Įsakymas netenka galios 2022-03-05:

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-159, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04419

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. B1-80 „Dėl Vaistinių pašarų gamybos, tiekimo į rinką ir naudojimo reikalavimų patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2011-07-01 iki 2022-03-04

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-688, i. k. 104110MISAK000B1-80

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VAISTINIŲ PAŠARŲ GAMYBOS, TIEKIMO Į RINKĄ IR NAUDOJIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. sausio 23 d. Nr. B1-80

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563) 17 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindamas 1990 m. kovo 26 d. Tarybos direktyvą 90/167/EEB, nustatančią gydomųjų pašarų paruošimo, pateikimo į rinką ir naudojimo Bendrijoje sąlygas (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 10 tomas, p. 57):

Preambulės pakeitimai:

Nr. B1-279, 2011-06-27, Žin., 2011, Nr. 78-3855 (2011-06-30), i. k. 111110MISAK00B1-279

 

1. Tvirtinu pridedamus Vaistinių pašarų gamybos, tiekimo į rinką ir naudojimo reikalavimus.

2. Nurodau Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms, vadovaujantis Valstybinės veterinarinės kontrolės objektų, išskyrus maisto tvarkymą, veterinarinio patvirtinimo reikalavimais, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. B1-146 (Žin., 2005, Nr. 31-1025; 2010, Nr. 27-1300), ir atsižvelgiant į ūkio subjektų, siekiančių užsiimti vaistinių pašarų gamyba, prašymus dėl veterinarinio patvirtinimo, priimti sprendimus dėl veterinarinio patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-359, 2008-06-30, Žin., 2008, Nr. 83-3334 (2008-07-22), i. k. 108110MISAK00B1-359

Nr. B1-279, 2011-06-27, Žin., 2011, Nr. 78-3855 (2011-06-30), i. k. 111110MISAK00B1-279

 

3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos valstybinės veterinarijos tarnybos direktoriaus 1999 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. 4-168 „Dėl Vaistinio pašaro gamybos, tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 60-1971).

4. Pavedu:

4.1. įsakymo vykdymą pagal kompetenciją Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms;

4.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės ir Vidaus audito skyriams.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-359, 2008-06-30, Žin., 2008, Nr. 83-3334 (2008-07-22), i. k. 108110MISAK00B1-359

Nr. B1-279, 2011-06-27, Žin., 2011, Nr. 78-3855 (2011-06-30), i. k. 111110MISAK00B1-279

 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS,

L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS                                                                   DARIUS REMEIKA


PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2004 m. sausio 23 d. įsakymu

Nr. B1-80

 

vaistiniŲ pašarŲ Gamybos, tiekimo į rinką ir naudojimo reikalavimai

 

Preambule. Neteko galios nuo 2011-07-01

Preambulės naikinimas:

Nr. B1-279, 2011-06-27, Žin. 2011, Nr. 78-3855 (2011-06-30), i. k. 111110MISAK00B1-279

 

I. bendrosios nuostatos

 

1. Vaistinių pašarų gamybos, tiekimo į rinką ir naudojimo reikalavimai (toliau – Reikalavimai) nustato vaistinių pašarų gamybos, tiekimo į rinką ir naudojimo sąlygas.

2. Reikalavimai nepažeidžia Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių pašarų priedų naudojimą pašaruose ir taikomų pašarų priedams, nurodytiems 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 40 tomas, p. 238), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 767/2009 (OL 2009 L 229, p. 1).

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-279, 2011-06-27, Žin., 2011, Nr. 78-3855 (2011-06-30), i. k. 111110MISAK00B1-279

 

3. Vartojamos sąvokos:

Tiekimas į rinką – vaistinių pašarų laikymas norint parduoti, įskaitant ir siūlymą parduoti, ar bet koks vaistinių pašarų perdavimas už atlygį ar be atlygio, pats pardavimas, platinimas ir kitos perdavimo formos.

Vaistinis pašaras – veterinarinio vaisto ar veterinarinių vaistų mišinys su pašaru ar pašarais, paruoštas tiekti į rinką ir skirtas gyvūnams šerti be tolesnio apdorojimo, turintis gydomųjų ar profilaktinių, ar kitų savybių, būdingų veterinariniam vaistui, kaip nurodyta 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, susijusio su veterinariniais vaistais 1 straipsnio 2 punkte.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) – kompetentinga institucija, atsakinga už vaistinių pašarų gamybos, tiekimo į rinką, laikymo ir naudojimo valstybinę kontrolę Lietuvos Respublikoje.

Kitos Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nurodytas 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 767/2009 dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo, iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 ir panaikinančio direktyvas 79/373/EEB, 80/511/EEB, 82/471/EEB, 83/228/EB, 93/74/EEB, 93/113/EB, 96/25/EB bei sprendimą 2004/217/EB (OL 2009 L 229, p. 1), 3 straipsnyje ir Veterinarinių vaistų registravimo, gamybos ir tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. B1-594 (Žin., 2005, Nr. 131-4754; 2008, Nr. 128-4912), 9 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-279, 2011-06-27, Žin., 2011, Nr. 78-3855 (2011-06-30), i. k. 111110MISAK00B1-279

 

4. Vaistinių pašarų gamybai, kaip medicininis komponentas, gali būti naudojami tik registruoti vaistiniai premiksai.

5. Taikydama išimtį 4 punktui, VMVT, užtikrinusi, kad laikomasi Veterinarinių vaistų registravimo, gamybos ir tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai reikalavimų 10 ir 13 punktuose išdėstytų nuostatų, gali leisti:

5.1. tarpinius produktus, kurie pagaminti iš registruotų vaistinių premiksų ir iš vienos ar daugiau pašarų rūšių ir kurie skirti tolesnei vaistinių pašarų gamybai, jei yra nustatyti specialieji reikalavimai dėl vaistinių premiksų tiekimo į rinką, gaminti patvirtintose įmonėse pagal 7 punkte išdėstytus reikalavimus;

5.2. veterinarijos gydytojui, jam atsakant, pagal receptą gaminti vaistinį pašarą, laikantis Veterinarinių vaistų registravimo, gamybos ir tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai reikalavimų 10, 213 ir 215 punktuose išdėstytų nuostatų, iš kelių registruotų vaistinių premiksų, jeigu nėra specifinės registruotos vaistinės medžiagos (premikso formos), skirtos tai ligai ar tai gyvūnų rūšiai gydyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-279, 2011-06-27, Žin., 2011, Nr. 78-3855 (2011-06-30), i. k. 111110MISAK00B1-279

 

6. Registruotiems vaistiniams premiksams, nurodytiems 4 punkte, turi būti taikomos nuostatos, išdėstytos Veterinarinių vaistų registravimo, gamybos ir tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai reikalavimų 157–306 punktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-279, 2011-06-27, Žin., 2011, Nr. 78-3855 (2011-06-30), i. k. 111110MISAK00B1-279

 

 

II. vaistiniŲ pašarŲ gamyba

 

7. Vaistiniai pašarai turi būti gaminami pagal šiuos reikalavimus:

7.1. vaistinių pašarų gamintojas turi turėti tinkamas, VMVT patvirtintas patalpas, techninę įrangą, sąlygas vaistinių pašarų ir vaistinių premiksų laikymui ir kontrolei atlikti;

7.2. vaistinius pašarus gaminančioje įmonėje turi dirbti personalas, kuris turi pakankamai pašarų maišymo technologijos žinių ir yra kvalifikuotas;

7.3. gamintojas turi užtikrinti, kad:

7.3.1. vaistinių pašarų gamybai būtų naudojami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkantys pašarų produktai,

7.3.2. vaistinių pašarų gamybai būtų naudojami pašarai, užtikrinantys homogenišką ir stabilų mišinį su vaistiniais premiksais,

7.3.3. registruoti vaistiniai premiksai būtų naudojami vaistinių pašarų gamybai pagal galiojančioje registracijoje nurodytas sąlygas, užtikrinant, kad:

7.3.3.1. nebus jokios galimybės nepageidaujamai sąveikai tarp veterinarinių vaistų, pašarų priedų ir pašarų,

7.3.3.2. bus laikomi nustatytą laiką,

7.3.3.3. vaistinių pašarų gamybai naudojamuose pašaruose nebus tų pačių antimikrobinių ar kokcidiostatinių medžiagų, kurios, kaip ir veiklioji medžiaga, yra naudojamos vaistiniams premiksams;

7.3.4. veterinarinių vaistų dienos dozė pašaruose sudarytų bent pusę gydomų gyvūnų paros davinio, o atrajotojams – bent pusę nemineralinių pašarų papildų paros davinio;

7.4. patalpos, personalas ir įranga, naudojama vaistinių pašarų gamybai, ir vaistinių pašarų gamybos procesas turi atitikti 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 183/2005, nustatančio pašarų higienos reikalavimus (OL 2005, L 35, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2009 (OL 2009 L 87, p. 109);

7.5. vaistinius pašarus gaminanti įmonė turi tikrinti pagamintus vaistinius pašarus, atlikti laboratorinius homogeniškumo tyrimus, siekiant užtikrinti, kad vaistiniai pašarai atitiktų Reikalavimus ir reikalavimus homogeniškumui, stabilumui ir tinkamumui laikyti pagal įmonės savikontrolės programą;

7.6. gamintojai turi registruoti ir saugoti informaciją apie vaistinių pašarų gamybai naudojamų registruotų vaistinių premiksų ir pašarų rūšį ir kiekį, apie pagamintus vaistinius pašarus, jų laikymą ar išdavimą, nurodant gyvūnų laikytojų pavardes ir adresus ir, kaip nurodyta 23 ir 24 punktuose, patvirtintų tiekėjų pavadinimus ar pavardes ir adresus, receptą išrašiusio veterinarijos gydytojo vardą, pavardę ir adresą; informacija privalo atitikti Veterinarinių vaistų registravimo, gamybos ir tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai reikalavimų 1 priedo 15–18 punktuose išdėstytas nuostatas ir turi būti saugoma ne mažiau kaip trejus metus nuo paskutinės duomenų įrašymo datos bei bet kuriuo metu turi būti pateikiama VMVT atliekant tikrinimą;

7.7. premiksai ir vaistiniai pašarai turi būti laikomi tinkamose, atskirose, patikimai saugomose patalpose arba hermetiškose talpyklose (konteineriuose), pritaikytuose tokiems produktams laikyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-279, 2011-06-27, Žin., 2011, Nr. 78-3855 (2011-06-30), i. k. 111110MISAK00B1-279

 

8. Taikydama išimtį 7 punktui, VMVT, pareikalavusi papildomų garantijų, gali leisti vaistinius pašarus gaminti ūkiuose, užtikrinant, kad laikomasi 7 punkte išdėstytų reikalavimų.

 

III. VaistiniŲ pašarŲ tiekimas į rinką

 

9. Vaistiniai pašarai į rinką turi būti tiekiami tik pakuotėmis arba talpyklomis (konteineriais), užplombuotais tokiu būdu, kad juos atidarius būtų pažeista arba plomba, arba pati pakuotė, kurių nebūtų galima panaudoti antrą kartą.

10. Kai vaistiniai pašarai į rinką tiekiami autocisternomis ar panašiais konteineriais, jie turi būti valomi prieš kiekvieną naudojimą, kad būtų išvengta užteršimo ar bet kokios nepageidaujamos sąveikos su kitomis medžiagomis.

11. Į rinką tiekiami vaistiniai pašarai turi būti suženklinti pagal reglamentą (EB) Nr. 767/2009 ir kitus teisės aktus.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-279, 2011-06-27, Žin., 2011, Nr. 78-3855 (2011-06-30), i. k. 111110MISAK00B1-279

 

12. Ant vaistinių pašarų pakuotės, nurodytos 9 punkte, turi būti aiškiai pažymėta „Vaistinis pašaras“.

13. Kai vaistiniai pašarai į rinką tiekiami autocisternomis ar kitais panašiais konteineriais, informaciją, nurodytą 11 punkte, pakanka pateikti krovinį lydinčiuose dokumentuose.

14. Tik pagal Reikalavimus pagaminti vaistiniai pašarai gali būti tiekiami į rinką, laikomi ir naudojami.

15. Laikantis Veterinarinių vaistų registravimo, gamybos ir tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai reikalavimų 1 priedo 7 punkto ir IV skirsnio nuostatų dėl veterinarinių vaistų tyrimo bei kontroliuojant VMVT, VMVT mokslo tikslais gali leisti nepaisyti kai kurių Reikalavimuose išdėstytų nuostatų.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-279, 2011-06-27, Žin., 2011, Nr. 78-3855 (2011-06-30), i. k. 111110MISAK00B1-279

 

 

IV. vaistiniŲ pašarŲ išdavimas

 

16. Vaistiniai pašarai išduodami naudotojui tik pagal receptą, kurį išrašo veterinarijos gydytojas pagal šiuos reikalavimus:

16.1. veterinarijos gydytojas turi išrašyti vaistinių pašarų naudotojui vaistinio pašaro receptą, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. B1-83 (Žin., 2004, Nr. 22-689);

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-279, 2011-06-27, Žin., 2011, Nr. 78-3855 (2011-06-30), i. k. 111110MISAK00B1-279

 

16.2. surašomi 4 vaistinio pašaro recepto egzemplioriai: vaistinio pašaro recepto originalas skirtas vaistinio pašaro gamintojui arba, kur tinkama, VMVT patvirtintam vaistinių pašarų tiekėjui, kopijos skirtos naudotojui, receptą išrašiusiam veterinarijos gydytojui ir apskrities, rajono ar miesto valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai;

16.3. vaistinio pašaro recepto originalas ir kopijos saugomos 3 metus;

16.4. pagal vieną receptą pagamintas vaistinis pašaras gali būti naudojamas tik vienam gydymo kursui;

16.5. veterinarijos gydytojo išrašytas receptas galioja 30 dienų;

16.6. veterinarijos gydytojas receptą gali išrašyti tik tiems gyvūnams, kuriuos jis pats gydo, užtikrindamas, kad:

16.6.1. naudojamas vaistinis premiksas tinka gydomai gyvūnų rūšiai,

16.6.2. vaistinio pašaro naudojimas yra suderinamas su prieš tai taikytu gydymu, nėra kontraindikacijų, o jei vaistinio pašaro gamybai naudojami keli vaistiniai premiksai, tarp jų nebus nepageidaujamos medžiagų sąveikos;

16.7. veterinarijos gydytojas privalo:

16.7.1. recepte išrašyti tik tokį vaistinio pašaro kiekį, kuris pagal galiojančioje vaistinio premikso registracijoje nurodytas didžiausias leistinas ribas yra būtinas gydymui,

16.7.2. užtikrinti, kad vaistiniame pašare ir pašare, kuriuo šeriami gydomi gyvūnai, nebūtų tų pačių antimikrobinių ar kokcidiostatinių medžiagų.

17. Kai vaistiniais pašarais šeriami produkcijos gyvūnai, kurių mėsa ir kiti gyvūniniai produktai skirti žmonių maistui, gyvūnų laikytojai privalo užtikrinti, kad, nepasibaigus išlaukai, produktai, gauti iš gydytų gyvūnų, nebūtų naudojami žmonių maistui.

18. VMVT turi užtikrinti, kad tik patvirtintas gamintojas ar tiekėjas vaistinius pašarus išduotų tiesiogiai gyvūnų laikytojui.

19. VMVT turi užtikrinti, kad vaistiniai pašarai, skirti produkcijos gyvūnams, kurių mėsa ir kiti gyvūniniai produktai skirti žmonių maistui, gydyti, būtų išduodami, jeigu:

19.1. jie neviršija kiekio, nurodyto veterinarijos gydytojo išrašytame recepte;

19.2. jų kiekis yra ne didesnis negu vienam mėnesiui reikalingas kiekis, kaip nurodyta 19.1 punkte.

20. Nepaisydama 18 punkto, VMVT tam tikrais atvejais konkretiems tiekėjams, specialiai patvirtintiems šiems tikslams, gali leisti pagal veterinarijos gydytojo receptą išduoti paruoštus naudojimui nedideliais kiekiais supakuotus vaistinius pašarus, pagamintus pagal Reikalavimuose išdėstytas nuostatas, užtikrinant, kad vaistinių pašarų tiekėjai:

20.1. atitinka tokius pačius, kaip ir gamintojai, reikalavimus dėl registruotų duomenų saugojimo, vaistinių pašarų laikymo, transportavimo ir išdavimo;

20.2. yra VMVT prižiūrimi ir jų veikla tikrinama;

20.3. gali išduoti tik supakuotus, paruoštus naudoti vaistinius pašarus, ant kurių pakuotės ar talpyklos nurodyta naudojimo instrukcija ir išlauka.

21. 20 punkte išdėstytos nuostatos neturi pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su nuosavybės teise.

 

V. prekyba EUROPOS SĄJUNGOJE

 

22. VMVT turi užtikrinti, kad, nepažeidžiant Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių teisės aktų, susijusių su gyvūnų sveikatingumu, nebūtų taikomi draudimai, apribojimai ar daromos kitos kliūtys prekybai Europos Sąjungoje:

22.1. vaistiniais pašarais, pagamintais pagal Reikalavimus iš vaistinių premiksų, kurių sudėtyje yra tos pačios veikliosios medžiagos, kaip ir premiksuose, registruotuose paskirties ES šalyse pagal kriterijus, nurodytus Tarybos direktyvoje 2001/82/EB, atsižvelgus į kiekio ir kokybės sudėties panašumą;

22.2. gyvūnais, šertais vaistiniais pašarais, išskyrus vaistinius pašarus, pagamintus pagal 5 punkte nurodytas sąlygas, tokių gyvūnų mėsa ar kitais gyvūniniais produktais, naudojamais žmonių maistui, jei laikomasi Medžiagų ir medžiagų likučių gyvūnuose ir gyvūniniuose produktuose stebėsenos taisyklių, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. B1-646 (Žin., 2003, Nr. 76-3514), ir Kai kurių medžiagų, turinčių hormoninį ar tirostatinį poveikį, ir beta agonistų draudimo naudoti gyvulininkystėje reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-665 (Žin., 2009, Nr. 8-288).

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-279, 2011-06-27, Žin., 2011, Nr. 78-3855 (2011-06-30), i. k. 111110MISAK00B1-279

 

23. Jei VMVT nesutaria su kitos ES šalies kompetentinga institucija dėl 22 punkte nurodytų sąlygų ir dėl vaistinių pašarų gamybai naudojamų vaistinių premiksų sudėties panašumo, VMVT ir tos ES šalies kompetentinga institucija ar Europos Komisija klausimui išspręsti gali kreiptis į ekspertą, esantį Europos Sąjungos ekspertų sąraše, kurį Europos Komisija sudaro ES šalių siūlymu.

24. Jei VMVT su kitos ES šalies kompetentinga institucija nutaria kreiptis į ekspertą, jos privalo paisyti eksperto pareikštos nuomonės.

25. Iš kitos ES šalies įvežtų vaistinių pašarų siuntas turi lydėti Vaistinio pašaro gyvūnams, skirtiems parduoti, pažymėjimas, išduotas ES šalies, kurioje pagaminti vaistiniai pašarai, kompetentingos institucijos, jei paskirties šalis jo reikalauja. Į Lietuvos Respubliką iš kitų ES šalių įvežami vaistiniai pašarai turi būti lydimi nustatytos formos Vaistinio pašaro gyvūnams, skirtiems parduoti, pažymėjimo (priedas).

26. Registruotų vaistinių premiksų ir vaistinių pašarų prekybai turi būti taikomos saugos priemonės, išdėstytos Gyvūninių produktų veterinarinio tikrinimo tvarkos nuostatuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. B1-589 (Žin., 2004, Nr. 18-569).

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-279, 2011-06-27, Žin., 2011, Nr. 78-3855 (2011-06-30), i. k. 111110MISAK00B1-279

 

27. Veterinarinė kontrolė ir reikalavimai, išdėstyti Gyvūninių produktų veterinarinio tikrinimo tvarkos nuostatų 16 punkte, turi būti taikomi registruotų vaistinių premiksų ir vaistinių pašarų prekybai tiek, kiek būtina veterinarinei kontrolei atlikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-279, 2011-06-27, Žin., 2011, Nr. 78-3855 (2011-06-30), i. k. 111110MISAK00B1-279

 

 

VI. Valstybinė kontrolė

 

28. VMVT turi:

28.1. imti ir tirti produktų, iš kurių gaminami vaistiniai pašarai, ir pačių vaistinių pašarų mėginius visais gamybos, tiekimo į rinką ir naudojimo etapais;

28.2. kontroliuoti vaistinių pašarų naudojimą, išlaukos laikymąsi, imti ir tirti gyvūninių produktų mėginius ūkiuose ir skerdyklose.

 

VI. importas iš trečiųjų šalių

 

29. Vaistinių pašarų importui iš trečiųjų šalių taikomos Europos Sąjungoje galiojančios vaistinių pašarų importo sąlygos, kurios yra bent jau lygiavertės Reikalavimams.

 

7 skyrius. Neteko galios nuo 2011-07-01

Skyriaus naikinimas:

Nr. B1-279, 2011-06-27, Žin. 2011, Nr. 78-3855 (2011-06-30), i. k. 111110MISAK00B1-279

 

______________


Vaistinių pašarų gamybos, tiekimo į rinką ir

naudojimo reikalavimų

priedas

 

____________________________________________________

(įvežančios šalies kompetentingos institucijos pavadinimas)

 

vaistinio pašaro gyvūnams, skirtiems parduoti,

pažymėjimas

 

                        Nr. _________

(data)

 

Gamintojo (patvirtinto tiekėjo) pavadinimas ir adresas:____________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Vaistinio pašaro pavadinimas:________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Gyvūnų, kuriems skirtas vaistinis pašaras, rūšis:_________________________________________

________________________________________________________________________________

Registruoto vaistinio premikso pavadinimas ir sudėtis:____________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Registruoto vaistinio premikso kiekis vaistiniame pašare:__________________________________

________________________________________________________________________________

Vaistinio pašaro kiekis:_____________________________________________________________

Vaistinio pašaro gavėjo pavadinimas (vardas, pavardė) ir adresas:___________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Patvirtiname, kad nurodytą vaistinį pašarą pagamino patvirtinta įmonė pagal Tarybos direktyvos 90/167/EEB reikalavimus.

 

                                                              ____________________                                                

(kompetentingos institucijos pareigūno pareigos)                       (parašas)                                      (vardas, pavardė)

A. V.

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-359, 2008-06-30, Žin., 2008, Nr. 83-3334 (2008-07-22), i. k. 108110MISAK00B1-359

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. B1-80 "Dėl Vaistinių pašarų gamybos, tiekimo į rinką ir naudojimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-279, 2011-06-27, Žin., 2011, Nr. 78-3855 (2011-06-30), i. k. 111110MISAK00B1-279

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. B1-80 "Dėl Vaistinių pašarų gamybos, tiekimo į rinką ir naudojimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo