Suvestinė redakcija nuo 2019-02-28 iki 2022-06-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 109-4906, i. k. 1032055ISAK000V-290

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LOTERIJŲ IR LOŠIMŲ MOKESČIO DEKLARACIJŲ FORMŲ BEI JŲ PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. lapkričio 10 d. Nr. V-290

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin.,1995, Nr. 61-1525), Lietuvos Respublikos loterijų ir azartinių lošimų mokesčio įstatymu (Žin., 2001, Nr. 43-1495; 2003, Nr. 73-3342) bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786), 18.11 punktu ir siekdama pagerinti loterijų bei lošimų mokesčio administravimą:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Loterijų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijos FR0583 formą (toliau – FR0583 forma).

1.2. Azartinių lošimų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijos FR0584 formą (toliau – FR0584 forma).

1.3. Loterijų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijos FR0583 formos bei Azartinių lošimų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijos FR0584 formos užpildymo taisykles (toliau – taisyklės).

2. Įsakau:

2.1. Apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms (toliau – AVMI) kontroliuoti, kad įmonės, nuo 2004-01-01 deklaruodamos loterijų ir lošimų mokestį, naudotų FR0583 formą bei FR0584 formą ir vadovautųsi taisyklėmis.

2.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) Duomenų valdymo skyriui, vadovaujantis Inspekcijos viršininko 1999 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 165 „Dėl Dokumentų formų registro“, FR0583 formą ir FR0584 formą įtraukti į Dokumentų formų registrą.

2.3. Inspekcijos Informacinių sistemų plėtros skyriui užtikrinti, kad iki 2004-03-01 būtų parengta programinė įranga FR0583 formoje ir FR0584 formoje pateiktiems duomenims apdoroti.

2.4. Inspekcijos Reikalų skyriui organizuoti FR0583 formos ir FR0584 formos blankų pagaminimą ir šiais blankais aprūpinti visas AVMI.

2.5. Inspekcijos viršininko pavaduotojams šio įsakymo vykdymą kontroliuoti pagal kuruojamus klausimus.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                   VIOLETA LATVIENĖ

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2003 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-290

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2016 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. VA-23 redakcija)

 

 

LOTERIJŲ VERSLO LOTERIJŲ IR LOŠIMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0583 FORMOS BEI AZARTINIŲ LOŠIMŲ VERSLO LOTERIJŲ IR LOŠIMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0584 FORMOS UŽPILDYMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Loterijų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijos FR0583 formos bei Azartinių lošimų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijos FR0584 formos užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Loterijų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijos FR0583 formos (toliau – Loterijų mokesčio deklaracija) ir Azartinių lošimų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijos FR0584 formos (toliau – Lošimų mokesčio deklaracija) užpildymo tvarką.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos loterijų ir azartinių lošimų mokesčio įstatymu (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) nuostatomis.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme, MAĮ, Lietuvos Respublikos loterijų įstatyme bei Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme vartojamas sąvokas.

4. Loterijų ir lošimų mokesčio (toliau – mokestis) mokėtojai mokestinio laikotarpio (metų ketvirčio) mokestį privalo apskaičiuoti patys ir tinkamai užpildytą Loterijų mokesčio deklaraciją bei Lošimų mokesčio deklaraciją pateikti centriniam mokesčių administratoriui. Minėtos deklaracijos turi būti pateikiamos, kalendoriam metų ketvirčiui pasibaigus, iki kito metų ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos.

5. Loterijas organizuojantys mokesčių mokėtojai Loterijų mokesčio deklaracijose nurodytą kiekvieno mokestinio laikotarpio mokesčio sumą turi sumokėti iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 dienos. Mokesčių mokėtojai, organizuojantys bingo, totalizatorių, lažybas, nuotolinius lošimus, Lošimų mokesčio deklaracijose nurodytą kiekvieno mokestinio laikotarpio mokestį taip pat turi sumokėti iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 dienos. Mokesčių mokėtojai, organizuojantys lošimus lošimo automatais ir stalo lošimus, tą mėnesį, kai išduodamas lošimų veiklos leidimas arba papildomas turimas lošimų veiklos leidimas, kuriame padidinamas lošimo įrenginių skaičius, arba pakeičiamas turimas lošimų veiklos leidimas, kuriame sumažinamas lošimo įrenginių skaičius, mokestį už kiekvieną tą mėnesį išduotame, papildytame ar pakeistame lošimų veiklos leidime nurodytą lošimo įrenginį apskaičiuoja už visą mėnesį, taikydami nustatytą fiksuotą mokesčio dydį, ir sumoka, pasibaigus kiekvienam mokestiniam laikotarpiui, iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 dienos.

Mokestis turi būti sumokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

6. Deklaracijos turi būti teikiamos centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

7. Deklaracijos teikiamos, vadovaujantis Dokumentų elektroniniu būdu teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo.“ Elektroniniu būdu deklaracijos turi būti pateikiamos per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt).

 

II SKYRIUS

LOTERIJŲ VERSLO LOTERIJŲ IR LOŠIMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0583 UŽPILDYMAS

 

8. Šios deklaracijos 1 laukelyje turi būti įrašomas mokesčių mokėtojui suteiktas identifikacinis numeris (kodas).

9. 2 laukelyje – mokesčių mokėtojo pavadinimas.

10. 3–6 laukeliai neužpildomi.

11. 7 laukelyje turi būti įrašyta deklaracijos užpildymo data (metai, mėnuo, diena).

12. 8 laukelyje – mokestinis laikotarpis (atitinkami metai ir tų metų kalendorinis ketvirtis), kurio mokestis deklaruojamas.

13. 9 laukelyje „x“ ženklu turi būti pažymima, ar tų ataskaitinių metų FR0583 forma

teikiama pirmą kartą („pirminė forma“), ar ji yra patikslinta („patikslinta“).

 

Deklaracijos FR0583 A dalies užpildymas

 

14. 10 laukelyje turi būti įrašoma didžiųjų loterijų mokesčio bazė (per mokestinį laikotarpį išplatintų loterijos bilietų nominali vertė).

15. 11 laukelyje − Įstatyme nustatytas loterijų mokesčio tarifas (proc.).

16. 12 laukelyje − mokesčio suma (10 laukelis x 11 laukelio / 100).

 

Deklaracijos FR0583 B dalies užpildymas

 

17. 13 laukelyje turi būti įrašomas eilės numeris.

18. 14 laukelyje − savivaldybės, kurios teritorijoje buvo organizuota mažoji loterija, kodas iš savivaldybių kodų sąrašo, nurodyto Taisyklių priede. Jeigu mažosios loterijos tą patį mokestinį laikotarpį buvo organizuotos kelių savivaldybių teritorijose, tai deklaracijoje turi būti nurodomos visos savivaldybės (tų savivaldybių kodai). Jeigu pagrindinėje deklaracijoje visoms savivaldybėms nurodyti laukelių neužtenka, turi būti užpildomas papildomas deklaracijos lapas.

19. 15 laukelyje − mažųjų loterijų mokesčio bazė (savivaldybėje per mokestinį laikotarpį išplatintų loterijos bilietų nominali vertė).

20. 16 laukelyje − Įstatyme nustatytas loterijų mokesčio tarifas procentais.

21. 17 laukelyje − mokesčio suma (15 laukelis x 16 laukelio / 100).

22. 18 laukelyje, jeigu užpildomi papildomi lapai, turi būti įrašomas jų skaičius. Tais atvejais, kai papildomi lapai neužpildomi, turi būti įrašytas 0.

23. 19 laukelyje turi būti įrašyta mokesčio, nurodyto pagrindinėje deklaracijoje, suma (17 laukelių suma). Papildomo deklaracijos lapo 19 laukelyje nurodoma tik tame lape nurodytų 17 laukelių suma.

24. 20 laukelyje − mokesčio suma iš viso, kartu su papildomu lapu (jeigu papildomi deklaracijos lapai nėra užpildomi, šiame laukelyje nurodyta suma sutampa su 19 laukelyje nurodyta suma).

 

III SKYRIUS

AZARTINIŲ LOŠIMŲ VERSLO LOTERIJŲ IR LOŠIMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0584 UŽPILDYMAS

 

25. Šios deklaracijos 1 laukelyje turi būti įrašomas mokesčių mokėtojui suteiktas identifikacinis numeris (kodas).

26. 2 laukelyje – mokesčių mokėtojo pavadinimas.

27. 7 laukelyje turi būti įrašyta deklaracijos užpildymo data (metai, mėnuo, diena).

28. 8 laukelyje – mokestinis laikotarpis (atitinkami metai ir tų metų kalendorinis ketvirtis), kurio mokestis deklaruojamas.

 

Deklaracijos FR0584 A dalies užpildymas

 

29. 10 laukelyje turi būti įrašoma atitinkamos lošimų rūšies (bingo, totalizatoriaus, lažybų, nuotolinių lošimų) mokestinio laikotarpio įplaukų suma.

30. 11 laukelyje – atitinkamos rūšies lošimų išmokėtų laimėjimų suma.

31. 12 laukelyje – atitinkamos rūšies lošimų mokesčio bazė (10 laukelis–11 laukelis).

32. 13 laukelyje – atitinkamos rūšies lošimų mokesčio tarifas (procentais), nurodytas Įstatyme.

33. 14 laukelyje – atitinkamos rūšies lošimų mokesčio suma (12 laukelis x 13 laukelio / 100).

34. 15 laukelyje mokesčio suma nuo visų lošimų rūšių (14 laukelių suma).

 

Deklaracijos FR0584 B dalies užpildymas

 

35. 16.1–16.3 laukeliuose turi būti įrašomas kiekvieno mokestinio laikotarpio mėnesio atitinkamos rūšies lošimų įrenginių skaičius, už kuriuos mokamas mokestis (mokestis mokamas už kiekvieną lošimų veiklos leidime mėnesio 1 dieną nurodytą lošimo įrenginį; tą mėnesį, kai išduodamas lošimų veiklos leidimas arba papildomas turimas lošimų veiklos leidimas padidinti lošimo įrenginių skaičių, mokestis už kiekvieną lošimų veiklos leidime nurodytą naują lošimo įrenginį apskaičiuojamas už visą mėnesį).

36. 17 laukelyje – Įstatyme nustatytas mokestis už vieną atitinkamos rūšies lošimų įrenginį per mėnesį.

37. Mokesčio suma už atitinkamos rūšies lošimų įrenginius įrašoma taip:

37.1. 18.1–18.3 laukeliuose turi būti įrašoma kiekvieno mokestinio laikotarpio mėnesio mokesčio suma nuo atitinkamos rūšies lošimų įrenginių skaičiaus tą mėnesį (atitinkamus 16.1–16.3 laukelius padauginus iš 17 laukelio);

37.2. 18 laukelyje – mokestinio laikotarpio mokesčio suma už atitinkamos rūšies įrenginius (18.1–18.3 laukelių suma).

38. 19 laukelyje – mokesčio suma nuo visų lošimų įrenginių kiekio (18 laukelių suma).

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Už pavėluotą deklaracijų pateikimą, nepateikimą ar neteisingų duomenų į jas įrašymą ir pateikimą taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta atsakomybė.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-83, 2014-09-30, paskelbta TAR 2014-10-01, i. k. 2014-13354

Nr. VA-23, 2016-03-15, paskelbta TAR 2016-03-17, i. k. 2016-05107

 

 

 

Loterijų verslo loterijų ir lošimų mokesčio

deklaracijos FR0583 formos bei Azartinių

lošimų verslo loterijų ir lošimų mokesčio

deklaracijos FR0584 formos užpildymo

taisyklių priedas

 

LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ KODAI

 

Savivaldybė

Kodas

Savivaldybė

Kodas

Akmenės r. sav.

32

Palangos m. sav.

25

Alytaus m. sav.

11

Panevėžio m. sav.

27

Alytaus r. sav.

33

Panevėžio r. sav.

66

Anykščių r. sav.

34

Pasvalio r. sav.

67

Birštono sav.

12

Plungės r. sav.

68

Biržų r. sav.

36

Prienų r. sav.

69

Druskininkų sav.

15

Radviliškio r. sav.

71

Elektrėnų sav.

42

Raseinių r. sav.

72

Ignalinos r. sav.

45

Rietavo sav.

74

Jonavos r. sav.

46

Rokiškio r. sav.

73

Joniškio r. sav.

47

Skuodo r. sav.

75

Jurbarko r. sav.

94

Šakių r. sav.

84

Kaišiadorių r. sav.

49

Šalčininkų r. sav.

85

Kalvarijos sav.

48

Šiaulių m. sav.

29

Kauno m. sav.

19

Šiaulių r. sav.

91

Kauno r. sav.

52

Šilalės r. sav.

87

Kazlų Rūdos sav.

58

Šilutės r. sav.

88

Kėdainių r. sav.

53

Širvintų r. sav.

89

Kelmės r. sav.

54

Švenčionių r. sav.

86

Klaipėdos m. sav.

21

Tauragės r. sav.

77

Klaipėdos r. sav.

55

Telšių r. sav.

78

Kretingos r. sav.

56

Trakų r. sav.

79

Kupiškio r. sav.

57

Ukmergės r. sav.

81

Lazdijų r. sav.

59

Utenos r. sav.

82

Marijampolės sav.

18

Varėnos r. sav.

38

Mažeikių r. sav.

61

Vilkaviškio r. sav.

39

Molėtų r. sav.

62

Vilniaus m. sav.

13

Neringos sav.

23

Vilniaus r. sav.

41

Pagėgių sav.

63

Visagino sav.

30

Pakruojo r. sav.

65

Zarasų r. sav.

43

________________________

Papildyta priedu:

Nr. VA-23, 2016-03-15, paskelbta TAR 2016-03-17, i. k. 2016-05107

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

V-290 pakeitimo VA-23 forma FR0583

Papildyta priedu:

Nr. VA-83, 2014-09-30, paskelbta TAR 2014-10-01, i. k. 2014-13354

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-23, 2016-03-15, paskelbta TAR 2016-03-17, i. k. 2016-05107

 

Azartinių lošimų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijos FR0584 forma pagal įsakymą Nr. VA-19

Papildyta priedu:

Nr. VA-83, 2014-09-30, paskelbta TAR 2014-10-01, i. k. 2014-13354

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-23, 2016-03-15, paskelbta TAR 2016-03-17, i. k. 2016-05107

Nr. VA-19, 2019-02-26, paskelbta TAR 2019-02-27, i. k. 2019-03273

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-19, 2009-02-20, Žin., 2009, Nr. 22-890 (2009-02-26), i. k. 1092055ISAK000VA-19

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-290 "Dėl Loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijų formų bei jų pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-83, 2014-09-30, paskelbta TAR 2014-10-01, i. k. 2014-13354

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-290 „Dėl loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijų formų bei jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-23, 2016-03-15, paskelbta TAR 2016-03-17, i. k. 2016-05107

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-290 „Dėl Loterijų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijos FR0583 formos bei azartinių lošimų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijos FR0584 formos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-19, 2019-02-26, paskelbta TAR 2019-02-27, i. k. 2019-03273

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-290 „Dėl loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijų formų bei jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo