Suvestinė redakcija nuo 2018-09-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 9-248, i. k. 1032210ISAK0003-734

 

Nauja redakcija nuo 2016-01-19:

Nr. 3-11(1.5 E), 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-18, i. k. 2016-01174

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AUTOBUSŲ STOČIŲ VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. gruodžio 31 d. Nr. 3-734

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 11 straipsnio 4 dalimi ir įgyvendindamas 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2011 L 55, p. 1), nuostatas,

t v i r t i n u Autobusų stočių veiklos nuostatus (pridedama).

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                   ZIGMANTAS BALČYTIS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-734

 

AUTOBUSŲ STOČIŲ VEIKLOS NUOSTATAI

 

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 3-11(1.5 E), 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-18, i. k. 2016-01174

 

1. Autobusų stočių veiklos nuostatai (toliau vadinama – nuostatai) reguliuoja stočių naudojimą ir jų darbo tvarką.

 

2. Neteko galios nuo 2016-01-19

Punkto naikinimas:

Nr. 3-11(1.5 E), 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-18, i. k. 2016-01174

 

3. Autobusų stotis gali būti savarankiškas juridinis asmuo arba kito juridinio asmens struktūrinis padalinys.

 

4. Nuostatai privalomi visoms Lietuvos Respublikos autobusų stotims.

 

5. Autobusų stotys privalo sudaryti visų nuosavybės formų vežėjams vienodas, nediskriminacines sąlygas naudotis autobusų stočių teikiamomis paslaugomis.

51. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse.

Papildyta punktu:

Nr. 3-11(1.5 E), 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-18, i. k. 2016-01174

 

II. SKYRIUS
AUTOBUSŲ STOČIŲ PASKIRTIS IR NAUDOJIMOSI STOČIŲ PASLAUGOMIS TVARKA

 

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 3-11(1.5 E), 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-18, i. k. 2016-01174

 

6. Pagrindinė autobusų stoties paskirtis – aptarnauti keleivius, vykstančius reguliaraus vietinio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais, organizuoti autobusų ekipažų priešreisinį patikrinimą ir tarpreisinį poilsį, kontroliuoti autobusų išvykimo bei atvykimo laiką, parduoti keleiviams bilietus, teikti jiems informaciją ir bagažo saugojimo paslaugas. Ši pagrindinė autobusų stočių paskirtis negali būti keičiama.

 

Autobusų stotis gali užsiimti ir kita, su keleivių aptarnavimu susijusia, veikla. Kitų asmenų veikla, susijusi su keleivių vežimu ar kitomis paslaugomis keleiviams, autobusų stotyje ir stoties teritorijoje be stoties vadovo leidimo draudžiama. Autobusų stoties vadovas turi užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reikalavimo.

 

7. Vežėjai, turintys leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais (išskyrus miesto), sudaro sutartis su autobusų stočių, nurodytų patvirtintuose autobusų eismo tvarkaraščiuose, savininkais (valdytojais) ir su stočių, prižiūrinčių autobusų eismo tvarkaraščių būklę reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų (išskyrus miesto) stotelėse (2 priedas), savininkais (valdytojais).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-430, 2005-10-03, Žin., 2005, Nr. 119-4313 (2005-10-08), i. k. 1052210ISAK0003-430

 

III. SKYRIUS
AUTOBUSŲ STOČIŲ KATEGORIJOS

 

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 3-11(1.5 E), 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-18, i. k. 2016-01174

 

8. Autobusų stotys pagal svarbiausius kvalifikacinius reikalavimus stotims (1 priedas) yra skirstomos į keturias kategorijas (2 priedas). Aukščiausioji yra pirma kategorija. Jei kvalifikaciniuose reikalavimuose nurodytos tarnybos nevykdo šiuose nuostatuose nurodytų funkcijų, suteikiama žemesnė stoties kategorija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-430, 2005-10-03, Žin., 2005, Nr. 119-4313 (2005-10-08), i. k. 1052210ISAK0003-430

 

9. Autobusų stočių suskirstymas pagal stočių kategorijas, kategorijų keitimas nustatomas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu. Pasiūlymus dėl kategorijos suteikimo (keitimo) autobusų stočiai, stotelių priežiūros gali teikti savivaldybė, kurios teritorijoje yra stotis, arba stoties savininkas (valdytojas). Teikimą dėl stočių kategorijų suteikimo (keitimo), stotelių tvarkaraščių priežiūros teritorijų nustatymo (keitimo) rengia ir nustatyta tvarka teikia Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė kelių transporto inspekcija), patikrinusi, ar stotis atitinka nustatytus reikalavimus, ir surašiusi Autobusų stoties apžiūros aktą. Akto formą nustato Valstybinė kelių transporto inspekcija.

 

 

 

IV. SKYRIUS
REIKALAVIMAI AUTOBUSŲ STOTIMS

 

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 3-11(1.5 E), 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-18, i. k. 2016-01174

 

10. Autobusų stotyje turi būti:

 

10.1. keleivių laukiamoji salė ir patalpos stoties tarnyboms;

 

10.2. keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo peronai;

 

10.3. autobusų stovėjimo tarp reisų aikštelės;

 

10.4. sanitariniai mazgai;

 

10.5. patalpos autobusų ekipažų poilsiui.

101. Neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims pirmos kategorijos autobusų stotyse turi būti teikiama pagalba, atitinkanti 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2011 L 55, p. 1), nuostatas.

Papildyta punktu:

Nr. 3-778, 2012-12-04, Žin., 2012, Nr. 142-7355 (2012-12-08), i. k. 1122210ISAK0003-778

 

11. Autobusų stotyje gali būti maitinimo, spaudos platinimo punktai, miesto ir tarpmiestinis telefono ryšiai keleiviams.

 

12. Keleiviams aptarnauti, autobusų stoties personalo darbui ir reguliariam autobusų eismui užtikrinti autobusų stotyje būtinos šios tarnybos:

 

12.1. bilietų pardavimo;

 

12.2 dispečerinės;

 

12.3. informacijos;

 

12.4. kontrolės;

 

12.5. bagažinės;

 

12.6. smulkių siuntų vežimo (jei tokia paslauga teikiama).

 

 

 

V. SKYRIUS
REIKALAVIMAI STOTIES TARNYBOMS IR JŲ FUNKCIJOS

 

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 3-11(1.5 E), 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-18, i. k. 2016-01174

 

13. Bilietų pardavimo tarnybos funkcijos:

 

13.1. parduoti bilietus į tos pačios dienos reisus;

 

13.2. parduoti bilietus iš anksto (taip pat – grįžimui iš kitų miestų);

 

13.3. priimti užsakymus bilietams telefonu;

 

13.4. pristatyti bilietus užsakovui (esant poreikiui);

 

13.5. išduoti nustatyta tvarka užpildytus žiniaraščius apie parduotus bilietus autobusų ekipažams.

 

14. Dispečerinės tarnybos funkcijos:

 

14.1. užtikrinti ritmingą stoties tarnybų darbą;

 

14.2. kontroliuoti, ar autobusai atvyksta į stotį laiku, ar laiku pastatomi į aikšteles ir išvyksta pagal numatytą tvarkaraštį;

 

14.3. organizuoti ir kontroliuoti smulkių siuntų vežimą (kur tokia paslauga teikiama);

 

14.4. sutrikus reguliariam autobusų eismui, nedelsiant apie tai pranešti vežėjui ir informacijos tarnybai;

 

14.5. rinkti iš autobusų ekipažų žinias apie pasikeitusias eismo sąlygas bei pablogėjusią kelių ir autobusų stotelių būklę maršrutuose, visa tai registruoti kelių būklės žurnale (3 priedas), surinktą informaciją teikti keleiviams, atitinkamoms kelius aptarnaujančioms tarnyboms bei vežėjams; atitinkamoms savo ir kitų stočių tarnyboms teikti informaciją apie nepatenkinamą eismo tvarkaraščių būklę arba kai jų nėra autobusų stotelėse;

 

14.6. maršrutuose pablogėjus eismo sąlygoms, apie tai pranešti stoties vadovui arba jį pavaduojančiam asmeniui; pagal jų nurodymus dispečeris privalo sustabdyti autobusų eismą iš autobusų stoties; pagerėjus eismo sąlygoms ir stoties vadovybei leidus, atnaujinti eismą;

 

14.7. organizuoti vairuotojų neblaivumo (girtumo) tikrinimą, apie tai pažymint kelionės lape, autobusų ekipažų priešreisinį patikrinimą (privalomų ekipažams dokumentų turėjimą) ir tarpreisinį poilsį bei teikti vežėjams informaciją apie nustatytus pažeidimus, kai vežėjai ir autobusų stočių savininkai (valdytojai) dėl to yra sudarę atitinkamas sutartis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-501, 2009-10-07, Žin., 2009, Nr. 122-5260 (2009-10-13), i. k. 1092210ISAK0003-501

 

14.8. pranešti kitoms autobusų stotims apie laikiną eismo nutraukimą bei jo atnaujinimą;

 

14.9. pranešti apie autobuso techninį gedimą maršrutu keleivius vežančiam vežėjui, kartu su vežėju imtis skubių priemonių sugedusį autobusą pakeisti techniškai tvarkingu;

 

14.10. skelbti autobusų stotyje apie autobusų atvykimą, išvykimą, vėlavimą ir nutraukiamus reisus bei teikti kitą keleiviams reikalingą informaciją;

 

14.11. registruoti duomenis apie eismo reguliarumą eismo registracijos lape (4 priedas) ir žymėti autobusų atvykimo ir išvykimo laikus kelionės lapuose;

 

14.12. registruoti specialiame žurnale (5 priedas) visas priimtas bei perduotas telefonogramas, telefaksus bei kitus pranešimus;

 

14.13. pranešti maršrute esančioms autobusų stotims apie autobuso vėlavimą, reiso nutraukimą arba sutrumpinimą, maršruto pakeitimą, o galinei stočiai – ir apie autobuso tipo ar talpos pakeitimą;

 

14.14. sudaryti autobusų stoties darbo ataskaitą (6 priedas).

 

15. Rekomenduojama dispečerio darbo vietą įrengti tokioje stoties vietoje, iš kurios būtų gerai matomos autobusų išvykimo bei atvykimo aikštelės.

 

16. Dispečerinėje įrengiamas autobusų atvykimo (išvykimo) laiko žymėjimo kelionės dokumentuose postas. Jei yra sąlygos, tikslinga jį įrengti atvykimo ir išvykimo peronuose, naudojant distancinį valdymą iš dispečerinės. Kai dispečerinė nedirba, laikas kelionės dokumentuose turi būti žymimas automatiniu būdu.

 

17. Dispečerinėje turi būti:

 

17.1. keleivių ir bagažo vežimą reglamentuojantys dokumentai (dėl tarifų, vežimo lengvatų, keleivių vežimo taisyklių taikymo ir kt.);

 

17.2. vietinio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutų tvarkaraščiai;

 

17.3. šalies autobusų stočių dispečerinių, informacijos tarnybų, vežėjų vadovų, kelių policijos telefonai;

 

17.4. autobusų eismo registracijos lapas;

 

17.5. autobusų stoties darbo ataskaita;

 

17.6. kelių būklės žurnalas;

 

17.7. pranešimų (telefonogramų, telefaksų ir kt.) registracijos knyga;

 

17.8. kelius prižiūrinčių tarnybų sąrašai, telefonai, kelių schema;

17.9. vairuotojų neblaivumo (girtumo) tikrinimo specialioji (-iosios) techninė (-ės) priemonė (-ės) ir tikrinimų registracijos žurnalas.

Papildyta punktu:

Nr. 3-501, 2009-10-07, Žin., 2009, Nr. 122-5260 (2009-10-13), i. k. 1092210ISAK0003-501

 

18. Autobusų stoties darbo ataskaita sudaroma kasdien pagal įregistruotus autobusų eismo registracijos lape pažeidimus bei įvertinant operatyvius pakeitimus autobusų eisme.

 

19. Pranešimai apie nutrauktus reisus bei nereguliarų autobusų eismą kartą per mėnesį iki kito mėnesio 5 dienos perduodami atitinkamam vežėjui (7 priedas). Valstybinei kelių transporto inspekcijai, taip pat savivaldybėms (dėl vietinio susisiekimo maršrutų) tokie pranešimai pagal atskirus vežėjus pateikiami kartą per ketvirtį iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos.

 

20. Kontrolės tarnybos funkcijos – vykdyti šių nuostatų 32 punkte nurodytą veiklą.

 

21. Autobusų stotyse turi būti vizuali informacija. Stoties darbuotojai informaciją turi teikti žodžiu ir telefonu. Informacija turi būti glausta, tiksli, patikima. Autobusų stočių valdytojai negali naudoti telefono ryšio numerio, kuriuo skambinant būtų taikoma didesnė telefono ryšio paslaugų kaina, negu nustatyta vartotojo ir telefono ryšio paslaugų teikėjo sutartyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-11(1.5 E), 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-18, i. k. 2016-01174

 

22. Bagažinė – tai vieta, kurioje iš klientų priimamas, numatytą laiką saugomas ir jiems išduodamas bagažas.

 

23. Smulkių siuntų vežimas – tai paslauga, garantuojanti klientams skubų ir saugų smulkių siuntų pristatymą. Prireikus gali būti įkurta smulkių siuntų vežimo tarnyba.

 

24. Vadovaujantis šiais nuostatais, autobusų stoties savininkai (valdytojai) privalo patvirtinti autobusų stoties darbo reglamentą.

 

25. Kai kurių stoties tarnybų funkcijos gali būti sujungiamos su kitų tarnybų funkcijomis. Šių nuostatų 13 punkte įvardytas funkcijas gali atlikti kitos įmonės pagal sutartis su stoties savininku (valdytoju).

 

 

 

VI. SKYRIUS
PRIVALOMA INFORMACIJA KELEIVIAMS

 

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 3-11(1.5 E), 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-18, i. k. 2016-01174

 

26. Autobusų stoties keleivių laukiamojoje salėje turi būti pateikta ši informacija:

 

26.1. vietinio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo tvarkaraščiai;

 

26.2. vietinio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutų schemos;

 

26.3. stendas operatyviai informacijai pateikti;

 

26.4. išrašai iš keleivių ir bagažo vežimo taisyklių, informacija apie lengvatas keleiviams;

 

26.5. informacija apie autobusų stoties tarnybų išdėstymą bei jų darbo laiką;

 

26.6. informacija apie stoties teikiamas paslaugas keleiviams.

26.7. informacija apie kompetentingas įstaigas (pavadinimai, adresai, telefonai, faksai, elektroninio pašto adresai), kurioms keleiviai gali pateikti pasiūlymus, pageidavimus ir pastabas dėl vietinio (priemiestinio) arba tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų, stotelių, tvarkaraščių ir pan.

Papildyta punktu:

Nr. 3-430, 2005-10-03, Žin., 2005, Nr. 119-4313 (2005-10-08), i. k. 1052210ISAK0003-430

 

27. Autobusų stoties peronuose turi būti pateikta ši informacija:

 

27.1. išvykimo peronuose – maršrutų krypčių pavadinimai ir išvykstančių autobusų eismo tvarkaraščiai;

 

27.2. atvykimo perone – tolimojo ir tarptautinio susisiekimo autobusų atvykimo tvarkaraščiai.

 

28. Autobusų stoties keleivių laukiamojoje salėje ir peronuose turi būti teikiama garsinė informacija keleiviams apie autobusų eismą ir jo pasikeitimus.

 

 

 

VII. SKYRIUS
PASLAUGŲ TARIFAI

 

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 3-11(1.5 E), 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-18, i. k. 2016-01174

 

29. Autobusų stotyse paslaugų teikimo vežėjams tarifus nustato paslaugų teikėjai. Autobusų stotys visiems vežėjams, vežantiems keleivius tos pačios susisiekimo rūšies (vietinio (priemiestinio), tolimojo arba tarptautinio susisiekimo) maršrutais, taiko vienodus paslaugų tarifus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-511, 2010-08-16, Žin., 2010, Nr. 99-5155 (2010-08-19), i. k. 1102210ISAK0003-511

 

30. Paslaugų keleiviams teikimo kainas ir tarifus nustato autobusų stočių savininkai (valdytojai).

 

 

 

VIII. SKYRIUS
AUTOBUSŲ STOČIŲ VEIKLOS KONTROLĖ

 

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 3-11(1.5 E), 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-18, i. k. 2016-01174

 

31. Autobusų stoties veiklą kontroliuoja stoties steigėjas (valdytojas) ir kiti kontrolės teisę turintys pareigūnai.

 

32. Kontrolės teisę turintys pareigūnai autobusų stotyje kontroliuoja išvykstančių į maršrutus ir grįžtančių iš maršrutų autobusų eismo tvarkaraščių laikymąsi, jų apipavidalinimą, sanitarinę būklę, ekipažų kelionės dokumentus, keleivių bilietus.

 

 

 

IX. SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

 

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 3-11(1.5 E), 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-18, i. k. 2016-01174

 

33. Už autobusų stočių ir stotelių eksploatavimą pažeidžiant šiuos nuostatus, taip pat tvarkaraščių, informacinių skelbimų, neatitinkančių nustatytų funkcinių ir techninių reikalavimų, naudojimą, atsisakymą sudaryti sutartį su vežėju, kai tokią sutartį privaloma sudaryti, stočių savininkai (valdytojai) atsako įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

Autobusų stočių veiklos nuostatų

1 priedas

 

SVARBIAUSIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PAGAL AUTOBUSŲ STOČIŲ KATEGORIJAS

 

Eil. Nr.

Reikalavimai

Kategorijos

I

II

III

IV

1.

Dispečerinė tarnyba

atskira

atskira

gali būti bendra su kita tarnyba

gali būti bendra su kita tarnyba

2.

Keleivių informavimo tarnyba

atskira

gali būti bendra su kita tarnyba

gali būti bendra su kita tarnyba

gali būti bendra su kita tarnyba

3.

Kasos:

turi būti

turi būti

turi būti

neprivaloma

3.1.

Kasų darbo laikas

nuo pirmojo iki paskutiniojo reisų išvykimo iš stoties

nustato stoties administracija

nustato stoties administracija

 

3.2.

Bilietų keleiviams pardavimo rūšys

einamasis,

išankstinis,

grįžimui,

užsakymai telefonu

einamasis,

išankstinis

einamasis

 

4.

Bagažinės tarnyba

atskira

gali būti bendra su kita tarnyba

neprivaloma

neprivaloma

5.

Smulkių siuntų vežimo tarnyba

atskira

neprivaloma

neprivaloma

neprivaloma

6.

Keleivių įlaipinimo peronai

atskiri

atskiri

bendri

bendri

7.

Keleivių išlaipinimo peronai

atskiri

atskiri

bendri

bendri

8.

Autobusų stovėjimo aikštelė

atskira

atskira

bendra

bendra

9.

Atitiktis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004, reikalavimams

atitinka

 

 

 

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-430, 2005-10-03, Žin., 2005, Nr. 119-4313 (2005-10-08), i. k. 1052210ISAK0003-430

Nr. 3-778, 2012-12-04, Žin., 2012, Nr. 142-7355 (2012-12-08), i. k. 1122210ISAK0003-778

 

 

Autobusų stočių veiklos nuostatų

2 priedas

 

AUTOBUSŲ STOČIŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL KATEGORIJAS, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Autobusų stotis (AS)

AS adresas

Savivaldybės, kurių teritorijose AS prižiūri autobusų eismo tvarkaraščių būklę reguliariojo susisiekimo autobusų maršrutų (išskyrus miesto) stotelėse

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

I kategorija

 

1.

Alytaus AS

Alytus, Naujoji g. 17L

Alytaus m., Alytaus r.

2.

Jonavos AS

Jonava, Turgaus g. 1

Jonavos r.

3.

Kauno AS

Kaunas, Vytauto pr. 24

Kauno m., Kauno r.

4.

Kėdainių AS

Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 93

Kėdainių r.

5.

Klaipėdos AS

Klaipėda, Butkų Juzės g. 9

Klaipėdos m., Klaipėdos r.

6.

Marijampolės AS

Marijampolė, Stoties g. 2B

Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos

7.

Panevėžio AS

Panevėžys, Savanorių a. 5

Panevėžio m., Panevėžio r.

8.

Šiaulių AS

Šiauliai, Tilžės g. 109

Šiaulių m., Šiaulių r., pagal susitarimą kartu su Kuršėnų AS

9.

Vilniaus AS

Vilnius, Sodų g. 22

Vilniaus m., Vilniaus r.

 

 

II kategorija

 

1.

Biržų AS

Biržai, J. Basanavičiaus g. 1

Biržų r.

2.

Druskininkų AS

Druskininkai, Gardino g. 1

Druskininkų

3.

Mažeikių AS

Mažeikiai, Respublikos g. 17

Mažeikių r.

4.

Molėtų AS

Molėtai, Vilniaus g. 2

Molėtų r.

5.

Palangos AS

Palanga, Klaipėdos pl. 42

Palangos m.

6.

Raseinių AS

Raseiniai, Vilniaus g. 87

Raseinių r.

7.

Rokiškio AS

Rokiškis, Panevėžio g. 1

Rokiškio r.

8.

Šakių AS

Šakiai, Aušros g. 3

Šakių r.

9.

Tauragės AS

Tauragė, Dariaus ir Girėno g. 38A

Tauragės r.

10.

Telšių AS

Telšiai, Gedimino g. 3A

Telšių r.

11.

Ukmergės AS

Ukmergė, Vytauto g. 111

Ukmergės r.

12.

Utenos AS

Utena, A. Baranausko g. 7

Utenos r.

 

 

III kategorija

 

1.

Anykščių AS

Anykščiai, A. Vienuolio g. 1

Anykščių r.

2.

Eišiškių AS

Šalčininkų r. sav., Eišiškės, Vilniaus g. 47

Šalčininkų r., pagal susitarimą kartu su Šalčininkų AS

3.

Jurbarko AS

Jurbarkas, Vydūno g. 7

Jurbarko r.

4.

Lazdijų AS

Lazdijai, Vilniaus g. 48

Lazdijų r.

5.

Naujosios Akmenės AS

Naujoji Akmenė, V. Kudirkos g. 21

Akmenės r.

6.

Nidos AS

Nida, Naglių g. 18E

Neringos

7.

Plungės AS

Plungė, Stoties g. 35

Plungės r., Rietavo

8.

Prienų AS

Prienai, Vytauto g. 11

Prienų r., Birštono

9.

Radviliškio AS

Radviliškis, Gedimino g. 31A

Radviliškio r.

10.

Skuodo AS

Skuodas, Vilniaus g. 34

Skuodo r.

11.

Šalčininkų AS

Šalčininkai, Vilniaus g. 56

Šalčininkų r., pagal susitarimą su Eišiškių AS