Suvestinė redakcija nuo 2014-01-14 iki 2017-11-30

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 8-184, i. k. 1041100NUTA00000021

 

Nauja redakcija nuo 2005-05-06:

Nr. 478, 2005-04-29, Žin. 2005, Nr. 57-1950 (2005-05-05), i. k. 1051100NUTA00000478

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO

 

2004 m. sausio 9 d. Nr. 21

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisykles (pridedama).

2. Pavesti Lietuvos Respublikos valstybės institucijoms ir įstaigoms, nurodytoms šiuo nutarimu patvirtintų Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių 4 priede, iki 2005 m. gegužės 16 d. paskirti savo atstovus, dalyvausiančius šiuo nutarimu patvirtintų taisyklių 4 priede nurodytų Europos Sąjungos agentūrų valdymo organų susitikimuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 779, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 80-3911 (2011-07-02), i. k. 1111100NUTA00000779

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                               Algirdas Brazauskas

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                              Antanas Valionis

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 478

redakcija)

 

EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) institucijose nagrinėjamais klausimais rengiamos, derinamos, pristatomos ir ES teisė (acquis communautaire) perkeliama į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę (toliau vadinama – nacionalinė teisė) ir įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, kitais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.

2. Šios Taisyklės taikomos ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms ir įstaigoms prie ministerijų, kurios dalyvauja sprendimų ES institucijose nagrinėjamais klausimais priėmimo ir įgyvendinimo procese. Kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, kurios dalyvauja sprendimų ES institucijose nagrinėjamais klausimais priėmimo ir įgyvendinimo procese, rekomenduojama vadovautis šiomis Taisyklėmis.

3. Ministerijos, Vyriausybės įstaigos ir įstaigos prie ministerijų, kitos valstybės institucijos ir įstaigos (toliau vadinama – valstybės institucijos ir įstaigos), atsakingos už atitinkamas ES teisės (acquis communautaire) sritis, Lietuvos Respublikos pozicijas ar susijusius su ES teisės perkėlimu ir (ar) įgyvendinimu klausimus, apimančius dviejų ar daugiau valstybės institucijų ar įstaigų veiklos kompetenciją, prireikus gali svarstyti ES reikalų darbo grupėse (toliau vadinama – darbo grupės). Valstybės institucijos ir įstaigos, svarstančios klausimus darbo grupėse, vadovaujasi ES reikalų darbo grupių sudarymo ir jų darbo taisyklėmis (šių Taisyklių 1 priedas) ir ES reikalų darbo grupių sąrašu (šių Taisyklių 2 priedas).

4. Lietuvos Respublikos pozicijos ir kiti dokumentai teikiami svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2003, Nr. 27-1089).

Punkto pakeitimai:

Nr. 509, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2693 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000509

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

5. Valstybės institucijos ir įstaigos su įslaptintais ES institucijų dokumentais dirba vadovaudamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įslaptintos informacijos apsaugą.

6. ES dokumentai registruojami ir tvarkomi, Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo ir derinimo, ES teisės (acquis communautaire) perkėlimo ir įgyvendinimo koordinavimo darbai, išskyrus šių Taisyklių VI ir VII skyriuose nurodytus atvejus, atliekami naudojantis ES dokumentų registravimui ir tvarkymui, darbui su Lietuvos Respublikos pozicijomis, ES teisės (acquis communautaire) perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo koordinavimui skirta informacine sistema (toliau vadinama – Lietuvos narystės ES informacinė sistema). Tais atvejais, kai naudotis šia sistema negalima dėl priežasčių, susijusių su informacijos apsauga, nurodytieji darbai atliekami raštu, o tais atvejais, kai naudotis šia sistema negalima dėl techninių priežasčių, susijusių su šios sistemos veikimu, nurodytieji darbai atliekami raštu ir (arba) elektroniniu paštu, jeigu šiose Taisyklėse nenustatyta kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

Nr. 155, 2010-02-17, Žin., 2010, Nr. 21-997 (2010-02-20), i. k. 1101100NUTA00000155

 

7. Lietuvoje išrinktiems Europos Parlamento nariams ir suinteresuotoms viešosioms įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms ir Lietuvos socialiniams partneriams sudaroma galimybė naudotis Lietuvos narystės ES informacinės sistemos daline kopija, kurioje matyti, kokius ES dokumentus gauna Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kokios valstybės institucijos ir įstaigos, kokiais terminais rengia Lietuvos Respublikos pozicijas, Lietuvos Respublikos pozicijų parengimo faktas. Socialiniai partneriai ir nevyriausybinės organizacijos dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas šių Taisyklių 1 priede nustatyta tvarka.

 

II. LIETUVOS RESPUBLIKOS POZICIJOS RENGIMAS

 

8. ES Tarybos Generalinio sekretoriato siunčiami ES dokumentai, neturintys slaptumo žymos, gaunami ir registruojami Ministro Pirmininko tarnyboje. Ministro Pirmininko tarnyba registruotus ES dokumentus nedelsdama pateikia atitinkamoms valstybės institucijoms ir įstaigoms pagal jų kompetenciją (toliau vadinama – už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakingos institucijos; atsakingos institucijos) ir apie tai informuoja Užsienio reikalų ministeriją. Pasiūlymai priimti ES teisės aktus taip pat siunčiami Lietuvos Respublikos Seimui, Europos teisės departamentui prie Teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Europos teisės departamentas) ir Užsienio reikalų ministerijai. ES bendrosios užsienio ir saugumo politikos, Europos saugumo ir gynybos politikos ir kitus dokumentus, siunčiamus per COREU (pranc. Correspondance Europeenne) ir ESDP (angl. European Security and Defence Policy Network) tinklus, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka administruoja Užsienio reikalų ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

Nr. 155, 2010-02-17, Žin., 2010, Nr. 21-997 (2010-02-20), i. k. 1101100NUTA00000155

 

9. Rengiama Lietuvos Respublikos pozicija dėl pasiūlymų priimti ES teisės aktus ir prireikus dėl kitų ES dokumentų, svarstomų ES Tarybos darbo grupėse ir komitetuose, ES Tarybos Nuolatinių atstovų komitete (toliau vadinama – COREPER), ES Tarybos Specialiajame žemės ūkio komitete (toliau vadinama – Specialusis žemės ūkio komitetas), ES Taryboje ir Europos Vadovų Taryboje. Lietuvos Respublikos pozicija COREPER ir Specialiojo žemės ūkio komiteto nediskusiniais klausimais rengiama, jeigu reikia Lietuvos Respublikos išlygos – vertimo, laukimo ir (arba) parlamentinės, jeigu Lietuvos Respublika teikia deklaraciją ar numato jungtis prie kitų valstybių narių teikiamos deklaracijos, jeigu nepritaria ES teisės akto priėmimui ar kito dokumento patvirtinimui arba dėl to susilaiko. Tokia Lietuvos Respublikos pozicija rengiama, derinama ir pristatoma laikantis šių Taisyklių 12 punkte ir III ir IV skyriuose nustatytos procedūros.

Punkto pakeitimai:

Nr. 489, 2007-05-16, Žin., 2007, Nr. 59-2293 (2007-05-29), i. k. 1071100NUTA00000489

Nr. 779, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 80-3911 (2011-07-02), i. k. 1111100NUTA00000779

 

10. Už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakinga institucija prireikus rengia Lietuvos Respublikos poziciją klausimais, kurie nagrinėjami Europos Sąjungos Komisijos (toliau vadinama – Europos Komisija) komitetuose, taip pat komitetuose, grupėse ir kituose organuose, nurodytuose Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos valstybių narių) ir Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos sutarties dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą sutarties (Žin., 2004, Nr. 1-1) (toliau vadinama – Stojimo į Europos Sąjungą sutartis) Akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų 52 straipsnyje (toliau vadinama – Europos Komisijos komitetai ir kiti komitetai). Tokia Lietuvos Respublikos pozicija rengiama, derinama ir pristatoma laikantis šių Taisyklių 12 punkte ir III bei IV skyriuose nustatytos procedūros.

Punkto pakeitimai:

Nr. 779, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 80-3911 (2011-07-02), i. k. 1111100NUTA00000779

 

11. Lietuvos Respublikos pozicija dėl ES dokumentų, susijusių su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (Europos Bendrijos steigimo sutartis su paskutiniais pakeitimais, padarytais Lisabonos sutartimi, iš dalies keičiančia Europos Sąjungos sutartį ir Europos Bendrijos steigimo sutartį, pasirašyta Lisabonoje, 2007 m. gruodžio 13 d. (OL 2007 C 306, p. 1) 258–260 straipsniuose nustatyto valstybės narės pareigos pagal ES teisę neįvykdymo (toliau vadinama – ES teisės pažeidimo procedūra) ikiteisminiu procesu, rengiama, derinama ir pristatoma laikantis šių Taisyklių 12 punkte ir VI skyriuje nustatytos procedūros.

Lietuvos Respublikos pozicija dėl ES dokumentų, susijusių su bylų Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, Europos Sąjungos Bendrajame teisme, specializuotuose teismuose ar prie Bendrojo teismo steigiamose teisėjų kolegijose ir Europos laisvosios prekybos asociacijos teisme (toliau vadinama – Europos teisminės institucijos) svarstymu (toliau vadinama – Lietuvos Respublikos pozicija dėl Europos teisminėse institucijose svarstomų bylų), rengiama, derinama ir pristatoma laikantis šių Taisyklių VII skyriuje nustatytos procedūros.

Lietuvos Respublikos pozicija dėl ES dokumentų, susijusių su Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos, kaip Europos Sąjungos valstybės narės, atstovaujančių vienai tarptautinės sutarties šaliai, tarptautinių sutarčių (tarptautinių mišriųjų sutarčių) sudarymu, rengiama, derinama ir pristatoma laikantis šių Taisyklių 12 punkte ir III ir IV skyriuose nustatytos procedūros.

Prireikus rengiama ir Lietuvos Respublikos pozicija dėl kitų ES dokumentų. Tokia Lietuvos Respublikos pozicija rengiama, derinama ir pristatoma laikantis šių Taisyklių 12 punkte ir III ir IV skyriuose nustatytos procedūros.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1411, 2005-12-22, Žin., 2005, Nr. 151-5552 (2005-12-29), i. k. 1051100NUTA00001411

Nr. 779, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 80-3911 (2011-07-02), i. k. 1111100NUTA00000779

 

12. Lietuvos Respublikos pozicija rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijose nagrinėjamais klausimais tipine struktūra (šių Taisyklių 3 priedas), išskyrus šio punkto antrojoje ir trečiojoje pastraipose nurodytus atvejus.

Lietuvos Respublikos pozicija dėl šių Taisyklių 11 punkte nurodytų ES dokumentų gali būti rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijose nagrinėjamais klausimais tipine struktūra, jeigu šiose Taisyklėse nenustatyta kitaip.

Lietuvos Respublikos pozicija dėl pasiūlymo priimti ES teisės aktą, kurio priėmimui ES Taryba taiko rašytinę procedūrą ir dėl kurio balsuojama raštu, rengiama laisvos formos.

121. Už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakinga institucija prireikus teikia pastabas dėl pasiūlymo priimti ES teisės aktą vertimo ar kito ES dokumento vertimo į lietuvių kalbą ES institucijų padaliniams, atsakingiems už pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento vertimą, ir apie pastabų pateikimą pažymi Lietuvos narystės ES informacinėje sistemoje.

Papildyta punktu:

Nr. 489, 2007-05-16, Žin., 2007, Nr. 59-2293 (2007-05-29), i. k. 1071100NUTA00000489

 

III. LIETUVOS RESPUBLIKOS POZICIJOS DERINIMAS, SVARSTYMAS IR PRISTATYMAS

 

13. Valstybės institucija ar įstaiga Lietuvos Respublikos poziciją dėl pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento, kuris apima dviejų ar daugiau valstybės institucijų ar įstaigų veiklos kompetenciją, raštu arba naudodamasi Lietuvos narystės ES informacine sistema per jos pačios nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip viena darbo diena, derina su kitomis suinteresuotomis valstybės institucijomis ar įstaigomis; prireikus šią poziciją derina atitinkama darbo grupė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 509, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2693 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000509

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

14. Už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakinga institucija, rengdama Lietuvos Respublikos poziciją dėl pasiūlymo priimti ES teisės aktą užsienio politikos, nacionalinio saugumo klausimais, taip pat Europos Vadovų Taryboje svarstomais klausimais, derina ją su Respublikos Prezidentu.

15. Už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakinga institucija parengtą ir prireikus derintą Lietuvos Respublikos poziciją dėl pasiūlymo priimti ES teisės aktą pateikia Teisingumo ministerijai ir Europos teisės departamentui. Šie išnagrinėja Lietuvos Respublikos poziciją ir prireikus teikia pastabas dėl pasiūlymo priimti ES teisės aktą atitikties subsidiarumo principui (atsakingos institucijos prašymu taip pat dėl pasiūlymo priimti Europos Sąjungos teisės aktą teisinių pagrindų ar atitikties proporcingumo principui), taip pat siūlomų Lietuvos Respublikos teisės aktų keitimo per atsakingos institucijos nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip viena darbo diena.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

16. Jeigu Ministro Pirmininko tarnyba nenustato kito termino, už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakinga institucija parengtą ir suderintą, kaip nustatyta šių Taisyklių 12-15 punktuose, Lietuvos Respublikos poziciją pateikia Užsienio reikalų ministerijai ir Ministro Pirmininko tarnybai per 15 darbo dienų nuo pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento pateikimo už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakingai institucijai datos, bet ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki ES Tarybos darbo grupių ar komitetų, ES Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos posėdžių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

17. Jeigu Užsienio reikalų ministerija nenustato kito termino, už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakinga institucija per vieną darbo dieną nuo COREPER darbotvarkės ir COREPER darbotvarkėje nurodyto dokumento pateikimo už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakingai institucijai datos ir per 3 darbo dienas (bet ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki posėdžio) nuo Specialaus žemės ūkio komiteto posėdžio darbotvarkės pateikimo už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakingai institucijai patikslina, parengia ir pateikia Užsienio reikalų ministerijai Lietuvos Respublikos poziciją priskirtu COREPER diskusiniu klausimu ar Specialiojo žemės ūkio komiteto posėdžio darbotvarkės klausimu. Lietuvos Respublikos pozicija COREPER I nediskusiniu klausimu pateikiama iki „Mertens“ darbo grupės posėdžio pradžios, o COREPER II nediskusiniu klausimu – iki „Antici“ darbo grupės posėdžio pradžios.

Punkto pakeitimai:

Nr. 509, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2693 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000509

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

Nr. 779, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 80-3911 (2011-07-02), i. k. 1111100NUTA00000779

 

18. Pastabas ir pasiūlymus dėl Europos Vadovų Tarybos, ES Tarybos ir COREPER posėdžio darbotvarkės projekto suinteresuotos institucijos parengia ir informuoja Užsienio reikalų ministeriją ir Ministro Pirmininko tarnybą per vieną darbo dieną nuo darbotvarkių išsiuntimo suinteresuotoms institucijoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

19. Valstybės institucijos ir įstaigos, naudodamosi Lietuvos narystės ES informacine sistema, informuoja Užsienio reikalų ministeriją, Ministro Pirmininko tarnybą ir kitas valstybės institucijas ir įstaigas apie svarbią papildomą informaciją, kuri teikiama Europos Komisijai, jos komitetams, ES Tarybai, jos darbo grupėms ir komitetams, kitoms ES institucijoms ir susijusi su nagrinėjamais pasiūlymais priimti ES teisės aktus ar kitais ES dokumentais. Valstybės institucijos ir įstaigos raštu arba elektroniniu būdu informuoja Užsienio reikalų ministeriją ir Ministro Pirmininko tarnybą apie valstybės institucijų ir įstaigų atstovų svarbių susitikimų su ES institucijų, ES valstybių narių atstovais (kuriuose svarstomi pasiūlymai priimti ES teisės aktus ir kiti ES dokumentai) darbotvarkes, jų klausimus, dalomąją medžiagą ir susirašinėjimą su ES institucijomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

20. Parengta ir derinta Lietuvos Respublikos pozicija dėl pasiūlymų priimti ES teisės aktus ar kitų ES dokumentų, taip pat kiti ES klausimai gali būti svarstomi Vyriausybės Europos Sąjungos komisijos (toliau vadinama – Komisija) posėdyje ir (arba) Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje.

Strateginiai Lietuvos Europos Sąjungos politikos klausimai nagrinėjami Komisijos posėdyje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime.

Punkto pakeitimai:

Nr. 509, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2693 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000509

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

Nr. 779, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 80-3911 (2011-07-02), i. k. 1111100NUTA00000779

 

21. Lietuvos Respublikos pozicija dėl pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento, kuris apima dviejų ar daugiau valstybės institucijų ar įstaigų veiklos kompetenciją ir dėl kurio nepavyko pasiekti susitarimo tarp suinteresuotų institucijų ir įstaigų, derinama Užsienio reikalų ministerijos rengiamuose pasitarimuose (dalyvaujant suinteresuotų valstybės institucijų ir įstaigų, taip pat Ministro Pirmininko tarnybos ir Europos teisės departamento atstovams), Komisijos posėdyje, o prireikus – svarstoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje.

Užsienio reikalų ministerijos rengiamus pasitarimus gali pasiūlyti rengti ir valstybės institucijos ir įstaigos, pateikdamos argumentuotą pasiūlymą Užsienio reikalų ministerijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 509, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2693 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000509

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

22. Už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakingos institucijos parengtos Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Vadovų Tarybos ir ES Tarybos posėdyje nagrinėjamais klausimais, išskyrus Lietuvos Respublikos pozicijas, kurios dėl objektyvių priežasčių (dėl nepateiktų iki nurodyto termino ES dokumentų ir kitų) negali būti parengtos iki atitinkamo Komisijos posėdžio, o prireikus – ir kitos Lietuvos Respublikos pozicijos svarstomos Komisijos posėdyje. Komisijos pirmininkas arba jo pavaduotojas Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime žodžiu pristato Komisijos sprendimą dėl minėtų pozicijų. Jeigu šioms pozicijoms Komisijoje pritarta, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime Komisijos pirmininkas arba jo pavaduotojas siūlo joms pritarti be platesnio aptarimo, išskyrus tuos atvejus, kai Komisija pasiūlo tam tikras pozicijas plačiau aptarti Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime. Prireikus minėtos pozicijos svarstomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje.

Šios Lietuvos Respublikos pozicijos Komisijos posėdyje, o prireikus – Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje apsvarstomos prieš tai, kai pristatomos Lietuvos Respublikos Seimo plenariniame posėdyje, Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komitete arba Užsienio reikalų komitete.

Kai Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Vadovų Tarybos ir ES Tarybos posėdyje nagrinėjamais klausimais dėl objektyvių priežasčių (dėl nepateiktų iki nurodyto termino ES dokumentų ir kitų) neapsvarstomos atitinkamame Komisijos posėdyje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje iki paskutinės galimos Lietuvos Respublikos pozicijų pristatymo Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komitete arba Užsienio reikalų komitete datos prieš atitinkamą Europos Vadovų Tarybos ar ES Tarybos posėdį, tokias Lietuvos Respublikos pozicijas minėtuose Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose turi teisę pristatyti šių Taisyklių 24 punkte nurodyti asmenys.

Už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakingos institucijos parengtos Lietuvos Respublikos pozicijos neformaliuose Europos Vadovų ir ES ministrų susitikimuose nagrinėjamais klausimais svarstomos Komisijos posėdyje. Jeigu dėl objektyvių priežasčių šios pozicijos neapsvarstomos Komisijoje iki neformalaus susitikimo pradžios, atsakingas viceministras po susitikimo artimiausiame Komisijos posėdyje pristato susitikimo rezultatus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 779, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 80-3911 (2011-07-02), i. k. 1111100NUTA00000779

 

23. Lietuvos Respublikos pozicijos dėl ES teisės aktuose numatytų šių teisės aktų perkėlimo ir (ar) įgyvendinimo išlygų ir (ar) išimčių taikymo valstybės institucijos ar įstaigos pagal kompetenciją pasiūlymu svarstomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime, o prireikus – Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje.

24. Lietuvos Respublikos pozicijas dėl pasiūlymų priimti ES teisės aktus ar kitų ES dokumentų Lietuvos Respublikos Seimo plenariniame posėdyje, Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komitete arba Užsienio reikalų komitete pristato Ministras Pirmininkas arba atitinkamas ministras. Išimtiniais atvejais Lietuvos Respublikos pozicijas dėl pasiūlymų priimti ES teisės aktus ar kitų ES dokumentų atitinkamas ministras gali pavesti pristatyti viceministrui.

25. Tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos pozicija po svarstymo ES Tarybos darbo grupių, komitetų, Specialiojo žemės ūkio komiteto ir COREPER posėdžiuose iš esmės skiriasi nuo anksčiau suderintos Lietuvos Respublikos pozicijos, atsakinga institucija prireikus kartu su darbo grupe aptaria iš naujo parengtą Lietuvos Respublikos poziciją, kurią ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki kartotinio svarstymo ES Tarybos darbo grupių, komitetų, Specialiojo žemės ūkio komiteto, COREPER ar ES Tarybos posėdžiuose pateikia Užsienio reikalų ministerijai ir Ministro Pirmininko tarnybai. Už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakingai institucijai pateikus argumentuotą prašymą, 3 darbo dienų terminą Ministro Pirmininko tarnyba gali sutrumpinti iki vienos darbo dienos. Tokia Lietuvos Respublikos pozicija derinama ir prireikus svarstoma vadovaujantis šių Taisyklių 13, 20-22, 24 punktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

26. Remdamasi Komisijos posėdžio protokolu, Užsienio reikalų ministerija teikia pavedimus Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje (toliau vadinama – Lietuvos nuolatinė atstovybė) vadovui dėl Lietuvos Respublikos pozicijų pristatymo COREPER. Oficialūs valstybės institucijų ir įstaigų pavedimai Lietuvos nuolatinės atstovybės vadovui teikiami per Užsienio reikalų ministeriją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 509, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2693 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000509

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

27. Neteko galios nuo 2009-09-15

Punkto naikinimas:

Nr. 509, 2009-05-20, Žin. 2009, Nr. 67-2693 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000509

 

28. Neteko galios nuo 2009-09-15

Punkto naikinimas:

Nr. 509, 2009-05-20, Žin. 2009, Nr. 67-2693 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000509

 

IV. LIETUVOS RESPUBLIKOS POZICIJOS PRISTATYMAS ES INSTITUCIJOSE

 

29. Lietuvos Respublikos poziciją ES Tarybos darbo grupių ir komitetų, Europos Komisijos komitetų ir kitų komitetų posėdžiuose pristato valstybės institucijų, įstaigų, taip pat prireikus kitų institucijų pagal Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiu patvirtintą sąrašą atstovai arba Lietuvos nuolatinės atstovybės atstovai. Sąraše nurodoma už pozicijos pristatymą kiekvienoje ES Tarybos darbo grupėje, komitete, Europos Komisijos komitete ir kitame komitete atsakinga institucija, prireikus – dalyvaujanti (-čios) institucija (-os), taip pat institucijų atstovų skaičius. Pagal šį potvarkį valstybės institucijų ir įstaigų, taip pat kitų institucijų vadovai per 20 darbo dienų nuo potvarkio įsigaliojimo paskiria konkrečius ES Tarybos darbo grupių ir komitetų, Europos Komisijos komitetų ir kitų komitetų veikloje dalyvausiančius asmenis, atitinkamų įsakymų, potvarkių ar kitų teisės aktų ir vėliau jų pakeitimų kopijas persiųsdami Užsienio reikalų ministerijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

30. Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos agentūrų valdymo organų susitikimuose pristato valstybės institucijos ir įstaigos pagal patvirtintą sąrašą (šių Taisyklių 4 priedas). Konkrečius šių valdymo organų veikloje dalyvaujančius asmenis paskiria valstybės institucijų ir įstaigų vadovai, atitinkamų įsakymų, potvarkių ar kitų teisės aktų ir vėliau jų pakeitimų kopijas persiųsdami Užsienio reikalų ministerijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

Nr. 779, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 80-3911 (2011-07-02), i. k. 1111100NUTA00000779

 

31. Lietuvos Respublikos poziciją COREPER pristato Lietuvos nuolatinės atstovybės vadovas arba jo pavaduotojas, o Specialiajame žemės ūkio komitete – atsakingas Žemės ūkio ministerijos atstovas ir (ar) Lietuvos nuolatinės atstovybės atstovas, kuruojantis žemės ūkį.

32. ES Tarybos posėdyje Lietuvos Respublikos Vyriausybei pagal ministrų, atsakingų už dalyvavimą ir Lietuvos Respublikos pozicijos pristatymą ES Taryboje, sąrašą (šių Taisyklių 5 priedas) atstovauja ir Lietuvos Respublikos poziciją pristato Lietuvos Respublikos delegacijos vadovas – ministras arba ministro įgaliotas atstovas.

ES Tarybos posėdyje dalyvaujančios Lietuvos Respublikos delegacijos sudėtį pagal ES Tarybos darbo reglamentą nustato Lietuvos Respublikos delegacijos vadovas, iš anksto informavęs apie tai Užsienio reikalų ministeriją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

33. Ministras Pirmininkas, atstovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir pristatantis Lietuvos Respublikos poziciją Europos Vadovų Tarybos posėdyje, taip pat Lietuvos Respublikos delegacijos vadovas – ministras arba ministro įgaliotas atstovas, atstovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir pristatantis Lietuvos Respublikos poziciją ES Tarybos posėdyje, prireikus gali keisti Lietuvos Respublikos poziciją, atsižvelgdamas į aplinkybes. Už tokį pozicijos pakeitimą Ministras Pirmininkas, Lietuvos Respublikos delegacijos vadovas – ministras arba ministro įgaliotas atstovas atsiskaito artimiausiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime, prireikus – Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje.

34. Lietuvos Respublikos atstovai, dalyvavę ES Tarybos, ES Tarybos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, remdamiesi dalyvavimo ES institucijų, jų darbo grupių, komitetų posėdžiuose ir susitikimuose su ES institucijų ir valstybių narių atstovais ataskaitos tipine struktūra (šių Taisyklių 6 priedas), parengia ataskaitą, kurią ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po posėdžio kartu su svarbia svarstyta informacija šių Taisyklių 6 punkte nustatyta tvarka pateikia už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakingai institucijai, Užsienio reikalų ministerijai, Ministro Pirmininko tarnybai, Lietuvos nuolatinei atstovybei, o prireikus išplatina ir darbo grupės nariams. Šią ataskaitą rengia už dalyvavimą posėdyje ar susitikime atsakinga institucija. Lietuvos nuolatinė atstovybė rengia COREPER posėdžių ataskaitas.

Lietuvos Respublikos atstovai, dalyvavę Europos Komisijos komitetų ir kitų komitetų posėdžiuose ir atskiruose susitikimuose su ES institucijų ir valstybių narių nuolatinių atstovybių darbuotojais, remdamiesi dalyvavimo ES institucijų, jų darbo grupių, komitetų posėdžiuose ir susitikimuose su ES institucijų ir valstybių narių atstovais ataskaitos tipine struktūra (šių Taisyklių 6 priedas), parengia ataskaitą, kurią ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio ar susitikimo kartu su svarbia svarstyta informacija šių Taisyklių 6 punkte nustatyta tvarka pateikia už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakingai institucijai, Užsienio reikalų ministerijai, Ministro Pirmininko tarnybai, Lietuvos nuolatinei atstovybei, o prireikus išplatina ir darbo grupės nariams. Šią ataskaitą rengia už dalyvavimą posėdyje ar susitikime atsakinga institucija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

35. Valstybės institucijos ir įstaigos savo atstovus, dalyvaujančius ES Tarybos darbo grupių ir komitetų, Europos Komisijos komitetų ir kitų komitetų posėdžiuose, aprūpina techninėmis darbo priemonėmis, kurių reikia šių Taisyklių 34 punkte numatytoms ataskaitoms parengti. Lietuvos nuolatinė atstovybė sudaro sąlygas operatyviai išsiųsti ataskaitas šių Taisyklių 34 punkte nurodytoms valstybės institucijoms ir įstaigoms.

36. Dalyvavimo ES institucijų, jų darbo grupių, komitetų posėdžiuose ir susitikimuose su ES institucijų ir valstybių narių atstovais ataskaitos prireikus svarstomos darbo grupėse arba Komisijos posėdyje arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime. Ministras Pirmininkas, ministrai, kiti Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovai, dalyvavę Europos Vadovų Tarybos ir ES Tarybos posėdžiuose, jų rezultatus pristato Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto ir Užsienio reikalų komiteto posėdžiuose arba Lietuvos Respublikos Seimo plenariniame posėdyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 509, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2693 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000509

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

37. Valstybės institucijos ar įstaigos, rengusios Lietuvos Respublikos pozicijas, nurodytas šių Taisyklių 12 punkto trečiojoje pastraipoje ir 23 punkte, ES institucijoms jas teikia raštu per Lietuvos nuolatinę atstovybę.

 

V. ES TEISĖS AKTŲ PERKĖLIMO Į NACIONALINĘ TEISĘ IR ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMAS

 

38. Valstybės institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją atsakingos už ES teisės (acquis communautaire) perkėlimą į nacionalinę teisę ir įgyvendinimą. Europos teisės departamentas koordinuoja ES teisės (acquis communautaire) perkėlimą į nacionalinę teisę ir įgyvendinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

39. ES teisės aktų, kurių skelbti ES oficialiajame leidinyje pagal ES teisę neprivaloma ir kurie ES institucijų teikiami tiesiogiai valstybėms narėms, originalus Lietuvos nuolatinė atstovybė persiunčia Europos teisės departamentui, o jų kopijos (elektroniniu paštu) pateikiamos Užsienio reikalų ministerijai ir kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

40. Europos teisės departamentas priimtus ir ES oficialiajame leidinyje paskelbtus privalomuosius ES teisės aktus (išskyrus tuos, kurie susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laiką), taip pat iš Lietuvos nuolatinės atstovybės gautus ES teisės aktus, kurių skelbti pagal ES teisę neprivaloma, prireikus – ir kitus ES teisės aktus paskirsto atitinkamoms valstybės institucijoms ir įstaigoms pagal kompetenciją.

Nesutarimai dėl ES teisės aktų paskirstymo sprendžiami Europos teisės departamento šiam tikslui rengiamuose pasitarimuose, o prireikus – Komisijos posėdyje ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime.

Punkto pakeitimai:

Nr. 509, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2693 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000509

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

41. Jeigu Europos teisės departamentas nenustato kito termino, per 3 savaites nuo Europos teisės departamento informacijos apie šių Taisyklių 40 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytus priimtus naujus ES teisės aktus pateikimo valstybės institucijoms ir įstaigoms dienos jos pagal kompetenciją Europos teisės departamentui pateikia:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

41.1. dėl ES institucijų direktyvų (toliau vadinama – direktyvos) ir ES institucijų reglamentų, sprendimų ir kitų teisės aktų (toliau vadinama – kiti ES teisės aktai):

41.1.1. Lietuvos Respublikos teisės akto (-ų), kuriuo (- iais) planuojama perkelti ir (ar) įgyvendinti direktyvą, taip pat įgyvendinti kitą ES teisės aktą nacionalinėje teisėje, pavadinimą (-us);

41.1.2. Lietuvos Respublikos teisės akto (-ų), kuriuo (- iais) planuojama perkelti ir (ar) įgyvendinti direktyvą, taip pat įgyvendinti kitą ES teisės aktą nacionalinėje teisėje, numatomą priėmimo datą (-as), pateikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei datą (-as), o įstatymo projekto – ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pritarimo projektui numatomą datą;

41.2. dėl kitų ES teisės aktų:

41.2.1. pasiūlymus dėl kitų priemonių, būtinų ES teisės aktų įgyvendinimui užtikrinti;

41.2.2. ES teisės aktų nuostatas, kurių įgyvendinimui planuojama rengti Lietuvos Respublikos teisės aktų projektus ir (ar) kitas priemones, bei ES teisės akte nurodytas šių nuostatų įgyvendinimo datas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 33, 2007-01-15, Žin., 2007, Nr. 7-278 (2007-01-18), i. k. 1071100NUTA00000033

 

41.3. kai direktyvos ar kito ES teisės akto nuostatos jau yra perkeltos ir (ar) įgyvendintos nacionalinėje teisėje galiojančiu teisės aktu (teisės aktais) – šio teisės akto (teisės aktų) pavadinimą, numerį, priėmimo datą ir paskelbimo „Valstybės žiniose“ datą ir numerį.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

42. Jeigu Europos teisės departamentas nenustato kito termino, Lietuvos Respublikos teisės akto, kuriuo planuojama perkelti ir (ar) įgyvendinti direktyvą nacionalinėje teisėje, numatoma priėmimo data negali būti vėlesnė kaip mėnuo iki direktyvoje nurodytos įgyvendinimo datos. Jeigu valstybės institucijos ir įstaigos nustato, kad direktyvai perkelti ir (ar) įgyvendinti nacionalinėje teisėje būtina parengti Lietuvos Respublikos įstatymo projektą, numatoma data, kada Lietuvos Respublikos Vyriausybė turėtų pritarti šiam įstatymo projektui – ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki direktyvoje nurodytos įgyvendinimo datos (nebent Europos teisės departamentas nustatytų kitą terminą), išskyrus tuos atvejus, kai laikotarpis tarp nustatytos direktyvos įgyvendinimo datos ir jos paskelbimo ES oficialiajame leidinyje trumpesnis nei 8 mėnesiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

43. Direktyvai perkelti ir (ar) įgyvendinti arba kitam ES teisės aktui įgyvendinti būtino nacionalinio teisės akto rūšis pagal teisinę galią, priėmimo terminai ir kiti su tuo susiję klausimai prireikus apsvarstomi darbo grupėje arba Europos teisės departamento kanceliarijos šiam tikslui rengiamuose pasitarimuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 509, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2693 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000509

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

44. Pagal valstybės institucijų ir įstaigų pateiktus pasiūlymus Europos teisės departamentas rengia ir nuolat atnaujina ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo planą, kurį sudaro direktyvų perkėlimo ir įgyvendinimo planas ir kitų ES teisės aktų įgyvendinimo planas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

45. Valstybės institucija ar įstaiga, nusprendusi rengti projektą į ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo planą neįtraukto nacionalinio teisės akto, kuris perkelia ir (ar) įgyvendina ES teisės aktą, apie tai informuoja Europos teisės departamentą ir pasiūlo papildyti ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo planą, pateikdama šių Taisyklių 41 punkte nurodytą informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

46. Valstybės institucijos ir įstaigos iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 28 d. pateikia Europos teisės departamentui informaciją apie įtrauktų į ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo planą jų kompetencijos teisės aktų projektų ir kitų priemonių rengimo būklę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

47. Europos teisės departamentas analizuoja suplanuotų teisės aktų projektų ir kitų priemonių rengimo darbus ir kiekvieno kalendorinio mėnesio pradžioje teikia apibendrintą informaciją Komisijai, o prireikus – Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 509, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2693 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000509

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

48. Kiekvieno kalendorinio mėnesio pradžioje Europos teisės departamentas informuoja Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komitetą apie tai, kaip valstybės institucijos ir įstaigos rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, būtinų ES teisės aktams perkelti ir (ar) įgyvendinti, projektus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

49. Visų pagal kompetenciją priskirtų direktyvų kiekvieno direktyvos straipsnio atžvilgiu valstybės institucijos ir įstaigos pildo direktyvų (kitų ES teisės aktų) ir Lietuvos Respublikos nacionalinių teisės aktų (teisės aktų projektų) atitikties lentelę (toliau vadinama – atitikties lentelės) (šių Taisyklių 7 priedas). Atitikties lentelės turi būti užpildytos ir pateiktos Europos teisės departamentui priėmus direktyvos nuostatas perkeliančius ir įgyvendinančius nacionalinius teisės aktus, likus ne mažiau kaip mėnesiui iki direktyvoje nurodytos įgyvendinimo datos, jeigu Europos teisės departamentas pavedimu nenustato kitų terminų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 33, 2007-01-15, Žin., 2007, Nr. 7-278 (2007-01-18), i. k. 1071100NUTA00000033

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

50. Atitikties lentelės taip pat pildomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka rengiant, derinant ir teikiant Lietuvos Respublikos Vyriausybei projektus teisės aktų, perkeliančių ir (ar) įgyvendinančių direktyvų ar kitų ES teisės aktų nuostatas, bei rengiant ministrų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų vadovų įsakymų projektus, perkeliančius ir (ar) įgyvendinančius direktyvas.

Jeigu rengiamas projektas teisės akto, perkeliančio ir (ar) įgyvendinančio kelias direktyvas, teisės akto projektą rengianti valstybės institucija pildo atskirą kiekvienos direktyvos atitikties lentelę. Teisės akto projektą rengianti institucija visų atitinkamos direktyvos straipsnių pagal kompetenciją atžvilgiu pateikia atitinkamas rengiamo teisės akto projekto nuostatas, taip pat direktyvos perkėlimą ir įgyvendinimą užtikrinančių jau priimtų teisės aktų nuostatas ir (ar) ateityje planuojamų priimti teisės aktų pavadinimus. Kitų atitinkamos direktyvos straipsnių atžvilgiu teisės akto projektą rengianti institucija, remdamasi ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo planu, nurodo, kurios valstybės institucijos kompetencijai šie straipsniai priskiriami.

Jeigu rengiamas projektas įstatymo ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, kuris įgyvendina kitus ES teisės aktus, atitikties lentelės pildomos remiantis šio punkto antrąja pastraipa, tačiau tik tiems atitinkamo ES teisės akto straipsniams, kurie įgyvendinami atitinkamu įstatymo ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektu.

Atitikties lentelės, pildomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka rengiant, derinant ir teikiant Lietuvos Respublikos Vyriausybei projektus teisės aktų, perkeliančių ir (ar) įgyvendinančių direktyvų  ar kitų ES teisės aktų nuostatas, įvedamos į Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą kitą darbo dieną po šių projektų išsiuntimo derinti suinteresuotoms institucijoms ir kitą darbo dieną po pateikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Atitikties lentelės, pildomos rengiant ministrų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų vadovų įsakymų projektus, įvedamos į Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą teisės aktų projektų rengimo procese. Už atitikties lentelės įvedimą į Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą yra atsakinga teisės akto projektą rengianti valstybės institucija ar įstaiga.

Punkto pakeitimai:

Nr. 33, 2007-01-15, Žin., 2007, Nr. 7-278 (2007-01-18), i. k. 1071100NUTA00000033

 

51. Europos teisės departamentas rengia atitikties lentelių pildymo rekomendacijas, konsultuoja valstybės institucijas ir įstaigas su tuo susijusiais klausimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

52. Valstybės institucijos ir įstaigos informaciją apie direktyvos nuostatas perkeliančius ir įgyvendinančius nacionalinės teisės aktus suveda į elektroninio notifikavimo duomenų bazę per 3 darbo dienas po atitinkamo nacionalinio teisės akto paskelbimo „Valstybės žiniose“. Europos teisės departamentas, vadovaudamasi valstybės institucijų ir įstaigų elektroninio notifikavimo duomenų bazėje tinkamai suvesta informacija, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas notifikuoja Europos Komisijai apie direktyvų perkėlimą ir įgyvendinimą nacionalinėje teisėje. Pakeitus, papildžius ar pripažinus netekusiomis galios notifikuotų nacionalinės teisės aktų nuostatas, perkeliančias ir (ar) įgyvendinančias atitinkamos direktyvos nuostatas, už atitinkamos direktyvos perkėlimą ir įgyvendinimą atsakingos valstybės institucijos informaciją apie tai nedelsdamos suveda į elektroninio notifikavimo duomenų bazę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

53. Siekdamas užtikrinti sklandų ir veiksmingą ES teisės (acquis communautaire) perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo procesą, Europos teisės departamentas gali prašyti, kad valstybės institucijos ir įstaigos pateiktų raštu šiose Taisyklėse nurodytą, taip pat papildomą informaciją apie tai, kaip ES teisė (acquis communautaire) perkeliama į nacionalinę teisę ir (ar) įgyvendinama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

54. Lietuvos nuolatinė atstovybė gautus iš ES institucijų oficialius paklausimus, susijusius su ES teisės perkėlimu, įgyvendinimu arba taikymu, siunčia Europos teisės departamentui, kuris juos ir tiesiogiai iš ES institucijų gautus paklausimus pateikia už atitinkamo ES teisės akto perkėlimą ir (ar) įgyvendinimą atsakingai valstybės institucijai ar įstaigai. Valstybės institucijos ir įstaigos, tiesiogiai iš ES institucijų gavusios oficialius paklausimus, susijusius su ES teisės perkėlimu, įgyvendinimu arba taikymu, šių paklausimų kopijas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia Europos teisės departamentui.

Valstybės institucijos ir įstaigos atsakymus ES institucijoms į šiuos paklausimus derina su Europos teisės departamentu, kuris pagal kompetenciją pastabas ir pasiūlymus dėl valstybės institucijų ir įstaigų atsakymų pateikia per 5 darbo dienas, jeigu valstybės institucija ar įstaiga nenustato kito termino, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos. Europos teisės departamentui, Ministro Pirmininko tarnybai ir Užsienio reikalų ministerijai valstybės institucijų ir įstaigų atsakymų į paklausimus, susijusius su ES teisės perkėlimu, įgyvendinimu arba taikymu, kopijos pateikiamos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių atsakymų išsiuntimo ES institucijoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 509, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2693 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000509

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

55. Valstybės institucijos ir įstaigos ES teisės aktų nustatyta tvarka ir periodiškumu teikia ES institucijoms pranešimus, ataskaitas ir kitą informaciją (toliau vadinama – pranešimai), kaip vykdomi jų kompetencijos ES teisės aktai ir kiti narystės ES įsipareigojimai. Pranešimas rengiamas laikantis su pranešimu susijusiame ES teisės akte (aktuose) nustatytų pranešimo formos ir terminų reikalavimų, atsižvelgiama į ES institucijų pateiktas rekomendacijas ir gaires, ankstesnius pranešimus ta pačia tema, taip pat išvadas ir rekomendacijas, gautas dėl ankstesnių pranešimų. Pranešimas, išskyrus neformaliai ES institucijoms teikiamą kasdienio pobūdžio informaciją, nedarančią poveikio oficialiai Lietuvos Respublikos pozicijai, rengiamas, derinamas ir teikiamas ES institucijoms šių Taisyklių 56-59 punktuose nustatyta tvarka.

56. Dėl informacijos pranešimui, apimančiam dviejų ar daugiau valstybės institucijų veiklos kompetenciją, pranešimą rengianti institucija gali kreiptis į kitas kompetentingas valstybės institucijas, kurios reikiamą informaciją pateikia per 10 darbo dienų (kai teikiama didelės apimties informacija – per 15 darbo dienų), jeigu atsakinga institucija nenustato kito termino, kuris paprastai negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos. Prireikus toks pranešimas gali būti rengiamas ir derinamas atitinkamoje ES reikalų darbo grupėje ar pranešimą rengiančios institucijos organizuojamuose institucijų pasitarimuose, į kuriuos kviečiami Europos teisės departamento, Užsienio reikalų ministerijos ir kitų suinteresuotų valstybės institucijų atstovai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

57. Jeigu pranešimą rengianti institucija mano, kad parengtame pranešime esanti informacija gali paliesti svarbius Lietuvos Respublikos interesus, susijusius su parengto pranešimo turiniu, ji pranešimo projektą pateikia Europos teisės departamentui, Ministro Pirmininko tarnybai, Užsienio reikalų ministerijai ir kitoms kompetentingoms valstybės institucijoms, kurios per 5 darbo dienas nuo projekto gavimo pateikia savo pastabas. Pranešimą rengiančios institucijos, Europos teisės departamento, Ministro Pirmininko tarnybos ar Užsienio reikalų ministerijos iniciatyva toks pranešimas gali būti aptariamas Komisijos posėdyje, o prireikus – svarstomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 509, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2693 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000509

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

58. Valstybės institucijos ar įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens patvirtintas pranešimas per Lietuvos nuolatinę atstovybę perduodamas atitinkamai ES institucijai (jos sekretoriatui). Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą pranešimą atitinkamai ES institucijai (jos sekretoriatui) Užsienio reikalų ministerijos pavedimu nedelsdama perduoda Lietuvos nuolatinė atstovybė.

59. Prireikus pristatyti ir paaiškinti pranešimo turinį, rengiant pranešimą dalyvavusių valstybės institucijų atstovai dalyvauja nagrinėjant pranešimą ES institucijoje ir pagal kompetenciją teikia paaiškinimus. Lietuvos Respublikos atstovų grupei vadovauja pranešimą rengiančios institucijos atstovas.

60. Valstybės institucijos ir įstaigos raštu arba elektroniniu būdu informuoja Ministro Pirmininko tarnybą, Europos teisės departamentą ir Užsienio reikalų ministeriją apie svarbią teikiamą Europos Komisijai, jos komitetams, ES Tarybai, jos darbo grupėms ir komitetams, kitoms ES institucijoms papildomą informaciją, susijusią su ES teisės perkėlimu ir (ar) įgyvendinimu, apie valstybės institucijų ir įstaigų atstovų svarbius susitikimus su ES institucijų, ES valstybių narių atstovais (kuriuose svarstomi ES teisės perkėlimo ir (ar) įgyvendinimo klausimai), dalomąją medžiagą ir susirašinėjimą su ES institucijomis ES teisės perkėlimo ir (ar) įgyvendinimo klausimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

VI. ES TEISĖS PAŽEIDIMO PROCEDŪROS KOORDINAVIMAS

 

61. Valstybės institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją atsakingos už atsakymų ir kitų dokumentų, susijusių su ES teisės pažeidimo procedūros ikiteisminiu procesu (iki byla perduodama Europos Sąjungos Teisingumo Teismui), pateikimą, o prireikus – jų pristatymą ir paaiškinimą ES institucijoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 779, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 80-3911 (2011-07-02), i. k. 1111100NUTA00000779

 

62. Europos teisės departamentas koordinuoja valstybės institucijų ir įstaigų veiksmus, susijusius su ES teisės pažeidimo procedūros ikiteisminiu procesu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

63. Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Komisijos dokumentus, susijusius su ES teisės pažeidimo procedūros ikiteisminiu procesu (oficialius pranešimus, pagrįstas nuomones ir kitus dokumentus), siunčia Europos teisės departamentui, o kopijas (elektroniniu paštu) pateikia Užsienio reikalų ministerijai, Ministro Pirmininko tarnybai ir kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

64. Europos teisės departamentas iš Lietuvos nuolatinės atstovybės gautą Europos Komisijos oficialų pranešimą, pagrįstą nuomonę ar kitą dokumentą apie numanomą ES teisės akto neperkėlimą ar neįgyvendinimą arba kurios nors kitos pareigos pagal ES teisę neįvykdymą (toliau vadinama – ES teisės pažeidimas) pateikia už atitinkamo ES teisės akto perkėlimą ir (ar) įgyvendinimą atsakingai valstybės institucijai ar įstaigai. Nesutarimai dėl atsakingos institucijos sprendžiami Europos teisės departamento šiam tikslui rengiamuose pasitarimuose, o prireikus – ir Komisijos posėdyje ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime.

Punkto pakeitimai:

Nr. 509, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2693 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000509

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

65. Už atitinkamo ES teisės akto perkėlimą ir (ar) įgyvendinimą atsakinga valstybės institucija ar įstaiga dėl oficialaus pranešimo ar kito dokumento rengia atsakymą Europos Komisijai. Dėl pagrįstos nuomonės už atitinkamo ES teisės akto perkėlimą ir (ar) įgyvendinimą atsakinga valstybės institucija ar įstaiga kartu su Europos teisės departamentu rengia Lietuvos Respublikos poziciją dėl ES teisės pažeidimo ir atsakymą Europos Komisijai.

66. Jeigu Europos teisės departamentas nenustato kito termino, už atitinkamo ES teisės akto perkėlimą ir (ar) įgyvendinimą atsakinga valstybės institucija ar įstaiga (toliau vadinama – atsakymą rengianti institucija) parengtą Lietuvos Respublikos poziciją dėl ES teisės pažeidimo ir (ar) atsakymo Europos Komisijai projektą pateikia derinti Europos teisės departamentui per mėnesį nuo oficialaus pranešimo, pagrįstos nuomonės ar kito dokumento iš Europos teisės departamento gavimo, bet ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki oficialiame pranešime, pagrįstoje nuomonėje ar kitame dokumente nustatytos atsakymo pateikimo Europos Komisijai datos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

67. Lietuvos Respublikos pozicija dėl ES teisės pažeidimo ir (ar) atsakymo Europos Komisijai projektas, iki pateikiami derinti Europos teisės departamentui, derinami su Užsienio reikalų ministerija (kuri prireikus pateikia kitų ES valstybių narių pozicijų dėl analogiško ES teisės pažeidimo apibendrinimą), taip pat kitomis valstybės institucijomis, su kurių kompetencija susijęs ES teisės pažeidimas arba rengiama Lietuvos Respublikos pozicija dėl ES teisės pažeidimo ir (ar) atsakymas Europos Komisijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

68. Valstybės institucijos pastabas ir reikiamą informaciją atsakymą rengiančiai institucijai pateikia per 5 darbo dienas, jeigu atsakymą rengianti institucija nenustato kito termino, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos.

69. Prireikus pozicija ir (ar) atsakymo projektas rengiami ir derinami atitinkamoje ES reikalų darbo grupėje arba atsakymą rengiančios institucijos organizuojamuose institucijų pasitarimuose, į kuriuos kviečiami Užsienio reikalų ministerijos, Europos teisės departamento, kitų suinteresuotų valstybės institucijų atstovai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

70. Atsakyme Europos Komisijai turi būti pateikta nuomonė apie oficialiame pranešime, pagrįstoje nuomonėje ar kitame dokumente Europos Komisijos pateiktus ES teisės pažeidimo įrodymus, nurodyta, kada ir kokiomis nacionalinėmis priemonėmis planuojama pašalinti Europos Komisijos nustatytus ES teisės pažeidimus, su kuriais sutinkama, taip pat pateikta kita Europos Komisijos prašoma ir (ar), atsakymą rengiančios institucijos nuomone, būtina informacija.

71. Lietuvos Respublikos pozicija dėl ES teisės pažeidimo rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijose nagrinėjamais klausimais tipine struktūra (šių Taisyklių 3 priedas) – užpildomi jos 1, 4, 7.2, 8, 9, 11, 14.1, 14.2, 15, 17–20 punktai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 489, 2007-05-16, Žin., 2007, Nr. 59-2293 (2007-05-29), i. k. 1071100NUTA00000489

 

72. Prireikus atsakymo Europos Komisijai dėl oficialaus pranešimo ar kito dokumento projektas teikiamas aptarti Komisijos posėdyje ne vėliau kaip likus savaitei iki oficialiame pranešime ar kitame dokumente nustatytos atsakymo pateikimo Europos Komisijai datos.

Atsakymą rengianti institucija atsakymą Europos Komisijai dėl oficialaus pranešimo ar kito dokumento, pasirašytą atitinkamos valdymo srities ministro ir prireikus aptartą Komisijos posėdyje, ne vėliau kaip iki oficialiame pranešime ar kitame dokumente nustatytos atsakymo pateikimo Europos Komisijai datos per Lietuvos nuolatinę atstovybę pateikia Europos Komisijai (Generaliniam sekretoriatui), o kopiją – Europos teisės departamentui, Ministro Pirmininko tarnybai ir Užsienio reikalų ministerijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 509, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2693 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000509

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

73. Lietuvos Respublikos pozicija dėl ES teisės pažeidimo ir atsakymo Europos Komisijai dėl pagrįstos nuomonės projektas teikiami svarstyti Komisijos posėdyje, o prireikus – Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime ne vėliau kaip likus atitinkamai dviem savaitėms ir savaitei iki pagrįstoje nuomonėje nustatytos atsakymo pateikimo Europos Komisijai datos. Atsakymą rengianti institucija Komisijos posėdyje arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime apsvarstytą ir atitinkamos valdymo srities ministro pasirašytą atsakymą Europos Komisijai dėl pagrįstos nuomonės ne vėliau kaip iki pagrįstoje nuomonėje nustatytos atsakymo pateikimo Europos Komisijai datos per Lietuvos nuolatinę atstovybę pateikia Europos Komisijai (Generaliniam sekretoriatui), o kopiją – Europos teisės departamentui, Užsienio reikalų ministerijai ir Ministro Pirmininko tarnybai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

74. Prireikus Europos teisės departamentas informuoja Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komitetą apie gautus iš Europos Komisijos dokumentus, susijusius su ES teisės pažeidimo procedūros ikiteisminiu procesu, taip pat apie Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ar įstaigų teikiamus Europos Komisijai atsakymus dėl jų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

VII. LIETUVOS RESPUBLIKOS POZICIJOS DĖL EUROPOS TEISMINĖSE INSTITUCIJOSE SVARSTOMŲ BYLŲ RENGIMAS, DERINIMAS, TVIRTINIMAS, PATEIKIMAS IR ATSTOVAVIMAS JAI, EUROPOS TEISMINIŲ INSTITUCIJŲ PRIIMTŲ SPRENDIMŲ VYKDYMAS

 

75. Lietuvos Respublikos pozicijos dėl Europos teisminėse institucijose svarstomų bylų rengiamos siekiant užtikrinti tinkamą atstovavimą Lietuvos Respublikai aiškinant ir taikant ES teisę Europos teisminėse institucijose, taip pat ginant Lietuvos Respublikos teisėtus interesus ir teises ES.

Stojimui į bylą, pastabų pateikimui byloje, taip pat Lietuvos Respublikos vardu teikiamam ieškiniui ar kitokiam dokumentui arba atsiliepimui į ieškinį ir pozicijai, kurioje nurodomi pagrindiniai motyvai, dėl kurių stojama į bylą, teikiamos pastabos byloje, Lietuvos Respublikos vardu teikiamas ieškinys ar kitoks dokumentas arba atsiliepimas į ieškinį, taip pat principiniai Lietuvos Respublikos palaikomi teiginiai arba reikalavimai (toliau šiame skyriuje vadinama – Lietuvos Respublikos pozicija), pritariama Komisijos posėdyje ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime 88 ir 89 punktuose nustatyta tvarka.

Kai Lietuvos Respublika ketina kelti bylą arba yra atsakovas, Lietuvos Respublikos pozicijoje pateikiami principiniai teisiniai ir faktiniai argumentai. Pagal šį skyrių rengiant Lietuvos Respublikos poziciją netaikomas šių Taisyklių 3 priedas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

76. Šio skyriaus nustatyta tvarka taikoma Lietuvos Respublikos pozicijoms, rengiamoms dėl bet kurios Europos teisminėje institucijoje svarstomos bylos teisės klausimais ir (ar) susijusių su byla faktų, bet kuriuo svarstomos bylos klausimu (dėl bylos esmės, teismo jurisdikcijos, laikinųjų priemonių, teismo išlaidų ar kitų procesinių klausimų), neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos procesinį statusą (ieškovas, atsakovas, į bylą stojanti šalis ir panašiai).

77. Lietuvos Respublikos pozicijų rengimą koordinuoja, reikiamus procesinius dokumentus rengia ir Europos teisminėms institucijoms teikia Europos teisės departamentas.

78. Lietuvos Respublikos pozicija turi būti rengiama, kai:

78.1. Lietuvos Respublika svarstomoje byloje yra atsakovas;

78.2. Neteko galios nuo 2009-09-15

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin. 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

78.3. Lietuvos Respublikos teismas kreipiasi į Europos teisminę instituciją dėl prejudicinio sprendimo ES teisės aiškinimo ir taikymo klausimais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

78.4. bylą, įskaitant kreipimąsi į Europos Komisiją dėl kitos ES valstybės narės daromo pažeidimo ir ikiteisminį kreipimąsi į ES instituciją dėl to, kad ji nesiima veiksmų, kelia Lietuvos Respublika.

79. Visais kitais atvejais Lietuvos Respublikos pozicija rengiama atsižvelgiant į kiekvienos bylos dalyką, suinteresuotų valstybės institucijų ir įstaigų poziciją, kitas aplinkybes ir bendrą interesą prisidėti prie ES teisės aiškinimo ir taikymo.

80. Europos teisminių institucijų siunčiami dokumentai, susiję su svarstomomis bylomis, gaunami ir registruojami Europos teisės departamente. Lietuvos nuolatinė atstovybė gautą su Europos teisminėse institucijose svarstoma byla susijusį dokumentą raštu ir elektroniniu paštu pateikia Europos teisės departamentui.

81. Europos teisės departamentas iš Europos teisminių institucijų gautus ir užregistruotus dokumentus, taip pat informaciją apie ES oficialiajame leidinyje paskelbtus pranešimus apie Europos teisminėse institucijose svarstomas bylas nedelsdamas raštu ar elektroniniu paštu arba naudojantis Lietuvos narystės ES informacine sistema pateikia už atitinkamą sritį atsakingoms valstybės institucijoms ir įstaigoms (toliau vadinama – kompetentingos institucijos ir įstaigos).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

82. Kompetentingos institucijos ir įstaigos, prireikus – pasikonsultavusios su interesų grupėmis, pateikia Europos teisės departamentui nuomonę apie kiekvienos gautos bylos svarbą Lietuvai, o tais atvejais, kai dėl svarbios Lietuvai bylos siūlo įstoti į bylą, pateikti byloje pastabas, Lietuvos Respublikos vardu teikti ieškinį ar kitokį dokumentą arba atsiliepimą į ieškinį, parengia Lietuvos Respublikos poziciją, kurioje pateikiama šių Taisyklių 75 punkte nurodyta informacija, kiek įmanoma ją pagrįsdamos teisiniais ir faktiniais argumentais, taip pat pateikia kitą, kompetentingos institucijos ar įstaigos nuomone, būtiną informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

83. Kompetentinga institucija ar įstaiga 82 punkte nurodytą nuomonę apie bylos svarbą Lietuvai ar parengtą Lietuvos Respublikos poziciją pateikia per 10 darbo dienų nuo atitinkamo dokumento iš Europos teisės departamento gavimo. Tais atvejais, kai byla Europos teisminėje institucijoje nagrinėjama skubos tvarka ar norima įstoti įstoti į bylos Europos teisminėje institucijoje žodinę proceso dalį, kompetentinga institucija ar įstaiga savo nuomonę šiuo klausimu pateikia per 3 darbo dienas nuo atitinkamo dokumento iš Europos teisės departamento gavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 33, 2007-01-15, Žin., 2007, Nr. 7-278 (2007-01-18), i. k. 1071100NUTA00000033

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

84. Parengtos Lietuvos Respublikos pozicijos paprastai derinamos ES teismų darbo grupėje. Kompetentingos institucijos ar įstaigos pasiūlymu Lietuvos Respublikos pozicija gali būti derinama kitoje ES reikalų darbo grupėje, apie kurios posėdžius informuojami ir kviečiami juose dalyvauti suinteresuotų institucijų ir įstaigų atstovai. Lietuvos Respublikos pozicija, kurios nepavyksta suderinti darbo grupėje, gali būti derinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos rengiamuose pasitarimuose ir prireikus aptariama Komisijos posėdyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 509, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2693 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000509

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

85. Tais atvejais, kai Europos teisminėje institucijoje svarstoma byla susijusi su Lietuvos Respublikos Seimo kompetencija, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų Lietuvos Respublikos Seimo priimtų teisės aktų aiškinimu ir (ar) atitiktimi ES teisei, Europos teisės departamentas apie tai informuoja Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komitetą ir specializuotus komitetus. Prireikus Europos teisės departamentas informuoja Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komitetą ir specializuotus komitetus apie Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos teisminėse institucijose svarstomų bylų.

86. Šių Taisyklių 78.4 punkte nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos poziciją rengia ir teikia derinti šių Taisyklių 84 punkte nustatyta tvarka kompetentinga institucija ar įstaiga.

87. Lietuvos Respublikos pozicijos dėl bylų, apie kurias Europos teisminės institucijos skelbia ES oficialiajame leidinyje, rengiamos ir derinamos šių Taisyklių 81-84 punktuose nustatyta tvarka.

88. Europos teisės departamentas parengtą ir derintą Lietuvos Respublikos poziciją dėl pastabų pateikimo byloje, kurioje į Europos teismines institucijas dėl prejudicinio sprendimo kreipėsi ne Lietuvos Respublikos teismas, teikia svarstyti Komisijos posėdžiui. Remdamasis Komisijos posėdžio, kuriame pritariama pozicijai, protokolu, Europos teisės departamentas kartu su kompetentingomis institucijomis ir įstaigomis parengia reikiamus procesinius dokumentus ir teikia juos Europos teisminėms institucijoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

89. Europos teisės departamentas parengtą ir derintą Lietuvos Respublikos poziciją dėl bylų, nenurodytų 88 punkte, kartu su teisingumo ministro vizuotu Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezoliucijos projektu ir kita būtina papildoma medžiaga teikia svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime. Stojimui į bylą, pastabų pateikimui byloje, taip pat Lietuvos Respublikos vardu teikiamam ieškiniui ar kitokiam dokumentui arba atsiliepimui į ieškinį ir Lietuvos Respublikos pozicijai dėl kiekvienos bylos pritariama Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime priimant Vyriausybės rezoliuciją.

Priėmus Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezoliuciją dėl Lietuvos Respublikos pozicijos, Europos teisės departamentas kartu su kompetentingomis institucijomis ir įstaigomis parengia reikiamus procesinius dokumentus ir teikia juos Europos teisminėms institucijoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

90. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, kuriuose svarstomos pagal šį skyrių parengtos ir suderintos Lietuvos Respublikos pozicijos, dalyvauja Europos teisės departamento generalinis direktorius.

91. Neteko galios nuo 2009-09-15

Punkto naikinimas:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin. 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

92. Lietuvos Respublikos pozicijai Europos teisminėse institucijose atstovauja Europos teisės departamento generalinis direktorius (toliau vadinama – įgaliotas asmuo). Įgaliotas asmuo turi teisę byloje, dėl kurios pateikta Lietuvos Respublikos pozicija, atlikti visus procesinius veiksmus, įskaitant teisę pavesti bylą kartu ar savarankiškai vesti kitam jo pasirinktam valstybės tarnautojui, teisę pasitelkti patarėjus ar advokatus, naudotis visomis atstovo teisėmis, numatytomis Europos teisminių institucijų darbą reglamentuojančiuose teisės aktuose, išskyrus teisę atsiimti ieškinį. Lietuvos Respublikos Vyriausybė gali papildomai įgalioti ir kitą valstybės tarnautoją atstovauti Lietuvos Respublikos pozicijai, taip pat nustatyti jam suteikiamų įgaliojimų ribas.

93. Įgaliotas asmuo ar šių Taisyklių 92 punkte numatytu atveju – įgalioti asmenys pasirašo ir teikia Europos teisminėms institucijoms visus su byla susijusius dokumentus. Tokių dokumentų kopijos raštu ar elektroniniu paštu teikiamos kompetentingoms institucijoms ir įstaigoms, o prireikus ir kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms.

94. Atstovauti Lietuvos Respublikos pozicijai Europos teisminėse institucijose įgalioto asmens arba bet kurios kitos suinteresuotos institucijos iniciatyva gali būti šaukiami šių Taisyklių 84 punkte nurodytų darbo grupių posėdžiai svarstomos bylos eigai aptarti.

95. Europos teisės departamentas informuoja suinteresuotas valstybės institucijas ir įstaigas, Ministro Pirmininko tarnybą ir Užsienio reikalų ministeriją apie Europos teisminių institucijų priimtus sprendimus bylose, kuriose buvo atstovaujama Lietuvos Respublikos pozicija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

96. Valstybės institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją atsakingos už Europos teisminių institucijų priimtų sprendimų vykdymą ir apie priimtas priemones šiems sprendimams vykdyti informuoja Europos teisės departamentą ir Užsienio reikalų ministeriją.

Padėdamas įgyvendinti šį uždavinį, Europos teisės departamentas analizuoja kitus Europos teisminių institucijų priimtus sprendimus, susijusius su ES teisės taikymu ir aiškinimu, galinčius veikti Lietuvos Respublikos teisės sistemą, ir prireikus informuoja apie juos suinteresuotas valstybės institucijas ir įstaigas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

97. Tais atvejais, kai vykdant Europos teisminės institucijos priimtą sprendimą reikia priimti teisės aktus, tokių teisės aktų projektų rengimą koordinuoja Europos teisės departamentas pagal atitinkamas šių Taisyklių V skyriaus nuostatas, o parengti teisės aktų projektai Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derinami ir su Europos teisės departamentu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

98. Europos teisės departamentas informuoja atitinkamas Europos teismines institucijas ir Europos Komisiją apie priimtų sprendimų vykdymą.

99. Europos teisės departamentas ir kiekviena kompetentinga institucija dengia savo išlaidas, patirtas dėl Europos teisminėse institucijose svarstomų bylų (komandiruočių, tyrimo išlaidos, užmokestis ekspertams už darbą ir panašiai). Teismo išlaidos, kurias Lietuvos Respublika turi atlyginti pagal Europos teisminės institucijos sprendimą, dengiamos iš Europos teisės departamentui šiam tikslui skirtų asignavimų.

100. Europos teisminių institucijų sprendimai, kuriais skiriama piniginė prievolė Lietuvos Respublikai, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

101. Europos teisės departamentas kiekvienais metais ne vėliau kaip iki ministerijų metinių veiklos ataskaitų pateikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikia savo veiklos atstovaujant Lietuvos Respublikos pozicijoms ataskaitas teisingumo ministrui, Komisijai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Punkto pakeitimai:

Nr. 509, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2693 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000509

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 478, 2005-04-29, Žin., 2005, Nr. 57-1950 (2005-05-05), i. k. 1051100NUTA00000478

 

part_763574e64ba44bd68ac754e3b1b92b8a_end


 

Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių

1 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 478 redakcija)

 

ES REIKALŲ DARBO GRUPIŲ SUDARYMO IR JŲ DARBO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. ES reikalų darbo grupė (toliau vadinama – darbo grupė) skirta padėti ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms, įstaigoms prie ministerijų, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms (toliau vadinama – valstybės institucijos ir įstaigos), atsakingoms už atitinkamas ES teisės (acquis communautaire) sritis, derinti Lietuvos Respublikos narystės ES darbus, apimančius dviejų ir daugiau valstybės institucijų ir įstaigų veiklos kompetenciją, ir spręsti tarpžinybines problemas.

2. Darbo grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, kitais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.

3. Šios Taisyklės taikomos ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms ir įstaigoms prie ministerijų, kurios dalyvauja sprendimų ES institucijose nagrinėjamais klausimais priėmimo ir įgyvendinimo procese. Kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, kurios dalyvauja sprendimų ES institucijose nagrinėjamais klausimais priėmimo ir įgyvendinimo procese, rekomenduojama vadovautis šiomis Taisyklėmis.

4. Darbo grupės veiklą organizuoja ir techniškai aptarnauja už darbo grupės veiklos organizavimą atsakinga institucija pagal ES reikalų darbo grupių sąrašą.

 

II. DARBO GRUPĖS FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

5. Darbo grupė atlieka šias funkcijas:

5.1. padeda už atitinkamos ES teisės (acquis communautaire) srities narystės ES darbus atsakingoms valstybės institucijoms ir įstaigoms rengti ir derinti Lietuvos Respublikos pozicijas ES nagrinėjamais klausimais;

5.2. padeda spręsti ES teisės (acquis communautaire) perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo tarpžinybines problemas ir kitus su ES teisės perkėlimu ir įgyvendinimu susijusius klausimus, iš anksto svarsto probleminius Lietuvos Respublikos teisės aktus, derintinus su ES teise.

6. Darbo grupė, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę gauti informaciją iš valstybės institucijų ir įstaigų su darbo grupės veikla susijusiais klausimais.

 

III. DARBO GRUPĖS SUDARYMAS

 

7. Darbo grupė sudaroma iš suinteresuotų valstybės institucijų ir įstaigų, kurių kompetencijai priskiriama atitinkama ES teisės (acquis communautaire) reglamentuojama sritis, atstovų.

8. Kai atitinkamą ES teisės (acquis communautaire) sritį kuruoja ministerija, darbo grupei vadovauja ministro paskirtas asmuo, einantis viceministro pareigas. Kai atitinkamą ES teisės (acquis communautaire) sritį kuruoja kita valstybės institucija ar įstaiga (ne ministerija), darbo grupės vadovu skiriamas tos valstybės institucijos ar įstaigos vadovas arba vadovo pavaduotojas. Darbo grupės vadovas gali turėti jo paties iš darbo grupės narių skiriamus pavaduotojus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 509, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2693 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000509

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

9. Institucijos atstovas deleguojamas į darbo grupę institucijos vadovo įsakymu (sprendimu).

10. Darbo grupėse, kurių kompetencijai priskirta sudėtinga ir didelė ES teisės (acquis communautaire) sritis, gali būti sudaromi pogrupiai, kurie nėra įtraukti į Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių 2 priedą „ES reikalų darbo grupės“. Pogrupis sudaromas, jo vadovas ir pogrupio nariai skiriami darbo grupės vadovo sprendimu, suderintu su skiriamu steigiamo pogrupio vadovu.

11. Darbo grupės vadovo teikimu jo atstovaujamos institucijos vadovas įsakymu paskiria darbo grupės (pogrupio) sekretorių. Sekretorius siūlomas iš darbo grupės (pogrupio) vadovo atstovaujamos institucijos valstybės tarnautojų.

 

IV. DARBO GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

12. Darbo grupės veiklos forma yra posėdžiai, kuriuos kviečia darbo grupės vadovas. Darbo grupės veikla gali būti organizuojama ir gaunant narių nuomonę raštu ar elektroniniu paštu. Darbo grupės posėdžiuose gali dalyvauti Lietuvos Respublikos Seimo atstovai, o darbo grupės vadovo pakviesti patariamojo balso teise gali dalyvauti kitų valstybės institucijų ir įstaigų, asociacijų, socialinių partnerių, mokslo ir studijų institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai, kiti asmenys.

13. Darbo grupės posėdyje darbotvarkės klausimais sprendimai priimami bendru sutarimu, t. y. suderinus visų posėdyje dalyvaujančių narių nuomonę. Sprendimai įforminami posėdžio protokolu. Tam tikru klausimu nepavykus priimti sprendimo, jis teikiamas svarstyti Užsienio reikalų ministerijos rengiamuose pasitarimuose. Nepriėmus sprendimo pasitarimuose, klausimas teikiamas svarstyti Komisijos posėdyje, prireikus – Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime.

Punkto pakeitimai:

Nr. 509, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2693 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000509

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

 

14. Kai darbo grupės veikla organizuojama gaunant narių nuomonę raštu ar elektroniniu paštu, darbo grupės nariai savo nuomonę ir pastabas darbotvarkės klausimais turi pateikti per darbo grupės vadovo nustatytą terminą. Lietuvos Respublikos pozicijos ES nagrinėjamais klausimais rengimo ir derinimo atveju darbo grupės nariams per šį laikotarpį nepateikus pritarimo Lietuvos Respublikos pozicijos projektui ar pastabų dėl jo, priimtu laikomas pirminis Lietuvos Respublikos pozicijos projektas.

15. Darbo grupės vadovas:

15.1. sudaro darbo grupės posėdžių darbotvarkę, kviečia į juos, pirmininkauja posėdžiams;

15.2. atsako už gerą darbo grupės veiklos organizavimą, užtikrina, kad darbo grupė laiku ir tinkamai atliktų darbus;

15.3. kviečia į posėdžius kitų valstybės institucijų ir įstaigų, suinteresuotų socialinių grupių, asociacijų, mokslo ir studijų institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovus ir kitus asmenis.

16. Darbo grupės nariai:

16.1. privalo vykdyti darbo grupės priimtus sprendimus ir darbo grupės vadovo pavedimus pagal atstovaujamos institucijos kompetenciją ir kiek tai susiję su darbo grupės veikla;

16.2. atstovauja juos delegavusios institucijos interesams ir teikia darbo grupei su šios institucijos vadovybe suderintą poziciją.

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 478, 2005-04-29, Žin., 2005, Nr. 57-1950 (2005-05-05), i. k. 1051100NUTA00000478

 

part_370016661f8744d09f292c6d547c3acf_end


 

Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių

2 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 478 redakcija)

 

ES REIKALŲ DARBO GRUPĖS

 

Eil. Nr.

Darbo grupė ir jos pogrupiai

Darbo grupėje dalyvaujančios institucijos

1.

Aplinkos apsaugos darbo grupė

Aplinkos ministerija (atsakinga institucija), Sveikatos apsaugos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Susisiekimo ministerija, Ūkio ministerija, Finansų ministerija, Energetikos ministerija , Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Lietuvos statistikos departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos, Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Higienos institutas, Aplinkos apsaugos agentūra, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba

 

radiacinės saugos pogrupis

Radiacinės saugos centras (atsakinga institucija), Ūkio ministerija, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Aplinkos ministerija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba

 

triukšmo valdymo pogrupis

Sveikatos apsaugos ministerija (atsakinga institucija), Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, Susisiekimo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba

2.

Bendrųjų reikalų ir išorinių santykių darbo grupė

Užsienio reikalų ministerija (atsakinga institucija), Krašto apsaugos ministerija, Valstybės saugumo departamentas, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansų ministerija, Teisingumo ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba

3.

Ekonominės ir monetarinės politikos darbo grupė

Finansų ministerija (atsakinga institucija), Lietuvos bankas, Ūkio ministerija, Lietuvos statistikos departamentas, Užsienio reikalų ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba

4.

Energetikos darbo grupė

Energetikos ministerija (atsakinga institucija), Aplinkos ministerija, Finansų ministerija, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Užsienio reikalų ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba

 

branduolinės saugos ir „Euroatom“ garantijų pogrupis

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (atsakinga institucija), Energetikos ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Valstybės saugumo departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba

5.

ES plėtros darbo grupė

Užsienio reikalų ministerija (atsakinga institucija), Finansų ministerija, Teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Kultūros ministerija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Energetikos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Krašto apsaugos ministerija (Pastaba. Užsienio reikalų ministerija gali kviesti dalyvauti grupėje kitas institucijas, nurodytas Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių 1 priedo 3 punkte, ES plėtros klausimais pagal jų veiklos sritį)

6.

ES teisės planavimo darbo grupė

Europos teisės departamentas (atsakinga institucija), Finansų ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija, Ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Susisiekimo ministerija, Aplinkos ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba

7.

ES teismų darbo grupė

Europos teisės departamentas (atsakinga institucija), Teisingumo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba. (Pastaba. Darbo grupės vadovas gali kviesti dalyvauti grupėje kitų institucijų atstovus pagal ES teismuose nagrinėjamos bylos pobūdį)

8.

Finansinių ir biudžetinių reikalų darbo grupė

Finansų ministerija (atsakinga institucija), Žemės ūkio ministerija, Ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Aplinkos ministerija, Susisiekimo ministerija, Energetikos ministerija , Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos bankas, Užsienio reikalų ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba

9.

Finansinių paslaugų darbo grupė

Finansų ministerija (atsakinga institucija), Lietuvos bankas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Užsienio reikalų ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba

10.

Informacinės visuomenės darbo grupė

Susisiekimo ministerija (atsakinga institucija), Vidaus reikalų ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos statistikos departamentas, Užsienio reikalų ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba, Ūkio ministerija

11.

Institucinių, personalo ir administravimo reikalų darbo grupė

Vidaus reikalų ministerija (atsakinga institucija), Finansų ministerija, Teisingumo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba

12.

Išorinių ekonominių santykių darbo grupė

Užsienio reikalų ministerija (atsakinga institucija)

 

išorinių ekonominių santykių pogrupis

Užsienio reikalų ministerija (atsakinga institucija), Ūkio ministerija, Žemės ūkio ministerija, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Lietuvos standartizacijos departamentas prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinis akreditacijos biuras prie Aplinkos ministerijos, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Ministro Pirmininko tarnyba

 

pagalbos pogrupis

Užsienio reikalų ministerija (atsakinga institucija), Ūkio ministerija, Finansų ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba

 

prekybos apsaugos priemonių pogrupis

Ūkio ministerija (atsakinga institucija), Užsienio reikalų ministerija, Žemės ūkio ministerija, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko tarnyba

13.

Jaunimo darbo grupė

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (atsakinga institucija), Švietimo ir mokslo ministerija, Valstybinė jaunimo reikalų taryba, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Užsienio reikalų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Ministro Pirmininko tarnyba

14.

Mokesčių darbo grupė

Finansų ministerija (atsakinga institucija), Ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Lietuvos bankas, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba

15.

Muitų sąjungos darbo grupė

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (atsakinga institucija), Finansų ministerija, Žemės ūkio ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Kultūros ministerija, Susisiekimo ministerija, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba

16.

Pramonės ir verslo konkurencingumo darbo grupė

Ūkio ministerija (atsakinga institucija), Švietimo ir mokslo ministerija, Susisiekimo ministerija, Finansų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Lietuvos statistikos departamentas, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba, Sveikatos apsaugos ministerija

 

mokslo tyrimų ir eksperimentinės plėtros pogrupis

Švietimo ir mokslo ministerija (atsakinga institucija), Ūkio ministerija, Finansų ministerija, Susisiekimo ministerija, Lietuvos statistikos departamentas, Užsienio reikalų ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba, Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

17.

Regioninės politikos ir struktūrinių priemonių koordinavimo darbo grupė

Finansų ministerija (atsakinga institucija), Vidaus reikalų ministerija, Susisiekimo ministerija, Aplinkos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija, Kultūros ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba

18.

Socialinės politikos ir užimtumo darbo grupė

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (atsakinga institucija)

 

profesinių kvalifikacijų pripažinimo pogrupis

Ūkio ministerija (atsakinga institucija), Sveikatos apsaugos ministerija, Aplinkos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Teisingumo ministerija, Kultūros ministerija, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Užsienio reikalų ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba

 

socialinės apsaugos pogrupis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (atsakinga institucija), Finansų ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos statistikos departamentas, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacija, Užsienio reikalų ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba

 

užimtumo pogrupis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (atsakinga institucija), Ūkio ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Finansų ministerija, Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba

19.

Sveikatos apsaugos darbo grupė

Sveikatos apsaugos ministerija (atsakinga institucija), Aplinkos ministerija, Ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Farmacijos departamentas prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba

20.

Teisingumo darbo grupė

Teisingumo ministerija (atsakinga institucija), Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos teismo ekspertizės centras, Užsienio reikalų ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba

21.

Telekomunikacijų darbo grupė

Susisiekimo ministerija (atsakinga institucija), Vidaus reikalų ministerija, Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Ryšių reguliavimo tarnyba, Užsienio reikalų ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba

22.

Transporto darbo grupė

Susisiekimo ministerija (atsakinga institucija), Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Civilinės aviacijos administracija, Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos saugios laivybos administracija, Aplinkos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba

23.

Vartotojų apsaugos darbo grupė

Teisingumo ministerija (atsakinga institucija), Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Sveikatos apsaugos ministerija, Ūkio ministerija, Susisiekimo ministerija, Aplinkos ministerija, Finansų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Žemės ūkio ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Konkurencijos taryba, Ryšių reguliavimo tarnyba, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba

24.

Vidaus reikalų darbo grupė

Vidaus reikalų ministerija (atsakinga institucija), Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba, Valstybės saugumo departamentas

 

Migracijos reikalų pogrupis

Vidaus reikalų ministerija (atsakinga institucija), Užsienio reikalų ministerija, Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Ministro Pirmininko tarnyba, Valstybės saugumo departamentas

 

policijos bendradarbiavimo pogrupis

Vidaus reikalų ministerija (atsakinga institucija), Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba, Valstybės saugumo departamentas,  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

civilinės saugos pogrupis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (atsakinga institucija), Aplinkos ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Susisiekimo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Valstybinė darbo inspekcija, Užsienio reikalų ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba, Valstybės saugumo departamentas

 

narkotikų kontrolės pogrupis

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (atsakinga institucija), Vidaus reikalų ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Teisingumo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba, Valstybės saugumo departamentas

25.

Vidaus rinkos darbo grupė

Ūkio ministerija (atsakinga institucija), Susisiekimo ministerija, Aplinkos ministerija, Finansų ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Konkurencijos taryba, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Lietuvos bankas, Viešųjų pirkimų tarnyba, Užsienio reikalų ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba,

 

autorių teisių pogrupis

Kultūros ministerija (atsakinga institucija), Teisingumo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Susisiekimo ministerija, Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Ministro Pirmininko tarnyba

 

pramoninės nuosavybės pogrupis

Valstybinis patentų biuras (atsakinga institucija), Švietimo ir mokslo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Žemės ūkio ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Ministro Pirmininko tarnyba, Valstybės saugumo departamentas, Ūkio ministerija (Pastaba. Ūkio ministerija gali kviesti dalyvauti darbo grupėje kitų institucijų atstovus pagal vidaus rinkos srityje nagrinėjamus ES teisės aktų projektus)

26.

Žemės ūkio darbo grupė

Žemės ūkio ministerija (atsakinga institucija), Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos statistikos departamentas, Aplinkos ministerija, Finansų ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba

27.

Žuvininkystės darbo grupė

Žemės ūkio ministerija (atsakinga institucija), Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Aplinkos ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Užsienio reikalų ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 986, 2004-08-18, Žin., 2004, Nr. 130-4669 (2004-08-21), i. k. 1041100NUTA00000986

Nr. 1157, 2004-09-13, Žin., 2004, Nr. 139-5062 (2004-09-16), i. k. 1041100NUTA00001157

Nr. 478, 2005-04-29, Žin., 2005, Nr. 57-1950 (2005-05-05), i. k. 1051100NUTA00000478

Nr. 74, 2006-01-23, Žin., 2006, Nr. 10-362 (2006-01-26), i. k. 1061100NUTA00000074

Nr. 150, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 18-665 (2007-02-10), i. k. 1071100NUTA00000150

Nr. 509, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2693 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000509

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

Nr. 155, 2010-02-17, Žin., 2010, Nr. 21-997 (2010-02-20), i. k. 1101100NUTA00000155

Nr. 843, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3937 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000843

Nr. 1609, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 135-6885 (2010-11-18), i. k. 1101100NUTA00001609

Nr. 45, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 8-329 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000045

Nr. 779, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 80-3911 (2011-07-02), i. k. 1111100NUTA00000779

Nr. 584, 2012-05-23, Žin., 2012, Nr. 61-3073 (2012-05-30), i. k. 1121100NUTA00000584

Nr. 1043, 2012-08-29, Žin., 2012, Nr. 103-5236 (2012-09-04), i. k. 1121100NUTA00001043

Nr. 92, 2013-01-29, Žin., 2013, Nr. 14-666 (2013-02-07), i. k. 1131100NUTA00000092

Nr. 22, 2014-01-08, paskelbta TAR 2014-01-13, i. k. 2014-00146

 

part_ec59e195f8aa4988ae4f09fa868ce857_end


 

Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių

3 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m.

gegužės 16 d. nutarimo Nr. 489 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS POZICIJOS ES INSTITUCIJOSE NAGRINĖJAMAIS KLAUSIMAIS TIPINĖ STRUKTŪRA

 

1. Pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento pavadinimas (lietuvių ir anglų ar prancūzų kalba) ir numeris arba ES dokumento, susijusio su ES teisės pažeidimo procedūra, pavadinimas (lietuvių kalba) ir numeris

 

2. Nuomonė, ar pasiūlymas priimti ES teisės aktą atitinka subsidiarumo principą

(įrašyti: prieštarauja, neprieštarauja + pastabų laukas)

3. Pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento svarba Lietuvai (pagal Lietuvos Respublikos Seimo nustatytus prioritetus, vadovaujantis Europos Komisijos metine teisėkūros ir darbo programa)

 

Ar pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento projektas buvo įtrauktas į Lietuvos Respublikos Seimo nustatytus prioritetus?

(įrašyti: taip, ne)

3.1. Jeigu atsakoma: „taip“, įrašoma pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento svarba Lietuvai:

(įrašyti: labai aktualus, aktualus, nelabai aktualus)

3.1.1. ar siūloma keisti nustatytą prioritetą?

(įrašyti: taip, ne)

3.1.2. jeigu nustatytą prioritetą siūloma keisti, įrašomas Lietuvos Respublikos pozicijos rengėjo siūlomas prioritetas;

(įrašyti: labai aktualus, aktualus, nelabai aktualus)

3.2. Jeigu atsakoma: „ne“, įrašomas Lietuvos Respublikos pozicijos rengėjo siūlomas prioritetas

(įrašyti: labai aktualus, aktualus, nelabai aktualus)

4. Pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento esmė

 

5. Pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento priėmimo procedūra

(įrašyti: bendro sprendimo, bendradarbiavimo, konsultavimosi, pritarimo, kita + pastabų laukas)

6. Pasiūlymui priimti ES teisės aktą ar kitam ES dokumentui priimti ES Taryboje reikia balsų daugumos

(įrašyti: vienbalsiai, kvalifikuota balsų dauguma, paprasta balsų dauguma, kita + pastabų laukas)

7. Pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento svarstymo eiga:

 

7.1. Pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento svarstymo eiga ES institucijose ir numatomas svarstymų tvarkaraštis

 

 

7.2. ES dokumento, susijusio su ES teisės pažeidimo procedūra, nagrinėjimo eiga ES ir Lietuvos institucijose

 

 

8. Esamas teisinis reguliavimas Lietuvoje

 

9. Poveikio vertinimas pagal Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 (Žin., 2003, Nr. 23-975; 2012, Nr. 124-6234), 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 punktus. Prireikus vertinama ir pagal šios metodikos 9.3, 9.6–9.11 punktus

 

10. Siūloma Lietuvos Respublikos pozicija ir jos svarstymo eiga Lietuvos Respublikos institucijose

 

11. Maksimalus siektinas derybų rezultatas arba principinė Lietuvos pozicija dėl ES dokumento, susijusio su ES teisės pažeidimo procedūra

 

12. Minimalus būtinas derybų rezultatas

 

13. Konkrečios nuostatos, dėl kurių reikia kalbėti, ir (ar) konkretus kalbos tekstas

 

14. Lietuvos Respublikos pozicijos derinimas:

 

14.1. Valstybės institucijų ir įstaigų, suinteresuotų socialinių grupių ir asociacijų, su kuriomis pozicija suderinta, pavadinimai

14.2. Ar yra pastabų, kurioms pozicijos rengėjas nepritaria?

14.2.1. jeigu atsakoma: „taip“, nurodoma konkrečiai, kurioms pastaboms Lietuvos Respublikos pozicijos rengėjas nepritaria, šias pastabas pateikusios institucijos pavadinimas ir pateikiama Lietuvos Respublikos pozicijos rengėjo argumentacija;

14.2.2. jeigu atsakoma: „ne“, papildomai nieko nenurodoma

14.3. Lietuvos Respublikos pozicijos rengėjo siūlomi tolesni derinimo veiksmai

 

 

 

(įrašyti: taip, ne)

 

 

15. Kitų ES valstybių narių pozicijos

 

16. Europos Parlamento pozicija dėl pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento:

(pildoma tik tuo atveju, jeigu pasiūlymas priimti ES teisės akto projektą ar kitą ES dokumentą yra priimamas pritarimo, bendro sprendimo ar bendradarbiavimo procedūra)

16.1. Europos Parlamento dokumento, kuriame išdėstyta Europos Parlamento pozicija dėl pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento, pavadinimas (lietuvių ir anglų ar prancūzų kalba), numeris ir data

 

16.2. Europos Parlamento pozicija dėl pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento

(įrašyti: pritaria, pritaria su pakeitimais, nepritaria, nepriėmė sprendimo, kita + pastabų laukas)

16.3. Europos Parlamento pasiūlyti pakeitimai ir pastabos dėl pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento

 

16.4. Pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento svarstymo stadija Europos Parlamente

(įrašyti: pirmasis svarstymas, antrasis svarstymas, sutaikinimas, kita + pastabų laukas, kuriame nurodomos preliminarios tolesnio svarstymo Europos Parlamento plenariniame posėdyje arba Europos Parlamento komiteto posėdyje datos)

16.5. Europos Parlamento komitetas, atsakingas už pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento svarstymą Europos Parlamente, ir svarstyme dalyvaujantys komitetai

 

17. Ar reikia keisti arba priimti naujus nacionalinius teisės aktus?

(įrašyti: taip, ne)

17.1. jeigu atsakoma: „taip“, įrašoma teisės akto rūšis ir nurodomas teisės akto, kurį reikės keisti, pavadinimas arba nurodoma, kokį naują teisės aktą reikės priimti;

17.2. jeigu atsakoma: „ne“, papildomai nieko nenurodoma

(įrašyti: įstatymas, nutarimas, įsakymas, kita + pastabų laukas)

18. Pridedama papildoma informacija

 

181. Lietuvos atstovas komitete ar darbo grupėje

 

19. Lietuvos Respublikos pozicijos tiesioginis rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

20. Už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakingos institucijos padalinio vadovas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

Pildoma tik tuo atveju, jeigu pasiūlymas priimti ES teisės aktą ar kitas ES dokumentas yra COREPER darbotvarkės pirmojoje dalyje

21. Pritarimas pasiūlymui dėl ES teisės akto projekto ar kitam ES dokumentui

(įrašyti: taip, ne, susilaikyti)

22. Vertimo išlyga pasiūlymui dėl ES teisės akto projekto ar kitam ES dokumentui:

 

22.1. Pasiūlymo dėl ES teisės akto projekto ar kito ES dokumento vertimas į lietuvių kalbą:

(įrašyti: gautas, negautas, vertimas nebūtinas)

22.1.1. jeigu atsakoma: „gautas“, nurodoma, ar vertimui buvo teikiamos pastabos;

(įrašyti: pateiktos pastabos, nepateiktos pastabos)

22.1.2. jeigu atsakoma: „pateiktos pastabos“, nurodoma pastabų pateikimo data

 

22.2. Ar reikia vertimo išlygos?

(įrašyti: taip, ne)

23. Laukimo išlyga pasiūlymui dėl ES teisės akto projekto ar kitam ES dokumentui

(įrašyti: taip, ne)

24. Parlamentinė išlyga pasiūlymui dėl ES teisės akto projekto ar kitam ES dokumentui

(įrašyti: taip, ne + pastabų laukas).“

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 478, 2005-04-29, Žin., 2005, Nr. 57-1950 (2005-05-05), i. k. 1051100NUTA00000478

Nr. 489, 2007-05-16, Žin., 2007, Nr. 59-2293 (2007-05-29), i. k. 1071100NUTA00000489

Nr. 509, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2693 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000509

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

Nr. 92, 2013-01-29, Žin., 2013, Nr. 14-666 (2013-02-07), i. k. 1131100NUTA00000092

 

part_24934c0908a34e26a1cda2597d21b7c0_end


 

Europos Sąjungos reikalų

koordinavimo taisyklių

4 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 779 redakcija)

 

VALSTYBĖS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS, ATSAKINGOS UŽ DALYVAVIMĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS POZICIJOS PRISTATYMĄ EUROPOS SĄJUNGOS AGENTŪRŲ VALDYMO ORGANŲ SUSITIKIMUOSE

 

Eil. Nr.

Agentūros pavadinimas

Valstybės institucija ar įstaiga

1.

Europos profesinio mokymo raidos centras

Švietimo ir mokslo ministerija

Ūkio ministerija

2.

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

3.

Europos aplinkos agentūra

Aplinkos ministerija

Aplinkos apsaugos agentūra

4.

Europos mokymo fondas

Švietimo ir mokslo ministerija

Ūkio ministerija

5.

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

6.

Europos vaistų agentūra

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

7.

Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklai ir dizainas)

Valstybinis patentų biuras

8.

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Valstybinė darbo inspekcija

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

9.

Bendrijos augalų veislių tarnyba

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

10.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra

Teisingumo ministerija

Kultūros ministerija

11.

Europos saugumo studijų institutas

Užsienio reikalų ministerija

Krašto apsaugos ministerija

12.

Europos maisto saugos agentūra

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Sveikatos apsaugos ministerija

13.

Europos jūrų saugos agentūra

Lietuvos saugios laivybos administracija

14.

Europos geležinkelių agentūra

Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

15.

Europos aviacijos saugos agentūra

Civilinės aviacijos administracija

16.

Europos tinklų ir informacijos saugos agentūra (ENISA)

Susisiekimo ministerija

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Ryšių reguliavimo tarnyba

17.

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras

Užsienio reikalų ministerija

18.

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

19.

Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra

Žemės ūkio ministerija

20.

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

Sveikatos apsaugos ministerija

Higienos institutas

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras

21.

Europos cheminių medžiagų agentūra

Aplinkos ministerija

22.

Europos lyčių lygybės institutas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

23.

Europos policijos biuras (Europolas)

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

24.

Europos policijos kolegija (CEPOL)

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Lietuvos policijos mokykla

Vidaus reikalų ministerija

25.

Europos prieglobsčio paramos biuras

Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Vidaus reikalų ministerija

26.

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija

Ryšių reguliavimo tarnyba

27.

Europos GNSS agentūra (pasaulinės navigacinės palydovinės sistemos)

Susisiekimo ministerija

28.

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

29.

Eurojustas (Europos teisinio bendradarbiavimo institucija)

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

30.

Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė

Švietimo ir mokslo ministerija

31.

Europos gynybos agentūra

Krašto apsaugos ministerija

32.

Europos Sąjungos palydovų centras

Krašto apsaugos ministerija

Užsienio reikalų ministerija

33.

Europos sisteminės rizikos valdyba

Lietuvos bankas

34.

Europos bankininkystės institucija

Lietuvos bankas

35.

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija

Lietuvos bankas

36.

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija

Lietuvos bankas

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 584, 2012-05-23, Žin., 2012, Nr. 61-3073 (2012-05-30), i. k. 1121100NUTA00000584

Nr. 1043, 2012-08-29, Žin., 2012, Nr. 103-5236 (2012-09-04), i. k. 1121100NUTA00001043

 

part_bb2d3de949ad4c5fb2b008e716e4b253_end


 

Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių

5 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 478 redakcija)

 

MINISTRAI, ATSAKINGI UŽ DALYVAVIMĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS POZICIJOS PRISTATYMĄ ES TARYBOJE

 

Eil. Nr.

ES Taryba

Ministras

1.

Bendrųjų reikalų taryba

užsienio reikalų ministras

2.

Ekonomikos ir finansų taryba

finansų ministras

21.

Užsienio reikalų taryba

užsienio reikalų ministras

3.

Teisingumo ir vidaus reikalų taryba

teisingumo ministras, vidaus reikalų ministras

4.

Užimtumo, socialinių reikalų, sveikatos ir vartotojų apsaugos taryba

socialinės apsaugos ir darbo ministras, sveikatos apsaugos ministras, teisingumo ministras

5.

Konkurencingumo taryba (vidaus rinka, pramonė, moksliniai tyrimai ir kosmosas)

energetikos  ministras, švietimo ir mokslo ministras

6.

Transporto, telekomunikacijų ir energetikos taryba

susisiekimo ministras, energetikos  ministras

7.

Žemės ūkio ir žuvininkystės taryba

žemės ūkio ministras

8.

Aplinkos taryba

aplinkos ministras

9.

Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto taryba

švietimo ir mokslo ministras, socialinės apsaugos ir darbo ministras, kultūros ministras, vidaus reikalų ministras

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 478, 2005-04-29, Žin., 2005, Nr. 57-1950 (2005-05-05), i. k. 1051100NUTA00000478

Nr. 509, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2693 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000509

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

Nr. 155, 2010-02-17, Žin., 2010, Nr. 21-997 (2010-02-20), i. k. 1101100NUTA00000155

Nr. 45, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 8-329 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000045

 

part_1e5a6f1523ab46019e04e9dc36ec8d18_end


 

Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių

6 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 478 redakcija)

 

DALYVAVIMO ES INSTITUCIJŲ, JŲ DARBO GRUPIŲ, KOMITETŲ POSĖDŽIUOSE IR SUSITIKIMUOSE SU ES INSTITUCIJŲ IR VALSTYBIŲ NARIŲ ATSTOVAIS ATASKAITOS TIPINĖ STRUKTŪRA

 

1. Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai (taip pat žr. darbotvarkę 6 punkte):

2. Svarstytas klausimas arba svarstyto ES teisės akto projekto pavadinimas ir numeris:

3. Posėdžio eigos apibendrinimas:

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:

5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:

6. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):

7. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas):

8. Už ataskaitą atsakingas padalinio vadovas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas):

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 478, 2005-04-29, Žin., 2005, Nr. 57-1950 (2005-05-05), i. k. 1051100NUTA00000478

 

part_a4be1ec4cdea4a769ba72d1024ac1d65_end


 

Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių

7 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 478 redakcija)

 

DIREKTYVŲ (KITŲ ES TEISĖS AKTŲ) IR LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINIŲ TEISĖS AKTŲ (TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ) ATITIKTIES LENTELĖ

 

Direktyvos (kito ES teisės akto) pavadinimas ir numeris:

Lietuvos Respublikos nacionalinio teisės akto (-ų) (teisės akto projekto (-ų) pavadinimas (-ai):

Direktyvos (kito ES teisės akto) perkėlimo (įgyvendinimo) lygis (visiškas, dalinis)

1 straipsnis (tekstas)

atitinkamą direktyvos (kito ES teisės akto) straipsnį atitinkančio nacionalinio teisės akto (teisės akto projekto) pavadinimas ir straipsnis (tekstas)

 

2 straipsnis (tekstas)

atitinkamą direktyvos (kito ES teisės akto) straipsnį atitinkančio nacionalinio teisės akto (teisės akto projekto) pavadinimas ir straipsnis (tekstas)

 

(ir t. t.)

(ir t. t.)

 

 

 

 

______________

 

 

Papildyta priedu:

Nr. 478, 2005-04-29, Žin., 2005, Nr. 57-1950 (2005-05-05), i. k. 1051100NUTA00000478

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 986, 2004-08-18, Žin., 2004, Nr. 130-4669 (2004-08-21), i. k. 1041100NUTA00000986

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 "Dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1157, 2004-09-13, Žin., 2004, Nr. 139-5062 (2004-09-16), i. k. 1041100NUTA00001157

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 "Dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 478, 2005-04-29, Žin., 2005, Nr. 57-1950 (2005-05-05), i. k. 1051100NUTA00000478

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 "Dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1411, 2005-12-22, Žin., 2005, Nr. 151-5552 (2005-12-29), i. k. 1051100NUTA00001411

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 "Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo" papildymo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 52, 2006-01-19, Žin., 2006, Nr. 9-331 (2006-01-24), i. k. 1061100NUTA00000052

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 "Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo" papildymo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 74, 2006-01-23, Žin., 2006, Nr. 10-362 (2006-01-26), i. k. 1061100NUTA00000074

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 "Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 979, 2006-10-10, Žin., 2006, Nr. 110-4164 (2006-10-14), i. k. 1061100NUTA00000979

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 "Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo" papildymo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 33, 2007-01-15, Žin., 2007, Nr. 7-278 (2007-01-18), i. k. 1071100NUTA00000033

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 "Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 150, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 18-665 (2007-02-10), i. k. 1071100NUTA00000150

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 "Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 489, 2007-05-16, Žin., 2007, Nr. 59-2293 (2007-05-29), i. k. 1071100NUTA00000489

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 "Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 500, 2007-05-23, Žin., 2007, Nr. 60-2317 (2007-05-31), i. k. 1071100NUTA00000500

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 "Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo" papildymo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 626, 2007-06-27, Žin., 2007, Nr. 73-2893 (2007-07-03), i. k. 1071100NUTA00000626

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 "Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 509, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2693 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000509

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 "Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1064, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4649 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001064

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 "Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1736, 2009-12-09, Žin., 2009, Nr. 157-7091 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001736

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 "Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo" pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 155, 2010-02-17, Žin., 2010, Nr. 21-997 (2010-02-20), i. k. 1101100NUTA00000155

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 "Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo" pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 843, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3937 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000843

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 "Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo" pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1034, 2010-07-14, Žin., 2010, Nr. 87-4591 (2010-07-22), i. k. 1101100NUTA00001034

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 "Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo" pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1609, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 135-6885 (2010-11-18), i. k. 1101100NUTA00001609

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 "Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo" pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 45, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 8-329 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000045

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 "Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo" pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 779, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 80-3911 (2011-07-02), i. k. 1111100NUTA00000779

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 "Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo" pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 584, 2012-05-23, Žin., 2012, Nr. 61-3073 (2012-05-30), i. k. 1121100NUTA00000584

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 "Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo" pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1043, 2012-08-29, Žin., 2012, Nr. 103-5236 (2012-09-04), i. k. 1121100NUTA00001043

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 "Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo" pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 92, 2013-01-29, Žin., 2013, Nr. 14-666 (2013-02-07), i. k. 1131100NUTA00000092

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 "Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo" pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 22, 2014-01-08, paskelbta TAR 2014-01-13, i. k. 2014-00146

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ pakeitimo

 

 

part_7dd7ec40871b402499ed6bc807355cad_end