Suvestinė redakcija nuo 2009-07-19

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 114-5178, i. k. 1032330ISAK003D-499

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL TRAKTORIŲ IR SAVAEIGIŲ MAŠINŲ, KURIOS NEPRISKIRIAMOS AUTOMOBILIAMS, KATEGORIJŲ IR MINIMALAUS VAIRUOTOJŲ AMŽIAUS PATVIRTINIMO

 

2003 m. lapkričio 25 d. Nr. 3D-499

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213) 10 straipsnio 6 dalies 1 punktu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3D-486, 2009-07-09, Žin., 2009, Nr. 85-3609 (2009-07-18), i. k. 1092330ISAK003D-486

 

1. Tvirtinu šias traktorių ir savaeigių mašinų, kurios nepriskiriamos automobiliams, kategorijas:

1.1. TR1 kategorija – iki 60 kW variklio galios ratiniai žemės ir miškų ūkio traktoriai bei vikšriniai traktoriai ir traktorių junginiai su priekabomis, žemės ūkio mašinomis, taip pat traktoriai su sumontuotais mechanizmais (ekskavatoriais, buldozeriais, krautuvais ir kt.);

1.2. TR2 kategorija – 60 kW arba didesnės variklio galios ratiniai žemės ir miškų ūkio traktoriai bei vikšriniai traktoriai ir traktorių junginiai su priekabomis, žemės ūkio mašinomis, taip pat traktoriai su sumontuotais mechanizmais (ekskavatoriais, buldozeriais, krautuvais ir kt.);

1.3. SZ kategorija – savaeigės žemės ūkio mašinos (javų, cukrinių runkelių, bulvių, pašarų ir kiti savaeigiai kombainai, savaeigės šienapjovės);

1.4. SM kategorija – savaeigės ne žemės ūkio mašinos (specialiosios žemės kasimo, transportavimo, melioracijos, miškų ūkio, kelių dangų rengimo ir priežiūros mašinos bei kitos savaeigės mašinos, nepriklausančios savaeigių žemės ūkio mašinų kategorijai).

2. Nustatau, kad vairuoti TR1 kategorijos traktorius suteikiama teisė asmenims, ne jaunesniems kaip 15 metų (be teisės važiuoti keliais, kol sukaks 16 metų), o TR2 kategorijos traktorius ir SZ bei SM kategorijų savaeiges mašinas – ne jaunesniems kaip 17 metų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-486, 2009-07-09, Žin., 2009, Nr. 85-3609 (2009-07-18), i. k. 1092330ISAK003D-486

 

3. Įsakymas įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-453, 2004-08-02, Žin., 2004, Nr. 124-4499 (2004-08-07), i. k. 1042330ISAK003D-453

 

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2003 m. lapkričio 7 d. raštu Nr. 1D-6312-(12)

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-453, 2004-08-02, Žin., 2004, Nr. 124-4499 (2004-08-07), i. k. 1042330ISAK003D-453

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 3D-499 "Dėl traktorių ir savaeigių mašinų, kurios nepriskiriamos automobiliams, kategorijų ir minimalaus vairuotojų amžiaus patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-486, 2009-07-09, Žin., 2009, Nr. 85-3609 (2009-07-18), i. k. 1092330ISAK003D-486

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 3D-499 "Dėl traktorių ir savaeigių mašinų, kurios nepriskiriamos automobiliams, kategorijų ir minimalaus vairuotojų amžiaus patvirtinimo" pakeitimo