Įstatymas netenka galios 2020-05-01:

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2642, 2019-12-10, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20814

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo Nr. IX-1929 pripažinimo netekusiu galios įstatymas

 

Suvestinė redakcija nuo 2019-10-01 iki 2020-04-30

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 4-35, i. k. 1031010ISTA0IX-1929

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ODONTOLOGŲ RŪMŲ

ĮSTATYMAS

 

2003 m. gruodžio 18 d. Nr. IX-1929

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis Įstatymas nustato Lietuvos Respublikos odontologų rūmų (toliau – Rūmų) funkcijas, valdymo, veiklos ypatumus.

 

2 straipsnis. Rūmų samprata

1. Rūmai yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris vienija gydytojus odontologus ir burnos priežiūros specialistus (toliau – odontologai) bei įgyvendina jų savivaldą. Rūmų kaip juridinio asmens teisinė forma yra asociacija.

2. Rūmų veiklą reglamentuoja Asociacijų įstatymas, kiek šis Įstatymas nenustato kitaip, bei Rūmų statutas.

 

3 straipsnis. Rūmų uždaviniai

Rūmai:

1) įgyvendina odontologų savivaldą ir koordinuoja odontologų veiklą;

2) vykdo sveikatos sistemos strateginius uždavinius odontologinės priežiūros srityje;

3) rūpinasi odontologinės veiklos Lietuvos Respublikoje plėtra, pacientų švietimu, odontologų profesiniu mokymu ir kvalifikacijos kėlimu, medicinine kultūra.

 

4 straipsnis. Rūmų funkcijos ir teisės

1. Rūmų funkcijos:

1) kontroliuoti, kad Rūmų nariai tinkamai atliktų savo profesines pareigas, laikytųsi Odontologų profesinės etikos kodekso bei Rūmų statuto;

2) teisės aktų nustatyta tvarka išduoti odontologijos praktikos licencijas, burnos priežiūros specialisto praktikos licencijas, sustabdyti ir panaikinti šių licencijų galiojimą;

3) teisės aktų nustatyta tvarka išduoti licencijas odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoms ir šias įstaigas akredituoti;

4) derinant su universitetais spręsti odontologų formalaus ir neformalaus švietimo klausimus;

5) spręsti odontologinės veiklos gerinimo klausimus;

6) organizuoti visuomenės medicininį švietimą;

7) teikti Sveikatos apsaugos ministerijai duomenis apie išduotas odontologijos praktikos bei burnos priežiūros specialisto praktikos licencijas, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoms išduotas licencijas bei šių įstaigų akreditavimą ar kitus su Rūmų veikla susijusius duomenis;

8) organizuoti savo narių kvalifikacijos kėlimą;

9) nustatyti Rūmų nario pažymėjimo formą.

2. Rūmai gali atlikti ir kitas Rūmų statute numatytas funkcijas.

3. Rūmai turi teisę:

1) teisės aktų nustatyta tvarka rinkti, kaupti ir apibendrinti informaciją apie gydytojų odontologų praktiką;

2) gauti iš savo narių informaciją, susijusią su jų, kaip odontologų ar burnos priežiūros specialistų, praktika;

3) teikti paslaugas Rūmų statuto nustatyta tvarka;

4) ginti savo narių teises, teikti jiems visokeriopą pagalbą sprendžiant odontologų profesinius, socialinius, ekonominius ir kitus klausimus;

5) atstovauti savo narių interesams valstybės bei savivaldybių institucijose sprendžiant odontologinės veiklos organizavimo, finansavimo, kainodaros ir kitus klausimus;

6) organizuoti kursus, seminarus ir kitus odontologų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo renginius;

7) plėtoti ir remti prioritetines odontologijos mokslo kryptis, tirti gydytojų odontologų paklausą, dalyvauti rengiant švietimo įstaigų odontologų studijų programas;

8) kitas teisės aktų nustatytas teises.

 

5 straipsnis. Rūmų teritoriniai skyriai

1. Rūmai turi 5 teritorinius skyrius – Rūmų filialus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose. Juos steigia Rūmų statuto nustatyta tvarka Rūmų taryba.

2. Teritorinių skyrių veiklos teritorijas, funkcijas ir uždavinius, valdymą, teises, pareigas ir atskaitomybę nustato Rūmų statutas ir teritorinių skyrių nuostatai.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

NARYSTĖ

 

6 straipsnis. Rūmų nariai

1. Kiekvienas odontologas, kuris verčiasi gydytojo odontologo ar burnos priežiūros specialisto praktika, yra odontologų Rūmų narys nuo jo įrašymo į Rūmų narių sąrašą. Verstis odontologo praktika Lietuvos Respublikoje turi teisę odontologas, turintis šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią licenciją. Pagal šį Įstatymą gydytoju odontologu laikomas kiekvienas asmuo, kuris yra baigęs universitetines odontologijos studijas. Burnos priežiūros specialistais laikomi gydytojų odontologų padėjėjai, burnos higienistai, dantų technologai, baigę atitinkamas profesines studijas.

2. Rūmų narių sąrašą tvarko Rūmų taryba. Rūmų nariui Rūmų taryba išduoda Rūmų tarybos nustatytos formos dokumentą (pažymėjimą).

3. Rūmų tarybos atsisakymas įrašyti odontologą į Rūmų narių sąrašą turi būti motyvuotas. Rūmų tarybos atsisakymas įrašyti odontologą skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

4. Narystė Rūmuose nutrūksta:

1) Rūmams nutraukus savo veiklą;

2) Rūmų nariui mirus;

3) gydytojui odontologui ar burnos priežiūros specialistui nutraukus odontologo praktiką.

 

7 straipsnis. Rūmų narių teisės ir pareigos

1. Rūmų narys turi teisę:

1) dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime;

2) rinkti ir būti išrinktas į Rūmų organus;

3) gauti informaciją apie Rūmų veiklą;

4) naudotis Rūmų teikiamomis paslaugomis;

5) kreiptis su prašymais, paklausimais bei skundais į Rūmų organus;

6) apskųsti teismui Rūmų organų ir komisijų sprendimus;

7) teikti Rūmų organams pasiūlymus ir pastabas dėl Rūmų veiklos.

2. Rūmų nariai turi ir kitų šiame Įstatyme, taip pat Rūmų statute bei Odontologų profesinės etikos kodekse nustatytų teisių.

3. Rūmų narys privalo:

1) nustatytu laiku mokėti Rūmų nario mokestį;

2) laikytis Rūmų statuto bei Odontologų profesinės etikos kodekso;

3) pranešti Rūmų tarybai apie savo, kaip odontologo, burnos priežiūros specialisto, praktikos vietos pasikeitimus;

4) ne rečiau kaip vieną kartą per 5 metus pateikti Rūmams savo kvalifikacijos kėlimą liudijančius dokumentus (pažymėjimus) ir (ar) jų kopijas. Kvalifikacijos kėlimo tvarką nustato Rūmų taryba;

5) vykdyti kitas pareigas, kurias nustato Rūmų statutas bei Odontologų profesinės etikos kodeksas.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

RŪMŲ VALDYMAS

 

8 straipsnis. Rūmų organai

1. Rūmų organai yra:

1) visuotinis odontologų Rūmų narių susirinkimas;

2) Rūmų taryba;

3) Rūmų garbės teismas;

4) revizijos komisija;

5) šio Įstatymo 13 straipsnyje nustatytos komisijos.

2. Tie patys asmenys vienu metu negali būti Rūmų tarybos, revizijos komisijos ar Rūmų garbės teismo nariais.

 

9 straipsnis. Visuotinis odontologų Rūmų narių susirinkimas

1. Visuotinis odontologų Rūmų narių susirinkimas (toliau – visuotinis narių susirinkimas) yra aukščiausiasis Rūmų organas. Eilinį visuotinį narių susirinkimą Rūmų taryba šaukia ne rečiau kaip 4 metai. Tarybos sprendimu gali būti šaukiamas ir neeilinis susirinkimas.

2. Visuotinis narių susirinkimas:

1) priima ir keičia Rūmų statutą;

2) renka ir atšaukia Rūmų tarybą;

3) renka ir atšaukia revizijos komisiją ir odontologų garbės teismo 6 narius, tvirtina jų nuostatus;

4) nustato Rūmų nario mokesčio dydį;

5) tvirtina Rūmų biudžetą;

6) tvirtina Odontologų profesinės etikos kodeksą;

7) priima sprendimą dėl Rūmų reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo;

8) svarsto Rūmų revizijos komisijos pateiktą išvadą dėl Rūmų finansinės veiklos ataskaitos;

9) sprendžia kitus šiame Įstatyme bei Rūmų statute nurodytus klausimus.

3. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė paskutiniame visuotiniame susirinkime dalyvavusių narių. Susirinkimui pirmininkauja Rūmų tarybos pirmininkas arba jo pavedimu kitas tarybos narys. Sprendimai, išskyrus nurodytą šio straipsnio 2 dalies 7 punkte, priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Rūmų tarybos pirmininko balsas. Visuotinio narių susirinkimo protokolus pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

4. Sprendimas reorganizuoti, likviduoti ar pertvarkyti Rūmus yra priimamas ne mažesne kaip 2/3 visų visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.

5. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, Rūmų statuto nustatyta tvarka ne vėliau kaip po vieno mėnesio turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas. Jis turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, išskyrus nurodytą šio straipsnio 2 dalies 7 punkte, nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus, šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

6. Rūmų statute gali būti nustatyta, kad vietoj visuotinio narių susirinkimo šaukiamas narių įgaliotinių susirinkimas (konferencija), kuris vykdo šio straipsnio ir kitas šio Įstatymo visuotiniam narių susirinkimui nustatytas funkcijas, išskyrus nurodytą šio straipsnio 2 dalies 7 punkte. Narių įgaliotinių susirinkimo (konferencijos) dalyvių skaičių, atstovavimo principus nustato Rūmų statutas.

 

10 straipsnis. Rūmų taryba

1. Rūmų taryba yra Rūmų valdymo organas.

2. Rūmų tarybą sudaro 21 narys. Juos 4 metų laikotarpiui iš Rūmų narių renka visuotinis narių susirinkimas, išskyrus 5 teritorinių skyrių atstovus, kurie yra Rūmų tarybos nariai ex officio.

3. Rūmų tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų jos narių, o priimti sprendimai yra teisėti, jeigu už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių narių. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Rūmų tarybos pirmininko balsas. Posėdžiui pirmininkauja Rūmų tarybos pirmininkas arba jo pavedimu kitas tarybos narys. Posėdžio protokolus pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

4. Be Civilinio kodekso ir Asociacijų įstatymo valdymo organui priskirtų funkcijų, Rūmų taryba:

1) šaukia visuotinį narių susirinkimą;

2) priima sprendimus dėl asmens įrašymo į Rūmų narių sąrašą ir išbraukimo iš jo, tvarko Rūmų narių sąrašą, iš tarybos narių renka Rūmų tarybos pirmininką;

3) steigia odontologų licencijavimo, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų akreditavimo ir kitas komisijas, tvirtina jų nuostatus;

4) užtikrina informacijos apie Rūmų veiklą viešumą ir prieinamumą;

5) organizuoja Rūmų narių kvalifikacijos kėlimą;

6) nustato nario mokesčio mokėjimo tvarką.

5. Rūmų statuto nustatyta tvarka steigia Rūmų teritorinius skyrius, tvirtina jų nuostatus ir nuostatų pakeitimus.

6. Rūmų taryba turi teisę:

1) gauti iš Rūmų narių informaciją, susijusią su jų, kaip odontologų ar burnos priežiūros specialistų, praktika;

2) dalyvauti rengiant teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūrą ir susijusių su odontologinės priežiūros (pagalbos), burnos priežiūros paslaugų teikimu, projektus.

7. Rūmų taryba turi ir kitų Rūmų statute nustatytų funkcijų ir teisių.

 

11 straipsnis. Rūmų revizijos komisija

1. Rūmų revizijos komisija yra Rūmų kontrolės organas. Ją 4 metams iš Rūmų narių renka visuotinis narių susirinkimas. Rūmų revizijos komisija sudaroma iš 5 narių.

2. Rūmų revizijos komisija:

1) kontroliuoja Rūmų finansinę veiklą;

2) kontroliuoja teritorinių skyrių finansinę veiklą;

3) tikrina Rūmų finansinės veiklos ataskaitas ir teikia išvadas visuotiniam narių susirinkimui;

4) atlieka kitas šiame Įstatyme ir Rūmų statute nustatytas funkcijas.

3. Rūmų revizijos komisijos darbo tvarką nustato nuostatai.

 

12 straipsnis. Rūmų garbės teismas

1. Rūmų garbės teismas yra Rūmų organas, kuris, vadovaudamasis šiuo Įstatymu, Odontologų profesinės etikos kodeksu ir savo veiklos nuostatais, nagrinėja Rūmų narių drausmės bylas dėl Odontologų profesinės veiklos etikos kodekso pažeidimų.

2. Rūmų garbės teismą sudaro 9 nariai. Rūmų garbės teismo nariais gali būti asmenys, turintys ne mažesnę kaip 7 metų gydytojo odontologo ar burnos priežiūros specialisto darbo patirtį. Kitus reikalavimus asmenims, kurie gali būti renkami Rūmų garbės teismo nariais ir kuriuos renka visuotinis narių susirinkimas, nustato Rūmų statutas.

 

3. Rūmų garbės teismas sudaromas šia tvarka:

1) 6 narius renka visuotinis narių susirinkimas. Juos visuotiniam narių susirinkimui pasiūlo Rūmų taryba;

2) 3 narius skiria sveikatos apsaugos ministras.

4. Garbės teismo nariai, susirinkę į pirmą posėdį, renka garbės teismo pirmininką ir sekretorių.

5. Rūmų garbės teismo narių kadencijos trukmė – 4 metai. Tie patys asmenys Rūmų garbės teismo nariais gali būti renkami ar skiriami ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

6. Rūmų garbės teismas gali nagrinėti bylas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 5 nariai. Sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Rūmų garbės teismo sprendimai yra vieši.

7. Visi Rūmų garbės teismo posėdžiai yra protokoluojami.

 

13 straipsnis. Rūmų komisijos

1. Odontologų licencijavimo komisija yra Rūmų tarybos sudaryta nuolatinė komisija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka išduoda odontologijos ar burnos priežiūros specialisto praktikos licencijas, sustabdo licencijos galiojimą arba jį panaikina.

2. Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisija yra Rūmų tarybos sudaryta nuolatinė komisija. Ji teisės aktų nustatyta tvarka išduoda licencijas odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoms.

3. Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų akreditavimo komisija yra Rūmų tarybos sudaryta nuolatinė komisija. Ji teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimus dėl odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų akreditavimo.

4. Kiekviena iš šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytų komisijų sudaroma iš 7 asmenų. Į jas atitinkamai po 4 narius skiria Rūmų taryba iš Rūmų narių ir po 3 narius –sveikatos apsaugos ministras.

5. Rūmų komisijos sprendimai priimami visų atitinkamos komisijos narių balsų dauguma. Rūmų komisija sprendimus priima Rūmų vardu. Rūmų komisijos darbo tvarką nustato nuostatai.

6. Rūmų komisija, priėmusi sprendimą išduoti, sustabdyti ar panaikinti licencijos galiojimą, privalo per 5 darbo dienas šį sprendimą įrašyti į licencijų registrą. Informacija apie licencijos išdavimą, jos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą teisės aktų nustatyta tvarka perduodama juridinių asmenų registrui.

7. Duomenis apie licencijų išdavimą, galiojimo sustabdymą ar panaikinimą, taip pat apie odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų akreditavimą Rūmų taryba skelbia Rūmų interneto tinklalapyje.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-888, 2010-06-08, Žin., 2010, Nr. 71-3560 (2010-06-19), i. k. 1101010ISTA00XI-888

 

8. Rūmų komisijų sprendimai gali būti skundžiami per vieną mėnesį nuo atitinkamo sprendimo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

9. Rūmų tarybos sprendimu gali būti steigiamos ir kitos komisijos.

 

14 straipsnis. Rūmų ir Sveikatos apsaugos ministerijos santykiai

1. Rūmai kasmet iki balandžio 1 dienos pateikia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ataskaitą apie odontologų licencijavimo, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijų darbą.

2. Sveikatos apsaugos ministras į garbės teismo narius bei į kiekvieną šio Įstatymo 13 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytų komisiją skiria po 3 narius.

3. Odontologijos praktikos licencijos išduodamos vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis Odontologijos praktikos licencijavimo taisyklėmis.

4. Licencijas, išduodamas odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoms, odontologų ir burnos priežiūros specialistų praktikai, pasirašo Rūmų tarybos pirmininkas ir sveikatos apsaugos ministras.

5. Šiame Įstatyme nustatytus norminius teisės aktus tvirtina sveikatos apsaugos ministras atsižvelgdamas į Rūmų tarybos nuomonę.

6. Sveikatos apsaugos ministras, manydamas, kad Rūmų sprendimai neatitinka Lietuvos Respublikos įstatymų, gali pateikti skundą teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Šis skundas turi būti pateiktas per vieną mėnesį nuo skundžiamo sprendimo gavimo dienos.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

RŪMŲ NARIŲ DRAUSMINĖ ATSAKOMYBĖ

 

15 straipsnis. Drausmės bylos rūmų nariui iškėlimas ir nagrinėjimas

1. Už Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstatymo, šio Įstatymo, kitų teisės aktų, reglamentuojančių odontologų profesinės praktikos ir odontologinės veiklos reikalavimus, ar Odontologų profesinės etikos kodekso pažeidimus Rūmų nariui gali būti iškelta drausmės byla.

2. Sprendimą iškelti drausmės bylą priima Rūmų taryba.

3. Per 14 dienų nuo sprendimo iškelti drausmės bylą priėmimo dienos byla perduodama nagrinėti Rūmų garbės teismui.

4. Rūmų drausmės bylos nagrinėjamos pagal Rūmų statuto nustatytas taisykles.

 

16 straipsnis. Nuobaudos ir kiti Rūmų garbės teismo priimami sprendimai

1. Už pažeidimus, nurodytus šio Įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje, Rūmų garbės teismas gali skirti šias nuobaudas:

1) įspėjimą;

2) papeikimą.

2. Rūmų garbės teismas dėl šio Įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų taip pat gali priimti sprendimą:

1) teikti siūlymą šio Įstatymo 13 straipsnyje nurodytoms Rūmų komisijoms sustabdyti odontologijos praktikos licencijos, burnos priežiūros specialisto praktikos licencijos galiojimą iki vienerių metų;

2) teikti siūlymą šio Įstatymo 13 straipsnyje nurodytoms Rūmų komisijoms panaikinti odontologijos praktikos licencijos, burnos priežiūros specialisto praktikos licencijos galiojimą.

3. Rūmų garbės teismas, priėmęs sprendimą skirti šio straipsnio 1 dalyje nurodytas nuobaudas arba šio straipsnio 2 dalyje nurodytą sprendimą, privalo per 14 dienų nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos pateikti jį Rūmų tarybai ir šio Įstatymo 13 straipsnyje nurodytoms Rūmų komisijoms.

4. Rūmų garbės teismo sprendimai gali būti apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

5. Nuobaudų galiojimo laikas – vieneri metai.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

RŪMŲ TURTAS

 

17 straipsnis. Rūmų turtas

1. Rūmų turtą sudaro:

1) narių mokesčiai ir kitos tikslinės įmokos;

2) pajamos už suteiktas paslaugas;

3) valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;

4) fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;

5) kredito įstaigų palūkanos už saugomas lėšas;

6) skolintos lėšos;

7) kitas teisėtai įgytas turtas ir lėšos.

2. Neteko galios 2019-10-01.

TAR pastaba. Iki įstatymo Nr. XIII-2288 įsigaliojimo dienos (2019-10-01) sudarytos terminuotos valstybės turto panaudos sutartys galioja iki jų pabaigos dienos. Įsigaliojus šiam įstatymui, valstybės turto panaudos davėjai, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka įspėję panaudos gavėjus, nutraukia visas neterminuotas valstybės turto panaudos sutartis.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2288, 2019-07-09, paskelbta TAR 2019-07-24, i. k. 2019-12177

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18 straipsnis. Pirmojo visuotinio Rūmų narių susirinkimo sušaukimas

1. Pirmąjį visuotinį Rūmų narių susirinkimą (toliau – pirmąjį visuotinį narių susirinkimą) iki 2004 m. liepos 1 d. sušaukia sveikatos apsaugos ministras. Pirmajam visuotiniam narių susirinkimui pirmininkauja sveikatos apsaugos ministras ar jo paskirtas asmuo.

2. Sveikatos apsaugos ministras ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pirmojo visuotinio narių susirinkimo dienos „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir kitose visuomenės informavimo priemonėse informuoja apie pirmojo visuotinio narių susirinkimo datą, laiką ir vietą, taip pat paskelbiamas Rūmų statuto projektas (projektai).

3. Pirmojo visuotinio narių susirinkimo kvorumą sudaro tiek narių, kiek susirenka į šį susirinkimą.

4. Pirmajame visuotiniame narių susirinkime priimami Odontologų rūmų statutas, Odontologų profesinės etikos kodeksas, taip pat išrenkama Rūmų taryba, Rūmų revizijos komisija bei 6 Rūmų garbės teismo nariai.

5. Rūmų statuto projektas (projektai) skelbiamas, jei tam pritaria:

1) sveikatos apsaugos ministras;

2) Lietuvos stomatologų (odontologų) sąjunga;

3) odontologų draugija.

6. Rūmų komisijos turi būti sudarytos ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Rūmų tarybos sudarymo.

 

19 straipsnis. Pasiūlymas Vyriausybei

Pasiūlyti Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai iki 2004 m. balandžio 1 d. parengti ir patvirtinti šiam Įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

 

20 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šio Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktai, 16 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktai, 3 dalis ir 13 straipsnis įsigalioja nuo 2004 m. rugsėjo 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                             ROLANDAS PAKSAS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-888, 2010-06-08, Žin., 2010, Nr. 71-3560 (2010-06-19), i. k. 1101010ISTA00XI-888

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2288, 2019-07-09, paskelbta TAR 2019-07-24, i. k. 2019-12177

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo Nr. IX-1929 17 straipsnio pakeitimo įstatymas