Suvestinė redakcija nuo 2018-10-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 43-1433, i. k. 104110MISAK00B1-200

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VETERINARINIŲ VAISTŲ RECEPTŲ IR PARAIŠKŲ RAŠYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. kovo 12 d. Nr. B1-200

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563), Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu (Žin., 2006, Nr. 78-3056), Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymu (Žin., 1998, Nr. 8-161), įgyvendindamas Veterinarinių vaistų registravimo, gamybos ir tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. B1-594 (Žin., 2005, Nr. 131-4754; 2008, Nr. 128-4912), ir siekdamas nustatyti vaistų, naudojamų gyvūnams, prekybos tvarką:

Preambulės pakeitimai:

Nr. B1-361, 2008-06-30, Žin., 2008, Nr. 83-3336 (2008-07-22), i. k. 108110MISAK00B1-361

Nr. B1-394, 2011-07-13, Žin., 2011, Nr. 95-4505 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-394

 

1. Tvirtinu pridedamas Veterinarinių vaistų receptų ir paraiškų rašymo taisykles.

2. Nurodau veterinarijos gydytojams, įmonėms, užsiimančioms farmacine veikla veterinarijoje, ir kontroliuojančioms institucijoms vadovautis šiuo įsakymu.

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.

4. Pavedu:

4.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms;

4.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės ir Vidaus audito skyriams.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-394, 2011-07-13, Žin., 2011, Nr. 95-4505 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-394

 

 

 

 

Direktorius pavaduotojas,

l. E. direktoriaus pareigas                                                           Petras Mačiulskis

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2004 m. kovo 12 d.

įsakymu Nr. B1-200

 

VETERINARINIŲ VAISTŲ RECEPTŲ IR PARAIŠKŲ RAŠYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Veterinarinių vaistų receptų ir paraiškų rašymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato veterinarinių receptų ir veterinarinių vaistų paraiškų paskirtį, jų rašymo, išdavimo, saugojimo tvarką ir formas.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-903, 2018-10-26, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17096

 

2. Receptai ir paraiškos vaistiniams premiksams, veterinariniams homeopatiniams, veterinariniams imunologiniams preparatams (vakcinoms, imuniniams serumams, diagnostikumams in vivo) įsigyti rašomi pagal Taisykles.

3. Taisyklės nereglamentuoja vaistinių pašarų, biocidų, kūno priežiūros priemonių, pašarų priedų ir papildų, premiksų, taip pat žmonėms skirtų vaistų išrašymo ir išdavimo (pardavimo), išskyrus atvejus, kai jie naudojami gyvūnams gydyti.

4. Vartojamos sąvokos:

Dispensinis receptas – sudėtinio magistrinio ar oficininio vaisto recepto, kuriame veikliosios (-iųjų) ir pagalbinės (-ių) medžiagos (-ų) kiekiai išvardijamojoje dalyje pateikiami vienai dozei, o nurodymų vaistininkui dalyje rašoma, kiek tokių dozių pagaminti (D. t. d. N.), rūšis.

Divizinis receptas – sudėtinio magistrinio ar oficininio vaisto recepto, kurio išvardijamojoje dalyje pateikiami viso gydymo kurso veikliosios (-iųjų) ir pagalbinės (-ių) medžiagos (-ų) kiekiai, o nurodymų vaistininkui dalyje rašoma, kiek iš šio viso kiekio pagaminti vienkartinių dozių ar į kiek dalių padalyti (Div. in p. aeq.), rūšis.

Firminis vaistas – iš anksto paruoštas ir tiekiamas į rinką specialiu pavadinimu ir specialia pakuote vaistas.

Gyvūnų laikytojas – fizinis ar juridinis asmuo ar asmenys, kurie laiko gyvūnus arba kuriems pavesta laikyti tokius gyvūnus už finansinį atlygį ar be jo.

Magistrinis vaistas – veterinarijos gydytojo sudarytas vaistas, paruoštas vaistinėje pagal receptą arba paties veterinarijos gydytojo, skirtas konkrečiam gyvūnui.

Nereceptinis vaistas – vaistas, kuris gali būti įsigyjamas be recepto.

Oficininis vaistas – vaistas, paruoštas vaistinėje pagal farmakopėjos nuostatas ir skirtas tiesiogiai pacientams, aprūpinamiems iš šios vaistinės.

Receptinis vaistas – vaistas, kuris dėl apribojimų, saugaus naudojimo gyvūnui gydyti ar profilaktiškai turi būti įsigyjamas tik pateikus veterinarijos gydytojo receptą.

Sudėtinis receptas – magistrinio ar oficininio vaisto, susidedančio iš kelių veikliųjų ar pagalbinių medžiagų, receptas.

Veterinarinis receptas (toliau – receptas) – nustatytos formos dokumentas, kurį išrašo turintis tam teisę veterinarijos gydytojas, kai vaistus įsigyja gyvūnų laikytojas ar veterinarijos gydytojas.

Veterinarinių vaistų paraiška (toliau – paraiška) – nustatytos formos dokumentas, kurį surašo turintis tam teisę veterinarijos gydytojas, kai firminius receptinius vaistus įsigyja gyvūnų laikytojas, aptarnaujamas veterinarijos gydytojo pagal sutartį.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-679, 2004-07-29, Žin., 2004, Nr. 122-4483 (2004-08-05), i. k. 104110MISAK00B1-679

 

5. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos nurodytos Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563), Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme (Žin., 2006, Nr. 78-3056), Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatyme (Žin., 1998, Nr. 8- 161), Veterinarinių vaistų registravimo, gamybos ir tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. B1-594 (Žin., 2005, Nr. 131-4754; 2008, Nr. 128-4912).

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-361, 2008-06-30, Žin., 2008, Nr. 83-3336 (2008-07-22), i. k. 108110MISAK00B1-361

Nr. B1-394, 2011-07-13, Žin., 2011, Nr. 95-4505 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-394

 

6. Veterinariniai vaistai receptinių kategorijai priskiriami jų registravimo metu.

7. Informacija apie veterinarinio vaisto priskyrimą receptinių kategorijai pateikiama aprobuotoje vaisto naudojimo instrukcijoje ir Veterinarinių vaistų registre.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-361, 2008-06-30, Žin., 2008, Nr. 83-3336 (2008-07-22), i. k. 108110MISAK00B1-361

 

II. ReceptAI, PARAIŠKOS, JŲ blankAI iR išdavimO TVARKA

 

8. Receptą sudaro šios dalys:

8.1. įvardijamoji dalis (inscriptio), kurioje turi būti pateikiama:

8.1.1. veterinarinės gydymo įstaigos pavadinimas, adresas ir telefonas, kuriuo galima susisiekti su receptą išrašiusiu veterinarijos gydytoju,

8.1.2. žodžiai „Veterinarinis receptas“,

8.1.3. recepto išrašymo data ir recepto numeris,

8.1.4. gyvūno laikytojo vardas, pavardė, adresas, telefonas,

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-679, 2004-07-29, Žin., 2004, Nr. 122-4483 (2004-08-05), i. k. 104110MISAK00B1-679

 

8.1.5. gyvūno duomenys – rūšis, amžius, identifikavimo numeris, spalva, svoris; veterinariniu vaistu gydomų gyvūnų skaičius,

8.1.6. gyvūno registracijos numeris, nurodomas gydomų gyvūnų registracijos žurnale, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. B1-735 „Dėl apskaitos žurnalų formų ir jų pildymo nurodymų patvirtinimo“ (toliau – ambulatorinis žurnalas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-903, 2018-10-26, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17096

 

8.2. kreipimosi į vaistininką dalis (invocatio), išreiškiama lotyniško žodžio recipe (liet. paimk) santrumpa Rp.:;

8.3. vaistų ar vaistinių medžiagų išvardijamoji dalis (designatio materiarum), kurioje nurodomas firminio vaisto pavadinimas (jei reikia, registruotojas), stiprumas, kiekis arba išvardijamos sudėtinį magistrinio vaisto receptą sudarančios medžiagos;

8.4. nurodymų vaistininkui dalis (instructio pharmaceuto), kurioje nurodoma, kiek vienkartinių dozių išduoti arba ką daryti su išrašytomis magistrinį vaistą sudarančiomis medžiagomis;

8.5. nurodymų vaisto naudotojui dalis (liet. signatūra), kurioje nurodomas vaistų naudojimo būdas, laikas, vienkartinė dozė, dažnumas ir išlauka (karencijos laikas), jei reikia;

8.6. baigiamoji dalis (subscriptio), kurioje nurodoma:

8.6.1. recepto galiojimo laikas,

8.6.2. išrašiusio vaistą veterinarijos gydytojo vardas, pavardė (gali būti dedamas spaudas) ir licencijos numeris; tvirtinama įmonės antspaudu ir veterinarijos gydytojo parašu,

8.6.3. vaisto išdavimo data, išduotas kiekis, išdavusio asmens vardas, pavardė (gali būti dedamas spaudas), tvirtinama vaistinės spaudu ir išdavusio asmens parašu.

9. Vaistams išrašyti naudojami:

9.1. firminiams, magistriniams ir oficininiams vaistams – Taisyklių 1 priede nustatytos formos receptas, kuris gali būti išrašomas ant gelsvos, žalsvos ir baltos spalvų specialiojo blanko trimis egzemplioriais arba atspausdinamas spausdintuvu ant balto A5 formato popieriaus lapo trimis egzemplioriais (kiekvieno egzemplioriaus viršutinės paraštės dešinėje pusėje turi būti nurodytas egzemplioriaus numeris). Recepto pirmasis egzempliorius yra skirtas vaistų prekybos įmonei, antrasis – gyvūno laikytojui, trečiasis – veterinarijos gydytojui;

9.2. receptiniams vaistams, įsigyjamiems gyvūno laikytojo poreikiams, – Taisyklių 2 priede nustatytos formos paraiška, kuri gali būti išrašoma ar atspausdinama ant gelsvos ir baltos spalvų specialiojo blanko arba atspausdinama spausdintuvu ant balto A4 formato popieriaus lapo dviem egzemplioriais (kiekvieno egzemplioriaus viršutinės paraštės dešinėje pusėje turi būti nurodytas egzemplioriaus numeris). Paraiškos pirmasis egzempliorius yra skirtas vaistų prekybos įmonei, antrasis – veterinarijos gydytojui;

9.3. narkotiniams ir psichotropiniams vaistams išrašyti naudojami tik specialieji blankai.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-903, 2018-10-26, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17096

 

10. Receptų ir paraiškos blankus veterinarijos gydytojai turi įsigyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėse valstybinėse maisto ir veterinarijos tarnybose (toliau – teritorinės VMVT).

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-394, 2011-07-13, Žin., 2011, Nr. 95-4505 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-394

 

11. Teritorinės VMVT viršininko įsakymu turi būti paskirtas asmuo, atsakingas už receptų ir paraiškų blankų išdavimą ir apskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-394, 2011-07-13, Žin., 2011, Nr. 95-4505 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-394

 

12. Veterinarijos gydytojas, norintis įsigyti receptų ar paraiškų blankų, pagal veterinarijos praktikos veiklos vietą turi kreiptis į Taisyklių 11 punkte nurodytą asmenį ir pateikti vertimąsi privačia veterinarijos praktika patvirtinantį dokumentą (pvz.: darbo sutarties su gyvūno laikytoju kopiją, Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos (forma FR0468) kopiją ir pan.).

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-394, 2011-07-13, Žin., 2011, Nr. 95-4505 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-394

 

13. Atsižvelgęs į Taisyklių 17 punkto reikalavimus ir kitas nuostatas, teritorinės VMVT atsakingas asmuo turi pasirašytinai išduoti prašytą receptų ir paraiškų blankų kiekį, o jei atsisakoma išduoti – raštu pranešti priežastis.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-394, 2011-07-13, Žin., 2011, Nr. 95-4505 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-394

 

14. Atsiimdamas išduodamų receptų ar paraiškų blankus, veterinarijos gydytojas turi sumokėti už receptų ar paraiškų blankų įsigijimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-679, 2004-07-29, Žin., 2004, Nr. 122-4483 (2004-08-05), i. k. 104110MISAK00B1-679

 

15. Taisyklių 11 punkte nurodytas asmuo turi tvarkyti gautų ir išduotų blankų apskaitos žurnalus (receptų ir paraiškų), kurių viename skyriuje turi būti nurodyti duomenys apie blankų gavimą, kitame skyriuje – duomenys apie blankų išdavimą (išdavimo data, veterinarijos gydytojo vardas, pavardė, adresas, telefonas, licencijos numeris ir jos išdavimo data; būtini gavėjo ir išdavėjo parašai).

16. Lietuvos Respublikoje draudžiama naudoti kitokių formų receptus ir paraiškas, nei nustatytos Taisyklių 1 ir 2 prieduose.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-903, 2018-10-26, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17096

 

III. RECEPTŲ IR PARAIŠKŲ RAŠYMAS

 

17. Receptus ir paraiškas turi teisę rašyti tik Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantys veterinarijos gydytojai, turintys galiojančią veterinarijos praktikos licenciją ir užsiimantys privačia veterinarijos praktika. Veterinarijos gydytojas, dirbantis pas gyvūnų laikytoją pagal darbo sutartį, gali išrašyti paraiškas tik to gyvūno laikytojo laikomiems gyvūnams gydyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-679, 2004-07-29, Žin., 2004, Nr. 122-4483 (2004-08-05), i. k. 104110MISAK00B1-679

Nr. B1-361, 2008-06-30, Žin., 2008, Nr. 83-3336 (2008-07-22), i. k. 108110MISAK00B1-361

Nr. B1-394, 2011-07-13, Žin., 2011, Nr. 95-4505 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-394

 

18. Veterinarijos gydytojas gali išrašyti receptus ir paraiškas tik veterinariniams vaistams ar žmonėms gydyti skirtiems vaistams, kurie naudojami veterinariniais tikslais, įrašytiems į Lietuvos Respublikos valstybinį veterinarinių vaistų registrą ar Lietuvos Respublikos valstybinį vaistų registrą. Ši nuostata netaikoma magistriniams ir oficininiams vaistams.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-679, 2004-07-29, Žin., 2004, Nr. 122-4483 (2004-08-05), i. k. 104110MISAK00B1-679

Nr. B1-361, 2008-06-30, Žin., 2008, Nr. 83-3336 (2008-07-22), i. k. 108110MISAK00B1-361

 

19. Visais atvejais receptas ir išsami recepto signatūra yra būtini, jei išimties atveju gyvūnų gydymui įsigyjamas žmonių gydymui skirtas vaistas.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-394, 2011-07-13, Žin., 2011, Nr. 95-4505 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-394

 

20. Veterinarijos gydytojas privalo tiksliai, įskaitomai ir nenutrinamai užpildyti visas receptų ir paraiškų formų skiltis, kad įrašai nekeltų abejonių.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-903, 2018-10-26, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17096

 

21. Receptų blankai turi būti užpildyti ranka (rašalu ar tušinuku), paraiškų blankai gali būti užpildyti ranka ar atspausdinti spausdintuvu, kad įrašai visuose recepto ar paraiškos blanko egzemplioriuose būtų aiškūs, įskaitomi. Kiekvieną išrašyto recepto ar paraiškos egzempliorių, nepriklausomai nuo to, ar jis užpildytas ranka ar atspausdintas spausdintuvu, reikia patvirtinti įmonės antspaudu (jeigu turi), ir veterinarijos gydytojo parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-679, 2004-07-29, Žin., 2004, Nr. 122-4483 (2004-08-05), i. k. 104110MISAK00B1-679

Nr. B1-394, 2011-07-13, Žin., 2011, Nr. 95-4505 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-394

Nr. B1-903, 2018-10-26, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17096

 

22. Įrašus recepte ir paraiškoje taisyti draudžiama:

22.1. padarius klaidą, receptą ar paraišką būtina perrašyti;

22.2. sugadinti receptų ar paraiškų blankai, perbraukus ir patvirtinus veterinarijos gydytojo parašu ir įmonės antspaudu, turi likti receptų ar paraiškų knygelėje.

23. Recepto skiltyje „veterinarinės gydymo įstaigos pavadinimas, kodas, adresas, telefonas“ nurodomi veterinarijos paslaugų teikėjo duomenys (juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas ir telefono numeris / fizinio asmens vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris). Vietoj nurodytų įrašų gali būti dedamas spaudas, kuriame yra privaloma informacija. Viename recepte galima išrašyti tik vieną firminį, magistrinį ar oficininį vaistą.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-903, 2018-10-26, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17096

 

24. Veterinarijos gydytojui draudžiama neužpildytus receptų ar paraiškų blankus tvirtinti įmonės antspaudu ir juos pasirašyti.

25. Recepto kreipimosi į vaistininką išvardijamosios, nurodymų vaistininkui ir nurodymų vaisto naudotojui dalies (signatūros) pradžioje vartojamos santrumpos turi būti rašomos lotynų kalba.

26. Vaisto pavadinimo trumpinti negalima.

27. Išrašant firminį vaistą, recepto išvardijamojoje dalyje pirmiausia turi būti rašomas originalus vaisto pavadinimas (kaip Valstybiniame veterinarinių vaistų registre ar patvirtintoje vaisto naudojimo instrukcijoje), jei reikia, stiprumas (kaip Veterinarinių vaistų registre), po to – vaisto forma, vaisto formos apimtis (tūris, masė ar dozių skaičius) ir pakuotės forma (talpyklė):

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-361, 2008-06-30, Žin., 2008, Nr. 83-3336 (2008-07-22), i. k. 108110MISAK00B1-361

27.1. jei tuo pačiu firminiu pavadinimu yra registruoti keli skirtingų registruotojų vaistai, po vaisto pavadinimo skliausteliuose būtina nurodyti registruotojo pavadinimą, kad būtų galima išduoti konkrečios firmos vaistą, pvz., jei LR yra registruoti 3 skirtingų registruotojų veterinariniai vaistai firminiu pavadinimu Supercure, recepte būtina nurodyti konkrečios firmos konkretų preparatą – Supercure (Hyperpharm);

27.2. firminio vaisto stiprumą reikia nurodyti, jei registruotas vaistas yra įvairių stiprumų arba jei tai įeina į firminio vaisto pavadinimą, arba vaistas yra vienetinėmis dozuotėmis (tabletėmis, kapsulėmis ir pan.); vaisto stiprumas (veikliosios medžiagos kiekis) nurodomas masės vienetais (gramais (g), miligramais (mg), mikrogramais (netrumpinama ir rašomas visas žodis)), tūrio vienetais (mililitrais (ml)), masės/masės vienetais (miligramais/grame (mg/g), gramais/grame (g/g)), masės/tūrio vienetais (miligramais/mililitre (mg/ml), gramais/mililitre (g/ml)), tūrio/tūrio vienetais (mililitrais/mililitre (ml/ml)), veikimo (veikimo arba tarptautiniais vienetais (VV arba TV)) ar sutartiniais vienetais (procentais (%)), pvz., Supercure (Hyperpharm) 25 mg/g arba Supercure (Hyperpharm) 25 mikrogramų/g;

27.3. firminio vaisto forma rašoma lietuvių kalba kilmininko linksniu, o vienetinių dozuočių – galininko linksniu, pvz., Rp.: Supercure (Hyperpharm) 25 mg/g peroralinių miltelių, suspensijos (tabletę, kapsulę);

27.4. toliau pirmoje eilutėje rašoma firminio vaisto vienos pakuotės ar vaisto formos apimtis (tūris ar masė) tokio dydžio ar masės, kokia yra registruota ir tiekiama į rinką; nurodomas vienetinių dozuočių (tablečių, kapsulių ir pan.) vienos dozuotės stiprumas ar masė; vaisto tūris mililitrais ar masė gramais rašomi arabiškais skaitmenimis; sveikieji gramų ir mililitrų skaičiai nuo jų dalių atskiriami kableliu; jei gramų, mililitrų sveikųjų skaičių dalių nėra, vietoj jų rašomas nulis; galiausiai rašoma santrumpa g ar ml; nurodomas vakcinų dozių skaičius, pvz., Rp.: Supercure (Hyperpharm) 25% injekcinio tirpalo – 500,0 ml arba Supercure (Hyperpharm) tablečių – 0,25 g; Supercure (Hyperpharm), liofilizuotos vakcinos su skiedikliu – 5 dozes; klaidinga šioje vietoje rašyti numatytą vienkartinę ar gydymo kurso dozę;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-679, 2004-07-29, Žin., 2004, Nr. 122-4483 (2004-08-05), i. k. 104110MISAK00B1-679

 

27.5. jei gydymo kursui pakanka vienos pakuotės, galiausiai lietuvių kalba nurodoma pakuotės forma (talpyklė) įnagininko linksniu, pvz., Rp.: Supercure (Hyperpharm) 25% injekcinio tirpalo – 500,0 ml buteliuku (maišeliu) (ši nuostata netinka vienetinėms dozuotėms (tabletėms, boliusams, kapsulėms ir pan.), kurios turi būti išrašomos mažiausia nedaloma pakuote (pvz., blisteriu, buteliuku), vadovaujantis 28.6 punktu, išskyrus atvejus, kai jos naudojamos po vieną);

27.6. jei vienos išrašytos pakuotės gydymo kursui nepakanka, antroje eilutėje rašoma lotyniška santrumpa D. t. d. N. (Da tales doses Numero, liet. duok tokių dozių tokį kiekį), lietuvių kalba parašomas reikiamų vienetinių dozuočių skaičius ir nurodoma pakuotės forma (talpyklė) įnagininko linksniu, pvz., D. t. d. N. 5 buteliukais, D. t. d. N. 3 intramaminiais švirkštais, D. t. d. N. 58 blisteriais.

28. Išrašant receptu magistrinį ar oficininį vaistą, išvardijamojoje recepto dalyje nurodomos vaistinės medžiagos ir jų kiekiai arba rašomas oficininio vaisto pavadinimas, stiprumas (jei reikia) ir kiekis:

28.1. vaistinės medžiagos ar oficininio vaisto pavadinimai rašomi lotynų kalba kilmininko (genitivus) linksniu;

28.2. kiekvienos vaistinės medžiagos pavadinimas rašomas iš naujos eilutės ir pradedamas didžiąja raide;

28.3. vaistinių medžiagų pavadinimai turi atitikti pavadinimus, nurodytus Europos farmakopėjoje, arba tarptautinius nepatentuotus vaistinių medžiagų pavadinimus (INN);

28.4. sudėtiniuose receptuose pirmiausia rašoma stipriausiai terapiškai veikianti medžiaga (-os); tokia (-ios) vaistinė (-ės) medžiaga (-os) vadinama veikliąja arba pagrindine (remedium basis arba remedium cardinale); sudėtiniame vaiste gali būti kelios veikliosios medžiagos, tačiau rekomenduotina rašyti ne daugiau kaip dvi (rašant tris ir daugiau veikliųjų medžiagų, tampa neaiški vaistų sąveika); veikliosios medžiagos rašomos eilės tvarka pagal farmakologinį aktyvumą iš naujos eilutės;

28.5. jei reikia pagerinti sudėtinio vaisto savybes, pvz.: stabilumą, biofarmacinį profilį, išvaizdą, skonines savybes ir kt., prie veikliosios medžiagos gali būti dedama (-os) pagalbinė (-ės) medžiaga (-os) (excipiens), kuri (-ios) gali būti:

28.5.1. papildančioji (remedium adjuvans),

28.5.2. keičiančioji, koreguojančioji (remedium corrigens); ji dedama į vidinio naudojimo vaisto formas (tirpalus, miltelius, košeles, ekstraktus ir kt.), kai vaistų sudėtyje yra nemalonaus skonio ir kvapo medžiagų; parenkant skonį gerinančias medžiagas, atsižvelgiama į atskirų gyvūnų savybes; kartais pagalbinės, taip pat ir pagrindinės medžiagos yra malonaus skonio, todėl skonį gerinančių medžiagų papildomai išrašyti nereikia,

28.5.3. suteikiančioji vaisto formą (pavidalą) (remedium constituens); ji išrašoma paskiausiai, kai iš įvairių medžiagų reikia padaryti vaisto formą (tirpalą, tepalą, žvakutes, piliules ir kt.); ši medžiaga taip pat naudojama norint padidinti vaistų apimtį arba sumažinti veikliųjų medžiagų koncentraciją; jei medžiaga skirta atitinkamos formos arba konsistencijos piliulėms, košelėms, žvakutėms ar pan. paruošti, svorio nurodyti nebūtina, reikia tik pažymėti, kiek reikia – quantum satis; tai paliekama spręsti vaistininkui, kuris ją panaudos pagal nustatytas normas; tuomet prie medžiagos, kuri suteikia vaistui formą, rašoma santrumpa q. s. (quantum satis (kiek reikia)) ir vietoj M. rašoma ut (kad), pvz., Ol. Cacao q. s. ut f. supp. N. 10; šis nurodymas nepriimtinas tikslios koncentracijos vaistų formoms;

28.6. receptuose po vaistinės medžiagos pavadinimo nurodomas, jei reikia, jos stiprumas pagal 27.2 punkto reikalavimus ir kiekis masės bei tūrio matais (gramais, mililitrais ar jų dalimis) arba biologinio aktyvumo vienetais:

28.6.1. gramų ir mililitrų kiekis rašomas arabiškais skaitmenimis, po skaičiaus rašoma santrumpa g ar ml, lašų skaičius – romėniškais skaitmenimis,

28.6.2. sveikieji gramų ir mililitrų skaičiai nuo jų dalių atskiriami kableliu; jei gramų ar mililitrų dalių nėra, vietoj jų rašomas nulis:

1000 gramų [(1000 mililitrų arba kubinis decimetras (dm3)) = 1 kilogramas (1 litras)] – recepte rašoma 1 000,0 g ar ml,

100 gramų (100 mililitrų) – recepte rašoma 100,0 g ar ml,

10 gramų (10 mililitrų) – recepte rašoma 10,0 g ar ml,

1 gramas [(1 mililitras arba kubinis centimetras (cm3) = 1000 miligramų (mg)] – recepte rašoma 1,0 g ar ml,

0,1 gramo [(decigramas) (0,1 mililitro) = 100 mg] – recepte rašoma 0,1 g ar ml,

0,01 gramo [(centigramas) (0,01 mililitro) = 10 mg] – recepte rašoma 0,01 g ar ml,

0,001 gramo [(miligramas) (0,001 mililitro) = 1 mg] – recepte rašoma 0,001 g ar ml,

skystąsias vaistų formas galima dozuoti gramais arba mililitrais, o kietąsias formas – gramais,

28.6.3. skysčiai, kai jų mažiau nei pusė mililitro (gramo), išrašomi lašais; tuo atveju po vaisto pavadinimo lotyniškai rašoma santrumpa – gtt. (gutta, liet. lašai), ir jų kiekis nurodomas romėniškais skaičiais, pvz., gtt. XI,

28.6.4. kai vaistinės medžiagos aktyvumas pagal farmakopėją dozuojamas biologinio aktyvumo vienetais, po medžiagos pavadinimo rašomas jos stiprumas veikimo arba tarptautiniais vienetais su lietuviškomis santrumpomis VV (veikimo vienetas) arba TV (tarptautinis vienetas); jei tą pačią vaistinę medžiagą galima dozuoti biologinio aktyvumo vienetais ir masės (svorio) vienetais, geriau nurodyti masės vienetus;

28.7. vaistinių medžiagų kiekius reikia rašyti dešinėje recepto pusėje kartu su vaisto pavadinimu;

28.8. jeigu recepte paeiliui išvardytų kelių vaistinių medžiagų (dviejų ir daugiau) kiekiai yra tokie pat, kiekio skaičius rašomas ne ties kiekviena medžiaga, o ties paskutiniąja, prieš tai parašius santrumpą aa. (ana, liet. po lygiai), ir nurodomas kiekis;

28.9. sudėtinio magistrinio ar oficininio vaisto recepto nurodymų vaistininkui dalyje lotynų kalba paaiškinama, ką daryti su vaistinėmis medžiagomis, kokią vaisto formą pagaminti, sterilizuoti ar gaminti aseptinėmis sąlygomis ir kaip įpakuoti:

28.9.1. paprastuose receptuose šios dalies nėra, nes išrašoma tik viena vaistinė medžiaga: kokios formos ji bus, tokia bus ir vaisto forma,

28.9.2. sudėtiniuose receptuose nurodymų vaistininkui dalis pradedama reikalavimu Misce (santrumpa M., liet. sumaišyk) fiat (santrumpa f., liet. padaryk, tebūnie padaryta) ir nurodoma, kokią vaisto formą pagaminti, pvz., M. f. pulv. (Misce fiat pulvis),

28.9.3. šioje sudėtinio magistrinio dispensinio vaisto recepto dalyje, tik eilute žemiau, rašomas nurodymas santrumpa D. t. d. N. (Da (Detur) tales doses Numero), kiek paruošto vaisto dozių duoti, o sudėtinio divizinio vaisto recepto – santrumpa Div. in p. aeq. N. (Divide in partes aequales Numero) – į kiek dalių padalyti išrašytus vaistus,

28.9.4. jei norima vaistininkui nurodyti, kaip pagamintas vaistas turi būti įpakuotas, galima nurodyti Da in vitro nigro (išduoti tamsiais buteliukais), Da in vitro flavo (išduoti geltono stiklo buteliukais), Da in charta cerata (duoti suvyniojus į pergamentinį popierių),

28.9.5. jei vaistas skirtas naudoti parenteraliai, jis turi būti sterilus, todėl netrumpinant toje pačioje eilutėje nurodoma Sterilisetur (sterilizuoti) arba Para aseptica (paruošti aseptinėmis sąlygomis).

29. Visų rūšių vaistų recepto signatūros dalis skirta asmeniui, gydančiam sergantį gyvūną, todėl ją reikia rašyti lietuvių kalba, suprantamai, konkrečiai ir nevartojant specialiųjų terminų:

29.1. nurodomas vaistų naudojimo būdas, remiantis vaisto naudojimo instrukcijos nuostatomis;

29.2. nurodomas naudojimo laikas, pvz.: prieš šėrimą, po melžimo;

29.3. nurodoma vienkartinė dozė – vienu metu naudotinas vaisto kiekis, pvz.: po 0,5 tabletės, po 15 ml, po 50 VV;

29.4. nurodomas naudojimo dažnumas per parą ir gydymo kursas, pvz.: 2 kartus per parą, 4 dienas iš eilės arba 2 kartus kas 14 dienų; galima vartoti santrumpas, pvz.: 2xd., 4 d. iš eilės;

29.5. jei vaistas skiriamas produkcijos gyvūnui, būtinai turi būti nurodyta išlauka (net jei ji lygi nuliui) pagal patvirtintą veterinarinio vaisto naudojimo instrukciją arba Taisyklių 30 punkto nuostatas; skerdienos, subproduktų, kiaušinių išlauka turi būti nurodoma paromis, pieno – melžimų skaičiumi ar paromis, žuvų – laipsniais-paromis (laipsniadieniais); jei išlaukos duomenų neįmanoma pateikti recepto formos nurodytoje vietoje, tuomet išsamius duomenis būtina nurodyti signatūroje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-679, 2004-07-29, Žin., 2004, Nr. 122-4483 (2004-08-05), i. k. 104110MISAK00B1-679

Nr. B1-903, 2018-10-26, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17096

 

29.6. receptai stipriai veikiančioms medžiagoms bei žmonių vaistams, kurie bus naudojami gyvūnams, be aiškios ir išsamios signatūros vaistinėse negali būti priimami;

29.7. Veterinarijos gydytojas veiklos reikmėms gali įsigyti žmonėms skirtą vaistą pagal receptą. Šiuo atveju recepto signatūroje rašoma Pro auctore (autoriui).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-679, 2004-07-29, Žin., 2004, Nr. 122-4483 (2004-08-05), i. k. 104110MISAK00B1-679

 

30. Jei išimties tvarka produkcijos gyvūnui skiriamas veterinarinis vaistas, registruotas ne tos rūšies gyvūnui, nepatvirtintos indikacijos, skirtas žmonių gydymui, ar magistrinis vaistas, išlauka (karencijos laikas) nustatoma vadovaujantis Veterinarinių vaistų gamybos, registravimo ir tiekimo į rinką Lietuvos Respublikoje reikalavimų 23–30 punktų nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-361, 2008-06-30, Žin., 2008, Nr. 83-3336 (2008-07-22), i. k. 108110MISAK00B1-361

 

31. Nors receptas išrašomas trimis egzemplioriais ir trečiasis egzempliorius lieka veterinarijos gydytojui, veterinarijos gydytojas turi pildyti ambulatorinį žurnalą, kuriame, be kitų duomenų, privalo pateikti duomenis apie laikytoją, gyvūnus, gyvūnų tyrimo datą, gydytų gyvūnų skaičių, diagnozę, skirtus vaistus, dozes, gydymo trukmę, recepto numerius ir nurodytą išlauką, ligos baigtį (jei ji žinoma).

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-679, 2004-07-29, Žin., 2004, Nr. 122-4483 (2004-08-05), i. k. 104110MISAK00B1-679

Nr. B1-903, 2018-10-26, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17096

 

32. Jei gyvūnų laikytojo darbuotojas veterinarijos gydytojas gyvūnams nori skirti du ir daugiau firminių receptinių vaistų, kuriuos įsigis gyvūnų laikytojas, reikia pildyti paraiškos formą: 

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-679, 2004-07-29, Žin., 2004, Nr. 122-4483 (2004-08-05), i. k. 104110MISAK00B1-679

Nr. B1-903, 2018-10-26, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17096

32.1. paraiškos formos įvardijamojoje dalyje rašomi gyvūnų laikytojo duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefono numeris / juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas, telefono numeris) (gali būti dedamas spaudas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-679, 2004-07-29, Žin., 2004, Nr. 122-4483 (2004-08-05), i. k. 104110MISAK00B1-679

Nr. B1-903, 2018-10-26, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17096

 

32.2. nurodoma paraiškos išrašymo data ir numeris;

32.3. išvardijamojoje dalyje įrašomi norimi įsigyti vaistai, nurodant kiekvieno:

32.3.1. firminį pavadinimą (geriau didžiosiomis raidėmis),

32.3.2. registruotoją, jei reikia,

32.3.3. vaisto formą lietuvių kalba,

32.3.4. vienos pirminės pakuotės vaisto kiekį,

32.3.5. pirminės pakuotės pavadinimą,

32.3.6. įsigyjamų pakuočių skaičių vienetais;

32.4. nereikia pateikti nurodymų vaistininkui, signatūros ir išlaukos (karencijos laiko);

32.5. turi būti dedamas įmonės antspaudas (kai gyvūnų laikytojas jį turi), nurodomas veterinarijos gydytojo vardas, pavardė (gali būti dedamas spaudas) ir licencijos numeris bei pasirašoma;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-394, 2011-07-13, Žin., 2011, Nr. 95-4505 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-394

 

32.6. vaistų prekybos įmonei pateikiami abu veterinarijos gydytojo užpildyti paraiškos egzemplioriai: pirmasis egzempliorius lieka prekybos įmonėje, o antrąjį – gyvūnų laikytojas turi grąžinti veterinarijos gydytojui.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-679, 2004-07-29, Žin., 2004, Nr. 122-4483 (2004-08-05), i. k. 104110MISAK00B1-679

 

32.7. Neteko galios nuo 2011-11-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. B1-394, 2011-07-13, Žin. 2011, Nr. 95-4505 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-394

 

33. Paraišką užpildęs veterinarijos gydytojas turi nuolat kontroliuoti vaistų pagal paraiškas įsigijimą, tinkamą laikymą, apskaitą ir naudojimą.

Papildyta punktu:

Nr. B1-679, 2004-07-29, Žin., 2004, Nr. 122-4483 (2004-08-05), i. k. 104110MISAK00B1-679

 

IV. RECEPTŲ IR PARAIŠKŲ NAIKINIMO TVARKA

 

34. Receptai ir paraiškos turi būti naikinami tik pasibaigus numatytam saugojimo laikui.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. B1-679, 2004-07-29, Žin., 2004, Nr. 122-4483 (2004-08-05), i. k. 104110MISAK00B1-679

 

35. Užpildyti receptai ir (ar) paraiškos didmeninės prekybos įmonėje, veterinarijos vaistinėje, veterinarinėje gydymo įstaigoje, gyvūnus laikančioje įmonėje turi būti saugomi ne mažiau kaip 3 metus ir visuomet pateikiami tikrinimo metu.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-679, 2004-07-29, Žin., 2004, Nr. 122-4483 (2004-08-05), i. k. 104110MISAK00B1-679

 

36. Receptų ir paraiškų saugojimo didmeninės prekybos įmonėje, veterinarijos vaistinėje, veterinarinėje gydymo įstaigoje ar gyvūnus laikančioje įmonėje laikas skaičiuojamas neįskaitant einamojo mėnesio. Pasibaigus saugojimo laikui, receptai ir paraiškos gali būti sunaikinti: suplėšyti, sudeginti arba susmulkinti specialiu popieriaus smulkintuvu. Nesunaikintų receptų ir paraiškų negalima atiduoti į antrinių žaliavų supirkimo punktus, išmesti į šiukšlių konteinerius.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. B1-679, 2004-07-29, Žin., 2004, Nr. 122-4483 (2004-08-05), i. k. 104110MISAK00B1-679

 

V. ATSAKOMYBĖ

 

37. Asmenys, pažeidę Taisykles, atsako Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. B1-679, 2004-07-29, Žin., 2004, Nr. 122-4483 (2004-08-05), i. k. 104110MISAK00B1-679

 

______________

 

Veterinarinių vaistų receptų

ir paraiškų rašymo taisyklių

1 priedas

 

 

 

Veterinarinių vaistų receptų

ir paraiškų rašymo taisyklių

2 priedas

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-679, 2004-07-29, Žin., 2004, Nr. 122-4483 (2004-08-05), i. k. 104110MISAK00B1-679

Dėl Veterinarinių vaistų receptų ir paraiškų rašymo taisyklių pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-361, 2008-06-30, Žin., 2008, Nr. 83-3336 (2008-07-22), i. k. 108110MISAK00B1-361

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. B1-200 "Dėl Veterinarinių vaistų receptų ir paraiškų rašymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-394, 2011-07-13, Žin., 2011, Nr. 95-4505 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-394

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. B1-200 "Dėl Veterinarinių vaistų receptų ir paraiškų rašymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-903, 2018-10-26, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17096

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. B1-200 „Dėl Veterinarinių vaistų receptų ir paraiškų rašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo