojamos, laikinai importuojamos, padedamos į muitinės sandėlį prekės, kuriomis prekiaujama su šalimis ir teritorijomis, nepriklausančiomis Bendrijos muitų teritorijai ir ELPA šalims;

27.1.1.1.2. deklaruojamos ne Bendrijos prekės, kuriomis prekiaujama su kitomis ES valstybėmis narėmis;

27.1.1.2. „EU“ („EU/c“ – papildomajame lape), jeigu deklaruojamos importuojamos, laikinai importuojamos, padedamos į muitinės sandėlį prekės, kuriomis prekiaujama su ELPA šalimis;

27.1.1.3. „CO“ („CO/c“ – papildomajame lape), jeigu deklaruojamos Bendrijos prekės, atgabenamos iš Bendrijos muitų teritorijos dalies, kurioje netaikomos Tarybos direktyvos Nr. 2006/112/EB nuostatos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

27.1.2. antroje skiltyje:

27.1.2.1. „A“, jeigu pateikiama įprastinė deklaracija;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-98, 2010-02-22, Žin., 2010, Nr. 23-1105 (2010-02-25), i. k. 1103030ISAK0001B-98

 

27.1.2.2. „B“, jeigu pateikiama deklaracija, kurioje nenurodyta tam tikra informacija (supaprastintų procedūrų (deklaracijos, kurioje nenurodyta tam tikra informacija, pateikimo procedūros) taikymo atveju);

27.1.2.3. „C“, jeigu pateikiama supaprastinta deklaracija (supaprastintų procedūrų (supaprastinto deklaravimo procedūros) taikymo atveju);

27.1.2.4. „D“, jeigu muitinei leidus įprastinė deklaracija pateikiama iš anksto, prieš pateikiant muitinei prekes (vadovaujantis Reglamento Nr. 2454/93 201 straipsnio 2 dalimi);

27.1.2.5. „E“, jeigu muitinei leidus deklaracija, kurioje nenurodyta tam tikra informacija (supaprastintų procedūrų (deklaracijos, kurioje nenurodyta tam tikra informacija, pateikimo procedūros) taikymo atveju), pateikiama iš anksto, prieš pateikiant muitinei prekes (vadovaujantis Reglamento Nr. 2454/93 201 straipsnio 2 dalimi);

27.1.2.6. „F“, jeigu muitinei leidus supaprastinta deklaracija (supaprastintų procedūrų (supaprastinto deklaravimo procedūros) taikymo atveju) pateikiama iš anksto, prieš pateikiant muitinei prekes (vadovaujantis Reglamento Nr. 2454/93 201 straipsnio 2 dalimi);

27.1.2.7. „X“, jeigu pateikiama papildoma deklaracija (supaprastintų procedūrų (deklaracijos, kurioje nenurodyta tam tikra informacija, pateikimo procedūros) taikymo atveju);

27.1.2.8. „Y“, jeigu pateikiama papildoma deklaracija (supaprastintų procedūrų (supaprastinto deklaravimo procedūros) taikymo atveju);

27.1.2.9. „Z“, jeigu pateikiama papildoma deklaracija (supaprastintų procedūrų (procedūros, įforminamos asmens pageidaujamoje vietoje) taikymo atveju);

27.1.3. trečia skiltis nepildoma.

27.2. 2 langelis „Siuntėjas/eksportuotojas“ nepildomas, jeigu prekės deklaruojamos muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti. Kitais atvejais šiame langelyje įrašoma:

27.2.1. asmens, sudariusio su importo deklaracijos 8 langelyje „Gavėjas“ nurodytu asmeniu importuojamų arba laikinai importuojamų prekių pardavimo arba kitokį jų tiekimo sandorį:

27.2.1.1. pavadinimas ir tikslus buveinės adresas, jeigu sandoris sudarytas su juridiniu asmeniu;

27.2.1.2. vardas, pavardė ir nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, jeigu sandoris sudarytas su fiziniu asmeniu;

27.2.2. paskutinio asmens, disponavusio muitinio sandėliavimo procedūrai deklaruojamomis prekėmis prieš jų įvežimą į Bendrijos muitų teritoriją, pavadinimas ir tikslus buveinės adresas (jeigu tai juridinis asmuo) arba vardas, pavardė ir nuolatinės gyvenamosios vietos adresas (jeigu tai fizinis asmuo);

27.2.3. šios instrukcijos 27.8.2 punkte nurodyti duomenys, jeigu prekių pardavimo arba kitoks jų tiekimo sandoris nebuvo sudarytas arba jeigu importo deklaracijos 8 langelyje „Gavėjas“ nurodytas asmuo prekes įsigijo mažmeninėje prekyboje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-289, 2007-04-23, Žin., 2007, Nr. 47-1844 (2007-04-28), i. k. 1073030ISAK001B-289

 

27.3. 3 langelio „Lapai“ pirmoje skiltyje įrašomas bendrojo administracinio dokumento arba jo papildomojo lapo rinkinio eilės numeris, antroje – bendrojo administracinio dokumento ir jo papildomųjų lapų rinkinių bendras skaičius.

Pavyzdžiui, jeigu pateikiami bendrojo administracinio dokumento importo rinkinys su dviem papildomųjų lapų rinkiniais, bendrojo administracinio dokumento importo rinkinyje įrašoma – 1/3, pirmojo papildomojo lapo rinkinyje – 2/3, antrojo – 3/3.

Langelis nepildomas, jeigu importo deklaracija pateikiama naudojantis automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis arba importo deklaracija deklaruojamos vienos rūšies prekės. Pastaruoju atveju bendrojo administracinio dokumento importo rinkinio 5 langelyje „Iš viso prekių“ įrašoma „1“.

27.4. 4 langelis „Krovinio aprašai“ nepildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

 

27.5. 5 langelyje „Iš viso prekių“ įrašomas bendras bendrojo administracinio dokumento importo rinkinyje ir jo papildomųjų lapų nurodytų prekių rūšių skaičius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

 

27.6. 6 langelyje „Iš viso vietų“ įrašomas bendras importo deklaracijoje nurodytų prekių rūšių didžiausių pakuočių (maišų, dėžių, ryšulių ar kt.) skaičius.

Langelis nepildomas deklaruojant prekes muitinio sandėliavimo procedūrai.

27.7. 7 langelis „Registracijos numeris“ pildomas deklaranto pageidavimu.

Langelyje įrašomas importo deklaracijos registracijos numeris, kurį suteikė deklarantas. Šio numerio struktūra gali atitikti Muitinių bendradarbiavimo tarybos 2001 m. birželio 30 d. rekomendacijoje „Dėl vieningo siuntos registracijos numerio“ nurodytą UCR (Unique Consigment Reference Number) struktūrą.

27.8. 8 langelyje „Gavėjas“ įrašoma:

27.8.1. šios instrukcijos 27.8.2 punkte nurodytą asmenį identifikuojantis (langelio viršuje, į dešinę nuo raidžių „Nr.“) kodas:

27.8.1.1. „LT999999999999999“, jeigu fizinis asmuo, kuris nėra registruotas Ekonominių operacijų vykdytojų registravimo ir indentifikavimo sistemoje (neturi EORI kodo):

27.8.1.1.1. gauna nedidelę prekių siuntą (ją sudarančių prekių muitinė vertė ne didesnė kaip 1000 eurų, o jų masė bruto ne didesnė kaip 32 kg), kurią gabena ir deklaruoja muitinei, veikdamas kaip prekių gavėjo netiesioginis atstovas, nepriklausomas vežėjas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-699, 2014-10-01, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14027

 

27.8.1.1.2. keičia įprastinę gyvenamąją vietą ir parsigabena arba atsisiunčia jam priklausantį turtą (įskaitant kraitį ir namų apyvokos reikmenis);

27.8.1.2. EORI kodas – kitais atvejais

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-744, 2004-07-28, Žin., 2004, Nr. 118-4411 (2004-07-31), i. k. 1043030ISAK001B-744

Nr. 1B-1189, 2004-12-27, Žin., 2004, Nr. 187-6985 (2004-12-30), i. k. 1043030ISAK01B-1189

Nr. 1B-454, 2005-06-28, Žin., 2005, Nr. 80-2928 (2005-06-30), i. k. 1053030ISAK001B-454

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

 

27.8.2. asmens:

27.8.2.1. pavadinimas ir tikslus buveinės adresas, jeigu šis asmuo yra:

27.8.2.1.1. muitinės sandėlio savininkas, kai į uždaruosius C, D arba E tipo muitinės sandėliuos padedamas prekes muitinio sandėliavimo procedūrai deklaruoja ne atitinkamo muitinės sandėlio savininkas;

27.8.2.1.2. kuris importo deklaracijos priėmimo metu yra importuojamų, laikinai importuojamų arba muitinio sandėliavimo procedūrai deklaruojamų prekių savininkas arba turi teisę sudaryti jų perdavimo kito asmens nuosavybėn sandorį ir yra sudaręs šių prekių pirkimo arba kitokį jų tiekimo sandorį arba kuris yra A arba B tipo muitinės sandėlio, į kurį padedamos prekės, deklaruojamos muitinio sandėliavimo procedūrai, savininkas, sudaręs prekių laikymo muitinės sandėlyje sutartį, kitais atvejais;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-744, 2004-07-28, Žin., 2004, Nr. 118-4411 (2004-07-31), i. k. 1043030ISAK001B-744

 

27.8.2.2. vardas, pavardė ir tikslus nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, jeigu prekes importuoja Bendrijos fizinis asmuo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

27.8.2.3. Neteko galios nuo 2009-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin. 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

27.9. 9 langelis „Asmuo, atsakingas už finansinį atsiskaitymą“ nepildomas.

27.10. 10 langelis „Paskutinioji šalis gavėja“ nepildomas.

27.11. 11 langelis „Prekiaujančioji/gaminančioji šalis“ nepildomas.

27.12. 12 langelis „Vertės detalizacija“ nepildomas.

27.13. 13 langelis „BŽŪP“ (bendroji žemės ūkio politika) nepildomas.

27.14. 14 langelyje „Deklarantas/Atstovas“ įrašomas:

27.14.1. „[1]“, žodis ir skaičiai „Gavėjas – 00500“ ir gavėją identifikuojantis EORI kodas, jeigu prekes deklaruoja asmuo, nurodytas importo deklaracijos 8 langelyje „Gavėjas“;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

27.14.2. „[2]“, Lietuvos Respublikoje įsteigto muitinės tarpininko pavadinimas, tikslus jo buveinės adresas ir jį identifikuojantis EORI kodas, jeigu muitinės tarpininkas, atstovaudamas asmeniui, nurodytam importo deklaracijos 8 langelyje „Gavėjas“, veikia atstovaujamojo asmens vardu ir atstovaujamojo sąskaita bei dėl jo interesų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-454, 2005-06-28, Žin., 2005, Nr. 80-2928 (2005-06-30), i. k. 1053030ISAK001B-454

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

27.14.3. „[3]“, Bendrijoje įsteigto asmens pavadinimas, tikslus jo buveinės adresas ir jį identifikuojantis EORI kodas, jeigu šis asmuo, tarpininkaudamas asmeniui, nurodytam importo deklaracijos 8 langelyje „Gavėjas“, veikia savo vardu ir asmens, kuriam tarpininkaujama, arba savo sąskaita bei dėl jo interesų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-454, 2005-06-28, Žin., 2005, Nr. 80-2928 (2005-06-30), i. k. 1053030ISAK001B-454

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

27.15. 15 langelis „Šalis siuntėja/eksportuotoja“ nepildomas.

27.16. 15a langelyje „Šalies siuntėjos/eksportuotojos kodas“ įrašoma:

27.16.1. tarpinės šalies kodas iš importo deklaracijos priėmimo metu galiojančio Komisijos reglamento „Dėl Šalių ir teritorijų nomenklatūros, naudojamos Bendrijos užsienio prekybos statistikai ir prekybos tarp valstybių narių statistikai“, jeigu šioje šalyje prekių gabenimas buvo sustabdytas arba su jomis buvo atlikti kiti teisiniai veiksmai, nesusiję su prekių transportavimu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

27.16.2. pirmosios šalies, iš kurios į Lietuvos Respubliką buvo išsiųstos importuojamos, laikinai importuojamos arba muitinio sandėliavimo procedūrai deklaruojamos prekės, raidinis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros ir prekybos tarp valstybių narių statistikai“, kitais nei šios instrukcijos 27.16.1 punkte nurodytais atvejais;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

 

27.16.3. „QS“, jeigu deklaruojamos prekės, tiekiamos kaip atsargos tarptautiniais maršrutais vykstantiems laivams, orlaiviams ar traukiniams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-744, 2004-07-28, Žin., 2004, Nr. 118-4411 (2004-07-31), i. k. 1043030ISAK001B-744

 

27.17. 15b langelis „Šalies siuntėjos/eksportuotojos kodas“ nepildomas.

27.18. 16 langelis „Kilmės šalis“ nepildomas.

27.19. 17 langelis „Šalis gavėja“ nepildomas.

27.20. 17a langelyje „ES valstybės narės gavėjos kodas“ įrašomas paskutinės importo deklaracijos priėmimo metu žinomos paskirties ES valstybės narės, į kurią išgabenamos prekės, jas importavus arba laikinai importavus Lietuvos Respublikoje, raidinis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-744, 2004-07-28, Žin., 2004, Nr. 118-4411 (2004-07-31), i. k. 1043030ISAK001B-744

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

 

27.21. 17b langelis „Šalies gavėjos kodas“ nepildomas.

27.22. 18 langelyje „Transporto priemonė ir jos registracijos šalis atvykstant“ įrašomi duomenys apie transporto priemonę, kurioje pakrautos importuojamos arba laikinai importuojamos prekės pateikiamos muitinės įstaigai, įforminančiai importo deklaraciją (laivo pavadinimas, geležinkelio vagono numeris, orlaivio reiso numeris ir data (jei orlaivio reisas neturi numerio, įrašomas orlaivio registracijos numeris), automobilio registracijos numeris).

Šiame langelyje turi būti nurodyti visų transporto priemonių registracijos numeriai, jeigu jie skiriasi (pvz., vilkiko ir puspriekabės arba priekabos). Jeigu šios instrukcijos 11.1 punkto nustatytais atvejais langelyje nurodomi keli transporto priemonių registracijos netelpa į langelį, jame įrašoma „Įvairūs“. Tada kartu su importo deklaracija turi būti pateiktas transporto priemonių sąrašas, kuriame nurodyti visų transporto priemonių registracijos numeriai.

Langelis nepildomas, jeigu prekės:

27.22.1. deklaruojamos muitinio sandėliavimo procedūrai;

27.22.2. išsiunčiamos paštu per valstybės įmonę „Lietuvos paštas“ (jeigu pašto siunta nepažymėta žyma „Konsignacija“);

27.22.3. išgabenamos stacionariuoju transportu.

27.23. 19 langelyje „Konteineris“ įrašoma:

27.23.1. „1“, jeigu deklaruojamos importuojamos, laikinai importuojamos arba muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti pateikiamos prekės per Bendrijos muitų sieną buvo gabenamos konteineryje;

27.23.2. „0“, jeigu deklaruojamos importuojamos, laikinai importuojamos arba muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti pateikiamos prekės per Bendrijos muitų sieną buvo gabenamos ne konteineryje.

27.24. 20 langelyje „Pristatymo sąlygos“ įrašoma:

27.24.1. pirmoje skiltyje – pristatymo sąlygų triraidis kodas iš Reglamento Nr. 2454/93 38 priedo (kodai, naudojami pildant 20 langelį);

27.24.2. antroje skiltyje – vietos (uosto) pavadinimas, pagal vietą nurodytą Reglamento Nr. 2454/93 38 priede (kodai, naudojami pildant 20 langelį, lentelės paskutinioji skiltis);

27.24.3. trečioje skiltyje:

27.24.3.1. „1“ – jeigu antroje skiltyje nurodytoji vieta (uostas) yra Lietuvos Respublikoje;

27.24.3.2. „2“ – jeigu antroje skiltyje nurodytoji vieta (uostas) yra kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje;

27.24.3.3. „3“ – jeigu antroje skiltyje nurodytoji vieta (uostas) yra trečiojoje šalyje;

27.24.4. visos trys langelio skiltys nepildomos deklaruojant į A, B, C, E ir F tipo muitinės sandėlius padedamas prekes muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

27.25. 21 langelyje „Aktyvioji transporto priemonė ir jos registracijos šalis vykstant per sieną“ pildomas tik specialus laukas. Šiame lauke įrašomas šalies, kurioje registruota aktyvioji transporto priemonė, gabenusi prekes per Bendrijos muitų sieną, raidinis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros, jeigu prekės per Bendrijos muitų sieną buvo gabentos jūrų, oro arba kelių transporto priemone.

Jeigu prekės per Bendrijos muitų sieną gabentos kombinuotuoju transportu arba kelių rūšių transporto priemonėmis, aktyviąja transporto priemone laikoma ta, kuri gabena visas kitas (pvz., jeigu automobilis gabenamas laivu, aktyviąja transporto priemone laikomas laivas; jeigu vilkikas traukia priekabą, – aktyviąja transporto priemone laikomas vilkikas).

Langelio specialus laukas nepildomas deklaruojant prekes muitinio sandėliavimo procedūrai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

 

27.26. 22 langelio „Valiuta ir bendroji faktūrinė vertė“:

27.26.1. pirmoje skiltyje įrašomas valiutos, kuria, remiantis muitiniam tikrinimui pateikta sąskaita-faktūra (pirkimo-pardavimo atveju) arba sąskaita-proforma (kitais atvejais), deklaruojama importo deklaracijoje nurodytų prekių vertė, kodas iš Valiutų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašo;

27.26.2. antra skiltis pildoma deklaranto pageidavimu. Joje skaičiais įrašoma tiksli (dviejų ženklų po kablelio tikslumu) bendroji deklaruojamų prekių faktūrinė vertė. Jeigu deklaruojami grynieji pinigai, šiame langelyje turi būti įrašoma bendroji grynųjų pinigų nominali vertė;

27.26.3. abi skiltys nepildomos deklaruojant į A, B, C, E ir F tipo muitinės sandėlius padedamas prekes muitinio sandėliavimo procedūrai.

27.27. 23 langelis „Kursas“ nepildomas.

27.28. 24 langelio „Sandorio rūšis“ specialiuose laukuose įrašomas sandorių pobūdžio skaitmeninis kodas iš Reglamento Nr. 113/2010 II priede pateikto sandorių pobūdžio kodų sąrašo. Pirmame specialiame lauke įrašomas kodas iš minėto sąrašo A skilties, antrame – iš B skilties. Jeigu minėto sąrašo B skiltyje yra nuoroda į kodus, kuriuos nacionaliniams tikslams nustato valstybės narės, šio langelio antrame specialiame lauke įrašomas kodas iš Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinto Sandorių pobūdžio kodų, naudojamų statistikos tikslams, sąrašo.

Langelis nepildomas deklaruojant prekes muitinio sandėliavimo procedūrai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

Nr. 1B-98, 2010-02-22, Žin., 2010, Nr. 23-1105 (2010-02-25), i. k. 1103030ISAK0001B-98

 

27.29. 25 langelyje „Transporto rūšis pasienyje“ įrašomas aktyviosios transporto priemonės, kuria imporuojamos, laikinai importuojamos arba muitinio sandėliavimo procedūrai deklaruojamos prekės buvo gabenamos per Bendrijos muitų sieną, rūšies skaitmeninis kodas iš Reglamento Nr. 2454/93 38 priedo (kodai, naudojami pildant 25 langelį).

27.30. 26 langelyje „Vidaus transporto rūšis“ įrašomas aktyviosios transporto priemonės, atgabenusios prekes į muitinės įstaigą, kurioje įforminama importo deklaracija, rūšies skaitmeninis kodas iš Reglamento Nr. 2454/93 38 priedo (kodai, naudojami pildant 25 langelį).

Langelis nepildomas, jeigu importo deklaracija pateikiama Lietuvos muitinės įstaigai, kuri yra įvežimo į Bendrijos muitų teritoriją įstaiga.

27.31. 27 langelis „Iškrovimo vieta“ nepildomas.

27.32. 28 langelis „Finansiniai ir banko duomenys“ nepildomas.

27.33. 29 langelyje „Atvykimo per sieną įstaiga“ nepildomas.

27.34. 30 langelyje „Prekių buvimo vieta“ įrašoma:

27.34.1. supaprastintų procedūrų, įforminamų asmens pageidaujamoje vietoje, taikymo atveju – leidime taikyti šią procedūrą nurodytos vietos, kurioje leidimo turėtojas (įgaliotasis gavėjas) iškrauna iš transporto priemonės importuojamas, laikinai importuojamas arba muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti deklaruojamas prekes, kodas;

27.34.2. deklaracijos, kurioje nenurodyta tam tikra informacija, ir supaprastinto deklaravimo procedūrų taikymo bei įprastinių procedūrų taikymo atveju – vietos, kur galima patikrinti importuojamas, laikinai importuojamas arba muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti deklaruojamas prekes, kodas iš Muitinio tikrinimo vietų klasifikatoriaus arba kodas, nurodytas asmeniui išduotame leidime pateikti prekes jo pageidaujamoje vietoje, jeigu vietos, kurioje prekės pateikiamos muitiniam tikrinimui, adresas skiriasi nuo muitinės įstaigos, kuriai pateikta importo deklaracija, adreso;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

 

27.34.3. kitais atvejais – langelis nepildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

27.35. 31 langelio „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“:

27.35.1. viršutinėje dalyje, kairėje pusėje įrašomas prekių pakuočių rūšies kodas iš Reglamento Nr. 2454/93 38 priedo (kodai, naudojami pildant 31 langelį) ir šios rūšies pakuočių tikslus skaičius, duomenys apie pakuočių ženklinimą.

Jei prekės gabenamos konteineriuose, šioje langelio vietoje turi būti nurodyti konteinerių numeriai (pvz., „Kont. Nr. DWFO4592578“).

Jeigu šiame langelyje aprašomos prekės užima ne visą pakuotę ar ne visą konteinerį, tokia prekių pakuotė ar konteineris turi būti įskaitomas į bendrą pakuočių skaičių, o langelyje papildomai įrašoma: „viena dėžė nepilna“, „dalis konteinerio“ ir pan. Jeigu šiame langelyje aprašomos prekės gabenamos nesupakuotos, turi būti nurodytas tikslus tokių prekių kiekis ir duomenys, reikalingi joms identifikuoti;

27.35.2. vidurinėje dalyje, kairėje pusėje įrašomas prekių rūšies aprašymas, kuris paprastai vartojamas prekyboje. Prekės turi būti aprašytos taip, kad pakaktų duomenų jas vienareikšmiškai identifikuoti ir suklasifikuoti pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (išskyrus atvejus, kai ne Bendrijos prekės deklaruojamos muitinio sandėliavimo procedūrai jas padedant į A, B, C, E ir F tipo muitinės sandėlius), prekių importo, laikinojo įvežimo arba muitinio sandėliavimo procedūros draudimams bei apribojimams taikyti, nustatytiems importo muitams ar mokesčiams apskaičiuoti.

Jeigu deklaruojami grynieji pinigai, įrašomas grynųjų pinigų pavadinimas iš Valiutų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašo ir šalia, skliausteliuose, žodis „banknotai“ arba „monetos“ atsižvelgiant į deklaruojamų grynųjų pinigų formą.

Jeigu deklaruojamos importuojamos kelių transporto priemonės, įrašomas transporto priemonės modelis, spalva, pagaminimo metai, identifikavimo (kėbulo) numeris, variklio cilindrų tūris ir galingumas, o jeigu kelių transporto priemonė sužalota ar nepilnai sukomplektuota, taip pat aprašomi sužalojimai ir nurodomos trūkstamos detalės.

Jeigu deklaruojami Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje išleidžiami į laisvą apyvartą iš trečiųjų šalių importuoti ir iš Bendrijos muitų teritorijos dalies, kurioje netaikomos Tarybos direktyvos Nr. 2006/112/EB nuostatos, atgabenti ginklai, įrašoma ginklo kategorija, rūšis, modelis, kalibras (išskyrus templinius ginklus) ir numeris (templiniams ginklams taikoma tik tada, kai ginklas numeruotas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-716, 2007-10-30, Žin., 2007, Nr. 114-4667 (2007-11-08), i. k. 1073030ISAK001B-716

 

27.35.3. apatinėje dalyje, kairėje pusėje įrašomas papildomo matavimo vieneto kodas iš Matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašo bei tikslus prekių kiekis, išreikštas šiuo matavimo vienetu, jeigu prekėms aprašyti, jų kiekiui nurodyti, importo muitams bei mokesčiams skaičiuoti arba kitam tikslui reikalingas jų kiekis, išreikštas papildomu matavimo vienetu;

27.35.4. neužpildyti bendrojo administracinio dokumento papildomųjų lapų rinkinių 31 langeliai perbraukiami įstrižai.

27.36. 32 langelyje „Prekės Nr.“ įrašomas 31 langelyje „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“ aprašytos prekių rūšies eilės numeris bendrojo administracinio dokumento importo rinkinyje ir jo papildomųjų lapų rinkiniuose.

27.37. 33 langelio „Prekių kodas“:

27.37.1. pirmoje skiltyje įrašomi pirmieji aštuoni 31 langelyje „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“ aprašytos prekių rūšies kodo pagal Kombinuotąją nomenklatūrą skaitmenys;

27.37.2. antrojoje skiltyje įrašomas 9-as ir 10-as TARIC nomenklatūros kodo skaitmenys;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-699, 2014-10-01, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14027

 

27.37.3. trečiojoje skiltyje įrašomas pirmasis papildomas kodas iš TARIC nomenklatūros, jeigu jis nustatytas ir atitinka deklaruojamos prekių siuntos gabenimo sąlygas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-744, 2004-07-28, Žin., 2004, Nr. 118-4411 (2004-07-31), i. k. 1043030ISAK001B-744

Nr. 1B-699, 2014-10-01, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14027

 

27.37.4. ketvirtojoje skiltyje įrašomas antrasis papildomas kodas iš TARIC nomenklatūros, jeigu jis nustatytas ir atitinka deklaruojamos prekių siuntos gabenimo sąlygas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-744, 2004-07-28, Žin., 2004, Nr. 118-4411 (2004-07-31), i. k. 1043030ISAK001B-744

Nr. 1B-699, 2014-10-01, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14027

 

27.37.5. penktojoje skiltyje įrašomas keturženklis nacionalinis papildomas kodas iš Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašo, patvirtinto Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1B-240 „Dėl Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašo patvirtinimo“, jeigu 31 langelyje „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“ aprašytos prekės yra akcizų objektas ir (arba) apmokestinamos lengvatiniu pridėtinės vertės mokesčio tarifu.

Skiltis nepildoma deklaruojant muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti į A, B, C, E ir F tipo muitinės sandėlius padedamas ne Bendrijos prekes.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-699, 2014-10-01, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14027

 

27.38. 34a langelyje „Kilmės šalies kodas“ įrašomas 31 langelyje „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“ aprašytų prekių rūšies kilmės šalies raidinis kodas iš importo deklaracijos priėmimo metu galiojančio Komisijos reglamento „Dėl Šalių ir teritorijų nomenklatūros, naudojamos Bendrijos užsienio prekybos statistikai ir prekybos tarp valstybių narių statistikai“.

Prekių kilmės šalis nustatoma vadovaujantis Bendrijų muitinės kodekso (Tarybos reglamentas Nr. 2913/92) II antraštinės dalies nuostatomis.

27.39. 34b langelis „Kilmės šalies kodas“ nepildomas.

27.40. 35 langelyje „Bruto masė (kg)“ įrašoma 31 langelyje „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“ aprašytų prekių masė bruto kilogramais. Masė bruto – tai bendra prekių masė, į kurią įskaitoma visa jų įpakavimo masė, bet neįskaitoma konteinerių, vagonų ir kitų transporto įrenginių masė.

Jeigu šių prekių masė bruto ne didesnė kaip 1 kilogramas, ji nurodoma nesuapvalinta, vienos tūkstantosios kilogramo dalies (vieno gramo) tikslumu, kitais atvejais – suapvalinta iki sveikojo skaičiaus.

Jeigu deklaruojama elektros energija, šiame langelyje įrašoma „0,001“.

27.41. 36 langelyje „Preferencija“ įrašomas preferencijos kodas iš Reglamento Nr. 2454/93 38 priedo (kodai, naudojami pildant 36 langelį), atsižvelgiant į Oficialaus leidinio C serijoje skelbiamas šių kodų kombinacijas, jų naudojimo paaiškinimus ir pavyzdžius.

Langelis nepildomas:

27.41.1. deklaruojant prekes muitinio sandėliavimo procedūrai;

27.41.2. laikinai importuojant prekes, jeigu ES teisės aktuose nenustatyta, kad šį langelį pildyti privaloma;

27.41.3. deklaruojant prekes, atgabentas iš Bendrijos muitų teritorijos dalies, kurioje netaikomos Tarybos direktyvos Nr. 2006/112/EB nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-289, 2007-04-23, Žin., 2007, Nr. 47-1844 (2007-04-28), i. k. 1073030ISAK001B-289

 

27.42. 37 langelyje „Procedūra“ įrašomas:

27.42.1. pirmoje skiltyje – keturženklis procedūros kodas. Jį sudaro du dviženkliai kodai iš Reglamento Nr. 2454/93 38 priedo (kodai, naudojami pildant 37 langelį (A dalis).

Pirmieji du keturženklio kodo skaitmenys (pirmasis dviženklis kodas) reiškia procedūrą, kuriai įforminti pateikiamos importo deklaracijoje nurodytos prekės. Kiti du skaitmenys (antrasis dviženklis kodas) – importo deklaracijos pateikimo metu toms pačioms prekėms jau taikomą procedūrą, kurią norima užbaigti (jeigu jokia procedūra netaikoma, – „00“);

27.42.2. antroje skiltyje – triženklis procedūros kodas iš Reglamento Nr. 2454/93 38 priedo (kodai, naudojami pildant 37 langelį (B dalis) arba Muitinės departamento teisės aktų nustatytais atvejais – iš Nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų sąrašo). Šios skilties galima nepildyti, jeigu muitai, akcizai ir pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) apskaičiuojami pagal įprastines teisės aktų nustatytas normas, netaikant specialių apskaičiavimo taisyklių ar specialių nuostatų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

 

27.43. 38 langelyje „Neto masė (kg)“ įrašoma 31 langelyje „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“ aprašytų prekių masė neto kilogramais, vienos tūkstantosios kilogramo dalies (vieno gramo) tikslumu.

Masė neto – tai pačių prekių masė, į kurią neįskaitoma jokio jų įpakavimo masė.

Deklaruojant nesupakuotas, birias, neišpilstytas skystas prekes, vamzdynais tiekiamas dujas, naftą ar jos produktus, masė neto turi sutapti su 35 langelyje „Bruto masė (kg)“ nurodyta mase bruto.

27.44. 39 langelyje „Kvota“ įrašomas tarifinės kvotos, kurią pritaikyti pageidauja deklarantas, numeris.

Langelis nepildomas deklaruojant prekes muitinio sandėliavimo procedūrai.

27.45. 40 langelyje „Bendroji deklaracija/pirminis dokumentas“ įrašomas bendrosios deklaracijos arba bet kurio kito pirminio dokumento (dokumento, įforminto toms pačioms prekėms prieš pateikiant importo deklaraciją) kodas, atskiriant jo sudėtines dalis brūkšneliais (–). Dokumento kodą sudaro:

27.45.1. dokumento tipo ženklas:

27.45.1.1. „X“, jeigu langelyje nurodomi duomenys apie bendrąją deklaraciją;

27.45.1.2. „Y“, jeigu langelyje nurodomi duomenys apie muitinės deklaraciją;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-289, 2007-04-23, Žin., 2007, Nr. 47-1844 (2007-04-28), i. k. 1073030ISAK001B-289

 

27.45.1.3. „Z“, jeigu langelyje nurodomi duomenys apie kitą pirminį dokumentą (t. y. ne bendrąją deklaraciją ir ne muitinės deklaraciją);

Papildyta punktu:

Nr. 1B-289, 2007-04-23, Žin., 2007, Nr. 47-1844 (2007-04-28), i. k. 1073030ISAK001B-289

 

27.45.2. triženklis dokumento pavadinimo santrumpos kodas iš Reglamento Nr. 2454/93 38 priedo (kodai, naudojami pildant 40 langelį);

27.45.3. dokumento numeris.

27.46. 41 langelis „Papildomas matavimo vienetas“ pildomas, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka importo deklaracijoje turi būti nurodytas prekių kiekis, išreikštas papildomu matavimo vienetu.

Langelyje įrašomas papildomo matavimo vieneto iš Kombinuotos nomenklatūros kodas bei tikslus 31 langelyje „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“ aprašytų prekių rūšies kiekis, išreikštas šiuo matavimo vienetu.

27.47. 42 langelyje „Prekių vertė“ įrašoma 31 langelyje „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“ aprašytos prekių rūšies tiksli (dviejų ženklų po kablelio tikslumu) faktūrinė vertė, valiuta, nurodyta 22 langelyje „Valiuta ir bendroji faktūrinė vertė“.

Langelis nepildomas, jeigu prekės deklaruojamos muitinio sandėliavimo procedūrai jas padedant į A, B, C, E ir F tipo muitinės sandėlius.

27.48. 43 langelyje „VNMK“ (Vertės nustatymo metodo kodas) įrašomas 31 langelyje „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“ aprašytos prekių rūšies muitinės vertės nustatymo metodo kodas iš reglamento Nr. 2454/93 38 priedo (kodai, naudojami pildant 43 langelį).

Langelis nepildomas, jeigu prekės deklaruojamos muitinio sandėliavimo procedūrai jas padedant į A, B, C, E ir F tipo muitinės sandėlius.

27.49. 44 langelyje „Papildoma informacija/pateikiami dokumentai/sertifikatai ir leidimai“ įrašoma:

27.49.1. papildoma informacija (langelio viršuje):

27.49.1.1. „Supaprastintas leidimas – 00100“, jeigu leidimas laikinai importuoti prekes išduodamas supaprastinta tvarka, vadovaujantis pagal Reglamento Nr. 2454/93 497 straipsnio 3 dalimi;

27.49.1.2. „Importas su avialinijai skirtų prekių sertifikatu – 10100“, jeigu deklaruojamos prekės, kurioms vadovaujantis Tarybos reglamentu Nr. 1147/2002 2 straipsnio 1 dalimi taikomas laikinas autonominių muitų suspendavimas;

27.49.1.3. „LP/S prekės – 10200“, jeigu laikinojo įvežimo perdirbti procedūros, atliekamos taikant sąlyginio neapmokestinimo sistemą, formalumai užbaigiami vadovaujantis Reglamento Nr. 2454/93 549 straipsnio 1 dalimi;

27.49.1.4. „Prekybos politika, LP/S prekės – 10300“, jeigu laikinojo įvežimo perdirbti procedūros, atliekamos taikant sąlyginio neapmokestinimo sistemą, formalumai užbaigiami vadovaujantis Reglamento Nr. 2454/93 549 straipsnio 2 dalimi;

27.49.1.5. „LP/D prekės – 10400“, jeigu laikinojo įvežimo perdirbti procedūros, atliekamos taikant drobeko sistemą, formalumai užbaigiami vadovaujantis Reglamento Nr. 2454/93 550 straipsniu;

27.49.1.6. „LĮ prekės – 10500“, jeigu laikinojo įvežimo procedūros formalumai užbaigiami vadovaujantis Reglamento Nr. 2454/93 583 straipsniu;

27.49.1.61. jeigu išleidžiamas į laisvą apyvartą ir importuojamas vidaus vartojimui ne Bendrijos prekes importuoja Lietuvos Respublikos PVM mokėtojas, PVM mokėtojo kodas tokia tvarka:

27.49.1.61.1. TARIC naudojamas dokumento kodas, skirtas importuotojui identifikuoti;

27.49.1.61.2. Lietuvos Respublikos PVM mokėtojo kodas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-98, 2013-02-14, Žin., 2013, Nr. 18-919 (2013-02-16), i. k. 1133030ISAK0001B-98

 

27.49.1.7. jeigu išleidžiamos į laisvą apyvartą ir importuojamos vidaus vartojimui ne Bendrijos prekės, kurios pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 35 straipsnį atleidžiamos nuo pridėtinės vertės mokesčio (jeigu importo deklaracijos 37 langelio „Procedūra“ pirmoje skiltyje įrašyto keturženklio procedūros kodo pirmieji du ženklai – „42“ arba „63“), – asmens, kuriam tiekiamos prekės, PVM mokėtojo kodas tokia tvarka:

27.49.1.7.1. TARIC naudojamas dokumento kodas, skirtas PVM mokėtojo tipui identifikuoti;

27.49.1.7.2. PVM mokėtojo kodas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-98, 2013-02-14, Žin., 2013, Nr. 18-919 (2013-02-16), i. k. 1133030ISAK0001B-98

 

27.49.1.8. atitinkamą muitinės sandėlį prižiūrinčios muitinės įstaigos pavadinimas ir adresas, jeigu deklaruojant prekes muitinio sandėliavimo procedūrai importo deklaracija pateikiama ne atitinkamą muitinės sandėlį prižiūrinčiai muitinės įstaigai;

27.49.1.9. kontrolinio egzemplioriaus T5 numeris, jeigu deklaruojami žemės ūkio produktai, už kuriuos mokamos grąžinamosios išmokos (kompensacijos);

27.49.1.10. kita papildoma informacija, jeigu ji teisės aktų nustatytais atvejais privalo būti pateikiama importo deklaracijoje importuojant ar laikinai importuojant prekes arba deklaruojant jas muitinio sandėliavimo procedūrai;

27.49.2. informacija apie kartu su importo deklaracija muitiniam tikrinimui pateiktus dokumentus, kurie reikalingi prekių klasifikavimui, muitų ir mokesčių apskaičiavimui, draudimų bei apribojimų taikymui. Dokumentų, įformintų visai prekių siuntai, duomenys nurodomi bendrojo administracinio dokumento importo rinkinyje, o papildomųjų lapų importo rinkiniuose nurodomi tik tų dokumentų, kurie įforminti konkrečioms prekėms ir skiriasi nuo dokumentų, nurodytų bendrojo dokumento importo rinkinyje, duomenys. Pateikiant informaciją apie dokumentus nurodoma:

27.49.2.1. TARIC naudojamas kodas, numeris ir išdavimo ar surašymo data, jeigu pagal ES teisės aktus šiuos dokumentus privaloma pateikti importuojant ar laikinai importuojant arba deklaruojant jas muitinio sandėliavimo procedūrai. TARIC naudojamų dokumentų kodų sąrašas skelbiamas skelbiamas interneto Lietuvos muitinės tinklalapyje;

27.49.2.2. pavadinimo kodas iš Nacionalinio dokumentų, nurodomų bendrojo administracinio dokumento 44 langelyje, kodų sąrašo, numeris ir išdavimo ar surašymo data, jeigu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus šiuos dokumentus privaloma pateikti importuojant ar laikinai importuojant prekes arba deklaruojant jas muitinio sandėliavimo procedūrai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-744, 2004-07-28, Žin., 2004, Nr. 118-4411 (2004-07-31), i. k. 1043030ISAK001B-744

Nr. 1B-1189, 2004-12-27, Žin., 2004, Nr. 187-6985 (2004-12-30), i. k. 1043030ISAK01B-1189

 

27.49.3. TARIC naudojamas dokumento kodas, skirtas AEO sertifikato turėtojui identifikuoti, sertifikatą išdavusios ES valstybės narės dviraidis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros, AEO sertifikato tipas ir nacionalinis numeris, jeigu prekių eksportuotojas (siuntėjas), deklarantas, gavėjas, vežėjas arba kitas su 31 langelyje „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“ aprašytos prekių rūšies gabenimu susijęs asmuo arba visi šie asmenys turi AEO sertifikatą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

 

27.49.4. TARIC naudojamas dokumento kodas, prasidedantis raide „Y“, ir įrašas „NEPRIVALOMA:“, šalia kurio pateikta nuoroda į atitinkamą ES teisės aktą (pvz., „NEPRIVALOMA: Reglamentas (EB) Nr. 1523/2007“), kai ES teisės aktų nustatyta, kad deklaruojant tam tikras prekes atitinkamo dokumento pateikti neprivaloma;

Papildyta punktu:

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

 

27.49.5. antrasis triženklis procedūros kodas iš Reglamento Nr. 2454/93 38 priedo (kodai, naudojami pildant 37 langelį (B dalis) ir (arba) Muitinės departamento teisės aktų nustatytais atvejais – iš Nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų sąrašo;

Papildyta punktu:

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

 

27.49.6. „EUR“ specialiai išskirtoje langelio dalyje.

Papildyta punktu:

Nr. 1B-699, 2014-10-01, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14027

 

27.50. 44 langelio „Papildoma informacija/pateikiami dokumentai/sertifikatai ir leidimai“ specialus laukas „PIK“ (papildomos informacijos kodas) nepildomas.

27.51. 45 langelis „Patikslinimas“ nepildomas.

27.52. 46 langelyje „Statistinė vertė“ įrašoma 31 langelyje „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“ aprašytų prekių statistinė vertė (apibrėžta 2010 m. vasario 9 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 113/2010 4 straipsnio 1 dalyje) eurais.

Jeigu deklaruojami grynieji pinigai, šiame langelyje įrašoma bendroji grynųjų pinigų nominali vertė eurais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

Nr. 1B-37, 2011-01-24, Žin., 2011, Nr. 12-565 (2011-01-29), i. k. 1113030ISAK0001B-37

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

Nr. 1B-699, 2014-10-01, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14027

 

27.53. 47 langelis „Mokesčių apskaičiavimas“ nepildomas, jeigu prekės deklaruojamos muitinio sandėliavimo procedūrai jas padedant į A, B, C, E ir F tipo muitinės sandėlius. Kitais atvejais langelio:

27.53.1. pirmoje dalyje „Tipas“ įrašoma:

27.53.1.1. skaičiuojamo mokesčio tipo kodas iš Reglamento Nr. 2454/93 38 priedo (kodai, naudojami pildant 47 langelį);

27.53.1.2. „100“, jeigu deklaruojamos akcizais apmokestinamos prekės;

27.53.2. antroje dalyje „Mokesčio pagrindas“ įrašomas mokesčio pagrindas:

27.53.2.1. prekių apmokestinamoji vertė eurais (dviejų ženklų po kablelio tikslumu), jeigu teisės aktų nustatyta, kad:

27.53.2.1.1. mokestis skaičiuojamas nuo prekių apmokestinamosios vertės; arba

27.53.2.1.2. nustatyta nulinė mokesčio norma; arba

27.53.2.1.3. išleidžiamos į laisvą apyvartą prekės, kurios visai neapmokestinamos mokesčiais; arba

27.53.2.1.4. nepildomos trečioji dalis „Norma“, ketvirtoji dalis „Suma“, penktoji dalis „Mokėjimo būdas“ ir šeštoji dalis „Iš viso“;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-699, 2014-10-01, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14027

 

27.53.2.2. prekių kiekis (dviejų ženklų po kablelio tikslumu), jeigu teisės aktų nustatyta, kad mokestis skaičiuojamas nuo prekių kiekio;

27.53.3. trečioje dalyje „Norma“:

27.53.3.1. įrašoma:

27.53.3.1.1. mokesčio norma, padalyta iš 100 (keturių ženklų po kablelio tikslumu), jeigu teisės aktų nustatyta, kad mokestis skaičiuojamas nuo prekių apmokestinamosios vertės; arba

27.53.3.1.2. mokesčio suma eurais (keturių ženklų po kablelio tikslumu) už vieną prekių rūšies kiekio vienetą, jeigu teisės aktų nustatyta, kad mokestis skaičiuojamas nuo prekių kiekio; arba

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-699, 2014-10-01, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14027

 

27.53.3.1.3. „0,0000“, jeigu prekėms nustatyta nulinė mokesčio norma arba išleidžiamos į laisvą apyvartą prekės teisės aktų nustatytais atvejais visai neapmokestinamos mokesčiais;

27.53.3.2. nepildoma, kai prekės deklaruojamos muitinio sandėliavimo procedūrai jas padedant į D tipo muitinės sandėlius (įskaitant atvejus, kai muitinio sandėliavimo procedūrai prekės deklaruojamos vadovaujantis Reglamento Nr. 2454/93 525 straipsnio 3 dalimi);

27.53.4. ketvirtoje dalyje „Suma“ įrašoma dalyse „Mokesčio pagrindas“ ir „Norma“ nurodytų rodiklių sandauga, suapvalinta iki sveikojo skaičiaus. Ši dalis nepildoma, kai prekės deklaruojamos muitinio sandėliavimo procedūrai jas padedant į D tipo muitinės sandėlius (įskaitant atvejus, kai muitinio sandėliavimo procedūrai prekės deklaruojamos vadovaujantis Reglamento Nr. 2454/93 525 straipsnio 3 dalimi);

27.53.5. penktoje dalyje „Mokėjimo būdas“ įrašomas mokėjimo būdo kodas iš Reglamento Nr. 2454/93 38 priedo (kodai, naudojami pildant 47 langelį), naudojamas deklaruojant prekes Lietuvos muitinei. Ši dalis nepildoma, kai prekės deklaruojamos muitinio sandėliavimo procedūrai jas padedant į D tipo muitinės sandėlius (įskaitant atvejus, kai muitinio sandėliavimo procedūrai prekės deklaruojamos vadovaujantis Reglamento Nr. 2454/93 525 straipsnio 3 dalimi), laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir muitinės prižiūrimo perdirbimo procedūroms, importuojant pakaitos produktus anksčiau, nei prekės laikinai išvežamos perdirbti (taikomas standartinis prekių pakeitimas), taip pat jeigu apskaičiuotas mokestis lygus nuliui arba nuo apskaičiuoto mokesčio mokėjimo atleista;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-506, 2009-09-23, Žin., 2009, Nr. 115-4927 (2009-09-26), i. k. 1093030ISAK001B-506

 

27.53.6. šeštoje dalyje „Iš viso“ įrašoma bendra už vienos rūšies prekes mokėtinų mokesčių suma eurais. Ši dalis nepildoma, kai prekės deklaruojamos muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti jas padedant į D tipo muitinės sandėlius (įskaitant atvejus, kai muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti prekės deklaruojamos vadovaujantis Reglamento Nr. 2454/93 525 straipsnio 3 dalimi), laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir muitinės prižiūrimo perdirbimo procedūroms įforminti, importuojant pakaitos produktus anksčiau, nei prekės laikinai išvežamos perdirbti (taikomas standartinis prekių pakeitimas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-506, 2009-09-23, Žin., 2009, Nr. 115-4927 (2009-09-26), i. k. 1093030ISAK001B-506

Nr. 1B-699, 2014-10-01, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14027

 

27.53.7. dalyje „Suvestinė“ paskutiniame papildomųjų lapų importo rinkinyje įrašomos už visas importo deklaracijoje deklaruojamas prekes mokėtinų mokesčių sumos, apskaičiuotos atskirai pagal skirtingus mokesčių tipų ir mokėjimo būdo kodus, jeigu deklaruojamos daugiau nei vienos rūšies prekės. Ši dalis nepildoma, kai prekės deklaruojamos muitinio sandėliavimo procedūrai jas padedant į D tipo muitinės sandėlius (įskaitant atvejus, kai muitinio sandėliavimo procedūrai prekės deklaruojamos vadovaujantis Reglamento Nr. 2454/93 525 straipsnio 3 dalimi), laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir muitinės prižiūrimo perdirbimo procedūroms, importuojant pakaitos produktus anksčiau, nei prekės laikinai išvežamos perdirbti (taikomas standartinis prekių pakeitimas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-289, 2007-04-23, Žin., 2007, Nr. 47-1844 (2007-04-28), i. k. 1073030ISAK001B-289

Nr. 1B-506, 2009-09-23, Žin., 2009, Nr. 115-4927 (2009-09-26), i. k. 1093030ISAK001B-506

 

27.53.8. dalyje „Iš viso“ paskutiniame papildomųjų lapų importo rinkinyje įrašoma bendra už visas importo deklaracijoje deklaruojamas prekes mokėtinų mokesčių suma eurais. Ši dalis nepildoma, kai prekės deklaruojamos muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti jas padedant į D tipo muitinės sandėlius (įskaitant atvejus, kai muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti prekės deklaruojamos vadovaujantis Reglamento Nr. 2454/93 525 straipsnio 3 dalimi), laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir muitinės prižiūrimo perdirbimo procedūroms įforminti, importuojant pakaitos produktus anksčiau, nei prekės laikinai išvežamos perdirbti (taikomas standartinis prekių pakeitimas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-289, 2007-04-23, Žin., 2007, Nr. 47-1844 (2007-04-28), i. k. 1073030ISAK001B-289

Nr. 1B-506, 2009-09-23, Žin., 2009, Nr. 115-4927 (2009-09-26), i. k. 1093030ISAK001B-506

Nr. 1B-699, 2014-10-01, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14027

 

27.54. Langelis „Mokėjimo atidėjimas“:

27.54.1. pildomas, kai atidedamas mokesčio mokėjimas. Langelyje įrašomas dokumento tipo, pagal kurį atidėtas muitų ir (arba) mokesčių mokėjimas:

27.54.1.1. pavadinimo kodas:

27.54.1.1.1. „1“, jeigu pateikiama bendroji garantija;

27.54.1.1.2. „2“, jeigu pateikiama vienkartinė garantija;

27.54.1.1.3. „3“, jeigu pateikiamas piniginis užstatas arba mokama grynaisiais pinigais;

27.54.1.1.4. „8“, jeigu garantijos pateikti nereikalaujama teisės aktų nustatytais atvejais;

27.54.1.2. numeris;

27.54.2. nepildomas, deklaruojant prekes muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

27.55. 49 langelis „Muitinės sandėlis“ pildomas deklaruojant prekes muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti ir importuojant bei laikinai importuojant prekes, kurioms taikoma muitinio sandėliavimo procedūra, kurios laikomos laisvajame sandėlyje arba kurios laikinai saugomos muitinės sandėlyje arba prekių laikinojo saugojimo sandėlyje (eksporto ir importo terminale). Langelyje įrašomas muitinės sandėlio, laisvojo sandėlio arba prekių laikinojo saugojimo sandėlio (eksporto ir importo terminalo) identifikavimo kodas, kurį sudaro:

27.55.1. sandėlio tipo arba prekių laikinojo saugojimo sandėlio (eksporto ir importo terminalo) identifikavimo ženklas:

27.55.1.1. „A“, jeigu prekės laikomos A tipo muitinės sandėlyje;

27.55.1.2. „B“, jeigu prekės laikomos B tipo muitinės sandėlyje;

27.55.1.3. „C“, jeigu prekės laikomos C tipo muitinės sandėlyje;

27.55.1.4. „D“, jeigu prekės laikomos D tipo muitinės sandėlyje;

27.55.1.5. „E“, jeigu prekės laikomos E tipo muitinės sandėlyje;

27.55.1.6. „F“, jeigu prekės laikomos F tipo muitinės sandėlyje;

27.55.1.7. „Y“, jeigu prekės laikomos ne muitinės sandėlyje;

27.55.1.8. „Z“, jeigu prekės laikomos laisvajame sandėlyje arba laisvojoje zonoje;

27.55.1.9. „V“, jeigu prekės laikomos prekių laikinojo saugojimo sandėlyje (eksporto ir importo terminale).

Papildyta punktu:

Nr. 1B-699, 2014-10-01, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14027

 

27.55.2. muitinės sandėlio, laisvojo sandėlio arba prekių laikinojo saugojimo sandėlio (eksporto ir importo terminalo) kodas iš Muitinės ir kitų valstybės institucijų prižiūrimų sandėlių sąrašo. Jeigu prekės buvo laikytos kitos ES valstybės narės teritorijoje esančiame sandėlyje, vietoj sandėlio kodo įrašoma „9999“;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-699, 2014-10-01, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14027

 

27.55.3. ES valstybės narės, kurios teritorijoje esančiame sandėlyje buvo laikytos prekės, raidinis kodas iš importo deklaracijos priėmimo metu galiojančio Komisijos reglamento „Dėl Šalių ir teritorijų nomenklatūros, naudojamos Bendrijos užsienio prekybos statistikai ir prekybos tarp valstybių narių statistikai

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-699, 2014-10-01, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14027

 

27.56. 50 langelis „Vykdytojas“ nepildomas.

27.57. 51 langelis „Numatomos tranzito įstaigos (ir šalys)“ nepildomas.

27.58. 52 langelis „Garantija negalioja“ nepildomas.

27.59. 52 langelio „Garantija negalioja“ specialus laukas „Kodas“ nepildomas.

27.60. 53 langelis „Paskirties įstaiga (ir šalis)“ nepildomas.

27.61. 54 langelyje „Vieta ir data; Deklaranto/atstovo pavadinimas (vardas, pavardė) ir parašas“ įrašoma 14 langelyje „Deklarantas/Atstovas“ nurodyto deklaranto įgalioto asmens vardas ir pavardė, importo deklaracijos užpildymo vieta ir data.

Importo deklaracijoje pateikiami duomenys tvirtinami deklaranto įgalioto asmens parašu.

Jei prekes deklaruoja fizinis asmuo (įskaitant keleivius), šiame langelyje įrašomas jo vardas ir pavardė, nurodoma importo deklaracijos užpildymo data ir vieta. Šiuo atveju importo deklaracijoje pateikti duomenys tvirtinami šio asmens parašu.

 

V. BENDROJO ADMINISTRACINIO DOKUMENTO TRANZITO RINKINIO PILDYMAS

 

28. Tranzito deklaracija (1-asis, 4-asis ir 5-asis egzemplioriai) pateikiama, deklaruojant:

28.1. išorinio Bendrijos tranzito procedūrai:

28.1.1. ne Bendrijos prekes, gabenamas per Bendrijos muitų teritoriją;

28.1.2. Bendrijos prekes, eksportuojamas į ELPA šalis arba eksportuojamas ir numatomas gabenti per ELPA šalis taikant bendrąją tranzito procedūrą, kurios atitinka Reglamento Nr. 2454/93 340c straipsnio 3 dalies reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

Nr. 1B-775, 2006-11-22, Žin., 2006, Nr. 130-4935 (2006-11-30), i. k. 1063030ISAK001B-775

 

28.2. vidinio Bendrijos tranzito procedūrai:

28.2.1. Bendrijos prekes, gabenamas į tą Bendrijos muitų teritorijos dalį, kurioje netaikomos Tarybos direktyvos Nr. 77/388/EEB nuostatos;

28.2.2. Bendrijos prekes, kurios į kitą Bendrijos muitų teritorijos dalį gabenamos per ELPA šalis taikant bendrąją tranzito procedūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

Nr. 1B-775, 2006-11-22, Žin., 2006, Nr. 130-4935 (2006-11-30), i. k. 1063030ISAK001B-775

 

29. Tranzito deklaracija nenaudojama, jeigu prekės, kurioms taikytina Bendrijos tranzito procedūra, gabenamos su NATO 302-ąja forma, stacionariuoju transportu arba siunčiamos per valstybės įmonę „Lietuvos paštas“ (jeigu pašto siunta nepažymėta žyma „Konsignacija“), taip pat tais atvejais, kai taikomi Bendrijos tranzito procedūros atlikimo tvarkos supaprastinimai, leidžiantys kaip tranzito deklaraciją naudoti transporto ir kitus dokumentus (gabenant prekes geležinkelių, oro ir jūrų transportu bei didžiaisiais konteineriais (kurių paviršiaus plotas tarp keturių apatinių žemiausių kampų ne mažesnis nei 7 m2).

30. Bendrojo administracinio dokumento ir jo papildomųjų lapų tranzito rinkinių langeliai pildomi tokia tvarka:

30.1. 1 langelio „Deklaracija“:

30.1.1. pirma skiltis nepildoma;

30.1.2. antra skiltis nepildoma;

30.1.3. trečioje skiltyje įrašoma:

30.1.3.1. „T1“ („T1bis“ – papildomajame lape), jeigu prekės deklaruojamos išorinio Bendrijos arba bendrajai tranzito procedūrai;

30.1.3.2. „T2“ („T2bis“ – papildomajame lape), jeigu prekės deklaruojamos vidinio Bendrijos tranzito procedūrai;

30.1.3.3. „T2F“ („T2Fbis“ – papildomajame lape), jeigu deklaruojamos Bendrijos prekės, kurios gabenamos į tą Bendrijos muitų teritorijos dalį, kurioje netaikomos Tarybos direktyvos Nr. 2006/112/EB nuostatos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-289, 2007-04-23, Žin., 2007, Nr. 47-1844 (2007-04-28), i. k. 1073030ISAK001B-289

 

30.1.3.4. „T2SM“ („T2SMbis“ – papildomajame lape), jeigu išorinio Bendrijos tranzito procedūrai deklaruojamos prekės, kurios gabenamos į San Marino Respubliką vadovaujantis Europos Ekonominės Bendrijos ir San Marino Respublikos bendradarbiavimo komiteto 1992 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 4/92 2 straipsniu;

30.1.3.5. „T“ (neužpildytą skilties vietą perbraukiant įstrižai), jeigu Bendrijos arba bendrajai tranzito procedūrai deklaruojamos mišrios siuntos (daliai šias siuntas sudarančių prekių taikytina vidinio Bendrijos tranzito procedūra, o kitai daliai – išorinio Bendrijos arba bendrajai tranzito procedūra. Šiuo atveju kartu su bendrojo administracinio dokumento tranzito rinkiniu turi būti pateikiami arba jo papildomieji lapai. Skirtingoms Bendrijos arba bendrajai tranzito procedūroms deklaruojamos prekės turi būti surašytos į atskirus papildomuosius lapus, nurodant atitinkamai „T1“ (išorinio Bendrijos arba bendrosios tranzito procedūros) arba „T2“ (vidinio Bendrijos tranzito procedūros) simbolį.

30.2. 2 langelyje „Siuntėjas/Eksportuotojas“ įrašomas asmens, kuris pagal muitiniam tikrinimui pateiktus transporto dokumentus išsiunčia prekes, deklaruojamas Bendrijos arba bendrajai tranzito procedūrai, pavadinimas (vardas, pavardė) ir tikslus buveinės (gyvenamosios vietos) adresas (įskaitant pašto indeksą ir šalį).

Jeigu prekes išsiunčia Lietuvos Respublikoje įsteigtas asmuo, langelio viršuje, į dešinę nuo raidžių „Nr.“ šį asmenį identifikuojantis EORI kodas.

Jeigu Muitinės departamento teisės aktų nustatytais atvejais deklaruojami jungtiniai kroviniai (keletas prekių siuntų, sugrupuotų kartu ir pakrautų į vieną transporto priemonę), langelyje įrašoma „Įvairūs – 00200“. Tokiu atveju kartu su tranzito deklaracija turi būti pateiktas siuntėjų sąrašas su siuntėjų pavadinimais (vardais, pavardėmis), juos identifikuojančiais kodais ir tiksliais buveinių (gyvenamųjų vietų) adresais (įskaitant pašto indeksus ir šalis).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-454, 2005-06-28, Žin., 2005, Nr. 80-2928 (2005-06-30), i. k. 1053030ISAK001B-454

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

30.3. 3 langelio „Lapai“ pirmoje skiltyje įrašomas bendrojo administracinio dokumento arba jo papildomojo lapo rinkinio eilės numeris, antroje – bendrojo administracinio dokumento ir jo papildomųjų lapų rinkinių bendras skaičius.

Pavyzdžiui, jeigu pateikiami bendrojo administracinio dokumento tranzito rinkinys su dviem papildomųjų lapų rinkiniais, bendrojo administracinio dokumento rinkinyje įrašoma 1/3 pirmojo papildomojo lapo rinkinyje – 2/3, antrojo – 3/3.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

 

30.4. 4 langelis „Krovinio aprašai“ nepildomas.

30.5. 5 langelyje „Iš viso prekių“ įrašomas bendras bendrojo administracinio dokumento tranzito rinkinyje ir jo papildomųjų lapų rinkiniuose nurodytų prekių rūšių skaičius.

30.6. 6 langelyje „Iš viso vietų“ įrašomas bendras tranzito deklaracijoje nurodytų prekių rūšių didžiausių pakuočių (maišų, dėžių, ryšulių ar kt.) skaičius (pvz., jeigu tranzito deklaracija deklaruojamas alus supilstytas į 0,33 litro talpos buteliukus, kurie sudėti į plastikines dėžes, o pastarosios sukrautos ant medinių padėklų, langelyje įrašomas bendras padėklų skaičius).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

 

30.7. 7 langelis „Registracijos numeris“ nepildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

 

30.8. 8 langelyje „Gavėjas“ įrašomas asmens, kuris pagal muitiniam tikrinimui pateiktus transporto dokumentus turėtų gauti siunčiamas prekes, deklaruojamas Bendrijos arba bendrajai tranzito procedūrai, pavadinimas (vardas, pavardė) ir tikslus buveinės (gyvenamosios vietos) adresas.

Jeigu prekes turėtų gauti Lietuvos Respublikoje įsteigtas asmuo, langelio viršuje, į dešinę nuo raidžių „Nr.“ šį asmenį identifikuojantis EORI kodas.

Jeigu Muitinės departamento teisės aktų nustatytais atvejais deklaruojami jungtiniai kroviniai (keletas prekių siuntų, sugrupuotų kartu ir pakrautų į vieną transporto priemonę), langelyje įrašoma: „Įvairūs – 00200“. Tokiu atveju kartu su tranzito deklaracija turi būti pateiktas gavėjų sąrašas su gavėjų pavadinimais (vardais, pavardėmis), juos identifikuojančiais kodais (jeigu gavėjai – Lietuvos Respublikoje įsteigti asmenys) ir tiksliais buveinių (gyvenamųjų vietų) adresais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-454, 2005-06-28, Žin., 2005, Nr. 80-2928 (2005-06-30), i. k. 1053030ISAK001B-454

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

30.9. 9 langelis „Asmuo, atsakingas už finansinį atsiskaitymą“ nepildomas.

30.10. 10 langelis „Pirmoji šalis gavėja“ nepildomas.

30.11. 11 langelis „Prekiaujančioji šalis“ nepildomas.

30.12. 13 langelis „BŽŪP“ (bendroji žemės ūkio politika) nepildomas.

30.13. 14 langelis „Deklarantas/Atstovas“ nepildomas.

30.14. 15 langelyje „Šalis siuntėja/eksportuotoja“ įrašoma „Lietuva“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

 

30.15. 15a langelis „Šalies siuntėjos/eksportuotojos kodas“ nepildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

 

30.16. 15b langelis „Šalies siuntėjos/eksportuotojos kodas“ nepildomas.

30.17. 16 langelis „Kilmės šalis“ nepildomas.

30.18. 17 langelyje „Šalis gavėja“ įrašomas šalies, kurioje numatoma užbaigti Bendrijos arba bendrąją tranzito procedūrą, pavadinimas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

 

30.19. 17a langelis „Šalies gavėjos kodas“ nepildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

 

30.20. 17b langelis „Šalies gavėjos kodas“ nepildomas.

30.21. 18 langelis „Transporto priemonė ir jos registracijos šalis išvykstant“:

30.21.1. nepildomas, jeigu deklaruojamos prekės, išsiunčiamos per valstybės įmonę „Lietuvos paštas“ (jeigu pašto siunta nepažymėta žyma „Konsignacija“);

30.21.2. kitais atvejais pildomas jame įrašant:

30.21.2.1. duomenis apie transporto priemonę, į kurią prekių išsiuntimo vietoje pakraunamos prekės, deklaruojamos Bendrijos arba bendrajai tranzito procedūrai (laivo pavadinimą, geležinkelio vagono numerį, orlaivio reiso numerį ir datą (jei orlaivio reisas neturi numerio, įrašomas orlaivio registracijos numeris), automobilio registracijos numerį).

Šiame langelyje turi būti nurodyti visų transporto priemonių registracijos numeriai, jeigu jie skiriasi (pvz., vilkiko ir puspriekabės arba priekabos);

30.21.2.2. traukinio numerį, jeigu šios instrukcijos 11.4 punkte nurodytais atvejais viena tranzito deklaracija pateikiama deklaruojant prekes, gabenamas keliais vagonais (cisternomis) arba visu traukinio sąstatu. Kartu su tranzito deklaracija turi būti pateiktas traukinio natūrinis lapas (vagonų sąrašas), kuriame nurodyti visų traukinio vagonų (cisternų) numeriai;

30.21.2.3. specialiame langelio lauke – šalies, kurioje registruota transporto priemonė, į kurią prekių išsiuntimo vietoje pakraunamos prekės, raidinį kodą iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros. Jeigu prekės gabenamos kombinuotuoju transportu arba kelių rūšių transporto priemonėmis, langelyje įrašomas šalies, kurioje registruota transporto priemonė, gabenanti visas kitas, kodas (pvz., jeigu automobilis gabenamas laivu, nurodomas šalies, kurioje registruotas laivas, kodas; jeigu vilkikas traukia priekabą, – šalies, kurioje registruotas vilkikas, kodas). Specialus langelio laukas nepildomas gabenant prekes geležinkelių transportu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

 

30.22. 19 langelyje „Konteineris“ įrašoma:

30.22.1. „1“, jeigu deklaruojamos prekės, kurios gabenamos konteineryje;

30.22.2. „0“, jeigu deklaruojamos prekės, kurios gabenamos ne konteineryje.

30.23. 20 langelis „Pristatymo sąlygos“ nepildomas.

30.24. 21 langelyje „Aktyvioji transporto priemonė ir jos registracijos šalis vykstant per sieną“ įrašoma:

30.24.1. duomenys apie transporto priemonę (laivo pavadinimas, orlaivio reiso numeris ir data (jei orlaivio reisas neturi numerio, įrašomas orlaivio registracijos numeris), automobilio registracijos numeris), kuria prekes numatoma (pagal tranzito deklaracijos priėmimo metu turimą informaciją) atgabenti į paskirties muitinės įstaigą. Šiame langelyje turi būti nurodyti visų transporto priemonių registracijos numeriai, jeigu jie skiriasi (pvz., vilkiko ir puspriekabės arba priekabos);

30.24.2. specialiame langelio lauke – šalies, kurioje registruota aktyvioji transporto priemonė, kuria prekes numatoma (pagal tranzito deklaracijos priėmimo metu turimą informaciją) atgabenti į paskirties muitinės įstaigą, raidinis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros. Jeigu prekės gabenamos kombinuotuoju transportu arba kelių rūšių transporto priemonėmis, aktyviąja transporto priemone laikoma ta, kuri gabena visas kitas (pvz., jeigu automobilis gabenamas laivu, aktyviąja transporto priemone laikomas laivas; jeigu vilkikas traukia priekabą, aktyviąja transporto priemone laikomas vilkikas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

 

30.24.3. langelis nepildomas, jeigu deklaruojamos prekės, išsiunčiamos per valstybės įmonę „Lietuvos paštas“ (jeigu pašto siunta nepažymėta žyma „Konsignacija“) arba geležinkelių transportu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-744, 2004-07-28, Žin., 2004, Nr. 118-4411 (2004-07-31), i. k. 1043030ISAK001B-744

 

30.25. 22 langelis „Valiuta ir bendroji faktūrinė vertė“ nepildomas.

30.26. 23 langelis „Kursas“ nepildomas.

30.27. 24 langelis „Sandorio rūšis“ nepildomas.

30.28. 25 langelyje „Transporto rūšis pasienyje“ įrašomas aktyviosios transporto priemonės, kuria prekes numatoma pagal tranzito deklaracijos priėmimo metu turimą informaciją atgabenti į paskirties muitinės įstaigą, rūšies kodas iš Reglamento Nr. 2454/93 38 priedo (kodai, naudojami pildant 25 langelį).

30.29. 26 langelyje „Vidaus transporto rūšis“ įrašomas aktyviosios transporto priemonės, į kurią prekių išsiuntimo vietoje pakraunamos prekės, deklaruojamos Bendrijos arba bendrojo tranzito procedūrai, rūšies skaitmeninis kodas iš reglamento Nr. 2454/93 38 priedo (kodai, naudojami pildant 25 langelį).

30.30. 27 langelis „Pakrovimo vieta“ nepildomas.

30.31. 28 langelis „Finansiniai ir banko duomenys“ nepildomas.

30.32. 29 langelis „Išvykimo per sieną įstaiga“ nepildomas.

30.33. 30 langelyje „Prekių buvimo vieta“ įrašoma:

30.33.1. supaprastintų procedūrų, įforminamų įgaliotojo siuntėjo vietoje, taikymo atveju – leidime taikyti šią procedūrą nurodytos vietos, iš kurios įgaliotasis siuntėjas išsiunčia prekes, kodas;

30.32.2. kitais atvejais langelis nepildomas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

 

30.34. 31 langelio „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“:

30.34.1. viršutinėje dalyje, kairėje pusėje įrašomas prekių pakuočių rūšies kodas iš Reglamento Nr. 2454/93 38 priedo (kodai, naudojami pildant 31 langelį) ir šios rūšies pakuočių tikslus skaičius, duomenys apie pakuočių ženklinimą.

Jei prekės gabenamos konteineriuose, šioje langelio vietoje turi būti nurodyti konteinerių numeriai (pvz., „Kont. Nr. DWFO4592578“).

Jeigu šiame langelyje aprašomos prekės užima ne visą pakuotę ar ne visą konteinerį, tokia prekių pakuotė ar konteineris turi būti įskaitomas į bendrą pakuočių skaičių, o langelyje papildomai įrašoma: „viena dėžė nepilna“ „dalis konteinerio“ ir pan. Jeigu šiame langelyje aprašomos prekės gabenamos nesupakuotos, turi būti nurodytas tikslus tokių prekių kiekis ir duomenys, reikalingi joms identifikuoti. Jeigu deklaruojamos birios, skystos ar suverstinai sukrautos prekės, langelyje įrašoma „Nesupakuota“;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

 

30.34.2. vidurinėje dalyje, kairėje pusėje įrašomas prekių rūšies aprašymas, kuris paprastai vartojamas prekyboje. Prekės turi būti aprašytos taip, kad pakaktų duomenų jas vienareikšmiškai suklasifikuoti pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, prekių tranzito draudimams bei apribojimams taikyti, pateikiamos garantijos dydžiui apskaičiuoti.

30.34.3. neužpildyti bendrojo administracinio dokumento papildomųjų lapų rinkinių 31 langeliai perbraukiami įstrižai.

30.35. 32 langelyje „Prekės Nr.“ įrašomas 31 langelyje „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“ aprašytos prekių rūšies eilės numeris bendrojo administracinio dokumento tranzito rinkinio ir jo papildomųjų lapų rinkiniuose.

30.36. 33 langelis „Prekių kodas“:

30.36.1. pildomas, jeigu:

30.36.1.1. tas pats asmuo tranzito deklaraciją pateikia tuo pat metu, kaip ir muitinės deklaraciją, kurioje nurodytas prekių rūšies kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą. Langelyje įrašomas 8 ženklų prekių rūšies kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą;

30.36.1.2. deklaruojamos prekės, nurodytos Reglamento Nr. 2454/93 44c priede. Langelyje įrašomas prekių rūšies kodas, nurodytas minėtame reglamente;

30.36.1.3. tai numatyta kituose ES teisės aktuose. Langelyje įrašomas prekės kodas, nurodytas atitinkamame teisės akte.

30.37. 34a ir 34b langeliai „Kilmės šalies kodas“ nepildomi.

30.38. 35 langelyje „Bruto masė (kg)“ įrašoma 31 langelyje „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“ aprašytos rūšies prekių masė bruto kilogramais. Masė bruto – tai bendra prekių masė, į kurią įskaitoma visa jų įpakavimo masė, bet neįskaitoma konteinerių, vagonų ir kitų transporto įrenginių masė.

Jeigu šių prekių masė bruto ne didesnė kaip 1 kilogramas, ji nurodoma nesuapvalinta, vienos tūkstantosios kilogramo dalies (vieno gramo) tikslumu, kitais atvejais – suapvalinta iki sveikojo skaičiaus.

Jeigu viena tranzito deklaracija deklaruojamos daugiau nei vienos rūšies prekės, bendrojo administracinio dokumento tranzito rinkinyje šiame langelyje nurodoma bendra visų viena tranzito deklaracija deklaruojamų prekių rūšių masė bruto. Šiuo atveju bendrojo administracinio dokumento tranzito rinkinio papildomųjų lapų rinkinių 31 langeliai „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“ nepildomi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

 

30.39. 37 langelis „Procedūra“ nepildomas.

30.40. 38 langelis „Neto masė (kg)“ pildomas, kai ES teisės aktų nustatytais atvejais šis langelis deklaruojant prekes Bendrijos arba bendrojo administracinio tranzito procedūrai turi būti užpildytas.

Langelyje įrašoma 31 langelyje „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“ aprašytų prekių masė neto kilogramais, vienos tūkstantosios kilogramo dalies (vieno gramo) tikslumu.

Masė neto – tai pačių prekių masė, į kurią neįskaitoma jokio jų įpakavimo masė.

30.41. 39 langelis „Kvota“ nepildomas.

30.42. 40 langelyje „Bendroji deklaracija/pirminis dokumentas“:

30.42.1. įrašomas pirminio dokumento (muitinės deklaracijos), įforminto atliekant kurį nors muitinės sankcionuotą veiksmą, taikytą toms pačioms prekėms prieš deklaruojant jas Bendrijos arba bendrajai tranzito procedūrai, kodas, atskiriant jo sudėtines dalis brūkšneliais (–). Dokumento kodą sudaro:

30.42.1.1. dokumento tipo ženklas (nenurodomas, jeigu tranzito deklaracija pateikiama NCTS priemonėmis):

30.42.1.1.1. „X“, jeigu langelyje nurodomi duomenys apie bendrąją deklaraciją;

30.42.1.1.2. „Y“, jeigu langelyje nurodomi duomenys apie muitinės deklaraciją;

30.42.1.1.3. „Z“, jeigu langelyje nurodomi duomenys apie kitą pirminį dokumentą (pvz., TIR knygelę);

30.42.1.2. triženklis dokumento pavadinimo santrumpos kodas iš Reglamento Nr. 2454/93 38 priedo (kodai, naudojami pildant 40 langelį);

30.42.1.3. dokumento numeris.

30.42.2. „Įvairūs – 00200“, jeigu tranzito deklaracija deklaruojamoms prekėms buvo įformintas ne vienas, daugiau dokumentų nurodytų šios instrukcijos 30.42.1 punkte. Tokiu atveju kartu su tranzito deklaracija turi būti pateiktas šių dokumentų kodų ir numerių sąrašas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

 

30.43. 41 langelis „Papildomas matavimo vienetas“ nepildomas.

30.44. 44 langelyje „Papildoma informacija/pateikiami dokumentai/sertifikatai ir leidimai“ įrašoma:

30.44.1. papildoma informacija (langelio viršuje):

30.44.1.1. „Išvežimui iš … taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr. …“, jeigu taikomi ES teisės aktų nustatyti prekių eksporto apribojimai arba mokesčiai (žr. Reglamento Nr. 2454/93 843 straipsnio 2 dalį);

30.44.1.2. „Leista nenustatyti maršruto“, jeigu Muitinės departamento nustatyta tvarka Bendrijos arba bendrosios tranzito procedūros vykdytojui leista nesilaikyti nustatyto maršruto (žr. Reglamento Nr. 2454/93 387 straipsnio 2 dalį);

30.44.1.3. kita papildoma informacija, jeigu ji teisės aktų nustatytais atvejais privalo būti pateikta tranzito deklaracijoje deklaruojant prekes Bendrijos arba bendrajai tranzito procedūrai;

30.44.2. kartu su tranzito deklaracija muitiniam tikrinimui pateiktų dokumentų triženklis dokumento pavadinimo santrumpos kodas iš Reglamento Nr. 2454/93 38 priedo (kodai, naudojami pildant 40 langelį). Dokumentų, įformintų visai prekių siuntai, duomenys nurodomi bendrojo administracinio dokumento tranzito rinkinyje, o papildomųjų lapų tranzito rinkiniuose nurodomi tik tų dokumentų, kurie įforminti konkrečioms prekėms ir skiriasi nuo dokumentų, nurodytų bendrojo dokumento tranzito rinkinyje, duomenys.

30.45. 44 langelio „Papildoma informacija/pateikiami dokumentai/sertifikatai ir leidimai“ specialus laukas „PIK“ nepildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

 

30.46. 46 langelis „Statistinė vertė“ nepildomas.

30.47. 47 langelis „Mokesčių apskaičiavimas“ nepildomas.

30.48. 48 langelis „Mokėjimo atidėjimas“ nepildomas.

30.49. 49 langelis „Muitinės sandėlis“ nepildomas.

30.50. 50 langelio „Vykdytojas“:

30.50.1. viršuje įrašomas Bendrijos arba bendrosios tranzito procedūros vykdytojo (vežėjo, ekspeditoriaus, muitinės tarpininko ar kito asmens, kurio vardu įforminta garantija, taikoma Bendrijos arba bendrajai tranzito procedūrai, arba asmens, kuris prisiėmė įsipareigojimus dėl Bendrijos arba bendrosios tranzito procedūros įvykdymo, jeigu teisės aktų nustatytais atvejais taikant šią procedūrą garantijos pateikti nereikia) nesutrumpintas pavadinimas ir tikslus buveinės adresas;

30.50.2. langelio viršuje, į dešinę nuo raidžių „Nr.“, įrašomas šios instrukcijos 30.50.1 punkte nurodytą asmenį identifikuojantis EORI kodas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-25, 2005-01-11, Žin., 2005, Nr. 5-148 (2005-01-13), i. k. 1053030ISAK0001B-25

Nr. 1B-454, 2005-06-28, Žin., 2005, Nr. 80-2928 (2005-06-30), i. k. 1053030ISAK001B-454

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

30.50.3. apačioje įrašoma Bendrijos arba bendrosios tranzito procedūros vykdytojo įgalioto asmens (jeigu pateikta bendroji garantija – garantijos sertifikato kitoje pusėje nurodyto įgalioto asmens) vardas, pavardė ir pareigos. Vykdytojo įgalioto asmuo – tai fizinis asmuo, kurį Bendrijos arba bendrosios tranzito procedūros vykdytojas įgaliojo deklaruoti prekes šiai procedūrai. Šioje vietoje taip pat turi būti nurodomas juridinio asmens pavadinimas, jeigu prekes Bendrijos arba bendrosios tranzito procedūrai jos vykdytojo (ne savo) vardu deklaruoja muitinės tarpininkas;

30.50.4. apačioje nurodoma įsipareigojimų, susijusių su Bendrijos arba bendrąją tranzito procedūra, prisiėmimo data ir Šalių ir teritorijų nomenklatūros. Miesto pavadinimas nuo šalies kodo atskiriamas įstrižu brūkšniu“/“). Duomenys tvirtinami Bendrijos arba bendrosios tranzito procedūros vykdytojo įgalioto asmens parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

 

30.51. 51 langelis „Numatomos tranzito įstaigos (ir šalys)“ pildomas, jeigu prekės, kurioms taikoma Bendrijos arba bendroji tranzito procedūra, gabenamos per ELPA šalis arba per trečiąsias šalis. Langelyje įrašoma:

30.51.1. muitinės įstaigų, per kurias numatoma įvažiuoti į kiekvienos ELPA šalies arba Rumunijos Respublikos teritoriją, numatomą pervažiuoti atliekant atitinkamą tranzito procedūros metu, ir muitinės įstaigos, per kurią numatoma sugrįžti į Bendrijos muitų teritoriją pervažiavus ELPA šalies teritoriją, kodai iš Tranzito muitinės įstaigų sąrašo, paskelbto interneto Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato tinklalapyje (http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/home_lt.htm);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-289, 2007-04-23, Žin., 2007, Nr. 47-1844 (2007-04-28), i. k. 1073030ISAK001B-289

Nr. 1B-98, 2010-02-22, Žin., 2010, Nr. 23-1105 (2010-02-25), i. k. 1103030ISAK0001B-98

 

30.51.2. numatomų išvežimo iš Bendrijos muitų teritorijos muitinės įstaigų ir įvežimo į Bendrijos muitų teritoriją muitinės įstaigų kodai iš Tranzito muitinės įstaigų sąrašo, paskelbto interneto Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato tinklalapyje (http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/home_lt.htm), jeigu atliekant Bendrijos arba bendrąją tranzito procedūrą prekes numatoma gabenti per trečiąsias šalis (išskyrus ELPA šalis).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-289, 2007-04-23, Žin., 2007, Nr. 47-1844 (2007-04-28), i. k. 1073030ISAK001B-289

Nr. 1B-98, 2010-02-22, Žin., 2010, Nr. 23-1105 (2010-02-25), i. k. 1103030ISAK0001B-98

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

Nr. 1B-775, 2006-11-22, Žin., 2006, Nr. 130-4935 (2006-11-30), i. k. 1063030ISAK001B-775

 

30.52. 52 langelis „Garantija negalioja“ pildomas, jeigu teisės aktų nustatytais atvejais kartu su tranzito deklaracija turi būti pateikiamas bendrosios garantijos sertifikatas, atleidimo nuo garantijos sertifikatas arba vienkartinės garantijos lakštas. Langelio:

30.52.1. pirmoje eilutėje įrašomas:

30.52.1.1. bendrosios garantijos sertifikato numeris; arba

30.52.1.2. atleidimo nuo garantijos sertifikato numeris; arba

30.52.1.3. vienkartinės garantijos lakšto numeris ir garantijos įstaigos pavadinimas;

30.52.2. antroje eilutėje įrašomas raidinis ELPA šalies, Andoros Kunigaikštystės arba San Marino Respublikos kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros, jeigu pateikta garantija negalioja toje ELPA šalyje arba (ir) Andoros Kunigaikštystės arba (ir) San Marino Respublikos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

 

30.53. 52 langelio „Garantija negalioja“ specialiame lauke „Kodas“ įrašomas pateiktos garantijos tipo arba atleidimo nuo garantijos kodas iš Reglamento Nr. 2454/93 38 priedo (kodai, naudojami pildant 52 langelį).

30.54. 53 langelyje „Paskirties įstaiga (ir šalis)“ įrašomas muitinės įstaigos, kuriai turi būti pateiktos prekės norint užbaigti Bendrijos arba bendrąją tranzito procedūrą, kodas iš Tranzito muitinės įstaigų sąrašo, paskelbto interneto Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato tinklalapyje (http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/home_lt.htm).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-289, 2007-04-23, Žin., 2007, Nr. 47-1844 (2007-04-28), i. k. 1073030ISAK001B-289

Nr. 1B-98, 2010-02-22, Žin., 2010, Nr. 23-1105 (2010-02-25), i. k. 1103030ISAK0001B-98

 

30.55. 54 langelis „Vieta ir data; Deklaranto/atstovo pavadinimas (vardas, pavardė) ir parašas“ nepildomas.

30.56. 55 langelis „Perkrovimai“ pildomas, jeigu prekės, gabenamos taikant Bendrijos arba bendrąją tranzito procedūrą, perkraunamos į kitą transporto priemonę arba konteinerį Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus tuos atvejus, kai prekės perkraunamos paskirties įstaigoje. Perkrovimas turi būti atliekamas muitinei prižiūrint ir patvirtintas muitinės pareigūno parašu ir muitinės įstaigos antspaudu bendrojo administracinio dokumento tranzito rinkinio 4-ojo ir 5-ojo egzemplioriaus G langelyje „KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS LIUDIJIMAS“. Šį langelį bendrojo administracinio dokumento tranzito rinkinio 4-ajame ir 5-ajame egzemplioriuose ranka rašaline rašymo priemone spausdintinėmis raidėmis pildo vežėjas, kuris gabenant prekes atsako už transporto priemonę, į kurią tiesiogiai pakrautos prekės. Langelio:

30.56.1. pirmoje eilutėje įrašoma vieta (miestas), kurioje prekės perkraunamos į kitą transporto priemonę ir (arba) konteinerį, ir raidės „LT“;

30.56.2. antroje eilutėje įrašomi duomenys apie transporto priemonę, į kurią perkraunamos prekės (tokie patys kaip ir 18 langelis „Transporto priemonė ir jos registracijos šalis išvykstant“);

30.56.3. trečia eilutė pildoma tuo atveju, jei prekės perkrautos į kitą konteinerį. Nurodomas konteinerio, į kurį perkrautos prekės, numeris.

30.57. 56 langelį „Kiti įvykiai gabenant krovinį“ bendrojo administracinio dokumento tranzito rinkinio 4-ajame ir 5-ajame egzemplioriuose ranka rašaline rašymo priemone spausdintinėmis raidėmis pildo vežėjas, kuris gabenant prekes atsako už transporto priemonę, į kurią tiesiogiai pakrautos prekės. Šio langelio įrašai turi būti patvirtinti muitinės pareigūno parašu ir muitinės įstaigos antspaudu bendrojo administracinio dokumento tranzito rinkinio 4-ojo ir 5-ojo egzemplioriaus G langelyje „KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS LIUDIJIMAS“. Langelyje:

30.57.1. trumpai aprašomas įvykis, veiksmai, atlikti su prekėmis, ir prekių būklė, jeigu:

30.57.1.1. dalis prekių ar visos prekės turėjo būti nedelsiant iškrautos iš jas gabenusios transporto priemonės arba konteinerio dėl įvykusios avarijos, nelaimingo atsitikimo ar techninio gedimo;

30.57.1.2. tranzito operacijos vykdomos Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje metu dėl priežasčių, nepriklausančių nuo vežėjo valios, buvo pažeistos muitinės įstaigos (įgalioto siuntėjo) uždėtos plombos;

30.57.1.3. prekės Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje buvo perkrautos į kitą transporto priemonę arba konteinerį. Toks perkrovimas turi būti atliekamas muitinei prižiūrint, išskyrus atvejus, kai muitinės įstaiga davė leidimą perkrauti prekes jai nedalyvaujant;

30.57.1.4. Neteko galios nuo 2009-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1B-829, 2008-12-24, Žin. 2008, Nr. 150-6134 (2008-12-31), i. k. 1083030ISAK001B-829

 

30.57.1.5. dėl avarijos ar kito nelaimingo atsitikimo Bendrijos arba bendrosios tranzito procedūros vykdytojas arba vežėjas nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų, susijusių su šia procedūra;

30.57.2. įrašomas naujojo vilkiko registracijos numeris, jeigu prekės, gabenamos taikant Bendrijos arba bendrąją tranzito procedūrą, pakrautos į priekabą ar puspriekabę ir vykimo per Lietuvos Respublikos muitų teritoriją metu keičiamas tik vilkikas (neiškraunant ir neperkraunant prekių). Tokiais atvejais nebūtina, kad šis įrašas būtų patvirtintas muitinės pareigūno parašu ir muitinės įstaigos antspaudu bendrojo administracinio dokumento tranzito rinkinio 4-ojo ir 5-ojo egzemplioriaus G langelyje „KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS LIUDIJIMAS“.

 

VI. BENDROJO ADMINISTRACINIO DOKUMENTO EKSPORTO/SAUGUMO RINKINIO PILDYMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

31. Eksporto/saugumo deklaracija (bendrojo administracinio dokumento eksporto/saugumo rinkinio 1-asis, 2-asis ir 3-iasis egzemplioriai) pateikiama deklaruojant prekes šios instrukcijos 20 punkte nurodytiems muitinės sankcionuotiems veiksmams įforminti, kai eksporto deklaracijoje Reglamento Nr. 2454/93 nustatytais atvejais turi būti pateikiami saugumo ir saugos duomenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

32. Bendrojo administracinio dokumento eksporto/saugumo rinkinio ir jo prekių sąrašo lapų langeliai pildomi vadovaujantis šios instrukcijos 22 punktu atitinkamų bendrojo administracinio dokumento eksporto rinkinio langeliai, išskyrus atvejus, nurodytus šios instrukcijos 33 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

33. Bendrojo administracinio dokumento eksporto/saugumo rinkinio ir jo prekių sąrašo langeliai, kuriuose nurodomi saugos ir saugumo duomenys, pildomi tokia tvarka:

33.1. Langelis „Kitas SCI“ (Kitų ypatingų aplinkybių rodiklis) (S32) pildomas, jeigu asmuo, pateikiantis eksporto/ saugumo deklaraciją, pageidauja pasinaudoti privalumais, susijusiais su ypatingomis aplinkybėmis (pvz., įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo (toliau – AEO) statusu), nenurodytomis Reglamento Nr. 2454/93 30A priedo 1 lentelėje.

Langelyje įrašomas ypatingų aplinkybių, su kuriomis susijusiais privalumais pageidauja pasinaudoti asmuo, pateikiantis eksporto/saugumo deklaraciją, kodas iš Reglamento Nr. 2454/93 30A priedo (duomenų elemento „Kitų ypatingų aplinkybių rodiklis“ paaiškinimai).

33.2. Langelis „Plombos Nr. „ (S28) pildomas, jeigu transporto įrenginys, į kurį pakraunamos eksportuojamos, laikinai išvežamos perdirbti prekės arba per sandėlius eksportuojami žemės ūkio produktai plombuojamas eksportuotojo (siuntėjo) plombomis.

Langelyje įrašomas plombos (plombų) numeris (numeriai). Jeigu visa prekių siunta, deklaruojama pateikiant vieną eksporto/saugumo deklaraciją, pakrauta į vieną transporto įrenginį, plombos (plombų) numeris (numeriai) įrašomi į langelį, esantį bendrojoje eksporto/saugumo deklaracijos dalyje (viršuje, dešinėje pusėje). Tačiau jeigu tokia prekių siunta pakrauta į kelis transporto įrenginius, plombos (plombų) numeris (numeriai) įrašomi į langelį, esantį prie atitinkamos prekių rūšies duomenų langelių.

Langelis nepildomas, jeigu pateikiama eksporto/saugumo deklaracija deklaruojamos skubios siuntos ar laivų ir orlaivių atsargos, arba jeigu eksportuotojas (siuntėjas) ar deklarantas turi AEO sertifikatą: saugumas ir sauga ar muitinės formalumų supaprastinimas/saugumas ir sauga.

33.3. Langelis „Transporto išlaidų apmokėjimo būdo kodas“ (S29) pildomas, jeigu asmuo, pateikiantis eksporto/saugumo deklaraciją, šios deklaracijos pateikimo metu žino, kaip bus mokama (buvo apmokėta) už prekių, nurodytų eksporto/saugumo deklaracijoje, transportavimą.

Langelyje įrašomas transporto išlaidų apmokėjimo būdo kodas iš Reglamento Nr. 2454/93 30A priedo (duomenų elemento „Transporto išlaidų apmokėjimo būdo kodas“ paaiškinimai). Jeigu už visos prekių siuntos, deklaruojamos pateikiant vieną eksporto/saugumo deklaraciją transportavimo išlaidas apmokėta (numatoma apmokėti) vienu būdu, transporto išlaidų apmokėjimo būdo kodas įrašomas į langelį, esantį bendrojoje eksporto/saugumo deklaracijos dalyje (viršuje, dešinėje pusėje). Tačiau jeigu už tokios prekių siuntos transportavimo išlaidas apmokėta (numatoma apmokėti) keliais būdais, atitinkamas transporto išlaidų apmokėjimo būdo kodas įrašomas į bendrojo administracinio dokumento eksporto/saugumo rinkinio prekių sąrašo langelį, esantį prie atitinkamos prekių rūšies duomenų langelių.

Langelis nepildomas, jeigu eksportuotojas (siuntėjas) arba deklarantas turi AEO sertifikatą: saugumas ir sauga arba muitinės formalumų supaprastinimas/saugumas ir sauga.

33.4. Langelyje „Šalies (-ių), per kurios teritoriją vežamos prekės, kodas (-ai)“ (S13) nuoseklumo tvarka įrašomi šalių, per kurias numatoma gabenti eksporto/saugumo deklaracijoje nurodytas prekes, kodai iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros. Turi būti nurodomi visų eksporto/saugumo deklaracijos pateikimo metu žinomų šalių, per kurias numatoma gabenti šioje deklaracijoje nurodytas prekes, nuo pirminės išvykimo vietos ir iki galutinės prekių paskirties vietos, kodai.

Jeigu pateikiant eksporto/saugumo deklaraciją deklaruojamos skubios siuntos, langelyje įrašomas tik šalies, kurioje yra galutinė visų atitinkamoje deklaracijoje nurodytų skubių siuntų paskirties vieta, kodas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

 

33.5. 7 langelyje „Registracijos numeris“ įrašomas eksporto/saugumo deklaracijos registracijos numeris, kurį suteikė deklarantas (langelis nepildomas, jeigu pateikiant eksporto/saugumo deklaraciją deklaruojamos skubios siuntos). Šio numerio struktūra turi atitikti:

33.5.1. LRN (Local reference number) struktūrą, nurodytą Reglamento Nr. 2454/93 37a priede; arba

33.5.2. Muitinių bendradarbiavimo tarybos 2001 m. birželio 30 d. rekomendacijoje „Dėl vieningo siuntos registracijos numerio“ nurodytą UCR (Unique Consigment Reference Number) struktūrą.

33.6. 31 langelyje „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“, be duomenų, kuriuos privaloma nurodyti pagal šios instrukcijos 22.33 punktą, įrašomas 4 skaitmenų kodas, Jungtinių Tautų suteiktas medžiagoms ir gaminiams, kurios įtrauktos į dažniausiai gabenamų pavojingų prekių sąrašą, jeigu pateikiant eksporto/saugumo deklaraciją deklaruojamos tokios prekės. Šio kodo nurodyti nereikia, jeigu:

33.6.1. pateikiant eksporto/saugumo deklaraciją deklaruojamos laivų ir orlaivių atsargos;

33.6.2. eksportuotojas (siuntėjas) arba deklarantas turi AEO sertifikatą: saugumas ir sauga arba muitinės formalumų supaprastinimas/saugumas ir sauga.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Pateikus muitinės įstaigai deklaranto arba jo atstovo pasirašytą eksporto arba importo deklaraciją arba bendrojo administracinio dokumento 4-ąjį egzempliorių, asmuo, kuriuo vardu deklaruojamos prekės, pareiškia, kad jis deklaruoja minėtas prekes nurodytai muitinės procedūrai arba kitam muitinės sankcionuotam veiksmui įforminti arba prekių turimam Bendrijos prekių muitiniam statusui įrodyti ir, neapribojant teisės taikyti teisės aktų nustatytas sankcijas, tampa atsakingas už:

34.1. deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą;

34.2. kartu su deklaracija pateiktų dokumentų tikrumą;

34.3. visų prievolių, susijusių su deklaracijoje nurodytos muitinės procedūros arba kito muitinės sankcionuoto veiksmo taikymo pradžia, įvykdymą.

35. Bendrijos arba bendrosios tranzito procedūros vykdytojas arba atitinkamais atvejais jo įgaliotas atstovas, pasirašydamas tranzito deklaracijoje, prisiima atsakomybę už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą ir visų prievolių, susijusių su Bendrijos arba Bendrąja tranzito procedūra, įvykdymą.

36. Kiekvienas asmuo, kuris dalyvauja Bendrijos arba bendrojoje tranzito operacijoje, prieš pasirašydamas ir (arba) pateikdamas tranzito deklaraciją muitinės įstaigai, turi patikrinti šioje deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą. Tuo atveju, kai asmuo, dalyvaujantis atitinkamoje tranzito operacijoje, pastebi, kad tranzito deklaracijoje pateikti duomenys neatitinka Bendrijos arba bendrajai tranzito procedūrai deklaruojamų prekių faktinių duomenų, jis turi nedelsdamas apie pastebėtus neatitikimus pranešti artimiausiai muitinės įstaigai.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-744, 2004-07-28, Žin., 2004, Nr. 118-4411 (2004-07-31), i. k. 1043030ISAK001B-744

Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 1B-329 "Dėl Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-1189, 2004-12-27, Žin., 2004, Nr. 187-6985 (2004-12-30), i. k. 1043030ISAK01B-1189

Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 1B-329 "Dėl Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-25, 2005-01-11, Žin., 2005, Nr. 5-148 (2005-01-13), i. k. 1053030ISAK0001B-25

Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 1B-329 "Dėl Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-69, 2005-01-26, Žin., 2005, Nr. 14-452 (2005-01-29), i. k. 1053030ISAK0001B-69

Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 1B-329 "Dėl Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-333, 2005-05-09, Žin., 2005, Nr. 60-2148 (2005-05-12), i. k. 1053030ISAK001B-333

Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 1B-329 "Dėl Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-454, 2005-06-28, Žin., 2005, Nr. 80-2928 (2005-06-30), i. k. 1053030ISAK001B-454

Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 1B-329 "Dėl Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-769, 2005-11-29, Žin., 2005, Nr. 142-5164 (2005-12-03), i. k. 1053030ISAK001B-769

Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 1B-329 "Dėl Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-835, 2005-12-21, Žin., 2005, Nr. 151-5580 (2005-12-29), i. k. 1053030ISAK001B-835

Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 1B-329 "Dėl Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-775, 2006-11-22, Žin., 2006, Nr. 130-4935 (2006-11-30), i. k. 1063030ISAK001B-775

Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 1B-329 "Dėl Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-289, 2007-04-23, Žin., 2007, Nr. 47-1844 (2007-04-28), i. k. 1073030ISAK001B-289

Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 1B-329 "Dėl Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-716, 2007-10-30, Žin., 2007, Nr. 114-4667 (2007-11-08), i. k. 1073030ISAK001B-716

Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 1B-329 "Dėl Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-829, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 150-6134 (2008-12-31), i. k. 1083030ISAK001B-829

Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 1B-329 "Dėl Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-364, 2009-06-26, Žin., 2009, Nr. 78-3262 (2009-06-30), i. k. 1093030ISAK001B-364

Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 1B-329 "Dėl Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-506, 2009-09-23, Žin., 2009, Nr. 115-4927 (2009-09-26), i. k. 1093030ISAK001B-506

Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 1B-329 "Dėl Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

15.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-98, 2010-02-22, Žin., 2010, Nr. 23-1105 (2010-02-25), i. k. 1103030ISAK0001B-98

Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 1B-329 "Dėl Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

16.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-485, 2010-07-22, Žin., 2010, Nr. 90-4797 (2010-07-29), i. k. 1103030ISAK001B-485

Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 1B-329 "Dėl Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

17.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-37, 2011-01-24, Žin., 2011, Nr. 12-565 (2011-01-29), i. k. 1113030ISAK0001B-37

Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 1B-329 "Dėl Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

18.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-33, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-401 (2013-01-24), i. k. 1133030ISAK0001B-33

Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 1B-329 "Dėl Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

19.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-98, 2013-02-14, Žin., 2013, Nr. 18-919 (2013-02-16), i. k. 1133030ISAK0001B-98

Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2013 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1B-33 "Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 1B-329 "Dėl Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo

 

20.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-699, 2014-10-01, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14027

Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 1B-329 „Dėl Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo