Nutarimas paskelbtas: Žin., nr. 2003, Nr. 123-5617

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

Antraštės pakeitimai:

Nr. 1448, 2004-11-15, Žin., 2004, Nr. 167-6133 (2004-11-17)

Nr. 260, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1622 (2009-04-16)

DĖL VALSTYBINĖS KALBOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINŲ IR JŲ IŠLAIKYMĄ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2003 m. gruodžio 24 d. Nr. 1687

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 95-4087; 2008, Nr. 83-3293) 12 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr. 73-2539; 2006, Nr. 137-5199) 53 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1448, 2004-11-15, Žin., 2004, Nr. 167-6133 (2004-11-17)

Nr. 260, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1622 (2009-04-16)

 

1. Patvirtinti Valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų ir jų išlaikymą patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1448, 2004-11-15, Žin., 2004, Nr. 167-6133 (2004-11-17)

Nr. 260, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1622 (2009-04-16)

 

2. Pavesti Švietimo ir mokslo ministerijai iki 2004 m. vasario 15 dienos:

2.1. patvirtinti Valstybinės kalbos egzamino programą;

2.2. kartu su Teisingumo ministerija patvirtinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzamino programą.

3. Nustatyti, kad pažymėjimai, išduoti iki šio nutarimo įsigaliojimo, galioja 3 metus nuo jų išdavimo datos.

4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. kovo 8 d. nutarimą Nr. 145 „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 12 straipsnyje numatytų lietuvių kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų“ (Žin., 1993, Nr. 9-229);

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 14 d. nutarimą Nr. 525 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. kovo 8 d. nutarimo Nr. 145 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1993, Nr. 30-698);

4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 643 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 314 ir 1993 m. kovo 8 d. nutarimo Nr. 145 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 53-1265) 2 punktą;

4.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 6 d. nutarimą Nr. 571 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. kovo 8 d. nutarimo Nr. 145 „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 12 straipsnyje numatytų lietuvių kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 55-1270).

5. Šis nutarimas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja nuo 2004 m. kovo 1 dienos.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                         Algirdas Brazauskas

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                              Algirdas Monkevičius

_______________

 

Nauja nutarimo priedo redakcija nuo 2004 m. lapkričio 18 d.:

Nr. 1448, 2004-11-15, Žin., 2004, Nr. 167-6133 (2004-11-17)

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1687
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 1448
redakcija)

 

valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų ir pažymėjimų išdavimo taisyklės

 

1. Valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų ir jų išlaikymą patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašas nustato valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų, kuriuos laiko asmenys, siekiantys pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo ( Žin., 2002, Nr. 95-4087; 2008, Nr. 83-3293) nuostatas įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę ar Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr. 73-2539; 2006, Nr. 137-5199) 53 straipsnio 6 dalyje numatytu atveju gauti Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje (toliau vadinama – leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje), organizavimą ir pažymėjimų apie išlaikytus egzaminus išdavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 260, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1622 (2009-04-16)

 

2. Valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus (toliau vadinama – egzaminai) organizuoja, asmenis, siekiančius įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę ar gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, egzaminuoja ir pažymėjimus apie išlaikytus egzaminus išduoda valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos (toliau vadinama – Komisija).

 

3. Asmuo, siekiantis įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę ar gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir ketinantis laikyti egzaminus (-ą), švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pateikia Komisijai prašymą leisti laikyti egzaminus (-ą).

Punkto pakeitimai:

Nr. 260, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1622 (2009-04-16)

 

4. Asmuo, ketinantis laikyti egzaminus (-ą), turi pateikti Komisijai šiuos dokumentus:

4.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

4.2. dokumentą, patvirtinantį, kad už egzaminų (-o) laikymą sumokėta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

 

5. Asmuo, siekiantis įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę ar gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, pirmiausia laiko valstybinės kalbos egzaminą. Valstybinės kalbos egzaminą sudaro dvi dalys – testas ir pokalbis. Valstybinės kalbos mokėjimui taikoma pirmoji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija. Asmuo, dėl objektyvių priežasčių (pvz., neįgalumo) neįstengiantis testo laikyti raštu, jį gali laikyti žodžiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 260, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1622 (2009-04-16)

 

6. Valstybinės kalbos egzamino laikyti nereikia tiems asmenims, kurie įgiję pirmąją, antrąją arba trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją išlaikydami valstybinės kalbos egzaminą ir pateikia tai patvirtinantį dokumentą, taip pat tiems asmenims, kurie siekia įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę ir yra nurodyti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 260, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1622 (2009-04-16)

 

7. Siekiantis įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę ar gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje asmuo, išlaikęs valstybinės kalbos egzaminą, laiko Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą. Egzaminas laikomas raštu (testo forma). Dėl objektyvių priežasčių (pvz., neįgalumo) neįstengiantis laikyti egzamino raštu asmuo gali laikyti egzaminą žodžiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 260, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1622 (2009-04-16)

 

8. Komisija valstybinės kalbos ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzamino rezultatus paskelbia ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo egzamino laikymo dienos. Gavęs neigiamą valstybinės kalbos egzamino ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzamino įvertinimą asmuo, siekiantis įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę ar gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, turi teisę neišlaikytą egzaminą laikyti iš naujo. Egzamino laikymo skaičius neribojamas.

9. Siekiantis įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę ar gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje asmuo, nesutinkantis su neigiamu kartotinio egzamino (-ų) įvertinimu, turi teisę per 5 darbo dienas nuo egzamino (-ų) laikymo dienos pateikti švietimo ir mokslo ministrui skundą dėl neigiamo egzamino (-ų) įvertinimo. Švietimo ir mokslo ministro sprendimas gali būti apskųstas įstatymų nustatyta tvarka.

 

10. Asmeniui, išlaikiusiam valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus ir siekiančiam įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę ar gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, Komisija per 5 darbo dienas nuo egzaminų išlaikymo dienos išduoda švietimo ir mokslo ministro nustatytos formos pažymėjimą apie išlaikytus egzaminus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 260, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1622 (2009-04-16)

 

11. (neteko galios).

Punkto pakeitimai:

Nr. 260, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1622 (2009-04-16)

 

 

––––––––––––––––

 

Valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų ir pažymėjimų išdavimo tvarkos

priedas

 

(Pažymėjimo formos pavyzdys)

PAŽYMĖJIMAS LP Nr. 000000

 

 

 

____________________________________________________________ valstybinės kalbos

(vietovės pavadinimas)

mokėjimo kvalifikavimo komisija pažymi, kad ____________________________________________

 

_________________________________________________________________________________,

(vardas ir pavardė)

gimęs(-usi) 19 ___ m. ______________ ____ d., egzaminuotas (-a) pagal Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo reikalavimus.

1. Valstybinės kalbos egzaminas _____ laikytas.

2. Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminas išlaikytas.

Pažymėjimas išduotas 20 ___ m. ____________ ___ d. Reg. Nr. ________

 

 

Komisijos pirmininkas           _______________              ________________________________________

                                                      (parašas)                                                    (vardas, pavardė)

 

A.V.

_____________

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1448, 2004-11-15, Žin., 2004, Nr. 167-6133 (2004-11-17)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. GRUODŽIO 24 D. NUTARIMO NR. 1687 "DĖL VALSTYBINĖS KALBOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINŲ IR PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Nauja nutarimo priedo redakcija nuo 2004-11-18

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 260, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1622 (2009-04-16)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. GRUODŽIO 24 D. NUTARIMO NR. 1687 "DĖL VALSTYBINĖS KALBOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINŲ IR PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2009-04-16)

                  aubodi@lrs.lt