Suvestinė redakcija nuo 2021-08-31 iki 2026-08-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 97-4367, i. k. 1032070ISAKSAK-1407

 

Nauja redakcija nuo 2021-08-31:

Nr. V-1561, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18246

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAREIGYBIŲ, KURIAS ATLIEKANT DARBAS YRA LAIKOMAS PEDAGOGINIU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2003 m. spalio 9 d. Nr. ĮSAK-1407

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 68 straipsnio 7 dalimi,

t v i r t i n u Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašą (pridedama).“

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                            ALGIRDAS MONKEVIČIUS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro 2003 m.

spalio 9 d. įsakymu Nr. ĮSAK-1407

 

PAREIGYBIŲ, KURIAS ATLIEKANT DARBAS YRA LAIKOMAS PEDAGOGINIU, SĄRAŠAS

 

1. IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE

1.1. auklėtojas

1.2. direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1.3. direktorius

1.4. judesio korekcijos specialistas

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1561, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18246

 

1.5. logopedas

1.6. meninio ugdymo mokytojas (pedagogas)

1.7. mokytojas

1.8. neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas)

1.9. plaukimo instruktorius

1.10. priešmokyklinio ugdymo pedagogas

1.11. psichologas

1.12. socialinis pedagogas

1.13. specialusis pedagogas

1.14. surdopedagogas

1.15. tiflopedagogas

1.16. koncertmeisteris, akompaniatorius

1.17 psichologo asistentas

2. BENDROJO UGDYMO MOKYKLOJE

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1561, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18246

2.1. auklėtojas

2.2. bendrabučio auklėtojas

2.3. grupės auklėtojas

2.4. direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2.5. direktoriaus pavaduotojas neformaliajam (papildomajam) ugdymui

2.6. direktorius

2.7. judesio korekcijos specialistas

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1561, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18246

 

2.8. logopedas

2.9. meninio ugdymo mokytojas (pedagogas)

2.10. meno vadovas

2.11. mokytojas

2.12. mokytojas konsultantas

2.13. neformaliojo (papildomojo) ugdymo organizatorius

2.14. neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas)

2.15. priešmokyklinio ugdymo pedagogas

2.16. profesijos mokytojas

2.17. psichologas

2.18. socialinis pedagogas

2.19. specialusis pedagogas

2.20. skyriaus, susijusio su ugdymu, vedėjas

2.21. surdopedagogas

2.22. tiflopedagogas

2.23. treneris

2.24. koncertmeisteris, akompaniatorius

2.25 psichologo asistentas

2.26. klasių kuratorius

2.27. karjeros specialistas

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1561, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18246

 

2.28 vairavimo instruktorius

3. PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOJE

3.1. bendrabučio auklėtojas

3.2. direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3.3. direktoriaus pavaduotojas praktiniam mokymui

3.4. direktorius

3.5. logopedas

3.6. meno vadovas

3.7. metodininkas

3.8. mokymo firmos vadovas

3.9. mokytojas

3.10. neformaliojo (papildomojo) ugdymo organizatorius

3.11. neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas)

3.12. praktikos vadovas

3.13. profesijos mokytojas

3.14. psichologas

3.15. socialinis pedagogas

3.16. specialusis pedagogas

3.17. padalinio, susijusio su ugdymu, vedėjas

3.18. surdopedagogas

3.19. tiflopedagogas

3.20. vairavimo instruktorius

3.21 psichologo asistentas

3.22. filialo direktorius

3.23. sektorinio praktinio mokymo centro vadovas

3.24. karjeros specialistas

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1561, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18246

 

5. KOLEGIJOJE

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1561, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18246

5.1. dėstytojas (profesorius, docentas, lektorius, asistentas)

5.2. direktorius, laikinasis direktorius

5.3. direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai

5.4. fakulteto dekanas

5.5. katedros vedėjas

5.6. meninio ugdymo pedagogas

5.7. meno vadovas

5.8. metodininkas

5.9. mokomosios laboratorijos vadovas (vedėjas)

5.10. praktikos (praktinių užsiėmimų, praktikumų) vadovas (vedėjas)

5.11. praktinio mokymo firmos vadovas (vedėjas)

5.12. prodekanas

5.13. studijų centro vadovas (vedėjas)

5.14. padalinio, susijusio su studijomis ar mokslo taikomąja veikla, vadovas (vedėjas)

5.15. padalinio, susijusio su studijomis ar mokslo taikomąja veikla, vadovo (vedėjo) pavaduotojas

5.16. treneris

5.17. vairavimo instruktorius

5.18. koncertmeisteris, akompaniatorius

6. UNIVERSITETE

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1561, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18246

6.1. dėstytojas (profesorius, docentas, lektorius, asistentas)

6.2. doktorantūros studijų vedėjas (vadovas, viršininkas)

6.3. fakulteto dekanas

6.4. katedros vedėjas

6.5. katedros vedėjo pavaduotojas

6.6. kvalifikacijos kėlimo centro direktorius (vadovas)

6.7. meninio ugdymo pedagogas

6.8. metodininkas

6.9. mokomosios laboratorijos vedėjas (vadovas, viršininkas)

6.10. mokomosios laboratorijos vedėjo (vadovo, viršininko) pavaduotojas

6.11. praktikos vedėjas (vadovas, viršininkas)

6.12. praktikos vedėjo (vadovo, viršininko) pavaduotojas

6.13. praktinio mokymo ar bandymų centro vedėjas (vadovas, viršininkas)

6.14. praktinio mokymo ar bandymų centro vedėjo (vadovo, viršininko) pavaduotojas

6.15. prodekanas

6.16. prorektoriaus pavaduotojas (padėjėjas) studijoms, mokslui

6.17. prorektorius (išskyrus ūkio reikalams)

6.18. rektorius

6.19. padalinio, susijusio su mokslu ar studijomis, vedėjas (vadovas, viršininkas)

6.20. padalinio, susijusio su mokslu ar studijomis, vedėjo (vadovo, viršininko) pavaduotojas

6.21. specialistas praktiniam studentų mokymui

6.22. koncertmeisteris, akompaniatorius

7. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE (IŠSKYRUS IKIMOKYKLINIO UGDYMO IR PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ĮSTAIGAS)

7.1. būrelio vadovas

7.2. direktoriaus pavaduotojas (išskyrus ūkio reikalams)

7.3. direktorius

7.4. kabineto vedėjas

7.5. laboratorijos vedėjas

7.6. logopedas

7.7. meninio ugdymo mokytojas (pedagogas)

7.8. metodininkas

7.9. metodinio darbo vadovas

7.10. mokytojas, dėstytojas

7.11. mokytojas konsultantas

7.12. plaukimo instruktorius

7.13. praktinio mokymo firmos vedėjas

7.14. profesijos mokytojas

7.15. psichologas

7.16. padalinio, susijusio su ugdymu, vedėjas

7.17. skraidymo instruktorius

7.18. socialinis pedagogas

7.19. specialusis pedagogas

7.20. surdopedagogas

7.21. tiflopedagogas

7.22. treneris

7.23. vairavimo instruktorius

7.24. dėstytojas

7.25. koncertmeisteris, akompaniatorius

7.26. mokymo centro regioninio skyriaus viršininkas

7.27 psichologo asistentas

7.28 meno vadovas

8. PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ĮSTAIGOJE, MOKYTOJŲ ŠVIETIMO CENTRE

8.1. direktoriaus pavaduotojas (išskyrus ūkio reikalams)

8.2. dėstytojas

8.3. direktorius

8.4. metodininkas

8.5. padalinio, susijusio su mokymu, vedėjas

9. PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1561, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18246

9.1. direktoriaus pavaduotojas pedagoginiam psichologiniam darbui

9.2. direktorius

9.3. logopedas

9.4. psichologas

9.5. metodininkas

9.6. mokytojas konsultantas

9.7. padalinio, susijusio su pedagoginiu procesu, vedėjas

9.8. socialinis pedagogas

9.9. specialusis pedagogas

9.10. surdopedagogas

9.11. tiflopedagogas

9.12 psichologo asistento

9.13. karjeros specialistas

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1561, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18246

 

10. VAIKŲ GLOBOS ĮSTAIGOJE

10.1. auklėtojas

10.2. direktoriaus pavaduotojas ugdymui

10.4. logopedas

10.5. mokytojas

10.6. meninio ugdymo mokytojas (pedagogas)

10.7. papildomojo (neformaliojo) ugdymo mokytojas (pedagogas)

10.8. profesijos mokytojas

10.9. psichologas

10.10. socialinis pedagogas

10.11. specialusis pedagogas

10.12. surdopedagogas

10.13. tiflopedagogas.

10.14. koncertmeisteris, akompaniatorius

10.15 psichologo asistentas

11. SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMUOSE

11.1. auklėtojas,

11.2. muzikos vadovas.

12. PAGALBOS MOKINIUI, MOKYTOJUI IR MOKYKLAI CENTRUOSE

12.1. direktoriaus pavaduotojas (išskyrus ūkio reikalams)

12.2. dėstytojas, mokytojas

12.3. direktorius

12.4. logopedas

12.5. psichologas

12.6. metodininkas

12.7. padalinio, susijusio su pedagoginiu procesu, vedėjas

12.8. socialinis pedagogas

12.9. specialusis pedagogas

12.10. surdopedagogas

12.11. tiflopedagogas

12.12. neformaliojo ugdymo mokytojas

12.13. neformaliojo ugdymo organizatorius

12.14 psichologo asistentas

12.15. karjeros specialistas

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1561, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18246

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1561, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18246

 

 

Pastabos:

1. Meninio ugdymo mokytoju ar pedagogu laikomi iliustruotojas, choreografas, režisierius, grafikas, tapytojas, skulptorius, keramikas ir kiti specialistai, dirbantys analogišką darbą tiesiogiai su asmenimis, kurie mokosi.

2. Jei švietimo teikėjas vykdo ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo programas, gali būti steigiamos Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo 1 punkte nurodytos pareigybės, išskyrus nurodytas 1.2 ir 1.3 papunkčiuose.

3. Jei švietimo teikėjas vykdo profesinio mokymo programas, gali būti steigiamos Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo 3 punkte nurodytos pareigybės, išskyrus nurodytas 3.2, 3.3, 3.4 ir 3.22 papunkčiuose.

4. Jei švietimo teikėjas vykdo neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programas) švietimo programas, gali būti steigiamos Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo 7 punkte nurodytos pareigybės, išskyrus nurodytas 7.2 ir 7.3 papunkčiuose.

Papildyta pastraipa:

Nr. ISAK-248, 2004-02-24, Žin., 2004, Nr. 33-1066 (2004-03-02), i. k. 1042070ISAKISAK-248

Pastraipos pakeitimai:

Nr. ISAK-1044, 2005-06-07, Žin., 2005, Nr. 73-2667 (2005-06-11), i. k. 1052070ISAKSAK-1044

Nr. V-1561, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18246

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-248, 2004-02-24, Žin., 2004, Nr. 33-1066 (2004-03-02), i. k. 1042070ISAKISAK-248

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ISAK-1407 "Dėl Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-1044, 2005-06-07, Žin., 2005, Nr. 73-2667 (2005-06-11), i. k. 1052070ISAKSAK-1044

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ISAK-1407 "Dėl pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-2529, 2007-12-20, Žin., 2007, Nr. 137-5616 (2007-12-28), i. k. 1072070ISAKSAK-2529

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ISAK-1407 dėl pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-338, 2010-03-15, Žin., 2010, Nr. 31-1446 (2010-03-18), i. k. 1102070ISAK000V-338

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ĮSAK-1407 "Dėl Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo" papildymo

 

5.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1418, 2010-08-24, Žin., 2010, Nr. 101-5231 (2010-08-26), i. k. 1102070ISAK00V-1418

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ISAK-1407 "Dėl Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo" papildymo

 

6.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-794, 2016-09-16, paskelbta TAR 2016-09-16, i. k. 2016-23639

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ĮSAK-1407 „Dėl Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-438, 2018-05-08, paskelbta TAR 2018-05-09, i. k. 2018-07497

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ĮSAK-1407 „Dėl Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1561, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18246

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ĮSAK-1407 „Dėl Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo