Suvestinė redakcija nuo 2022-02-22

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 46-1538, i. k. 1042070ISAKISAK-286

 

Nauja redakcija nuo 2022-02-22:

Nr. V-290, 2022-02-21, paskelbta TAR 2022-02-21, i. k. 2022-03046

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO

 

 

2004 m. kovo 1 d. Nr. ISAK-286

Vilnius

 

 

Siekdama tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimą Nr. 1687 „Dėl Valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų ir jų išlaikymą patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,

n ustatau, kad:

1. Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminai (toliau – egzaminai) asmenims, siekiantiems pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nuostatas įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę ar Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 53 straipsnio 6 dalyje numatytu atveju gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, organizuojami ir vykdomi pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamą Lietuvių kalbos mokėjimo lygio ir (arba) valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos nustatymo, organizavimo, vykdymo ir apmokėjimo bei pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašą.

2. Egzaminai, kuriems jau pradėta rengtis ir kuriems asmenys jau užsiregistravę, vykdomi pagal iki Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos ir (arba) lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo bei pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įsigaliojimo dienos galiojusią tvarką.

3. Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminai vykdomi pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzamino programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. ISAK-208/1R-43 „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzamino programos patvirtinimo“.

 

 

 

Švietimo ir mokslo Ministras                                              Algirdas Monkevičius

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-520, 2006-03-21, Žin., 2006, Nr. 37-1320 (2006-04-04), i. k. 1062070ISAKISAK-520

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. ISAK-286 "Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir vykdymo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-1188, 2009-06-04, Žin., 2009, Nr. 69-2807 (2009-06-11), i. k. 1092070ISAKSAK-1188

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. ISAK-286 "Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir vykdymo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-1772, 2009-08-31, Žin., 2009, Nr. 110-4698 (2009-09-14), i. k. 1092070ISAKSAK-1772

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. ISAK-286 "Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir vykdymo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-290, 2022-02-21, paskelbta TAR 2022-02-21, i. k. 2022-03046

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. ISAK-286 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir vykdymo“ pakeitimo