Suvestinė redakcija nuo 2019-03-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 58-2049, i. k. 1041100NUTA00000439

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL KELEIVIŲ ĮVEŽAMŲ PREKIŲ NEAPMOKESTINIMO IMPORTO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIU IR AKCIZAIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. balandžio 16 d. Nr. 439

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 37 straipsniu, Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir įgyvendindama 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą 2007/74/EB dėl keliaujančių iš trečiųjų šalių asmenų importuojamų prekių neapmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais (OL 2007 L 346, p. 6), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 729, 2008-07-16, Žin., 2008, Nr. 85-3380 (2008-07-26), i. k. 1081100NUTA00000729

Nr. 635, 2011-06-01, Žin., 2011, Nr. 68-3246 (2011-06-04), i. k. 1111100NUTA00000635

Nr. 189, 2019-02-27, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03352

 

1. Patvirtinti Keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais taisykles (pridedama).

2. Pavesti Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos patvirtinti metodiką, kuria vadovaudamasis muitinės pareigūnas įsitikina, ar asmuo gyvena pasienio zonoje.

3. Šis nutarimas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 dienos.

 

 

 

Ministrą Pirmininką

pavaduojantis ūkio ministras,

pavaduojantis finansų ministrą                                                          Petras Čėsna

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 439

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 729 redakcija)

 

keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais taisyklės

 

1. Keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais taisyklės (toliau vadinama – šios taisyklės) nustato keleivių asmeniniame bagaže atgabenamų iš trečiųjų valstybių ar trečiųjų teritorijų į Lietuvos Respublikos teritoriją prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu (toliau vadinama – importo PVM) ir akcizais atvejus ir tvarką.

2. Šios taisyklės taikomos ir tada, kai į Lietuvos Respubliką atvykstantys keleiviai, kurie atvyksta tranzitu per trečiosios valstybės teritoriją (tranzitu nelaikomi skrydžiai be nusileidimo) ir (arba) kurių kelionė prasidėjo trečiojoje teritorijoje, negali įrodyti, kad asmeniniame bagaže gabenamos prekės:

2.1. įsigytos pagal bet kurios valstybės narės teisės aktus, reglamentuojančius apmokestinimą PVM ir akcizais;

2.2. neatitinka tos valstybės narės nustatytų sąlygų grąžinti sumokėtą PVM ir (arba) akcizus.

3. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Asmeninis bagažas – keleivio, kuris vyksta per valstybės sieną, bagažas, kurį jis atvykdamas turi galimybę pateikti muitinės pareigūnams patikrinti, taip pat bagažas, kurį už keleivio vežimą atsakinga bendrovė išvykimo metu įregistravo kaip kartu gabenamą bagažą. Asmeniniu bagažu nelaikomas kuras, išskyrus šių taisyklių 101 punkte nurodytą kurą.

Asmuo, dirbantis pasienio su trečiąja valstybe zonoje, – fizinis asmuo, kuris dėl įprastos savo darbo veiklos, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, savo darbo dienomis kerta Lietuvos Respublikos ir trečiosios valstybės sieną..

Asmuo, gyvenantis pasienio su trečiąja valstybe zonoje, – fizinis asmuo, kuris savo gyvenamąją vietą teisės aktų nustatyta tvarka deklaravo pasienio su trečiąja valstybe zonoje.

Keleivis – fizinis asmuo, atvykstantis į Lietuvos Respubliką iš trečiosios valstybės ar trečiosios teritorijos.

Keleivis, atvykstantis oro arba jūrų transportu, – keleivis, kuris atvyksta oro arba jūrų transportu, išskyrus asmenį, tokį transportą naudojantį asmeniniams poreikiams. Orlaivis (jūrų laivas) laikomas naudojamu asmeniniams poreikiams, kai juo naudojasi orlaivio (jūrų laivo) savininkas arba kitas asmuo (nuomos arba kitais teisiniais pagrindais) ne komerciniais tikslais, taip pat jeigu jis nenaudojamas valstybės arba savivaldybių funkcijoms atlikti.

Pasienio su trečiąja valstybe zona – 15 kilometrų pločio sausumos juosta nuo Lietuvos Respublikos sienos su trečiąją valstybe linijos. Savivaldybės (arba atitinkami trečiosios valstybės vietiniai administraciniai vienetai), kurių teritorijos dalis patenka į šią juostą, taip pat laikomos pasienio su trečiąja valstybe zonos dalimi.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme ir kituose teisės aktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 635, 2011-06-01, Žin., 2011, Nr. 68-3246 (2011-06-04), i. k. 1111100NUTA00000635

Nr. 189, 2019-02-27, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03352

 

4. Keleivių asmeniniame bagaže gabenamos prekės neapmokestinamos importo PVM ir akcizais, kai:

4.1. jos įvežamos ne komerciniais tikslais;

4.2. jų vertė ar kiekis neviršija šiose taisyklėse nustatytų prekių vertės ar kiekio, leidžiamų keleiviams įvežti į Lietuvos Respublikos teritoriją neapmokestinant importo PVM ir akcizais.

5. Prekės laikomos įvežtomis ne komerciniais tikslais, kai jos:

5.1. įvežamos nereguliariai;

5.2. skirtos keleivių ar jų šeimos narių asmeniniam naudojimui ir (arba) įvežamos kaip dovanos. Nei tokių prekių prigimtis, nei kiekis neturi kelti abejonių, kad jos įvežamos ne komerciniais tikslais.

6. Keleivių, atvykstančių iš trečiosios valstybės ar trečiosios teritorijos, prekės, gabenamos asmeniniame bagaže, neapmokestinamos importo PVM ir akcizais, jeigu jos įvežamos ne komerciniais tikslais ir bendra tokių prekių vertė neviršija:

6. Keleivių, atvykstančių iš trečiosios valstybės ar trečiosios teritorijos, prekės, gabenamos asmeniniame bagaže, neapmokestinamos importo PVM ir akcizais, jeigu jos įvežamos ne komerciniais tikslais ir bendra tokių prekių vertė neviršija:

6.1. 150 eurų, kai šias prekes įveža:

6.1.1. transporto priemonių, vykstančių reguliariais tarptautiniais maršrutais į trečiąsias valstybes ar trečiąsias teritorijas arba iš jų, įgulos nariai;

6.1.2. asmenys, dirbantys pasienio su trečiąja valstybe zonoje;

6.1.3. asmenys, gyvenantys pasienio su trečiąja valstybe zonoje;

6.1.4. keleiviai, jaunesni kaip 15 metų;

6.2. 430 eurų, kai asmuo atvyksta oro arba jūrų transportu, išskyrus šių taisyklių 6.1 papunktyje nurodytus asmenis;

6.3. 300 eurų šių taisyklių 6.1 ir 6.2 papunkčiuose nenurodytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1265, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17254

 

6.2. 1480 litų, kai asmuo atvyksta oro arba jūrų transportu, išskyrus šių taisyklių 6.1 punkte nurodytus asmenis;

6.3. 1030 litų šių taisyklių 6.1 ir 6.2 punktuose nenurodytais atvejais.

7. Apskaičiuojant šių taisyklių 6 punkte nurodytas neapmokestinimo importo PVM ir akcizais vertes, neįskaitoma:

7.1. bagažo, kuris laikinai įsivežamas arba įvežamas prieš tai jį laikinai išsivežus, vertė;

7.2. teisės aktų nustatyta tvarka įvežamų vaistinių preparatų, skirtų individualioms reikmėms, vertė;

7.3. prekių kiekio, nurodyto šių taisyklių 8, 9, 10 ir 101 punktuose, vertė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 635, 2011-06-01, Žin., 2011, Nr. 68-3246 (2011-06-04), i. k. 1111100NUTA00000635

 

8. Keleiviams, atvykstantiems oro transportu, išskyrus šių taisyklių 6.1.1 papunktyje nurodytus asmenis, nustatomas įvežamų prekių, neapmokestinamų importo PVM ir akcizais, kiekis:

8.1. apdorotas tabakas:

8.1.1. cigaretės – 200 vienetų arba

8.1.2. cigarilės (cigarai, kurių kiekvieno svoris neviršija 3 gramų) – 100 vienetų, arba

8.1.3. cigarai – 50 vienetų, arba

8.1.4. rūkomasis tabakas – 250 gramų;

8.2. etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai (išskyrus ramius vynus ir alų):

8.2.1. nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 procentų, – 1 litras arba

8.2.2. etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 22 procentai, – 1 litras, arba

8.2.3. etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 22 procentai, – 2 litrai;

8.3. ramūs vynai – 4 litrai;

8.4. alus – 16 litrų.

8.5. kaitinamojo tabako produktai – 200 vienetų;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 189, 2019-02-27, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03352

 

8.6. elektroninių cigarečių skystis – 50 mililitrų.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 189, 2019-02-27, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03352

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1265, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17254

 

9. Keleiviams, atvykstantiems kitokiu, ne oro transportu, išskyrus šių taisyklių 10 punkte nurodytus asmenis, nustatomas įvežamų prekių, neapmokestinamų importo PVM ir akcizais, kiekis:

9.1. apdorotas tabakas:

9.1.1. cigaretės – 40 vienetų arba

9.1.2. cigarilės (cigarai, kurių kiekvieno svoris neviršija 3 gramų) – 20 vienetų, arba

9.1.3. cigarai – 10 vienetų, arba

9.1.4. rūkomasis tabakas – 50 gramų;

9.2. etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai (išskyrus ramius vynus ir alų):

9.2.1. nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 procentų, – 1 litras arba

9.2.2. etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 22 procentai, – 1 litras, arba

9.2.3. etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 22 procentai, – 2 litrai;

9.3. ramūs vynai – 4 litrai;

9.4. alus – 16 litrų.

9.5. kaitinamojo tabako produktai – 40 vienetų;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 189, 2019-02-27, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03352

 

9.6. elektroninių cigarečių skystis – 20 mililitrų.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 189, 2019-02-27, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03352

 

10. Šių taisyklių 6.1.1–6.1.3 papunkčiuose nurodytiems asmenims nustatomas įvežamų prekių, neapmokestinamų importo PVM ir akcizais, kiekis:

10.1. apdorotas tabakas:

10.1.1. cigaretės – 40 vienetų arba

10.1.2. cigarilės (cigarai, kurių kiekvieno svoris neviršija 3 gramų) – 20 vienetų, arba

10.1.3. cigarai – 10 vienetų, arba

10.1.4. rūkomasis tabakas – 50 gramų;

10.2. etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai (išskyrus ramius vynus ir alų):

10.2.1. nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 procentų, – 0,5 litro arba

10.2.2. etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 22 procentai, – 0,5 litro, arba

10.2.3. etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 22 procentai, – 0,75 litro;

10.3. ramūs vynai – 0,75 litro;

10.4. alus – 4 litrai.

10.5. kaitinamojo tabako produktai – 40 vienetų;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 189, 2019-02-27, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03352

 

10.6. elektroninių cigarečių skystis – 20 mililitrų.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 189, 2019-02-27, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03352

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1265, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17254

 

101. Importo PVM ir akcizais neapmokestinami:

101.1. kuras, esantis motorinių transporto priemonių stacionariose gamintojo techninėje dokumentacijoje numatytose kuro talpyklose (įskaitant dujų balionus, sumontuotus transporto priemonėje kaip dujinės įrangos dalis), iš kurių šis kuras patenka tiesiogiai į stacionarias transporto priemonės kuro tiekimo sistemas;

101.2. ne daugiau kaip 10 litrų kuro, įvežamo nešiojamosiose talpyklose, kai šį kurą įsiveža kiti nei šių taisyklių 6.1.1–6.1.3 papunkčiuose nurodyti asmenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1265, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17254

 

Papildyta punktu:

Nr. 635, 2011-06-01, Žin., 2011, Nr. 68-3246 (2011-06-04), i. k. 1111100NUTA00000635

 

11. Jeigu šių taisyklių 6.1.1–6.1.3 papunkčiuose nurodyti asmenys pateikia įrodymus, kad vyksta ne į pasienio su trečiąja valstybe zoną ar atvyksta ne iš šios zonos, jiems netaikomi šių taisyklių 6.1 papunktyje nustatytos prekių vertės ir 10 punkte nustatytų įvežamų prekių kiekio apribojimai (tokiu atveju taikomi atitinkamai šių taisyklių 6.2 ar 6.3 papunktyje ir 8 ar 9 punkte nustatyti apribojimai) ir šie asmenys gali įsivežti šių taisyklių 101.2 papunktyje nurodytą kuro kiekį. Ši nuostata netaikoma asmenims, dirbantiems pasienio su trečiąja valstybe zonoje, ir transporto priemonių, vykstančių reguliariais tarptautiniais maršrutais į trečiąsias valstybes ar trečiąsias teritorijas arba iš jų, įgulos nariams, kai jie įveža prekes savo darbo metu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 635, 2011-06-01, Žin., 2011, Nr. 68-3246 (2011-06-04), i. k. 1111100NUTA00000635

Nr. 1265, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17254

 

12. Šiose taisyklėse nurodytos importo PVM ir akcizų lengvatos apdorotam tabakui, etilo alkoholiui bei alkoholiniams gėrimams, kaitinamojo tabako produktams ir elektroninių cigarečių skysčiui netaikomos, jeigu šias prekes gabena asmuo, jaunesnis kaip 17 metų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 189, 2019-02-27, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03352

 

13. Jeigu įvežamas ne didžiausias leistinas bet kuris šių taisyklių 8.1.1–8.1.4, 9.1.1–9.1.4 arba 10.1.1–10.1.4 papunkčiuose nurodytos apdoroto tabako rūšies kiekis ir (arba) 8.2.1–8.2.3, 9.2.1–9.2.3 arba 10.2.1–10.2.3 papunkčiuose nurodytos etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų rūšies kiekis, keleivis be importo PVM ir akcizų gali įvežti ir proporcingą kiekį kitų šių taisyklių 8.1.1–8.1.4, 9.1.1–9.1.4 arba 10.1.1–10.1.4 papunkčiuose nurodytų apdoroto tabako rūšių ir (arba) 8.2.1–8.2.3, 9.2.1–9.2.3 arba 10.2.1–10.2.3 papunkčiuose nurodytų etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų rūšių.

Šiame punkte žodis „proporcingą“ reiškia, kad visų įvežamų apdoroto tabako (etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų) rūšių kiekių santykių (skaičiuojamas faktiškai įvežamo prekės kiekio ir didžiausio leistino įvežti tos prekės kiekio santykis), išreikštų procentais, suma neturi viršyti 100 procentų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1265, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17254

 

14. Apskaičiuojant šių taisyklių 6 punkte nurodytas vertes arba nustatant atitiktį šių taisyklių 8, 9 ir 10 punktuose nurodytiems kiekiams, vienos prekės vertė ar kiekis neskaidomas (apmokestinama visa prekės, dėl kurios viršijamos šių taisyklių 6 punkte nurodytos atitinkamos ribos, vertė arba kiekis, dėl kurio viršijamos šių taisyklių 8, 9 ir 10 punktuose nurodytos atitinkamos ribos).

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 729, 2008-07-16, Žin., 2008, Nr. 85-3380 (2008-07-26), i. k. 1081100NUTA00000729

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 729, 2008-07-16, Žin., 2008, Nr. 85-3380 (2008-07-26), i. k. 1081100NUTA00000729

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 439 "Dėl Keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 635, 2011-06-01, Žin., 2011, Nr. 68-3246 (2011-06-04), i. k. 1111100NUTA00000635

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 439 "Dėl Keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1265, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17254

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 439 „Dėl Keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 189, 2019-02-27, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03352

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 439 „Dėl Keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo