Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-690, i. k. 104110MISAK000B1-84

 

Nauja redakcija nuo 2017-01-01:

Nr. B1-938, 2016-12-20, paskelbta TAR 2016-12-20, i. k. 2016-29166

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VETERINARINIO VAISTO REGISTRACIJOS LIUDIJIMO FORMOS PATVIRTINIMO

 

2004 m. sausio 26 d. Nr. B1-84

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu, įgyvendindamas Veterinarinių vaistų registravimo, gamybos ir tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. B1-594 „Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, gamybos ir tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai reikalavimų patvirtinimo“,

t virtinu pridedamą Veterinarinio vaisto registracijos liudijimo formą.“

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS,

L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS                                                                 DARIUS REMEIKA

 


 

Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktoriaus

2004 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. B1-84

(Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktoriaus 2016 m. gruodžio 20 d.

įsakymo Nr. B1-938 redakcija)

 

(Veterinarinio vaisto registracijos liudijimo formos pavyzdys)

 

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

STATE FOOD AND VETERINARY SERVICE

 

VETERINARINIO VAISTO REGISTRACIJOS LIUDIJIMAS

MARKETING AUTHORISATION OF VETERINARY MEDICINAL PRODUCT

 

20_-___-___ Nr. / No__________

(išdavimo / keitimo data)

 

Veterinarinio vaisto pavadinimas

Name

 

 

Veterinarinio vaisto veiklioji (-iosios) medžiaga (-os)

Active substance(s)

 

 

Veterinarinio vaisto registruotojas

Marketing authorisation holder

 

 

Veterinarinio vaisto registracijos numeris

Marketing authorisation number

 

 

Veterinarinio vaisto registracijos liudijimo išdavimo data

Date of issue of initial marketing authorisation

 

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl veterinarinio vaisto registravimo / informacijos keitimo ar papildymo / perregistravimo data ir numeris (kas nereikalinga, išbraukti)

Date and number of decision of State Food and Veterinary Service granting / amending / renewing marketing authorisation

 

 

Veterinarinio vaisto registracijos liudijimo galiojimas

Validity of marketing authorisation

 

 

___________________________                   ___________               __________________

(Veterinarinio vaisto registracijos                      (parašas                       (vardas, pavardė

liudijimą išdavusio asmens pareigos                    signature)                       first name, surname)

position)                                     A.V. / Stamp

Formos pakeitimai:

Nr. B1-556, 2008-11-11, Žin., 2008, Nr. 135-5287 (2008-11-25), i. k. 108110MISAK00B1-556

Nr. B1-332, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 95-4487 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-332

Nr. B1-938, 2016-12-20, paskelbta TAR 2016-12-20, i. k. 2016-29166

 

Priedas. Neteko galios nuo 2017-01-01

Priedo naikinimas:

Nr. B1-938, 2016-12-20, paskelbta TAR 2016-12-20, i. k. 2016-29166

 

Priedas. Neteko galios nuo 2017-01-01

Priedo naikinimas:

Nr. B1-938, 2016-12-20, paskelbta TAR 2016-12-20, i. k. 2016-29166

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-556, 2008-11-11, Žin., 2008, Nr. 135-5287 (2008-11-25), i. k. 108110MISAK00B1-556

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. B1-84 "Dėl Veterinarinio vaisto registracijos liudijimo formos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-332, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 95-4487 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-332

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. B1-84 "Dėl Veterinarinio vaisto registracijos liudijimo formos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-938, 2016-12-20, paskelbta TAR 2016-12-20, i. k. 2016-29166

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. B1-84 „Dėl Veterinarinio vaisto registracijos liudijimo formos patvirtinimo“ pakeitimo