Įsakymas netenka galios 2023-03-20:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-70, 2023-03-13, paskelbta TAR 2023-03-13, i. k. 2023-04376

Dėl Aplinkos ministerijos biudžeto programų lėšų naudojimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2022-04-20 iki 2023-03-19

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 41-1346, i. k. 104301MISAK000D1-94

 

Nauja redakcija nuo 2021-08-28:

Nr. D1-482, 2021-08-27, paskelbta TAR 2021-08-27, i. k. 2021-18157

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. kovo 4 d. Nr. D1-94

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 6 ir 7 dalimi:

1. T v i r t i n u  Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. S u d a r a u šios sudėties Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo stebėsenos komitetą (toliau – stebėsenos komitetas):

Sigita Vasiljevaitė – Aplinkos ministerijos kanclerė (stebėsenos komiteto pirmininkė);

Raminta Radavičienė aplinkos viceministrė (stebėsenos komiteto pirmininko pavaduotoja);

Rasa Čekėnė – Aplinkos ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyriaus patarėja;

Inesis Kiškis – Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir ekonominių priemonių departamento direktorius;

Rūta Klimaitė – Aplinkos ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vyresnioji patarėja;

Eimantas Norkūnas – aplinkos ministro patarėjas;

Aurimas Saladžius – Aplinkos ministerijos Darnaus vystymosi ir strateginių pokyčių grupės vadovas;

Vilma Slavinskienė – Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupės vadovė.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-101, 2022-04-19, paskelbta TAR 2022-04-19, i. k. 2022-07933

 

3. P a v e d u Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupei vykdyti Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos apraše nurodyto Atliekų prevencijos ir tvarkymo programą koordinuojančio padalinio funkcijas.

4. Į g a l i o j u Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrą vykdyti Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos apraše nurodytos administruojančiosios institucijos funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-101, 2022-04-19, paskelbta TAR 2022-04-19, i. k. 2022-07933

 

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                  ARŪNAS KUNDROTAS

 


 

Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Kvietimų teikti paraiškas ir sudaryti sutartis plano pavyzdys)

 

KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS IR SUDARYTI SUTARTIS SKELBIMO PLANAS

 

Eil. Nr.

Prie-monės Nr.

Priemonės pavadinimas

Atrankos būdas

Priemonei skirtas finansavimas, Eur

Planuojama kvietimo teikti paraiškas paskelbimo data

Planuojama sutarčių sudarymo data

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 

part_75e803a54824405ca9d15ba824b58646_end


 

Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonių įgyvendinimo ketvirtinės ataskaitos pavyzdys)

_____________________________

(vykdytojo pavadinimas)

 

ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO KETVIRTINĖ ATASKAITA

 

__________ m. ________ketvirtis

(laikotarpis, už kurį teikiama ataskaita)

____________________

(ketvirtinės ataskaitos pateikimo data)

 

Eil. Nr.

Aplinkos ministro įsakymo, kuriuo priemo-nei skirtos lėšos, data ir numeris

Priemo-nių plano priemo-nės eilės Nr.

Priemonės  pavadinimas

Priemonei skirtos lėšos n-n+2 metais, Eur

Sudarytų sutarčių  pagal priemonę suma, Eur

Iki ataskaitinio ketvirčio pabaigos planuota panaudoti lėšų, Eur

Iki ataskaitinio ketvirčio pabaigos faktiškai panaudota lėšų, Eur

Numatoma panaudoti iki š. m. pabaigos*, Eur

Pastabos dėl priemonės įgyvendinimo eigos (pvz., neįvykdymo priežastys, kada numatoma pasirašyti sutartis, išmokėti lėšas ir kt.)

1

2

3

4

5

6

7

8

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*teikiama atsiskaitant už trečiąjį ketvirtį.

 

______________

 

 

part_345a8b940cc744519714758bd1964cae_end


 

Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Galutinės priemonės įgyvendinimo ataskaitos pavyzdys)

 

_____________________________

(priemones vykdytojo ir (ar) administruojančios institucijos pavadinimas)

________________________________

(priemonės pavadinimas)

 

GALUTINĖ PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

 

_____________________

(pateikimo data)

 

 

1.

Už ataskaitos parengimą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas)

 

2.

Informacija apie priemonės įgyvendinimą (įgyvendinimo data)

 

3.

Priemonės tikslų ir uždavinių pasiekimas (kokie tikslai ir uždaviniai pasiekti)

 

4.

Priemonės veiklų / projektų įgyvendinimas (kokios veiklos ar projektai įgyvendinti)

 

5.

Priemonės įgyvendinimo terminai (ar priemonė įgyvendinta laiku; jei ne, – nurodyti priežastis)

 

6.

Skirtos ir panaudotos lėšos (kiek lėšų skirta iš Programos, kokiai vertei sudaryta sutartis, kiek lėšų panaudota; nurodyti lėšų nepanaudojimo priežastis)

 

7.

Priemonės rezultatai (kokie rodikliai pasiekti, jei taikoma)

 

PRIEDAI

 

 

 

______________

part_633ae17df1f044b3ac70bc6a8efc2956_end


 

Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

 

(Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo n metais priemonių plano įgyvendinimo ataskaitos pavyzdys)

 

ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 20___ METAIS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

 

 

Eil. Nr.

Priemo-nės Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonę adminis-truojanti institucija

Priemonės vertė, Eur

Skirta lėšų išlaidoms ___ m., Eur

Panaudota lėšų ___ m., Eur

Panaudota lėšų ___ m., proc.

Pastabos apie priemonės įgyvendinimo eigą

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

 

 

 

 

______________

part_4468a77b433440f79a3cbd0cc5ddf294_end


 

Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Pasiūlymo dėl Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšomis finansuojamos priemonės įgyvendinimo pavyzdys)

 

__________________________________________

(Aplinkos ministerijos administracinio padalinio ar įstaigos pavadinimas)

 

PASIŪLYMAS DĖL ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO

 

_____________ Nr. ___________

(data)

 

1. Priemonės pavadinimas, pasiūlymo teikėjo duomenys:

 

Preliminarus priemonės pavadinimas

 

 

 

Kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. paštas)

 

 

2. Priemonės atitiktis Atliekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 3 daliai:

 

Pažymėti, kuriam Atliekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 3 dalies punkte nurodytam tikslui skirta siūloma priemonė:

1) atliekų prevencijos, tvarkymo, apskaitos ir kontrolės sistemų kūrimui, funkcionavimui ir vystymui, įskaitant investicinių projektų įgyvendinimą, dotacijas savivaldybėms ir subsidijas ūkio subjektams

o

 

2) valstybinių aplinkos apsaugos institucijų ir savivaldybių, kitų subjektų, veikiančių atliekų prevencijos ir tvarkymo srityje, darbuotojų, ūkio subjektų mokymui, visuomenės švietimui ir informavimui žiedinės ekonomikos, atliekų prevencijos, tvarkymo, apskaitos ir kontrolės klausimais

o

3) mokslo tiriamiesiems darbams, žiedinės ekonomikos, atliekų prevencijos ir tvarkymo srities taikomiesiems moksliniams tyrimams, aplinkos taršos atliekomis tyrimams ir stebėsenai, atliekų prevencijos ir tvarkymo strateginių dokumentų rengimui

o

4) Programos, atliekų prevencijos ir tvarkymo valstybės politikos, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įgyvendinimo ir administravimo priemonėms

o

5) atliekų sutvarkymui ekstremaliojo įvykio arba ekstremaliosios situacijos dėl taršos atliekomis atveju, lėšas išieškant regreso (atgręžtinio reikalavimo) teise iš atliekų turėtojo arba atliekų darytojo, vadovaujantis principu „teršėjas moka“, ir (arba), iki bus gautas finansavimas, vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsniu

o

 

3. Priemonės aprašymas:

 

Trumpas priemonės esmės aprašymas

 

Trumpai aprašyti problemas, kurias planuojama spręsti finansuojant siūlomą priemonę, nurodyti sąsajas su institucijos strateginiu veiklos ar metiniu veiklos planu, t. t.   

 

 

 

 

 

4. Priemonės tikslas, uždavinys (-iai), veikla (-os):

 

 

Priemonės tikslas:

 

(atsižvelgiant į Atliekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 3 dalį (žr. 2 punktą) )

Priemonės uždavinys (Detalizuoti priemonės tikslą per aprašomus uždavinius)*

Planuojamos veiklos pavadinimas (Nurodyti priemonės veiklas)**

Planuojamos veiklos aprašymas (Aprašyti kiekvieną priemonės veiklą, ją pagrindžiant)

Fiziniai rodikliai (Nurodyti rodiklių pavadinimus, siektinas reikšmes ir mato vienetus)

1.

 

 

 

 

 

 

 

* Kiekvienas uždavinys rašomas atskiroje eilutėje.

** Kiekviena veikla rašoma atskiroje eilutėje. Prie vieno priemonės uždavinio galima nurodyti ir kelias planuojamas projekto veiklas.

 

5. Priemonės įgyvendinimo laikotarpis:

 

Preliminari priemonės pradžios data ir įgyvendinimo trukmė mėnesiais

 

 

6. Preliminarus priemonės biudžetas:

 

Nr.*

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Planuojama išlaidų suma, Eur

Išlaidų pagrindimas, priskyrimas priemonės veikloms, nurodytoms 4 punkte

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

*Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K‑184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“.

 

7. Preliminarus projekto biudžeto išskirstymas pagal metus

 

Nr.*

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Planuojama priemonės išlaidų suma, Eur

n m.

n+1 m.

n+2 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

*Ten pat.

 

______________

 

part_354b9276f55b447cacb7185787fdea78_end

2 priedas. Neteko galios nuo 2008-02-10

Priedo naikinimas:

Nr. D1-86, 2008-01-31, Žin. 2008, Nr. 17-610 (2008-02-09), i. k. 108301MISAK000D1-86

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-610, 2005-12-15, Žin., 2006, Nr. 1-6 (2006-01-04), i. k. 105301MISAK00D1-610

 


 

Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo n metais priemonių plano pavyzdys)

 

ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 20___ METAIS PRIEMONIŲ PLANAS

 

 

Eil. Nr.

Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės, jų tikslai ir uždaviniai

Priemonę adminis-truojanti institucija

Lėšos n-n+2 m., Eur

Iš jų n m. Eur

Priemonės vykdytojai, įskaitant projektų vykdytojus

Kita informacija

1.

PAJAMOS (PLANUOJAMOS)

 

 

 

 

2.

PLANUOJAMOS IŠLAIDOS PAGAL TĘSTINES PRIEMONES:

2.1.

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO (2):

 

 

 

 

3.

PLANUOJAMOS IŠLAIDOS PAGAL NAUJO LAIKOTARPIO PRIEMONES:

3.1.

Tikslas: finansuoti atliekų prevencijos, tvarkymo, apskaitos ir kontrolės sistemų kūrimą, funkcionavimą ir vystymą

3.1.1.

 

 

 

 

 

 

3.1.2.

 

 

 

 

 

 

3.2.

Tikslas: finansuoti valstybinių aplinkos apsaugos institucijų ir savivaldybių, kitų subjektų, veikiančių atliekų prevencijos ir tvarkymo srityje, darbuotojų, ūkio subjektų mokymą, visuomenės švietimą ir informavimą žiedinės ekonomikos, atliekų prevencijos, tvarkymo, apskaitos ir kontrolės klausimais

3.2.1.

 

 

 

 

 

 

3.2.2

 

 

 

 

 

 

3.3.

Tikslas: finansuoti mokslinius tiriamuosius darbus, taikomuosius mokslinius tyrimus žiedinės ekonomikos, atliekų prevencijos ir tvarkymo srityse, aplinkos taršos atliekomis tyrimus ir stebėseną, atliekų prevencijos ir tvarkymo strateginių dokumentų rengimą

3.3.1.

 

 

 

 

 

 

3.3.2.

 

 

 

 

 

 

3.4.

Tikslas: finansuoti Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos, atliekų prevencijos ir tvarkymo valstybės politikos, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įgyvendinimą ir administravimą

3.4.1.

Uždavinys: finansuoti Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų viešojo administravimo išlaidas

3.4.1.1.

Darbo užmokestis

 

 

 

 

 

3.4.1.2.

Kitos išlaidos

 

 

 

 

 

3.4.2.

 

 

 

 

 

 

3.5.

Tikslas: finansuoti atliekų sutvarkymą ekstremalaus įvykio arba ekstremalios situacijos dėl taršos atliekomis atveju, lėšas išsiieškant regreso (atgręžtinio reikalavimo) teise iš atliekų turėtojo arba  atliekų darytojo, vadovaujantis principu „teršėjas moka“, ir (arba) kol bus gautas finansavimas vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsniu

3.5.1.

Rezervas

 

 

 

 

 

3.5.2.

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO (3):

 

 

 

 

4.

NEPASKIRSTYTOS LĖŠOS (4=1–2–3 )

 

 

 

 

 

 

______________

 

part_090ec94aad0142b0a8f908bc78a84479_end


 

Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės lėšų paskirstymo projektams pavyzdys)

 

_____________________________

(priemonės vykdytojo pavadinimas)

 

_______________________________________________________________________________

(Aplinkos ministro įsakymo, kuriuo patvirtintas Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo priemonių planas, data, numeris)

 

ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO ____ METAIS PRIEMONIŲ PLANO PRIEMONĖS Nr. ____    __________________________

(priemonės Nr. ir pavadinimas)

LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

 

 

Eilės Nr.

Veiklos pavadinimas

Suma, Eur

 

Priemonei skirtos lėšos

 

1.

 

 

2.

 

 

...

 

 

 

Nepaskirstytos lėšos

 

 

Iš viso:

 

 

 

______________

 

part_0b85b4cfdffa48178e3af26af2c61916_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2004 m. kovo 4 d.

įsakymu Nr. D1-94

(Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2021 m. rugpjūčio 27 d.

Nr. D1-482  redakcija)

 

 

ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos (toliau – Programa) lėšų administravimo, naudojimo, kontrolės tvarką, finansuojamų priemonių tikslus ir siekiamus rezultatus, Programą koordinuojančio padalinio ir institucijos, įgaliotos administruoti konkrečių Programos lėšomis finansuojamų priemonių lėšas ir nustatyti paraiškų teikimo ir vertinimo, atrankos ir sutarčių sudarymo, projektų įgyvendinimo, atsiskaitymo ir lėšų projektui išmokėjimo reikalavimus ir tvarką, vykdyti kitas Tvarkos apraše nustatytas funkcijas (toliau – administruojančioji institucija), teises ir pareigas.

2. Programos lėšos naudojamos ankstesnių metų Programos lėšų naudojimo priemonių plane (toliau – Priemonių planas) patvirtintoms priemonėms (toliau – tęstinės priemonės) ir naujoms Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje numatytoms priemonėms finansuoti.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatyme, Strateginio valdymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ (toliau – Strateginio valdymo metodika), 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) vartojamas sąvokas.

4. Su Programos lėšų administravimu susiję asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu.

 

II SKYRIUS

FINANSUOJAMŲ PRIEMONIŲ TIKSLAI IR SIEKIAMI REZULTATAI

 

5. Programos lėšomis finansuojamų priemonių tikslai:

5.1. atliekų prevencijos, tvarkymo, apskaitos ir kontrolės sistemų kūrimo, funkcionavimo ir vystymo, įskaitant investicinių projektų įgyvendinimą, finansavimas;

5.2. valstybinių aplinkos apsaugos institucijų ir savivaldybių, kitų subjektų, veikiančių atliekų prevencijos ir tvarkymo srityje, darbuotojų, ūkio subjektų mokymų, visuomenės švietimo ir informavimo žiedinės ekonomikos, atliekų prevencijos, tvarkymo, apskaitos ir kontrolės klausimais finansavimas;

5.3. mokslinių tiriamųjų darbų, taikomųjų mokslinių tyrimų žiedinės ekonomikos, atliekų prevencijos ir tvarkymo srityse, aplinkos taršos atliekomis tyrimų ir stebėsenos, atliekų prevencijos ir tvarkymo strateginių dokumentų rengimo finansavimas;

5.4. Programos, atliekų prevencijos ir tvarkymo valstybės politikos, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įgyvendinimo ir administravimo finansavimas;

5.5. atliekų sutvarkymo ekstremalaus įvykio arba ekstremalios situacijos dėl taršos atliekomis atveju finansavimas, lėšas išsiieškant regreso (atgręžtinio reikalavimo)  teise iš atliekų turėtojo arba atliekų darytojo, vadovaujantis principu „teršėjas moka“, ir (arba) kol bus gautas finansavimas vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsniu.

6. Programos lėšomis finansuojamų priemonių siekiamas įgyvendinimo rezultatas – sumažinta aplinkos tarša atliekomis.

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO PRIEMONIŲ PLANO SUDARYMAS IR TVIRTINIMAS

 

7. Aplinkos ministerijos suinteresuoti padaliniai arba jai pavaldžios įstaigos (toliau – struktūriniai padaliniai) pagal kompetenciją iki einamųjų biudžetinių metų lapkričio 1 d. Programą koordinuojančiam padaliniui raštu gali teikti pasiūlymus dėl kitais kalendoriniais metais tiesioginėms funkcijoms vykdyti reikalingų Programos lėšomis finansuojamų priemonių pagal Tvarkos aprašo 1 priede pateiktą pavyzdį. Pateikti pasiūlymai registruojami bendra tvarka Aplinkos ministerijos Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriuje. Jei pasiūlymai pateikiami vėliau, jie nagrinėjami tik tikslinant Priemonių planą.  

8. Programą koordinuojantis padalinys, įvertinęs planuojamas tęstinių priemonių išlaidas, struktūrinių padalinių darbo užmokesčio ir kitų viešojo administravimo išlaidas, apibendrinęs Tvarkos aprašo 7 punkte nustatyta tvarka pateiktą informaciją, atsižvelgęs į nacionalinėse plėtros programose ir (arba) strateginiuose veiklos planuose planuojamas pažangos ir (arba) tęstinės veiklos priemones, planuojamų pajamų įmokų į Programą n–(n + 2) metais projekcijas, iki einamųjų biudžetinių metų gruodžio 1 d. parengia ateinančių metų Priemonių plano projektą pagal Tvarkos aprašo 2 priede pateiktą pavyzdį ir teikia svarstyti Programos lėšų naudojimo stebėsenos komitetui (toliau – stebėsenos komitetas).

9. Stebėsenos komitete sprendimai priimami pagal pirmojo stebėsenos komiteto posėdžio metu patvirtintą darbo reglamentą bendru sutarimu arba balsų dauguma. Stebėsenos komiteto sprendimai įforminami posėdžio protokolu.

10. Programą koordinuojantis padalinys, atsižvelgęs į stebėsenos komiteto priimtus sprendimus, Priemonių planą teikia tvirtinti aplinkos ministrui.

11. Įvertinęs stebėsenos komiteto sprendimus, Priemonių planą įsakymu tvirtina aplinkos ministras. Pagal patvirtintą Priemonių planą Aplinkos ministerijos kanclerio potvarkiu, kai priemonės vykdytojas yra Aplinkos ministerija, arba pavaldžios įstaigos vadovo įsakymu, kai priemonės vykdytojas yra Aplinkos ministerijai pavaldi įstaiga, gali būti tvirtinamas detalus skirtų lėšų paskirstymas pagal atskiras veiklas pagal Tvarkos aprašo 3 priede pateiktą pavyzdį. Šie sprendimai per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų patvirtinimo raštu ir (ar) el. paštu pateikiami Programą koordinuojančiam padaliniui. Priemonių plane numatytų darbo užmokesčio ir kitų viešojo administravimo išlaidų paskirstymas tarp struktūrinių padalinių tvirtinamas Aplinkos ministerijos kanclerio potvarkiu.

12. Priemonių planas gali būti tikslinamas metų eigoje, atsižvelgiant į faktinių pajamų įmokų į biudžetą dydį, įgyvendinamų priemonių eigą, prireikus naujų priemonių ir (ar) perskirstyti lėšas tarp priemonių. Priemonių plano pakeitimą rengia Programą koordinuojantis padalinys ir teikia svarstyti stebėsenos komitetui. Įvertinęs stebėsenos komiteto sprendimus, Priemonių plano pakeitimą įsakymu tvirtina aplinkos ministras.

 

IV SKYRIUS

STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA IR KONTROLĖ

 

13. Patvirtinus Priemonių planą, vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 5 dalies nuostatomis, struktūriniai padaliniai, kurių pasiūlytoms priemonėms skirta lėšų, arba struktūriniai padaliniai, kurių kompetencijai priskiriamos priemonės, kurioms skirtas finansavimas (toliau – administravimo priemonių vykdytojai), inicijuoja viešuosius pirkimus ir teikia informaciją, reikalingą viešiesiems pirkimams atlikti už viešųjų pirkimų vykdymą atsakingam padaliniui, kuris koordinuoja ir organizuoja viešuosius pirkimus.

14. Administravimo priemonių vykdytojai pagal kompetenciją kontroliuoja pirkimo sutarčių vykdymą.

15. Administravimo priemonių vykdytojai teikia informaciją apie įgyvendinamas priemones Programą koordinuojančiam padaliniui Tvarkos aprašo 33 ir 34 punktuose nustatyta tvarka ir kontroliuoja priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimą.

 

V SKYRIUS

DOTACIJŲ IR SUBSIDIJŲ TEIKIMO TVARKA, SĄLYGOS IR KONTROLĖ

 

16. Administruojančioji institucija ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Priemonių plano patvirtinimo parengia ir pateikia Aplinkos ministerijai derinti šiame plane patvirtintų administruojamų priemonių, pagal kurias numatyta teikti dotacijas ir subsidijas, kvietimų teikti paraiškas ir sudaryti sutartis skelbimo planą (toliau – kvietimų planas), parengtą pagal Tvarkos aprašo 4 priede pateiktą pavyzdį. Aplinkos ministerija teikia nuomonę apie administruojančiosios institucijos derinti pateiktą kvietimų planą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jo gavimo dienos. Suderintą su Aplinkos ministerija kvietimų planą administruojančioji institucija skelbia savo interneto svetainėje.

17. Administruojančioji institucija rengia ir tvirtina konkrečių finansavimo priemonių paraiškų teikimo ir vertinimo, atrankos ir sutarčių sudarymo, projektų įgyvendinimo, atsiskaitymo ir lėšų išmokėjimo reikalavimus ir tvarką, priima sprendimus dėl projektų finansavimo ar nefinansavimo, konsultuoja ir informuoja projektų vykdytojus apie projektų rengimo ir įgyvendinimo reikalavimus, atlieka projektų įgyvendinimo priežiūrą ir stebėseną, jų rezultatų vertinimą, organizuoja projektų vykdytojų atsiskaitymą už pasiektus rezultatus.

18. Projektas, kuriam prašoma teikti dotaciją ar subsidiją Programos lėšomis, turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus ir, jei taikoma, prioritetinius bei specialiuosius projektų atrankos kriterijus, kuriuos rengia Programą koordinuojantis padalinys, tvirtina stebėsenos komitetas.

19. Pažangos priemonių projektų atrankos kriterijai nustatomi Strateginio valdymo metodikoje nustatyta tvarka. Administruojančiosios institucijos administruojamų priemonių projektams taikomi Tvarkos aprašo 20 punkte nustatyti bendrieji projektų atrankos kriterijai ir, jei taikoma, specialieji ir prioritetiniai projektų atrankos kriterijai:

19.1. specialiaisiais projektų atrankos kriterijais gali būti nustatyti teritorijos, tikslinės grupės, projektų vykdytojo segmento, veiklų ir kiti apribojimai, siekiant tikslingai nukreipti lėšas ir kuo geriau užtikrinti priemonės įgyvendinimą ir rezultatų pasiekimą;

19.2.  prioritetiniai projektų atrankos kriterijai nustatomi, kai projektų atranka vykdoma konkurso būdu; šių kriterijų tikslas – objektyviai palyginti projektų kokybę, naudą ir išrinkti geriausius.

20. Administruojančiosios institucijos administruojamų priemonių projektai paraiškos vertinimo metu turi atitikti šiuos bendruosius projektų atrankos kriterijus:

20.1. projekto veiklomis siekiama prisidėti prie Priemonių plane nustatytų uždavinių pasiekimo;

20.2.  projekto veiklos turi būti įgyvendinamos Lietuvos Respublikos teritorijoje;

20.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui nėra iškelta byla dėl bankroto arba jis nėra likviduojamas;

20.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas nėra pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą priskiriamas nemokiai įmonei.

21. Programos lėšomis gali būti teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 2010/C 83/01 107 straipsnyje, atsižvelgiant į 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais  2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/972, reikalavimus, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai  nuostatas.

22. Administruojančioji institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ nuostatomis, administruojamiems projektams suteiktą paramą ūkio subjektams registruoja Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre.

23. Projekto tinkamų išlaidų dydis nustatomas atsižvelgiant į pareiškėjo išlaidų realumą, būtinumą ir reikalavimus tinkamoms finansuoti išlaidoms.

24. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos – išlaidos, padarytos patvirtinus Priemonių planą, kuriame numatyta projektu įgyvendinama priemonė, iki projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio, nustatomo kiekvieno projekto sutartyje, pabaigos, išskyrus Tvarkos aprašo 25 punkte nurodytas išlaidas. Išlaidos turi būti būtinos projektams įgyvendinti, t. y. prisidėti prie projekto tikslų, uždavinių ir rezultatų pasiekimo, turi būti numatytos projekto sutartyje. Visos išlaidos įgyvendinant projektą turi būti pagrįstos projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentais, kurių atsekamumas turi būti užtikrintas.

25. Netinkamomis finansuoti projektų išlaidomis laikomos:

25.1.  žemės pirkimo arba nuomos ir su tuo susijusios išlaidos;

25.2.  nekilnojamojo turto (pastatų, kitų statinių ar patalpų ir žemės, ant kurios jie pastatyti) pirkimo, nuomos arba lizingo (finansinės nuomos) ir eksploatavimo išlaidos;

25.3.  įrangos, įrenginių ir kito turto (išskyrus įrangos, įrenginių ir kito turto, tiesiogiai naudojamo tvarkant atliekas) lizingo (finansinės nuomos), eksploatavimo ir su tuo susijusios išlaidos;

25.4.  transporto priemonių (išskyrus transporto priemonių, tiesiogiai naudojamų tvarkant atliekas) lizingo (finansinės nuomos), eksploatavimo ir su tuo susijusios išlaidos;

25.5.  naudotos įrangos ir transporto (tiesiogiai nenaudojamų tvarkant atliekas) įsigijimas;

25.6. išlaidos, susijusios su paskolos suteikimu ar grąžinimu, palūkanos už gautą paskolą;

25.7.  pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis, kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę susigrąžinti (atskaityti);

25.8.  nuostoliai ir užsienio valiutos keitimo išlaidos;

25.9.  baudos, nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos;

25.10. išlaidos, kurios buvo apmokėtos ar yra priimtas sprendimas jas finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų;

25.11. sutarčių administravimo išlaidos;

25.12. projektą administruojančių ir vykdančių asmenų darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokos, komandiruočių išlaidos;

25.13. sukurto turto draudimo išlaidos;

25.14. kitos išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su projekto įgyvendinimu.

26. Projektų vykdytojai Programos lėšomis prekes, paslaugas ir darbus perka Atliekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka ir vykdydami žaliuosius pirkimus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimus.

27. Projektų vykdytojai per Lietuvos Respublikoje veikiančias centrines perkančiąsias organizacijas privalo įsigyti prekes, paslaugas ir darbus, kurioms sukurta dinaminė pirkimų sistema ir (arba) kurios įtrauktos į VšĮ CPO LT valdomos informacinės sistemos CPO.LT katalogą.

28. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir sutartyje numatytu laikotarpiu įgyvendinus projektą administruojančioji institucija savo vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka turi teisę projektų vykdytojams sumažinti ar reikalauti grąžinti paramos lėšas ar jų dalį, jei projekto vykdytojas nesilaiko sutartinių įsipareigojimų ir (ar) pažeidžia teisės aktų nuostatas.

29. Projekto vykdytojas turi viešinti projektą administruojančiosios institucijos nustatyta tvarka.

30. Projektų vykdytojai už gautos dotacijos ar subsidijos lėšas įsigytą materialų ir nematerialų turtą valdo nuosavybės teise ir naudoja savo veikloje pagal nustatytą paskirtį ne trumpiau kaip trejus metus.

31. Administruojančioji institucija teikia informaciją apie administruojamas priemones Programą koordinuojančiam padaliniui Tvarkos aprašo 33 ir 34 punktuose nustatyta tvarka ir kontroliuoja priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimą. Administruojančioji institucija savo interneto svetainėje skelbia visą informaciją, susijusią su dotacijų ir subsidijų skyrimu, projektų rezultatais.

 

VI SKYRIUS

PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ IR METINĖS ATASKAITOS

 

32. Kaip naudojamos Programos lėšos, kontroliuojama pagal Priemonių plano vykdymą.

33. Administravimo priemonių vykdytojai ir administruojančioji institucija dėl kiekvienos nebaigtos įgyvendinti Programos lėšomis finansuojamos priemonės metų ketvirčiui pasibaigus, per 10 (dešimt) darbo dienų Programą koordinuojančiam padaliniui raštu ir (ar) el. paštu teikia ketvirtines ataskaitas, parengtas pagal Tvarkos aprašo 5 priede pateiktą pavyzdį. Programą koordinuojančiam padaliniui paprašius, per 10 (dešimt) darbo dienų teikia papildomą informaciją apie planuojamas priemonių išlaidas per 3 (trejus) ateinančius metus ir vienerių metų planuojamų lėšų paskirstymą ketvirčiais.

34. Administravimo priemonių vykdytojai ir administruojančioji institucija, įgyvendinus priemonę, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo paskutinio mokėjimo dienos Programą koordinuojančiam padaliniui teikia galutinę priemonės įgyvendinimo ataskaitą, parengtą pagal Tvarkos aprašo 6 priede pateiktą pavyzdį.

35. Programą koordinuojantis padalinys pagal ketvirtinių ataskaitų ir galutinių priemonių įgyvendinimo ataskaitų duomenis parengia praėjusių metų Priemonių plano įgyvendinimo ataskaitą (toliau – metinė ataskaita) pagal Tvarkos aprašo 7 priede pateiktą pavyzdį ir kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki kovo 31 d., teikia svarstyti stebėsenos komitetui. Metinės ataskaitos skelbiamos Aplinkos ministerijos interneto svetainėje.

36. Stebėsenos komitetas, įvertinęs metinėje ataskaitoje pateiktą informaciją, ataskaitą tvirtina ir teikia rekomendacijas dėl Programos lėšų naudojimo.

 

________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-610, 2005-12-15, Žin., 2006, Nr. 1-6 (2006-01-04), i. k. 105301MISAK00D1-610

Dėl aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 "Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos ir tarybos darbo reglamento bei tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-86, 2008-01-31, Žin., 2008, Nr. 17-610 (2008-02-09), i. k. 108301MISAK000D1-86

Dėl aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 "Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos ir tarybos darbo reglamento bei tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-448, 2010-05-27, Žin., 2010, Nr. 65-3260 (2010-06-05), i. k. 110301MISAK00D1-448

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 "Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos ir tarybos darbo reglamento bei tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-866, 2010-10-19, Žin., 2010, Nr. 125-6446 (2010-10-23), i. k. 110301MISAK00D1-866

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 "Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos ir tarybos darbo reglamento bei tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-22, 2011-01-05, Žin., 2011, Nr. 5-176 (2011-01-13), i. k. 111301MISAK000D1-22

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 "Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos ir tarybos darbo reglamento bei tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-84, 2011-01-27, Žin., 2011, Nr. 16-753 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK000D1-84

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 "Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos ir tarybos darbo reglamento bei tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-845, 2011-11-04, Žin., 2011, Nr. 133-6334 (2011-11-08), i. k. 111301MISAK00D1-845

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 "Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos ir tarybos darbo reglamento bei tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-1063, 2011-12-30, Žin., 2012, Nr. 8-291 (2012-01-14), i. k. 111301MISAK0D1-1063

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 "Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos ir tarybos darbo reglamento bei tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-198, 2013-03-14, Žin., 2013, Nr. 29-1410 (2013-03-20), i. k. 113301MISAK00D1-198

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 "Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-282, 2013-04-24, Žin., 2013, Nr. 50-2508 (2013-05-15), i. k. 113301MISAK00D1-282

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 "Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-38, 2014-01-16, paskelbta TAR 2014-01-17, i. k. 2014-00269

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-641, 2014-08-04, paskelbta TAR 2014-08-06, i. k. 2014-10925

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-732, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-16, i. k. 2014-12363

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-931, 2014-11-24, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18311

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-33, 2015-01-16, paskelbta TAR 2015-01-19, i. k. 2015-00816

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-439, 2015-05-25, paskelbta TAR 2015-05-26, i. k. 2015-08072

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-466, 2015-06-12, paskelbta TAR 2015-06-16, i. k. 2015-09645

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-641, 2015-09-10, paskelbta TAR 2015-09-11, i. k. 2015-13761

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-764, 2015-10-23, paskelbta TAR 2015-11-02, i. k. 2015-17346

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-702, 2016-10-24, paskelbta TAR 2016-10-27, i. k. 2016-25729

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir Tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-21, 2017-01-06, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00636

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-382, 2017-05-09, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07854

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-579, 2017-07-07, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11914

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-830, 2017-10-09, paskelbta TAR 2017-10-10, i. k. 2017-16071

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-963, 2017-11-29, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18996

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-693, 2018-07-16, paskelbta TAR 2018-07-17, i. k. 2018-12113

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-931, 2018-11-05, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18030

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-125, 2019-03-06, paskelbta TAR 2019-03-22, i. k. 2019-04468

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-283, 2021-05-07, paskelbta TAR 2021-05-07, i. k. 2021-10226

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

30.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-482, 2021-08-27, paskelbta TAR 2021-08-27, i. k. 2021-18157

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir Tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

31.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-101, 2022-04-19, paskelbta TAR 2022-04-19, i. k. 2022-07933

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_5f3e5675c36a437bae4a0da0e448357f_end