Suvestinė redakcija nuo 2005-04-01 iki 2005-11-08

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 43-1427, i. k. 1042055ISAK000VA-34

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PREKIŲ TIEKIMO Į KITAS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBES NARES ATASKAITOS FORMOS IR JOS PILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. kovo 12 d. Nr. VA-34

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505) 88-1 straipsniu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 61-1525), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786), 18.11 punktu ir siekdama pagerinti pridėtinės vertės mokesčio administravimą:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 formą su papildomu lapu (toliau – FR0564 forma).

1.2. Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 formos pildymo, teikimo ir tikslinimo taisykles (toliau – Taisyklės).

2. Nustatau, kad FR0564 forma ir Taisyklės įsigalioja nuo 2004-05-01. 2004 m. antro ketvirčio FR0564 formoje turi būti pateikti 2004 m. gegužės ir birželio mėnesių prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares duomenys.

3. Įsakau:

3.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau -Inspekcija) Duomenų valdymo skyriui FR0564 formą įtraukti į Dokumentų formų registrą.

3.2. Inspekcijos Reikalų skyriui organizuoti FR0564 formos blankų pagaminimą ir jais aprūpinti visas apskričių valstybines mokesčių inspekcijas (toliau – AVMI).

3.3. Atitinkamas sritis kuruojantiems Inspekcijos viršininko pavaduotojams ir AVMI viršininkams pagal kompetenciją kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. kovo 12 d.

įsakymu Nr. VA-34

 

PREKIŲ TIEKIMO Į KITAS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBES NARES ATASKAITOS FR0564 FORMOS PILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 formos pildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Prekių tiekimo į kitas Europos

Sąjungos (toliau – ES) valstybes nares ataskaitos formos FR0564 (toliau – ataskaita) pildymo, teikimo ir tikslinimo tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505; toliau – PVM įstatymas), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 61-1525; toliau – MAĮ), 1977 m. gegužės 17 d. Šeštąja Tarybos direktyva 77/388/ EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su apyvartos mokesčiais, suderinimo – bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas apskaičiavimo pagrindas (toliau – Direktyva 77/388/EEB) ir kitais teisės aktais.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos: ES valstybės narės PVM mokėtojas – tai kitoje ES valstybėje narėje PVM mokėtoju registruotas asmuo, kuriam suteiktas tos ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas. ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas – tai pagal Direktyvos 77/388/EEB 22 straipsnio 1 dalies c, d ir e punktų nuostatas kitos ES valstybės narės mokesčių administratoriaus suteiktas PVM identifikacinis numeris, naudojamas sudarant sandorius ES. Trikampė prekyba – tai tokie prekių tiekimo sandoriai, kai juose dalyvauja trijų ES valstybių narių PVM mokėtojai, o vienos ES valstybės narės PVM mokėtojo įsigyjamos prekės iš kitos ES valstybės narės PVM mokėtojo iš karto nugabenamos į trečiąją ES valstybę narę, kurioje parduodamos tos ES valstybės narės PVM mokėtojui. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka PVM įstatymo ir kitų teisės aktų sąvokas.

4. Ataskaitas privalo pateikti Lietuvos Respublikoje PVM mokėtojais įregistruoti asmenys (toliau – PVM mokėtojai) ataskaitinį laikotarpį:

4.1. PVM įstatymo 49 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka taikant 0 procentų PVM tarifą kitos ES valstybės narės PVM mokėtojams tiekę iš šalies teritorijos į kitą ES valstybę narę išgabenamas prekes, neatsižvelgiant į tai, kas (prekių tiekėjas, pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu trečioji šalis) prekes gabena, įskaitant:

4.1.1. ES valstybių narių PVM mokėtojams patiektas ir iš Lietuvos išgabentas naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes;

4.1.2. PVM įstatymo 35 straipsnyje nustatytomis sąlygomis (į kitą ES valstybę narę išgabenti skirtas ir išgabenamas importuojamų, importo PVM neapmokestintų) kitos ES valstybės narės PVM mokėtojams patiektas ir PVM įstatymo 49 straipsnyje nustatyta tvarka taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamas prekes;

4.2. PVM įstatymo 49 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka taikant 0 procentų PVM tarifą verslo tikslais disponuojamas prekes pervežę iš šalies teritorijos į kitą ES valstybę narę, kurioje jie įregistruoti PVM mokėtojais, kai prekes taip perveža patys PVM mokėtojai ar jų užsakymu – kiti asmenys, ir toks prekių pervežimas pagal PVM įstatymo 5-1 straipsnio nuostatas laikomas prekių tiekimu už atlygį;

4.3. PVM įstatymo 12-2 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka įsigytas iš vienos ES valstybės narės į kitą ES valstybę narę išgabenamas prekes toje kitoje ES valstybėje narėje tiekę tos kitos ES valstybės narės PVM mokėtojams (trikampė prekyba).

5. Ataskaitos nepateikimas laikomas PVM mokėtojo patvirtinimu, kad jis netiekė prekių į kitas ES valstybes nares kitų ES valstybių narių PVM mokėtojams Taisyklių 4.1-4.3 punktuose

nurodytais atvejais.

6. Ataskaitoje turi būti nurodomi duomenys apie kitų ES valstybių narių PVM mokėtojus ir jiems per kalendorinį ketvirtį Taisyklių 4.1-4.2 punkte nurodytais atvejais patiektų prekių apmokestinamąsias vertes bei Taisyklių 4.3 punkte nustatyta tvarka patiektų prekių apmokestinamąsias vertes.

7. Ataskaitoje neturi būti įrašomi naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų, naudotų transporto priemonių, apmokestinamų PVM taikant PVM įstatymo XII skyriaus trečiame skirsnyje nustatytą specialią schemą, tiekimo į kitas ES valstybes nares duomenys.

8. Duomenų apie prekių tiekimą į kitas ES valstybes nares pateikimo ataskaitinis laikotarpis yra kalendorinis ketvirtis.

9. Patiektų prekių apmokestinamoji vertė ataskaitoje turi būti įrašoma tą kalendorinį ketvirtį, kurį PVM mokėtojui atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM už į kitą ES valstybę narę (taikant 0 procentų PVM tarifą) patiektas prekes. Pagal PVM įstatymo 14 straipsnį prievolė apskaičiuoti PVM už prekių į kitą ES valstybę narę tiekimą, kuriam taikomos PVM įstatymo VI skyriaus nuostatos, atsiranda, kai išrašoma PVM sąskaita faktūra, kuria įforminamas toks prekių tiekimas, bet ne vėliau kaip kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį prekės buvo išgabentos, 15 dieną.

10. Ataskaita turi būti pateikiama iki kito kalendorinio ketvirčio pirmo mėnesio 25 dienos. Tais atvejais, kai PVM mokėtojas ataskaitinį kalendorinį ketvirtį:

10.1. išregistruojamas iš PVM mokėtojų, to (paskutinio) kalendorinio ketvirčio ataskaita pateikiama per 20 dienų po išregistravimo;

10.2. yra likviduojamas, to (paskutinio) kalendorinio ketvirčio ataskaita pateikiama iki likvidavimo.

 

II. ATASKAITOS PATEIKIMO IR PILDYMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

11. PVM mokėtojas tinkamai užpildytą ataskaitą privalo pateikti apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui pagal įregistravimo mokesčių mokėtoju vietą (toliau – AVMI). Jei PVM mokėtojas nori pats turėti ataskaitos egzempliorių su jos gavimą patvirtinančiais spaudais, tai jis AVMI turi pateikti du ataskaitos egzempliorius. Tuomet vienas ataskaitos egzempliorius su jo gavimą patvirtinančiu spaudu ir atsakingo AVMI darbuotojo parašu grąžinamas PVM mokėtojui.

12. Ataskaita AVMI gali būti pateikta tokiais būdais:

12.1. betarpiškai įteikta AVMI darbuotojui;

12.2. įmesta į AVMI patalpose specialiai tam skirtą dėžę;

12.3. atsiųsta paštu;

12.4. pateikta elektroniniu būdu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka.

13. Ataskaitos gavimo AVMI data laikoma ta data, kurią ataskaitas priimantis AVMI darbuotojas pažymi ataskaitoje. AVMI darbuotojo ataskaitoje pažymėta data turi sutapti su PVM mokėtojo ataskaitos pateikimo data. Kai ataskaita atsiunčiama paštu, ataskaitos gavimo data yra jos išsiuntimo data, kuri nustatoma pagal pašto antspaudą.

14. PVM mokėtojas turi pildyti AVMI gautus spaustuviniu būdu pagamintus ataskaitų blankus.

15. Ataskaitą galima pildyti ir kompiuteriniu būdu. Jos forma paskelbta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje (www. vmi. lt) ir pažymėta „(P)“ ženklu.

16. Ataskaita turi būti pildoma laikantis tokių taisyklių:

16.1. Pildoma juodos arba tamsiai mėlynos spalvos rašikliu.

16.2. Raidės ir skaičiai turi būti įrašomi tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų.

16.3. Tekstas rašomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.

16.4. Jei į ataskaitą įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų, negu ataskaitos atitinkamame laukelyje jam yra skirta vietų, tai tuščios vietos (tarpeliai) gali būti paliekamos tiek kairėje, tiek dešinėje, tiek abiejose įrašyto rodiklio pusėse (išskyrus atvejus, kai 2, 3 ir 12 laukeliuose nurodomi mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), PVM mokėtojo kodas ir ES valstybių narių PVM mokėtojų kodai, kuriuos įrašant tuščios vietos turi būti paliekamos laukelio dešinėje pusėje).

16.5. Nurodomos sumos turi būti apvalinamos: 49 centai ir mažiau – atmetami, 50 centų ir daugiau laikomi litu.

16.6. Prie įrašomų skaičių, išskyrus minuso (-) ženklą, nepridedama jokių kitų simbolių (kablelių, brūkšnelių ar pan.).

16.7. Laukeliai, kurie nepildomi, turi būti paliekami tušti (nerašoma jokių simbolių, brūkšnelių, kryželių, nulių ar pan.).

16.8. Kompiuteriu išspausdintoje formoje turi išlikti ataskaitos originalo formos proporcijos (atstumai tarp kryželių, esančių formos kampuose, ir atstumai tarp kryželių ir pildomų laukų).

17. Užpildytą ataskaitą turi pasirašyti ją pateikusio PVM mokėtojo vadovas (savininkas) ir vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba tik neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens vadovas ar savininkas (jei savininkas yra vienas asmuo). Kai ataskaitą pateikia fizinis asmuo, PVM mokėtojas, tai ją turi pasirašyti pats fizinis asmuo. Kai užpildytą ataskaitą pateikia Lietuvos Respublikoje PVM mokėtoju registruotas užsienio asmuo, tai ją turi pasirašyti užsienio asmens įgaliotasis asmuo arba kitas įgaliotasis atstovas, veikiantis pagal patvirtintą įgaliojimą. Jei PVM mokėtojas neturi vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pareigybės, o apskaitos paslaugas jam teikia ir formas pildo pagal sutartį kitas asmuo (įmonė), tai ataskaitą pasirašo to kito asmens (įmonės) įgaliotas asmuo (turi būti nurodomas to asmens vardas, pavardė).

 

III. ATASKAITOS UŽPILDYMAS

 

I. PVM MOKĖTOJO IDENTIFIKACINIŲ DUOMENŲ ĮRAŠYMAS

 

18. 1 laukelyje turi būti įrašomas PVM mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė. Juridinio asmens pavadinimas įrašomas iš jo teisinio įregistravimo pažymėjimo, o fizinio asmens vardas ir pavardė įrašomi iš jo asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų.

19. 2 laukelyje turi būti įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), o 3 laukelyje – PVM mokėtojo kodas be prefikso „LT“ (jis jau įrašytas).

20. 4 laukelyje įrašomi PVM mokėtojo telefono ir/ar fakso numeris arba elektroninio pašto adresas pasiteirauti.

 

II. ATASKAITOS DUOMENŲ ĮRAŠYMAS

 

21. 5 laukelyje nurodoma ataskaitos pildymo data. Laukelyje „Registracijos Nr. „ įrašomas ataskaitos registracijos numeris pagal PVM mokėtojo nusistatytą dokumentų registravimo tvarką. Šią tvarką PVM mokėtojas nusistato remdamasis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88 patvirtintomis Raštvedybos taisyklėmis (Žin., 2002, Nr. 5-211).

22. Teikiant pirminę ataskaitą „X“ ženklu pažymimas 6 laukelio langelis „Pirminė“.

23. 7 ir 8 laukeliuose atitinkamai įrašomi ataskaitinio laikotarpio metai ir metų ketvirtis (pvz., 2004 ir 2).

24. Viena ataskaitos eilutė (9-14 laukeliai) skirta įrašyti duomenis apie vienam konkrečiam ES valstybės narės pirkėjui patiektas prekes. Jei tokie konkretaus ES valstybės narės pirkėjo duomenys įrašomi į dvi ar daugiau eilučių, tos eilutės laikomos neteisingai užpildytomis.

25. Teikiant pirminę ataskaitą arba tikslinant visą ataskaitą 9 laukelis „Tikslinimas“ nepildomas. Jei teikiama ataskaita, tikslinanti kai kurias eilutes, tai 9 laukelį „Tikslinimas“ užpildyti būtina.

26. 10 laukelyje turi būti nurodomas ataskaitoje pildomos eilutės numeris. Eilučių numeriai, kuriuos nurodo PVM mokėtojas to paties ataskaitinio laikotarpio ataskaitoje, turi būti skirtingi.

27. 11 laukelyje turi būti nurodomas ES valstybės narės, kurioje PVM mokėtoju registruotas pirkėjas arba PVM mokėtoju registruotas disponuojamas prekes verslo tikslais pervežantis Lietuvos PVM mokėtojas (toliau – ES valstybės narės pirkėjas), dviraidis kodas (prefiksas). ES valstybės narės kodas turi atitikti tos valstybės kodą nurodytą Taisyklių priede „ES valstybių narių ir jų PVM mokėtojų kodų struktūros sąrašas“.

28. 12 laukelyje turi būti nurodomas ES valstybės narės pirkėjo, PVM mokėtojo, kodas be dviraidžio valstybės kodo (prefikso). Nurodant kodą, neturi būti rašoma jokių simbolių (brūkšnelių ar pan.), tarp kodo ženklų nepaliekami tarpai. Taisyklių priede pateikiami kitų ES valstybių narių PVM mokėtojų kodų struktūros aprašymai. ES valstybių narių pirkėjų, PVM mokėtojų, kodai turi atitikti Taisyklių priede „ES valstybių narių ir jų PVM mokėtojų kodų struktūros sąrašas“ nurodytas ES valstybių narių PVM mokėtojo kodų struktūras.

29. 13 laukelyje turi būti įrašoma PVM mokėtojo bendra 12 laukelyje nurodytam konkrečiam ES valstybės narės pirkėjui per ataskaitinį laikotarpį Taisyklių 4.1 – 4.2 punkte nurodytais atvejais patiektų prekių apmokestinamoji vertė (litais). Šiame laukelyje įrašytų prekių vertę PVM mokėtojas taip pat privalo nurodyti (būti nurodęs) atitinkamų laikotarpių PVM deklaracijų (FR0600) 17 laukeliuose „ES valstybių narių PVM mokėtojams patiektos ir iš Lietuvos išgabentos prekės (PVM – 0 proc.)“.

30. 14 laukelyje turi būti įrašoma PVM mokėtojo bendra 12 laukelyje nurodytam konkrečiam ES valstybės narės pirkėjui per ataskaitinį laikotarpį Taisyklių 4.3 punkte nurodytais atvejais (trikampė prekyba) patiektų prekių apmokestinamoji vertė (litais). Šių prekių tiekimas nėra PVM objektas. Šiame laukelyje įrašytų prekių pardavimo vertę PVM mokėtojas privalo nurodyti (būti nurodęs) atitinkamų laikotarpių PVM deklaracijų (FR0600) 21 laukeliuose „Už Lietuvos ribų patiektos prekės ir suteiktos paslaugos, kurių pirkimo (importo) PVM atskaitomas“. Šių prekių įsigijimo vertę (kuri nenurodoma ataskaitoje) PVM mokėtojas privalo nurodyti (būti nurodęs) atitinkamų laikotarpių PVM deklaracijų (FR0600) 20 laukeliuose „Iš ES valstybių narių įsigytos prekės, kurios iš karto patiektos kitos ES valstybės narės PVM mokėtojui (trikampė prekyba)“.

1 pavyzdys

2004-08-03 Lietuvos PVM mokėtoja, A įmonė, už 34528 Lt (10000 eurų) perka stakles iš Vokietijos X įmonės, kurios PVM mokėtojo kodas Vokietijoje DE123456789, ir iš karto jas už 45000 Lt parduoda įsiregistravusiai PVM mokėtojai Belgijoje Danijos Y įmonei, kurios PVM mokėtojo kodas Belgijoje BE987654321. A įmonė nurodo pirkėjo, Belgijos PVM mokėtojo, kodą PVM sąskaitoje faktūroje. Staklės iš X įmonės sandėlio Vokietijoje gabenamos į Belgiją. A įmonė pateiktoje 2004 m. 3 ketvirčio ataskaitoje turi įrašyti: 10 laukelyje (Eilutės numeris) – „1“, 11 laukelyje (Valstybės kodas) – „BE“, 12 laukelyje (ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas (be valstybės kodo) – „987654321“, 14 laukelyje (Prekių vertė (trikampė prekyba) – „45000“, o 2004 m. rugpjūčio mėnesio PVM deklaracijoje turi būti įrašiusi: 20 laukelyje (Iš ES valstybių narių įsigytos prekės, kurios iš karto patiektos kitos ES valstybės narės PVM mokėtojui (trikampė prekyba) – „34528“ ir 21 laukelyje (Už Lietuvos ribų patiektos prekės ir suteiktos paslaugos, kurių pirkimo (importo) PVM atskaitomas) – „45000“.

 

31. 13 ir 14 laukeliuose nurodomų patiektų prekių\apmokestinamąją vertę sudaro atlygis, kurį gavo arba turi gauti PVM mokėtojas (prekių tiekėjas) arba jo vardu trečias asmuo. Prekių vertė apskaičiuojama PVM įstatymo 15 straipsnyje nustatyta tvarka. Jeigu už tiekiamą prekę atlyginama kitomis prekėmis ir/ar paslaugomis, patiektų prekių vertę sudaro atlygis, kuris būtų gautas, jeigu jis būtų gautas pinigais. Kai PVM mokėtojas verslo tikslais į kitą ES valstybę narę perveža disponuojamas prekes, patiektų prekių vertę sudaro prekių įsigijimo vertė, tai yra pirkimo kaina arba pasigaminimo savikaina (išskyrus PVM).

2 pavyzdys Lietuvos PVM mokėtoja, A įmonė, iš kitos Lietuvos PVM mokėtojos, B įmonės, 2004 m. rugsėjo pradžioje už 47200 Lt nuperka 200 stalų. Stalų pirkimo kaina – 40000 Lt, pirkimo PVM – 7200 Lt. 2004-09-12 A įmonė stalus perveža į savo filialą Vokietijoje. A įmonė Vokietijoje prekiauja baldais ir čia yra registruota PVM mokėtoja, jos PVM mokėtojo kodas Vokietijoje DE123456789. A įmonė išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodo savo Vokietijos PVM mokėtojo kodą, o pateiktoje 2004 m. 3 ketvirčio ataskaitoje turi įrašyti: 10 laukelyje (Eilutės numeris) – „1“, 11 laukelyje (Valstybės kodas) – „DE“, 12 laukelyje (ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas (be valstybės kodo) – „123456789“, 13 laukelyje (Prekių vertė) – „40000“. A įmonė 2004 m. rugsėjo mėnesio PVM deklaracijos 17 laukelyje (ES valstybių narių PVM mokėtojams patiektos ir iš Lietuvos išgabentos prekės (PVM – 0 proc.) turi būti įrašiusi „40000“.

Jeigu į kitą ES valstybę narę pervežtos prekės buvo naudotos PVM mokėtojo ekonominėje veikloje, patiektų prekių vertę sudaro pervežtų prekių įsigijimo vertės dalis, apskaičiuota atsižvelgiant į prekių sunaudojimo PVM mokėtojo ekonominėje veikloje apmokestinimo momentu laipsnį.

3 pavyzdys Lietuvos PVM mokėtoja, A įmonė, iš kitos Lietuvos PVM mokėtojos, B įmonės, 2004 m. buvo už 100000 Lt įsigijusi 2 sunkvežimius. Vienerius metus minėti sunkvežimiai buvo naudojami A įmonės veikloje. Tarkime, kad sunkvežimių 1 metų nusidėvėjimo suma yra 20000 Lt. 2005-01-05 A įmonė sunkvežimius nugabena į savo filialą Latvijoje, ketindama juos ten parduoti. A įmonė Latvijoje yra įsiregistravusi PVM mokėtoja ir savo PVM mokėtojo kodą Latvijoje LV12345678912 nurodo PVM sąskaitoje faktūroje. A įmonė pateiktoje 2005 m. 1 ketvirčio ataskaitoje turi įrašyti: 10 laukelyje (Eilutės numeris) – „1“, 11 laukelyje (Valstybės kodas) – „LV“, 12 laukelyje (ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas (be valstybės kodo) – „12345678912“, 13 laukelyje (Prekių vertė) – „80000“ (100000 – 20000), o 2005 m. sausio mėnesio PVM deklaracijos 17 laukelyje (ES valstybių narių PVM mokėtojams patiektos ir iš Lietuvos išgabentos prekės (PVM – 0 proc.) turi būti įrašiusi „80000“.

Į patiektų prekių vertę įtraukiama su prekių tiekimu susijusių ir ES valstybės narės pirkėjui tenkančių išlaidų (tokių kaip įpakavimo, transportavimo, draudimo ir kitų) vertė.

4 pavyzdys Lietuvos PVM mokėtoja, A įmonė, už 50000 Lt parduoda 5 įrenginius Suomijos S įmonei, kurios PVM mokėtojo kodas Suomijoje FI99999999. A įmonė transporto paslaugų įmonei B už įrenginių nugabenimą pagal pateiktą jai sąskaitą turi sumokėti 1000 Lt. Įmonė A, norėdama, kad jai būtų padengta už paslaugas sumokėta suma, į savo tiekiamų prekių vertę įtraukia jai suteiktų transportavimo paslaugų vertę ir 2005- 03-05 Suomijos įmonei S išrašo 51000 Lt PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nurodo pirkėjo, Suomijos PVM mokėtojo, kodą. A įmonė pateiktoje 2005 m. 1 ketvirčio ataskaitoje turi įrašyti: 10 laukelyje (Eilutės numeris) – „1“, 11 laukelyje (Valstybės kodas) – „FI“, 12 laukelyje (ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas (be valstybės kodo) – „99999999“, 13 laukelyje (Prekių vertė) – „51000“, o 2005 m. kovo mėnesio PVM deklaracijos 17 laukelyje (ES valstybių narių PVM mokėtojams patiektos ir iš Lietuvos išgabentos prekės (PVM – 0 proc.) turi būti įrašiusi „51000“.

Be to, iš patiektų prekių vertės atimamos (kai pardavimo vertė mažinama) arba pridedamos (kai pardavimo vertė didinama) patikslintos prekių vertės pagal išrašytus kreditinius bei debetinius dokumentus, kai po apmokestinimo momento prekių atsisakoma ar jos grąžinamos arba pardavėjas suteikia nuolaidų, įvykdžius tam tikras papildomas sąlygas ar dėl kitų priežasčių (PVM įstatymo 15 straipsnio 19 dalis). Informacija apie ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais įvykusių prekių tiekimų apmokestinamosios vertės tikslinimus, atliktus per atitinkamą kalendorinį ketvirtį, pateikiama to atitinkamo ketvirčio ataskaitoje.

5 pavyzdys Lietuvos PVM mokėtoja, A įmonė, 2004-09-20 su Belgijos PVM mokėtoja, X įmone, kurios PVM mokėtojos kodas Belgijoje BE555555555, sudaro savos gamybos staklių pardavimo už 40000 Lt sutartį. Sutarties sąlygose numatyta, kad tuo atveju, jei Belgijos X įmonė už stakles sumokės per dvi savaites, Lietuvos A įmonė jai suteiks 5 procentų nuolaidą. 2004-09-24 Lietuvos A įmonė savo transportu išgabena prekes Belgijos X įmonei ir išrašo 40000 Lt PVM sąskaitą faktūrą. A įmonė PVM sąskaitoje faktūroje įrašo pirkėjo, Belgijos PVM mokėtojo, kodą. Belgijos X įmonė, vykdydama 2004-09-20 pasirašytos sutarties sąlygas ir priėmusi atgabentas prekes, po 10 dienų į Lietuvos A įmonės sąskaitą perveda visą sumą. Lietuvos A įmonė 2004-10-06 išrašo 2000 Lt kreditinę sąskaitą. Lietuvos A įmonė pateiktoje 2004 m. 4 ketvirčio ataskaitoje turi įrašyti: 10 laukelyje (Eilutės numeris) – „1“,11 laukelyje (Valstybės kodas) – „BE“, 12 laukelyje (ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas (be valstybės kodo) – „555555555“, 13 laukelyje (Prekių vertė) – „-2000“, o 2004 m. spalio mėnesio PVM deklaracijos 17 laukelyje (ES valstybių narių PVM mokėtojams patiektos ir iš Lietuvos išgabentos prekės (PVM – 0 proc.) turi būti įrašiusi „-2000“.

13 ir 14 laukeliuose įrašomos sumos gali būti teigiamos arba neigiamos, t. y. su minuso ženklu. Neigiamos sumos šiuose laukeliuose gali būti tada, kai pagal išrašytus kreditinius ar debetinius dokumentus sumažinta praėjusiais laikotarpiais patiektų prekių apmokestinamoji vertė (su minuso ženklu) yra didesnė už ataskaitinį laikotarpį patiektų prekių apmokestinamąją vertę. Šiuose laukeliuose įrašomos sumos gali būti lygios 0, kai pagal išrašytus kreditinius ar debetinius dokumentus sumažinta praėjusiais laikotarpiais patiektų prekių apmokestinamoji vertė (su minuso ženklu) yra lygi ataskaitiniame laikotarpyje patiektų prekių apmokestinamajai vertei.

32. Duomenys eilutėje laikomi pateikti ne visi, jei joje neužpildytas 10 laukelis „Eilutės numeris“ ir/arba 11 laukelis „Valstybės kodas“, ir/arba 12 laukelis „ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas“, ir/arba nei vienas iš dviejų: 13 laukelis „Prekių vertė“ arba 14 laukelis „Prekių vertė (trikampė prekyba)“. Duomenys eilutėje laikomi neteisingais, jei 11 laukelyje „Valstybės kodas“ ir/arba 12 laukelyje „ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas“ nurodyti PVM mokėtojų kodai neatitinka Taisyklių priede nurodytų ES valstybių narių kodų, jų PVM mokėtojų kodų struktūrų arba negalioja (neegzistuoja).

33. 15 laukelyje turi būti įrašoma bendra to ataskaitos lapo 13-tuose laukeliuose nurodytų prekių vertė (visų 13-tų laukelių suma). Jeigu šiame laukelyje PVM mokėtojo nurodyta suma neatitinka to lapo visų 13-tų laukelių sumos, teisinga laikoma 13-tų laukelių sudėtinė suma.

34. 16 laukelis turi būti pildomas tik pagrindiniame ataskaitos lape. Šiame laukelyje įrašoma bendra pagrindinio ir papildomų (jeigu jie buvo užpildyti) ataskaitos lapų 15-uose laukeliuose nurodyta prekių vertė (visų 15-tų laukelių suma). Jeigu PVM mokėtojo šiame laukelyje nurodyta suma neatitinka visų lapų 15-tų laukelių sumos, teisinga laikoma sudėtinė 15-tų laukelių suma. Šiame laukelyje įrašyti duomenys turi atitikti PVM mokėtojo atitinkamų laikotarpių PVM deklaracijų (FR0600) 17 laukeliuose „ES valstybių narių PVM mokėtojams patiektos ir iš Lietuvos išgabentos prekės (PVM – 0 proc.)“ pateiktus duomenis.

6 pavyzdys 2005 m. gegužės mėnesį Lietuvos PVM mokėtoja, A įmonė, už 25000 Lt parduoda ledų Latvijos PVM mokėtojai, Y įmonei, o birželio mėnesį – už 35600 Lt. Latvijos Y įmonės, PVM mokėtojos, kodas LV12345678912.

2005-06-15 Lietuvos A įmonė pateikia 2005 m. gegužės mėnesio PVM deklaraciją, kurios 17 laukelyje (ES valstybių narių PVM mokėtojams patiektos ir iš Lietuvos išgabentos prekės (PVM – 0 proc.) turi įrašyti „25000“, atitinkamai 2005-07-23 pateikia 2005 m. birželio mėnesio PVM deklaraciją, kurios 17 laukelyje (ES valstybių narių PVM mokėtojams patiektos ir iš Lietuvos išgabentos prekės (PVM – 0 proc.) turi įrašyti „35600“.

Vadinasi, Lietuvos A įmonė 2005 m. antrą ketvirtį patiekė prekių į kitas ES valstybes nares už 60600 Lt. Todėl 2005-07- 23 Lietuvos A įmonė pateiktoje 2005 m. 2 ketvirčio ataskaitoje turi įrašyti: 10 laukelyje (Eilutės numeris) – „1“, 11 laukelyje (Valstybės kodas) -“LV“, 12 laukelyje (ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas (be valstybės kodo) – „12345678912“, 13 laukelyje (Prekių vertė) – „60600“ (25600 + 35600) ir 15, 16 laukeliuose – „60600“.

 

35. 17 laukelyje turi būti įrašomas ataskaitos papildomų lapų bendras skaičius. Šis laukelis pildomas tik pagrindiniame lape ir tik tuo atveju, jei pildomi ir teikiami papildomi ataskaitos

lapai.

 

III. PAPILDOMŲ ATASKAITOS LAPŲ PILDYMAS

 

36. Kai ataskaitoje neužtenka eilučių duomenims apie prekių tiekimą į kitas ES valstybes nares įrašyti, turi būti pildomi papildomi ataskaitos lapai (FR0564P), kuriuose turi būti įrašomi mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (2 laukelis), PVM mokėtojo kodas (3 laukelis), ataskaitinio laikotarpio metai (7 laukelis) ir ketvirtis (8 laukelis), ženklu „X“ pažymimas atitinkamas 6 laukelio langelis (pagal tai, ar ataskaita pirminė, patikslinta visa ar patikslintos kai kurios eilutės) ir papildomai teikiami duomenys. Papildomuose ataskaitos lapuose 2 laukelis „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)“, 3 laukelis „PVM mokėtojo kodas“, 7 laukelis „Metai“, 8 laukelis „Ketvirtis“, 5 laukelis „Pildymo data“ ir 6 laukelis turi būti užpildyti taip pat, kaip ir pagrindiniame ataskaitos lape (FR0564).

37. Laukelyje „Papildomo lapo numeris“ turi būti nurodomas papildomo ataskaitos lapo numeris. Šis laukelis pildomas tik papildomuose ataskaitos lapuose.

38. Papildomuose ataskaitos lapuose pildomos eilutės pradedamos numeruoti suteikiant numerį, einantį po eilutės numerio, kuris buvo suteiktas paskutinei užpildytai eilutei paskutiniame užpildytame ataskaitos lape.

 

IV. PATIKSLINTŲ ATASKAITŲ PILDYMAS IR PATEIKIMAS

 

39. Gali būti tikslinama:

39.1. visa ataskaita;

39.2. ataskaitos kai kurios eilutės.

40. Tikslinant ataskaitą:

40.1. 1 laukelyje „Pavadinimas arba vardas, pavardė“, 2 laukelyje „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)“, 3 laukelyje „PVM mokėtojo kodas“, 7 laukelyje „Metai“ ir 8

laukelyje „Ketvirtis“ turi būti įrašomi PVM mokėtojo identifikaciniai duomenys ir tikslinamasis laikotarpis, 4 laukelyje „Telefono, fakso Nr. ar el. pašto adresas pasiteiravimui“, laukelyje „Papildomo lapo numeris“ turi būti nurodomi atitinkami patikslintos ataskaitos duomenys, o 5 laukelyje turi būti nurodoma patikslintos ataskaitos (FR0564 forma) pildymo data; 40.2. 6 laukelio langelis „Patikslinta visa“ pažymimas „X“ ženklu, kai tikslinami visi prieš tai pateiktos ataskaitos duomenys, o 6 laukelio langelis „Patikslintos kai kurios eilutės“ pažymimas „X“ ženklu, kai tikslinamos tik kai kurios eilutės.

41. Kai tikslinama visa ataskaitos forma, patikslintoje ataskaitoje turi būti pateikiami ne vien tik patikslinamieji, bet visi duomenys.

42. Kai tikslinamos tik ataskaitos kai kurios eilutės, 9 -16 laukeliai turi būti užpildomi taip:

42.1. 9 laukelis „Tikslinimas“ pildomas tik tais atvejais, kai tikslinamos ataskaitos kai kurios eilutės.

42.2. Jei patikslintoje ataskaitoje įrašomi duomenys apie prekių tiekimą ES valstybės narės pirkėjui, kuriam prekių tiekimo duomenys tikslinamos ataskaitos formoje nebuvo įrašyti, 9 laukelyje turi būti nurodoma raidė „N“ (nauja eilutė), 10 laukelyje eilutei suteikiamas numeris, einantis po eilutės numerio, kuris jau buvo suteiktas tikslinamoje ataskaitoje, o 11-14 laukeliuose įrašomi naujai teikiami duomenys.

42.3. Jei ataskaitoje tikslinami prekių tiekimo konkrečiam ES

valstybės narės pirkėjui duomenys, 9 laukelyje turi būti nurodoma raidė „T“ (tikslinta eilutė), 10 laukelyje nurodomas koreguojamos eilutės numeris, o 11-14 laukeliuose turi būti įrašomi naujai teikiami duomenys.

42.4. Jei tikslinamoje ataskaitoje duomenys apie prekių tiekimą konkrečiam ES valstybės narės pirkėjui neturėjo būti pateikti, 9 laukelyje turi būti nurodoma raidė „P“ (pašalinta eilutė), 10 laukelyje turi būti nurodomas šalinamos eilutės numeris. 11-14 laukeliuose turi būti įrašomi duomenys, nurodyti tikslinamos ataskaitos formos šalinamoje eilutėje.

42.5. Kai tikslinamos ataskaitos kai kurios eilutės, 15 laukelis nepildomas, o 16 laukelyje įrašoma bendra kitų ES valstybių narių pirkėjams Taisyklių 4.1–4.2 punktuose nurodytais atvejais per tą kalendorinį ketvirtį patiektų prekių vertė (sumuojamos patikslintų eilučių ir tikslinamos ataskaitos teisingai užpildytų (netikslinamų) eilučių 13-uose laukeliuose įrašytos vertės).

7 pavyzdys Lietuvos PVM mokėtoja, A įmonė, 2004 m. liepos-rugsėjo mėnesiais tiekė prekes tokiems kitų ES valstybių narių pirkėjams, PVM mokėtojams:

- Vokietijos X įmonei (DE123456789) – už 25000 Lt;

- Danijos Y įmonei (DK12345678) – už 35000 Lt;

- Belgijos Z įmonei (BE987654321) – už 20000 Lt.

2004-10-23 Lietuvos A įmonė pateiktoje 2004 m. 3 ketvirčio ataskaitoje įrašė: pirmos eilutės 10 laukelyje (Eilutės numeris) – „1“, 11 laukelyje (Valstybės kodas) – „DE“, 12 laukelyje (ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas (be valstybės kodo) – „123456789“, 13 laukelyje (Prekių vertė) – „25000“, atitinkamai antros eilutės 10 laukelyje – „2“, 11 laukelyje – „DK“, 12 laukelyje – „12345678“, 13 laukelyje – „35000“. Be to, A įmonė 15 laukelyje įrašė „60000“, 16 – „60000“ ir „X“ ženklu pažymėjo 6 laukelio langelį „Pirminė“.

Po mėnesio A įmonė, pastebėjusi, kad ataskaitoje neįrašė prekių tiekimo Belgijos Z įmonei duomenų, pateikia ataskaitą, kurioje ženklu „X“ pažymi 6 laukelio langelį „Patikslintos kai kurios eilutės“ ir taip įrašo naujus duomenis: 9 laukelyje (Tikslinimas) – „N“, 10 laukelyje – „3“, 11 laukelyje – „BE“, 12 laukelyje – „987654321“, 13 laukelyje – „20000“ ir 16 laukelyje – „80000“.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

43. Jei ataskaitos užpildytos nesilaikant šių Taisyklių reikalavimų, nepasirašytos, prekių tiekimo į kitas ES valstybes nares duomenys surašyti ne visi arba neteisingi, tokių ataskaitų teikėjams mokesčių administratorius gali pranešti apie nustatytas klaidas ir/ar nurodyti ataskaitas patikslinti arba pateikti pakartotinai.

44. Kai mokesčių administratoriui pateikiama ataskaita, kurios 2 laukelyje mokesčių mokėtojo kodas nenurodytas arba nurodytas neteisingas, atsižvelgus į tai, kad nėra galimybės identifikuoti asmenį, kurio ataskaita pateikta, ataskaita laikoma neidentifikuota ir joje pateikti duomenys neapdorojami.

45. Taisykles pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________


 

Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos

valstybes nares ataskaitos FR0564 formos

pildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių

priedas

(Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko 2005 m. kovo 21 d.

įsakymo Nr. VA-26 redakcija)

 

ES VALSTYBIŲ NARIų IR JŲ PVM MOKĖTOJŲ KODŲ Struktūros Sąrašas

 

ES valstybės narės

 

pavadinimas

dviraidis kodas (prefiksas)

PVM mokėtojų kodų struktūra (be prefiksų)

Pastabos

1

2

3

4

Airija

IE

9999999X arba

9X99999X

gali būti naudojamos raidės „O“ ir „I“

Austrijos Respublika

AT

U99999999

 

pirmas ženklas po prefikso yra raidė „U“

Belgijos Karalystė

BE

999999999 arba

9999999999

9 skaitmenų struktūra galioja iki 2007-12-31

Čekijos Respublika

CZ

99999999 arba

999999999, arba

9999999999

 

Danijos Karalystė

DK

99999999

 

Estijos Respublika

EE

999999999

 

Graikijos Respublika

EL

999999999

 

Ispanijos Karalystė

ES

X99999999 arba

99999999X, arba

X9999999X

 

Italijos Respublika

IT

99999999999

 

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

GB

999999999 arba

999999999999, arba

GD999, arba

HA999

 

Kipro Respublika

CY

99999999X

 

Latvijos Respublika

LV

99999999999

 

Lenkijos Respublika

PL

9999999999

 

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

LU

99999999

 

Maltos Respublika

MT

99999999

 

Nyderlandų Karalystė

NL

999999999B99

trečias nuo pabaigos ženklas yra raidė „B“

Portugalijos Respublika

PT

999999999

 

Prancūzijos Respublika

FR

99999999999 arba

X9999999999, arba

9X999999999, arba

XX999999999

nenaudojamos raidės „O“ ir „I“

Slovakijos Respublika

SK

999999999 arba

9999999999

 

Slovėnijos Respublika

SI

99999999

 

Suomijos Respublika

FI

99999999

 

Švedijos Karalystė

SE

999999999999

du paskutiniai skaitmenys yra „01“

Vengrijos Respublika

HU

99999999

 

Vokietijos Federacinė Respublika

DE

999999999

 

 

9 – skaitmuo

X – raidė

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-26, 2005-03-21, Žin., 2005, Nr. 38-1259 (2005-03-24), i. k. 1052055ISAK000VA-26

 


 

 

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-26, 2005-03-21, Žin., 2005, Nr. 38-1259 (2005-03-24), i. k. 1052055ISAK000VA-26

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. VA-34 "Dėl Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos formos ir jos pildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo