Suvestinė redakcija nuo 2005-09-16 iki 2005-12-08

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 32-1030, i. k. 1042250ISAK0000V-79

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMŲ PAKEITIMO

 

2004 m. vasario 20 d. Nr. V-79

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos odontologinės praktikos įstatymu (1996, Nr. 35-855; 2004, Nr. 4-36) bei Sveikatos apsaugos ministerijos kolegijos 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 7/5 „Dėl termino „gydytojas stomatologas“ keitimo į „gydytojas odontologas“:

1. Pakeičiu šiuos įsakymus ir vietoj žodžių „stomatologas“, „stomatologija“ atitinkamais linksniais įrašau žodžius „odontologas“, „odontologija“ atitinkamais linksniais:

1.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. V-754 „Dėl Vilniaus ir Kauno apskričių sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo planų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 7-153);

1.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. lapkričio 5 d. įsakymą Nr. V-655 „Dėl Farmacijos diplomų, pažymėjimų ir kitų kvalifikaciją įrodančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijoje arba valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių tvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 109-4905);

1.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. V-598 „Dėl Spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 99-4460);

1.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (Žin., 2003, Nr. 79-3605);

1.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 27 d. įsakymą Nr. V-136 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2003 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Higieninės ir epidemiologinės priežiūros reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 29-1213);

1.6. Neteko galios nuo 2004-05-29

Punkto naikinimas:

Nr. V-364, 2004-05-14, Žin. 2004, Nr. 86-3152 (2004-05-28), i. k. 1042250ISAK000V-364

 

1.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. V-1 „Dėl Numerio gydytojo spaudui suteikimo ir panaikinimo nuostatų“ (Žin., 2003, Nr. 22-931);

1.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. 676 „Dėl Epidemiologiškai svarbių veiklos sričių, kuriose, nesilaikant nustatytų higienos reikalavimų, galėtų kilti pavojus užsikrėsti užkrečiamosiomis ligomis bei atsirastų neinfekcinių ligų protrūkiai, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 12-446);

1.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 656 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 31:2002 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 9-308);

1.10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. 564 „Dėl licencijuojamos/sertifikuojamos medicinos ir stomatologijos specialybių gydytojų praktikos kodų“ (Žin., 2002, Nr. 116-5226);

1.11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. 563 „Dėl Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos diagnostikos ir gydymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 116-5225);

1.12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 19 d. įsakymą Nr. 287 „Dėl licencijų verstis burnos higienisto, dantų techniko, gydytojo stomatologo padėjėjo praktika išdavimo tvarkos ir šių specialistų profesinio tobulinimosi ir papildomo profesinio pasirengimo nustatymo“ (Žin., 2002, Nr. 69-2853);

1.13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 26 d. įsakymą Nr. 150 „Dėl Užsienyje įgytos sveikatos priežiūros specialistų su aukštuoju neuniversitetiniu ir aukštesniuoju medicinos išsilavinimu (išskyrus akušerių ir slaugytojų) profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 35-1328);

1.14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymą Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 31-1180);

1.15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 12 d. įsakymą Nr. 121 „Dėl reikalavimų dantų techniko veiklai licencijuoti“(Žin., 2002, Nr. 30-1094);

1.16. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. 695 „Dėl Slaugytojų ir burnos priežiūros specialistų licencijų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 8-303);

1.17. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 525 „Dėl Duomenų apie sveikatos priežiūros specialistų pastebėtas nepageidaujamas reakcijas į vaistus teikimo Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 89-3134);

1.18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 27 d. įsakymą Nr. 413 „Dėl Lietuvos higienos normos „HN 108:2001 Sveikatos priežiūros įstaigų skalbinių skalbimo higienos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 67-2455);

1.19. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. 402 „Dėl Radiacinės saugos veiklos ir radiologinių tyrimų bei radiacinės saugos būklės statistinės ataskaitos formos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 66-2426);

1.20. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. kovo 26 d. įsakymą Nr. 186 „Dėl Pavyzdinio viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų pareigybių sąrašo tvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 29-950);

1.21. Neteko galios nuo 2004-08-11

Punkto naikinimas:

Nr. V-475, 2004-06-29, Žin. 2004, Nr. 125-4511 (2004-08-10), i. k. 1042250ISAK000V-475

 

1.22. Neteko galios nuo 2005-09-16

Punkto naikinimas:

Nr. V-688, 2005-09-09, Žin. 2005, Nr. 111-4058 (2005-09-15), i. k. 1052250ISAK000V-688

 

1.23. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymą Nr. 667 „Dėl Pulmonologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 105-3329);

1.24. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymą Nr. 655 „Dėl veido ir žandikaulių chirurgijos stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 106-3379);

1.25. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymą Nr. 658 „Dėl Alergologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 105-3320);

1.26. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymą Nr. 663 „Dėl Infektologijos antrinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 105-3325);

1.27. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 26 d. įsakymą Nr. 577 „Dėl gydytojų ir gydytojų stomatologų profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 95-3003; 2002, Nr. 9-329);

1.28. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. rugpjūčio 12 d. įsakymą Nr. 460 „Dėl Slaugos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, burnos priežiūros, dietologijos, laboratorinės diagnostikos, patologijos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų atestavimo kvalifikacinei kategorijai įvertinti tvarkos tvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 70-2085);

1.29. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. liepos 14 d. įsakymą Nr. 407 „Dėl Epidemiologinio režimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiant medicinos pagalbą sergantiems tuberkulioze ir išskiriantiems tuberkuliozės mikobakterijas asmenims, tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 60-1796);

1.30. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. liepos 13 d. įsakymą Nr. 404 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 100:2000 „Bendrosios praktikos gydytojo kabinetas. Higienos normos ir taisyklės“ patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 58-1745);

1.31. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. liepos 12 d. įsakymą Nr. 399 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 82:2000 „Dantų protezų gamybos laboratorijų įrengimas ir priežiūra“ patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 58-1744);

1.32. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. 327 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, bazinių kainų, organizavimo bei apmokėjimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 50-1447, Nr. 60-1798; 2003, Nr. 71-3256);

1.33. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 47-1365; 2001, Nr. 47-1643);

1.34. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 30 d. įsakymą Nr. 298 „Dėl Vaistų reklamos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 46-1334; 2003, Nr. 26-1050);

1.35. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 20 d. įsakymą Nr. 37 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos ir Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 7-203; Nr. 14);

1.36. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. 519 „Dėl Donorų sveikatos tikrinimo tvarkos, privalomųjų tyrimų sąrašo, reikiamų donorų sveikatos rodiklių bei donoro apklausos anketos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 104-3010);

1.37. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972; 2003, Nr. 66-3010);

1.38. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro1999 m. spalio 22 d. įsakymą Nr. 461 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 76:1999 „Laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigos. Įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra“ tvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 90- 2668);

1.39. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. rugsėjo 24 d. įsakymą Nr. 411 „Dėl Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugų teikimo viešosiose įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų nustatymo“ (Žin., 1999, Nr. 82-2441; 2003, Nr. 64-2921);

1.40. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. rugpjūčio 16 d. įsakymą Nr. 379 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 52:1999 „Radiacinė sauga ir saugumas pramoninėje radiografijoje“ patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 70-2212);

1.41. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymą Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 67-2175);

1.42. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. birželio 10 d. įsakymą Nr. 290 „Dėl Stomatologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos privalomų stomatologinės priežiūros (pagalbos) tarnybų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 54-1748);

1.43. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 25 d. įsakymą Nr. 254 „Dėl viduriniojo medicinos personalo ir jam prilygintų specialistų, dirbančių diagnostikos, gydymo ar profilaktikos darbą, bei jaunesniojo medicinos personalo pervardijimo“ (Žin., 1999, Nr. 47-1498; 2000, Nr. 70-2086);

1.44. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 15 d. įsakymą Nr. 117 „Dėl Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 28-811);

1.45. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. vasario 8 d. įsakymą Nr. 64 „Dėl vaikų tuberkuliozės sanatorijų minimalių veiklos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 16-434);

1.46. Neteko galios nuo 2005-03-23

Punkto naikinimas:

Nr. V-174, 2005-03-14, Žin. 2005, Nr. 37-1211 (2005-03-22), i. k. 1052250ISAK000V-174

 

1.47. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 801 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 45:1998 „Rankų, instrumentų, paviršių higienos taisyklės stomatologijos kabinetuose, klinikose, dantų protezų gamybos laboratorijose“ (Žin., 1999, Nr. 3-79);

1.48. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymą Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 105-2927);

1.49. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. rugsėjo 14 d. įsakymą Nr. 521 „Dėl teisės aktų tvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 7-156);

1.50. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. 371 „Dėl Sveikatos priežiūros neetatinių vyriausiųjų specialistų sąrašo dalinio pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 1998, Nr. 62-1794);

1.51. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. birželio 12 d. įsakymą „Dėl Geros klinikinės praktikos taisyklių“ (Žin., 1998, Nr. 57-1608);

1.52. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. kovo 12 d. įsakymą Nr. 132 „Dėl kalbos korekcijos paslaugos bazinės kainos patvirtinimo (Žin., 1998, Nr. 26-711);

1.53. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. vasario 19 d. įsakymą Nr. 91 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 74-1998 „Stomatologijos kabinetai, klinikos. Higienos normos ir taisyklės“ tvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 20-529);

1.54. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. rugsėjo 29 d. įsakymą Nr. 516 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 45:1997 „Gydytojas vaikų stomatologas. Funkcijos, pareigos, kompetencija, teisės ir atsakomybė“ (Žin., 1997, Nr. 91-2296);

1.55. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. rugsėjo 10 d. įsakymą Nr. 475 „Dėl papildomo apmokėjimo gydytojams, dirbantiems kaimo vietovėje“ (Žin., 1997, Nr. 84-2117);

1.56. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. liepos 15 d. įsakymą Nr. 397 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 47:1997 „Gydytojas stomatologas ortodontas. Funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (Žin., 1997, Nr. 73-1880);

1.57. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. 363 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų nustatymo metodikos“ (Žin., 1997, Nr. 68-1710);

1.58. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. 304 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 49:1997 „Gydytojas stomatologas endodontologas. Funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (Žin., 1997, Nr. 55-1283);

1.59. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. gegužės 16 d. įsakymą Nr. 269 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 41:1997 „Gydytojas stomatologas periodontologas. Funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (Žin., 1997, Nr. 44-1101);

1.60. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. 149-k „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų“ (Žin., 1997, Nr. 55-1280);

1.61. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. 250 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 48:1997 „Gydytojas stomatologas ortopedas. Funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (Žin., 1997, Nr. 42-1044);

1.62. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. balandžio 14 d. įsakymą Nr. 165 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 43:1997 „Gydytojas stomatologas asistentas. Funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (Žin., 1997, Nr. 38-945);

1.63. Neteko galios nuo 2005-09-11

Punkto naikinimas:

Nr. V-679, 2005-09-02, Žin. 2005, Nr. 110-4027 (2005-09-10), i. k. 1052250ISAK000V-679

 

1.64. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. kovo 17 d. įsakymą Nr. 108 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų informavimo“ (Žin., 1997, Nr. 30-744);

1.65. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. 540 „Dėl teisės aktų tvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 107-2463);

1.66. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. rugpjūčio 21 d. įsakymą Nr. 437 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 24:1996 „Gydytojo stomatologo padėjėjas. Funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 85-2028);

1.67. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. rugpjūčio 21 d. įsakymą Nr. 435 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 35:1996 „Burnos higienistas. Funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 85-2026);

1.68. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. 353 „Dėl apmokymo dirbti su dentaliniais rentgeno aparatais kainos tvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 63-1482);

1.69. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. gegužės 2 d. įsakymą Nr. 321 „Dėl darbo su dentaliniais rentgeno aparatais“ (Žin., 1996, Nr. 44-1087);

1.70. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymą Nr. 178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“ (Žinios, 1996, Nr. 35-892);

1.71. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. spalio 4 d. įsakymą Nr. 333 „Dėl atleidimo nuo pridėtinės vertės mokesčio“ (Žin., 1994, Nr. 79-1501; Nr. 80);

1.72. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1993 m. rugpjūčio 12 d. įsakymą Nr. 346 „Dėl sveikatos apsaugos įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų“ (Žin., 1993, Nr. 41-863);

1.73. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1993 m. birželio 16 d. įsakymą Nr. 151-K „Dėl gydytojų rengimo rezidentūroje pertvarkymo“ (Žin., 1993, Nr. 27-635);

1.74. Neteko galios nuo 2004-07-09

Punkto naikinimas:

Nr. V-493, 2004-07-02, Žin. 2004, Nr. 106-3948 (2004-07-08), i. k. 1042250ISAK000V-493

 

1.75. Neteko galios nuo 2004-07-09

Punkto naikinimas:

Nr. V-493, 2004-07-02, Žin. 2004, Nr. 106-3948 (2004-07-08), i. k. 1042250ISAK000V-493

 

1.76. Neteko galios nuo 2004-07-09

Punkto naikinimas:

Nr. V-493, 2004-07-02, Žin. 2004, Nr. 106-3948 (2004-07-08), i. k. 1042250ISAK000V-493

 

1.77. Neteko galios nuo 2004-07-09

Punkto naikinimas:

Nr. V-493, 2004-07-02, Žin. 2004, Nr. 106-3948 (2004-07-08), i. k. 1042250ISAK000V-493

 

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 dienos.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-364, 2004-05-14, Žin., 2004, Nr. 86-3152 (2004-05-28), i. k. 1042250ISAK000V-364

Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-475, 2004-06-29, Žin., 2004, Nr. 125-4511 (2004-08-10), i. k. 1042250ISAK000V-475

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-493, 2004-07-02, Žin., 2004, Nr. 106-3948 (2004-07-08), i. k. 1042250ISAK000V-493

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įsakymų pripažinimo netekusiais galios

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-174, 2005-03-14, Žin., 2005, Nr. 37-1211 (2005-03-22), i. k. 1052250ISAK000V-174

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-679, 2005-09-02, Žin., 2005, Nr. 110-4027 (2005-09-10), i. k. 1052250ISAK000V-679

Dėl Lietuvos medicinos normos MN 42:2005 "Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-688, 2005-09-09, Žin., 2005, Nr. 111-4058 (2005-09-15), i. k. 1052250ISAK000V-688

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos specialistų konsultantų sąrašo patvirtinimo