Suvestinė redakcija nuo 2012-05-06 iki 2012-06-29

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 18-552, i. k. 103301MISAK00000684

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ BEI PAVOJINGAS ATLIEKAS TVARKANČIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJAMS TAIKOMŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ IR ATESTAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2003 m. gruodžio 19 d. Nr. 684

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 13-475) 12 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. 1691 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 104-4649),

1. Tvirtinu:

1.1. Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisykles (pridedama);

1.2. Neteko galios nuo 2012-04-08

Punkto naikinimas:

Nr. D1-287, 2012-04-03, Žin. 2012, Nr. 42-2089 (2012-04-07), i. k. 112301MISAK00D1-287

 

2. Nustatau, kad:

2.1. iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos veikiančios pavojingas atliekas surenkančios, saugančios, šalinančios ir naudojančios įmonės licencijas pavojingų atliekų tvarkymo veiklai privalo gauti iki 2005 m. kovo 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-247, 2004-05-05, Žin., 2004, Nr. 79-2812 (2004-05-13), i. k. 104301MISAK00D1-247

Nr. D1-545, 2004-10-20, Žin., 2004, Nr. 157-5737 (2004-10-28); Žin., 2004, Nr. 181-0 (2004-12-18), i. k. 104301MISAK00D1-545

 

2.2. pavojingų atliekų tvarkymo licencijas išduoda, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina licencijas ir koreguoja jų priedus Aplinkos apsaugos agentūra.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-369, 2008-07-08, Žin., 2008, Nr. 79-3139 (2008-07-12), i. k. 108301MISAK00D1-369

Nr. D1-875, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-258 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-875

 

3. Pavedu Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Užterštų teritorijų ir atliekų skyriui iki 2004 m. kovo 1 d. pateikti aplinkos ministro įsakymo „Dėl pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojų atestavimo organizacinį techninį darbą atliekančios bei Atestavimo komisijos veiklą organizuojančios organizacijos patvirtinimo“ projektą.

4. Šio įsakymo vykdymo kontrolę pavedu viceministrui Aleksandrui Spruogiui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-476, 2009-08-18, Žin., 2009, Nr. 100-4198 (2009-08-22), i. k. 109301MISAK00D1-476

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684

 

PAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja pavojingų atliekų tvarkymo licencijų išdavimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, licencijų panaikinimą ir jų priedų koregavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-369, 2008-07-08, Žin., 2008, Nr. 79-3139 (2008-07-12), i. k. 108301MISAK00D1-369

 

2. Pavojingų atliekų tvarkymo licenciją (toliau – Licencija) privalo gauti pavojingas atliekas surenkančios, saugančios, šalinančios ir naudojančios įmonės.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-443, 2004-08-19, Žin., 2004, Nr. 133-4823 (2004-08-30), i. k. 104301MISAK00D1-443

 

3. Šios Taisyklės netaikomos įmonėms, laikinai saugančioms pavojingas atliekas jų susidarymo vietoje ir kurių specialistai įmonėje susidarančias pavojingas atliekas rūšiuoja, perkrauna ir pakuoja, ruošdami perduoti jas atliekų tvarkytojams.

4. Pavojingų atliekų vežimą reglamentuoja Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) (Žin., 2003, Nr. 46-2057), Lietuvos Respublikos pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymas (Žin., 2001, Nr. 111-4022), LietuvosRespublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ (Žin., 2000, Nr. 26-694; 2003, Nr. 102-4597).

5. Neturint galiojančios Licencijos surinkti, saugoti, šalinti ar naudoti pavojingas atliekas draudžiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-545, 2004-10-20, Žin., 2004, Nr. 157-5737 (2004-10-28); Žin., 2004, Nr. 181-0 (2004-12-18), i. k. 104301MISAK00D1-545

Nr. D1-369, 2008-07-08, Žin., 2008, Nr. 79-3139 (2008-07-12), i. k. 108301MISAK00D1-369

 

6. Šiose Taisyklėse yra pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus:

6.1. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787; Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) [6.1.];

6.2. Neteko galios nuo 2005-04-22

Punkto naikinimas:

Nr. D1-206, 2005-04-18, Žin. 2005, Nr. 51-1719 (2005-04-21) ; Žin. 2005, Nr. 55-0 (2005-04-30), i. k. 105301MISAK00D1-206

 

6.3. Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos į aplinką normatyvų nustatymo tvarka (LAND 32-99), patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 387 (Žin., 1999, Nr. 106-3087) [6.3.];

6.4. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 (Žin., 2002, Nr. 85-3684; 2005, Nr. 103-3829) [6.4.];

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-352, 2012-04-25, Žin., 2012, Nr. 52-2601 (2012-05-05), i. k. 112301MISAK00D1-352

 

6.5. Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469 (Žin., 2003, Nr. 99-4466) [6.5.];

6.6. Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381).

Papildyta punktu:

Nr. D1-206, 2005-04-18, Žin., 2005, Nr. 51-1719 (2005-04-21); Žin., 2005, Nr. 55-0 (2005-04-30), i. k. 105301MISAK00D1-206

 

7. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

7.1. sąvokos: atliekos, pavojingos atliekos, atliekų surinkimas, atliekų šalinimas, atliekų naudojimas suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme [6.1.];

7.2. atliekų tvarkymas – atliekų surinkimas, saugojimas, šalinimas, naudojimas;

7.3. pavojingų atliekų technologinis srautas (toliau – PATS) – panašiomis pavojingumo savybėmis ir/ar kriterijais pasižyminčių pavojingų atliekų grupė, kuri tvarkoma tais pačiais tvarkymo būdais (1 priedas);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-369, 2008-07-08, Žin., 2008, Nr. 79-3139 (2008-07-12), i. k. 108301MISAK00D1-369

 

7.4. Leidimas – taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas ar gamtos išteklių naudojimo leidimas, nurodytos [6.3.] ir [6.4.];

7.5. Institucija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija arba jos įgaliota institucija, turinti teisę išduoti, sustabdyti galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą, panaikinti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją ir koreguoti jos priedą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-369, 2008-07-08, Žin., 2008, Nr. 79-3139 (2008-07-12), i. k. 108301MISAK00D1-369

 

II. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS RŪŠYS

 

8. Licencijos išduodamos šioms veiklos rūšims:

8.1. pavojingų atliekų surinkimui;

8.2. pavojingų atliekų saugojimui;

8.3. pavojingų atliekų šalinimui;

8.4. pavojingų atliekų naudojimui.

9. Įmonė turi teisę gauti vienos ar kelių veiklos rūšių Licenciją.

 

III. LICENCIJŲ IŠDAVIMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO, LICENCIJŲ PANAIKINIMO IR JŲ PRIEDŲ KOREGAVIMO TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-369, 2008-07-08, Žin., 2008, Nr. 79-3139 (2008-07-12), i. k. 108301MISAK00D1-369

 

10. Licencijas (2 priedas) išduoda, sustabdo jų galiojimą, panaikina Licencijų galiojimo sustabdymą, Licencijas panaikina ir koreguoja jų priedus Institucija.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-369, 2008-07-08, Žin., 2008, Nr. 79-3139 (2008-07-12), i. k. 108301MISAK00D1-369

 

11. Licencijos gali būti išduodamos įmonėms, turinčioms Leidimą [6.3] [6.4], kuriame nustatytos pavojingų atliekų tvarkymo sąlygos, parengusioms ir patvirtinusioms atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planą [6.5] ir kurių veikla apdrausta draudimo kompanijoje [6.1], išskyrus atvejus, kai pagal Atliekų tvarkymo įstatymą [6.1] Leidimas ir atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas vykdomai veiklai nereikalingi.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-545, 2004-10-20, Žin., 2004, Nr. 157-5737 (2004-10-28); Žin., 2004, Nr. 181-0 (2004-12-18), i. k. 104301MISAK00D1-545

 

12. Licencijos išduodamos neterminuotam laikui.

13. Įmonė, norinti gauti Licenciją pavojingų atliekų tvarkymui, pateikia Institucijai Taisyklių 3 priede nurodytą paraišką ir Taisyklių 14 punkte nurodytus dokumentus naudodama Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (toliau – ALIS sistema), kurią reglamentuoja Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-963 (Žin., 2010, Nr. 143-7346; 2012, Nr. 33-1570), arba paraišką ir į kompiuterinę duomenų laikmeną įrašytus dokumentus įteikia tiesiogiai ar siunčia paštu. Paraišką ir dokumentus, pateiktus nenaudojant ALIS sistemos, Institucija įveda ALIS sistemoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-206, 2005-04-18, Žin., 2005, Nr. 51-1719 (2005-04-21); Žin., 2005, Nr. 55-0 (2005-04-30), i. k. 105301MISAK00D1-206

Nr. D1-369, 2008-07-08, Žin., 2008, Nr. 79-3139 (2008-07-12), i. k. 108301MISAK00D1-369

Nr. D1-352, 2012-04-25, Žin., 2012, Nr. 52-2601 (2012-05-05), i. k. 112301MISAK00D1-352

 

14. Kartu su paraiška Licencijai gauti pateikiami šie dokumentai ar jų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos:

14.1. Leidimo [6.3], [6.4] kopija kartu su atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento, atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano bei banko garantijos ar draudimo liudijimo (poliso) kopijomis. Leidimo ir atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano kopijos nereikia pateikti, jeigu pagal Atliekų tvarkymo įstatymą [6.1] šie dokumentai vykdomai veiklai nereikalingi;

14.2. veiklos draudimo poliso kopija;

14.3. darbuotojų, tvarkančių pavojingas atliekas, kvalifikacijos atestatų kopijos;

14.4. įmonės vadovo pasirašytas ir įmonės antspaudu patvirtintas dokumentas (pažyma), patvirtinantis, kad darbuotojai, kurių Kvalifikacijos atestatų kopijos pateikiamos, dirba įmonėje, norinčioje gauti Licenciją, arba nustatyta tvarka patvirtinta darbo sutarties su kitu asmeniu, turinčiu teisę vykdyti pavojingų atliekų tvarkymo darbus, kopija.

14.5. deklaracija (laisva forma), patvirtinta įmonės vadovo parašu ir įmonės antspaudu, kurioje patvirtinama, kad įmonė paraiškos pateikimo metu nėra pažeidusi pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų ir yra įvykdžiusi įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos arba šalies, kurioje ji registruota, įstatymus;

14.6. Taisyklių 4 priede nurodytas dokumentas dėl duomenų apie įmonėje numatomas tvarkyti pavojingas atliekas;

Papildyta punktu:

Nr. D1-352, 2012-04-25, Žin., 2012, Nr. 52-2601 (2012-05-05), i. k. 112301MISAK00D1-352

 

14.7. dokumentai, patvirtinantys valstybės rinkliavos sumokėjimą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285).

Papildyta punktu:

Nr. D1-352, 2012-04-25, Žin., 2012, Nr. 52-2601 (2012-05-05), i. k. 112301MISAK00D1-352

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-352, 2012-04-25, Žin., 2012, Nr. 52-2601 (2012-05-05), i. k. 112301MISAK00D1-352

 

15. Neteko galios nuo 2012-05-06

Punkto naikinimas:

Nr. D1-352, 2012-04-25, Žin. 2012, Nr. 52-2601 (2012-05-05), i. k. 112301MISAK00D1-352

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-369, 2008-07-08, Žin., 2008, Nr. 79-3139 (2008-07-12), i. k. 108301MISAK00D1-369

 

16. Licencijos originalas įteikiamas įmonei, o skaitmeninė Licencijos kopija įkeliama į ALIS sistemą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-352, 2012-04-25, Žin., 2012, Nr. 52-2601 (2012-05-05), i. k. 112301MISAK00D1-352

 

17. Jei pasikeičia įmonės pavadinimas ir/ar buveinės adresas arba įmonė nori vykdyti daugiau veiklos rūšių, nurodytų šių Taisyklių 8 punkte, negu vykdė pagal anksčiau išduotą Licenciją, įmonė turi gauti naują Licenciją šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Atsiimant naują Licenciją, anksčiau turėta Licencija turi būti grąžinta Institucijai, kurioje turi būti saugoma nuolat.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-369, 2008-07-08, Žin., 2008, Nr. 79-3139 (2008-07-12), i. k. 108301MISAK00D1-369

 

18. Įmonei, kuri renka, saugo, šalina, naudoja pavojingas atliekas keliuose įrenginiuose ir vietose, išduodama viena Licencija, kurios priede nurodomi pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių ir vietų adresai, nurodant atitinkamą (-us) regiono (-ų) aplinkos apsaugos departamentą (-us) (toliau – RAAD), kurio (-ių) kontroliuojamoje (-ose) teritorijoje (-ose) tvarkomos pavojingos atliekos.

19. Institucija duomenis apie išduotas Licencijas, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir panaikintas Licencijas registruoja specialiame žurnale (5 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-369, 2008-07-08, Žin., 2008, Nr. 79-3139 (2008-07-12), i. k. 108301MISAK00D1-369

 

20. Licencijos priedo koregavimas:

20.1. Licencijos priedas koreguojamas, kai keičiasi įmonės informacija, įrašyta Licencijos priede;

20.2. Licencijos priedui koreguoti įmonė turi pateikti paraišką šių Taisyklių 13–14 punktuose nustatyta tvarka;

20.3. pakoreguotame Licencijos priede po Licencijos išdavimo data turi būti įrašomas žodis „koreguota“ ir koregavimo data;

20.4. atsiimant pakoreguotą Licencijos priedą, anksčiau turėtas Licencijos priedas turi būti grąžintas Institucijai, kurioje turi būti saugomas nuolat.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-369, 2008-07-08, Žin., 2008, Nr. 79-3139 (2008-07-12), i. k. 108301MISAK00D1-369

 

21. Licencijos galiojimas sustabdomas, kai:

21.1. paaiškėja, kad Licencijai gauti buvo pateikti netikslūs, klaidinantys duomenys;

21.2 nustatoma, kad įmonė neturi darbuotojų, kurių kvalifikacija atitinka nustatytus pavojingų atliekų tvarkymo atestacinius reikalavimus;

21.3. nustatoma, kad įmonė neturi galiojančio veiklos draudimo liudijimo (poliso);

21.4. nustatoma, kad įmonė, kurios vykdomai veiklai pagal Atliekų tvarkymo įstatymą [6.1] Leidimas [6.4] nereikalingas, tvarko Licencijos 4 priede nenurodytus pavojingų atliekų technologinius srautus, pažeidžia kitas licencijuojamos veiklos sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-369, 2008-07-08, Žin., 2008, Nr. 79-3139 (2008-07-12), i. k. 108301MISAK00D1-369

 

22. Sprendimą dėl Licencijos galiojimo sustabdymo Institucija priima per 5 darbo dienas ir apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną, naudodama ALIS sistemą, paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis praneša įmonei, nurodydama Licencijos galiojimo sustabdymo priežastis bei pažeidimų pašalinimo terminą. Sustabdžius Licencijos galiojimą, įmonė nustatytuosius licencijuojamos veiklos pažeidimus turi pašalinti per Institucijos nustatytą laiką, kuris negali būti ilgesnis kaip 3 mėnesiai nuo Licencijos galiojimo sustabdymo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-352, 2012-04-25, Žin., 2012, Nr. 52-2601 (2012-05-05), i. k. 112301MISAK00D1-352

 

23. Per nustatytąjį laiką pašalinus nurodytuosius pažeidimus, Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas Institucijos vadovo sprendimu.

24. Spendimas dėl Licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo priimamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo dokumentų, patvirtinančių nustatytų licencijuojamos veiklos pažeidimų pašalinimą, gavimo. Apie tai įmonė informuojama naudojant ALIS sistemą, paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis per 5 darbo dienas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-352, 2012-04-25, Žin., 2012, Nr. 52-2601 (2012-05-05), i. k. 112301MISAK00D1-352

 

25. Institucija panaikina Licencijos galiojimą, kai:

25.1. Leidimas [6.3], [6.4] panaikinamas arba nustatyta tvarka neatnaujinamas;

25.2. įmonė, kurios Licencijos galiojimas buvo sustabdytas, per nustatytą laikotarpį nepašalina nurodytų pažeidimų;

25.3. Licencijos turėtojas pateikia Institucijai prašymą panaikinti Licencijos galiojimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-369, 2008-07-08, Žin., 2008, Nr. 79-3139 (2008-07-12), i. k. 108301MISAK00D1-369

 

26. Licencijų galiojimas panaikinamas Institucijos vadovo sprendimu.

27. Apie priimtą sprendimą panaikinti Licencijos galiojimą Institucija ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo naudodama ALIS sistemą, paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis praneša įmonei, nurodydama Licencijos galiojimo panaikinimo priežastis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-352, 2012-04-25, Žin., 2012, Nr. 52-2601 (2012-05-05), i. k. 112301MISAK00D1-352

 

28. Panaikintos Licencijos (originalai) per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo turi būti grąžintos jas išdavusiai Institucijai.

29. Įmonėms Licencijos išduodamos, koreguojami jų priedai arba motyvuotai atsisakoma jas išduoti ar koreguoti jų priedus ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia Licencijai išduoti ar koreguoti jų priedus, gavimo. Apie atsisakymą išduoti Licenciją ar koreguoti jos priedą turi būti pranešta pareiškėjui naudojant ALIS sistemą, paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis nurodant priežastis, dėl kurių Licencija neišduota ar nekoreguotas jos priedas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-369, 2008-07-08, Žin., 2008, Nr. 79-3139 (2008-07-12), i. k. 108301MISAK00D1-369

Nr. D1-352, 2012-04-25, Žin., 2012, Nr. 52-2601 (2012-05-05), i. k. 112301MISAK00D1-352

 

30. Praradusiai Licenciją įmonei pateikus motyvuotą prašymą, Institucija gali išduoti naują Licenciją su žyma „Dublikatas“ (toliau – Licencijos dublikatas) šia tvarka:

30.1. įmonė informaciją apie prarastą Licenciją turi paskelbti Lietuvos Respublikos spaudoje, nurodydama įmonės kodą, pavadinimą, buveinės adresą, Licencijos numerį, išdavimo datą;

30.2. Licencijos dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 10 dienų, kai įmonė pateikia Institucijai prašymą jį išduoti, dokumentus, patvirtinančius valstybės rinkliavos sumokėjimą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285), ir skelbimo apie prarastą Licenciją kopiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-352, 2012-04-25, Žin., 2012, Nr. 52-2601 (2012-05-05), i. k. 112301MISAK00D1-352

 

30.3. žodis „Dublikatas“ įrašomas skliausteliuose šalia Licencijos numerio.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-369, 2008-07-08, Žin., 2008, Nr. 79-3139 (2008-07-12), i. k. 108301MISAK00D1-369

 

31. Institucija informaciją apie Licencijų išdavimą, jų galiojimo sustabdymą ir galiojimo sustabdymo panaikinimą, Licencijų panaikinimą skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-369, 2008-07-08, Žin., 2008, Nr. 79-3139 (2008-07-12), i. k. 108301MISAK00D1-369

 

32. Institucija informaciją apie Licencijų išdavimą, jų galiojimo sustabdymą ir galiojimo sustabdymo panaikinimą, Licencijų panaikinimą praneša juridinių asmenų registrui juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-369, 2008-07-08, Žin., 2008, Nr. 79-3139 (2008-07-12), i. k. 108301MISAK00D1-369

 

321. Institucija apie Licencijų išdavimą, jų galiojimo sustabdymą ir galiojimo sustabdymo panaikinimą, Licencijų panaikinimą ir jų priedų koregavimą ne vėliau kaip per 10 dienų turi informuoti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentus.

Papildyta punktu:

Nr. D1-545, 2004-10-20, Žin., 2004, Nr. 157-5737 (2004-10-28); Žin., 2004, Nr. 181-0 (2004-12-18), i. k. 104301MISAK00D1-545

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-369, 2008-07-08, Žin., 2008, Nr. 79-3139 (2008-07-12), i. k. 108301MISAK00D1-369

 

IV. ATSISAKYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ AR KOREGUOTI JOS PRIEDĄ

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-369, 2008-07-08, Žin., 2008, Nr. 79-3139 (2008-07-12), i. k. 108301MISAK00D1-369

 

33. Institucija neišduoda Licencijos arba nekoreguoja jos priedo, jeigu:

33.1. pateikiami ne visi reikiami dokumentai arba duomenys;

33.2. pateikiami klaidingai užpildyti dokumentai arba duomenys;

33.3. pateikti dokumentai neatitinka jiems nustatytų reikalavimų;

33.4. RAAD yra nustatę įmonės veiklos, susijusios su pavojingų atliekų tvarkymu, pažeidimų ir jie nepašalinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-369, 2008-07-08, Žin., 2008, Nr. 79-3139 (2008-07-12), i. k. 108301MISAK00D1-369

 

34. Pašalinus priežastis, trukdančias gauti Licenciją, galima kreiptis į Instituciją su paraiška išduoti Licenciją ar koreguoti jos priedą. Paraiška ir kiti reikiami dokumentai nagrinėjami Taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-369, 2008-07-08, Žin., 2008, Nr. 79-3139 (2008-07-12), i. k. 108301MISAK00D1-369

 

V. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS

 

35. Licencijos turėtojas privalo:

35.1. vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautinius susitarimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius licencijuojamą veiklos rūšį;

35.2. turėti kvalifikuotų darbuotojų, tvarkančių pavojingas atliekas.

36. Licencijos turėtojas negali savo vardu įgalioti kitų asmenų užsiimti Licencijoje nurodyta veikla.

37. Įmonė, turinti Licenciją pavojingų atliekų tvarkymo veiklai, gali vykdyti šią veiklą tik tose vietose ir įrenginiuose, kurių adresai nurodyti Licencijoje.

38. Įmonė gali tvarkyti tik Licencijos priede nurodytus PATS.

39. Licencijos originalas turi būti saugomas įmonėje, kurios buveinės adresas nurodytas Licencijoje. Licencijos kopija turi būti iškabinta matomoje vietoje.

 

VI. LICENCIJOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪROS TVARKA

 

40. Licencijuotų įmonių veiklą tvarkant pavojingas atliekas prižiūri kontroliuojančios valstybės institucijos pagal savo veiklos sritį, nurodytą Atliekų tvarkymo įstatyme.

41. Licencijos turėtojas pateikia visą reikiamą informaciją kontroliuojančioms valstybės institucijoms ir sudaro sąlygas nekliudomai vykdyti licencijuojamos veiklos kontrolę.

42. Nustačiusios licencijuojamos veiklos sąlygų įmonėse pažeidimus, kontroliuojančios valstybės institucijos privalo per 5 darbo dienas apie tai informuoti raštu Licenciją išdavusią Instituciją.

43. Regionų aplinkos apsaugos departamentai per 5 darbo dienas privalo informuoti Licencijas išdavusią Instituciją apie licencijuotas įmones, kurių Leidimas neteko galios.

44. Juridiniai bei fiziniai asmenys turi teisę gauti iš Licencijas išdavusios Institucijos informaciją žodžiu ir raštu apie tai, ar tam tikra įmonė turi Licenciją, ar ta Licencija galioja, taip pat informaciją apie įmonės tvarkomus PATS ir licencijuojamos veiklos rūšis.

 

VII. LICENCIJŲ TURĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

45. Licencijos turėtojas įstatymų nustatyta tvarka turi teisę apskųsti sprendimą dėl Licencijos galiojimo sustabdymo, panaikinimo, atsisakymo Licenciją išduoti ar koreguoti jos priedą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-369, 2008-07-08, Žin., 2008, Nr. 79-3139 (2008-07-12), i. k. 108301MISAK00D1-369

 

46. Įmonė, turinti Licenciją tik pavojingų atliekų surinkimo veiklai, privalo surinktas pavojingas atliekas perduoti įmonėms, turinčioms Licencijas pavojingų atliekų saugojimo, šalinimo arba naudojimo veiklai.

 

VIII. TEISINĖ ATSAKOMYBĖ

 

47. Licencijų turėtojai, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________


 

Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo

taisyklių 1 priedas

(LR aplinkos ministro

2005 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. D1-206

redakcija)

 

PAVOJINGŲ ATLIEKŲ TECHNOLOGINIAI SRAUTAI (PATS)

 

Žymėjimas

Pavojingų atliekų srautai

Kodai pagal atliekų tvarkymo taisykles

TS-01

Atliekos, kuriose yra polichlorintųjų bifenilų (PCB)

13 01 01; 13 03 01; 16 01 09; 16 02 09; 16 02 10; 17 09 02

TS-02

Alyvų atliekos

Nechlorintos, nehalogenintos alyvų atliekos

08 03 19; 12 01 07; 12 01 09; 12 01 10; 12 01 12; 12 01 18; 12 01 19; 13 01 05; 13 01 10; 13 01 11; 13 01 12; 13 01 13; 13 02 05; 13 02 06; 13 02 07; 13 02 08; 13 03 07; 13 03 08; 13 03 09; 13 03 10; 16 07 08; 19 02 07; 19 08 10; 20 01 26

 

 

Chlorintos, halogenintos alyvų atliekos

12 01 06; 12 01 08; 13 01 04; 13 01 09; 13 02 04; 13 03 06

TS-03

Naftos produktais užteršti dumblai, gruntai ir atliekos

01 05 05; 05 01 03; 05 01 04; 05 01 05; 05 01 06; 05 01 07; 05 01 08; 05 01 12; 05 01 15; 05 06 01; 05 06 03; 10 02 11; 10 03 27; 10 04 09; 10 06 09; 10 07 07; 12 01 14; 13 05 01; 13 05 02; 13 05 03; 13 05 08; 13 08 01; 13 08 99; 15 02 02; 16 07 09; 17 05 07; 19 11 01; 19 11 02; 19 11 04; 19 11 05

TS-04

Naftos produktais užteršti skysčiai ir vanduo, naftos mišiniai, lijaliniai vandenys

10 08 19; 13 04 01; 13 04 02; 13 04 03; 13 05 06; 13 05 07; 13 07 01; 13 07 02; 13 07 03; 13 08 02; 19 11 03

TS-05

Ozono sluoksnį ardančios medžiagos

14 06 01; 16 02 11; 20 01 23

TS-06

Baterijų ir akumuliatorių atliekos

09 01 11; 16 06 01; 16 06 02; 16 06 06; 20 01 33

TS-07

Infekuotos atliekos

18 01 03; 18 02 02

TS-08

Farmacijos atliekos

Nehalogenintos

07 05 01; 07 05 04; 07 05 08; 07 05 10; 18 01 08; 18 02 07; 20 01 31

 

 

Halogenintos

07 05 03; 07 05 07; 07 05 09

TS-09

Oksiduojančios medžiagos

16 09 01; 16 09 02; 16 09 03; 16 09 04

TS-10

Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos

16 01 04; 16 01 07; 16 01 10; 16 01 13; 16 01 14; 16 01 21

TS-11

Elektrotechnikos ir elektronikos pavojingos atliekos

16 02 13; 16 02 15; 20 01 35

TS-12

Atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų

04 02 16; 06 03 13; 06 03 15; 06 04 03; 06 04 05; 10 04 03; 10 04 04; 10 04 05; 10 04 06; 10 05 03; 10 05 05; 10 06 03; 10 06 06; 10 08 08; 10 11 11; 10 12 11; 11 01 15; 11 05 03; 11 05 04; 19 08 08

TS-13

Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

05 07 01; 06 04 04; 06 07 03; 10 14 01; 16 01 08; 16 06 03; 1709 01; 18 01 10; 20 01 21

TS-14

Pesticidų ir augalų apsaugos atliekos

Nehalogenintos

02 01 08; 06 13 01; 07 04 01; 07 04 04; 07 04 08; 07 04 10; 20 01 19

 

 

Halogenintos

07 04 03; 07 04 07; 07 04 09

TS-15

Kitos halogenintos atliekos

06 07 02; 07 01 03; 07 01 07; 07 01 09; 07 02 03; 07 02 07; 07 02 09; 07 03 03; 07 03 07; 07 03 09; 07 06 03; 07 06 07; 07 06 09; 07 07 03; 07 07 07; 07 07 09; 14 06 02; 14 06 04

TS-16

Chlorintos ir chlororganinės atliekos

03 02 02

TS-17

Nehalogeninti ir nechlorinti medienos konservantai

03 02 01; 03 02 03; 03 02 04; 03 02 05

TS-18

Rūgštinių tirpalų atliekos, rūgštys, rūgštis išskiriančios atliekos

01 03 04; 06 01 01; 06 01 02; 06 01 03; 06 01 04; 06 01 05; 06 01 06; 06 07 04; 08 03 16; 10 01 09; 11 01 05; 11 01 06; 16 08 05; 20 01 14

TS-19

Šarminių tirpalų atliekos, šarmai

05 01 11; 06 02 01; 06 02 03; 06 02 04; 06 02 05; 11 01 07; 11 01 13; 16 01 11; 20 01 15

TS-20

Atliekos, turinčios cianidų

06 03 11; 11 03 01

TS-21

Atliekos, turinčios asbesto, gipso izoliacinės statybinės medžiagos

06 07 01; 06 13 04; 10 13 09; 10 13 12; 16 02 12; 17 06 01; 17 06 03; 17 06 05; 17 08 01

TS-22

Organinių cheminių procesų atliekos, atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių, tirpikliai ir tirpiklių mišiniai (nechlorintos, nehalogenintos)

04 01 03; 04 02 14; 07 01 01; 07 01 04; 07 01 08; 07 01 10; 07 02 01; 07 02 04; 07 02 08; 07 02 10; 07 03 01; 07 03 04; 07 03 08; 07 03 10; 07 06 01; 07 06 04; 07 06 08; 07 06 10; 07 07 01; 07 07 04; 07 07 08; 07 07 10; 20 01 13; 14 06 03; 14 06 05

TS-23

Dažų, lakų, stiklo emalių, klijų ir hermetikų atliekos (nechlorintos, nehalogenintos)

08 01 11; 08 01 13; 08 01 17; 08 01 19; 08 01 21; 08 03 12; 08 03 14; 08 03 17; 08 04 09; 08 04 11; 08 04 13; 08 04 15; 20 01 27

TS-24

Fotografijos pramonės atliekos

09 01 01; 09 01 02; 09 01 03; 09 01 04; 09 01 05; 09 01 06; 09 01 13; 20 01 17

TS-25

Aliuminio terminės metalurgijos atliekos

10 03 09; 10 03 15

TS-26

Sprogmenų atliekos

12 01 16; 16 04 01; 16 04 02; 16 04 03

TS-27

Netinkami naudoti chemikalai, cheminės medžiagos

16 03 03; 16 03 05; 16 05 06; 16 05 07; 16 05 08; 18 01 06; 18 02 05

TS-28

Atliekų deginimo ar pirolizės atliekos

19 01 05; 19 01 07; 19 01 15; 19 01 17

TS-29

Užteršti ne naftos produktais dumblai

01 05 06; 04 02 19; 05 01 02; 05 01 09; 06 05 02; 07 01 11; 07 02 11; 07 03 11; 07 04 11; 07 05 11; 07 06 11; 07 07 11; 08 01 15; 10 01 20; 10 01 22; 10 02 13; 10 03 25; 10 04 07; 10 05 06; 10 06 07; 10 08 17; 10 11 17; 11 01 09; 11 02 02; 11 03 02; 17 05 05; 19 02 05; 19 08 07; 19 08 11; 19 08 13; 19 13 03; 19 13 05

TS-30

Pavojingi pelenai ir šlakai

06 13 05; 10 01 04; 10 01 13; 10 01 14; 1001 16; 10 03 04; 10 03 08; 10 04 01; 10 04 02; 10 05 10; 10 08 10; 11 01 08; 19 01 11; 19 01 13; 19 04 02

TS-31

Kietosios atliekos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

01 03 05; 01 03 07; 01 04 07; 03 01 04; 06 06 02; 06 09 03; 06 10 02; 07 02 14; 07 04 13; 07 05 13; 10 01 18; 10 02 07; 10 03 19; 10 03 21; 10 03 23; 10 03 29; 10 08 15; 10 09 05; 10 09 07; 10 09 09; 10 09 11; 10 09 13; 10 10 05; 10 10 07; 10 10 09; 10 10 11; 10 10 13; 10 11 09; 10 11 13; 10 11 15; 10 11 19; 10 12 09; 11 02 05; 11 02 07; 12 01 20; 15 01 10; 15 01 11; 16 08 02; 16 08 07; 16 09 01; 16 11 01; 16 11 03; 16 11 05; 17 01 06; 17 02 04; 17 04 09; 17 04 10; 17 05 03; 17 09 03; 19 02 04; 19 02 09; 19 02 11; 19 03 04; 19 03 06; 19 04 03; 19 10 03; 19 10 05; 19 11 07; 19 1206; 19 12 11; 19 13 01; 20 01 37

TS-32

Skystosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

08 04 17; 10 09 15; 10 10 15; 11 01 11; 11 01 98; 12 03 01; 12 03 02; 16 08 06; 16 10 01; 16 10 03; 19 01 06; 19 02 08; 19 07 02; 19 13 07; 20 01 29

TS-33

Naudotos aktyvintos anglys

06 13 02; 19 01 10

TS-34

Atliekos, kuriose yra pavojingų polisiloksanų

06 08 02; 07 02 16

TS-35

Izocianatų atliekos

08 05 01

TS-36

Atliekos, kuriose yra dervų

10 03 17; 10 08 12; 17 03 01; 17 03 03

TS-37

Naudotos jonitinės dervos

11 01 16; 1908 06

TS-38

Dujos slėginiuose konteineriuose

16 05 04

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-545, 2004-10-20, Žin., 2004, Nr. 157-5737 (2004-10-28); Žin., 2004, Nr. 181-0 (2004-12-18), i. k. 104301MISAK00D1-545

Nr. D1-206, 2005-04-18, Žin., 2005, Nr. 51-1719 (2005-04-21); Žin., 2005, Nr. 55-0 (2005-04-30), i. k. 105301MISAK00D1-206

Nr. D1-369, 2008-07-08, Žin., 2008, Nr. 79-3139 (2008-07-12), i. k. 108301MISAK00D1-369

 


 

Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo tvarkos

2 priedas

 

(Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos forma)

 

(Prekių ženklas arba herbas)

 

(Licenciją išdavusios įstaigos pavadinimas)

 

PAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO

LICENCIJA Nr._____

 

__________________

(išdavimo data)

__________________

(sudarymo vieta)

 

________________________________ ...............................................................................................

       (reikalingą įrašyti: išduota, koreguota)                                           (įmonės pavadinimas)

................................................................................................................................................................

(įmonės kodas, buveinės adresas, telefonas, faksas)

 

Ši Licencija suteikia teisę _______________________________________________________

                                                                               (reikalingą įrašyti: rinkti, saugoti, šalinti, naudoti)

pavojingas atliekas.

Pavojingų atliekų technologiniai srautai bei pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių ir/ar aikštelių (tvarkymo vietų) adresai nurodyti Licencijos priede.

Be priedo Licencija negalioja.

 

__________________________              ______________________________________________

   (institucijos vadovo ar jo                         (parašas)                                (vardas ir pavardė)

įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

                                                             A.V.

______________


 

Pavojingų atliekų tvarkymo

licencijos ____________________ Nr. ______

(išdavimo data)

Priedas

Koreguota:____________________________

(koregavimo data)

 

PAVOJINGŲ ATLIEKŲ TECHNOLOGINIAI SRAUTAI BEI PAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮRENGINIŲ IR/AR AIKŠTELIŲ (TVARKYMO VIETŲ) ADRESAI

 

Pavojingų atliekų technologiniai srautai, kuriuos leidžiama RINKTI

Pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių ir/ ar aikštelių (tvarkymo vietų) adresai

RAAD pavadinimas, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma veikla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavojingų atliekų technologiniai srautai, kuriuos leidžiama SAUGOTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavojingų atliekų technologiniai srautai, kuriuos leidžiama ŠALINTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavojingų atliekų technologiniai srautai, kuriuos leidžiama NAUDOTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________              _______________                            ___________________

(Institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens                         (parašas)                                                       (vardas ir pavardė)

              pareigų pavadinimas)

A. V.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-206, 2005-04-18, Žin., 2005, Nr. 51-1719 (2005-04-21); Žin., 2005, Nr. 55-0 (2005-04-30), i. k. 105301MISAK00D1-206

Nr. D1-369, 2008-07-08, Žin., 2008, Nr. 79-3139 (2008-07-12), i. k. 108301MISAK00D1-369

 


 

Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių

3 priedas

 

(Paraiškos pavojingų atliekų tvarkymo licencijai išduoti ar koreguoti licencijos priedą forma)

 

_______________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

_______________________________________________________________________

(įmonės duomenys: kodas, buveinės adresas, telefono numeris ir kt.)

 

(Licenciją išduodančios institucijos

pavadinimas, adresas)

 

PARAIŠKA PAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO LICENCIJAI IŠDUOTI AR KOREGUOTI LICENCIJOS PRIEDĄ

 

______________________

(sudarymo data)

 

Prašau išduoti licenciją ar koreguoti licencijos Nr. __________  priedą pavojingų atliekų

(kas nereikalinga, išbraukti)

___________________________________________________________________________

(reikia įrašyti: surinkimui, saugojimui, šalinimui, naudojimui)

Įmonės padalinių, tvarkančių pavojingas atliekas, adresai, telefonų, faksų numeriai:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

Įmonės pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių ir/ar vietų adresai, telefonų, faksų numeriai:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

PARAIŠKOS PRIEDAI:

 

 

 

 

 

....................................                          .....................                     .....................................

(vadovo pareigos)                                                  (parašas)                                         (vardas ir pavardė)

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-369, 2008-07-08, Žin., 2008, Nr. 79-3139 (2008-07-12), i. k. 108301MISAK00D1-369

Nr. D1-105, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-765 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK00D1-105

 

 


 

Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių

4 priedas

 

___________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

DUOMENYS APIE ĮMONĖJE NUMATOMAS TVARKYTI PAVOJINGAS ATLIEKAS

 

______________________

(data)

______________________

(sudarymo vieta

 

Pavojingų atliekų technologiniai srautai

Pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių ir/ar aikštelių (tvarkymo vietų) adresai*

RAAD pavadinimas, kurio kontroliuojamoje teritorijoje bus vykdoma veikla

Renkami pavojingų atliekų technologiniai srautai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saugomi pavojingų atliekų technologiniai srautai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinami pavojingų atliekų technologiniai srautai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naudojami pavojingų atliekų technologiniai srautai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________                         _____________                  ___________________

(vadovo pareigos)                                                  (parašas)                                         (vardas ir pavardė)

 

* Jeigu įmonė surenka pavojingas atliekas apvažiavimo būdu, skiltis „Pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių ir/ar aikštelių (tvarkymo vietų) adresai“ nepildoma.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-369, 2008-07-08, Žin., 2008, Nr. 79-3139 (2008-07-12), i. k. 108301MISAK00D1-369

Nr. D1-105, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-765 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK00D1-105

 

 

 

Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo tvarkos

5 priedas

 

(Pavojingų atliekų tvarkymo licencijų išdavimo apskaitos žurnalo forma)

 

(Licenciją išdavusios įstaigos pavadinimas)

 

PAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO LICENCIJŲ IŠDAVIMO APSKAITOS ŽURNALAS

 

Eil.

Nr.

Licencijos

numeris

Licencijos išdavimo

data

Licencijos rūšis ir

PATS

 

Licencijos turėtojas

(įmonės kodas,

pavadinimas,

buveinės adresas)

Licencijos

koregavimo

data

Sumokėtos rinkliavos

suma, Lt

 

Mokėjimo dokumento

numeris ir data

Licencijos ar atskiro

PATS galiojimo

sustabdymo data

 

Licencijos ar atskiro

PATS galiojimo

sustabdymo panaikinimo

data

 

 

 

Licencijos ar atskiro

 

PATS galiojimo

panaikinimo data

 

Asmens, įteikusio

licenciją, vardas,

pavardė ir parašas

 

Įgalioto asmens,

paėmusio licenciją,

vardas, pavardė,

parašas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________                                                                                                    

 (registravusio asmens pareigų pavadinimas)                            (parašas)                                              (vardas ir pavardė)

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-247, 2004-05-05, Žin., 2004, Nr. 79-2812 (2004-05-13), i. k. 104301MISAK00D1-247

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 "Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-443, 2004-08-19, Žin., 2004, Nr. 133-4823 (2004-08-30), i. k. 104301MISAK00D1-443

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 "Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-545, 2004-10-20, Žin., 2004, Nr. 157-5737 (2004-10-28); Žin., 2004, Nr. 181-0 (2004-12-18), i. k. 104301MISAK00D1-545

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 "Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-206, 2005-04-18, Žin., 2005, Nr. 51-1719 (2005-04-21); Žin., 2005, Nr. 55-0 (2005-04-30), i. k. 105301MISAK00D1-206

Dėl aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. D1-488 "Dėl pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo" bei dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 "Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-190, 2007-03-30, Žin., 2007, Nr. 40-1502 (2007-04-07), i. k. 107301MISAK00D1-190

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 "Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-369, 2008-07-08, Žin., 2008, Nr. 79-3139 (2008-07-12), i. k. 108301MISAK00D1-369

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 "Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-476, 2009-08-18, Žin., 2009, Nr. 100-4198 (2009-08-22), i. k. 109301MISAK00D1-476

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 "Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-856, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 2-82 (2010-01-07), i. k. 109301MISAK00D1-856

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 "Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-875, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-258 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-875

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 "Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-105, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-765 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK00D1-105

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 "Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-287, 2012-04-03, Žin., 2012, Nr. 42-2089 (2012-04-07), i. k. 112301MISAK00D1-287

Dėl Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių atsakingų darbuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

12.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-352, 2012-04-25, Žin., 2012, Nr. 52-2601 (2012-05-05), i. k. 112301MISAK00D1-352

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 "Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo