Suvestinė redakcija nuo 2019-03-01 iki 2019-05-28

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 56-1942, i. k. 1041100NUTA00000408

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL APDOROTO TABAKO, KAITINAMOJO TABAKO PRODUKTŲ, ETILO ALKOHOLIO IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ ŽENKLINIMO SPECIALIAIS ŽENKLAIS – BANDEROLĖMIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. balandžio 9 d. Nr. 408

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 188, 2019-02-27, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03351

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcizų 29, 32 ir 69 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 208, 2011-02-23, Žin., 2011, Nr. 24-1158 (2011-02-26), i. k. 1111100NUTA00000208

Nr. 188, 2019-02-27, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03351

 

1. Patvirtinti Apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisykles (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 188, 2019-02-27, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03351

 

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 927 „Dėl apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis“ (Žin., 2002, Nr. 64-2589);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimą Nr. 1249 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 927 „Dėl apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 80-3434);

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 12 d. nutarimą Nr. 753 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 927 „Dėl apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 58-2590).

3. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 408

 

APDOROTO TABAKO, KAITINAMOJO TABAKO PRODUKTŲ, ETILO ALKOHOLIO IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ ŽENKLINIMO SPECIALIAIS ŽENKLAIS – BANDEROLĖMIS TAISYKLĖS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 188, 2019-02-27, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03351

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja skirto parduoti Lietuvos Respublikoje apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų (toliau kartu – apdorotas tabakas), Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 29 straipsnyje nurodyto etilo alkoholio (toliau – etilo alkoholis) ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis tvarką, taip pat atvejus, kai ženklinti nereikalaujama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 208, 2011-02-23, Žin., 2011, Nr. 24-1158 (2011-02-26), i. k. 1111100NUTA00000208

Nr. 188, 2019-02-27, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03351

 

2. Šios Taisyklės taikomos Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniams asmenims, užsienio valstybių juridinių asmenų filialams, atstovybėms, taip pat fiziniams asmenims, realizuojantiems ar gabenantiems ir laikantiems apdorotą tabaką, etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus verslo tikslais (toliau vadinama – asmenys).

3. Apdorotas tabakas, etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai laikomi skirtais realizuoti Lietuvos Respublikoje tais atvejais, kai šios prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą Lietuvos Respublikoje ir nėra gabenamos į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat kai šioms prekėms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme ir Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 14, 2008-01-09, Žin., 2008, Nr. 7-247 (2008-01-17), i. k. 1081100NUTA00000014

Nr. 188, 2019-02-27, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03351

 

II. ŽENKLINIMAS

 

5. Ant skirtų realizuoti Lietuvos Respublikoje apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pakelio, maišelio, butelio, kitos talpyklos ar pakuotės (toliau vadinama – pakuotė) turi būti užklijuoti finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialūs ženklai – banderolės (toliau vadinama – banderolės), išskyrus šių Taisyklių 21 punkte nurodytus atvejus.

6. Banderolės ant apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pakuočių turi būti užklijuotos taip, kad jų nebūtų galima nuplėšti ir nebūtų galima pakuočių atplėšti arba atidaryti neperplėšus banderolių. Jeigu apdorotas tabakas, etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai ženklinami banderolėmis gamyklose ir šių gaminių pakuotės padengtos celofanu ar kita permatoma medžiaga, banderolės turi būti užklijuotos po celofanu ar kita permatoma medžiaga. Tuo atveju, kai cigarečių pakuotės padengtos celofanu ar kita permatoma medžiaga, banderolės turi būti užklijuotos po celofanu ar kita permatoma medžiaga neatsižvelgiant į cigarečių ženklinimo vietą.

Jeigu banderolių neįmanoma užklijuoti taip, kaip nustatyta šio punkto pirmojoje pastraipoje, finansų ministras gali nustatyti kitokį ženklinimo banderolėmis būdą. Tokiu atveju suinteresuotas asmuo raštu kreipiasi į Finansų ministeriją, kuri, įvertinusi tokio prašymo pagrįstumą, ne vėliau kaip per 30 dienų priima atitinkamą sprendimą ir apie tai informuoja pareiškėją. Sprendimas nustatyti kitokį ženklinimo banderolėmis būdą įforminamas įsakymu.

7. Neteko galios nuo 2012-03-01

Punkto naikinimas:

Nr. 207, 2012-02-27, Žin. 2012, Nr. 25-1174 (2012-02-28), i. k. 1121100NUTA00000207

 

8. Finansų ministrui patvirtinus naujus banderolių pavyzdžius, asmenys gali:

8.1. vienerius metus nuo naujų banderolių pavyzdžių patvirtinimo dienos ženklinti apdorotą tabaką, etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus Lietuvos Respublikoje seno pavyzdžio banderolėmis;

8.2. vienerius metus nuo naujų banderolių pavyzdžių patvirtinimo dienos įvežti į Lietuvos Respublikos teritoriją iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės (toliau vadinama – valstybė narė) arba išleisti į laisvą apyvartą Lietuvos Respublikos teritorijoje seno pavyzdžio banderolėmis paženklintus apdorotą tabaką, etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus;

8.3. dvejus metus nuo naujų banderolių pavyzdžių patvirtinimo dienos prekiauti seno pavyzdžio banderolėmis paženklintais apdorotu tabaku, etilo alkoholiu ir alkoholiniais gėrimais, juos gabenti ir laikyti.

9. Praėjus dvejiems metams nuo naujų banderolių pavyzdžių patvirtinimo, seno pavyzdžio banderolėmis paženklinti apdorotas tabakas, etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai per 2 darbo dienas turi būti inventorizuojami įforminant 2 inventorizacijos aprašo egzempliorius. Ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po inventorizacijos šie inventorizacijos aprašo egzemplioriai turi būti pateikti teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje yra apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų prekybos arba laikymo vieta. Vienas egzempliorius paliekamas teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje, o antrasis su šios inspekcijos spaudu, patvirtinančiu, jog inventorizacijos aprašas gautas inspekcijoje, laikomas apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų prekybos arba laikymo vietoje.

10. Šių Taisyklių 9 punkte nurodytais inventorizuotais apdorotu tabaku, etilo alkoholiu ir alkoholiniais gėrimais galima prekiauti, juos gabenti ir laikyti, kol pasibaigs jų atsargos.

11. Banderolės nuo išvežamų iš Lietuvos Respublikos į bet kurią kitą valstybę ar teritoriją apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų turi būti nuimtos, perplėštos ar perpjautos, išskyrus atvejus, kai tokios prekės skirtos Lietuvos rinkai ir taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą vežamos iš Lietuvos Respublikoje įsteigto akcizais apmokestinamų prekių sandėlio į kitoje valstybėje narėje įsteigtą akcizais apmokestinamų prekių sandėlį (toks vežimas turi būti įforminamas atskiru akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumentu) arba už tokias prekes akcizai sumokėti Lietuvos Respublikoje ir šių akcizų neprašoma grąžinti, arba kai yra rašytinis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė mokesčių inspekcija) leidimas, išduotas Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 14, 2008-01-09, Žin., 2008, Nr. 7-247 (2008-01-17), i. k. 1081100NUTA00000014

 

12. Banderolių gamybos užsakymus pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai ir banderoles iš jos atsiimti gali tik:

12.1. kitos valstybės narės akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko Lietuvos Respublikoje paskirtas fiskalinis agentas. Šiame punkte nurodytu atveju fiskalinis agentas banderoles užsako ir atsiima kitos valstybės narės akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko vardu;

12.2. asmenys, turintys teisę verstis apdoroto tabako, etilo alkoholio ir (ar) alkoholinių gėrimų prekyba Lietuvos Respublikoje.

13. Banderolės gali būti klijuojamos:

13.1. bet kurioje valstybėje narėje įsteigtame akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, Lietuvos Respublikoje asmenų įsteigtuose C tipo muitinės sandėliuose, laisvuosiuose sandėliuose arba laisvosiose zonose – ant apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų;

13.2. ne valstybėse narėse esančiose apdoroto tabako gamyklose – ant apdoroto tabako;

13.3. Lietuvos Respublikoje esančiuose asmenų sandėliuose – ant apdoroto tabako (išskyrus cigaretes), etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų. Ši nuostata taikoma tais atvejais, kai apdorotas tabakas (išskyrus cigaretes), etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai asmenims atgabenami į Lietuvos Respubliką iš kitos valstybės narės. Šiuose sandėliuose banderolės turi būti užklijuotos per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kurią apdorotas tabakas (išskyrus cigaretes), etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai atgabenti į sandėlį.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 14, 2008-01-09, Žin., 2008, Nr. 7-247 (2008-01-17), i. k. 1081100NUTA00000014

Nr. 188, 2019-02-27, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03351

 

14. Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gautos banderolės apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo tikslais gali būti perduotos tik:

14.1. valstybės narės akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkui. Kitos valstybės narės akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkui banderoles, skirtas etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams ženklinti, perduoti gali tik fiskalinis agentas, kurį kitos valstybės narės akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas paskyrė fiskaliniu agentu Lietuvos Respublikoje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 774, 2004-06-22, Žin., 2004, Nr. 100-3697 (2004-06-29), i. k. 1041100NUTA00000774

Nr. 14, 2008-01-09, Žin., 2008, Nr. 7-247 (2008-01-17), i. k. 1081100NUTA00000014

 

14.2. apdorotą tabaką gaminantiems ne valstybės narės asmenims (tik apdorotą tabaką ženklinti skirtos banderolės).

14.3. apdorotą tabaką, etilo alkoholį ar alkoholinius gėrimus sandėliuojančiam asmeniui, atitinkančiam Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“, 6.1, 6.3 ir 6.4 papunkčiuose nustatytus reikalavimus. Šiame papunktyje nurodytos prekės turi būti sandėliuojamos ir ženklinamos banderolėmis rašytinės sutarties pagrindu.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 14, 2008-01-09, Žin., 2008, Nr. 7-247 (2008-01-17), i. k. 1081100NUTA00000014

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 497, 2008-05-21, Žin., 2008, Nr. 62-2344 (2008-05-31), i. k. 1081100NUTA00000497

Nr. 208, 2011-02-23, Žin., 2011, Nr. 24-1158 (2011-02-26), i. k. 1111100NUTA00000208

Nr. 188, 2019-02-27, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03351

 

15. Asmuo privalo užtikrinti, kad jam išduotos banderolės nebūtų prarastos. Asmuo, kuris praranda daugiau kaip 0,1 procento pagal banderolių išdavimo dokumentą jam išduotų banderolių, atsako šiame punkte ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.

Jeigu prarasta daugiau negu šiame punkte nustatyta apdorotą tabaką gaminantiems ne valstybės narės asmenims perduotų (perduodamų) banderolių, Valstybinė mokesčių inspekcija priima rašytinį sprendimą neišduoti asmeniui banderolių, išskyrus atvejus, kai asmuo banderolių nenumato perduoti ne valstybės narės asmenims. Valstybinė mokesčių inspekcija apie priimtą sprendimą informuoja asmenį, kuriam šis sprendimas buvo priimtas.

Asmuo vėl įgyja teisę ženklinimo tikslais perduoti banderoles apdorotą tabaką gaminantiems ne valstybės narės asmenims, jeigu per vienerius metus nuo sprendimo neišduoti banderolių priėmimo nepadaro akcizais apmokestinamų prekių gabenimo, laikymo, naudojimo ar realizavimo tvarkos pažeidimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 14, 2008-01-09, Žin., 2008, Nr. 7-247 (2008-01-17), i. k. 1081100NUTA00000014

 

16. Asmenys, banderolėmis ženklinantys apdorotą tabaką, išskyrus cigaretes, etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus Lietuvos Respublikos teritorijoje, privalo pildyti apdoroto tabako, etilo alkoholio ir (ar) alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis apskaitos žurnalus arba tokią apskaitą tvarkyti pagal kompiuterinės apskaitos programas. Apskaitos žurnalų formą, jų pildymo taisykles, taip pat reikalavimus kompiuterinės apskaitos sistemai nustato Valstybinė mokesčių inspekcija.

17. Šių Taisyklių 16 punkte nurodyti apskaitos žurnalai turi būti įregistruoti teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje, kurios veiklos teritorijoje apdorotas tabakas, etilo alkoholis ir (ar) alkoholiniai gėrimai ženklinami banderolėmis.

18. Asmenys banderoles užsisako, atsiima, teikia duomenis apie banderolių panaudojimą, taip pat grąžina banderoles Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka.

19. Asmuo už jam pagamintas banderoles pagal Finansų ministerijos patvirtintas banderolių kainas apmoka per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kurią gauna Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimą apie joje gautas banderoles.

20. Valstybinė mokesčių inspekcija, siekdama užtikrinti asmens prievolės apmokėti už jam pagamintas banderoles įvykdymą, gali reikalauti pateikti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytą prievolės įvykdymo užtikrinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 188, 2019-02-27, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03351

 

III. ATVEJAI, KAI ŽENKLINTI NEREIKALAUJAMA

 

21. Banderolių klijuoti nereikalaujama:

21.1. kai apdorotas tabakas, etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai nuo akcizų atleidžiami Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nustatytais atvejais, išskyrus:

21.1.1. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą atvejį;

21.1.2. kai šios prekės yra skirtos ne Lietuvos Respublikos, o kitų Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos šalių kariuomenių vienetams šiems vienetams ar juos lydintiems civiliams darbuotojams naudoti, kai Lietuvos Respublikoje šie vienetai dalyvauja bendrose karinėse operacijose, pratybose ar kitame bendrame kariniame renginyje, ir Lietuvos Respublikoje pripažintoms tarptautinėms organizacijoms, jų atstovybėms bei jų nariams;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 208, 2011-02-23, Žin., 2011, Nr. 24-1158 (2011-02-26), i. k. 1111100NUTA00000208

 

21.2. kai pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nuostatas neatsiranda prievolė mokėti akcizus už apdorotą tabaką, etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus;

21.3. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytais atvejais, išskyrus tuos atvejus, kai laikomi apdorotas tabakas, etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, skirti parduoti Lietuvos Respublikoje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 208, 2011-02-23, Žin., 2011, Nr. 24-1158 (2011-02-26), i. k. 1111100NUTA00000208

 

21.4. ant etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, skirtų keleiviams parduoti arba vartoti orlaiviuose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 208, 2011-02-23, Žin., 2011, Nr. 24-1158 (2011-02-26), i. k. 1111100NUTA00000208

 

21.5. ant kulto apeigoms vartojamo vyno, kurio gavėjai yra Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme nurodytų tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių ir bendrijų religiniai centrai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 188, 2019-02-27, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03351

 

21.6. ant alaus, alaus mišinių su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidro, kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 8,5 procento tūrio;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 14, 2008-01-09, Žin., 2008, Nr. 7-247 (2008-01-17), i. k. 1081100NUTA00000014

 

21.7. ant etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, įvežamų iš bet kurios valstybės ar teritorijos ir skirtų pristatyti, demonstruoti ar degustuoti Lietuvos Respublikoje organizuojamose parodose ir reprezentaciniuose renginiuose. Šiame punkte nurodytu atveju asmuo apie numatomą etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų įvežimą informuoja Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą šios institucijos nustatyta tvarka;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 383, 2007-04-25, Žin., 2007, Nr. 47-1788 (2007-04-28), i. k. 1071100NUTA00000383

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 208, 2011-02-23, Žin., 2011, Nr. 24-1158 (2011-02-26), i. k. 1111100NUTA00000208

 

21.8. ant etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, parduodamų iš Lietuvos Respublikos į bet kurią valstybę ar teritoriją išvykstantiems keleiviams tarptautiniuose oro uostuose esančiose Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytose specialiose prekybos vietose, kai šiose vietose įsteigtas akcizais apmokestinamų prekių sandėlis.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 14, 2008-01-09, Žin., 2008, Nr. 7-247 (2008-01-17), i. k. 1081100NUTA00000014

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 208, 2011-02-23, Žin., 2011, Nr. 24-1158 (2011-02-26), i. k. 1111100NUTA00000208

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Valstybinė mokesčių inspekcija informaciją apie asmenų užsakytas ir jiems išduotas, taip pat apie joje gautas banderoles kaupia kompiuterinėje duomenų bazėje. Turima informacija kitoms institucijoms gali būti teikiama teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Šių Taisyklių nesilaikantys asmenys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 774, 2004-06-22, Žin., 2004, Nr. 100-3697 (2004-06-29), i. k. 1041100NUTA00000774

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 408 "Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais - banderolėmis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 383, 2007-04-25, Žin., 2007, Nr. 47-1788 (2007-04-28), i. k. 1071100NUTA00000383

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 408 "Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių patvirtinimo" papildymo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 14, 2008-01-09, Žin., 2008, Nr. 7-247 (2008-01-17), i. k. 1081100NUTA00000014

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 408 "Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 497, 2008-05-21, Žin., 2008, Nr. 62-2344 (2008-05-31), i. k. 1081100NUTA00000497

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 408 "Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 208, 2011-02-23, Žin., 2011, Nr. 24-1158 (2011-02-26), i. k. 1111100NUTA00000208

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 408 "Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 207, 2012-02-27, Žin., 2012, Nr. 25-1174 (2012-02-28), i. k. 1121100NUTA00000207

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 408 "Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 188, 2019-02-27, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03351

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 408 „Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo