Suvestinė redakcija nuo 2004-08-22 iki 2004-09-16

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 8-184, i. k. 1041100NUTA00000021

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS POZICIJOS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOSE NAGRINĖJAMAIS KLAUSIMAIS RENGIMO, DERINIMO, PRISTATYMO IR EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS (ACQUIS COMMUNAUTAIRE) PERKĖLIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINĘ TEISĘ IR JOS ĮGYVENDINIMO

 

2004 m. sausio 9 d. Nr. 21

Vilnius

 

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 12 d. nutarimo Nr. 1001 „Dėl Europos komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės reorganizavimo“ (Žin., 2003, Nr. 80-3638) 8.6.1 punktą ir į tai, kad nuo 2004 m. gegužės 1 d. Lietuva taps Europos Sąjungos nare, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo koordinavimo tvarką (pridedama).

2. Pavesti:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai – iki 2004 m. gegužės 1 d. sukurti Europos Sąjungos dokumentų registravimui ir tvarkymui, darbui su Lietuvos Respublikos pozicijomis, Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir įgyvendinimo koordinavimui skirtą informacinę sistemą;

2.2. Lietuvos Respublikos ministerijoms ir Vyriausybės įstaigoms – atsižvelgiant į šio nutarimo nuostatas, parengti ir iki 2004 m. balandžio 1 d. patvirtinti Europos Sąjungos reikalų koordinavimo vidaus tvarkas;

2.3. Vidaus reikalų ministerijai – atsižvelgiant į šio nutarimo nuostatas, parengti ir iki 2004 m. vasario 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2003, Nr. 27-1089), pakeitimo ar papildymo;

2.4. Švietimo ir mokslo ministerijai – atsižvelgiant į šio nutarimo nuostatas, parengti ir iki 2004 m. vasario 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 15-344) pakeitimo ar papildymo;

2.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir Užsienio reikalų ministerijai, suderinus su Valstybės saugumo departamentu, – iki 2004 m. vasario 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei išvadas ir pasiūlymus dėl tikslingumo parengti ir patvirtinti ministerijų ir Vyriausybės įstaigų darbo su įslaptintos informacijos statusą turinčiais Europos Sąjungos institucijų dokumentais tvarką.

3. Šiuo nutarimu patvirtinta Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo koordinavimo tvarka netaikoma ministerijų, Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų darbui su įslaptintos informacijos statusą turinčiais Europos Sąjungos institucijų dokumentais.

4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 27 d. nutarimą Nr. 475 „Dėl Lietuvos Respublikos derybinės pozicijos derybose dėl narystės Europos Sąjungoje rengimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 38-1167).

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 23 d. nutarimą Nr. 1459 „Dėl Pasirengimo deryboms dėl narystės Europos Sąjungoje delegacijos reorganizavimo į Derybų dėl narystės Europos Sąjungoje delegaciją“ (Žin., 1999, Nr. 110-3230).

4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 28 d. nutarimą Nr. 360 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 475 „Dėl Lietuvos Respublikos derybinės pozicijos derybose dėl narystės Europos Sąjungoje rengimo tvarkos“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 28-777).

4.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 12 d. nutarimą Nr. 532 „Dėl teisės derinimo komisijų sudarymo ir bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 40-1122).

4.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 22 d. nutarimą Nr. 1129 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 475 „Dėl Lietuvos Respublikos derybinės pozicijos derybose dėl narystės Europos Sąjungoje rengimo tvarkos“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 81-2452).

4.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. spalio 24 d. nutarimą Nr. 1269 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1459 „Dėl Pasirengimo deryboms dėl narystės Europos Sąjungoje delegacijos reorganizavimo į Derybų dėl narystės Europos Sąjungoje delegaciją“ papildymo“ (Žin., 2000, Nr. 90-2801).

4.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 10 d. nutarimą Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1459 „Dėl Pasirengimo deryboms dėl narystės Europos Sąjungoje delegacijos reorganizavimo į Derybų dėl narystės Europos Sąjungoje delegaciją“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 5-139).

4.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimą Nr. 193 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 475 „Dėl Lietuvos Respublikos derybinės pozicijos derybose dėl narystės Europos Sąjungoje rengimo tvarkos“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 18-555).

4.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 18 d. nutarimą Nr. 588 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 475 „Dėl Lietuvos Respublikos derybinės pozicijos derybose dėl narystės Europos Sąjungoje rengimo tvarkos“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 44-1543).

4.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 15 d. nutarimą Nr. 1212 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 475 „Dėl Lietuvos Respublikos derybinės pozicijos derybose dėl narystės Europos Sąjungoje rengimo tvarkos“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 89-3126).

4.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 22 d. nutarimą Nr. 1605 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 475 „Dėl Lietuvos Respublikos derybinės pozicijos derybose dėl narystės Europos Sąjungoje rengimo tvarkos“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 108-3967).

4.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 31 d. nutarimą Nr. 148 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 475 „Dėl Lietuvos Respublikos derybinės pozicijos derybose dėl narystės Europos Sąjungoje rengimo tvarkos“ dalinio pakeitimo“ (2002, Nr. 13-495).

4.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 10 d. nutarimą Nr. 300 „Dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos Tarybos svarstomais klausimais“ (Žin., 2003, Nr. 26-1037).

5. Nustatyti, kad šiuo nutarimu patvirtintos Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo koordinavimo tvarkos II, III ir IV skyrių nuostatos iki 2004 m. gegužės 1 d. taikomos informavimo ir konsultavimo procedūrai.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                               Algirdas Brazauskas

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                              Antanas Valionis

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS POZICIJOS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOSE NAGRINĖJAMAIS KLAUSIMAIS RENGIMO, DERINIMO, PRISTATYMO IR EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS (ACQUIS COMMUNAUTAIRE) PERKĖLIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINĘ TEISĘ IR JOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) institucijose nagrinėjamais klausimais rengimas, derinimas, pristatymas ir ES teisės (acquis communautaire) perkėlimas į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę (toliau vadinama – nacionalinė teisė) ir jos įgyvendinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, kitais teisės aktais ir šia Tvarka.

2. Ši Tvarka taikoma ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms ir įstaigoms prie ministerijų, kurios dalyvauja sprendimų ES institucijose nagrinėjamais klausimais priėmimo procese. Kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, kurios dalyvauja sprendimų ES institucijose nagrinėjamais klausimais priėmimo procese, rekomenduojama vadovautis šia Tvarka.

3. Ministerijos, Vyriausybės įstaigos ir įstaigos prie ministerijų, kitos valstybės institucijos ir įstaigos (toliau vadinama – valstybės institucijos ir įstaigos), atsakingos už atitinkamas ES teisės (acquis communautaire) sritis rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją klausimais, apimančiais dviejų ar daugiau valstybės institucijų ar įstaigų veiklos kompetenciją, prireikus gali svarstyti klausimus ES reikalų darbo grupėse (toliau vadinama – darbo grupės). Valstybės institucijos ir įstaigos, svarstančios klausimus darbo grupėse, vadovaujasi ES reikalų darbo grupių sudarymo ir jų darbo tvarka (šios Tvarkos 1 priedas) ir ES reikalų darbo grupių sąrašu (šios Tvarkos 2 priedas).

4. Valstybės institucijų ir įstaigų darbui su įslaptintos informacijos statusą turinčiais ES institucijų dokumentais taikoma atskira tvarka.

 

II. LIETUVOS RESPUBLIKOS POZICIJOS RENGIMAS

 

5. ES Tarybos Generalinio sekretoriato siunčiami ES dokumentai gaunami ir registruojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija registruotus ES dokumentus nedelsdama pateikia atitinkamoms valstybės institucijoms ir įstaigoms pagal jų kompetenciją (toliau vadinama – už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakingos institucijos; atsakingos institucijos) ir apie tai informuoja Užsienio reikalų ministeriją. ES teisės aktų projektai taip pat siunčiami Lietuvos Respublikos Seimui, Europos teisės departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Europos teisės departamentas) ir Užsienio reikalų ministerijai. ES Bendrosios užsienio ir saugumo politikos, Europos saugumo ir gynybos politikos ir kitus dokumentus, siunčiamus per COREU (pranc. Correspondance Europščenne) ir ESDP (angl. European Security and Defence Policy Network) tinklus, tvarko Užsienio reikalų ministerija, laikydamasi užsienio reikalų ministro nustatytos tvarkos.

6. Rengiama Lietuvos Respublikos pozicija dėl ES institucijų teisės aktų projektų, svarstomų ES Tarybos darbo grupėse ir komitetuose, ES Tarybos Nuolatinių atstovų komitete (toliau vadinama – COREPER), Specialiajame žemės ūkio komitete, ES Taryboje ir ES Vadovų taryboje.

7. Už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakinga institucija prireikus rengia Lietuvos Respublikos poziciją svarbiausiais klausimais, kurie nagrinėjami Europos Komisijos komitetuose. Tokia Lietuvos Respublikos pozicija rengiama, derinama ir pristatoma pagal šioje Tvarkoje nustatytą procedūrą, taikomą Lietuvos Respublikos pozicijos dėl ES Tarybos darbo grupių bei komitetų posėdžiuose nagrinėjamų klausimų rengimui, derinimui ir pristatymui.

8. Lietuvos Respublikos pozicija rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijose nagrinėjamais klausimais tipine struktūra (šios Tvarkos 3 priedas).

9. Už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakinga institucija Lietuvos Respublikos poziciją klausimais, kurie apima dviejų ar daugiau valstybės institucijų ar įstaigų veiklos kompetenciją, raštu arba elektroniniu būdu per jos pačios nustatytą terminą derina su kitomis suinteresuotomis valstybės institucijomis ar įstaigomis; prireikus šią poziciją derina atitinkamoje darbo grupėje.

10. Už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakinga institucija parengtą ir derintą Lietuvos Respublikos poziciją pateikia Teisingumo ministerijai ir Europos teisės departamentui. Šie išnagrinėja Lietuvos Respublikos poziciją ir prireikus teikia papildomas pastabas dėl siūlomo ES teisės akto projekto teisinių pagrindų bei siūlomų Lietuvos Respublikos teisės aktų keitimo per terminą, kurį nustato už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakinga institucija.

11. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija nenustato kito termino, už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakinga institucija parengtą ir prireikus suderintą, kaip nustatyta šios Tvarkos 8 ir 9 punktuose, Lietuvos Respublikos poziciją pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir Užsienio reikalų ministerijai per 15 darbo dienų nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Europos Komisijos pasiūlymo dėl ES teisės akto projekto pateikimo už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakingai institucijai datos, bet ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki ES Tarybos darbo grupių ar komitetų ir ES Tarybos posėdžių.

12. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija nenustato kito termino, už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakinga institucija per vieną darbo dieną nuo COREPER ir Specialaus žemės ūkio komiteto posėdžio darbotvarkės pateikimo už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakingai institucijai datos patikslina, prireikus parengia Lietuvos Respublikos poziciją priskirtu COREPER ar Specialiojo žemės ūkio komiteto posėdžio darbotvarkės klausimu ir pateikia ją Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir Užsienio reikalų ministerijai.

13. Pastabas ir pasiūlymus dėl ES Tarybos ir COREPER posėdžio darbotvarkės projekto suinteresuotos institucijos parengia ir informuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją ir Užsienio reikalų ministeriją per vieną darbo dieną nuo darbotvarkių išsiuntimo suinteresuotoms institucijoms datos.

14. Valstybės institucijos ir įstaigos raštu arba elektroniniu būdu informuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją ir Užsienio reikalų ministeriją apie svarbią papildomą informaciją, teikiamą Europos Komisijai, jos komitetams, ES Tarybai, jos darbo grupėms ir komitetams, kitoms ES institucijoms, kurios susijusios su nagrinėjamais ES teisės aktų projektais ar kitais ES dokumentais, apie valstybės institucijų ir įstaigų atstovų svarbių susitikimų (kurių metu svarstomi ES institucijų teisės aktų projektai ir kiti ES institucijų dokumentai) su ES institucijų, ES valstybių narių atstovais darbotvarkes, jų klausimus, dalomąją medžiagą ir susirašinėjimą su ES institucijomis.

 

III. LIETUVOS RESPUBLIKOS POZICIJOS DERINIMAS

 

15. ES Tarybos darbo grupių, komitetų ir COREPER posėdžiuose nagrinėjamais klausimais parengta ir derinta Lietuvos Respublikos pozicija atsakingos institucijos pagal kompetenciją pasiūlymu gali būti aptariama ministerijų valstybės sekretorių pasitarime, prireikus – ministrų pasitarime arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje.

16. Lietuvos Respublikos pozicija klausimais, kurie apima dviejų ar daugiau valstybės institucijų ar įstaigų veiklos kompetenciją ir dėl kurių nepavyko pasiekti susitarimo tarp suinteresuotų institucijų ir įstaigų, derinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos rengiamuose pasitarimuose (dalyvaujant suinteresuotų valstybės institucijų ir įstaigų, taip pat ir Užsienio reikalų ministerijos ir Europos teisės departamento atstovams) ir prireikus aptariama ministerijų valstybės sekretorių pasitarime, ministrų pasitarime arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje.

17. Už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakingos institucijos parengta Lietuvos Respublikos pozicija ES Tarybos posėdyje nagrinėjamais klausimais prireikus derinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos rengiamuose pasitarimuose, svarstoma ministrų pasitarime arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje. Juose dalyvauja Užsienio reikalų ministerijos ir Europos teisės departamento atstovai.

18. Lietuvos Respublikos Seimas apie Lietuvos Respublikos pozicijas, aptariamas ministerijų valstybės sekretorių pasitarime, ministrų pasitarime ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje, informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

19. Tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos pozicija po svarstymo ES Tarybos darbo grupių, komitetų ir COREPER posėdžiuose iš esmės skiriasi nuo anksčiau suderintos Lietuvos Respublikos pozicijos, atsakinga institucija, prireikus kartu su darbo grupe aptaria iš naujo parengtą Lietuvos Respublikos poziciją, kurią ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki kartotinio svarstymo ES Tarybos darbo grupių, komitetų, COREPER ar ES Tarybos posėdžiuose pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir Užsienio reikalų ministerijai. Už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakingai institucijai pateikus argumentuotą prašymą, 3 darbo dienų terminą Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija gali sutrumpinti iki vienos darbo dienos. Tokia Lietuvos Respublikos pozicija derinama remiantis šios Tvarkos 15–17 punktais.

20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos rengiamus pasitarimus gali pasiūlyti rengti ir valstybės institucijos bei įstaigos, pateikdamos argumentuotą pasiūlymą Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai. Šiuose pasitarimuose dalyvauja Užsienio reikalų ministerijos, Europos teisės departamento, kitų suinteresuotų valstybės institucijų ir įstaigų atstovai. Už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakinga institucija Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos rengiamuose pasitarimuose pristato Lietuvos Respublikos pozicijos derinimo pažymą. Už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakinga institucija (arba prireikus – Užsienio reikalų ministerija) pristato ES valstybių narių pozicijų apibendrinimą.

21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki ministerijų valstybės sekretorių pasitarimo, ministrų pasitarimo arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio parengia ministerijų valstybės sekretorių pasitarimo, ministrų pasitarimo arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio darbotvarkę Lietuvos Respublikos pozicijų aptarimo klausimais ir išplatina ją valstybės institucijoms bei įstaigoms kartu su Lietuvos Respublikos pozicijomis. Užsienio reikalų ministerija ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki ministerijų valstybės sekretorių pasitarimo, prireikus – ministrų pasitarimo arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio, pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ministerijų valstybės sekretorių pasitarimo, prireikus – ministrų pasitarimo arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio darbotvarkės projektą Lietuvos Respublikos pozicijų aptarimo COREPER II posėdžiuose nagrinėjamais klausimais kartu su Lietuvos Respublikos pozicijomis.

22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, bendradarbiaudama su Užsienio reikalų ministerija, rašo ministerijų valstybės sekretorių pasitarimo arba ministrų pasitarimo protokolą, kuriame išdėstomos Lietuvos Respublikos pozicijos dėl ES institucijų teisės aktų projektų. Ministerijų valstybės sekretorių pasitarimo protokolą COREPER nagrinėjamais klausimais pasirašo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir Užsienio reikalų ministerijos atstovai. Remdamasi patvirtintu protokolu, Užsienio reikalų ministerija teikia pavedimus Lietuvos Respublikos misijos prie Europos Bendrijų (toliau vadinama – Lietuvos Respublikos misija), o nuo 2004 m. gegužės 1 d. – Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie Europos Bendrijų (toliau vadinama – Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė) vadovui dėl Lietuvos Respublikos pozicijų pristatymo COREPER ir informuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją. Oficialūs valstybės institucijų ir įstaigų pavedimai Lietuvos Respublikos misijos (nuo 2004 m. gegužės 1 d. – Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės) vadovui teikiami per Užsienio reikalų ministeriją.

 

IV. LIETUVOS RESPUBLIKOS POZICIJOS PRISTATYMAS

 

23. Lietuvos Respublikos poziciją ES Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių bei komitetų posėdžiuose pristato valstybės institucijų ir įstaigų atstovai pagal Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiu patvirtintą sąrašą arba Lietuvos Respublikos misijos (nuo 2004 m. gegužės 1 d. – Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės) atstovai. Specialiajame žemės ūkio komitete Lietuvos Respublikos poziciją pristato atsakingas Žemės ūkio ministerijos atstovas ir/ar specialusis žemės ūkio atašė (nuo 2004 m. gegužės 1 d. – Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės atstovas, kuruojantis žemės ūkį).

24. Lietuvos Respublikos poziciją COREPER pristato Lietuvos Respublikos misijos (nuo 2004 m. gegužės 1 d. – Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės) vadovas arba jo pavaduotojas.

25. ES Tarybos posėdyje Lietuvos Respublikos Vyriausybę pagal ministrų, atsakingų už dalyvavimą ir Lietuvos Respublikos pozicijos pristatymą ES Taryboje, sąrašą (šios Tvarkos 4 priedas) ir Lietuvos Respublikos poziciją pristato ministras arba ministro įgaliotas atstovas – Lietuvos Respublikos delegacijos vadovas.

26. Ministras, atstovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir pristatantis Lietuvos Respublikos poziciją ES Tarybos posėdyje, prireikus gali keisti Lietuvos Respublikos poziciją, atsižvelgdamas į aplinkybes. Dėl tokio pozicijos pakeitimo ministras atsiskaito artimiausiame ministrų pasitarime, prireikus – Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje.

27. ES Tarybos posėdyje dalyvaujančios Lietuvos Respublikos delegacijos sudėtį, remdamasis ES Tarybos darbo reglamentu ir iš anksto informuodamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją ir Užsienio reikalų ministeriją, nustato Lietuvos Respublikos delegacijos vadovas.

28. Lietuvos Respublikos atstovai, dalyvavę ES Tarybos, ES Tarybos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, remdamiesi ataskaitos apie dalyvavimą ES institucijų, jų darbo grupių, komitetų posėdžiuose bei susitikimuose su ES institucijų ir valstybių narių atstovais tipine struktūra (šios Tvarkos 5 priedas), parengia ataskaitą, kurią ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po posėdžio kartu su svarbia svarstyta informacija pateikia už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakingai institucijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, Užsienio reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos misijai (nuo 2004 m. gegužės 1 d. – Lietuvos Respublikos nuolatinei atstovybei), prireikus išplatina ir darbo grupės nariams. Šią ataskaitą rengia už dalyvavimą posėdyje ar susitikime atsakinga institucija. Lietuvos Respublikos misija (nuo 2004 m. gegužės 1 d. – Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė) rengia ataskaitas apie COREPER posėdžius.

29. Lietuvos Respublikos atstovai, dalyvavę Europos Komisijos komitetų posėdžiuose ir atskiruose susitikimuose su ES institucijų ir valstybių narių misijų (nuolatinių atstovybių) darbuotojais, remdamiesi ataskaitos apie dalyvavimą ES institucijų, jų darbo grupių, komitetų posėdžiuose bei susitikimuose su ES institucijų ir valstybių narių atstovais tipine struktūra, parengia ataskaitą, kurią ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio ar susitikimo kartu su svarbia svarstyta informacija pateikia už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakingai institucijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, Užsienio reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos misijai (nuo 2004 m. gegužės 1 d. – Lietuvos Respublikos nuolatinei atstovybei), prireikus išplatina ir darbo grupės nariams. Šią ataskaitą rengia už dalyvavimą posėdyje ar susitikime atsakinga institucija.

30. Valstybės institucijos ir įstaigos savo atstovus, dalyvaujančius ES Tarybos ir Komisijos darbo grupių bei komitetų posėdžiuose, aprūpina techninėmis darbo priemonėmis, kurių reikia šios Tvarkos 28 ir 29 punktuose numatytoms ataskaitoms parengti. Lietuvos Respublikos misija (nuo 2004 m. gegužės 1 d. – Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė) sudaro sąlygas operatyviai išsiųsti ataskaitas šios Tvarkos 28 ir 29 punktuose nurodytoms valstybės institucijoms ir įstaigoms.

31. Ataskaitos apie dalyvavimą ES institucijų, jų darbo grupių, komitetų posėdžiuose bei susitikimuose su ES institucijų ir valstybių narių atstovais prireikus svarstomos darbo grupėse arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos rengiamuose pasitarimuose, ministerijų valstybės sekretorių pasitarime, ministrų pasitarime. Ministrai, dalyvavę ES Tarybos posėdyje, jo rezultatus pristato ministrų pasitarime.

 

V. ES TEISĖS AKTŲ PERKĖLIMO Į NACIONALINĘ TEISĘ IR JŲ ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMAS

 

32. Valstybės institucijos ir įstaigos pagal savo kompetenciją yra atsakingos už ES teisės (acquis communautaire) perkėlimą į nacionalinę teisę ir įgyvendinimą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija koordinuoja ES teisės (acquis communautaire) perkėlimą į nacionalinę teisę ir įgyvendinimą.

33. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija priimtus ES teisės aktus paskirsto atitinkamoms valstybės institucijoms ir įstaigoms pagal jų kompetenciją. Kilę nesutarimai dėl ES teisės aktų paskirstymo sprendžiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos rengiamuose pasitarimuose, o prireikus – ir ministerijų valstybės sekretorių pasitarime.

34. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija nenustato kito termino, per 3 savaites nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos informacijos apie priimtus naujus ES teisės aktus pateikimo valstybės institucijoms ir įstaigoms jos pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai pateikia:

34.1. dėl ES institucijų direktyvų (toliau vadinama – direktyvos):

34.1.1. Lietuvos Respublikos teisės akto (–ų), kuriuo (–iais) planuojama perkelti direktyvą į nacionalinę teisę, pavadinimą (–us);

34.1.2. Lietuvos Respublikos teisės akto (–ų), kuriuo (–iais) planuojama perkelti direktyvą į nacionalinę teisę, numatomą priėmimo datą (–as), o įstatymo projekto – Lietuvos Respublikos Vyriausybės pritarimo projektui numatomą datą;

34.2. dėl ES institucijų reglamentų, sprendimų (toliau vadinama – reglamentai, sprendimai) – pasiūlymus dėl priemonių, būtinų ES teisės akto tiesioginiam taikymui užtikrinti.

35. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija nenustato kito termino, Lietuvos Respublikos teisės akto, kuriuo planuojama perkelti direktyvą į nacionalinę teisę, numatoma priėmimo data negali būti vėlesnė kaip vienas mėnuo iki direktyvoje nurodytos įgyvendinimo datos.

36. Jeigu valstybės institucijos ir įstaigos nustato, kad direktyvai perkelti į nacionalinę teisę būtina parengti Lietuvos Respublikos įstatymo projektą, numatoma data, kada Lietuvos Respublikos Vyriausybė turėtų pritarti šiam įstatymo projektui – ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki direktyvoje nurodytos įgyvendinimo datos (nebent Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija nustatytų kitą terminą). Direktyvai perkelti į nacionalinę teisę būtino nacionalinio teisės akto juridinė galia ir priėmimo terminai prireikus apsvarstomi darbo grupėje arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos rengiamuose pasitarimuose.

37. Visų pagal kompetenciją priskirtų direktyvų kiekvieno direktyvos straipsnio atžvilgiu valstybės institucijos ir įstaigos pildo direktyvos nuostatas perkeliančių Lietuvos Respublikos nacionalinių teisės aktų ar jų projektų atitikties lentelę (šios Tvarkos 6 priedas). Atitikties lentelės turi būti užpildytos ir pateiktos Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui, o įstatymo projekto atveju – ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki direktyvoje nurodytos įgyvendinimo datos, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija pavedimu nenustato kitų terminų.

38. Valstybės institucijos ir įstaigos iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 28 d. pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai informaciją apie numatytų parengti jų kompetencijos teisės aktų projektų ir kitų priemonių rengimo būklę.

39. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija analizuoja suplanuotų teisės aktų projektų rengimo darbus ir kiekvieno kalendorinio mėnesio pradžioje teikia apibendrintą informaciją ministerijų valstybės sekretorių pasitarimui, o prireikus – ministrų pasitarimui.

40. Kiekvieno kalendorinio mėnesio pradžioje Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija informuoja Lietuvos Respublikos Seimą apie tai, kaip valstybės institucijos ir įstaigos rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, būtinų ES teisės aktams perkelti į nacionalinę teisę ar įgyvendinti, projektus.

41. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija notifikuoja ES Komisiją dėl nacionalinių teisės aktų, perkeliančių direktyvas, priėmimo ir įsigaliojimo ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki nurodytos direktyvos įgyvendinimo datos.

42. Siekdama užtikrinti sklandų ir efektyvų ES teisės (acquis communautaire) perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo procesą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija gali prašyti, kad valstybės institucijos ir įstaigos pateiktų raštu papildomą informaciją apie tai, kaip ES teisė (acquis communautaire) perkeliama į nacionalinę teisę.

43. Valstybės institucijos ir įstaigos atsakymus ES institucijoms dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų atitikties ES teisės reikalavimams derina su Europos teisės departamentu, kuris pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus dėl valstybės institucijų ir įstaigų atsakymų. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai valstybės institucijų ir įstaigų atsakymų ES institucijoms dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų atitikties ES teisės reikalavimams kopijos pateikiamos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių atsakymų išsiuntimo ES institucijoms.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44. Sukūrus ES dokumentų registravimui ir tvarkymui, darbui su Lietuvos Respublikos pozicijomis, ES teisės (acquis communautaire) perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo koordinavimui skirtą informacinę sistemą, ES dokumentai registruojami ir tvarkomi, Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo ir derinimo, ES teisės (acquis communautaire) perkėlimo ir įgyvendinimo koordinavimo darbai atliekami naudojantis šia informacine sistema. Valstybės institucijos ir įstaigos, pateikdamos informaciją apie ES teisės (acquis communautaire) perkėlimą ir įgyvendinimą, naudojasi ES dokumentų registravimui ir tvarkymui, darbui su Lietuvos Respublikos pozicijomis, ES teisės (acquis communautaire) perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo koordinavimui skirta informacine sistema.

______________

part_c6d520ff62cd4ae7b44583525ce7e659_end


 

Lietuvos Respublikos pozicijos

Europos Sąjungos institucijose

nagrinėjamais klausimais

rengimo, derinimo, pristatymo ir

Europos Sąjungos teisės (acquis

communautaire) perkėlimo į

Lietuvos Respublikos nacionalinę

teisę ir jos įgyvendinimo

koordinavimo tvarkos

1 PRIEDAS

 

ES REIKALŲ DARBO GRUPIŲ SUDARYMO IR JŲ DARBO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. ES reikalų darbo grupė (toliau vadinama – darbo grupė) skirta padėti ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms, įstaigoms prie ministerijų, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms (toliau vadinama – valstybės institucijos ir įstaigos), atsakingoms už atitinkamas ES teisės (acquis communautaire) sritis, derinti Lietuvos Respublikos narystės ES darbus, apimančius dviejų ir daugiau valstybės institucijų ir įstaigų veiklos kompetenciją, ir spręsti tarpžinybines problemas.

2. Darbo grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, kitais teisės aktais ir šia Tvarka.

3. Ši Tvarka taikoma ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms ir įstaigoms prie ministerijų, kurios dalyvauja sprendimų ES institucijose nagrinėjamais klausimais priėmimo procese. Kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, kurios dalyvauja sprendimų ES institucijose nagrinėjamais klausimais priėmimo procese, rekomenduojama vadovautis šia Tvarka.

4. Darbo grupės veiklą organizuoja ir ją techniškai aptarnauja už darbo grupės veiklos organizavimą atsakinga institucija pagal ES reikalų darbo grupių sąrašą.

 

II. DARBO GRUPĖS FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

5. Darbo grupė atlieka šias funkcijas:

5.1. padeda už atitinkamos ES teisės (acquis communautaire) srities narystės ES darbus atsakingoms valstybės institucijoms ir įstaigoms rengti ir derinti Lietuvos Respublikos pozicijas ES nagrinėjamais klausimais;

5.2. padeda spręsti ES teisės (acquis communautaire) perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo tarpžinybines problemas, iš anksto svarsto probleminius Lietuvos Respublikos teisės aktus, derintinus su ES teise.

6. Darbo grupė, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę gauti informaciją iš valstybės institucijų ir įstaigų su darbo grupės veikla susijusiais klausimais.

 

III. DARBO GRUPĖS SUDARYMAS

 

7. Darbo grupė sudaroma iš suinteresuotų valstybės institucijų ir įstaigų, kurių kompetencijai priskiriama atitinkama ES teisės (acquis communautaire) reglamentuojama sritis, atstovų.

8. Kai atitinkamą ES teisės (acquis communautaire) sritį kuruoja ministerija, darbo grupei vadovauja ministro paskirtas asmuo, einantis viceministro, ministerijos valstybės sekretoriaus ar ministerijos sekretoriaus pareigas. Kai atitinkamą ES teisės (acquis communautaire) sritį kuruoja kita valstybės institucija ar įstaiga (ne ministerija), darbo grupės vadovu skiriamas tos valstybės institucijos ar įstaigos vadovas arba vadovo pavaduotojas. Darbo grupės vadovas gali turėti jo paties iš darbo grupės narių skiriamus pavaduotojus.

9. Institucijos atstovas deleguojamas į darbo grupę institucijos vadovo įsakymu (sprendimu).

10. Darbo grupėse, kurių kompetencijai priskirta sudėtinga ir didelė ES teisės (acquis communautaire) sritis, gali būti sudaromi pogrupiai, kurie nėra įtraukti į Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo koordinavimo tvarkos 2 priedą „ES reikalų darbo grupės“. Pogrupis sudaromas ir jo vadovas bei pogrupio nariai skiriami darbo grupės vadovo sprendimu, suderintu su skiriamu steigiamo pogrupio vadovu.

11. Darbo grupės vadovo teikimu jo atstovaujamos institucijos vadovas įsakymu paskiria darbo grupės (pogrupio) sekretorių. Sekretorius siūlomas iš darbo grupės (pogrupio) vadovo atstovaujamos institucijos valstybės tarnautojų.

 

IV. DARBO GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

12. Darbo grupės veiklos forma yra posėdžiai, kuriuos kviečia darbo grupės vadovas. Darbo grupės veikla gali būti organizuojama ir gaunant narių nuomonę raštu ar elektroniniu paštu. Darbo grupės posėdžiuose gali dalyvauti Lietuvos Respublikos Seimo atstovai, o darbo grupės vadovo pakviesti patariamojo balso teise gali dalyvauti kitų valstybės institucijų ir įstaigų, interesų grupių, visuomeninių organizacijų, mokslo ir studijų institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai, kiti asmenys.

13. Darbo grupės posėdyje darbotvarkės klausimais sprendimai priimami bendru sutarimu, t. y. suderinus visų posėdyje dalyvaujančių narių nuomonę. Sprendimai įforminami posėdžio protokolu. Tam tikru klausimu nepavykus priimti sprendimo, jis teikiamas svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos rengiamuose pasitarimuose. Nepriėmus sprendimo pasitarimuose, klausimas teikiamas svarstyti ministerijų valstybės sekretorių pasitarime, prireikus – ministrų pasitarime.

14. Kai darbo grupės veikla organizuojama gaunant narių nuomonę raštu ar elektroniniu paštu, darbo grupės nariai savo nuomonę bei pastabas darbotvarkės klausimais turi pateikti per darbo grupės vadovo nustatytą terminą. Lietuvos Respublikos pozicijos ES nagrinėjamais klausimais rengimo ir derinimo atveju darbo grupės nariams per šį laikotarpį nepateikus pritarimo Lietuvos Respublikos pozicijos projektui ar pastabų dėl jo, priimtu laikomas pirminis Lietuvos Respublikos pozicijos projektas.

15. Darbo grupės vadovas:

15.1. sudaro darbo grupės posėdžių darbotvarkę, kviečia į juos, pirmininkauja posėdžiams;

15.2. atsako už gerą darbo grupės veiklos organizavimą, užtikrina, kad darbo grupė laiku ir tinkamai atliktų darbus;

15.3. kviečia į posėdžius kitų valstybės institucijų ir įstaigų, interesų grupių, visuomeninių organizacijų, mokslo ir studijų institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovus ir kitus asmenis.

16. Darbo grupės nariai:

16.1. privalo vykdyti darbo grupės priimtus sprendimus ir darbo grupės vadovo pavedimus pagal atstovaujamos institucijos kompetenciją ir kiek tai susiję su darbo grupės veikla;

16.2. atstovauja juos delegavusios institucijos interesams ir teikia darbo grupei su šios institucijos vadovybe suderintą poziciją.

______________

part_7e4f3de01dd74bf2b3bf802cbfdc63c0_end


 

Lietuvos Respublikos pozicijos

Europos Sąjungos institucijose

nagrinėjamais klausimais

rengimo, derinimo, pristatymo ir

Europos Sąjungos teisės (acquis

communautaire) perkėlimo į

Lietuvos Respublikos nacionalinę

teisę ir jos įgyvendinimo

koordinavimo tvarkos

2 PRIEDAS

 

ES REIKALŲ DARBO GRUPĖS

 

Eil. Nr.

Darbo grupė ir jos pogrupiai

Darbo grupėje dalyvaujančios institucijos

1.

Aplinkos apsaugos darbo grupė

Aplinkos ministerija (atsakinga institucija), Sveikatos apsaugos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Susisiekimo ministerija, Ūkio ministerija, Finansų ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Civilinės saugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos, Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Respublikinis mitybos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Higienos instituto Ekologinės medicinos centras, Aplinkos apsaugos agentūra, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

radiacinės saugos pogrupis

Radiacinės saugos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (atsakinga institucija), Ūkio ministerija, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Aplinkos ministerija, Civilinės saugos departamentas prie Vidaus reikalų  ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

triukšmo valdymo pogrupis

Sveikatos apsaugos ministerija (atsakinga institucija), Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, Susisiekimo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

2.

Bendrųjų reikalų ir išorinių santykių darbo grupė

Užsienio reikalų ministerija (atsakinga institucija), Krašto apsaugos ministerija, Valstybės saugumo departamentas, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Finansų ministerija, Teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

3.

Ekonominės ir monetarinės politikos darbo grupė

Finansų ministerija (atsakinga institucija), Lietuvos bankas, Ūkio ministerija, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

4.

Energetikos darbo grupė

Ūkio ministerija (atsakinga institucija), Aplinkos ministerija, Finansų ministerija, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, valstybės įmonė Energetikos agentūra, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

 

branduolinės saugos ir „Euroatom“ garantijų pogrupis

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (atsakinga institucija), Ūkio ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Valstybės saugumo departamentas, Civilinės saugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

5.

ES plėtros darbo grupė

Užsienio reikalų ministerija (atsakinga institucija), Finansų ministerija, Teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

6.

ES teisės planavimo darbo grupė

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija (atsakinga institucija), Finansų ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija, Ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Susisiekimo ministerija, Aplinkos ministerija, Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

7.

ES teismų darbo grupė

Teisingumo ministerija (atsakinga institucija), Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija (Pastaba. Teisingumo ministerija gali kviesti dalyvauti grupėje kitų institucijų atstovus pagal ES teismuose nagrinėjamos bylos pobūdį)

8.

Finansinių ir biudžetinių reikalų darbo grupė

Finansų ministerija (atsakinga institucija), Žemės ūkio ministerija, Ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Aplinkos ministerija, Susisiekimo ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos bankas, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

9.

Finansinių paslaugų darbo grupė

Finansų ministerija (atsakinga institucija), Lietuvos bankas, Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

10.

Informacinės visuomenės darbo grupė

Vidaus reikalų ministerija (atsakinga institucija), Susisiekimo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerija, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

11.

Institucinių, personalo ir administravimo reikalų darbo grupė

Vidaus reikalų ministerija (atsakinga institucija), Finansų ministerija, Teisingumo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

12.

Išorinių ekonominių santykių darbo grupė išorinių ekonominių santykių pogrupis

Užsienio reikalų ministerija (atsakinga institucija) Užsienio reikalų ministerija (atsakinga institucija), Ūkio ministerija, Žemės ūkio ministerija, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Lietuvos standartizacijos departamentas prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinis akreditacijos biuras prie Aplinkos ministerijos, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

pagalbos pogrupis

Užsienio reikalų ministerija (atsakinga institucija), Ūkio ministerija, Finansų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

prekybos apsaugos priemonių pogrupis

Ūkio ministerija (atsakinga institucija), Užsienio reikalų ministerija, Žemės ūkio ministerija, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

13.

Jaunimo darbo grupė

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (atsakinga institucija), Švietimo ir mokslo ministerija, Valstybinė jaunimo reikalų taryba, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

14.

Mokesčių darbo grupė

Finansų ministerija (atsakinga institucija), Ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Lietuvos bankas, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

15.

Muitų sąjungos darbo grupė

Finansų ministerija (atsakinga institucija), Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Žemės ūkio ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Ūkio ministerija, Kultūros ministerija, Susisiekimo ministerija, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

16.

Pramonės ir verslo konkurencingumo darbo grupė

Ūkio ministerija (atsakinga institucija), Švietimo ir mokslo ministerija, Susisiekimo ministerija, Finansų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

mokslo tyrimų ir eksperimentinės plėtros pogrupis

Švietimo ir mokslo ministerija (atsakinga institucija), Ūkio ministerija, Finansų ministerija, Informacinės vi-suomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

17.

Regioninės politikos ir struktūrinių priemonių koordinavimo darbo grupė

Finansų ministerija (atsakinga institucija), Vidaus reikalų ministerija, Susisiekimo ministerija, Aplinkos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija, Kultūros ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

18.

Socialinės politikos ir užimtumo darbo grupė

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (atsakinga institucija)

profesinių kvalifikacijų pripažinimo pogrupis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (atsakinga institucija), Sveikatos apsaugos ministerija, Aplinkos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Teisingumo ministerija, Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Farmacijos departamentas prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Studijų kokybės vertinimo centras, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

socialinės apsaugos pogrupis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (atsakinga institucija), Finansų ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacija, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

užimtumo pogrupis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (atsakinga institucija), Ūkio ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Finansų ministerija, Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

19.

Sveikatos apsaugos darbo grupė

Sveikatos apsaugos ministerija (atsakinga institucija), Aplinkos ministerija, Ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Farmacijos departamentas prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

20.

Teisingumo darbo grupė

Teisingumo ministerija (atsakinga institucija), Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos teismo ekspertizės centras prie Teisingumo ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

21.

Telekomunikacijų darbo grupė

Susisiekimo ministerija (atsakinga institucija), Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vidaus reikalų ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

22.

Transporto darbo grupė

Susisiekimo ministerija (atsakinga institucija), Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Civilinės aviacijos administracija, Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Saugios laivybos administracija, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

23.

Vartotojų apsaugos darbo grupė

Teisingumo ministerija (atsakinga institucija), Nacionalinė vartotojų teisių taryba, Sveikatos apsaugos ministerija, Ūkio ministerija, Susisiekimo ministerija, Aplinkos ministerija, Finansų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Žemės ūkio ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Konkurencijos taryba, Ryšių reguliavimo tarnyba, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

24.

Vidaus reikalų darbo grupė

Vidaus reikalų ministerija (atsakinga institucija), Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

Šengeno pogrupis

Vidaus reikalų ministerija (atsakinga institucija), Užsienio reikalų ministerija, Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

policijos bendradarbiavimo pogrupis

Vidaus reikalų ministerija (atsakinga institucija), Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

civilinės saugos pogrupis

Civilinės saugos departamentas prie Vidaus reikalų  ministerijos (atsakinga institucija), Aplinkos ministerija, Susisiekimo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

25.

Vidaus rinkos darbo grupė intelektinės nuosavybės pogrupis

Ūkio ministerija (atsakinga institucija), Susisiekimo ministerija, Aplinkos ministerija, Finansų ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Konkurencijos taryba, Nacionalinė vartotojų teisių taryba, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vertybinių popierių komisija, Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Kultūros ministerija (atsakinga institucija), Vidaus reikalų ministerija, Valstybinis patentų biuras, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Lietuvos teismo ekspertizės centras prie Teisingumo ministerijos, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Farmacijos departamentas prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija (Pastaba. Ūkio ministerija gali kviesti dalyvauti darbo grupėje kitų institucijų atstovus pagal vidaus rinkos srityje nagrinėjamus ES teisės aktų projektus)

26.

Žemės ūkio darbo grupė

Žemės ūkio ministerija (atsakinga institucija), Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Valstybinė augalų apsaugos tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Aplinkos ministerija, Respublikinis mitybos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

27.

Žuvininkystės darbo grupė

Žemės ūkio ministerija (atsakinga institucija), Žuvininkystės departamentas prie Žemės ūkio ministerijos, Aplinkos ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 986, 2004-08-18, Žin., 2004, Nr. 130-4669 (2004-08-21), i. k. 1041100NUTA00000986

 

part_57afaa257c3942d6873f04503ebae5ff_end


 

Lietuvos Respublikos pozicijos

Europos Sąjungos institucijose

nagrinėjamais klausimais

rengimo, derinimo, pristatymo ir

Europos Sąjungos teisės (acquis

communautaire) perkėlimo į

Lietuvos Respublikos nacionalinę

teisę ir jos įgyvendinimo

koordinavimo tvarkos

3 PRIEDAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS POZICIJOS ES INSTITUCIJOSE NAGRINĖJAMAIS KLAUSIMAIS TIPINĖ STRUKTŪRA

 

1. ES teisės akto projekto pavadinimas ir numeris

 

2. ES teisės akto projekto esmė ir jo svarstymo eiga

 

3. Esamas teisinis reguliavimas Lietuvoje

 

4. Bazinis poveikio įvertinimas pagal Sprendimų projektų poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.

vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 (Žin., 2003, Nr. 23-975), 2 priedo 6 ir 7 punktus

 

5. Siūloma Lietuvos Respublikos pozicija ir jos svarstymo eiga: 5.1. tikslas; 5.2. minimalus būtinas derybų rezultatas; 5.3. konkrečios nuostatos, dėl kurių reikia kalbėti; 5.4. konkretus kalbos tekstas; 5.5. valstybės institucijų ir įstaigų, su kuriomis pozicija derinta, pavadinimai

 

6. Kitų ES valstybių narių pozicijos

 

7. Pasiūlymai dėl nacionalinių teisės aktų pakeitimo

 

8. Pridedama papildoma informacija

 

9. Lietuvos Respublikos pozicijos tiesioginis rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

10. Už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakingos institucijos padalinio vadovas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

______________

part_9553f538749945cca6512d947a33471c_end


 

Lietuvos Respublikos pozicijos

Europos Sąjungos institucijose

nagrinėjamais klausimais

rengimo, derinimo, pristatymo ir

Europos Sąjungos teisės (acquis

communautaire) perkėlimo į

Lietuvos Respublikos nacionalinę

teisę ir jos įgyvendinimo

koordinavimo tvarkos

4 PRIEDAS

 

MINISTRAI, ATSAKINGI UŽ DALYVAVIMĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS POZICIJOS PRISTATYMĄ ES TARYBOJE

 

Eil. Nr.

ES Taryba

Ministras

1.

Bendrųjų reikalų ir išorinių santykių taryba

užsienio reikalų ministras

2.

Ekonomikos ir finansų taryba

finansų ministras

3.

Teisingumo ir vidaus reikalų taryba

teisingumo ministras, vidaus reikalų ministras

4.

Užimtumo, socialinių reikalų, sveikatos ir vartotojų apsaugos taryba

socialinės apsaugos ir darbo ministras, sveikatos apsaugos ministras, teisingumo ministras

5.

Konkurencingumo taryba (vidaus rinka, pramonė ir tyrimai)

ūkio ministras, švietimo ir mokslo ministras

6.

Transporto, telekomunikacijų ir energetikos taryba

susisiekimo ministras, ūkio ministras

7.

Žemės ūkio ir žuvininkystės taryba

žemės ūkio ministras

8.

Aplinkos taryba

aplinkos ministras

9.

Švietimo, jaunimo ir kultūros taryba

švietimo ir mokslo ministras, socialinės apsaugos ir darbo ministras, kultūros ministras

______________

part_0c9203ae37a249d88606070afa00e035_end


 

Lietuvos Respublikos pozicijos

Europos Sąjungos institucijose

nagrinėjamais klausimais

rengimo, derinimo, pristatymo ir

Europos Sąjungos teisės (acquis

communautaire) perkėlimo į

Lietuvos Respublikos nacionalinę

teisę ir jos įgyvendinimo

koordinavimo tvarkos

5 PRIEDAS

 

ATASKAITOS APIE DALYVAVIMĄ ES INSTITUCIJŲ, JŲ DARBO GRUPIŲ, KOMITETŲ POSĖDŽIUOSE BEI SUSITIKIMUOSE SU ES INSTITUCIJŲ IR VALSTYBIŲ NARIŲ ATSTOVAIS TIPINĖ STRUKTŪRA

 

1. Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai (taip pat žr. darbotvarkę 6 punkte):

 

2. Svarstytas klausimas arba svarstyto ES teisės akto projekto pavadinimas ir numeris:

 

3. Posėdžio eigos apibendrinimas:

 

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:

 

5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:

 

6. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):

 

7. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas):

8. Už ataskaitą atsakingas padalinio vadovas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas):

______________

part_e42759dcba584511aedb5505ad17cc2a_end


 

Lietuvos Respublikos pozicijos

Europos Sąjungos institucijose

nagrinėjamais klausimais

rengimo, derinimo, pristatymo ir

Europos Sąjungos teisės (acquis

communautaire) perkėlimo į

Lietuvos Respublikos nacionalinę

teisę ir jos įgyvendinimo

koordinavimo tvarkos

6 PRIEDAS

 

DIREKTYVOS NUOSTATAS PERKELIANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINIŲ TEISĖS AKTŲ AR JŲ PROJEKTŲ ATITIKTIES LENTELĖ

 

Direktyvos pavadinimas ir numeris:

Lietuvos Respublikos nacionalinio teisės akto ar jo projekto pavadinimas:

1 straipsnis

atitinkamą direktyvos straipsnį perkeliantis nacionalinio teisės akto ar jo projekto straipsnis

2 straipsnis

atitinkamą direktyvos straipsnį perkeliantis nacionalinio teisės akto ar jo projekto straipsnis

(ir t. t.)

(ir t. t.)

 

 

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 986, 2004-08-18, Žin., 2004, Nr. 130-4669 (2004-08-21), i. k. 1041100NUTA00000986

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 "Dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo" pakeitimo

 

 

part_590c0f7b0a7f4d7baf39332736832458_end