Suvestinė redakcija nuo 2019-12-14

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 3-20, i. k. 103110MISAK00B1-945

 

Nauja redakcija nuo 2019-12-14:

Nr. B1-686, 2019-09-20, paskelbta TAR 2019-09-23, i. k. 2019-14978

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAUKŠTININKYSTĖS ŪKIŲ, LAIKANČIŲ VIŠTAS DEDEKLES, VETERINARINIO PATVIRTINIMO IR DUOMENŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. gruodžio 10 d. Nr. B1-945

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir įgyvendindamas 2002 m. sausio 30 d. Komisijos direktyvą 2002/4/EB dėl vištas dedekles laikančių įmonių, kurioms taikoma Tarybos direktyva 1999/74/EB, registravimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 35 tomas, p. 117) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. spalio 23 d. Komisijos direktyva 2006/83/EB (OL 2006 L 362, p. 97):

1. Tvirtinu pridedamas Paukštininkystės ūkių, laikančių vištas dedekles, veterinarinio patvirtinimo ir duomenų registravimo taisykles.

2. Pavedu:

2.1. įsakymo vykdymą pagal kompetenciją Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui.

 

 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS                                                                 DARIUS REMEIKA

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2003 m. gruodžio 10 d. įsakymu

Nr. B1-945

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 20 d.

įsakymo Nr. B1-686 redakcija)

 

PAUKŠTININKYSTĖS ŪKIŲ, LAIKANČIŲ VIŠTAS DEDEKLES, VETERINARINIO PATVIRTINIMO IR DUOMENŲ REGISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paukštininkystės ūkių, laikančių vištas dedekles, veterinarinio patvirtinimo ir duomenų registravimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato paukštininkystės ūkių, laikančių vištas dedekles (toliau – paukštynai), veterinarinio patvirtinimo ir duomenų registravimo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Vištų dedeklių gerovės reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 20 d.  įsakymu Nr. B1- 685 „Dėl Vištų dedeklių gerovės reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Reikalavimai).

 

II SKYRIUS

PAUKŠTYNŲ VETERINARINIO PATVIRTINIMO IR DUOMENŲ REGISTRAVIMO TVARKA

 

3. Paukštynams, kuriems taikomi Reikalavimai, veterinarinis patvirtinimas suteikiamas, vadovaujantis Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. B1-146 „Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Aprašas). Paukštynas, siekiantis veterinarinio patvirtinimo, kartu su Aprašo 9 punkte nustatytais dokumentais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) teritoriniam padaliniui, kurio veikimo teritorijoje vykdo veiklą, papildomai pateikia ir Taisyklių 6 punkte nustatytą informaciją.

4. Kiekvienam paukštynui yra suteikiamas individualus veterinarinio patvirtinimo numeris pagal Aprašo 2 priedo 1 punktą. Suteikiant veterinarinio patvirtinimo numerį, prieš raides LT, kurios žymi Europos Sąjungos valstybę narę, kurioje yra paukštynas, nurodomas ir vištų dedeklių laikymo būdas:

4.1. ekologinis vištų dedeklių laikymas (vištų dedeklių laikymas paukštynuose, kaip nustatyta 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančiame reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 967/2008 (OL 2008 L 264, p. 1)) žymimas 0;

4.2. laisvas vištų dedeklių laikymas (vištų dedeklių laikymas paukštynuose įrengtose  grindinėse paukštidėse, iš kurių vištos dedeklės gali išeiti į lauko aptvarus) – 1;

4.3. vištų dedeklių laikymas ant kraiko (vištų dedeklių laikymas paukštynuose įrengtose grindinėse paukštidėse, iš kurių vištos dedeklės negali išeiti į lauko aptvarus) – 2;

4.4. vištų dedeklių laikymas narvuose (vištų dedeklių laikymas paukštynuose įrengtose narvinėse paukštidėse) – 3.

5. Jeigu paukštynas taiko skirtingus vištų dedeklių laikymo būdus, jam suteikiama tiek veterinarinio patvirtinimo numerių, kiek vištų dedeklių laikymo būdų jis taiko.

6. VMVT teritoriniai padaliniai pagal kompetenciją kontrolės tikslais Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąraše turi tvarkyti šiuos paukštynų duomenis:

6.1. paukštyno pavadinimas, adresas;

6.2. už vištas dedekles atsakingo fizinio asmens (toliau – laikytojas):

6.2.1. vardas, pavardė, adresas,

6.2.2. kitų paukštynų, kuriems taikomi Reikalavimai ir kuriuos naudoja arba kurie priklauso laikytojui, veterinarinio patvirtinimo numeriai;

6.3. paukštyno savininko, jei paukštyno savininkas ir laikytojas skiriasi:

6.3.1. vardas, pavardė, adresas,

6.3.2. kitų paukštynų, kuriems taikomi Reikalavimai ir kuriuos naudoja arba kurie priklauso savininkui, veterinarinio patvirtinimo numeriai;

6.4. kiti duomenys apie paukštyną:

6.4.1. vištų dedeklių laikymo būdas pagal Taisyklių 4 punktą,

6.4.2. maksimali paukštyno talpa, nurodant vienu metu galimą laikyti vištų dedeklių skaičių; jeigu paukštynas taiko kelis dedeklių vištų laikymo būdus, nurodomas vištų dedeklių skaičius ir laikymo būdas.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. Paukštyno savininkas arba laikytojas Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka turi pranešti VMVT teritoriniam padaliniui apie veiklos ir Taisyklių 6 punkte nustatytų duomenų pasikeitimus.

8. VMVT teritoriniai padaliniai:

8.1. kontroliuoja, kad paukštynai, kuriems taikomi Reikalavimai, būtų patvirtinti Apraše ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka;

8.2. užtikrina, kad nauji paukštynai nepradėtų veiklos, jei jiems nėra suteiktas veterinarinio patvirtinimo numeris;

8.3. kontroliuoja, kad jų veikimo teritorijoje veiklą vykdančių paukštynų atsakingi asmenys laiku pateiktų Taisyklių 6 punkte nustatytus duomenis.

 

_________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-817, 2006-12-21, Žin., 2006, Nr. 144-5531 (2006-12-30), i. k. 106110MISAK00B1-817

Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. B1-945 "Dėl Paukštynų, laikančių dedekles vištas, registravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-302, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 80-3946 (2011-07-02), i. k. 111110MISAK00B1-302

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. B1-945 „Dėl Paukštynų, laikančių dedekles vištas, registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-686, 2019-09-20, paskelbta TAR 2019-09-23, i. k. 2019-14978

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. B1-945 „Dėl Paukštynų, laikančių dedekles vištas, registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo