Suvestinė redakcija nuo 2009-05-24

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 33-1058, i. k. 1042070ISAK08/1R-43

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2004 m. vasario 11 d. Nr. ISAK-208/1R-43

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1687 „Dėl valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų ir pažymėjimų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 123-5617) 2.2 punktu,

tvirtiname Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzamino programą (pridedama).

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                            ALGIRDAS MONKEVIČIUS

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro ir

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2004 m. vasario 11 d.

įsakymu Nr. ISAK-208/1R-43

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINO PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzamino programa (toliau vadinama – Programa) skiriama asmenims, siekiantiems pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 95-4087; 2008, Nr. 83-3293) nuostatas įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę ar Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr. 73-2539; 2006, Nr. 137-5199) 53 straipsnio 6 dalyje numatytu atveju gauti Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje (toliau vadinama – leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje) ir privalantiems išlaikyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą.

Punkto pakeitimai:

Nr. ISAK-1029/1R-163, 2009-05-18, Žin., 2009, Nr. 60-2382 (2009-05-23), i. k. 1092070ISAK9/1R-163

 

2. Asmuo, siekiantis gauti Lietuvos Respublikos pilietybę ar leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir privalantis išlaikyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą, turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, žinoti pagrindines jos nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. ISAK-1029/1R-163, 2009-05-18, Žin., 2009, Nr. 60-2382 (2009-05-23), i. k. 1092070ISAK9/1R-163

 

3. Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzamino temos parengiamos pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją.

4. Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzamino testo klausimai sudaromi pagal šios Programos antrame skyriuje nurodytas temas. Testo klausimai sudaromi iš visų Lietuvos Respublikos Konstitucijos skirsnių.

5. Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminas laikomas raštu. Egzamino forma – testas, kurį sudaro 20 klausimų. Kiekvienam klausimui pateikiami trys galimi atsakymų variantai. Asmuo, laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą, turi pažymėti vienintelį teisingą atsakymą. Išlaikiusiu egzaminą laikomas asmuo, teisingai atsakęs į 14 ir daugiau testo klausimų.

6. Tais atvejais, kai asmuo dėl objektyvių priežasčių (neįgalumas ir panašiai) negali laikyti egzamino raštu, jis gali laikyti egzaminą žodžiu. Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzamino žodžiu forma – testas, kurio klausimai sudaromi pagal šios Programos antrame skyriuje nurodytas temas iš visų Lietuvos Respublikos Konstitucijos skirsnių, kaip ir laikant egzaminą raštu.

 

II. LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINO TEMOS

 

LIETUVOS VALSTYBĖ

 

Lietuvos valstybės valdymo forma, politinė santvarka

Tautos suverenitetas

Valstybės valdžią Lietuvoje vykdančios institucijos

Konstitucijos ir įstatymų galiojimas

Referendumas

Lietuvos valstybės teritorija

Lietuvos Respublikos pilietybė

Valstybinė kalba

Valstybės himnas, vėliava ir herbas

 

ŽMOGUS IR VALSTYBĖ

 

Teisė į žmogaus gyvybę

Teisė į žmogaus laisvės neliečiamumą

Teisė į žmogaus asmens ir jo orumo neliečiamumą

Teisė į žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumą

Teisė į nuosavybės neliečiamumą

Teisė į žmogaus būsto neliečiamumą

Teisė turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti

Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė

Teisė į lygiateisiškumą

Teisė kreiptis į teismą

Rinkimų teisė

Teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas

Žmogaus teisių ir laisvių apribojimai

 

VISUOMENĖ IR VALSTYBĖ

 

Šeima ir valstybė

Mokslas Lietuvos Respublikoje

Religija, Bažnyčia ir valstybė

Masinės informacijos cenzūra

 

TAUTOS ŪKIS IR DARBAS

 

Lietuvos ūkis

Lietuvos Respublikos išimtine nuosavybės teise priklausantys objektai

Teisė į darbą bei verslą

Teisė streikuoti

Teisė į saugias darbo sąlygas

Teisė į socialinę apsaugą ir sveikatos priežiūrą

 

SEIMAS

 

Seimo rinkimai

Reikalavimai kandidatui į Seimo narius

Pirmalaikiai Seimo rinkimai

Seimo narys ir jo įgaliojimai

Lietuvos Respublikos Seimo nario teisės ir pareigos

Lietuvos Respublikos Seimo nario neliečiamybė

Lietuvos Respublikos Seimo nario įgaliojimų pasibaigimas

Seimo sesijos ir posėdžiai

Seimo funkcijos

Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė

Seimo priimtų įstatymų įsigaliojimas

Seimo kontrolierių funkcijos

Apkaltos procesas

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

Valstybės vadovas

Reikalavimai kandidatui į Respublikos Prezidentus

Respublikos Prezidento rinkimai

Respublikos Prezidento įgaliojimai

Respublikos Prezidento neliečiamybė

Respublikos Prezidento įgaliojimų pasibaigimas

Respublikos Prezidento laikinas pavadavimas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudėtis

Ministro Pirmininko ir ministrų skyrimas ir atleidimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės funkcijos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės atsakomybė

Ministro Pirmininko pavadavimas

Ministro Pirmininko ir ministrų neliečiamybė

Lietuvos Respublikos Vyriausybės atsistatydinimas

 

KONSTITUCINIS TEISMAS

 

Konstitucinio Teismo sudėtis

Konstitucinio Teismo teisėjų skyrimas

Reikalavimai Konstitucinio Teismo teisėjui

Konstitucinio Teismo kompetencija

Konstitucinio Teismo sprendimai

Konstitucijos Teismo įgaliojimų pasibaigimas

 

TEISMAS

 

Lietuvos Respublikos teismai

Lietuvos Respublikos teismų sistema

Teisingumo vykdymas

Teisėjų skyrimas ir atleidimas

Teisėjų atleidimo atvejai

Teismo posėdis

Lietuvos Respublikos prokuratūra. Generalinio prokuroro skyrimas ir atleidimas

 

VIETOS SAVIVALDA IR VALDYMAS

 

Savivaldybių tarybų rinkimai

Savivaldybių tarybų teisės

Valdymas aukštesniuosiuose administraciniuose vienetuose

Vyriausybės skiriamų atstovų kompetencija

 

FINANSAI IR VALSTYBĖS BIUDŽETAS

 

Lietuvos Respublikos centrinis bankas

Lietuvos biudžetinė sistema

Biudžetiniai metai

Valstybės biudžeto sudarymas ir tvirtinimas

 

VALSTYBĖS KONTROLĖ

 

Valstybės kontrolės sistema. Valstybės kontrolierius

Valstybės kontrolės funkcijos

 

UŽSIENIO POLITIKA IR VALSTYBĖS GYNIMAS

 

Lietuvos Respublikos užsienio politika

Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys

Lietuvos valstybės gynimas. Valstybės gynimo taryba

Karo ir nepaprastoji padėtis

 

KONSTITUCIJOS KEITIMAS

 

Konstitucijos keitimas

Įstatymo dėl Konstitucijos keitimo įsigaliojimas

______________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-1029/1R-163, 2009-05-18, Žin., 2009, Nr. 60-2382 (2009-05-23), i. k. 1092070ISAK9/1R-163

Dėl švietimo ir mokslo ministro ir teisingumo ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. ISAK-208/1R-43 "Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzamino programos patvirtinimo" pakeitimo