Suvestinė redakcija nuo 2008-03-19

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 15-473, i. k. 1042250ISAK00000V-8

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 129: 2004 „TERITORINĖS POLICIJOS ĮSTAIGOS AREŠTINĖS MEDICINOS PUNKTAS (KABINETAS)“ PATVIRTINIMO

 

2004 m. sausio 19 d. Nr. V-8

Vilnius

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099) bei Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995),

tvirtinu Lietuvos medicinos normą MN 129: 2004 „Teritorinės policijos įstaigos areštinės medicinos punktas (kabinetas)“ (pridedama).

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2004 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-8

 

LIETUVOS MEDICINOS NORMA MN 129:2004 „TERITORINĖS POLICIJOS ĮSTAIGOS AREŠTINĖS MEDICINOS PUNKTAS (KABINETAS)“

 

I. TAIKYMO SRITIS

 

1. Ši medicinos norma reglamentuoja teritorinės policijos įstaigos areštinės medicinos punkto (kabineto) (toliau – medicinos punktas) veiklos tikslus, funkcijas, darbuotojų pareigas, teises, atsakomybę, bendradarbiavimą, įrangai keliamus reikalavimus.

2. Ši medicinos norma privaloma medicinos punktams, jų steigėjams bei kontroliuojančioms įstaigoms.

 

II. NUORODOS

 

3. Rengiant šią medicinos normą vadovautasi šiais teisės aktais:

3.1. Lietuvos Respublikos slaugos praktikos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 62-2224);

3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512);

3.3. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099);

3.4. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995);

3.5. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 102-2317);

3.6. Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu (Žin., 1996, Nr. 104-2363; 2001, Nr. 112-4069);

3.7. Lietuvos Respublikos statistikos įstatymu (Žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299);

3.8. Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 90-2777);

3.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 58 „Dėl sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos patikrinimo tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 12-430);

3.10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2002 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 55/42/16 „Dėl informacijos apie asmenis su kūno sužalojimais, kurie gali būti susiję su nusikaltimu, teikimo“ (Žin., 2002, Nr. 12-428);

3.11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo“ (Žin., 2002, Nr. 31-1180);

3.12. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1998 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 104 „Dėl įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų“ (Žin., 1998, Nr. 87-2416; 2002, Nr. 50-1923);

3.13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 467 „Dėl Informacijos apie privalomojo epidemiologinio registravimo objektus, kurie užregistruoti Krašto apsaugos ministerijos, Teisingumo ministerijos ar Vidaus reikalų ministerijos įstaigose ar kariniuose vienetuose, privalomo perdavimo Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centrui ir teritorinėms visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms tvarkos ir užkrečiamųjų ligų epidemiologinės analizės, prognozės bei sergančiųjų sveikatos priežiūros vertinimo duomenų perdavimo krašto apsaugos ministrui, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos direktoriui ar vidaus reikalų ministrui ir Lietuvos Respublikos vyriausiajam epidemiologui tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 96-4228);

3.14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (Žin., 2003, Nr. 79-3605);

3.15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 65 „Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 13-405);

3.16. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 138 „Dėl informacijos apie ekstremalias situacijas ir užkrečiamąsias ligas teikimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 22-738);

3.17. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2000 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 88 „Dėl Policijos komisariatų areštinių veiklos nuostatų“ (Žin., 2000, Nr. 21-542);

3.18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 37 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 7-203);

3.19. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 634 „Dėl Bendrųjų reikalavimų medicinos normoms rengti patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 100-3192; 2003, Nr. 112-5031);

3.20. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 640 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų dokumentų saugojimo tvarkos“ (Žin., 2000, Nr. 100-3195);

3.21. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 1999 spalio 14 d. įsakymu Nr. 449/561/1138 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros priemonių, kurias vykdo Vidaus reikalų ministerijos ir Krašto apsaugos ministerijos uždarosios biudžetinės sveikatos priežiūros įstaigos, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 88-2608);

3.22. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atsakomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972);

3.23. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 552 „Dėl asmens sveikatos paslapties kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 109-3195);

3.24. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 673 „Dėl Privalomojo epidemiologinio registravimo, privalomojo informacijos apie epidemiologinio registravimo objektus turinio ir informacijos privalomojo perdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 12-444);

3.25. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 529 „Dėl profesinių klaidų asmens sveikatos priežiūros įstaigose nagrinėjimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 84-2363);

3.26. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1995 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 295 „Dėl pavyzdinių įmonių darbo medicinos tarnybų (medicinos punktų) nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1995, Nr. 49-1221);

3.27. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 215 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 37:2002 „Areštinės. Įrengimo bei eksploatavimo taisyklės“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 52-2021);

3.28. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 691 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 57:1998 „Bendruomenės slaugytoja (slaugytojas). Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 107-2939);

3.29. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-136 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2003 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Higieninės ir epidemiologinės priežiūros reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 29-1213).

 

III. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

 

4. Šioje medicinos normoje vartojami terminai ir apibrėžimai:

4.1. Areštinė – teritorinės policijos įstaigos padalinys, skirtas laikyti sulaikytus asmenis, įtariamus nusikalstamos veikos padarymu, suimtus bei kitus asmenis įstatymų nustatyta tvarka.

4.2. Medicinos punktas – areštinės padalinys, teikiantis pirmąją medicinos pagalbą ir užtikrinantis kitos būtinosios medicinos pagalbos teikimą areštinėje laikomiems asmenims.

4.3. Bendruomenės slaugytojas – asmuo, baigęs slaugos studijas ir įgijęs bendruomenės slaugytojo profesinę kvalifikaciją.

4.4. Dezinfekuotojas – asmuo, įgijęs dezinfekuotojo profesinę kvalifikaciją ir turintis tai patvirtinantį pažymėjimą.

4.5. Bendruomenės slaugytojo praktika – bendruomenės slaugytojo, turinčio specialiosios praktikos slaugytojo licenciją verstis bendruomenės slaugytojo praktika, atliekama asmens sveikatos priežiūra.

 

IV. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

5. Medicinos punktas steigiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu bei kitais teisės aktais.

6. Medicinos punkto steigėjas yra teritorinės policijos įstaigos vadovas.

7. Medicinos punktas tiesiogiai pavaldus teritorinės policijos įstaigos vadovui, o sprendžiant sveikatos priežiūros organizavimo klausimus – įgaliotoms valstybinėms sveikatos priežiūros valdymo ir kontrolės institucijoms.

8. Medicinos punkto veikla yra neterminuota. Ji trunka tiek, kiek ir areštinės veikla.

9. Medicinos punktas, kaip teritorinės policijos įstaigos areštinės padalinys, gali gauti paramą, skirtą teritorinei policijos įstaigai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

 

V. UŽDAVINIAI

 

10. Pagrindinis medicinos punkto uždavinys – užtikrinti ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą areštinėje laikomiems asmenims pagal bendruomenės slaugytojo kompetenciją.

11. Nustatyti būtinosios pagalbos poreikį ir dalyvauti organizuojant asmenims kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių medicinos punktas pats teikti negali, kitose biudžetinėse ar viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

 

VI. FUNKCIJOS

 

12. Pagrindinės medicinos punkto funkcijos yra:

12.1. teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal bendruomenės slaugytojo kompetenciją;

12.2. suteikti asmenims pirmąją ir kartu su areštinės vadovu organizuoti kitą būtinąją medicinos pagalbą;

12.3. įgyvendinti areštinėje būtinąsias visuomenės sveikatos priežiūros priemones, įrašytas į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą;

12.4. mokyti sveikos gyvensenos, asmens higienos, visuomenėje paplitusių infekcinių ligų profilaktikos (1 priedas).

 

VII. PATALPOS

 

13. Medicinos punkto patalpos įrengiamos pagal Lietuvos higienos normą HN 37: 2002 „Areštinės. Įrengimo bei eksploatavimo taisyklės“.

 

VIII. PERSONALAS

 

14. Medicinos punkte dirba bendruomenės slaugytojas (slaugytojai), dezinfekuotojas (dezinfekuotojai).

15. Medicinos punktui vadovauja bendruomenės slaugytojas. Jei areštinės medicinos punkte dirba keli bendruomenės slaugytojai, vienas jų paskiriamas slaugytoju administratoriumi (vyriausiuoju bendruomenės slaugytoju).

16. Į medicinos punkto personalo pareigas priima ir iš jų atleidžia teritorinės policijos įstaigos vadovas.

 

IX. PERSONALO PAREIGOS IR TEISĖS

 

17. Medicinos punkto slaugytojas administratorius (jei tokios pareigybės nėra – bendruomenės slaugytojas) privalo:

17.1. organizuoti medicinos punkto darbą;

17.2. organizuoti medicinos punkto aprūpinimą vaistiniais preparatais (2 priedas) ir kitais medicinos gaminiais, įranga, užtikrinti jų apskaitą. Vaistiniams preparatams įtraukti į apskaitą naudotis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtinta forma (3 priedas);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-183, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 32-1123 (2008-03-18), i. k. 1082250ISAK000V-183

 

17.3. organizuoti aprūpinimą privalomosiomis medicininės apskaitos formomis, nustatyta tvarka įrašyti turtą į apskaitą, rūpintis jo būkle ir atnaujinimu, organizuoti turimos medicininės įrangos metrologinius patikrinimus;

17.4. pagal kompetenciją kontroliuoti ir koordinuoti kitų bendruomenės slaugytojų veiklą, prižiūrėti, ar jų profesinė kvalifikacija atitinka nustatytiems reikalavimams;

17.5. vykdyti bendruomenės slaugytojo pareigas, kai jo nėra.

18. Medicinos punkto bendruomenės slaugytojas privalo:

18.1. apžiūrėti naujai atvykusius asmenis jiems sutikus ir įvertinti jų sveikatos būklę;

18.2. teikti būtinąją medicinos pagalbą;

18.3. kasdien aplankyti asmenis, kuriems paskirtas ambulatorinis gydymas, išduoti jiems vaistų ir įsitikinti, ar jie panaudoti pagal paskirtį;

18.4. izoliuoti asmenis, įtariamus sergant užkrečiama liga, kol jie bus perkelti į tam susirgimui gydyti skirtą asmens sveikatos priežiūros įstaigą;

18.5. teikti asmenims kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal bendruomenės slaugytojo kompetenciją;

18.6. atsisakyti teikti sveikatos priežiūros paslaugas, jei tai prieštarauja bendruomenės slaugytojo profesinės etikos principams arba gali sukelti realų pavojų paciento ar bendruomenės slaugytojo gyvybei, išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba;

18.7. laiku ir kokybiškai pildyti dokumentus, saugoti asmenų asmens sveikatos istorijas bei kitą dokumentaciją (3 priedas);

18.8. teikti informaciją apie asmens sveikatą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

18.9. priimti gydytojo paskirtus vaistinius preparatus (gamintojo pakuotėje) iš areštinėje laikomo asmens šeimos narių, artimųjų giminaičių ir kitų asmenų, išduoti juos asmenims pagal gydytojo paskyrimus. Asmenims išvykstant iš areštinės, grąžinti vaistų likučius, įrašyti vaistų kiekį į medicininį pažymėjimą (3 priedas);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-183, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 32-1123 (2008-03-18), i. k. 1082250ISAK000V-183

 

18.10. stebėti badaujančio asmens sveikatą, teikti konsultacijas (kai jis šito paprašo);

18.11. saugoti asmens medicininę paslaptį, išskyrus atvejus, kai įstaiga privalo teisės aktų nustatyta tvarka pateikti informaciją apie asmens sveikatos būklę arba kai asmuo duoda sutikimą raštu skelbti informaciją apie jo sveikatą;

18.12. informuoti teritorinės policijos įstaigos vadovą, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įgaliotą instituciją, įstaigos steigėją ir kontroliuojančias institucijas apie areštinėje įvykusius vidaus infekcijos atvejus ir protrūkius, kitus žalos asmenų sveikatai padarymo atvejus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

18.13. kelti ir tobulinti profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Medicinos punkto bendruomenės slaugytojas turi teisę pagal savo kompetenciją bendradarbiauti su viešosiomis ir biudžetinėmis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis.

20. Dezinfekuotojas atlieka privalomą profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą, areštinėje laikomų asmenų daiktų, minkštojo inventoriaus bei patalpų dezinfekciją.

21. Medicinos punkto personalas turi teisę atsisakyti atlikti funkcijas ir procedūras, priskiriamas teismo medicininei, teismo psichiatrinei, psichologinei ar narkologinei ekspertizei bei asmenų kūno, natūralių kūno ertmių patikrinimus, siekiant surasti draudžiamus turėti daiktus ar medžiagas, išskyrus atvejus, kai asmuo pats šito paprašo. Medicinos punkto personalas turi teisę atsisakyti vykdyti ir kitokius darbus, kurie nesusiję su medicinos punktui nustatytų funkcijų atlikimu.

 

X. ATSAKOMYBĖ

 

22. Medicinos punkto personalas už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų funkcijų vykdymą ar bioetikos reikalavimų pažeidimą, taip pat už pareigų viršijimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XI. SVEIKATOS SANTYKIŲ ETINIAI ASPEKTAI

 

23. Pagal kompetenciją priimtas bendruomenės slaugytojo sprendimas asmens sveikatos priežiūros klausimais yra privalomas areštinės vadovui, kitiems policijos pareigūnams ar darbuotojams. Areštinės vadovas ar kitas policijos pareigūnas nedelsdamas praneša aukštesniajam pareigūnui, jeigu jis nesutinka su bendruomenės slaugytojo sprendimu.

24. Areštinės vadovas bei kiti policijos pareigūnai ar darbuotojai turi gerbti bendruomenės slaugytojo nepriklausomumą, kai jis vykdo savo profesinę pareigą.

25. Bendruomenės slaugytojas privalo laikytis medicinos etikos ir slaugytojo profesinės etikos kodekso reikalavimų.

 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Medicinos punkte teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra licencijuojamos.

27. Už medicinos punkto uždaviniams įgyvendinti būtinas sąlygas ir aprūpinimą darbo priemonėmis bei ištekliais pagal nustatytus sveikatos priežiūros normatyvus ir sveikatos sistemos reikalavimus atsako teritorinės policijos įstaigos vadovas.

______________

 


Lietuvos medicinos normos MN 129: 2004

„Teritorinės policijos įstaigos areštinės

medicinos punktas (kabinetas)“

1 priedas (rekomendacinis)

 

REKOMENDUOJAMOS SVEIKATOS UGDYMO POKALBIŲ TEMOS

 

1. Lytiniu keliu plintančių ligų profilaktika.

2. Rūkymo, alkoholio, narkotikų ir kitų priklausomybių žala.

3. Judėjimo, mankštos reikšmė, fizinio krūvio reguliavimas.

4. Užkrečiamųjų ligų prevencijos ypatumai laisvės atėmimo vietose.

5. Grybelinių odos ligų profilaktika.

6. Bendravimo su pavojingų užkrečiamųjų ligų nešiotojais psichologiniai aspektai.

______________


Lietuvos medicinos normos MN 129: 2004

„Teritorinės policijos įstaigos areštinės

medicinos punktas (kabinetas)“

2 priedas (privalomasis)

 

I. AREŠTINĖS MEDICINOS PUNKTO (KABINETO) PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS VAISTINĖLĖS APRAŠYMAS

 

1. Areštinės medicinos punkto (kabineto) vaistinėlėje privalo būti medikamentai ir medicinos pagalbos priemonės:

 

Vaisto ir medicinos pagalbos priemonės pavadinimas

Kiekis

1. Ac. Salicylicum 1 % sol. spir.

2 pakuotės

2. Ac. Acetylsalicylicum 500 mg tab.

2 pakuotės

3. Aminophyllinum 2,4 % amp. 5 ml

mažiausia vidinė pakuotė

4. Ammonii causticum 10 % sol.

mažiausia vidinė pakuotė

5. Atropini sulfas 0,1 % amp. 1 ml

mažiausia vidinė pakuotė

6. Ac. Ascorbinicum 5 % amp. 2 ml

2 pakuotės

7. Carbo activatus 250-300 mg tab.

5 pakuotės

8. Captoprilum 25 mg tab.

mažiausia pirminė pakuotė

9. Clemastinum 1 mg tab.

mažiausia vidinė pakuotė

10. Diazepamum 10 mg amp. 2 ml

2 pakuotės

11. Diazepamum 5 mg tab.

2 pakuotės

12. Diphenhydraminum 1 % amp. 1 ml

arba

Clemastinum 2 mg/ 2 ml amp.

mažiausia vidinė pakuotė

13. Dexpanthenolum 130g aer.

mažiausia pirminė pakuotė

14. Dopaminum 200 mg amp. 10 ml

mažiausia vidinė pakuotė

15. Drotaverinum 40 mg amp. 2 ml

mažiausia pirminė pakuotė

16. Drotaverinum 40 mg tab.

mažiausia pirminė pakuotė

17. Enzystal tab.

mažiausia pirminė pakuotė

18. Epinephrinum 1 mg amp. 1 ml

mažiausia pirminė pakuotė

19. Furosemidum 20 mg amp. 2 ml

2 pakuotės

20. Furosemidum 40 mg tab.

mažiausia pirminė pakuotė

21. Glyceryli trinitras 0,5 mg tab.

mažiausia pirminė pakuotė

22. Glucosum 40 % amp. 5 ml

4 pakuotės

23. Ibuprofenum 400 mg tab.

mažiausia pirminė pakuotė

24. Iodum 5 % sol. spir.

3 pakuotės

25. Lidocainum 10% aer.

mažiausia pirminė pakuotė

26. Lidocainum 2 % amp. 2 ml

mažiausia vidinė pakuotė

27. Loperamidum 2 mg caps.

mažiausia pirminė pakuotė

28. Magnesii sulfas 250 mg/ml amp. 5 ml ar 10 ml

mažiausia vidinė pakuotė

29. Metamizolum 500 mg tab.

mažiausia pirminė pakuotė

30. Metamizolum 50 % amp. 2 ml.

mažiausia vidinė pakuotė

31. Metoclopramidi hydrochloridum 10 mg tab.

mažiausia pirminė pakuotė

32. Metoclopramidum 0,5 % inj. 2 ml

mažiausia vidinė pakuotė

33. Naloxonum hydrochloridum 0,4 mg amp. 1 ml

mažiausia pirminė pakuotė

34. Natrii chloridum 0,9 % amp. 5 ml

2 pakuotės

35. Natrii chloridum 0,9 % sol. pro infus. 250 ml

2 pakuotės

36. Nifedipinum 10 mg tab., 20 mg tab., 40 mg tab. prol.

bet kurio pasirinkto stiprumo mažiausia vidinė pakuotė

37. Paracetamolum 500 mg tab.

mažiausia pirminė pakuotė

38. Methylprednisolonum 40 mg – 1 g inj. **

arba

Hydrocortisonum + Lidocainum 125 mg + 25 mg/ 5 ml inj. susp. ***

**bet kurio pasirinkto stiprumo ne mažiau kaip 2 g;

***mažiausia vidinė pakuotė

39. Propranololum 40 mg tab.

mažiausia pirminė pakuotė

40. Salbutamolum 0,1 aer. pro inh. 200 dos.

mažiausia vidinė pakuotė

41. Priešuždegiminiai akių lašai

mažiausia vidinė pakuotė

42. Tramadolum 50 mg amp. 1 ml

mažiausia pirminė pakuotė

43. Validolum 60 mg tab.

mažiausia pirminė pakuotė

44. Verapamilum 5 mg inj. 2 ml arba 5 ml

mažiausia vidinė pakuotė

45. Verapamilum 40 mg tab.

mažiausia pirminė pakuotė

46. Vienkartinė dirbtinio kvėpavimo kaukė

1 vnt.

47. Indas vaistams gerti

1 vnt.

48. Intubacinis „S“ formos vamzdelis

1 vnt.

49. Kraujospūdžio matuoklis su fonendoskopu

1 vnt.

50. Nesterilus tvarstis

10 vnt.

51. Nesterili vata, 100 g

2 vnt.

52. Palaikomasis tvarstis, 6 cm x 4m

2 vnt.

53. Piltuvėlis

1 vnt.

54. Pincetas

1 vnt.

55. Pirmosios pagalbos žirklės

1 vnt.

56. Plastikiniai maišeliai, 30 cm x 40 cm

10 vnt.

57. Pleistras (ritininis)

1 vnt.

58. Sterilūs įvairių dydžių pleistrai

10 vnt.

59. Sterilūs tamponai

10 vnt.

60. Sterilios pirštinės

6 vnt.

61. Sterilus tvarstis žaizdai, 10 cm x10 cm,

5 vnt.

20 cm x 20 cm

5 vnt.

62. Vienkartinės injekcijų adatos

10 vnt.

63. Vienkartinė vaistų lašinimo į veną sistema

3 vnt.

64. Vienkartiniai sterilūs intraveniniai kateteriai

5 vnt.

65. Vienkartiniai 1,2,5,10,20 ml švirkštai

po 5 vnt.

66. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės

20 vnt.

67. Varžtis

1 vnt.

68. Zondas skrandžiui plauti

1 vnt.

69. Žane švirkštas

1 vnt.

70. Žaizdų dezinfekavimo tirpalo* 50 ml, 250 ml, 450 ml arba 1 l

1 but.

71. Vaistinėlės aprašas

1 vnt.

 

2. Vaistai nurodyti tarptautiniais arba prekiniais pavadinimais.

3. Vaistinėlėje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotos medicinos pagalbos priemonės ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 78-3056) 8 straipsnio 1, 3 ir 5 dalyse nurodyti registruoti vaistiniai preparatai ar leisti tiekti sveikatos priežiūrai neregistruoti vaistiniai preparatai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-183, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 32-1123 (2008-03-18), i. k. 1082250ISAK000V-183

 

4. Areštinės vadovas turi paskirti už vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinio (vaistinėlės) priežiūrą ir jos papildymą atsakingą bendruomenės slaugytoją.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-183, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 32-1123 (2008-03-18), i. k. 1082250ISAK000V-183

 

5. Vaistinėlė turi būti nuolat atnaujinama ir papildoma.

6. Suvartoti vaistai ir panaudotos medicinos pagalbos priemonės nurašomi ir registruojami specialiame žurnale nustatyta tvarka.

7. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybės vaistus bei medicinos priemones laikyti vaistinėlėje draudžiama.

8. *Žaizdų dezinfekavimo tirpalo (Oktenidino dihidrochlorido arba kito užregistruoto preparato) buteliuko dydį parenka už vaistinėlės priežiūrą ir jos papildymą atsakingas asmuo, atsižvelgdamas į areštinėje laikomų asmenų skaičių bei dažniausiai pasitaikančius sveikatos sutrikimus.

 

II. ANAFILAKSINIO ŠOKO VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

 

1. Anafilaksinio šoko vaistų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinį sudaro:

 

Vaisto, medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas

Kiekis

1. Ac. Salicylicum 1 % sol. spir..

1 pakuotė

2. Atropini sulfas 0,1 % amp. 1 ml

3 amp

3. Diphenhydraminum 1 % amp. 1 ml arba Clemastinum 2 mg/ 2 ml amp.

5 amp

4. Dopaminum 200 mg amp. 10 ml*

5 amp.

5. Epinephrinum 1 mg amp. 1 ml

10 amp.

6. Natrii chloridum 0,9 % amp. 5 ml

5 amp

7. Natrii chloridum 0,9 % sol. pro infus. 250 ml

3 pakuotės

8. Methylprednisolonum 40 mg – 1 g inj. **

arba

Hydrocortisonum + Lidocainum 125 mg + 25 mg/5 ml inj. susp. ***

**bet kurio pasirinkto stiprumo ne mažiau kaip 2 g;

***5amp

9. Salbutamolum 0,1 mg aer. pro inh. 200 dos.

1 flak.

10. Nesterili vata 50g

1 vnt.

11. Vienkartinės medicininės sterilios pirštinės

2 vnt.

12. Vienkartinis 2 ml švirkštas

2 vnt.

13. Vienkartinis 5 ml švirkštas

2 vnt.

14. Vienkartinis 10 ml švirkštas

4 vnt.

15. Vienkartinis 20 ml švirkštas

2 vnt.

16. Vienkartiniai intraveniniai kateteriai

3 vnt.

17. Vienkartinė vaistų lašinimo į veną sistema

3 vnt.

18. Varžtis

1 vnt.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-183, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 32-1123 (2008-03-18), i. k. 1082250ISAK000V-183

 

2. Vaistai nurodyti tarptautiniais arba prekiniais pavadinimais.

3. Vaistinėlėje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotos medicinos pagalbos priemonės ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 8 straipsnio 1, 3 ir 5 dalyse nurodyti registruoti vaistiniai preparatai ar leisti tiekti sveikatos priežiūrai neregistruoti vaistiniai preparatai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-183, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 32-1123 (2008-03-18), i. k. 1082250ISAK000V-183

 

4. Asmuo, atsakingas už areštinės medicinos punkto vaistinėlės priežiūrą, privalo nuolat atnaujinti ir papildyti anafilaksinio šoko vaistų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinį.

5. Suvartoti vaistai ir panaudotos medicinos pagalbos priemonės registruojami tam skirtame specialiame žurnale.

6. Vaistus, kurių galiojimo terminas pasibaigęs, laikyti rinkinyje draudžiama.

7. Netinkami vartoti vaistai ir medicinos pagalbos priemonės iš vaistinėlės turi būti išimti.

 

III. PRIVALOMAS MEDICINOS PUNKTO INVENTORIUS

 

1. Medicininė kušetė                                                                               – 2 vnt.

2. Procedūrų staliukas                                                                             – 2 vnt.

3. Medicininė širma                                                                                – 1 vnt.

4. Šaldytuvas                                                                                          – 1 vnt.

5. Sanitariniai neštuvai                                                                            – 1 vnt.

6. Spjaudyklė                                                                                          – 1 vnt.

7. Elektrinė plytelė                                                                                  – 1 vnt.

8. Kambario termometras                                                                       – 1 vnt.

9. Medicininis chalatas                                                                           – 4 vnt.

10. Paklodės                                                                                           – 3 vnt.

11. Puspaklodės                                                                                      – 3 vnt.

12. Rankšluosčiai                                                                                    – 4 vnt.

13. Antklodė                                                                                           – 1 vnt.

14. Užvalkalai antklodei                                                                         – 3 vnt.

15. Pagalvė                                                                                             – 1 vnt.

16. Užvalkalai pagalvei                                                                           – 2 vnt.

17. Klijuotė                                                                                             – 10 m²

18. Apsauginės priemonės specifinėms procedūroms (guminės pirštinės, akiniai ir t. t.)

19. Vaistų spinta                                                                                     – 1 vnt.

20. Darbo stalas                                                                                      – 1 vnt.

21. Kėdė                                                                                                 – 2 vnt.

22. Priemonės patalpų higieninei būklei ir techninei parengčiai užtikrinti (kibirai, grindų šepečiai, šluostės, dezinfekcinės medžiagos ir kt).

 

IV. PRIVALOMI MEDICINOS PRIETAISAI

 

1.         Termometras                                                                             – 4 vnt.

2.         Kraujospūdžio matuoklis                                                          – 2 vnt.

3.         Stetofonendoskopas                                                                 – 2 vnt.

4.         Ambu maišas                                                                            – 1 vnt.

5.         Intubaciniai „S“ formos vamzdeliai                                          – 2 vnt.

6.         Medinės ir metalinės mentelės                                                  – 20–30 vnt.

7.         Pipetės akių lašams                                                                   – 10 vnt.

8.         Sterilūs pleistrai, įvairių dydžių                                                – 4 vnt.

9.         Žane švirkštas                                                                           – 1 vnt.

10.       Zondas skrandžiui plauti                                                          – 1 vnt.

11.       Anatominis ir chirurginis pincetai                                             – 2 vnt.

12.       Chirurginės žirklės                                                                    – 2 vnt.

13.       Skalpeliai                                                                                  – 2 vnt.

14.       Indeliai (inksto formos)                                                            – 2 vnt.

_____________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-183, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 32-1123 (2008-03-18), i. k. 1082250ISAK000V-183

 


Lietuvos medicinos normos MN 129: 2004

„Teritorinės policijos įstaigos areštinės

medicinos punktas (kabinetas)“

3 priedas (privalomasis)

 

AREŠTINĖS MEDICINOS PUNKTO (KABINETO) MEDICININĖS DOKUMENTACIJOS SĄRAŠAS

 

1. Asmens sveikatos istorija (f. Nr. 025/a)

2. Ambulatorinių ligonių registravimo žurnalas (f. Nr. 074/a)

3. Greitosios pagalbos iškvietimo žurnalas (f. Nr. 109/a)

4. Infekcinių susirgimų registracijos žurnalas (f. Nr. 060/a)

5. Medicininis pažymėjimas (f. Nr. 046/a)

6. Siuntimas tirti, konsultuoti ir gydyti (f. Nr. 028/a)

7. Viduriniojo medicinos personalo darbo apskaitos žiniaraštis (f. Nr. 039-1/a)

8. Kameroje dezinfekuotų daiktų registravimo žurnalas (f. Nr. 353/a)

9. Gydytojo paskyrimų lapas (f. Nr. 003/a)

10. Vaistinių preparatų, priimtų iš artimųjų, registracijos žurnalas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-183, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 32-1123 (2008-03-18), i. k. 1082250ISAK000V-183

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-183, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 32-1123 (2008-03-18), i. k. 1082250ISAK000V-183

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-8 "Dėl Lietuvos medicinos normos MN 129:2004 "Teritorinės policijos įstaigos areštinės medicinos punktas (kabinetas)" patvirtinimo" pakeitimo