Suvestinė redakcija nuo 2019-11-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 46-1539, i. k. 104301MISAK000D1-71

 

Nauja redakcija nuo 2019-11-01:

Nr. D1-310, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-22, i. k. 2019-08085

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo PROGRAMOS patvirtinimo

 

2004 m. vasario 13 d. Nr. D1-71

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 18 straipsniu ir siekdamas įgyvendinti 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 5 tomas, p. 275), 16 straipsnio ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/105/EB dėl aplinkos kokybės standartų vandens politikos srityje, iš dalies keičiančios ir panaikinančios Tarybos direktyvas 82/176/EEB, 83/513/EEB, 84/156/EEB, 84/491/EEB, 86/280/EEB ir iš dalies keičiančios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB (OL 2008 L 348, p. 84), su paskutiniais pakeitimais ir papildymais, padarytais 2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/39/ES (OL 2013 L 226, p. 1), nuostatas,

t v i r t i n u Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programą (pridedama).

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2004 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. D1-71

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2014  m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-255 redakcija)

 

VANDENŲ TARŠOS PAVOJINGOMIS MEDŽIAGOMIS MAŽINIMO PROGRAMA

 

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-531, 2015-07-08, paskelbta TAR 2015-07-09, i. k. 2015-11188

 

1. Taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programa (toliau – Programa) parengta siekiant mažinti vandens telkinių cheminę taršą medžiagomis ar medžiagų grupėmis, keliančiomis didelę grėsmę vandens aplinkai arba per ją.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-310, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-22, i. k. 2019-08085

 

2. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatyme ir Nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Nuotekų tvarkymo reglamentas), vartojamas sąvokas.

3. Programos 1 punkte nurodytos medžiagos ar medžiagų grupės atitinka Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priedo ir 2 priedo A dalyje ir B dalies Sąraše B1 nurodytų pavojingų medžiagų sąrašą  (toliau „II sąrašas“).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-310, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-22, i. k. 2019-08085

 

II. SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-531, 2015-07-08, paskelbta TAR 2015-07-09, i. k. 2015-11188

 

4. Programos tikslas mažinti paviršinių vandens telkinių ir Lietuvos Respublikos jūros rajono (toliau – Vandens telkinių) teršimą „II sąrašo“ medžiagomis.

5. Programos uždaviniai:

5.1. vertinti „II sąrašo“ medžiagų šaltinius ir išleidimą;

5.2. tikslinti Lietuvoje reglamentuojamų pavojingų medžiagų „II sąrašą“ ir šioms medžiagoms nustatytus reikalavimus;

5.3. stiprinti „II sąrašo“ medžiagų išleidimo kontrolę;

5.4. vertinti Vandens telkinių cheminę būklę pagal „II sąrašo“ medžiagas;

5.5. nustatyti priemones vandensaugos tikslams (Vandens telkinių gerai cheminei būklei) pasiekti.

 

III. SKYRIUS

ESAMOS BŪKLĖS APŽVALGA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-531, 2015-07-08, paskelbta TAR 2015-07-09, i. k. 2015-11188

 

6. Siekiant nustatyti realią situaciją apie pavojingų medžiagų koncentraciją pagrindiniuose taršos šaltiniuose ir aplinkoje, 20052011 m. vykdytų 3 tarptautinių projektų metu buvo tiriamos pavojingos medžiagos ūkio subjektų nuotekose, nuotekų dumble, parinktuose paviršinio vandens telkiniuose ir dugno nuosėdose. Pagal projektų rezultatus nustatyta, kad medžiagos, kurių buvo aptikta visose tirtose terpėse, yra šios: organiniai alavo junginiai, ftalatai, fenoliai ir jų etoksilatai, polibrominti difenilo eteriai, chloralkanai ir perfluorinti junginiai.

2009-2011 m. vykdyto tarptautinio projekto „Baltijos šalių veiksmai siekiant sumažinti Baltijos jūros taršą pavojingomis medžiagomis“ metu buvo analizuojami galimi Lietuvai aktualių pavojingų medžiagų patekimo į vandens aplinką šaltiniai, t. y. pramonės įmonės, žemės ūkio rajonai, nuotekų valymo įmonės (toliau – NVĮ), pavojingomis medžiagomis užterštos teritorijos, išmetimai į atmosferą ir pan. (1 lentelė).

 

1 lentelė. Potencialūs Lietuvai aktualių pavojingų medžiagų patekimo į vandens aplinką šaltiniai.

 

Cheminė medžiaga

Potencialūs išmetimo į aplinką šaltiniai

Nikelis (Ni)

Statybinių medžiagų pramonė; baterijų ir akumuliatorių gamyba; pigmentų pramonė; fluorescencinių lempų gamybos pramonė; metalų apdirbimo pramonė; trąšų gamyba; laboratorijos.

Organiniai alavo junginiai

 

Tributilalavas (TBT), dibutilalavas (DBT), monobutilalavas (MBT), dioktilalavas (DOT),

monooktilalavas (MOT).

Laivų statyklos (nustatyta didelė šių junginių koncentracija); metalų apdirbimo ir galvanizacijos pramonė; odos pramonė; farmacijos pramonė; medienos ir popieriaus pramonė; tekstilės pramonė; plastikų ir gumos pramonė; cemento, betono ir asfalto gamyba; plokščių (lentų) gamyba; prekybos centrai; namų ūkiai; sąvartynų filtratas; NVĮ nuotekos; pramoninių rajonų paviršinės nuotekos.

Fenoliai ir jų etoksilatai

 

Nonilfenolis (NP), nonilfenolio etoksilatas (NPE), oktilfenolis (OP), oktilfenolio etoksilatas (OPE).

Dažų pramonė (nustatyta didelė NP koncentracija); farmacijos pramonė; buitinio ir pramoninio valymo priemonių gamyba; medienos ir popieriaus pramonė; metalo apdirbimo ir galvanizacijos pramonė; spaustuvės; cemento, betono, asfalto gamyba; tekstilės pramonė; odos pramonė; plokščių (lentų) gamyba; plastikų pramonė; gumos pramonė; laivų statyklos; skalbyklos; automobilių plovyklos; panaudotos alyvos regeneracijos įmonės; automobilių utilizavimo įmonės; namų ūkiai; NVĮ nuotekos; prekybos centrai; pramoninių rajonų paviršinės nuotekos; sąvartynų filtratas.

Ftalatai ir jų etoksilatai

 

Di-(2-etiheksil) ftalatas  (DEHP), dietilftalatas (DEP), di-izobutilftalatas (DIBP), dibutilftalatas (DBP).

Automobilių plovyklos (nustatyta didelė DEHP koncentracija); dažų gamybos pramonė; plastikų pramonė; metalo apdirbimo pramonė; laivų statyklos; statybinių medžiagų pramonė; panaudotos alyvos regeneracijos įmonės; sąvartynų filtratas (DEHP aptikta visuose tirtuose mėginiuose); prekybos centrai (nustatyta koncentracija artima ribinei teršalų vertei); namų ūkiai.

Brominti difenilo eteriai

 

Polibrominti difenilo eteriai (PBDE47, 99, 100, 196, 197, 203, 209),

nonabromodifenilo eteriai (NBDE),

heksabromociklododekanas (HBCDD)

Skalbyklos (PBDE47 ir PBDE99 rasta visuose tirtuose mėginiuose); plastikų pramonė (nustatyta didelė PBDE209 koncentracija); odos pramonė (PBDE47 rasta daugelyje tirtų mėginių); automobilių plovyklos; medienos  ir popieriaus pramonė; spaustuvės; tekstilės pramonė; laivų statyklos; statybinių medžiagų pramonė; metalų apdorojimas ir mechaninis apdirbimas; sąvartynų filtratas (PBDE47 ir PBDE99 aptikta visuose tirtuose mėginiuose); namų ūkiai; prekybos centrai; automobilių utilizavimo įmonių ir pramoninių rajonų paviršinės nuotekos.

Chloralkanai

 

Trumposios grandinės chlorintieji parafinai (SCCP), vidutinio ilgio grandinės chlorintieji parafinai (MCCP).

Skalbyklos (nuotekose aptiktos didelės šių medžiagų koncentracijos); medienos ir popieriaus pramonė; metalo apdirbimo ir galvanizacijos pramonė; spaustuvės; tekstilės pramonė; odos pramonė; plastikų pramonė; gumos pramonė; laivų statyklos; statybinių medžiagų pramonė; automobilių plovyklos; namų ūkiai; prekybos centrai; NVĮ nuotekos; pramonės rajonų paviršinės nuotekos.

PFOS ir PFOA (perfluortenzidai)

 

Perfluoroktano sulfonatas (PFOS), perfluorooktaninė rūgštis (PFOA).

Plastikų pramonė; puslaidininkių gamybos pramonė; skalbyklos; sąvartynai (PFOA aptikta visuose tirtuose mėginiuose).

 

7. Vykdant valstybinį monitoringą, Lietuvos paviršiniuose vandenyse yra tiriamos 33 prioritetinės medžiagos ir 8 kiti teršalai. Pagal šio monitoringo duomenis paviršiniuose vandens telkiniuose daugumos medžiagų koncentracijos yra nedidelės ir neviršija aplinkos kokybės standartų (toliau – AKS), išskyrus pavienius atvejus, kai AKS viršijo gyvsidabrio, kadmio, tributilalavo junginių, ftalatų (DEHP), fenolių, chloralkanų ir pentachlorfenolio koncentracijos.

Pagal 2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/39/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2000/60/EB ir 2008/105/EB nuostatos dėl prioritetinių medžiagų vandens politikos srityje (OL 2013 L 226, p. 1), 33 prioritetinių medžiagų sąrašas papildytas 12 naujų medžiagų, taip pat ES mastu sudaromas 10 papildomų medžiagų (iš jų 3 farmacinės medžiagos: diklofenakas, 17-beta-estradiolis ir 17-alfa-etinilestradiolis) stebėsenos sąrašas.

 

IV. SKYRIUS

PROGRAMOS REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-531, 2015-07-08, paskelbta TAR 2015-07-09, i. k. 2015-11188

 

8. Reikalavimai „II sąrašo“ medžiagų išleidimui su nuotekomis į gamtinę aplinką ar į nuotakyną, šių medžiagų aplinkos kokybės standartų taikymui, priemonėms vandenų taršos „II sąrašo“ medžiagomis iš sutelktųjų ir pasklidųjų taršos šaltinių mažinimui, išleidžiamų nuotekų, kuriose yra „II sąrašo“ medžiagų, kontrolei, šių medžiagų stebėsenai vandens telkiniuose ir ūkio subjektų vykdomo aplinkos monitoringo valstybinei kontrolei išdėstyti:

8.1. Nuotekų tvarkymo reglamente;

8.2. Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-531, 2015-07-08, paskelbta TAR 2015-07-09, i. k. 2015-11188

 

8.3. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“;

8.4. Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“;

8.5. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“;

8.6. Vandensaugos tikslų nustatymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr.457 „Dėl Vandensaugos tikslų nustatymo metodikos patvirtinimo“;

8.7. Upių baseinų rajono valdymo plano ir priemonių programos vandensaugos tikslams pasiekti rengimo bei derinimo su užsienio valstybėmis tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 591 „Dėl Upių baseinų rajono valdymo plano ir priemonių programos vandensaugos tikslams pasiekti rengimo bei derinimo su užsienio valstybėmis tvarkos patvirtinimo“;

8.8. cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-360 „Dėl cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo;

8.9. Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatyme;

8.10. Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir  pramonėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. D1-462 „Dėl Duomenų  ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramonėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje  naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus  sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-531, 2015-07-08, paskelbta TAR 2015-07-09, i. k. 2015-11188

 

8.11. Bendruosiuose reikalavimuose vandens telkinių monitoringui, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 726 „Dėl Bendrųjų reikalavimų vandens telkinių monitoringui patvirtinimo“;

8.12. Aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės sistemos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 652 „Dėl Aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės sistemos nuostatų patvirtinimo“;

8.13. Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo.

Papildyta punktu:

Nr. D1-531, 2015-07-08, paskelbta TAR 2015-07-09, i. k. 2015-11188

 

V. SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-531, 2015-07-08, paskelbta TAR 2015-07-09, i. k. 2015-11188

 

9. Programa įgyvendinama pagal Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programos įgyvendinimo priemonių planą (toliau – Planas), pateiktą jos priede.

10. Plane nustatomos vandenų taršos „II sąrašo“ medžiagomis mažinimo priemonės iki 2021 metų.

 

VI. SKYRIUS

NUMATOMI REZULTATAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-531, 2015-07-08, paskelbta TAR 2015-07-09, i. k. 2015-11188

 

11. Įgyvendinus Programą, bus patikslintas pavojingų medžiagų „II sąrašas“ ir šioms medžiagoms keliami reikalavimai, vykdomi Europos Sąjungos įsipareigojimai saugant vandens telkinius nuo taršos „II sąrašo“ medžiagomis, užtikrinamas vandensaugos tikslų pasiekimas pagal „II sąrašo“ medžiagas ir sustiprinta „II sąrašo“ medžiagų išleidimo kontrolė.

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-255, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02877

 

 

Vandenų taršos pavojingomis

medžiagomis mažinimo programos

priedas

 

 

VANDENŲ TARŠOS PAVOJINGOMIS MEDŽIAGOMIS MAŽINIMO PROGRAMOS
2015 – 2021 m. ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil. Nr.

Uždaviniai

Priemonės

Terminai

Atsakinga institucija (padalinys)

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Vertinti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, 1 priedo ir 2 priedo A dalyje ir B dalies Sąraše B1 nurodytų pavojingų medžiagų sąrašo (toliau - „II sąrašo“)  medžiagų šaltinius ir išleidimą

1.1. identifikuoti objektus (sudaryti sąrašą), kuriems leidžiama išleisti su nuotekomis „II sąrašo“ medžiagas ir kitas vandens aplinkai pavojingas medžiagas;

kiekvienais metais iki  10-31

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA)

1.2. įvertinti ūkio subjektų nuotekų tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų, ūkio subjektų monitoringo, valstybinės kontrolės rezultatus, palyginti su leidimuose išleisti nuotekas pateikta informacija, nustatyti pavojingų medžiagų šaltinius ir išleidimą, esant poreikiui, peržiūrėti leidimus ir teisės aktų nustatyta tvarka juos keisti;

kiekvienais metais iki  11-20

AAA

1.3. nustačius, kad nuotekose viršijamos didžiausios leistinos koncentracijos pagal „II sąrašo“ medžiagas,

nustatyti viršijimo priežastis;

per 1 mėn. nuo viršijimų nustatymo

AAA

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD)

1.4. parengti apibendrintą ataskaitą apie 1.1, 1.2 ir 1.3 priemonių įgyvendinimo rezultatus, esant poreikiui, įtraukti pasiūlymus dėl teisės aktų keitimo, aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei reikalingų laboratorinių tyrimų ir matavimų organizavimo, valstybinio monitoringo vykdymo ir ataskaitą pateikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (toliau – AM)  ir AAD.

kiekvienais metais iki 11-30

AAA

2.

Tikslinti Lietuvoje reglamentuojamų pavojingų medžiagų „II sąrašą“ ir  šioms medžiagoms nustatytus reikalavimus

2.1. nustatyti Lietuvoje gaminamas, importuojamas bei gamyboje naudojamas vandens aplinkai pavojingas medžiagas, identifikuoti objektus, kurių veikloje naudojamos šios medžiagos, ir teikti AAD pasiūlymus ateinančių metų aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei reikalingų laboratorinių tyrimų ir matavimų planui sudaryti;

kiekvienais metais iki 10-30

AAA

2.2. identifikuoti su nuotekomis išleidžiamas ir/arba aplinkoje aptinkamas vandens aplinkai pavojingas medžiagas, kurios neįtrauktos į „II sąrašo“ medžiagas, tačiau kurios atitinka „II sąrašo“ medžiagoms nustatytus kriterijus. Ataskaitą apie identifikavimo rezultatus pateikti AAD ir AM;

kiekvienais metais iki 12-22

 

AAA

2.3. pagal 2.2 priemonės įgyvendinimo rezultatus ir (arba) kitą informaciją (ES teisės aktų pasikeitimus, tarptautinius įsipareigojimus, specialių tyrimų rezultatus ir pan.), esant poreikiui, organizuoti „II sąrašo“ medžiagų išleidimą su nuotekomis ir šių medžiagų aplinkos kokybės standartų (toliau – AKS) taikymą reglamentuojančių teisės aktų koregavimą;

2019-2021 m.  

atsiradus poreikiui

AM

2.4. pagal 2.2, 2.3 priemonių įgyvendinimo rezultatus ir (arba) kitą informaciją (ES teisės aktų pasikeitimus, tarptautinius įsipareigojimus, specialių tyrimų rezultatus ir pan.), esant poreikiui, organizuoti teisės aktų, reglamentuojančių „II sąrašo“ medžiagų stebėseną, Vandens telkinių būklės pagal „II sąrašo“ medžiagas vertinimą, vandensaugos tikslų nustatymo tvarką, informacijos apie „II sąrašo“ medžiagas surinkimo ir ataskaitų Europos Komisijai rengimo tvarką, upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų vandensaugos tikslams (pagal „II sąrašo“ medžiagas) pasiekti rengimo ir derinimo su užsienio valstybėmis tvarką, koregavimą.

20152021 m. atsiradus poreikiui

 

AAA

 

3.

Stiprinti „II sąrašo“ medžiagų išleidimo kontrolę

3.1. vykdyti laboratorijų, turinčių leidimus atlikti „II sąrašo“ medžiagų matavimus nuotekose, kontrolę;

2015-2021 m.[1]

AAA

3.2. pagal 1.4, 2.2, 4.1   priemonių vykdymo metu identifikuotas pavojingas medžiagas ir jų potencialius šaltinius, 2.1 priemonės rezultatus, taip pat turimus duomenis apie galimas į vandens telkinius patekti „II sąrašo“ medžiagas pagal ūkio subjektų ekonominės veiklos rūšį atitinkamai parengti kasmetinius valstybinės kontrolės (laboratorinių tyrimų ir matavimų) planus. 

kiekvienais metais iki 03-31

AAD

AAA

4.

Vertinti Vandens telkinių cheminę būklę pagal „II sąrašo“ medžiagas

4.1. vertinti Vandens telkinių cheminę būklę pagal valstybinio monitoringo, kitokių tyrimų rezultatus, identifikuoti Vandens telkinius, kuriuose viršijami „II sąrašo“ medžiagoms nustatyti AKS  ir informaciją teikti AM  ir AAD;

kiekvienais metais iki 12–05

AAA

4.2. nustačius, kad Vandens telkiniuose viršijami AKS pagal „II sąrašo“ medžiagas, nustatyti viršijimo priežastis ir informaciją pateikti AM.

per 12 mėn. nuo neatitikimo nustatymo

AAA

5.

Nustatyti priemones vandensaugos tikslams (Vandens telkinių gerai cheminei būklei) pasiekti

 

5.1. parengti ir įtraukti į atnaujinamus upių baseinų rajonų valdymo planus ir priemonių programas priemones „II sąrašo“ medžiagų kiekiui vandens telkiniuose mažinti;

2015-12-21 ir 2021-12-21

AAA

5.2. peržiūrėti išduotus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimus ūkio subjektų, kurie savo veikloje gamina ir (arba) naudoja vandens telkiniuose aptinkamas „II sąrašo“  medžiagas, nustatant atitinkamus reikalavimus šių medžiagų išleidimo į vandens telkinius nutraukimui arba sumažinimui ir ūkio subjektų, kurių nuotekose ar paviršiniuose vandenyse, esančiuose žemiau išleidžiamų nuotekų  išleistuvų, buvo rasta „II sąrašo“ medžiagų, į leidimus įtraukiant neįtrauktas ūkio subjektų išleidžiamas „II sąrašo“ medžiagas.

2019-2021 m.

 

AAA

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-259, 2008-05-20, Žin., 2008, Nr. 58-2186 (2008-05-22), i. k. 108301MISAK00D1-259

Nr. D1-553, 2011-07-08, Žin., 2011, Nr. 89-4294 (2011-07-16), i. k. 111301MISAK00D1-553

Nr. D1-854, 2012-10-23, Žin., 2012, Nr. 124-6252 (2012-10-25), i. k. 112301MISAK00D1-854

Nr. D1-255, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02877

Nr. D1-531, 2015-07-08, paskelbta TAR 2015-07-09, i. k. 2015-11188

Nr. D1-540, 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10553

Nr. D1-310, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-22, i. k. 2019-08085

 

1 priedas. Neteko galios nuo 2008-05-23

Priedo naikinimas:

Nr. D1-259, 2008-05-20, Žin. 2008, Nr. 58-2186 (2008-05-22), i. k. 108301MISAK00D1-259

 

2 priedas. Neteko galios nuo 2008-05-23

Priedo naikinimas:

Nr. D1-259, 2008-05-20, Žin. 2008, Nr. 58-2186 (2008-05-22), i. k. 108301MISAK00D1-259

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-259, 2008-05-20, Žin., 2008, Nr. 58-2186 (2008-05-22), i. k. 108301MISAK00D1-259

Dėl aplinkos ministro 2004 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. D1-71 "Dėl Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-553, 2011-07-08, Žin., 2011, Nr. 89-4294 (2011-07-16), i. k. 111301MISAK00D1-553

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. D1-71 "Dėl Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-854, 2012-10-23, Žin., 2012, Nr. 124-6252 (2012-10-25), i. k. 112301MISAK00D1-854

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. D1-71 "Dėl Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-255, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02877

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. D1-71 „Dėl vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programos patvirtinimo” pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-531, 2015-07-08, paskelbta TAR 2015-07-09, i. k. 2015-11188

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. D1-71 „Dėl Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programos patvirtinimo” pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-540, 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10553

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. D1-71 „Dėl Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-310, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-22, i. k. 2019-08085

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. D1-71 „Dėl Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programos patvirtinimo” pakeitimo

 

 [1] Laboratorijų kontrolės planas sudaromas ir vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.